Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε: Μηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο γηα Διιάδα, Κύπξν, Βνπιγαξία θαη Τνπξθία. Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεξίιεςε: Απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο. Σα δεηήκαηα ησλ ζηάζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο κεραληζκνχο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απνηέιεζαλ κηα απφ ηηο ελαιιαζζφκελεο ζεκαηηθέο ηνπ ηέηαξηνπ γχξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (2008). Αλάκεζα ζηα εξσηήκαηα ηεο ΔΚΔ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παροτή σπηρεζιών από ην θξάηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο είλαη, κεηαμχ άιισλ, θαηά πφζν νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηξφπν απνδνηηθφ, δίθαην θαη εμππεξεηηθφ. Δπίζεο, αλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, σο κεραληζκφο αλαδηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ, ιεηηνπξγεί κε ηξφπν απνδνηηθφ, δίθαην θαη εμππεξεηηθφ γηα ηνπο πνιίηεο. ηελ παξνχζα εηζήγεζε απνηππψλνπκε ιεπηνκεξψο κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΔΚΔ γηα ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο (Διιάδαο, Κχπξνπ, Βνπιγαξίαο θαη Σνπξθίαο) πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Σαπηφρξνλα, επηρεηξνχκε ε αλάδεημε ησλ νκνηνηήησλ αιιά θαη ησλ δηαθνξψλ ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ απηψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνπκε ηηο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια θξάηνπο πξφλνηαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε ζήκεξα. Σέινο, εμεηάδνπκε ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη ηα θξάηε πξφλνηαο απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο λενθηιειεχζεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε. 1

2 1. Δηζαγσγή Γεδνκέλνπ φηη νη πνιίηεο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ είλαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηφζν ρξεκαηνδφηεο φζν θαη δηθαηνχρνη ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο, νη απφςεηο ηνπο γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηε λνκηκφηεηα απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ - φπσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο - απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζεκειηψδνπο πνιηηηθήο ζεκαζίαο, εηδηθά γηα ηνπο θνξείο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. ηελ εηζήγεζε απηή ζα εμεηάζνπκε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο, θαηά πφζν είλαη επαξθείο ή φρη, νη απφςεηο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ σθειεκάησλ σο επίζεο θαη γηα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επάξθεηα) πνπ απνηειεί κεραληζκφ αλαδηαλνκήο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο παξνρέο. Δπηθεληξσλφκαζηε εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο Διιάδα, Κχπξν, Σνπξθία θαη Βνπιγαξία νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «ππνιεηκκαηηθά» θξάηε πξφλνηαο, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ζπζηήκαηα ηνπο πζηεξνχλ ζεκαληηθά απηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο, θαη εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο ηνπο αμηνινγνχλ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο ησλ ρσξψλ ηνπο. Δίλαη απηή ε «πζηέξεζε» νξαηή κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ ησλ ρσξψλ απηψλ; ε θάζε πεξίπησζε νη απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα ην θνηλσληθφ θξάηνο ελ γέλεη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε δεηήκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο, αιιειεγγχεο θαη θνηλσληθήο αξκνλίαο. Όια ηα πην πάλσ είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξα ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία ηεο δνκηθήο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηέξρεηαη ε Δπξψπε αιιά θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, θαη αλάκεζα ζηηο ζπλερείο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα θξάηε γηα πεξηζπιινγή ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, κηα παξάπιεπξε απψιεηα απνηειεί θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ πξφλνηαο. Απηφ ην γεγνλφο, ηνπ νπνίνπ ηελ ηειηθή θαηάιεμε δελ κπνξνχκε ίζσο λα πξνβιέςνπκε επαθξηβψο, ελδέρεηαη λα επηθέξεη 2

3 ζεκαληηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσλίεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηή ηελ θξίζε. ε θάζε πεξίπησζε νη ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζπλδένληαη κε δεηήκαηα βησζηκφηεηαο ησλ θξαηψλ πξφλνηαο. Δλδέρεηαη κάιηζηα απηέο νη αιιαγέο λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο φπσο ζηελ παξαηεηακέλε θαη απμαλφκελε αλεξγία εηδηθά ζε επάισηα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ (ιφγνπ ράξε ησλ λέσλ). 2. Κνηλσληθή Πνιηηηθή Θεσξεηηθό πιαίζην Μνληέια Κξάηνπο Πξόλνηαο ζηελ Δπξώπε Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ απνζθνπεί ζηελ αλαπιήξσζε ή ζηελ άκεζε αλαδηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ, αιιά ζηε δηαζθάιηζε θάζε αλζξψπνπ απφ θαηαζηάζεηο βηνπνξηζηηθήο αδπλακίαο, έλδεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, νη νπνίεο πξνζβάιινπλ επζέσο ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή. Ο φξνο θνηλσληθφ θξάηνο εθθξάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπληαγκαηηθή, λνκνζεηηθή θαη δηνηθεηηθή νξγαλσηηθή ηππνπνίεζε ησλ παξνρηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο. Καηά ηνλ αθειιαξφπνπιν (1993, ζ. 445) ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ιεηηνπξγηθέο θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο: Σελ εληαία θεληξηθή εμνπζία, έλα θεληξηθφ δεκνζηνλνκηθφ κεραληζκφ ζπγθέληξσζεο θαη αλαθαηαλνκήο πφξσλ θαη ηελ εληαία αγνξά εξγαζίαο. Απηέο νη πξνυπνζέζεηο επηηξέπνπλ ζηα ζχγρξνλα θξάηε λα παξεκβαίλνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ θνηλσληθέο δηεξγαζίεο θαη ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ αλαδηαλέκνληαο εηζνδήκαηα θαη θνηλσληθνχο πφξνπο. ηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε ην θξάηνο πξφλνηαο, κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ, ζηνρεχεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή θάιπςε θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη αλαγθψλ ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Απηφ γίλεηαη γηα λα εμππεξεηεζεί κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ ζεκειησδψλ ζθνπψλ ηνπ, ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Γηα απηφ θαη ζχκθσλα κε ηε Κελζηαλή ινγηθή, ζηελ νπνία θαίλεηαη λα επηζηξέθνπλ πνιιέο δπηηθέο θπβεξλήζεηο κεηά απφ ην λενθηιειεχζεξν πείξακα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 80 θαη ηνπ 90, ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ 3

4 λα αλαδηαλείκεη ζηνπο πνιίηεο έλα κεξίδην ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη λα εγγπεζεί έλα ειάρηζην επίπεδν αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Σν θξάηνο πξφλνηαο επνκέλσο παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηε δηαζθάιηζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεηνλνκηθή πξνζηαζία θ.α.) θαη ηελ θαηνρχξσζε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ αζθάιεηαο κέζσ ηεο εγγχεζεο ελφο ειάρηζηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Ωζηφζν νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε πσο έλεθα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηζηνξηθψλ, πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ ζηελ Δπξψπε, ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πνζνζηψλ αλεξγίαο, ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο δηακνξθψζεθαλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. χκθσλα κε ηε γλσζηή ηππνινγία ηνπ Costa Esping- Andersen (1990), ηα θξάηε πξφλνηαο δηαθξίλνληαη ζηα αθφινπζα ηξία κνληέια (ή ηδεαηνχο ηχπνπο γηα θάπνηνπο): α. Φηιειεχζεξν αγγινζαμνληθφ (liberal) β. πληεξεηηθφ Κνξπνξαηηζηηθφ (conservative corporatist) θαη ην γ. νζηαιδεκνθξαηηθφ (social democratic). Γηα ηνλ Esping- Andersen (1990) ηα θξάηε πξφλνηαο δελ είλαη απιψο κεραληζκνί πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ αληζφηεηα. Σα ίδηα απνηεινχλ έλα ζηξσκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηά εμαξηψληαη ή είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αγνξά. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην θηιειεχζεξν κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ιηγφηεξε δπλαηή παξέκβαζή ηνπ ζηελ αγνξά, απφ ην ρακειφ επίπεδν ησλ παξνρψλ θαη απφ ηελ επηιεθηηθή ζθφπεπζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Δπηπιένλ νδεγεί ζε ινγηθέο ηδησηηθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο πινπζίνπο θαη ζε επηιεθηηθή αζθάιηζε γηα ηνπο θησρφηεξνπο. ην κνληέιν απηφ ππάγνληαη σο παξαδείγκαηα νη Η.Π.Α., ν Καλαδάο θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σν ζπληεξεηηθφ κνληέιν δελ επηθεληξψλεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε, φπσο ην θηιειεχζεξν κνληέιν, αιιά απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ θνηλσληθψλ status ρσξίο λα ελζαξξχλεη ηδηαίηεξα ηελ αλαδηαλνκή. Παξαδείγκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ απνηεινχλ ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ιηαιία θαη ε Απζηξία. Σέινο ζην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κνληέιν, ην θξάηνο εγγπάηαη ηελ θαζνιηθή θάιπςε ε νπνία επεθηείλεηαη θαη ζηα κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ζπλπθαζκέλα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Χαξαθηεξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηελ απν- εκπνξεπκαηνπνίεζε. Σν κνληέιν απηφ βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο 4

5 ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θπξίσο. Ο Leibfried (2001) πξφζζεζε κηα ηέηαξηε νκάδα θξαηψλ ζε απηή ηελ ηππνινγία ηελ νπνία ραξαθηήξηζε «Latin Rim». Βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αδχλακν θξάηνο πξφλνηαο ην νπνίν πξνζθέξεη κφλν ηηο ππνιεηκκαηηθνχ ραξαθηήξα παξνρέο θαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ αλεπίζεκε θξνληίδα είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα είηε απφ άηππα δίθηπα φπσο είλαη ν εζεινληηθφο ή θηιαλζξσπηθφο ηνκέαο (ηαζηλνπνχινπ, 1993). Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε λενθηιειεχζεξε άπνςε γηα ηελ απηνξξχζκηζε ηεο αγνξάο - φπνπ ην θνηλσληθφ θξάηνο εθιακβάλεηαη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζην επίπεδν ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ - σζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ρψξεο λα απνπνηεζνχλ θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο κηζνχ ζρεδφλ αηψλα, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ζπλζήθεο επηζθαινχο δηαβίσζεο ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ. Όια απηά πιήηηνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ηδεψδεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Πεξαηηέξσ ε λενθηιειεχζεξε ινγηθή - φπσο απηή εθθξάζηεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ πξνρψξεζε έλα βήκα αθφκα επηρεηξψληαο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε πιείζησλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαμχ δε απηψλ θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. ε απηή ηε ινγηθή γηα παξάδεηγκα ππήξμε έλα θχκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ζην ηνκέα ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ ζπγθνηλσληψλ κέρξη θαη ησλ ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ ζε πνιιέο ρψξεο δηεζλψο. Παξφια απηά ηα ζπζηήκαηα ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο δηαηήξεζαλ έλα ζρεηηθά ςειφ επίπεδν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε αληίζεζε κε ηα θξάηε ηεο Νφηηαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ βίσζαλ κηα κεξηθή επηδείλσζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Orenstein, 2008). Γελ είλαη ιίγνη βέβαηα πνπ πξνβιέπνπλ έλα ζηαδηαθφ εθθπιηζκφ ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνο ην θηιειεχζεξν κνληέιν θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο αγνξάο θάηη φκσο πνπ απνξξίπηεηαη απφ άιινπο (ιφγνπ ράξε ν Pontusson, 2005) πνπ βιέπνπλ λα πθίζηαληαη ηζρπξέο αληηζηάζεηο απφ ηα δνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρσξψλ πνπ αθνινπζνχλ απηά ηα κνληέια. 5

6 2.1 Σηάζεηο πνιηηώλ έλαληη ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο ζε κηα κεηαβαιιόκελε Δπξώπε Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε γλψζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο γίλεηαη ηδηαίηεξα επίθαηξε. Οη πνιηηηθέο πξφλνηαο κπνξεί λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζε εθείλεο ηηο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ αλεξγία, ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ηελ ηξίηε ειηθία. Οη πνιηηηθέο πξφλνηαο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο ην κέζν κε ην νπνίν ε θνηλσλία αληηκεησπίδεη ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα. Οη πνιιέο θνηλσληθέο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο γηα άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σέηνηεο ζπλζήθεο είλαη ε απμαλφκελε αλνκνηνκνξθία ζηε ζχλζεζε ησλ επξσπατθψλ ιαψλ, ε απμαλφκελε αλνκνηνκνξθία ζην βηνινγηθφ θχθιν δσήο ησλ αλζξψπσλ, νη λένη ζεζκνί δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο θαη νη λέεο κνξθέο θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ζπκθηιίσζε ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ. ε φιε ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ απμαλφκελεο αλεζπρίεο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πξφλνηαο ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ (γήξαλζε πιεζπζκνχ, κείσζε ησλ γελλήζεσλ) θαη ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ. Έηζη νη απφςεηο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ νη νπνίνη είλαη θαη νη ρξεκαηνδφηεο ησλ ζπζηεκάησλ πξφλνηαο αιιά θαη νη επσθεινχκελνη απνθηνχλ ηδηαίηεξε πνιηηηθή ζεκαζία. Σηο απφςεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζα ηηο εμεηάζνπκε κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (European Social Survey) ε νπνία ζηνλ ηέηαξην ηεο γχξν (2008) είρε σο κηα βαζηθή ζεκαηηθή ηεο ηηο ζηάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα Κξάηνπο Πξφλνηαο. Θα πξέπεη βεβαίσο λα ζεκεησζεί φηη νη απφςεηο θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξίνδν πξηλ ηελ επηδείλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πνιχ πηζαλφλ λα επεξέαζε ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. 3. Η Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα Η Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα (European Social Survey) είλαη κηα παλεπξσπατθή έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα 30 πεξίπνπ ρψξεο θαη απνηειεί ην θνξπθαίν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην πεδίν ηεο πγθξηηηθήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 6

7 Κνηλσληνινγίαο ζηνλ επξσπατθφ αιιά θαη ην δηεζλή ρψξν. Η έξεπλα απηή εληάρζεθε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα Πξνγξάκκαηα Πιαηζίνπ (Framework Programme), απφ ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ (European Science Foundation) θαη απφ εζληθνχο θνξείο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ. Πξφθεηηαη γηα έξεπλα ζπγθξηηηθή, κε δεζκεπηηθνχο θαλφλεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ θαηαγξάθεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ ηδενγξαθία ηεο θνηλσληθήο θνπιηνχξαο (Γνπιηάκνο θαη Βξπσλίδεο, 2010). Γηεμάγεηαη θάζε δπν ρξφληα κε θνηλφ εξσηεκαηνιφγην θαη ζε απζηεξά ηπραίν δείγκα πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα θαηαγξάθεη θαη εξκελεχεη ηελ αιιαγή ή ηε ζπλέρεηα ζηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αμίεο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα φπσο είλαη: ε ζρέζε ηνπ πνιίηε κε ηα ΜΜΔ, ε εκπηζηνζχλε ζηελ θνηλσλία θαη ζε δηάθνξνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο, νη θνηλσληθν-πνιηηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, ε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηα θφκκαηα, δεηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα, ε ζηάζε απέλαληη ζηνπο μέλνπο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ε αλεξγία, ε θηψρεηα θ.ά. Πέξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζηαζεξψλ ζεκαηηθψλ, φπσο νη πην πάλσ, αλά δχν ρξφληα έρνπκε θαη ηελ εηζαγσγή θπιηφκελσλ ζεκαηηθψλ (rotating modules) ζε δεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη επίθαηξα γηα ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή έλα ζηνηρείν πνπ θάλεη ηελ έξεπλα απηή αθφκα πην αλαγθαία θαη ελδηαθέξνπζα φρη κφλν γηα αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο αιιά θαη γηα θνξείο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ο πξψηνο γχξνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002 θαη είρε σο θπιηφκελεο ζεκαηηθέο ηελ πνιηηφηεηα (citizenship) θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δεκνθξαηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηε κεηαλάζηεπζε. Ο δεχηεξνο γχξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 θαη είρε σο επίθεληξν ησλ θπιηφκελσλ ζεκαηηθψλ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαζψο θαη ζέκαηα πγείαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ο ηξίηνο γχξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 θαη είρε σο θπιηφκελεο ζεκαηηθέο ηεο δεηήκαηα πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνζσπηθήο δσήο. Ο ηέηαξηνο γχξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 κε θπιηφκελεο ζεκαηηθέο ηηο ειηθηαθέο δηαθξίζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην Κξάηνο Πξφλνηαο. Σέινο, ζηνλ ηειεπηαίν γχξν (2010) νη θπιηφκελεο ζεκαηηθέο αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο απνλνκήο δηθαηνζχλεο (αζηπλνκία, δηθαζηήξηα), ελψ επαλαιήθζεθε ε ζεκαηηθή ελφηεηα 7

8 ηνπ δεπηέξνπ γχξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηά έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ ηειεπηαία παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Αλάκεζα ζηα πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα πξνζθέξεη ζηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο αιιά θαη επηζηήκνλεο πνιιψλ άιισλ εηδηθνηήησλ, κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηα αθφινπζα ηέζζεξα: Πξψηνλ, επηηξέπεη ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γεχηεξνλ, απνηειεί κηα κνλαδηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο θνξείο άζθεζεο πνιηηηθήο (π.ρ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή) ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ηηο παξακέηξνπο εηζαγσγήο πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Έλα ηξίην πιενλέθηεκα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε επξσπατθνχο ιανχο. Η ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε παξνκνίσλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχο επξσπατθνχο ιανχο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο κειέηεο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο. Σέινο, ε Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα δίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα γηα ηελ εχξεζε αηηησδψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ηνπο, θάηη ην νπνίν απνηειεί γηα πνιινχο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ην βαζηθφηεξν ιφγν γηα πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ εξεπλψλ. ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα επηθεληξσζνχκε κφλν ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο εληνπίδνληαο νκνηφηεηεο αιιά θπξίσο δηαθνξέο. 8

9 4. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Οη Δπξσπαίνη πνιίηεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηέζζεξηο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ θξάηνο. Απηέο είλαη πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη νκάδεο πνπ ρξήδνπλ ππνζηήξημεο απφ ην πιέγκα πξνζηαζίαο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο φπσο είλαη νη ζπληαμηνχρνη, νη άλεξγνη θαη νη γνλείο κε κηθξά παηδηά. 4.1 Αμηνιόγεζε βηνηηθνύ επηπέδνπ ζπληαμηνύρσλ θαη αλέξγσλ ηελ έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ πξψηα λα αμηνινγήζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ αλέξγσλ ζε κηα θιίκαθα φπνπ ην 0 ζήκαηλε πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη 10 πνιχ ςειφ επίπεδν. Οη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο Βνπιγαξία, Διιάδα, Σνπξθία (κε εμαίξεζε ηελ Κχπξν) γεληθά αμηνινγνχλ σο πνιχ ρακειφ ην βηνηηθφ επίπεδν απηψλ ησλ δχν νκάδσλ. Σηο ζεηηθφηεξεο αμηνινγήζεηο γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ δίδνπλ νη πνιίηεο ηεο Ννξβεγίαο, Διβεηίαο θαη Οιιαλδίαο ελψ γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλέξγσλ πνιχ πςειέο αμηνινγήζεηο δίδνπλ θπξίσο νη πνιίηεο ησλ θαλδηλαβηθψλ ρψξσλ. ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη ρακειέο αμηνινγήζεηο έγηλαλ ην 2008 θαη κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα ππνζέζνπκε φηη ζήκεξα (2011) ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα πνιχ πηζαλφλ λα βξίζθεηαη πνιχ πην θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2.79 θαη Γεληθά αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην επίπεδν ησλ ζπληαμηνχρσλ αμηνινγείηε ζεηηθφηεξα απφ απηφ ησλ αλέξγσλ. Γηάγξακκα 1: Αμηνιόγεζε βηνηηθνύ επηπέδνπ ζπληαμηνύρσλ θαη αλέξγσλ 9

10 4.2 Αμηνιόγεζε παξνρήο πξνζηηώλ νηθνλνκηθά ππεξεζηώλ παηδηθήο θξνληίδαο γηα εξγαδόκελνπο γνλείο θαη επθαηξηώλ ζηνπο λένπο γηα εύξεζε εξγαζία πιήξνπο απαζρόιεζεο Παξφκνηεο αμηνινγήζεηο έγηλαλ γηα ην επίπεδν παξνρήο πξνζηηψλ νηθνλνκηθά ππεξεζηψλ παηδηθήο θξνληίδαο γηα εξγαδφκελνπο γνλείο φπσο επίζεο θαη γηα ηηο επθαηξίεο πνπ δίδνληαη ζηνπο λένπο γηα εχξεζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ θαη πάιη ζε κηα θιίκαθα φπνπ ην 0 ζήκαηλε πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη 10 πνιχ ςειφ επίπεδν. Καη πάιη βιέπνπκε ηνπο πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, κε εμαίξεζε ηελ Κχπξν, λα αμηνινγνχλ ελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα ηνπο κε ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηα δχν απηά δεηήκαηα. Απφ ηελ άιιε παξαηεξνχκε φηη νη πνιίηεο απφ ρψξεο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο (θπξίσο ηηο θαλδηλαβηθέο) δίδνπλ πνιχ ζεηηθέο αμηνινγήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε θαη πάιη ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο έγηλαλ πξηλ ηελ επηδείλσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο πνπ πηζαλφλ λα έρεη επεξεάζεη πξνο ην αξλεηηθφηεξν ηηο εθηηκήζεηο. Γελ είλαη ιίγνη πάλησο νη ζρνιηαζηέο πνπ ζπλδένπλ ην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (θεξ` εηπείλ ηεο θξνληίδαο παηδηψλ) κε δχν δεηήκαηα: πξψηνλ απηφ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο (ηεο απφθαζεο δειαδή ησλ λέσλ λα κελ απνθηνχλ παηδηά ή λα απνθηνχλ 1 ή ην πνιχ 2 παηδηά) θαη δεχηεξνλ κε δεηήκαηα ηζφηεηαο θχισλ φηαλ ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζε αλεπαξθή ζπζηήκαηα πέθηεη δπζαλάινγα ζηνπο ψκνπο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηέξσλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη επίζεο λα εξκελεπηνχλ νη ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ πνιηηψλ ηεο Κχπξνπ γηα απηά ηα ζέκαηα κηαο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα αληηθεηκεληθά δελ είλαη ζπγθξίζηκεο απηψλ ησλ Βνξείσλ θπξίσο ρσξψλ. Γχν είλαη νη πηζαλνί ιφγνη πνπ ελδερνκέλσο εμεγνχλ απηέο ηηο απφςεηο ησλ Κππξίσλ. Πξψην, ην κηθξφ κέγεζνο ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζρεηηθά ηζρπξφ θνηλσληθφ ηζηφ πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ν νπνίνο δεκηνπξγεί έλα πιέγκα άηππεο πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο λέσλ δεπγαξηψλ θαη δεχηεξν ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επξσζηία πνπ ππήξρε ζηε ρψξα ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 10

11 Γηάγξακκα 2: Αμηνιόγεζε παξνρήο πξνζηηώλ νηθνλνκηθά ππεξεζηώλ παηδηθήο θξνληίδαο γηα εξγαδόκελνπο γνλείο θαη επθαηξηώλ ζηνπο λένπο γηα εύξεζε εξγαζία πιήξνπο απαζρόιεζεο 4.3 Φνξνινγηθό ζύζηεκα θαη παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Σν πην πάλσ εχξεκα ζα πξέπεη αθφκα λα ζπλδπαζηεί κε δχν άιια ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξάηνο πξφλνηαο. Σν πξψην ζηνηρείν αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ σο γλσζηφλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξνρή θνηλσληθψλ σθειεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν δεχηεξν ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηελ ηζφλνκε παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο. Σα απνηειέζκαηα θαη πάιη επηβεβαηψλνπλ ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα. πγθεθξηκέλα, νη θάηνηθνη ηεο Βφξεηαο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο θαίλεηαη φηη αμηνινγνχλ πνιχ πην ζεηηθά (απφ φ,ηη νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 11

12 Γηάγξακκα 3: Απνηειεζκαηηθόηεηα θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο Έλα ζηνηρείν πνπ ακαπξψλεη ηελ εηθφλα ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη θπξίσο απηήλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, είλαη ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θάπνησλ αηφκσλ θαη γεληθφηεξα, ε κεξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί εκκέζσο θαη σο ζηνηρείν δηαθζνξάο. Καη εδψ - φπσο απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 4 - νη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο δελ δίδνπλ κηα ζεηηθή εηθφλα κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πνιηηψλ ηνπο (θάηη πνπ παξεκπηπηφλησο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπσο απηή ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, Βξπσλίδεο, 2010) Γηάγξακκα 4: Αληηκεηώπηζε πνιηηώλ από ην θνξνινγηθό ζύζηεκα θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο 12

13 4.3 Χξεκαηνδόηεζε θξάηνπο πξόλνηαο ηελ ΔΚΔ ππήξρε ε δήισζε «Αλ ε θπβέξλεζε είρε λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ αχμεζε θφξσλ γηα πεξηζζφηεξεο δαπάλεο ζε θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο ή ιηγφηεξεο δαπάλεο κε ιηγφηεξα θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο» ζηελ νπνία θαινχληαλ λα ηνπνζεηεζνχλ νη εξσηψκελνη ζε κηα θιίκαθα απφ Απηφ ην εξψηεκα επί ηεο νπζίαο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη δχν αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Απφ ηε κηα έρνπκε ηε ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ην θξάηνο πξφλνηαο εθιακβάλεηαη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ. Γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαζεζηψο ρακειήο θνξνινγίαο θαη άξα ην θξάηνο πξφλνηαο ζα πξέπεη λα ηπγράλεη κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηελ άιιε ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηνπνζεηεί ζην επίθεληξφ ηεο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Δπηβεβαηψλνληαο απηή ηε δηάθξηζε, παξαηεξνχκε πσο νη πνιίηεο ρψξσλ κε καθξά παξάδνζε ζε ηζρπξά ζνζηαιδεκνθξαηηθά κνληέια θξάηνπο πξφλνηαο (ινγνπράξε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο), απαληνχλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα απμεζεί ε θνξνινγία θαη παξάιιεια λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ ηα θνηλσληθά σθειήκαηα θαη ππεξεζίεο. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ρψξεο κε πνιχ δηαθνξεηηθά δνκηθά ζπζηαηηθά φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Βειγίνπ. Δίλαη βεβαίσο πνιχ πηζαλφλ νη ιφγνη πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφ ην εχξεκα λα είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε ρψξα. Δλψ γηα παξάδεηγκα ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο νη ιφγνη κπνξεί λα εληνπίδνληαη ζε ηδενινγηθά θαη νηθνλνκηθά γλσξίζκαηα, ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο νη παξάγνληεο απηνί ελδερνκέλσο λα ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα δηαθζνξάο θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην θξάηνο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη πνιίηεο ηεο Κχπξνπ θαίλεηαη λα βξίζθνληαη καδί κε ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο γηα ιφγνπο φκσο πνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο ρψξαο εθείλε ηελ πεξίνδν (2008). 13

14 Γηάγξακκα 5: Χξεκαηνδόηεζε θξάηνπο πξόλνηαο 4.4 Γηθαηνύρνη θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη θνηλσληθώλ σθειεκάησλ ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη θνηλσληθψλ σθειεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ζε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν νη ππεξεζίεο θαη ηα θνηλσληθά σθειήκαηα απνδίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ζηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο ή αλ ππάξρεη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ή/ θαη εμαπάηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ππήξραλ αλάκεζα ζε άιιεο ππήξραλ θαη νη αθφινπζεο ηξεηο πξνηάζεηο: Άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ ιηγφηεξα σθειήκαηα απφ φζα λφκηκα δηθαηνχληαη Πνιινί ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνχληαη Δίλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη 14

15 Γηάγξακκα 6: Άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ ιηγόηεξα σθειήκαηα από όζα λόκηκα δηθαηνύληαη Όπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 6 ε έληνλε αίζζεζε πνπ ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο (καδί κε ηε Φηιαλδία!) είλαη φηη ηα άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα παίξλνπλ ιηγφηεξα σθειήκαηα απφ φζα λφκηκα δηθαηνχληαη, Αληίζεηα, νη πνιίηεο ρσξψλ φπσο ε Οιιαλδία, ε Γαλία, ε Ννξβεγία θαη ε νπεδία δελ ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ άπνςε. Καη απηφ πάλησο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο ζηνηρείν απνηειεζκαηηθφηεηαο ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνλνίαο λα θαιχςνπλ επάισηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Γηάγξακκα 7: Πνιινί ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνύληαη 15

16 Έλα δεχηεξν ζηνηρεηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν άηνκα ιακβάλνπλ σθειήκαηα πνπ δελ δηθαηνχληαη πηζαλφλ κε θαηαδνιίεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δηάγξακκα 7 κηιά απφ κφλν ηνπ γηα ην πψο εθιακβάλνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε νη πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Γηάγξακκα 8: Δίλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ θόζκν πνπ πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη Σέινο, ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα θαηά πφζν είλαη αλεπαξθή ηα θνηλσληθά σθειήκαηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ πξαγκαηηθά ηα ρξεηάδεηαη, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε έλα επηπξφζζεην ζηνηρείν ην νπνίν άιισζηε επηβεβαηψλεη ηελ πιεζψξα ησλ άιισλ επξεκάησλ πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηελ χπαξμε ελφο ράζκαηνο ζηα θξάηε πξφλνηαο ηεο ΝΑ θαη Βνξείνπ Δπξψπεο. 16

17 4. Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη ίζσο λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηακφξθσζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (policy making) θαηάιιειεο λα δηαθπιάηηεη θαη λα εληζρχεη φια εθείλα ηα ζεζκηθά πιαίζηα πνπ ηελ παξέρνπλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηζφλνκε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ, ε απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. Καηά ηελ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο, θαζίζηαηαη, κε βάζε ηε ζεηηθή, φπσο έρνπκε δεη, ζηάζε απέλαληη ζηελ θξαηηθή θνξνινγία, ακειεηέαο ζεκαζίαο. Πφζν κάιινλ, αλ εθηηκεζνχλ ζσζηά ηα δηάθνξα σθειήκαηα, ησλ νπνίσλ ζα ηχρεη ε θνηλσλία, κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο θαη αλαδφκεζεο ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο. ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηελ Δπξψπε ζπγθξνηήζεθε έλα εθηεηακέλν δίθηπν (ππν)- δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ απνηέιεζε φ,ηη ελ πάζε πεξηπηψζεη απνθαινχκε θνηλσληθφ θξάηνο. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε δνκηθή θξίζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε βαζηά χθεζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη νη πιείζηεο επξσπατθέο θνηλσλίεο, ην θνηλσληθφ θξάηνο - ζηελ επξχηεξε δηάζηαζή ηνπ - άξρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη. ηε Γεξκαλία, θεξ` εηπείλ, ηνπ πην αλαπηπγκέλνπ θαη ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, θαηαγξάθνληαη πνιηηηθέο κέζα απφ ζηδεξνχο λφκνπο πνπ αλαηξέπνπλ θνηλσληθέο θαζψο θαη εξγαζηαθέο θαηαθηήζεηο δεθαεηηψλ. Σνχησλ δνζέλησλ, ζα ζεκεηψλακε πσο νη πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη, ζπλάκα, ε έμαξζε ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ησλ αληζνηήησλ φπσο θαη ε απνξχζκηζε ηεο εξγαζίαο, ππνβαζκίδνπλ φρη κφλν ηελ πνηφηεηα δσήο αιιά θαη απνδνκνχλ ηφζν ηηο νινθιεξσκέλεο (ζε θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε) φζν θαη ηηο εκηηειείο ή ππνιεηκκαηηθέο δνκέο (ζηε Ν. Δπξψπε) ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νμχηαηε θξίζε, σο απφηνθνο θπξίαξρσλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, απνκεηψλεη ηε ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα δηακνξθψλεη ζχκκεηξεο νηθνλνκηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο. Αλ θαη νη ζεκειηψδεηο αμίεο πάλσ ζηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθε ην θνηλσληθφ θξάηνο ηπγράλνπλ απνδνρήο φπσο 17

18 άιισζηε απνηππψλνληαη ζηελ ΔΚΔ, ελ ηνχηνηο ε θνηλσληθή πνιηηηθή βξίζθεηαη νπζηαζηηθά ζε έθιεηςε, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α Δπξψπεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην θνηλσληθφ θξάηνο - σο ππνθείκελν ηεο θξίζεο - παξνπζηάδεηαη αδχλακν ζηελ παξαγσγή θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα αθελφο ηε κείσζε ησλ δεηθηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο αθεηέξνπ ηελ έμαξζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ. Δίλαη γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν πνπ έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηψλ πηζηεχεη φηη ηα παζνγελή πξνβιήκαηα πνπ γελλά ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν αλάπηπμεο πξνθαινχλ κηα νινέλα θαη πην κεγάιε απαίηεζε γηα κειέηεο θαη έξεπλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Γνπιηάκνο θαη Θενράξνπο, 2005). Άιισζηε ην ελ ιφγσ κνληέιν λενθηιειεπζεξηζκνχ δελ επηηξέπεη κνξθέο θαη δνκέο αληαπφθξηζεο ζην δηαθχβεπκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο νχηε βέβαηα θαη ηεο ππεξάζπηζεο ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε πσο ε ππεξάζπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππνδεηθλχεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηζρπξνπνίεζεο κεραληζκψλ θαη ζεζκψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εμάιεηςε αζχκκεηξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλζεθψλ σο πξνο ηε λνκή θαη αλαδηαλνκή ηνπ εζληθνχ πινχηνπ. 18

19 5. Αλαθνξέο Esping-Andersen, C. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press Βξπσλίδεο, Μ. (2010) Η διαθθορά ζηο θορολογικό ζύζηημα και ζηις σπηρεζίες παροτής πρόνοιας: Εσρήμαηα από ηο Εσρφβαρόμεηρο και ηην Εσρφπαχκή Κοινφνική Έρεσνα (Eurobarometer & European Social Survey), Δηζήγεζε ζην πλέδξην «Γηνίθεζε, Γεκνθξαηία, Λνγνδνζία», Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Φεβξνπάξηνο Γνπιηάκνο Κψζηαο θαη Μάξηνο Βξπσλίδεο. (2010) Δηζαγσγή - Δπηκέιεηα. Όυεις Κσπριακής Κοινφνίας Διαπιζηώζεις Εσρφπαχκής Κοινφνικής Έρεσνας. Λεπθσζία : Δλ Σχπνηο. Γνπιηάκνο Κψζηαο θαη Αληψλεο Θενράξνπο. (2005) Τάζεις και Δείκηες Φηώτειας ζηην Κύπρο, ζην Γ. αθέιιεο (2005) Φηψρεηα, Απνθιεηζκφο θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο. Αζήλα : Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ Διιάδαο. Leibfried, S. (Ed) (2001), Welfare State Futures, Cambridge: Cambridge University Press Orenstein, M, A. (2008) Postcommunist Welfare States, Journal of Democracy, Vol. 19, 4, Pontusson, J. (2005) Inequality and Prosperity: Social Europe vs. Liberal America, New York: Cornell University Press. αθειιαξφπνπινο, Θ. (1993) Εσρφπαχκό Κοινφνικό Κράηος ή Εθνικές Κοινφνικές Πολιηικές, ζην Π. Γεηίκεο θαη Γ. Γξάβαξεο (1993) Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Αζήλα: Θεκέιην ηαζηλνπνχινπ, Ο. (1993) Αναδιάρθρφζη ηφν Προζφπικών Κοινφνικών Υπηρεζιών, ζην Π. Γεηίκεο θαη Γ. Γξάβαξεο (1993) Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Αζήλα: Θεκέιην 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα