Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»"

Transcript

1 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κων/νος Κλουβάτος άσκαλος ειδικής αγωγής Υποψ. ιδάκτορας Πανεπ. Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Στην έρευνα έλαβαν µέρος 80 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στις Κυκλάδες. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων προκύπτει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις, τουλάχιστον για επιµέρους εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, ούτε θετική στάση για τη µετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. ιαπιστώνεται όµως ότι η επιµόρφωση στις ΤΠΕ συνέβαλε σηµαντικά στη βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, γεγονός που θα επιτρέψει την επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Ωστόσο, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση αντιµετωπίζονται από τους περισσότερους µε αβεβαιότητα, λόγω της αδυναµίας σύγκρισης γνώσεων στις ΤΠΕ και επιπέδου δυσκολίας των εξετάσεων. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τις ΤΠΕ κυρίως ως µέσο πληροφόρησης και δευτερευόντως ως µέσο αυτοεπιµόρφωσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Κοινωνία της Πληροφορίας, επιµόρφωση στις ΤΠΕ, ερευνητικά δεδοµένα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι η πρόοδος της κοινωνίας είναι συνυφασµένη µε τη γνώση και πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Η εκπαίδευση, ως κύριος παράγοντας ανάπτυξης της κοινωνίας, δε θα µπορούσε παρά να αποτελεί θεµελιακό πεδίο χρήσης και εφαρµογής των Τ.Π.Ε. Στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠ "ΚτΠ"), το ΥΠΕΠΘ έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της Πράξης: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, σε µια συντονισµένη προσπάθεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. και την ένταξή τους στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας από τους άξονες της παραπάνω πράξης είναι η επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να παρουσιάσει στοιχεία που αφορούν την προηγούµενη γνώση στις νέες τεχνολογίες, τη συµµετοχή στη διαδικασία επιµόρφωσης και πιστοποίησης και να συναχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της 3ης Περιφέρειας Κυκλάδων αποτέλεσαν τον πληθυσµό της έρευνας. Το τελικό δείγµα ήταν 80 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, εκ των οποίων 21 άντρες και 59 γυναίκες. Οι εκπαιδευτικοί συµπλήρωσαν ανώνυµο ερωτηµατολόγιο την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2005, κατά την οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί η επιµόρφωση για ένα µεγάλο µέρος των

2

3 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 Πίνακας 2. Κατανοµή των γνώσεων των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες πριν και µετά την επιµόρφωση γνώσεις πριν την επιµόρφωση γνώσεις µετά το πέρας της επιµόρφωσης γνώσεις στις ΤΠΕ µηδαµινές ελάχιστες αρκετές πολλές [Wilcoxon Z= -4,315 f % f % 14 43,8 2 6, , ,1 3 9, ,4 1 3,1 2 6, , ,0 p<0,001] Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανοµή των γνώσεων των εκπαιδευτικών που δεν έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση πριν και µετά το πρόγραµµα επιµόρφωσης. Όπως προκύπτει και από τον έλεγχο προσηµικών διαφορών Wilcoxon, οι απαντήσεις που έδωσαν για τις γνώσεις που είχαν πριν και µετά το πρόγραµµα επιµόρφωσης δε διαφοροποιούνται σηµαντικά (Wilcoxon Z= -0,000 p>0,05). Η συγκριτική θεώρηση των πινάκων 2 και 3 αποκαλύπτει ότι η διαδικασία επιµόρφωσης οδήγησε σε σηµαντική πρόοδο στις γνώσεις για τις ΤΠΕ µόνο τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος που είχαν λάβει µέρος σε αυτήν ως τη δεδοµένη χρονική στιγµή που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα (Μάιος -Ιούνιος 2005). Πίνακας 3. Κατανοµή των γνώσεων των εκπαιδευτικών που δεν έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες πριν και µετά το πέρας της επιµόρφωσης γνώσεις πριν την επιµόρφωση γνώσεις µετά το πέρας της επιµόρφωσης γνώσεις στις ΤΠΕ µηδαµινές ελάχιστες αρκετές πολλές [Wilcoxon Z= -0,000 f % f % 12 27, , , , , ,8 3 6,8 4 8, , ,0 p>0,05] Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται ο έλεγχος προσηµικών διαφορών στις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για το επίπεδο των γνώσεών τους πριν και µετά την επιµόρφωση στις ΤΠΕ. Όπως δείχνει ο πίνακας, από τους 32 εκπαιδευτικούς που έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση οι 22 δήλωσαν ότι οι γνώσεις που είχαν πριν την επιµόρφωση βελτιώθηκαν, 1 εκπαιδευτικός δήλωσε ότι οι γνώσεις του ήταν λιγότερες και 9 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι γνώσεις τους παρέµειναν ίδιες. Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές [Wilcoxon Z= -4,315 p<0,001].

4 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα των απαντήσεων των 43 εκπαιδευτικών που δεν έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση και απάντησαν και στις δυο ερωτήσεις (για τις προηγούµενες και σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ). Από αυτούς οι 4 δήλωσαν ότι οι σηµερινές γνώσεις τους είχαν µειωθεί, οι 4 δήλωσαν βελτίωση των γνώσεών τους και οι υπόλοιποι 35 δήλωσαν ότι οι γνώσεις τους έµειναν αµετάβλητες. Οι διαφορές αυτές προέκυψαν στατιστικά µη σηµαντικές [Wilcoxon Z= -0,000 p=1,000]. Πίνακας 4. Έλεγχος προσηµικών διαφορών Wilcoxon των γνώσεων των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες πριν και µετά την επιµόρφωση συµµετοχή στο πρόγραµµα επιµόρφωσης µη συµµετοχή στο πρόγραµµα επιµόρφωσης σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ < προηγούµενες γνώσεις σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ > προηγούµενες γνώσεις σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ = προηγούµενες γνώσεις σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ < προηγούµενες γνώσεις σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ > προηγούµενες γνώσεις σηµερινές γνώσεις στις ΤΠΕ = προηγούµενες γνώσεις N Ζ p ,315, ,000 1, Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των επιµέρους γνώσεων στις ΤΠΕ που είχαν οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί πριν τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα επιµόρφωσης (ΚτΠ). Παρατηρούµε ότι γενικά οι γνώσεις των εκπαιδευτικών στα επιµέρους αντικείµενα, όπως δηλώνεται από τους ίδιους, ήταν ιδιαίτερα χαµηλές, αφού οι 14 από τους 31 εκπαιδευτικούς που έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση (ποσοστό 43%) δηλώνουν ότι δεν είχαν προηγουµένως καµία γνώση για το word, οι 11, ήτοι το 34,4%, δηλώνουν ότι είχαν ελάχιστες γνώσεις και µόνο οι υπόλοιποι 7 (ποσοστό 21,9%) απαντούν ότι κατείχαν πολύ καλά ή άριστα το αντικείµενο. Ακολουθεί το και το internet, τα οποία οι ερωτηθέντες απαντούν ότι κατείχαν σε πολύ καλό ή άριστο βαθµό σε ποσοστά 18,7% και 15,6% αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα αντικείµενα οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική τους πλειονότητα δηλώνουν ότι είχαν µηδαµινές ή ελάχιστες γνώσεις πριν λάβουν µέρος στο πρόγραµµα επιµόρφωσης. Πίνακας 5. Κατανοµή των προηγούµενων επιµέρους γνώσεων στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην επιµόρφωση προηγούµενη γνώση στις ΤΠΕ µηδαµινές ελάχιστες πολλές άριστες προηγούµενη γνώση στο word 14 43, ,4 5 15,6 2 6, προηγούµενη γνώση στο excel 24 75,0 4 12,5 3 9,4 1 3, προηγούµενη γνώση στο access 25 83,3 3 10,0 2 6, προηγούµενη γνώση στο powerpoint 25 80,6 4 12,9 1 3,2 1 3, προηγούµενη γνώση στο internet 17 53, ,3 4 12,5 1 3, προηγούµενη γνώση στο ,9 3 9,4 5 15,6 1 3, προηγ. γνώση στην ανάπτυξη ιστοσελίδ ,1 3 9,7 1 3, προηγ. γνώση στη χρήση εκπ. λογισµ ,0 4 13,3 1 3,3 1 3, προηγ. γνώση στην κατασκ. εκπ. λογισµ ,7 3 10,0 1 3,

5 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των γνώσεων των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην επιµόρφωση σε επιµέρους αντικείµενα των ΤΠΕ µετά την επιµόρφωσή τους. Η παρατήρηση των στοιχείων του πίνακα συγκριτικά µε τα στοιχεία του πίνακα 5 οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σηµαντικότατα και µάλιστα η βελτίωση των γνώσεων σε όλα τα αντικείµενα είναι εµφανέστατη. Πίνακας 6. Κατανοµή των επιµέρους γνώσεων στις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση µετά την επιµόρφωσή τους γνώση στις ΤΠΕ µετά την µηδαµινές ελάχιστες πολλές άριστες επιµόρφωση γνώση στο word µετά 4 12, , ,3 3 9, γνώση στο excel µετά 6 19, ,4 9 29,0 1 3, γνώση στο access µετά 16 51,6 9 29,0 6 19, γνώση στο powerpoint µετά 12 38, ,7 6 19,4 1 3, γνώση στο internet µετά 7 22, , ,3 3 9, γνώση στο µετά 9 29, ,7 6 19,4 4 12, γνώση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων µετά 17 54,8 9 29,0 5 16, γνώση στη χρήση εκπ. λογισµ. µετά 16 51,6 9 29,0 4 12,9 2 6, γνώση στην κατασκ. εκπ. λογισµ. µετά 16 51, ,5 4 12, Τα στοιχεία του Πίνακα 7 επιβεβαιώνουν τη σηµαντικότατη βελτίωση των γνώσεων στις ΤΠΕ που επέφερε η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η οποία διαπιστώνεται από τη συγκριτική θεώρηση των πινάκων 5 και 6. Ο έλεγχος των διαφορών ανάµεσα στην προϋπάρχουσα και την αποκτηθείσα γνώση στις επιµέρους εφαρµογές των ΤΠΕ έγινε µε τον έλεγχο προσηµικών διαφορών Wilcoxon, ο οποίος αποκάλυψε ότι η γνώση που αποκτήθηκε από τη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών µε την επιµόρφωση βελτιώθηκε ή παρέµεινε αµετάβλητη. Για το word π.χ. προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση [Ζ=-3,945 p<0,001], αφού στις 17 από τις 31 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν η γνώση βελτιώθηκε, σε 14 περιπτώσεις έµεινε αµετάβλητη και σε καµιά περίπτωση δε µειώθηκε. Για το excel προέκυψε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση [Ζ=-3,917 p<0,001], καθώς στις 20 από τις 31 περιπτώσεις που εξετάστηκαν η γνώση βελτιώθηκε, σε 10 περιπτώσεις έµεινε αµετάβλητη και σε 1 µόνο περίπτωση η γνώση µειώθηκε. Με τον ίδιο περίπου τρόπο, αλλά σε µικρότερο βαθµό διαφοροποιήθηκαν οι απαντήσεις για την προηγούµενη και αποκτηθείσα γνώση στα υπόλοιπα αντικείµενα κι όπως αποκάλυψε ο έλεγχος προσηµικών διαφορών Wilcoxon σε όλες τις περιπτώσεις η διαφοροποίηση υπήρξε στατιστικά σηµαντική.

6 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 Πίνακας 7. Έλεγχος προσηµικών διαφορών Wilcoxon των επιµέρους γνώσεων των εκπ/κών που επιµορφώθηκαν στις νέες τεχνολογίες πριν και µετά την επιµόρφωση γνώση στο word µετά - πριν γνώση στο excel µετά - πριν γνώση στο access µετά - πριν γνώση στο powerpoint µετά - πριν γνώση στο internet µετά - πριν γνώση στο µετά - πριν α µεταβλ.< β µεταβλ. α µεταβλ. > β µεταβλ. ιισοτιµίες (α µεταβλ. = β µεταβλ.) ,945, ,917, ,952, ,626, ,877, ,720,000 Z p γνώση στην κατασκευή ιστοσελίδων µετά -πριν γνώση στη χρήση εκπ. λογισµ. µετά - πριν γνώση στην κατασκ. εκπ. λογισµ. µετά - πριν ,071, ,812, ,127,002 Οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα αν επιµορφώθηκαν ή όχι στις ΤΠΕ, κλήθηκαν να εκφράσουν την προσδοκία τους για την έκβαση της συµµετοχής τους στις επερχόµενες εξετάσεις πιστοποίησης, αφού, ως γνωστό, όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαιρέτως έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αυτές. Σηµειώνεται ότι κατά το χρόνο της έρευνας κανένας εκπαιδευτικός από το ερευνητικό δείγµα δεν είχε ακόµη λάβει µέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η κατανοµή της προσδοκίας τους για επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης. Βλέπουµε ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιµορφωµένων στις ΤΠΕ εκπαιδευτικών (72,4%) πιστεύει ότι «σίγουρα» ή «µάλλον» δε θα καταφέρει να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις. Το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν έλαβαν µέρος στην επιµόρφωση (ποσοστό 52,6%). Αντιθέτως, σε ποσοστό 27,5% αθροιστικά πιστεύουν οι πρώτοι (οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί) ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις έναντι ποσοστού 47,4% για τους τελευταίους (εκπαιδευτικούς που δεν επιµορφώθηκαν). Ωστόσο, οι παραπάνω διαφορές στα ποσοστά δεν είναι στατιστικά σηµαντικές [χ 2 (3)=2,74 p>0,05]. Θα µπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι γενικότερα το αίσθηµα αβεβαιότητας κυριαρχεί µπροστά στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε αυτό συµβάλλει ίσως και η σχετική ασάφεια που επικρατούσε την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας για το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων. Πίνακας 8. Κατανοµή προσδοκίας εκπ/κών για επιτυχία στις επερχόµενες εξετάσεις προσδοκία για επιτυχία στις επερχόµενες εξετάσεις πιστοποίησης σίγουρα όχι µάλλον όχι µάλλον ναι οπωσδήποτε ναι συµµετοχή στην επιµόρφωση ναι όχι f % f % f % 9 31,0% 9 23,7% 18 26,9% 12 41,4% 11 28,9% 23 34,3% 7 24,1% 16 42,1% 23 34,3% 1 3,4% 2 5,3% 3 4,5% ,0% ,0% ,0% [χ²(3)=2,74 p>0,05 (στατιστικά µη σηµαντικό)]

7 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 Τα στοιχεία του Πίνακα 9 παρουσιάζουν την κατανοµή της προσδοκίας των εκπαιδευτικών για επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης σε σχέση µε το φύλο τους. Οι διαφορές στις τιµές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές ως προς το φύλο [χ 2 (3)=1,57 p>0,05]. Πίνακας 9. Κατανοµή προσδοκίας για επιτυχία στις επερχόµενες εξετάσεις πιστοποίησης σε σχέση µε το φύλο επιτυχία στις επερχόµενες εξετάσεις φύλο άνδρας γυναίκα σίγουρα όχι µάλλον όχι µάλλον ναι οπωσδήποτε ναι 7 36,8 5 26,3 6 31,6 1 5, % 11 22, , ,4 2 4, % 18 26, , ,3 3 4, % [χ 2 (3)=1,57 p>0,05 (στατιστικά µη σηµαντικό)] Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η κατανοµή της προσδοκίας των εκπαιδευτικών για επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης σε σχέση µε τα χρόνια υπηρεσίας τους. Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τον τρόπο που αντιµετωπίζουν γενικότερα οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ σε σχέση µε τα χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Κι εδώ το αίσθηµα αβεβαιότητας προβάλλει κυρίαρχο µπροστά στις εξετάσεις πιστοποίησης, ανεξαρτήτως των χρόνων υπηρεσίας. Ακόµη και στην κατηγορία των 41 εκπαιδευτικών µε λίγα χρόνια υπηρεσίας (0-5 χρόνια) οι 19 (ποσοστό 46%) πιστεύουν ότι θα αποτύχουν στις εξετάσεις. Πίνακας 10. Κατανοµή προσδοκίας για επιτυχία στις επερχόµενες εξετάσεις πιστοποίησης σε σχέση µε τα χρόνια υπηρεσίας προσδοκία για επιτυχία στις επερχόµενες εξετάσεις σίγουρα όχι µάλλον όχι µάλλον ναι οπωσδήποτε ναι χρόνια υπηρεσίας 0-5 χρόνια 6-15 χρόνια χρόνια 30 και άνω χρόνια 9 22, , ,3 3 7, ,0 2 18,2 9 81, ,0 5 55,6 3 33,3 1 11, ,0 2 33,3 1 16,7 3 50, , , , ,3 3 4, ,0 Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει το πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τη χρησιµότητα των επιµέρους εφαρµογών των ΤΠΕ. Όπως φαίνεται από τις τιµές και τα αντίστοιχα ποσοστά, ως χρησιµότερο εργαλείο θεωρούν την επεξεργασία κειµένου (word), αφού σε ποσοστό 17,9% απαντούν ότι αυτό το εργαλείο είναι αρκετά χρήσιµο και σε ποσοστό 80,8% πολύ χρήσιµο. Ακολουθεί το διαδίκτυο, για το οποίο απαντούν σε ποσοστό 80,3% ότι είναι πολύ χρήσιµο και σε ποσοστό 18,4% αρκετά χρήσιµο. Ακολούθως, η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρείται πολύ χρήσιµη σε ποσοστό 67,1% και αρκετά χρήσιµη σε ποσοστό 26,3%. Τελευταία ως προς τη χρησιµότητά τους αξιολογούνται οι βάσεις δεδοµένων και η κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού, αφού αρκετοί εκπαιδευτικοί (ποσοστό 19,2% και

8 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 17,3% αντίστοιχα) αξιολογούν τις παραπάνω λειτουργίες των ΤΠΕ ως «καθόλου» ή «λίγο» χρήσιµες. Πίνακας 11. Κατανοµή των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη χρησιµότητα των επιµέρους στοιχείων των νέων τεχνολογιών Αξιολόγηση της χρησιµότητας επιµέρους καθόλου λίγο αρκετά πολύ εφαρµογών των ΤΠΕ Πόσο χρήσιµα θεωρούνται: Η επεξεργασία κειµένου (word) , , , Τα λογιστικά φύλλα (excel) , , , Οι βάσεις δεδοµένων (access) 3 4, , , , Οι παρουσιάσεις (powerpoint) , , , Το διαδίκτυο (internet) , , , Η ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) 1 1,3 4 5, , , Η ανάπτυξη ιστοσελίδων 2 2,7 7 9, , , Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών 2 2,7 6 8, , , Η κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού 3 4, , , , Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται η κατανοµή της συχνότητας που οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι. ιαπιστώνεται κι εδώ ότι η επεξεργασία κειµένου, το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι. Συγκεκριµένα, οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν σε καθηµερινή βάση είναι κατεξοχήν το διαδίκτυο (ποσοστό 21,7%), ακολούθως η επεξεργασία κειµένου (ποσοστό 18,3%) και η ηλεκτρονική αλληλογραφία (ποσοστό 14,3%). Τις ίδιες λειτουργίες των ΤΠΕ χρησιµοποιούν σε τακτική βάση οι εκπαιδευτικοί στο σπίτι ως εξής: το διαδίκτυο σε ποσοστό 26,1%, την επεξεργασία κειµένου σε ποσοστό 23,9% και την ηλεκτρονική αλληλογραφία σε ποσοστό 21,4%. Κι εδώ οι βάσεις δεδοµένων δε φαίνεται να έχουν καµιά χρηστική αξία για τους εκπαιδευτικούς αφού σε ποσοστό 76,9% δε χρησιµοποιούν ποτέ τέτοιο πρόγραµµα ή το χρησιµοποιούν περιστασιακά σε ποσοστό 18,5%. Πίνακας 12. Κατανοµή της συχνότητας χρήσης των επιµέρους στοιχείων των ΤΠΕ στο σπίτι από τους εκπαιδευτικούς Συχνότητα χρήσης των επιµέρους εφαρµογών των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι ποτέ περιστασιακά τακτικά καθηµερινά Η επεξεργασία κειµένου (word) 22 31, , , , ,0 Τα λογιστικά φύλλα (excel) 40 58, ,9 6 8,8 1 1, ,0 Οι βάσεις δεδοµένων (access) 50 76, ,5 3 4, ,0 Οι παρουσιάσεις (powerpoint) 42 61, ,1 9 13,2 2 2, ,0 Το διαδίκτυο (internet) 24 34, , , , ,0 Η ηλεκτρονική αλληλογραφία( ) 33 47, , , , ,0 Η ανάπτυξη ιστοσελίδων 53 79,1 9 13,4 2 3,0 3 4, ,0 Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών 41 60, , ,1 3 4, ,0 Η κατασκευή εκπ/κού λογισµικού 57 86,4 5 7,6 3 4,5 1 1, ,0

9 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 Όπως στον προηγούµενο πίνακα, έτσι και στον πίνακα 13 παρουσιάζεται η συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στο σχολείο. Ποικίλες είναι οι εφαρµογές των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στην οργάνωση και διοίκηση των εκπαιδευτικών µονάδων. Οπωσδήποτε όµως κάποιες λειτουργίες των ΤΠΕ είναι περισσότερο εύχρηστες από άλλες και βρίσκουν πιο συχνά πεδίο εφαρµογής στο σχολείο. Παρατηρούµε κι εδώ ότι το διαδίκτυο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία και η επεξεργασία κειµένου αποτελούν τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές, αφού χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση από το 14,8%, 14,3% και 12,9% αντίστοιχα και σε τακτική βάση σε ποσοστά 31,1%, 14,3% και 21% αντίστοιχα. Πάντως στη συντριπτική πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δε χρησιµοποιούν ποτέ ή χρησιµοποιούν περιστασιακά µόνο τις ΤΠΕ στο σχολείο. Είναι φανερό ότι η υπάρχουσα γνώση για τη χρησιµότητα και τις εφαρµογές των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και την οργάνωση του σχολείου, σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων δεν έχουν δηµιουργήσει ακόµη ευνοϊκές συνθήκες για µια ευρύτερη εφαρµογή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Πίνακας 13. Κατανοµή της συχνότητας χρήσης των επιµέρους στοιχείων των ΤΠΕ στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς Συχνότητα χρήσης των επιµέρους εφαρµογών των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ποτέ περιστασιακά τακτικά καθηµερινά Η επεξεργασία κειµένου (word) 20 32, , ,0 8 12, ,0 Τα λογιστικά φύλλα (excel) 37 64, ,1 3 5,3 1 1, ,0 Οι βάσεις δεδοµένων (access) 43 81, , ,0 Οι παρουσιάσεις (powerpoint) 38 69,1 9 16,4 6 10,9 2 3, ,0 Το διαδίκτυο (internet) 20 32, , ,1 9 14, ,0 Η ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ) 28 50, ,4 8 14,3 8 14, ,0 Η ανάπτυξη ιστοσελίδων 43 75,4 9 15,8 2 3,5 3 5, ,0 Η χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών 38 67,9 5 8, ,9 3 5, ,0 Η κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού 48 88,9 4 7,4 1 1,9 1 1, ,0 Τέλος, ο πίνακας 14 παρουσιάζει τους Μέσους Όρους και τις τυπικές αποκλίσεις που προέκυψαν από την ιεράρχηση των παρακάτω χαρακτηριστικών που αφορούν τις νέες τεχνολογίες. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πρωτίστως ότι οι ΤΠΕ είναι µέσο πληροφόρησης (Μ.Ο.=1,82 τυπ.απ.=1,01). Ακολουθεί η άποψη ότι οι ΤΠΕ αποτελούν κατεξοχήν µέσο αυτοεπιµόρφωσης (Μ.Ο.=2,70 τυπ.απ.=1,53). Σε µικρότερο βαθµό προτάσσεται η χρησιµότητα των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ως µέσο διδασκαλίας (Μ.Ο.=3,14 τυπ.απ.=1,26) και ακόµη λιγότερο η χρησιµότητά τους ως µέσο επικοινωνίας (Μ.Ο.=3,18 τυπ.απ.=1,24). Η λειτουργία των ΤΠΕ ως ψυχαγωγικό µέσο ή µέσο έκφρασης αξιολογείται ακόµη πιο χαµηλά από τους εκπαιδευτικούς(μ.ο.=4,74 τυπ.απ.=1,17 και Μ.Ο.=5,08 τυπ.απ.=1,28, αντίστοιχα).

10 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 10 Πίνακας 14. Κατανοµή του τρόπου αξιολόγησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς (Μέσοι Όροι και Τυπικές αποκλίσεις) µέσο αυτοεπιιµόρφωσης µέσο ψυχαγωγίας µέσο διδασκαλίας µέσο πληροφόρησης µέσο επικοινωνίας µέσο έκφρασης N Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση ελάχιστο µέγιστο 73 2,70 1, ,74 1, ,14 1, ,82 1, ,18 1, ,08 1, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ρες, 2004), τόσο µε τη χρήση τους ως µέσο διδασκαλίας και αναζήτησης πληροφοριών, όσο και ως µέσο προετοιµασίας του διδακτικού αντικειµένου και οργάνωσης της σχολικής µονάδας. Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας µας, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δε φαίνεται να έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις, ούτε θετική στάση (Μπούρας, 2004) για τη µετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στο σπίτι και το σχολείο. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η επιµόρφωση συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό στη βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε επιµέρους αντικείµενα των ΤΠΕ, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επέκταση της χρήσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Κρίνεται όµως αναγκαία η συνέχιση της επιµόρφωσης σε θέµατα εφαρµογής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη και εµβάθυνσης και εξειδίκευσης της γνώσης στις επιµέρους εφαρµογές των ΤΠΕ µε στόχο την αναβάθµιση του ρόλου και του έργου του εκπαιδευτικού (Hurd, 1997). Εξάλλου, όπως διαπιστώνεται εκ των υστέρων από την εκτεταµένη επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο στόχος της Α φάσης επιµόρφωσης δεν ήταν παρά η απόκτηση από τους επιµορφούµενους στοιχειωδών γνώσεων χρήσης των ΤΠΕ. Απαιτείται πλέον ο σχεδιασµός και υλοποίηση της Β φάσης επιµόρφωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων αξιοποίησης των ΤΠΕ από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να αποκτήσουν προχωρηµένες γνώσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Μπούρας, Α. (2004). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κυρίαρχος ή σκλάβος του ανθρώπου; Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες, τεύχος 1, σελ Ρες, Γ. (2004) Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση - Προβλήµατα και προοπτικές, Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες, τεύχος 1, σελ Hurd, P. (1997). Inventing science education for the new millennium. New York & London: Teachers College Press

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σύνοψη απαντήσεων συμμετεχόντων στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος από το εργαλείο MAIT και τελικός σχολιασμός Σημείωση σχεδιαγραμμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 6098 ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές /νσεις Εκπαίδευσης 3. /νσεις Π/θµιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταx. /νση : Α. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180, Μαρούσι Πληροφορίες e-mail : epim_eye_b@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχέση αυτεπάρκειας και πληροφοριακής συµπεριφοράς των χρηστών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχέση αυτεπάρκειας και πληροφοριακής συµπεριφοράς των χρηστών της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχέση αυτεπάρκειας και πληροφοριακής συµπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία-Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 217, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ Πληρ-Υπεύθυν.: Κασσωτάκη Ελένη Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης Τηλ/Fax: 2102322878 E-mail: arxaiologiko@acharnes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΠΕ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακοί τόποι φιλολόγων Γιακουµάτου Τερέζα Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr 15 χρόνια µετά τη δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού

ικτυακοί τόποι φιλολόγων Γιακουµάτου Τερέζα Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr 15 χρόνια µετά τη δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού ικτυακοί τόποι φιλολόγων Γιακουµάτου Τερέζα Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr 15 χρόνια µετά τη δηµιουργία του παγκόσµιου ιστού συνεχίζουµε να βλέπουµε τηνκορυφή του παγόβουνου, καθώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Περιγραφή της έρευνας Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σε μορφή Google Form στο https://docs.google.com/forms/d/1r7yfqqpmjvgcverywc_oz7km54h5m1yrxet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης

2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ΥΣΣΕΑΣ 2000-2004 2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης Η εκπόνηση µεθοδολογίας αξιολόγησης του προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων θ.: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)»

της κατηγορίας πράξεων θ.: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α.Π. 3726 Αθήνα, 5-3-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 131 Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (1) Έντυπο Π2 Π2 Έντυπο Πιστοποίησης ΚΕΠΙΣ Ονοµασία /Κωδικός (2) ιεύθυνση (3).. Ονοµατεπώνυµο Υπεύθυνου (4) Τηλ/Fax (5) e-mail (6)...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 1 ο Μέρος Οι προτάσεις των προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών σήµερα 7 Κεφάλαιο 1 ο Ανάλυση Συγκριτική καταγραφή των προτάσεων σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών.

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ.

Καΐρη Μερόπη Εκπαιδευτικός Δ.Ε., καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Μακρυωνίτης Γεώργιος Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ν. Κυκλάδων, καθηγ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 679 EΠΙMΟΡΦΩΣΗ EΚΠΑΙΔEΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠE ΣΤΗΝ EΚΠΑΙΔEΥΣΗ- ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο.

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 22-24. Β μέρος 4 Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ A ΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ E ΡΜΗΝΕΙΑ A ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ E ΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 24 4.1 Γενικα Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους;

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικές πληροφορίες. Μαρία Λαζαρίδου. Επαγγελματική εμπειρία

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικές πληροφορίες. Μαρία Λαζαρίδου. Επαγγελματική εμπειρία Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας Κινητό τηλέφωνο Οικογενειακή κατάσταση Μαρία Λαζαρίδου Γ. Μπαλόγλου 17-19, 546 29 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό µε φύλλα εργασίας µε θέµα το «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο»

Εκπαιδευτικό λογισµικό µε φύλλα εργασίας µε θέµα το «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτικό λογισµικό µε φύλλα εργασίας µε θέµα το «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο» Κολτσάκης Ευάγγελος Εκπ/κός /θµιας Εκπ/σης, Γε.Λ. Ευρωπού Κιλκίς ekoltsakis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ9-ΟΩΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ9-ΟΩΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» 1 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 12.2.2009 2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καστοριά 14/01/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ. 15/115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Καστοριά 14/01/2011 Αριθ. Πρωτ.: Φ. 15/115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα