Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *"

Transcript

1 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο με ενίσχυση των οργανικών εσόδων και επάνοδο των λοιπών εσόδων σε θετικό έδαφος. Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 7% το εννεάμηνο του (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας Proton). Επιτυχής ολοκλήρωση εθελουσίας αποχώρησης υπαλλήλων με ετήσιο όφελος 61εκ. Αύξηση κερδών προ προβλέψεων κατά 53% σε 148εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καταθέσεων κατά 850εκ. το Γ τρίμηνο (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας Proton) και σημαντική βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις σε 111%. Σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. Μείωση κατά 7% των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ & της Νέας Proton) το Γ τρίμηνο. Ίδια κεφάλαια 5,5δισ. Δείκτης Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων (EBA CT1) pro-forma 8,1%. Συνολικό αποτέλεσμα - 285εκ. το Γ τρίμηνο ή - 211εκ. εξαιρουμένων των εκτάκτων ζημιών. «Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε παρουσιάζει σημάδια σημαντικής βελτίωσης αλλά ταυτόχρονα ενέχει και πολλαπλές προκλήσεις. Στις προκλήσεις αυτές, η Eurobank ανταποκρίθηκε βελτιώνοντας μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη της. Ειδικότερα, κατά το Γ τρίμηνο επιτύχαμε αύξηση των καταθέσεων, μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους και αύξηση των εσόδων. Η νομική και λειτουργική ενοποίηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, με στόχο την επίτευξη συνεργειών που υπολογίζονται σε 200 εκατομμύρια το χρόνο το Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που πρόσφατα ολοκληρώσαμε με επιτυχία, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του κόστους κατά 61 εκατομμύρια το χρόνο. Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα βήματα και βασιζόμενοι στην υψηλή ποιότητα του προσωπικού μας πιστεύουμε ότι η Eurobank θα ισχυροποιήσει τη θέση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το ρόλο της στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας». Χρήστος Μεγάλου Διευθύνων Σύμβουλος * Τα αποτελέσματα του Γ τριμήνου περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank από την 1 η 30 η Σεπτεμβρίου. 1

2 Ανάλυση Μεγεθών Ισολογισμού Δάνεια προς Πελάτες 17% 30,8 20% 14% 14% 35% Καταναλωτικά Στεγαστικά Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις Δάνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις Δάνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις Καταθέσεις Πελατών ( δισ.) 42,3 Το σύνολο του ενεργητικού της Eurobank διαμορφώθηκε σε 80,1δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε 54,5δισ., εκ των οποίων 45,7δισ. αφορούν δάνεια στην Ελλάδα και 8,8δισ. δάνεια στο εξωτερικό. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 27,8δισ. και αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των χορηγήσεων της Eurobank, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε 26,6δισ., με τα στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 35% και τα καταναλωτικά το 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 42,3δισ. την ίδια περίοδο, με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη Νέα Proton Bank να ενισχύουν συνολικά την καταθετική βάση της Eurobank κατά 11,3δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρουμένων των δύο αυτών τραπεζών, οι καταθέσεις της Eurobank σημείωσαν αύξηση κατά 847εκ. σε συγκρίσιμη βάση το Γ τρίμηνο του έναντι του Β τριμήνου, απόρροια της εμπιστοσύνης των πελατών προς την Τράπεζα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 33,8δισ. και στο εξωτερικό ανήλθαν σε 8,5δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ως αποτέλεσμα της απομόχλευσης του ενεργητικού και της ενίσχυσης των καταθέσεων μετά και την ενσωμάτωση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank, ο λόγος των δανείων προς τις καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 111% στο τέλος του Γ τριμήνου, από 152% που ήταν ένα χρόνο πριν. Στο εξωτερικό, οι καταθέσεις υπερβαίνουν τις χορηγήσεις μετά από προβλέψεις, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 93%. Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Δ τριμ. Α τριμ B τριμ. Η σταθεροποίηση του εγχώριου μακροοικονομικού κλίματος, η σταδιακή αύξηση των καταθέσεων πελατών και η ενίσχυση της ρευστότητας της Τράπεζας από την εξαγορά του Νέου Τ.Τ. συνετέλεσαν στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα κατά 51% έναντι του Ιουνίου. Πιο αναλυτικά, η συνολική χρηματοδότηση έχει μειωθεί πλέον σε 16,5δισ., εκ των οποίων 12δισ. είναι χρηματοδότηση μέσω της Ε.Κ.Τ. και 4,6δισ. μέσω του προγράμματος παροχής έκτακτης ρευστότητας της ΤτΕ. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 27,7% του χαρτοφυλακίου δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 26,4% στο τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους. Παρά την αύξηση όμως των συνολικών επισφαλειών, ο ρυθμός δημιουργίας των νέων δανείων σε καθυστέρηση συνεχίζει να βαίνει μειούμενος. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 7% έναντι του Β τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε 460εκ., από 493εκ. το Β τρίμηνο και 696εκ. το Α τρίμηνο του. Οι σωρευτικές προβλέψεις της Τράπεζας αυξήθηκαν σε 5,6δισ. στο τέλος 2

3 Σεπτεμβρίου και καλύπτουν κατά 48,8% τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 5,5δισ. την 30 η Σεπτεμβρίου. Λαμβανομένης υπόψη της υιοθέτησης της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων I.R.B. για τα χαρτοφυλάκια του ΤΤ και την Proton, o δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται pro-forma σε 8,1% και 8,9% αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 397 Συνολικά Έσοδα ΤΤ& Proton Η σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας της ΤτΕ (ELA) συνετέλεσαν στην αύξηση των εσόδων από τόκους για δεύτερο συνεχές τρίμηνο. Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7,4% ή 3,1% εξαιρουμένου του Νέου Τ.Τ. & της Νέας Proton Bank, και διαμορφώθηκαν σε 323εκ. το Γ τρίμηνο του, από 301εκ. το Β τρίμηνο του ίδιου έτους. Δ τριμ. Α τριμ. B τριμ. Λειτουργικές Δαπάνες ΤΤ& Proton Ανάκαμψη σημείωσαν και τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν σε 70εκ. το Γ τρίμηνο του. Η αύξηση των προμηθειών οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες σε 13εκ., από 7εκ. το Β τρίμηνο του καθώς και στην αύξηση των εσόδων από τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές σε 10εκ., έναντι 8εκ. το προηγούμενο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα μη οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 16εκ. το Γ τρίμηνο του, έναντι ζημιών το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από ομόλογα, μετοχές και πράξεις επί παραγώγων. Δ τριμ. A τριμ. Β τριμ. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 409εκ. την ίδια περίοδο, παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση κατά 18,9% ή 14,5% εξαιρουμένου του Νέου Τ.Τ. και της Νέας Proton Bank. Η μείωση του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε, καθώς οι δαπάνες (εξαιρουμένου του Νέου Τ.Τ. και της Νέας Proton Bank) υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ τριμήνων και διαμορφώθηκαν σε 245εκ., από 248εκ. το Β τρίμηνο του. Σε επίπεδο εννεαμήνου, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 7,2% σε συγκρίσιμη βάση, 7,0% στην Ελλάδα και 7,7% στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης υπαλλήλων της Eurobank, με συνολικό κόστος για την Τράπεζα 86εκ. και 3

4 Κέρδη προ Προβλέψεων ετήσιο όφελος 61εκ., που αντιστοιχεί σε 14% του μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα Ο περιορισμός των δαπανών σε συνδυασμό με την αύξηση των συνολικών εσόδων οδήγησε στην αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 53% σε 148εκ., από 97εκ. το Β τρίμηνο του. Β τριμ. Γ τριμ. Προβλέψεις Πιστωτικών Κινδύνων Παρά τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, οι Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 420εκ. το Γ τρίμηνο, έναντι 422εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων της Eurobank σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό. Παρά τη σχετική ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων, το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό και διαμορφώθηκε σε - 285εκ. το Γ τρίμηνο ή και - 211εκ. εξαιρουμένων των εκτάκτων ζημιών, απόρροια των υψηλών προβλέψεων και της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Δ τριμ. Α τριμ. B τριμ. 4

5 Α Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου Eurobank Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ Τριμ. (με ΤΤ & Proton) Γ Τριμ. Β Τριμ. Μεταβ. Α Τριμ. Δ Τριμ. Γ Τριμ. Καθαρά Έσοδα από Τόκους 323εκ. 310εκ. 301εκ. 3,1% 277εκ. 303εκ. 358εκ. Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 70εκ. 70εκ. 67εκ. 5,1% 65εκ. 71εκ. 62εκ. Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 409εκ. 394εκ. 344εκ. 14,5% 343εκ. 338εκ. 397εκ. Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες 261εκ. 245εκ. 248εκ. -1,2% 249εκ. 254εκ. 256εκ. Κέρδη προ Προβλέψεων 148εκ. 150εκ. 97εκ. 55,0% 94εκ. 84εκ. 141εκ. Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους 420εκ. 420εκ. 422εκ. -0,7% 418εκ. 442εκ. 419εκ. Καθαρό Λειτουργικό Αποτέλεσμα - 211εκ εκ εκ εκ εκ εκ. Καθαρά Κέρδη μετά από έκτακτα αποτελέσματα - 285εκ εκ εκ. 375εκ εκ εκ. Χορηγήσεις (προ Προβλέψεων) και Καταθέσεις Εννεάμηνο Εννεάμηνο Καταναλωτικά Δάνεια 7.486εκ εκ. Στεγαστικά Δάνεια εκ εκ. Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 7.449εκ εκ. Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις εκ εκ. Σύνολο Χορηγήσεων Ομίλου εκ εκ. Σύνολο Καταθέσεων Ομίλου εκ εκ. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εννεάμηνο Εννεάμηνο Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 1,66% 2,15% Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 69,2% 56,3% Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 27,7% 21,3% Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 48,8% 42,3% Προβλέψεις προς Δάνεια 3,45% 3,57% Βασικά Κύρια Κεφάλαια (EBA Core Tier I) 8,1%* 6,6%** * Pro-forma για την υιοθέτηση της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων I.R.B. για τα χαρτοφυλάκια του ΤΤ και την Proton ** Μετά την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση από το Τ.Χ.Σ. ύψους 4δισ. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 5

6 ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Αξ. Γ.Ε.ΜH ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝOY ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ Ποζά ζε εκαη. εσρώ 30 επ 31 Δεκ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ Τακείν θαη δηαζέζηκα ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ζηελ εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ Παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Δάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο Φαξηνθπιάθην επελδπηηθώλ ηίηιωλ Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Επελδύζεηο ζε αθίλεηα Άπια πάγηα ζηνηρεία Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ύνολο ενεργηηικού ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ Υπνρξεώζεηο πξνο θεληξηθέο ηξάπεδεο Υπνρξεώζεηο πξνο ινηπά ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα Παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο Πηζηωηηθνί ηίηινη θαη ινηπέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο Λνηπέο ππνρξεώζεηο ύνολο σποτρεώζεων ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ Μεηνρηθό θεθάιαην - θνηλέο κεηνρέο Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην θαη ινηπά απνζεκαηηθά (3.471) Μεηνρηθό θεθάιαην - πξνλνκηνύρεο κεηνρέο Ίδια κεθάλαια ποσ αναλογούν ζηοσς μεηότοσς ηης Σράπεζας (1.299) Πξνλνκηνύρνη ηίηινη Δηθαηώκαηα ηξίηωλ ύνολο ιδίων κεθαλαίων (655) ύνολο ιδίων κεθαλαίων και σποτρεώζεων ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Ποζά ζε εκαη. εσρώ 1 Θαν- 1 Ιαλ- 30 Σεπ 30 Σεπ Καζαξά έζνδα από ηόθνπο Καζαξά έζνδα από ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο Καζαξά έζνδα από αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο Έζνδα από κε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο Έζνδα από κεξίζκαηα 3 4 Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ (29) 83 Απνηειέζκαηα από επελδπηηθνύο ηίηινπο 34 (21) Λνηπά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα (15) 1 Λειηοσργικά έζοδα Λεηηνπξγηθά έμνδα (758) (799) Λειηοσργικά κέρδη προ απομειώζεων και έκηακηων ζημιών Πξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνύο θηλδύλνπο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο πειαηώλ (1.260) (1.213) Ζεκηέο απνκείσζεο θαη ινηπέο δεκηέο από έθζεζε ζε ρξένο Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ 75 (554) Λνηπέο δεκηέο απνκείωζεο (60) (149) Έθηαθηεο δεκηέο (85) (11) Αλαινγία θεξδώλ/(δεκηώλ) από ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο (1) (0) Κέρδη/(ζημιές) προ θόροσ (993) (1.309) Φόξνο εηζνδήκαηνο Έθηαθηεο πξνζαξκνγέο θόξνπ Κέρδη/(ζημιές) περιόδοσ από ζσνετιζόμενες δραζηηριόηηηες (214) (1.034) Κέξδε/(δεκηέο) πεξηόδνπ από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (18) (51) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδοσ (232) (1.085) Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ πνπ αλαινγνύλ ζε ηξίηνπο 9 10 Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδοσ ποσ αναλογούν ζηοσς μεηότοσς (241) (1.095) ημείωζη: Τα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ ηνπ Νένπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεπηεξίνπ Ειιάδνο θαη ηεο Νέαο Proton Τξάπεδαο Α.Ε. ελζωκαηώζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ Eurobank από ηε 1 Σεπηεκβξίνπ. Τα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί. Αζήλα, 29 Ννεκβξίνπ

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank. Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012 Συγγραφείς: Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.gr Πλάτων Μονοκρούσος Assistant General Manager Head of Financial Markets

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ρούβλι, απάνες ενίσχυση Η.Π.Α. Εκ νέου στο 5%, την είσοδο µού για ΕΛΛΑ ΑΑ εκλογής Προέδρου συνεχεία εκτιµήσεις Ελλάδος για την και των NIKKEI 225 SMI

ρούβλι, απάνες ενίσχυση Η.Π.Α. Εκ νέου στο 5%, την είσοδο µού για ΕΛΛΑ ΑΑ εκλογής Προέδρου συνεχεία εκτιµήσεις Ελλάδος για την και των NIKKEI 225 SMI Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονοµία της Ρωσίας αναµένεται να ολισθήσει σε ύφεση το 2015, υφιστάµενη τις συνέπειες των οικονοµ ικών κυρώσεων που επέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα