«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»"

Transcript

1 «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν καο ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά ζπκκεηείρε ζε δύν καζεηηθνύο δηαγωληζκνύο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ είραλ ζαλ θύξην ζηόρν ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηωλ καζεηώλ. Σην Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγωληζκό «Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ» θαη ζηνλ Παλεπξωπαϊθό Μαζεηηθό Γηαγωληζκό «U4ENERGY». Παξάιιεια πινπνίεζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Αγωγήο κε ζέκα «Φπζηθνί πόξνη & Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Δπαλαρξεζηκνπνίεζε Αληίζηξνθνο Αλεθνδηαζκόο» θαη «Έλα πξωηλό ζηνλ Ακβξαθηθό», κε ζηόρνπο: o ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεύκαηνο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βηωζηκόηεηαο ωο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, o ηε βαζκηαία κεηαβνιή πξνηύπνπ δωήο κε εδξαίωζε λέαο θνπιηνύξαο ιηγόηεξν θαηαλαιωηηθήο θαη πεξηζζόηεξν θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ, o ηε δηθαηόηεξε θαηαλνκή ηωλ πόξωλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σπκκεηνρή ζε Μαζεηηθνύο Γηαγωληζκνύο Αεηθνξίαο θαη Δλεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθνξία ζηελ Δθπαίδεπζε, Οξζνινγηθή ρξήζε &δηαρείξηζε ελέξγεηαο, Καιέο πξαθηηθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, Μεηαβνιή πξνηύπνπ δωήο κε ζηάζεηο &ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ ΔΙΑΓΧΓΗ Σηηο κέξεο καο επηθξαηεί αλά ηνλ θόζκν έλαο απμαλόκελνο ζθεπηηθηζκόο ζρεηηθά µε ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ηελ ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη όια ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα, πνπ απνξξένπλ από ηνλ ηξόπν, µε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Βέβαηα δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθώλ πξνηεξαηνηήησλ εθ ηνπ κεδελόο, όκσο είλαη αλαγθαία ε έλαξμε ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ηνπο. Τξία είλαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πξνηεξαηόηεηαο (Κνξσλαίνο & Σαξγέληεο, 2005): Κνηλσληθή αληίιεςε Οηθνλνκηθή αληίιεςε Οηθνινγηθή αληίιεςε Σπλήζσο αιιεινζπγθξνύνληαη θαη ζην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθόο ν θαηαιπηηθόο ξόινο, πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα γηα ηελ ηαρύηεξε σξίκαλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ εύξεζε θαη ηελ πξνβνιή κηαο ρξπζήο ηνκήο. Η ρξπζή απηή ηνκή είλαη ε αεηθνξηθή ιύζε. Η αεηθόξνο αλάπηπμε έρεη σο ζηόρν ηελ

2 δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ παξόληνο ρσξίο ππνλόκεπζε ησλ αλαγθώλ ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε ζηξάθεθε ε πξνζπάζεηά καο κε ηελ ζπκκεηνρή καο ζε καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο «Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ» θαη «U4ENERGY» επειπηζηώληαο ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη επηπξόζζεηα ζηε πνηόηεηα ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ καο ε νπνία παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ άλεηε θαη επράξηζηε δηαβίσζε ησλ καζεηώλ αιιά θαη ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΣΟΤ 1οσ ΔΠΑΛ ΑΡΣΑ Σχήμα 1, 2: Άπνςε ηνπ ζρνιείνπ καο από ςειά θαη ε θεληξηθή είζνδνο Πξόθεηηαη γηα έλα ζπγθξόηεκα ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ζπλνιηθνύ Δκβαδνύ Κηηξίνπ 6.925,40 η.κ., όπνπ ζηεγάδνληαη ην 1ν ΔΠΑΛ Άξηαο, ην Δζπεξηλό ΔΠΑΛ Άξηαο, ε ΔΠΑΣ Άξηαο, ηα ΣΔΚ (Σρνιηθά Δξγαζηεξηαθά Κέληξα) θαη αθνξνύλ ζηελ Τερληθή Δπαγγεικαηηθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δπηπιένλ ζηεγάδνληαη ην Δζπεξηλό Γπκλάζην θαη Λύθεην αληίζηνηρα θαη ην ΙΔΚ Άξηαο, πνπ αθνξά ζηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απνηειείηαη από ηξείο θύξηνπο όγθνπο δηακεθώλ, δηώξνθσλ σο επί ην πιείζηνλ θηηξίσλ, ρσξνζεηεκέλα ζε ζρήκα Π, πνπ πεξηβάιινπλ ην πξναύιην ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Τν ζπγθξόηεκα απηό θαηαζθεπάζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 70, σο εθ ηνύηνπ είλαη θηίξην ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ρσξίο ζεξκνκόλσζε, κε θνπθώκαηα αινπκηλίνπ κε κνλνύο παινπίλαθεο θαη δώκα κε θεξακνζθεπή. Οη απώιεηεο ζεξκόηεηαο ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο επηβάιινπλ ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο πξνο όθεινο ηεο άλεζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ θηηξίνπ. Από ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη όηη ν όγθνο ηνπ θηηξίνπ, ν αξηζκόο θαη ν ηύπνο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ ζπζηεγάδνληαη ζε απηό, δπζρεξαίλεη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ

3 θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε δηαγσληζκό πνπ αθνξά ζε θηινπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ήηαλ κηα πξαγκαηηθή πξόθιεζε. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ «ΒΡΑΒΔΙΟ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ» Τν Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ είλαη έλαο δηαγσληζκόο κεηαμύ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηα ην ζπλνιηθό ηνπο «πξαζίληζκα», ή θαιύηεξα, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό όιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο πξνο ηελ αεηθνξία, πνπ πξνσζεί θαη ππνζηεξίδεη ην Σπκβνύιην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κύξηνο ζηόρνο είλαη ε ελζσκάησζε ηεο ηδέαο ηεο αεηθνξίαο ζε θάζε πιεπξά ηεο δσήο. Τν Αεηθόξν Σρνιείν είλαη ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά. Δίλαη απηάξθεο, απηνθαηεπζπλόκελν, βαζηά θηινπεξηβαιινληηθό πνπ ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ραξηηνύ, λεξνύ θαη θαη επέθηαζε εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη ρξεκάησλ, βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνύ κάζεζεο, βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο καζεηνθεληξηθώλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ, βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηεο ελδνζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηκόξθσζεο, ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο, βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ κε πηνζέηεζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηώλ. Έηζη βειηηώλεηαη ζεκαληηθά ε εηθόλα θαη ε απηνεηθόλα ηνπ θαη νδεγνύκαζηε ζηελ «παξαγσγή» επαηζζεηνπνηεκέλσλ, ελεκεξσκέλσλ, ππεύζπλσλ θαη ελεξγώλ καζεηώλπνιηηώλ. ΣΟ ΑΔΙΦΟΡΟ ΥΟΛΔΙΟ Αεηθόξν ζρνιείν είλαη απηό πνπ: πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα είλαη ελεξγνί πνιίηεο κε ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, νη θηηξηαθέο ηνπ ππνδνκέο θαη νη αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο απνηεινύλ ππόδεηγκα αλαθνξηθά κε ηηο βηνθιηκαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ελζσκαηώλεη ηελ αεηθνξηθέο αξρέο ζε όιεο ηηο ζρνιηθώλ δξαζεηο (εθπαίδεπζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε πόξσλ, κεηαθηλήζεηο) θαη παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ, δηαζθαιίδνληαο αμηνπξεπή πνηόηεηα δσήο. Φαξαθηεξηζηηθό ηνπ Αεηθόξνπ Σρνιείνπ απνηειεί ν δπλακηθόο ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο. Οη καζεηέο δελ αξθνύληαη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ρξήζηκσλ γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο, αιιά δηακνξθώλνπλ ηηο κειινληηθέο αμίεο κε ηξόπν επνηθνδνκεηηθό θαη δεκηνπξγηθό. Δπηδηώθεηαη ε εμσζηξέθεηα, πνπ ζπλδέεη ην ζρνιείν κε ηελ θνηλσλία θαη αμηνπνηεί δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο.

4 Γη απηό ην αεηθόξν ζρνιείν ιεηηπνπξγεί σο εξγαζηήξη δσήο θαη ραξάο, όπνπ ζε αζθαιέο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ νη καζεηέο θνηηνύλ, αλαπηύζζνληαο δεμηόηεηεο, ηαιέληα, θξίζε, αλεμάξηεηα από ηελ επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αεηθόξνπ ζρνιείνπ κπνξνύλ λα ζηνηρεηνζεηεζνύλ ζε ηξία επίπεδα νξγάλσζεο: Τν παηδαγσγηθό, πνπ πηνζεηεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο καζεηήο ελεξγνπνηείηαη θαη ν εθπαηδεπηηθόο απιά ζπληνλίδεη. Απνηέιεζκα ε κείσζε πεξηζηαηηθώλ βίαο θαη βαλδαιηζκνύ. Τν θνηλσληθό θαη νξγαλσηηθό, πνπ πηνζεηεί ηε δεκνθξαηηθή - ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (καζεηηθά ζπκβνύιηα, Σύιινγνο Γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. Τν πεξηβαιινληηθό. Τα ζρνιηθά θηίξηα απνηεινύλ ην 0,46% ηνπ ειιεληθνύ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο θαη έρνπλ ηελ κηθξόηεξε θαηαλάισζε, ζπγθξηηηθά κε άιιεο θαηεγνξίεο θηηξίσλ. Τν πνζνζηό απηό ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πςειό γηα ην ήπην θιίκα ηεο ρώξαο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ρξήζεο ηνπο, όπσο όηη δελ ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηόδνπο ηδηαίηεξεο ζεξκνθξαζηαθήο αηρκήο, έρνπλ πεξηνδηθή εκεξήζηα ιεηηνπξγία θαη θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα θπξίσο γηα ζέξκαλζε. Τν αεηθόξν ζρνιείν εκπιέθεη όιε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε ηεο ζπαηάιεο πόξσλ, ελώ δηεπξύλεηαη θαη ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΠΑΝΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ «U4ENERGY» Σρεηηθά κε ηνλ Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, απηόο δηελεξγείηαη από ην Δπξσπατθό Σρνιηθό Γίθηπν ην δίθηπν ησλ Υπνπξγείσλ Παηδείαο 30 ρσξώλ - εθ κέξνπο ηνπ Δπξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ θαη από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία (EACI) θαη αθνξά ζηηο παξαθάησ 3 θαηεγνξίεο: βέιηηζηα κέηξα ππέξ ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο κέζσ παηδαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζην ζρνιείν (ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ ηερλνινγηώλ ζε ειεθηξνδόηεζε θαη ζέξκαλζε/ςύμε), βέιηηζηεο δηδαθηηθέο δξάζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ δηεγείξνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπλείδεζε ησλ καζεηώλ πξνο κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη εθζηξαηείεο πξνώζεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο ζην ζρνιείν αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. ΓΡΑΔΙ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Η ζρνιηθή καο θνηλόηεηα ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο θαη απξηαλνύο πνιίηεο, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο θαη

5 επειπηζηώληαο ζε κηα πςειή δηάθξηζε αλέπηπμε ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο πνπ είραλ ζαλ θύξην ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ αεηθνξία. Σε όηη αθνξά ζην παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, επηθεληξσζήθακε ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνύ κάζεζεο, ζηε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο κε: ηελ ελζσκάησζε θαηά ην δπλαηό ζεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζε καζήκαηα εηδηθνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (Σρεδηαζηώλ Γνκηθώλ Έξγσλ, Μεραλνιόγσλ, Ορεκάησλ, Μεραλνιόγσλ, Ηιεθηξνιόγσλ, Γεσπνλίαο Τξνθίκσλ & Πεξηβάιινληνο θιπ, θαζώο επίζεο θαη ζηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο όπσο Νενειιεληθή Γιώζζα, Δξεπλεηηθή Δξγαζία θιπ), ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεκάησλ, θαζώο ηα Δξγαζηεξηαθά Μαζήκαηα απνηεινύλ ην 50% ησλ σξώλ ζύκθσλα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηελ Β ηάμε Τνκέσλ θαη ζηε Γ ηάμε ησλ εηδηθνηήησλ, ελώ έρεη εηζαρζεί θαη ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ (Project), ηε ρξήζε Δξγαζηήξησλ Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηδαζθαιία πνιιώλ καζεκάησλ κέζσ Η/Υ, θαζώο ζύκθσλα κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ Δξγαζηεξίσλ απηώλ γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (ΤΠΔ), ηε πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά είθνζη κηα ζηνλ αξηζκό εθπαηδεπηηθώλδηδαθηηθώλ επηζθέςεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πνιηηηζηηθή ελεκέξσζεο, ηε πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά δέθα έμη ζηνλ αξηζκό πνιηηηζηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θ.ά. εθδειώζεσλ, πνπ νξγαλώζεθαλ από ην ζρνιείν κε ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ/εθπαηδεπηηθώλ, κε αθξναηήξην καζεηέο, γνλείο ή κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο. Σε όηη αθνξά ζην θνηλσληθό θαη νξγαλσηηθό ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, επηθεληξσζήθακε ζην άλνηγκα πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε: ελεκέξσζε όισλ ησλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν καο. Η καζεηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ελεκεξώζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο ζηνπο δηαγσληζκνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη δεζκεύηεθαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ ηξόπν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ. Αλαιπηηθόηεξα νη ζηόρνη πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη αθνξνύζαλ ην πεξηβαιινληηθό ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ είλαη νη εμήο: Δμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο: o Κιηκαηηθέο αιιαγέο- Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, o Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δλεκέξσζε γηα:

6 o ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, o ηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, o ηνλ Βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ Δλεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ, o ηα κέηξα πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή πνιηηηθή θαη θαη επέθηαζε νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο ζε όιν ηνλ πιαλήηε γηα βηώζηκε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κε απώηεξν ζθνπό: o ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεύκαηνο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βησζηκόηεηαο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, o ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ αλαιώζηκσλ πόξσλ κέζσ ηερλνινγηώλ θαη πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε εμάληιεζε, ππνβάζκηζε ή θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο, o ηε βαζκηαία κεηαβνιή πξνηύπνπ δσήο κε επίθεληξν ηελ εδξαίσζε λέαο θνπιηνύξαο ιηγόηεξν θαηαλαισηηθήο θαη θαηά ζπλέπεηα θηιηθόηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ, o ηελ εθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη θαη επέθηαζε ζηα ζρνιηθά θηίξηα. Καηόπηλ απηνύ νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ νη παξαθάησ: Σπγθξόηεζε εζεινληηθήο νκάδαο, ππεύζπλεο γηα ηνπο Γηαγσληζκνύο θαη θαηακεξηζκόο ππεπζπλνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γηακόξθσζε ηνπ νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεώλ καο. Καηάξηηζε Σρεδίνπ Γξάζεο κε εθαξκνγή ηεο SWOT Αλάιπζεο θαηά ηελ νπνία κειεηήζεθαλ ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδύλαηα (Weakness) ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ, θαζώο θαη νη επθαηξίεο (Opportunitiess) θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. Αλαιπηηθόηεξα: Γσναηά ζημεία: Απμεκέλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε καζεηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Υπνζηήξημε από Τνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπηθνύο θνξείο Αδσναμίες: Η παιαηά, ζπκβαηηθή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ δελ βνεζά ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ζέξκαλζε θαη θαζηζηά ην θηίξην ελεξγνβόξν. Ο ηύπνο ηνπ ζρνιείνπ σο Δπαγγεικαηηθό Λύθεην δελ βνεζά εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ειεθηξηζκό, θαζώο ππάξρνπλ πνιιέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ καζεηώλ. Η ζπζηέγαζε ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδεο κε άιιεο ζην ζύλνιν έμη πνπ δπζρεξαίλεη ηε ζπλεξγαζία. Δσκαιρίες Η ζπκκεηνρή ζε Γηαγσληζκνύο θαηά ηνπο νπνίνπο κηα από ηηο δξάζεηο αθνξνύζε ζηελ αλαθύθισζε, καο ώζεζε λα επηθεληξσζνύκε ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέζα από απηή κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε όιεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

7 Η ππνζηήξημε από Τνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηνπηθνύο θνξείο. Απειλές Η αδπλακία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ. Οη δξάζεηο πνπ εμαζθάιηζαλ ηελ δηάθξηζή καο ζηνπο δηαγσληζκνύο θαη βειηίσζαλ ηελ εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ, ελζσκαηώλνληαο ηελ αεηθνξία ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνςίδνληαη ζε: Αλάξηεζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθύθισζε ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαρσξηζκό ησλ απνξξηκκάησλ ζε αλαθπθιώζηκα θαη κε, δύγηζκα θαη απόξξηςή ηνπο ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο ζε εκεξήζηα βάζε. Σπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ΑΦΗΣ θαη πξνκήζεηα εηδηθνύ θάδνπ αλαθπθιώζηκσλ κπαηαξηώλ (θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο). Πξόζθιεζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κέζσ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Άξηαο γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε όηη αθνξά ζηελ νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο από ηελ αλαθύθισζε θαη ζπιινγή αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ από επηηξνπή κε ην ζύζηεκα «πόξηα πόξηα». Γηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ πξναύιην ρώξν θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ν Τνκέαο Γνκηθώλ Έξγσλ θαηέζεζε ηελ πξόηαζή ηνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Απνηύπσζε ζε t-shirts πνπ έθεξαλ νη καζεηέο από ην ζπίηη, κελπκάησλ ζρεηηθώλ ηνλ Γηαγσληζκό, ηελ αεηθνξία θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε καξθαδόξνπο. Παξαγσγή αθίζαο κε ηνλ Λνγόηππν ηνπ ζρνιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαθεκηζηηθό spot ζην ηνπηθό θαλάιη ART TV. Σχήμα 3: Ο Λνγόηππνο ηνπ ζρνιείνπ καο Καηαζθεπή «νηθνινγηθήο γιάζηξαο» από άρξεζηα ιάζηηρα. Καηαζθεπή Φξηζηνπγελληάηηθσλ ζηνιηδηώλ από αλαθπθιώζηκα πιηθά.

8 Καηαζθεπή θάδνπ θνκπνζηνπνίεζεο. Γεκηνπξγία video γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ λα δηαηεξεί θαζαξό ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ επηηεύρζεθαλ ηα παξαθάησ: Σπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε πηινηηθό πξόγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκόζησλ θηηξίσλ από Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθώλ Υπεξεζηώλ (ΔΔΥ), πνπ αλαιακβάλνπλ ην θόζηνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απαηηνύληαη θαη απνπιεξώλνληαη από ην πνζό πνπ εμνηθνλνκείηαη από ηνπο κεησκέλνπο ινγαξηαζκνύο ελέξγεηαο. Σπλεξγαζία κε ην ΤΔΙ Ηπείξνπ γηα εθπόλεζε κειέηεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ βξόρηλνπ λεξνύ γηα άξδεπζε ηνπ πξαζίλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη επηπιένλ ηελ ρξήζε ηνπ σο «γθξίδν λεξό» ζηα WC, ηε αλαβάζκηζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ηέινο ηελ πηνζέηεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο σο κέζνδν αλαθύθισζεο ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ. Πξόζθιεζε ζηελ αληαπνδνηηθή Αλαθύθισζε κέζσ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα νξγάλσζε «Μεγάιεο γηνξηήο Αλαθύθισζεο» ζηνλ ηόπν καο θαη ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ δηαρσξηζκνύ ησλ Αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ ζην ζρνιείν καο αιιά θαη ζηελ πόιε, γηα ηελ «δηαινγή ζηελ πεγή» ησλ άδεησλ αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ κε ηελ ηαπηόρξνλε παξνρή θηλήηξνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο κεηά ηελ ρξήζε ζηνπο πνιίηεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΤΝΗΣΙΚΔ ΒΔΛΣΙΧΔΙ Όπσο πξνεηπώζεθε ζηόρνο καο ήηαλ ε ελδπλάκσζε θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο όρη κόλν ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ καο κε ηνπηθνύο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ αεηθνξηθέο δξάζεηο πξνο όθεινο ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιηθνύ καο ζπγθξνηήκαηνο. Η ελεκέξσζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηα ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε δηθή ηνπο ελεξγεηηθή ζπλεηζθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο, δεκηνύξγεζε ηελ ηδέα γηα παξόηξπλζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθύθισζε, κέζσ ελόο δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο, ώζηε κε ηε ζπλερή ππελζύκηζε πξνο ηνπο δεκόηεο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο, λα δεκηνπξγεζεί ε αληίζηνηρε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε κε ηε θαηαλόεζε ησλ ζεκαληηθώλ θαη πνιπεπίπεδσλ νθειώλ από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο. Έηζη ε απόθηεζε γλώζεσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ε αιιαγή ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο, ε ελεξγνπνίεζε ζε δξαζηεξηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ε δεκηνπξγία θαιώλ πξαθηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζην ζπίηη, ζηα ζρνιείν θαη ηέινο ε πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο κέζσ έμππλσλ θαη πξσηόηππσλ δξάζεσλ καο έδσζε ηελ έλαηε ζέζε ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό γηα ην Αεηθόξν Σρνιείν θαη ηελ πξώηε ζέζε ζε εζληθό επίπεδν ζηελ θαηεγνξία «Βέιηηζηα κέηξα ππέξ ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο» ζηνλ Παλεπξσπατθό Γηαγσληζκό «U4ENERGY».

9 Δπειπηζηνύκε όηη ε πξνζπάζεηά καο απηή ζα έρεη απήρεζε αθελόο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζα θηλεηνπνηήζεη πεξηζζόηεξα ζρνιεία πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο αθεηέξνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κνξσλαίνο Α.- Σαξγέληεο Φ.(2005) «Γνκηθά Υιηθά θαη Οηθνινγία». Αζήλα. ΔΜΠ. Σρνιή Αξρηηεθηόλσλ.

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα