ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ"

Transcript

1 Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

2 ΤΥΠΟΙ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 ν. 3386/2005) 1 Α. Άδεια διαµονής για εργασία Α1. Εξαρτηµένη εργασία / παροχή υπηρεσιών ή έργου Α2. Εποχιακή εργασία Α3. Στελέχη εταιρειών Α4. Προσωρινή µετακίνηση για παροχή υπηρεσίας Α5. Αθλητές Προπονητές Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων Α7. Πνευµατικοί δηµιουργοί Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών Β. Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Β1. Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας Γ. Άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους Γ1. Σπουδές Γ2. Επαγγελµατική κατάρτιση Γ3. Υπότροφοι Ειδικά προγράµµατα Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Γ6. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωµατικών αποστολών Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου Γ10. Αθωνιάδα Σχολή Γ11. Σπουδή, γνωριµία και άσκηση και άσκηση µοναχικού βίου Γ13. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού Γ14. Ερευνητές. Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους 1. Ανθρωπιστικοί λόγοι 2. ηµόσιο συµφέρον 3. Θύµατα εµπορίας Ε. Άδεια διαµονής για οικογενειακή συνένωση Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ε2. Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. ΣΤ. Άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας Ζ. Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος Σηµειώνεται ότι βάσει ειδικών διατάξεων του ν. 3386/2005 χορηγούνται άδειες διαµονής και στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: i) Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. σε περιπτώσεις θανάτου, διαζυγίου, οικογενειακής βίας και δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο (άρθρο 62) ii) ελτίο διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. σε γονείς ανηλίκων ηµεδαπών (άρθρο 94) 1 (Χάρης Σιµόπουλος, ειδικός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 2

3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (άρθρο 73 ν. 3386/2005) 1. Να προσέρχεται ο ίδιος κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδεις διαµονής. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εξουσιοδότηση για συναλλαγή µε τη διοίκηση σε άλλο πρόσωπο θα πρέπει να αποδεικνύεται µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνοµική αρχή. 3. εν γίνονται δεκτές επιδόσεις εγγράφων για τη χορήγηση άδειας διαµονής µε δικαστικό επιµελητή ή fax. Ο µετανάστης υποχρεούται να δηλώσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες Μετανάστευσης µέσα σε ένα µήνα αφότου συµβεί το αντίστοιχο γεγονός: 4. Κάθε µεταβολή διεύθυνσης της κατοικίας του. 5. Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση παιδιού. 6. Την απώλεια της άδειας διαµονής του. 7. Κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης. 8. Την καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Ειδικά η µεταβολή κατοικίας γνωστοποιείται και στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής που κατοικεί ο ενδιαφερόµενος. 9. Εφόσον δεν έχει ζητήσει ανανέωση της άδειας διαµονής του, να αναχωρήσει από την Ελλάδα µέχρι την τελευταία ηµέρα ισχύος της άδειας του, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 10. Να εγκαταλείψει αµέσως την Ελλάδα στην περίπτωση που το αίτηµά του για χορήγηση άδειας διαµονής απορρίφθηκε ή ανακλήθηκε η άδεια διαµονής του. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ (άρθρο 77) 11. Κατά απόφασης διοικητικής απέλασης ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να προσφύγει στον Υπουργό ηµόσιας Τάξης εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. 12. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός τριών ηµερών. Εάν η Αστυνοµία δεν απαντήσει τεκµαίρεται απόρριψη της προσφυγής και η προθεσµία για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια αρχίζει από τη λήξη του τριηµέρου. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Για παράνοµη διαµονή (άρθρο 73 5). Αλλοδαπός που διαµένει στη χώρα διάστηµα µέχρι τριάντα ηµερών µετά τη λήξη της άδειας διαµονής ή της visa ή της σφραγίδας εισόδου του καταβάλει πρόστιµο τετραπλάσιο του παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής. Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής ξεπερνά τις 3

4 τριάντα ηµέρες ο αλλοδαπός καταβάλει πρόστιµο οκταπλάσιο του παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής. 2. Πρόστιµο ευρώ σε αυτούς που δεν δηλώνουν τα γεγονότα που περιγράφονται στα µε αριθµό 4-8 παραπάνω σηµεία, καθώς και εάν δεν εγκατέλειψε την Ελλάδα αµέσως µόλις γνώρισε την µη έγκριση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής ή την ανάκληση της άδειας (άρθρο 87 4). 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2910/2001 (άρθρο 91 παρ.10 του Ν.3386/2005) 2 Α) Υπαγόµενοι στη ρύθµιση. Με τη ρύθµιση της παρ.10 του άρθρου 91 του Ν.3386/2005 δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης και επαναφοράς σε καθεστώς νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα όσων µη κοινοτικών αλλοδαπών έχουν στην κατοχή τους ληγµένες άδειες διαµονής που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των παλαιότερων προγραµµάτων νοµιµοποίησης και επιθυµούν ή δύνανται να τις ανανεώσουν για εργασία (όχι λ.χ. για σπουδές). Η ρύθµιση αφορά ειδικότερα κατόχους ληγµένων αδειών διαµονής που είτε εκδόθηκαν είτε παρατάθηκαν βάσει του ν.2910/2001 ή µεταγενέστερες σχετικές διατάξεις (πράσινες κάρτες και βεβαιώσεις για ανανέωση πράσινης κάρτας, άδειες από αστυνοµία του ν.1975/1991 και σχετικές διαπιστωτικές πράξεις της Περιφέρειας, εξάµηνες προσωρινές άδειες παραµονής, άδειες παραµονής του ν.2910/2001 που εκδόθηκαν ως ανανέωση των προηγούµενων αδειών κ.α.). Στη ρύθµιση της παραγράφου 10 δεν υπάγονται όσοι υπέβαλαν αίτηση ανανέωσης της άδειας διαµονής τους και η αίτηση αυτή απορρίφθηκε επειδή δεν πληρούσαν τις εκ του νόµου οριζόµενες προϋποθέσεις. Κατ` εξαίρεση υπάγονται στη ρύθµιση όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις που απορρίφθηκαν για λόγους παράνοµης εισόδου και διαµονής στη χώρα. εν υπάγονται επίσης στην εν λόγω ρύθµιση οι κάτοχοι αδειών διαµονής των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει µετά την , ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3386/2005. Η ρύθµιση, ωστόσο, περιλαµβάνει τα µέλη των οικογενειών των ανωτέρω, τα οποία θα µπορούσαν το 2001 να νοµιµοποιηθούν µε οικογενειακή συνένωση, αλλά τούτο δεν κατέστη εφικτό. Προβλέπεται, βέβαια, ειδική διαδικασία. Β) ιαδικασία 1) Όσοι δεν είναι κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύ. Για όσους δεν έχουν άδεια εργασίας σε ισχύ προβλέπεται η υποβολή σχετικού αιτήµατος στις κατά τόπους ιευθύνσεις Εργασίας των Νοµαρχιών µέχρι τις 31/10/ (Γρηγόρης Τσιούκας, βοηθός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 5

6 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση συνήθη δικαιολογητικά. Ως προς τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ειδικότερα, απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ηµερών για κάθε έτος από 01/07/2003 έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Όσοι δεν διαθέτουν τα 150 ένσηµα ανά έτος µπορούν να εξαγοράσουν όσα λείπουν για τη συµπλήρωση των 150 ανά έτος, καταβάλλοντας τα προβλεπόµενα ποσά στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Συνολικά απαιτούνται 300 ένσηµα από 01/07/2003 έως σήµερα επιµερισµένα σε 150 για κάθε έτος. Εάν δεν ελλείπουν ένσηµα η Νοµαρχία προβαίνει άµεσα στην εξέταση της αίτησης. Εάν ελλείπουν ένσηµα η υπηρεσία της Νοµαρχίας χορηγεί βεβαίωση υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου 91 παρ.10 του ν.32386/2005, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται άµεσα στον ασφαλιστικό του οργανισµό προκειµένου να εξαγοράσει τα ένσηµα που απαιτούνται. Ο ενδιαφερόµενος επανέρχεται και υποβάλλει άµεσα στη Νοµαρχία την απόφαση εξαγοράς των ενσήµων προκειµένου να προχωρήσει η εξέταση του αιτήµατός του για τη χορήγηση άδειας εργασίας. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος παραλάβει την άδεια εργασίας, οφείλει µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής του στο ήµο της κατοικίας του προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στο ν.2910/2001 δικαιολογητικά. 2) Κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύ. Ιδιαίτερη διαδικασία προβλέπεται για όσους εκ των ανωτέρω αλλοδαπών έχουν άδεια εργασίας σε ισχύ αλλά: α) οι αιτήσεις για την άδεια διαµονής τους απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσµες, β) οι αιτήσεις για την άδεια διαµονής τους εκκρεµούν και γ) δεν υπέβαλαν αίτηση για άδεια διαµονής. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η εξέταση του αιτήµατός τους θα γίνει αυτεπαγγέλτως από την Περιφέρεια. Ωστόσο, είναι σκόπιµο, ειδικά, στην περίπτωση της απόρριψης λόγω εκπροθέσµου (περίπτωση α ) οι ενδιαφερόµενοι να απευθυνθούν στους ήµους υποβάλλοντας αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσής τους (χωρίς παράβολο). Όσοι εµπίπτουν, τέλος, στην περίπτωση γ οφείλουν να απευθυνθούν άµεσα στους ήµους έως 31/10/2005 υποβάλλοντας απευθείας αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής µε βάση την ισχύουσα άδεια εργασίας τους. 3) Όσοι έχουν επί µακρόν εκκρεµείς αιτήσεις άδειας διαµονής. Ειδική διαδικασία προβλέπεται, επίσης, για όσους έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής τους και η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί για µακρό χρονικό διάστηµα επί του αιτήµατός τους (επί µακρόν 6

7 εκκρεµείς αιτήσεις άδειας διαµονής). Οι ενδιαφερόµενοι έχουν σε αυτή την περίπτωση τη δυνατότητα να προβούν σε µερική ανάκληση του αιτήµατός τους ως προς τη δικαιολογητική του βάση και να ζητήσουν την έκδοση άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του Ν.2910/2001, υποβάλλοντας στο ήµο της κατοικίας τους σχετική συµπληρωµατική αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (λ.χ. άδεια εργασίας). Θα πρέπει, βέβαια, η αρχικώς αιτηθείσα άδεια διαµονής να είναι δυνατόν να ανανεώνεται σε διαφορετικό εργασιακό. 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2910/2001 Βήµατα νοµιµοποίησης για όσους έχουν στην κατοχή τους ληγµένη άδεια διαµονής και δεν έχουν άδεια εργασίας σε ισχύ (άρθρο 91 παρ.10 του Ν.3386/2005) 1 ο βήµα (*άµεση προσέλευση, το αργότερο έως 31/10/2005) ΝΟΜΑΡΧΙΑ Χορηγείται βεβαίωση υπαγωγής στη ρύθµιση. 2 ο βήµα (* µε τη βεβαίωση της Νοµαρχίας, άµεση προσέλευση) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΙΚΑ ΟΓΑ, κλπ.) Εξαγορά ενσήµων. Απαιτούνται 150 ένσηµα για κάθε έτος από 01/07/2003 και συνολικά 300 ένσηµα. Χορηγείται απόφαση εξαγοράς ενσήµων. 3 ο βήµα (*µε τη βεβαίωση της Νοµαρχίας και την απόφαση εξαγορά των ενσήµων, άµεση προσέλευση) ΝΟΜΑΡΧΙΑ Υποβολή της απόφασης εξαγοράς ενσήµων προκειµένου να προχωρήσει η εξέταση του αιτήµατος για άδεια εργασίας. 4 ο βήµα (*µε την άδεια εργασίας ) ΗΜΟΣ Αίτηση για άδεια διαµονής µέσα σε ένα µήνα από παραλαβή άδειας εργασίας. Χορήγηση βεβαίωσης. 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 91 παρ. 11 του Ν. 3386/2005) 3 Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: - Είσοδος και διαµονή του αιτούντος στη χώρα µέχρι Μη συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο των αιτούντων νοµιµοποίηση αλλοδαπών Σηµείωση Αυτοδίκαιη διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α για λόγους παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύµητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί. Β. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ α) Οι κάτοχοι νόµιµης θεώρησης εισόδου στη χώρα β) Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους γ) Όσοι έχουν αποκτήσει αριθµό φορολογικού µητρώου δ) Όσοι είναι εγγεγραµµένοι σε ασφαλιστικό φορέα και κατέβαλλαν ένσηµα ε) Απορριφθέντες της διαδικασίας ασύλου στ) Μέλη οικογένειάς του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) ζ) Μέλη οικογένειας νοµίµων αλλοδαπών, τα οποία διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) (Σηµείωση: Οι σύζυγοι και τα άνω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαµβάνουν ατοµική άδεια διαµονής) η) Ενήλικα τέκνα νόµιµων αλλοδαπών, µε θεώρηση εισόδου στο οικογενειακό διαβατήριο, όπου αναγράφονταν ως προστατευόµενα µέλη Γ. ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Ο Γενικός Γραµµατέας της κατά τόπον Περιφέρειας. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Άδεια διαµονής ενιαίου τύπου (διαµονής και εργασίας) διάρκειας (1) έτους. 3 (Μαρία Βουτσίνου, βοηθός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 9

10 Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αρµόδια αρχή για την υποβολή: Ο ήµος ή η Κοινότητα του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου [ο οποίος διαβιβάζει τον φάκελο στην αρµόδια Περιφέρεια εντός αποκλειστικής προθεσµίας (2) δύο µηνών] Προθεσµία υποβολής : Σηµείωση 1: Σε περίπτωση, που δεν µπορεί ο αιτών να προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δίνεται από τη αρµόδια υπηρεσία προθεσµία ενός (1) µηνός για συµπλήρωση του φακέλου Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης µε ελλιπή δικαιολογητικά και αντικατάστασή της µε βεβαίωση κατάθεσης µετά τη συµπλήρωση του φακέλου. Σηµείωση 2: Η κατάθεση µπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο (απαραίτητη εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αρµόδια αρχή ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) ικαιολογητικά: 1)Έντυπο αίτησης (εις διπλούν) και τρεις (3) φωτογραφίες 2) Αποδεικτικό στοιχείο διαµονής στη χώρα µέχρι (ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά): α) φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου µε θεώρηση εισόδου (visa) οποιουδήποτε τύπου ή ηµεροµηνία εισόδου (για τις χώρες, που απαλλάσσονται από την χορήγηση θεώρησης εισόδου) β) Βεβαίωση υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης αυτής γ) Βεβαίωση απόδοσης αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ) δ) Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα και καταβολής ενσήµων ε) Απορριπτική απόφαση σε αίτηµα ασύλου 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ 1986, στην οποία πρέπει να αναφέρονται : α) η επαγγελµατική απασχόληση του αιτούντος ή ο ειδικός λόγος διαµονής στην Ελλάδα β) τα µέλη της οικογένειας, που συµβιώνουν µε αυτόν στην Ελλάδα γ) ότι δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη 4) ιαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, µε εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτηµα τους απορρίφθηκε. 10

11 5) Κατάθεση παραβόλου µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β', ποσού 146, 74 ευρώ (εκδίδεται από την.ο.υ). 6) Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία (εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα υγείας, θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α). Σηµείωση.: Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 7) Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για ασφάλιση εκατόν πενήντα ηµερών (150 ένσηµα) Σηµείωση.: Εξαιρούνται από την υποχρέωση εξαγοράς ενσήµων τα µέλη της οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) 8) Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης. Σηµείωση: Για τους ασφαλισµένους Ο.Γ.Α αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλουν αίτηση για χορήγηση βιβλιαρίου. 9)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειµένου για συζύγους και ανήλικα τέκνα. Σηµείωση: Για τέκνα αλλοδαπού, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. 10) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του αιτούντος για τα µη νόµιµα ευρισκόµενα µέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και τέκνα) Χορήγηση βεβαίωσης και δικαιώµατα κατόχου α) Νοµιµοποιητικό έγγραφο για τη διαµονή του στη χώρα µέχρι την έκδοση της άδειας διαµονής, και β) ικαίωµα εργασίας µέχρι την έκδοση της άδειας Παραλαβή της άδειας διαµονής: Από τον αρµόδιο ήµο ή Κοινότητα ΣΤ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής γίνεται για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. Σηµείωση: Για την ανωτέρω ανανέωση απαιτείται, επιπροσθέτως, η προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου τύπου Α'. 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (βάσει του άρθρο 91 παρ. 11 του Ν. 3386/2005, της Υπουργικής Απόφασης 15887/2005, της σχετικής εγκυκλίου 26 του ΥΠΕΣ Α) Γενικά Βήµατα: 1 ο βήµα Στον Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ.), i) για βεβαίωση εγγραφής (ως αποδεικτικό παραµονής στην Ελλάδα) ii) βεβαίωση εξαγοράς ενσήµων iii) αποδεικτικό αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης Στη ΟΥ για αγορά παραβόλου (τύπου Β : 146,74 ευρώ) Στο Κρατικό Νοσοκοµείο για παροχή πιστοποιητικού υγείας από ότι δεν πάσχει από νόσηµα που µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την δηµόσια υγεία 2 ο βήµα Στο ήµο ή Κοινότητα για κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής, µε τα στοιχεία του αλλοδαπού (2 αντίγραφα και 3 φωτογραφίες) 2. ιαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο 3. Κατάθεση παραβόλου 4. Πιστοποιητικό υγείας 5. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών σε ασφαλιστικό φορέα 6. Αποδεικτικό υποβολής αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης 7. Απόδειξη διαµονής στην Ελλάδα ως που θα προκύπτει από τη σχετική visa ή από την αίτηση για άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη βεβαίωση χορήγηση ΑΦΜ ή από την βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικού φορέα ή απορριπτική απόφαση σε αίτηση χορήγησης ασύλου. 8. Υπεύθυνη δήλωση α) για επαγγελµατική απασχόληση ή άλλο ειδικό λόγο διαµονής β) για τυχόν µέλη οικογένειας, γ) για µη τέλεση αξιόποινης τάξης. 9. Για τα τυχόν προστατευόµενα µέλη οικογένειας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και αν υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο της προηγούµενης άδειας διαµονής του. 12

13 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ Στο πλαίσιο των Μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 91, παρ. 10 & 11) 4 Οι διατάξεις αυτές ορίζουν δυο διαδικασίες µε τις οποίες µπορεί να νοµιµοποιηθεί η διαµονή των µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαµένει στη χώρα και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. Α. Οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της νοµιµοποίησης του νόµου 2910/2001 (άρθρο 91 παρ. 10). Η διαδικασία αυτή αφορά τα µέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που η άδεια διαµονής του χορηγήθηκε ή παρατάθηκε βάσει του νόµου 2910/2001 τα µέλη της οικογένειάς του πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 67 του νόµου 2910/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση και διέµειναν παράνοµα στη χώρα (αρχική χορήγηση) καθώς και όσους έλαβαν άδεια διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης αλλά δεν την ανανέωσαν Μπορούν, µέχρι και την να υποβάλουν, στον οικείο ήµο, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης Η άδεια διαµονής θα έχει ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και θα είναι ισόχρονη της άδειας διαµονής του κυρίου κατόχου. Η αίτηση παραλαµβάνεται ακόµη και αν δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµισθεί σε εύλογο χρόνο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες). Για τα τέκνα του κυρίου κατόχου που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και για αντικειµενικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η εγγραφή τους στα ληξιαρχεία της χώρας καταγωγής τους, γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ελληνικής αρχής. Β. Οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο της νέας νοµιµοποίησης του νόµου 3386/2005. Η δεύτερη διαδικασία (άρθρο 91 παρ. 11) αφορά τα µέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διέµενε παράνοµα στη χώρα µέχρι την Ο/η σύζυγος του πρέπει, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, να πληροί αυτοτελώς και τις παρακάτω προϋποθέσεις: απόδειξη διαµονής στη χώρα µέχρι την (π.χ. µέσω της τελευταίας θεώρησης εισόδου VISA- Απαιτείται η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου) τα ανήλικα τέκνα υπάγονται στη ρύθµιση αυτή µε µόνη προϋπόθεση τη δήλωση του γονέα ότι εξακολουθούν να συµβιώνουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 4 (Άννα Παπαδοπούλου, ειδικός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 13

14 τα παρανόµως διαµένοντα µέλη οικογένειας νοµίµως διαµένοντος πολίτη υπηκόου τρίτης χώρας για λόγους ίσης µεταχείρισης τα τέκνα που ενηλικιώθηκαν επίσης υπάγονται αυτοτελώς και πρέπει να αποδείξουν την είσοδό τους στη χώρα πριν την (π.χ. µέσω της τελευταίας θεώρησης εισόδου VISA ή στην περίπτωση που ήταν ανήλικα όταν εισήλθαν στη χώρα από την σφραγίδα στο διαβατήριο του γονέα) εν απαιτείται ασφαλιστική εισφορά από τη σύζυγο του κυρίου κατόχου. εν αναζητείται παράβολο για τα κάτω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα 14

15 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΕΛΑΣΗΣ 5 Απορριφθέντες αιτούντες άσυλο Αλλοδαποί οι οποίοι -είχαν υποβάλλει αίτηµα για αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και -εκδόθηκε απόφαση απόρριψης του αιτήµατος µε ηµεροµηνία έκδοσης πριν από τις µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για νοµιµοποίηση µε βάση την παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005. Α. Χρόνος υποβολής αίτησης : από έως Β. ικαιολογητικά : 1. εν χρειάζεται να προσκοµίσουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο (όπως απαιτείται για τις υπόλοιπες κατηγορίες αλλοδαπών) 2. ελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή εάν τυχόν διαθέτουν διαβατήριο, προκειµένου να αποδείξουν την ταυτότητά τους 3. Απορριπτική απόφαση επί του αιτήµατος παροχής ασύλου η οποία να έχει εκδοθεί πριν τις Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι τα ίδια µε τις υπόλοιπες κατηγορίες 4. Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες 5. Υπεύθυνη δήλωση για τον λόγο διαµονής στην Ελλάδα 6. Παράβολο 7. Πιστοποιητικό υγείας 8. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν υπάρχουν σύζυγος και ανήλικα τέκνα ΠΡΟΣΟΧΗ - Οι απορριπτικές αποφάσεις επί της χορήγησης ασύλου µπορεί να είναι είτε πρωτοβάθµιες (απόφαση του Προϊστάµενου Κλάδου του Υ Τ ή του Γενικού Γραµµατέα Υ Τ) είτε δευτεροβάθµιες (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ Τ ή του Υπουργού Τ). - Οι αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτηµα δεν έχει κριθεί ακόµη, δεν διαθέτουν δηλαδή απορριπτική απόφαση, αλλά έχουν το ελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού («ροζ κάρτα») βάσει του οποίου έχουν εκδώσει άδεια εργασίας και διαθέτουν ΑΦΜ ή ασφαλιστική κάλυψη, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για νοµιµοποίηση βάσει των άλλων κατηγοριών. Στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει να προσκοµίσουν διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο. 5 (Καλλιόπη Στεφανάκη, ειδικός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 15

16 Ζητήµατα άρσης των συνεπειών της απέλασης 1ο ΖΗΤΗΜΑ Πρόβλεψη του Ν.3386, άρθρο 91, παρ. 11 (στ) Εγγραφή στον Κατάλογο Ανεπιθυµήτων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) αποκλειστικά για λόγους παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη χώρα καθώς και συναφείς εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Τυχόν εγγραφές για τους παραπάνω λόγους θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως αρθεί. Η ως άνω πρόβλεψη αφορά τόσο το πρόγραµµα ολοκλήρωσης της νοµιµοποίησης του Ν.2910/2001 (άρθρο 91 παρ. 10) όσο και το πρόγραµµα της νέας νοµιµοποίησης (άρθρο 91 παρ. 11) Ερµηνευτική εγκύκλιος Περιορισµός των ως άνω λόγων µόνο στις διοικητικές απελάσεις (σελ. 13 και 21). Ο περιορισµός αυτός δεν προβλέπεται στον νόµο, συνεπώς καταρχήν θα έπρεπε να καταλαµβάνονται και οι δικαστικές απελάσεις. 2ο ΖΗΤΗΜΑ Εφόσον (α) υπάρχει εκκρεµής προσφυγή, ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας, κατά απόφασης διοικητικής απέλασης, (β) η απόφαση απέλασης είχε εκδοθεί συνεπεία της λήξης της άδειας παραµονής του αλλοδαπού λόγω παρέλευσης της 30ης (γ)ο αλλοδαπός ανήκει στις κατηγορίες εκείνες του Ν.3386/2005 των οποίων παρατείνεται η άδεια παραµονής µέχρι ΤΟΤΕ 1. Αναστέλλεται η εξέταση της προσφυγής µέχρι Ο αλλοδαπός προσκοµίζει τη Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας διαµονής στον Γ.Γ. Περιφέρειας που είναι αρµόδιος για την εξέταση της προσφυγής 3. Ο Γ.Γ. κάνει δεκτή την προσφυγή 4. Ο Γ.Γ. γνωστοποιεί στο Υ Τ την ως άνω απόφασή του επί της προσφυγής και 5. Ο αλλοδαπός διαγράφεται από τον Κατάλογο Ανεπιθυµήτων Αλλοδαπών 16

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΩΡΩΝ (άρθρο 73 Ν. 3386/2005) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 Ν. 3386/2005) 2. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ (άρθρο 10, Ν.3386/2005) 3. ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 92 παρ. 4 Ν.3386/2005) 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 18 (παρ. 4 & 5) και 19 του ν. 3536/07. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ H parousa

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Θέµατα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες ικηγορική Εταιρεία Θέµατα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ευσταθία Γκίκα ικηγόρος/υποδιευθύντρια ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Ζώνη Schengen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ν. 4251/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης θεώρησης εισόδου από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές (άρθρο 4 1)

Η υποχρέωση αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης θεώρησης εισόδου από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές (άρθρο 4 1) Προς Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2 105 63 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2013 Α.Πρωτ.Φ.1100.2/48668/2013 Πληροφορίες: 213 13 06 640 ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 9 Αυγούστου 2007 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ A ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2910/2001 Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Ορισµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ . ΜΕ POL ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 13-07-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.οικ.: 3322 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012 Α.Π. : οικ. 9034 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Είδη Αιτήσεων...2. Β. Είδη Ταξιδιωτικών Εγγράφων...10. Γ. /νσεις κ Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης...11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Είδη Αιτήσεων...2. Β. Είδη Ταξιδιωτικών Εγγράφων...10. Γ. /νσεις κ Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης...11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Είδη Αιτήσεων...2 Α1. Αιτήσεις για Άδεια ιαµονής...2 Α2. Έγκριση για εργασία...8 Α3. Ειδική Βεβαίωση Νόµιµης ιαµονής...9 Β. Είδη Ταξιδιωτικών Εγγράφων...10 Γ. /νσεις κ Υπηρεσίες Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής:

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράµµατος ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα