ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ"

Transcript

1 Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

2 ΤΥΠΟΙ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ (άρθρο 9 ν. 3386/2005) 1 Α. Άδεια διαµονής για εργασία Α1. Εξαρτηµένη εργασία / παροχή υπηρεσιών ή έργου Α2. Εποχιακή εργασία Α3. Στελέχη εταιρειών Α4. Προσωρινή µετακίνηση για παροχή υπηρεσίας Α5. Αθλητές Προπονητές Α6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων Α7. Πνευµατικοί δηµιουργοί Α8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών Β. Άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Β1. Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Β2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας Γ. Άδεια διαµονής για ειδικούς λόγους Γ1. Σπουδές Γ2. Επαγγελµατική κατάρτιση Γ3. Υπότροφοι Ειδικά προγράµµατα Γ4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές Γ5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Γ6. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωµατικών αποστολών Γ9. Ανταποκριτές ξένου τύπου Γ10. Αθωνιάδα Σχολή Γ11. Σπουδή, γνωριµία και άσκηση και άσκηση µοναχικού βίου Γ13. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού Γ14. Ερευνητές. Άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους 1. Ανθρωπιστικοί λόγοι 2. ηµόσιο συµφέρον 3. Θύµατα εµπορίας Ε. Άδεια διαµονής για οικογενειακή συνένωση Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ε2. Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. ΣΤ. Άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας Ζ. Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος Σηµειώνεται ότι βάσει ειδικών διατάξεων του ν. 3386/2005 χορηγούνται άδειες διαµονής και στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: i) Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. σε περιπτώσεις θανάτου, διαζυγίου, οικογενειακής βίας και δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο (άρθρο 62) ii) ελτίο διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. σε γονείς ανηλίκων ηµεδαπών (άρθρο 94) 1 (Χάρης Σιµόπουλος, ειδικός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 2

3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (άρθρο 73 ν. 3386/2005) 1. Να προσέρχεται ο ίδιος κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδεις διαµονής. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εξουσιοδότηση για συναλλαγή µε τη διοίκηση σε άλλο πρόσωπο θα πρέπει να αποδεικνύεται µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνοµική αρχή. 3. εν γίνονται δεκτές επιδόσεις εγγράφων για τη χορήγηση άδειας διαµονής µε δικαστικό επιµελητή ή fax. Ο µετανάστης υποχρεούται να δηλώσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες Μετανάστευσης µέσα σε ένα µήνα αφότου συµβεί το αντίστοιχο γεγονός: 4. Κάθε µεταβολή διεύθυνσης της κατοικίας του. 5. Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση παιδιού. 6. Την απώλεια της άδειας διαµονής του. 7. Κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης. 8. Την καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Ειδικά η µεταβολή κατοικίας γνωστοποιείται και στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής που κατοικεί ο ενδιαφερόµενος. 9. Εφόσον δεν έχει ζητήσει ανανέωση της άδειας διαµονής του, να αναχωρήσει από την Ελλάδα µέχρι την τελευταία ηµέρα ισχύος της άδειας του, χωρίς άλλη ειδοποίηση. 10. Να εγκαταλείψει αµέσως την Ελλάδα στην περίπτωση που το αίτηµά του για χορήγηση άδειας διαµονής απορρίφθηκε ή ανακλήθηκε η άδεια διαµονής του. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΑΣΗΣ (άρθρο 77) 11. Κατά απόφασης διοικητικής απέλασης ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να προσφύγει στον Υπουργό ηµόσιας Τάξης εντός προθεσµίας πέντε ηµερών. 12. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός τριών ηµερών. Εάν η Αστυνοµία δεν απαντήσει τεκµαίρεται απόρριψη της προσφυγής και η προθεσµία για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια αρχίζει από τη λήξη του τριηµέρου. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Για παράνοµη διαµονή (άρθρο 73 5). Αλλοδαπός που διαµένει στη χώρα διάστηµα µέχρι τριάντα ηµερών µετά τη λήξη της άδειας διαµονής ή της visa ή της σφραγίδας εισόδου του καταβάλει πρόστιµο τετραπλάσιο του παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής. Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής ξεπερνά τις 3

4 τριάντα ηµέρες ο αλλοδαπός καταβάλει πρόστιµο οκταπλάσιο του παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής. 2. Πρόστιµο ευρώ σε αυτούς που δεν δηλώνουν τα γεγονότα που περιγράφονται στα µε αριθµό 4-8 παραπάνω σηµεία, καθώς και εάν δεν εγκατέλειψε την Ελλάδα αµέσως µόλις γνώρισε την µη έγκριση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής ή την ανάκληση της άδειας (άρθρο 87 4). 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2910/2001 (άρθρο 91 παρ.10 του Ν.3386/2005) 2 Α) Υπαγόµενοι στη ρύθµιση. Με τη ρύθµιση της παρ.10 του άρθρου 91 του Ν.3386/2005 δίνεται η δυνατότητα τακτοποίησης και επαναφοράς σε καθεστώς νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα όσων µη κοινοτικών αλλοδαπών έχουν στην κατοχή τους ληγµένες άδειες διαµονής που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των παλαιότερων προγραµµάτων νοµιµοποίησης και επιθυµούν ή δύνανται να τις ανανεώσουν για εργασία (όχι λ.χ. για σπουδές). Η ρύθµιση αφορά ειδικότερα κατόχους ληγµένων αδειών διαµονής που είτε εκδόθηκαν είτε παρατάθηκαν βάσει του ν.2910/2001 ή µεταγενέστερες σχετικές διατάξεις (πράσινες κάρτες και βεβαιώσεις για ανανέωση πράσινης κάρτας, άδειες από αστυνοµία του ν.1975/1991 και σχετικές διαπιστωτικές πράξεις της Περιφέρειας, εξάµηνες προσωρινές άδειες παραµονής, άδειες παραµονής του ν.2910/2001 που εκδόθηκαν ως ανανέωση των προηγούµενων αδειών κ.α.). Στη ρύθµιση της παραγράφου 10 δεν υπάγονται όσοι υπέβαλαν αίτηση ανανέωσης της άδειας διαµονής τους και η αίτηση αυτή απορρίφθηκε επειδή δεν πληρούσαν τις εκ του νόµου οριζόµενες προϋποθέσεις. Κατ` εξαίρεση υπάγονται στη ρύθµιση όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις που απορρίφθηκαν για λόγους παράνοµης εισόδου και διαµονής στη χώρα. εν υπάγονται επίσης στην εν λόγω ρύθµιση οι κάτοχοι αδειών διαµονής των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει µετά την , ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.3386/2005. Η ρύθµιση, ωστόσο, περιλαµβάνει τα µέλη των οικογενειών των ανωτέρω, τα οποία θα µπορούσαν το 2001 να νοµιµοποιηθούν µε οικογενειακή συνένωση, αλλά τούτο δεν κατέστη εφικτό. Προβλέπεται, βέβαια, ειδική διαδικασία. Β) ιαδικασία 1) Όσοι δεν είναι κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύ. Για όσους δεν έχουν άδεια εργασίας σε ισχύ προβλέπεται η υποβολή σχετικού αιτήµατος στις κατά τόπους ιευθύνσεις Εργασίας των Νοµαρχιών µέχρι τις 31/10/ (Γρηγόρης Τσιούκας, βοηθός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 5

6 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση συνήθη δικαιολογητικά. Ως προς τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ειδικότερα, απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ηµερών για κάθε έτος από 01/07/2003 έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Όσοι δεν διαθέτουν τα 150 ένσηµα ανά έτος µπορούν να εξαγοράσουν όσα λείπουν για τη συµπλήρωση των 150 ανά έτος, καταβάλλοντας τα προβλεπόµενα ποσά στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Συνολικά απαιτούνται 300 ένσηµα από 01/07/2003 έως σήµερα επιµερισµένα σε 150 για κάθε έτος. Εάν δεν ελλείπουν ένσηµα η Νοµαρχία προβαίνει άµεσα στην εξέταση της αίτησης. Εάν ελλείπουν ένσηµα η υπηρεσία της Νοµαρχίας χορηγεί βεβαίωση υπαγωγής στη ρύθµιση του άρθρου 91 παρ.10 του ν.32386/2005, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται άµεσα στον ασφαλιστικό του οργανισµό προκειµένου να εξαγοράσει τα ένσηµα που απαιτούνται. Ο ενδιαφερόµενος επανέρχεται και υποβάλλει άµεσα στη Νοµαρχία την απόφαση εξαγοράς των ενσήµων προκειµένου να προχωρήσει η εξέταση του αιτήµατός του για τη χορήγηση άδειας εργασίας. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος παραλάβει την άδεια εργασίας, οφείλει µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής του στο ήµο της κατοικίας του προσκοµίζοντας τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στο ν.2910/2001 δικαιολογητικά. 2) Κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύ. Ιδιαίτερη διαδικασία προβλέπεται για όσους εκ των ανωτέρω αλλοδαπών έχουν άδεια εργασίας σε ισχύ αλλά: α) οι αιτήσεις για την άδεια διαµονής τους απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσµες, β) οι αιτήσεις για την άδεια διαµονής τους εκκρεµούν και γ) δεν υπέβαλαν αίτηση για άδεια διαµονής. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η εξέταση του αιτήµατός τους θα γίνει αυτεπαγγέλτως από την Περιφέρεια. Ωστόσο, είναι σκόπιµο, ειδικά, στην περίπτωση της απόρριψης λόγω εκπροθέσµου (περίπτωση α ) οι ενδιαφερόµενοι να απευθυνθούν στους ήµους υποβάλλοντας αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσής τους (χωρίς παράβολο). Όσοι εµπίπτουν, τέλος, στην περίπτωση γ οφείλουν να απευθυνθούν άµεσα στους ήµους έως 31/10/2005 υποβάλλοντας απευθείας αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής µε βάση την ισχύουσα άδεια εργασίας τους. 3) Όσοι έχουν επί µακρόν εκκρεµείς αιτήσεις άδειας διαµονής. Ειδική διαδικασία προβλέπεται, επίσης, για όσους έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής τους και η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί για µακρό χρονικό διάστηµα επί του αιτήµατός τους (επί µακρόν 6

7 εκκρεµείς αιτήσεις άδειας διαµονής). Οι ενδιαφερόµενοι έχουν σε αυτή την περίπτωση τη δυνατότητα να προβούν σε µερική ανάκληση του αιτήµατός τους ως προς τη δικαιολογητική του βάση και να ζητήσουν την έκδοση άδειας διαµονής για έναν από τους λόγους του Ν.2910/2001, υποβάλλοντας στο ήµο της κατοικίας τους σχετική συµπληρωµατική αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (λ.χ. άδεια εργασίας). Θα πρέπει, βέβαια, η αρχικώς αιτηθείσα άδεια διαµονής να είναι δυνατόν να ανανεώνεται σε διαφορετικό εργασιακό. 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2910/2001 Βήµατα νοµιµοποίησης για όσους έχουν στην κατοχή τους ληγµένη άδεια διαµονής και δεν έχουν άδεια εργασίας σε ισχύ (άρθρο 91 παρ.10 του Ν.3386/2005) 1 ο βήµα (*άµεση προσέλευση, το αργότερο έως 31/10/2005) ΝΟΜΑΡΧΙΑ Χορηγείται βεβαίωση υπαγωγής στη ρύθµιση. 2 ο βήµα (* µε τη βεβαίωση της Νοµαρχίας, άµεση προσέλευση) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΙΚΑ ΟΓΑ, κλπ.) Εξαγορά ενσήµων. Απαιτούνται 150 ένσηµα για κάθε έτος από 01/07/2003 και συνολικά 300 ένσηµα. Χορηγείται απόφαση εξαγοράς ενσήµων. 3 ο βήµα (*µε τη βεβαίωση της Νοµαρχίας και την απόφαση εξαγορά των ενσήµων, άµεση προσέλευση) ΝΟΜΑΡΧΙΑ Υποβολή της απόφασης εξαγοράς ενσήµων προκειµένου να προχωρήσει η εξέταση του αιτήµατος για άδεια εργασίας. 4 ο βήµα (*µε την άδεια εργασίας ) ΗΜΟΣ Αίτηση για άδεια διαµονής µέσα σε ένα µήνα από παραλαβή άδειας εργασίας. Χορήγηση βεβαίωσης. 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 91 παρ. 11 του Ν. 3386/2005) 3 Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: - Είσοδος και διαµονή του αιτούντος στη χώρα µέχρι Μη συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο των αιτούντων νοµιµοποίηση αλλοδαπών Σηµείωση Αυτοδίκαιη διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α για λόγους παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη Χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύµητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί. Β. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ α) Οι κάτοχοι νόµιµης θεώρησης εισόδου στη χώρα β) Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους γ) Όσοι έχουν αποκτήσει αριθµό φορολογικού µητρώου δ) Όσοι είναι εγγεγραµµένοι σε ασφαλιστικό φορέα και κατέβαλλαν ένσηµα ε) Απορριφθέντες της διαδικασίας ασύλου στ) Μέλη οικογένειάς του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) ζ) Μέλη οικογένειας νοµίµων αλλοδαπών, τα οποία διέµεναν µη νόµιµα στη χώρα (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) (Σηµείωση: Οι σύζυγοι και τα άνω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαµβάνουν ατοµική άδεια διαµονής) η) Ενήλικα τέκνα νόµιµων αλλοδαπών, µε θεώρηση εισόδου στο οικογενειακό διαβατήριο, όπου αναγράφονταν ως προστατευόµενα µέλη Γ. ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Ο Γενικός Γραµµατέας της κατά τόπον Περιφέρειας. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Άδεια διαµονής ενιαίου τύπου (διαµονής και εργασίας) διάρκειας (1) έτους. 3 (Μαρία Βουτσίνου, βοηθός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 9

10 Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αρµόδια αρχή για την υποβολή: Ο ήµος ή η Κοινότητα του τόπου κατοικίας του ενδιαφεροµένου [ο οποίος διαβιβάζει τον φάκελο στην αρµόδια Περιφέρεια εντός αποκλειστικής προθεσµίας (2) δύο µηνών] Προθεσµία υποβολής : Σηµείωση 1: Σε περίπτωση, που δεν µπορεί ο αιτών να προσκοµίσει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δίνεται από τη αρµόδια υπηρεσία προθεσµία ενός (1) µηνός για συµπλήρωση του φακέλου Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης µε ελλιπή δικαιολογητικά και αντικατάστασή της µε βεβαίωση κατάθεσης µετά τη συµπλήρωση του φακέλου. Σηµείωση 2: Η κατάθεση µπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο δικηγόρο (απαραίτητη εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από την αρµόδια αρχή ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) ικαιολογητικά: 1)Έντυπο αίτησης (εις διπλούν) και τρεις (3) φωτογραφίες 2) Αποδεικτικό στοιχείο διαµονής στη χώρα µέχρι (ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά): α) φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου µε θεώρηση εισόδου (visa) οποιουδήποτε τύπου ή ηµεροµηνία εισόδου (για τις χώρες, που απαλλάσσονται από την χορήγηση θεώρησης εισόδου) β) Βεβαίωση υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης αυτής γ) Βεβαίωση απόδοσης αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ) δ) Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα και καταβολής ενσήµων ε) Απορριπτική απόφαση σε αίτηµα ασύλου 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ 1986, στην οποία πρέπει να αναφέρονται : α) η επαγγελµατική απασχόληση του αιτούντος ή ο ειδικός λόγος διαµονής στην Ελλάδα β) τα µέλη της οικογένειας, που συµβιώνουν µε αυτόν στην Ελλάδα γ) ότι δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη 4) ιαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, µε εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτηµα τους απορρίφθηκε. 10

11 5) Κατάθεση παραβόλου µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β', ποσού 146, 74 ευρώ (εκδίδεται από την.ο.υ). 6) Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία (εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα υγείας, θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α). Σηµείωση.: Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 7) Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα για ασφάλιση εκατόν πενήντα ηµερών (150 ένσηµα) Σηµείωση.: Εξαιρούνται από την υποχρέωση εξαγοράς ενσήµων τα µέλη της οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) 8) Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης. Σηµείωση: Για τους ασφαλισµένους Ο.Γ.Α αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλουν αίτηση για χορήγηση βιβλιαρίου. 9)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειµένου για συζύγους και ανήλικα τέκνα. Σηµείωση: Για τέκνα αλλοδαπού, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. 10) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας διαµονής του αιτούντος για τα µη νόµιµα ευρισκόµενα µέλη της οικογένειάς του (σύζυγο και τέκνα) Χορήγηση βεβαίωσης και δικαιώµατα κατόχου α) Νοµιµοποιητικό έγγραφο για τη διαµονή του στη χώρα µέχρι την έκδοση της άδειας διαµονής, και β) ικαίωµα εργασίας µέχρι την έκδοση της άδειας Παραλαβή της άδειας διαµονής: Από τον αρµόδιο ήµο ή Κοινότητα ΣΤ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής γίνεται για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. Σηµείωση: Για την ανωτέρω ανανέωση απαιτείται, επιπροσθέτως, η προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου τύπου Α'. 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (βάσει του άρθρο 91 παρ. 11 του Ν. 3386/2005, της Υπουργικής Απόφασης 15887/2005, της σχετικής εγκυκλίου 26 του ΥΠΕΣ Α) Γενικά Βήµατα: 1 ο βήµα Στον Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ.), i) για βεβαίωση εγγραφής (ως αποδεικτικό παραµονής στην Ελλάδα) ii) βεβαίωση εξαγοράς ενσήµων iii) αποδεικτικό αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης Στη ΟΥ για αγορά παραβόλου (τύπου Β : 146,74 ευρώ) Στο Κρατικό Νοσοκοµείο για παροχή πιστοποιητικού υγείας από ότι δεν πάσχει από νόσηµα που µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την δηµόσια υγεία 2 ο βήµα Στο ήµο ή Κοινότητα για κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής, µε τα στοιχεία του αλλοδαπού (2 αντίγραφα και 3 φωτογραφίες) 2. ιαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο 3. Κατάθεση παραβόλου 4. Πιστοποιητικό υγείας 5. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών σε ασφαλιστικό φορέα 6. Αποδεικτικό υποβολής αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης 7. Απόδειξη διαµονής στην Ελλάδα ως που θα προκύπτει από τη σχετική visa ή από την αίτηση για άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή από τη βεβαίωση χορήγηση ΑΦΜ ή από την βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικού φορέα ή απορριπτική απόφαση σε αίτηση χορήγησης ασύλου. 8. Υπεύθυνη δήλωση α) για επαγγελµατική απασχόληση ή άλλο ειδικό λόγο διαµονής β) για τυχόν µέλη οικογένειας, γ) για µη τέλεση αξιόποινης τάξης. 9. Για τα τυχόν προστατευόµενα µέλη οικογένειας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και αν υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο της προηγούµενης άδειας διαµονής του. 12

13 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ Στο πλαίσιο των Μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 91, παρ. 10 & 11) 4 Οι διατάξεις αυτές ορίζουν δυο διαδικασίες µε τις οποίες µπορεί να νοµιµοποιηθεί η διαµονή των µελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαµένει στη χώρα και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του νόµου. Α. Οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της νοµιµοποίησης του νόµου 2910/2001 (άρθρο 91 παρ. 10). Η διαδικασία αυτή αφορά τα µέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που η άδεια διαµονής του χορηγήθηκε ή παρατάθηκε βάσει του νόµου 2910/2001 τα µέλη της οικογένειάς του πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 67 του νόµου 2910/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση και διέµειναν παράνοµα στη χώρα (αρχική χορήγηση) καθώς και όσους έλαβαν άδεια διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης αλλά δεν την ανανέωσαν Μπορούν, µέχρι και την να υποβάλουν, στον οικείο ήµο, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης Η άδεια διαµονής θα έχει ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και θα είναι ισόχρονη της άδειας διαµονής του κυρίου κατόχου. Η αίτηση παραλαµβάνεται ακόµη και αν δεν προσκοµίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµισθεί σε εύλογο χρόνο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες). Για τα τέκνα του κυρίου κατόχου που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και για αντικειµενικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η εγγραφή τους στα ληξιαρχεία της χώρας καταγωγής τους, γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ελληνικής αρχής. Β. Οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο της νέας νοµιµοποίησης του νόµου 3386/2005. Η δεύτερη διαδικασία (άρθρο 91 παρ. 11) αφορά τα µέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διέµενε παράνοµα στη χώρα µέχρι την Ο/η σύζυγος του πρέπει, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, να πληροί αυτοτελώς και τις παρακάτω προϋποθέσεις: απόδειξη διαµονής στη χώρα µέχρι την (π.χ. µέσω της τελευταίας θεώρησης εισόδου VISA- Απαιτείται η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου) τα ανήλικα τέκνα υπάγονται στη ρύθµιση αυτή µε µόνη προϋπόθεση τη δήλωση του γονέα ότι εξακολουθούν να συµβιώνουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 4 (Άννα Παπαδοπούλου, ειδικός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 13

14 τα παρανόµως διαµένοντα µέλη οικογένειας νοµίµως διαµένοντος πολίτη υπηκόου τρίτης χώρας για λόγους ίσης µεταχείρισης τα τέκνα που ενηλικιώθηκαν επίσης υπάγονται αυτοτελώς και πρέπει να αποδείξουν την είσοδό τους στη χώρα πριν την (π.χ. µέσω της τελευταίας θεώρησης εισόδου VISA ή στην περίπτωση που ήταν ανήλικα όταν εισήλθαν στη χώρα από την σφραγίδα στο διαβατήριο του γονέα) εν απαιτείται ασφαλιστική εισφορά από τη σύζυγο του κυρίου κατόχου. εν αναζητείται παράβολο για τα κάτω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα 14

15 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΕΛΑΣΗΣ 5 Απορριφθέντες αιτούντες άσυλο Αλλοδαποί οι οποίοι -είχαν υποβάλλει αίτηµα για αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και -εκδόθηκε απόφαση απόρριψης του αιτήµατος µε ηµεροµηνία έκδοσης πριν από τις µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για νοµιµοποίηση µε βάση την παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005. Α. Χρόνος υποβολής αίτησης : από έως Β. ικαιολογητικά : 1. εν χρειάζεται να προσκοµίσουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο (όπως απαιτείται για τις υπόλοιπες κατηγορίες αλλοδαπών) 2. ελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή εάν τυχόν διαθέτουν διαβατήριο, προκειµένου να αποδείξουν την ταυτότητά τους 3. Απορριπτική απόφαση επί του αιτήµατος παροχής ασύλου η οποία να έχει εκδοθεί πριν τις Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι τα ίδια µε τις υπόλοιπες κατηγορίες 4. Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες 5. Υπεύθυνη δήλωση για τον λόγο διαµονής στην Ελλάδα 6. Παράβολο 7. Πιστοποιητικό υγείας 8. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εάν υπάρχουν σύζυγος και ανήλικα τέκνα ΠΡΟΣΟΧΗ - Οι απορριπτικές αποφάσεις επί της χορήγησης ασύλου µπορεί να είναι είτε πρωτοβάθµιες (απόφαση του Προϊστάµενου Κλάδου του Υ Τ ή του Γενικού Γραµµατέα Υ Τ) είτε δευτεροβάθµιες (απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ Τ ή του Υπουργού Τ). - Οι αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτηµα δεν έχει κριθεί ακόµη, δεν διαθέτουν δηλαδή απορριπτική απόφαση, αλλά έχουν το ελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού («ροζ κάρτα») βάσει του οποίου έχουν εκδώσει άδεια εργασίας και διαθέτουν ΑΦΜ ή ασφαλιστική κάλυψη, µπορούν να υποβάλουν αίτηση για νοµιµοποίηση βάσει των άλλων κατηγοριών. Στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει να προσκοµίσουν διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο. 5 (Καλλιόπη Στεφανάκη, ειδικός επιστήµονας, Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ΣτΠ) 15

16 Ζητήµατα άρσης των συνεπειών της απέλασης 1ο ΖΗΤΗΜΑ Πρόβλεψη του Ν.3386, άρθρο 91, παρ. 11 (στ) Εγγραφή στον Κατάλογο Ανεπιθυµήτων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) αποκλειστικά για λόγους παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη χώρα καθώς και συναφείς εκκρεµείς απελάσεις δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής. Τυχόν εγγραφές για τους παραπάνω λόγους θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως αρθεί. Η ως άνω πρόβλεψη αφορά τόσο το πρόγραµµα ολοκλήρωσης της νοµιµοποίησης του Ν.2910/2001 (άρθρο 91 παρ. 10) όσο και το πρόγραµµα της νέας νοµιµοποίησης (άρθρο 91 παρ. 11) Ερµηνευτική εγκύκλιος Περιορισµός των ως άνω λόγων µόνο στις διοικητικές απελάσεις (σελ. 13 και 21). Ο περιορισµός αυτός δεν προβλέπεται στον νόµο, συνεπώς καταρχήν θα έπρεπε να καταλαµβάνονται και οι δικαστικές απελάσεις. 2ο ΖΗΤΗΜΑ Εφόσον (α) υπάρχει εκκρεµής προσφυγή, ενώπιον του Γ.Γ. της Περιφέρειας, κατά απόφασης διοικητικής απέλασης, (β) η απόφαση απέλασης είχε εκδοθεί συνεπεία της λήξης της άδειας παραµονής του αλλοδαπού λόγω παρέλευσης της 30ης (γ)ο αλλοδαπός ανήκει στις κατηγορίες εκείνες του Ν.3386/2005 των οποίων παρατείνεται η άδεια παραµονής µέχρι ΤΟΤΕ 1. Αναστέλλεται η εξέταση της προσφυγής µέχρι Ο αλλοδαπός προσκοµίζει τη Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας διαµονής στον Γ.Γ. Περιφέρειας που είναι αρµόδιος για την εξέταση της προσφυγής 3. Ο Γ.Γ. κάνει δεκτή την προσφυγή 4. Ο Γ.Γ. γνωστοποιεί στο Υ Τ την ως άνω απόφασή του επί της προσφυγής και 5. Ο αλλοδαπός διαγράφεται από τον Κατάλογο Ανεπιθυµήτων Αλλοδαπών 16

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ H parousa

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις Ζω στην Ελλάδα Τι πρέπει να γνωρίζω 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις σε θέµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα του µετανάστη κατά τη διαµονή του στη χώρα µας. www.imepo.gr Ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚOIN. ΕΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22, για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου µπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το κτίριο Ελ. Βενιζέλου 167, τηλ.:2313 300900, (πρώην ηµαρχείο Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια.

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ EΚΘΕΣΗ Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης - Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης ρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη ρ Ερίκ Γκαζόν Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας

Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας Δράση 1.1/11: «Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην χώρα» Έργο 1.1.α./11: «Δημιουργία γραφείων παροχής νομικής και διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα