ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Εργαστήριο SQL SERVER. ρ Γεωργία Γκαράνη"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ SQL SERVER ρ Γεωργία Γκαράνη

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργαστήριο 1: ηµιουργία πινάκων 5 Εργαστήριο 2: Εισαγωγή δεδοµένων στους πίνακες 11 Εργαστήριο 3: Ενηµέρωση- ιαγραφή δεδοµένων 17 Τροποποίηση- ιαγραφή πίνακα Εργαστήριο 4: Ανάκτηση-Επιλογή-Εµφάνιση δεδοµένων 25 Η εντολή SELECT Εργαστήριο 5: Όρος DISTINCT, Αύξουσα/φθίνουσα ταξινόµηση, 29 Συνένωση στηλών και literals, NULL τιµές, SQL τελεστές στον όρο WHERE Εργαστήριο 6: DATE και CONVERSION Functions 37 Εργαστήριο 7: GROUP Functions 45 Εργαστήριο 8: UNION, SOUNDEX, DIFFERENCE, 51 VIEWS, SUBQUERIES Εργαστήριο 9: Σύζευξη πινάκων (JOIN) 65 Εργαστήριο 10: STRING Functions 71 Εργαστήριο 11: MATH Functions 83 Εργαστήρια 12-13: Ανάπτυξη εφαρµογής 91 Γενικές επαναληπτικές ασκήσεις 97 Παράρτηµα 103 3

4 4

5 Εργαστήριο 1: ηµιουργία πινάκων 5

6 6

7 Περιγραφή της βάσης δεδοµένων Σηµείωση: Στις εντολές της SQL, όπου υπάρχει [ ] σηµαίνει ότι αυτό που περικλείετε µέσα σ αυτό είναι προαιρετικό. ηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων µε όνοµα my_business η οποία περιγράφει µια επιχείρηση. Η βάση δεδοµένων δηµιουργείται µε την εντολή: CREATE DATABASE <όνοµα βάσης δεδοµένων>; Βήµα 1 ο : ηµιουργήστε τη βάση δεδοµένων µε όνοµα my_business. Στη συνέχεια επιλέξτε την, πηγαίνοντας στη λίστα που έχει τίτλο Database και διαλέγοντας την πρώτη φορά Refresh και στη συνέχεια το όνοµά της, δηλαδή my_business. Από τώρα και στο εξής είστε στη βάση δεδοµένων my_business και δουλεύετε µέσα σ αυτή. Η επιχείρηση που περιγράφει η βάση δεδοµένων my_business θα αποτελείται από έναν αριθµό υπαλλήλων, έναν αριθµό τµηµάτων, έναν αριθµό προϊόντων, έναν αριθµό πελατών και έναν αριθµό παρεγγελιών. Οι υπάλληλοι ανήκουν σε µια µισθολογική κλίµακα ανάλογα µε τα χρήµατα που παίρνουν. Επίσης, οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να παίρνουν ένα επίδοµα, ανάλογα µε τη θέση που έχουν στην επιχείρηση και τον µισθό τους. Τα προϊόντα έχουν κάποια περιγραφή, κάποια στάνταρ τιµή και µια ελάχιστη τιµή. 7

8 Βήµα 2 ο : Σε πρώτη φάση θα δηµιουργήσετε τους πίνακες που θα αποτελούν τη βάση δεδοµένων. Οι πίνακες δηµιουργούνται µε την εντολή: CREATE TABLE <όνοµα πίνακα> (<όνοµα πεδίου> <τύπος πεδίου> (<µέγεθος>) [NULL/NOT NULL], <όνοµα πεδίου> <τύπος πεδίου> (<µέγεθος>) [NULL/NOT NULL], ); Οι πίνακες θα είναι οι ακόλουθοι: DEPT, EMP, BONUS, SALGRADE, CUSTOMER, ORD, ITEM, PRODUCT, PRICE. Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω πεδία: Προσοχή: Στα παρακάτω, όπου δεν ορίζεται στο όνοµα πεδίου αν είναι NULL ή NOT NULL, δεν θα βάζετε τίποτα! Πίνακας DEPT Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o DEPTNO NUMERIC 2 o DNAME CHAR 14 o LOC CHAR 13 Το πεδίο DEPTNO πρέπει να οριστεί NOT NULL. Πίνακας EMP Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o EMPNO NUMERIC 4 o ENAME CHAR 10 o JOB CHAR 9 o MGR NUMERIC 4 o HIREDATE DATETIME 8

9 o SAL NUMERIC 7, 2 (7 ακέραια και δύο δεκαδικά ψηφία) o COMM NUMERIC 7, 2 o DEPTNO NUMERIC 2 Τα πεδία EMPNO και DEPTNO πρέπει να οριστούν NOT NULL. Πίνακας BONUS Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o ENAME CHAR 10 o JOB CHAR 9 o SAL NUMERIC o COMM NUMERIC Πίνακας SALGRADE Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o GRADE NUMERIC o LOSAL NUMERIC o HISAL NUMERIC Πίνακας CUSTOMER Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o ZIP CHAR 9 o STATE CHAR 2 o REPID NUMERIC 4 o PHONE CHAR 9 o NAME CHAR 45 o CUSTID NUMERIC 6 o CREDITLIMIT NUMERIC 9, 2 o CITY CHAR 30 o AREA NUMERIC 3 o ADDRESS CHAR 40 o COMMENTS TEXT Τα πεδία CUSTID και REPID πρέπει να οριστούν NOT NULL. 9

10 Πίνακας ORD Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o TOTAL NUMERIC 8, 2 o SHIPDATE DATETIME o ORDID NUMERIC 4 o ORDERDATE DATETIME o CUSTID NUMERIC 6 o COMMPLAN CHAR 1 Τα πεδία ORDID και CUSTID πρέπει να οριστούν NOT NULL. Πίνακας ITEM Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o QTY NUMERIC 8 o PRODID NUMERIC 6 o ORDID NUMERIC 4 o ITEMTOT NUMERIC 8, 2 o ITEMID NUMERIC 4 o ACTUALPRICE NUMERIC 8, 2 Τα πεδία ORDID και ITEMID πρέπει να οριστούν NOT NULL. Πίνακας PRODUCT Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o PRODID NUMERIC 6 o DESCRIP CHAR 30 Πίνακας PRICE Όνοµα πεδίου Τύπος πεδίου Μέγεθος πεδίου o STDPRICE NUMERIC 8, 2 o STARTDATE DATETIME o PRODID NUMERIC 6 o MINPRICE NUMERIC 8, 2 o ENDDATE DATETIME Το πεδίο PRODID πρέπει να οριστεί NOT NULL. 10

11 Εργαστήριο 2 : Εισαγωγή δεδοµένων στους πίνακες 11

12 12

13 Βήµα 1 ο : Θα εισαγάγετε δεδοµένα µέσα στους πίνακες αυτούς. Η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µε την εντολή: INSERT INTO <όνοµα πίνακα> [(<όνοµα πεδίου>, <όνοµα πεδίου>,...)] VALUES (<τιµή>, <τιµή>,...); ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κατά λάθος πληκτρολογήσετε λανθασµένα δεδοµένα στους πίνακες ΜΗΝ προσπαθήσετε να τα διορθώσετε! Οι εγγραφές θα ελεγθούν αν είναι σωστές στο επόµενο εργαστήριο και θα διορθωθούν σε περιπτώσεις λαθών τότε. Τα δεδοµένα είναι τα ακόλουθα: Πίνακας DEPT DEPTNO DNAME LOC 10 ACCOUNTING NEW YORK 20 RESEARCH DALLAS 30 SALES CHICAGO 40 OPERATIONS BOSTON Πίνακας EMP EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO 7839 KING PRESIDENT NULL 17-NOV NULL BLAKE MANAGER MAY NULL CLARK MANAGER JUN NULL JONES MANAGER APR NULL MARTIN SALESMAN SEP ALLEN SALESMAN FEB TURNER SALESMAN SEP JAMES CLERK DEC NULL WARD SALESMAN FEB FORD ANALYST DEC NULL SMITH CLERK DEC NULL SCOTT ANALYST DEC NULL ADAMS CLERK JAN NULL MILLER CLERK JAN NULL 10 13

14 Πίνακας SALGRADE GRADE LOSAL HISAL Πίνακας CUSTOMER ZIP STATE REPID PHONE NAME CUSTID CREDITLIMIT CITY AREA ADDRESS COMMENTS CA JOCKSPORTS BELMONT VIEWRIDGE Very friendly people to work with -- sales rep likes to be called Mike CA TKB SPORT SHOP REDWOOD CITY BOLI RD. Rep called 5/8 about change in order - contact shipping CA VOLLYRITE BURLINGAME HAMILTON Company doing heavy promotion beginning 10/89. Prepare for large orders during winter CA JUST TENNIS BURLINGAME 415 HILLVIEW MALL Contact rep about new line of tennis rackets CA EVERY MOUNTAIN CUPERTINO SURRY RD. Customer with high market share (23%) due to aggressive advertising CA K + T SPORTS SANTA CLARA EL PASEO Tends to order large amounts of merchandise at once. Accounting is considering raising their credit limit. Πίνακας ORD TOTAL SHIPDATE ORDID ORDERDATE CUSTID COMMPLAN JAN JAN A JAN JAN B JAN JAN C MAY MAY A JUN JUN B JUN JUN A JUL JUL A JUL JUL A AUG AUG B JUL JUL C 14

15 Πίνακας ITEM QTY PRODID ORDID ITEMTOT ITEMID ACTUALPRICE Πίνακας PRODUCT PRODID DESCRIP ACE TENNIS RACKET I ACE TENNIS RACKET II ACE TENNIS BALLS-3 PACK ACE TENNIS BALLS-6 PACK ACE TENNIS NET SP TENNIS RACKET SP JUNIOR RACKET Πίνακας PRICE STDPRICE STARDATE PRODID MINPRICE ENDDATE JAN DEC JAN JUN MAY JUN JAN MAY JAN DEC JUN JAN MAY JAN FEB NOV

16 Μπορείτε να δείτε τα δεδοµένα που έχετε εισάγει στους πίνακες της βάσης δεδοµένων που δηµιουργήσατε χρησιµοποιώντας την εντολή: SELECT * FROM <όνοµα πίνακα>; 16

17 Εργαστήριο 3 : Ενηµέρωση- ιαγραφή δεδοµένων Τροποποίηση- ιαγραφή πίνακα 17

18 18

19 Βήµα 1 ο : ιορθώστε λάθη που τυχόν έχετε κάνει στην εισαγωγή των δεδοµένων στους πίνακές σας χρησιµοποιώντας την εντολή: UPDATE <όνοµα πίνακα> SET <όνοµα πεδίου> = τιµή παράσταση υποερώτηµα, <όνοµα πεδίου> = τιµή παράσταση υποερώτηµα,... WHERE <συνθήκη> ; Επίσης, στον πίνακα PRICE, αλλάξτε την ηµεροµηνία ENDDATE στις εγγραφές που έχουν ηµεροµηνία STARTDATE ίση µε 01-JAN-86, σε 31- OCT-99. Ελέγξτε τα δεδοµένα για να διαπιστώσετε αν έχουν γίνει σωστά οι αλλαγές. Βήµα 2 ο : Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τελείως µια ή περισσότερες εγγραφές σε κάποιον πίνακα, χρησιµοποιείστε την εντολή: DELETE FROM <όνοµα πίνακα> WHERE <συνθήκη>; ιαγράψτε την 9 η εγγραφή του πίνακα ORD, καθώς και την 5 η και 9 η εγγραφή του πίνακα ITEM. 19

20 Βήµα 3 ο : Για να αλλάξετε κάποιον πίνακα που έχετε δηµιουργήσει, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εντολή ALTER. Συγκεκριµένα, για να προσθέσετε ένα πεδίο στον πίνακα, η εντολή είναι ως εξής: ALTER TABLE <όνοµα πίνακα> ADD <όνοµα πεδίου> <τύπος πεδίου> <µέγεθος>; Προσθέστε στον πίνακα BONUS ένα πεδίο µε όνοµα STARTDATE τύπου DATETIME. Για να διαγράψετε ένα πεδίο από έναν πίνακα, η εντολή είναι ως εξής: ALTER TABLE <όνοµα πίνακα> DROP COLUMN <όνοµα πεδίου>; ιαγράψτε το πεδίο µε όνοµα STARTDATE του πίνακα BONUS. Για να τροποποιήσετε τον ορισµό ενός πεδίου η εντολή είναι: ALTER TABLE <όνοµα πίνακα> ALTER COLUMN <όνοµα πεδίου> <τύπος πεδίου> (<µέγεθος>); Ξαναπροσθέστε στον πίνακα BONUS το πεδίο STARTDATE τύπου DATETIME. Τροποποιήστε τον τύπο του πεδίου STARTDATE του πίνακα BONUS από DATETIME σε CHAR (12). Επειδή, οι εντολές της SQL είναι πάρα πολλές και η σύνταξή τους µπορεί να γίνει πολύπλοκη, ανάλογα µε το ερώτηµα που πρόκειται να εκφράσετε, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τη βοήθεια που σας δίνεται από το Help και επιλέγοντας το Transact-SQL Help και στη συνέχεια το Index. 20

21 Χρησιµοποιώντας τη «Βοήθεια» για να δείτε την σωστή σύνταξη της εντολής ALTER, διαγράψτε το πεδίο STARTDATE που προσθέσατε στον πίνακα BONUS. Βήµα 4 ο : Μπορείτε να προσθέσετε πρωτεύοντα και υποψήφια κλειδιά σε κάποιον πίνακα χρησιµοποιώντας και πάλι την εντολή ALTER: ALTER TABLE <όνοµα πίνακα> ADD CONSTRAINT <όνοµα-περιορισµού> PRIMARY KEY (<όνοµα πεδίου>, <όνοµα πεδίου>,...) FOREIGN KEY (<όνοµα πεδίου>, <όνοµα πεδίου>,...) REFERENCES <όνοµα πίνακα> (<όνοµα πεδίου>, <όνοµα πεδίου>,...); όπου η λέξη CONSTRAINT (στα ελληνικά σηµαίνει «περιορισµός») ορίζει την αρχή του ορισµού ενός πρωτεύοντος ή ξένου κλειδιού και <όνοµαπεριορισµού> είναι το όνοµα του καινούριου περιορισµού (κάθε πρωτεύον ή ξένο κλειδί όταν ορίζεται πρέπει να παίρνει και ένα όνοµα). Αρχικά, µελετήστε τα παρακάτω πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά που πρέπει να εισαγάγεται στους πίνακες που έχετε δηµιουργήσει για να κατανοήσετε τη σηµασία τους. Στον πίνακα ORD αλλάξτε τις εγγραφές που έχουν CUSTID=106 σε CUSTID=105. ικαιολογήστε για ποιο λόγο πρέπει να κάνετε την αλλαγή αυτή πριν να δηµιουργήσετε τα κλειδιά στους πίνακες. Ποιες εγγραφές του πίνακα ITEM πρέπει να διαγραφούν και γιατί πριν να δηµιουργήσετε τα κλειδιά στους πίνακες; ιαγράψτε τες. Στη συνέχεια, προσθέστε τα ακόλουθα πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά στους πίνακες που έχετε δηµιουργήσει: 21

22 Πίνακας DEPT: PRIMARY KEY το πεδίο DEPTNO µε όνοµα DEPT_PRIMARY_KEY. Πίνακας EMP: PRIMARY KEY το πεδίο EMPNO µε όνοµα EMP_PRIMARY_KEY. FOREIGN KEY το πεδίο DEPTNO µε όνοµα EMP_FOREIGN_KEY και αναφορά στο πεδίο DEPTNO του πίνακα DEPT. Πίνακας CUSTOMER: PRIMARY KEY το πεδίο CUSTID µε όνοµα CUSTOMER_PRIMARY_KEY. Πίνακας ORD: PRIMARY KEY το πεδίο ORDID µε όνοµα ORD_PRIMARY_KEY. FOREIGN KEY το πεδίο CUSTID µε όνοµα ORD_FOREIGN_KEY και αναφορά στο πεδίο CUSTID του πίνακα CUSTOMER. Πίνακας ITEM: PRIMARY KEY τα πεδία ORDID και ITEMID µε όνοµα ITEM_PRIMARY_KEY. FOREIGN KEY το πεδίο ORDID µε όνοµα ITEM_FOREIGN_KEY και αναφορά στο πεδίο ORDID του πίνακα ORD. Σηµείωση: Ορίστε ως NOT NULL το πεδίο PRODID του πίνακα PRODUCT. Πίνακας PRODUCT: PRIMARY KEY το πεδίο PRODID µε όνοµα PRODUCT_PRIMARY_KEY. 22

23 Βήµα 4 ο : Με την εντολή: DROP TABLE <όνοµα πίνακα>; µπορείτε να διαγράψετε τελείως έναν πίνακα. ιαγράψτε τον πίνακα BONUS. Πώς µπορείτε να διαπιστώσετε αν ο πίνακας έχει πράγµατι διαγραφεί από τη βάση δεδοµένων my_bysiness; 23

24 24

25 Εργαστήριο 4 : Ανάκτηση-Επιλογή-Εµφάνιση δεδοµένων. Η εντολή SELECT 25

26 Η ανάκτηση δεδοµένων από µια βάση δεδοµένων είναι ίσως η πιο συνηθισµένη λειτουργία της SQL. Η πράξη ανάκτησης / επιλογής / εµφάνισης δεδοµένων σε µια βάση δεδοµένων γίνεται µε την εντολή SELECT που έχει την παρακάτω βασική σύνταξη: SELECT <όνοµα στήλης_1>, <όνοµα στήλης_2>,..., <όνοµα στήλης_ν> FROM <όνοµα πίνακα>; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1: Εµφανίστε όλους τους αριθµούς των τµηµάτων, τα ονόµατα των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτά και τον αριθµό των υπευθύνων. Άσκηση 2: Εµφανίστε όλα τα στοιχεία των πινάκων της βάσης DEPT, EMP, CUSTOMER. Η εντολή SELECT µπορεί να συµπεριλάβει και άλλα στοιχεία όπως αριθµητικές παραστάσεις, ψευδώνυµα στηλών, συνένωση στηλών, αλφαριθµητικά ή σύµβολα. Άσκηση 3: Εµφανίστε τα ονόµατα των υπαλλήλων και τους ετήσιους µισθούς που παίρνουν. (Υπόδειξη: δώρα = 1,5 µισθός µήνα) 26

27 Με τη SELECT µπορούµε να δώσουµε και ψευδώνυµα στις στήλες µε τα δεδοµένα που εµφανίζουµε: SELECT <όνοµα στήλης_1> [ψευδώνυµο], <όνοµα στήλης_2> [ψευδώνυµο],..., <όνοµα στήλης_ν> [ψευδώνυµο] FROM <όνοµα πίνακα>; Άσκηση 4: Επαναλάβετε την άσκηση 3 δίνοντας το όνοµα ANNSAL στη στήλη του ετήσιου µισθού. Με την WHERE µπορούµε να βάζουµε και λογικές συνθήκες που φιλτράρουν τα αποτέλεσµατα µας, χρησιµοποιώντας και τους τελεστές AND, OR,!, SELECT όνοµα στήλης_1 [ψευδώνυµο], όνοµα στήλης_2 [ψευδώνυµο],..., όνοµα στήλης_ν [ψευδώνυµο] FROM όνοµα πίνακα; WHERE συνθήκη; Άσκηση 5: Εµφανίστε τους υπαλλήλους που παίρνουν µεγαλύτερη προµήθεια από τον µισθό τους. Άσκηση 6: Εµφανίστε τα τµήµατα που έχουν αριθµό µεγαλύτερο από 20. Άσκηση 7: Εµφανίστε τους MANAGER που κερδίζουν περισσότερα από Άσκηση 8: Εµφανίστε τους υπαλλήλους που είτε είναι MANAGER είτε κερδίζουν πάνω από 2800 το µήνα. 27

28 Άσκηση 9: Εµφανίστε τους MANAGER που δεν είναι στο τµήµα 30. Με την SELECT µπορούµε επίσης να ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα που εµφανίζουµε: SELECT <όνοµα στήλης_1> [ψευδώνυµο], <όνοµα στήλης_2> [ψευδώνυµο],..., <όνοµα στήλης_ν> [ψευδώνυµο] FROM <όνοµα πίνακα> ORDER BY <όνοµα πεδίου>; Άσκηση 10: Ταξινοµήστε ως προς το µισθό τις στήλες του EMP. Άσκηση 11: Χρησιµοποιώντας την εντολή SELECT, διατυπώστε 5 δικά σας ερωτήµατα και στη συνέχεια τρέξτε τα στην SQL-SERVER (όλα τα ερωτήµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τη λέξη WHERE και δύο τουλάχιστον το ORDER BY-ένα να εµφανίζει σε αύξουσα σειρά και το άλλο σε φθίνουσα σειρά το αποτέλεσµα ή κάποια στήλη του αποτελέσµατος). 28

29 Εργαστήριο 5 : Όρος DISTINCT Αύξουσα/φθίνουσα ταξινόµηση Συνένωση στηλών και literals NULL τιµές SQL τελεστές στον όρο WHERE 29

30 30

31 Απόριψη διπλών εγγραφών DISTINCΤ Ο όρος DISTINCT συµπεριλαµβανόµενος στην εντολή SELECT, εµφανίζει όλες τις διαφορετικές τιµές της προσδιορισµένης στήλης (εγγραφές χωρίς επαναλήψεις). SELECT distinct <όνοµα_στήλης>,. Αύξουσα φθίνουσα ταξινόµηση γραµµών ORDER BY H εξ ορισµού (default) σειρά ταξινόµησης των δεδοµένων είναι αύξουσα Με την λέξη DESC (desceding) στον όρο ORDER BY αλλάζουµε την σειρά ταξινόµησης σε φθίνουσα. Ενώ µε την λέξη ASC (asceding) σε αύξουσα σειρά. π.χ. SELECT <όνοµα_στήλης1>,. FROM όνοµα_πίνακα ORDER BY <όνοµα_στήλης1> DESC; Συνένωση στηλών και literals στην εντολη SELECT Ο τελεστής συνένωσης (+) επιτρέπει την συνένωση µιας στήλης µε µια άλλη, την συνένωση αλφαριθµητικών (literals) ή συνδυασµό αλφαριθµητικών µε στήλες, δηµιουργώντας µια παράσταση χαρακτήρων. Ο τελεστής αυτός γράφεται στο ενδιάµεσο των στηλών ή αλφαριθµητικών που πρόκειται να συνενωθούν και να δηµιουργήσουν µια στήλη. SELECT < literal /όνοµα_στήλης> [+ < literal /όνοµα_στήλης>] FROM όνοµα_πίνακα; 31

32 Σαν literal εννοείται οποιοσδήποτε αλφαριθµητικό που επιτρέπεται να xρησιµοποιείται στη SELECT και εµφανίζεται στην έξοδο είτε εκείνης της στήλης που επιθυµείται να συνενώσετε είτε σαν ξεχωριστή ψευδωστήλη. Χειρισµός απροσδιόριστων τιµών ISNULL συνάρτηση Βήµα 1 ο : Εκτελέστε την εντολή select ename,job, sal*12 annual_sal from emp; Βήµα 2 ο : Στη συνέχεια εκτελέστε και την εντολή select ename,job, sal*12+comm annual_sal from emp; Τι παρατηρείτε; Είναι σωστά τα αποτελέσµατα που δίνει η δεύτερη εντολή; Για ποιο λόγο; Η συνάρτηση ISNULL µετατρέπει µια NULL τιµή σε ΝΟN-NULL τιµή. Βήµα 3 ο : Αν τώρα εκτελέσετε την εντολή τι αλλάζει; select ename,job, sal*12+isnull(comm,0) annual_sal from emp; 32

33 SQL τελεστές στον όρο WHERE Τελεστές BETWEEN AND ΙΝ (λίστα) LIKE IS NULL Σηµασία επιλέγει γραµµές που περιέχουν τιµές µέσα από ένα διάστηµα τιµών περιέχουν µία τιµή που µπορεί να υπάρχει µέσα σε µια λίστα τιµών. ταιριάζουν σε ένα µοντέλο χαρακτήρων ή αριθµών είναι NULL Σηµείωση: Μέσα στο LIKE µπορεί να µπει ένας από τους επόµενους χαρακτήρες που να δηλώνουν αντίστοιχα: % : οσουσδήποτε χαρακτήρες _ : ένας χαρακτήρας [ ] : οποιοσδήποτε χαρακτήρας µέσα στη συγκεκριµένη περιοχή, π.χ. [a-f] ή [abcdef]. Υπάρχουν κι άλλοι χαρακτήρες, για περισσότερα µπορείτε να κοιτάξτε στη Βοήθεια (Help). ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Εµφάνισε την παρακάτω έξοδο: employee deptno SMITH works like CLERK ΙN DEPARTMENT 20 ALLEN works like SALESMAN IN DEPARTMENT 30 WARD works like SALESMAN IN DEPARTMENT 30 JONES works like MANAGER IN DEPARTMENT 20 MARTIN works like SALESMAN IN DEPARTMENT 30 BLAKE works like MANAGER IN DEPARTMENT 30 CLARK works like MANAGER IN DEPARTMENT 10 33

34 SCOTT works like ANALYST IN DEPARTMENT 20 KING works like PRESIDENT IN DEPARTMENT 10 TURNER works like SALESMAN IN DEPARTMENT 30 ADAMS works like CLERK IN DEPARTMENT 20 JAMES works like CLERK IN DEPARTMENT 30 FORD works like ANALYST IN DEPARTMENT 20 MILLER works like CLERK IN DEPARTMENT 10 ΑΣΚΗΣΗ 2: Εµφάνισε τα ονόµατα, τον ετήσιο µισθό µαζί µε την προµήθεια και την προµήθεια όλων εκείνων που ο µηνιαίος µισθός τους είναι µεγαλύτερος από την προµήθεια που παίρνουν. Στην έξοδο ο ετήσιος µισθός θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένος κατά φθίνουσα σειρά. Αν δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον ίδιο µισθό τότε να εµφανίζεται κατά αλφαβητική σειρά. ΑΣΚΗΣΗ 3: Εµφάνισε όλους τους υπαλλήλους που έχουν σαν τρίτο γράµµα του ονόµατος τους το R. ΑΣΚΗΣΗ 4: Ποιοι είναι οι υπάλληλοι που δεν έχουν manager; ΑΣΚΗΣΗ 5: Εµφάνισε όλα τα τµήµατα των οποίων ο αριθµός είναι 10 ή 30. (Να λυθεί µε δύο τρόπους). ΑΣΚΗΣΗ 6: Ποια είναι τα επαγγέλµατα των υπαλλήλων που απασχολούνται σ όλη την εταιρεία; ΑΣΚΗΣΗ 7: Εµφάνισε όλες τις λεπτοµέρειες για τους υπαλλήλους των τµηµάτων 10 και 20 µε αλφαβητική σειρά των ονοµάτων τους (Ζ Α). ΑΣΚΗΣΗ 8: Εµφάνισε όλους τους υπαλλήλους που έχουν έναν από τους τρεις MGR αριθµούς : 7902,7566,7788 ΑΣΚΗΣΗ 9: Εµφάνισε µία λίστα µε τα ονόµατα των υπαλλήλων που το όνοµα τους αρχίζει είτε από S είτε έχει ακριβώς 4 χαρακτήρες. 34

35 ΑΣΚΗΣΗ 10: Εµφάνισε όλους εκείνους τους υπαλλήλους που ο µισθός τους δεν είναι µεταξύ 1000 και ΑΣΚΗΣΗ 11: Βρες όλους τους υπαλλήλους που η δουλειά τους δεν αρχίζει από Μ. ΑΣΚΗΣΗ 12: Εµφάνισε τα ονόµατα, το επάγγελµα και τον µισθό όλων των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν διευθυντή ΑΣΚΗΣΗ 13: Βρες όλους υπαλλήλους που είναι CLERK και που ο µισθός τους είναι µεταξύ 100 και Στη συνέχεια βρες όλους τους υπαλλήλους που είναι είτε CLERK είτε κάτι άλλο και που ο µισθός τους κυµαίνεται στο ίδιο επίπεδο µε τους προηγούµενους. είτε αν υπάρχει διαφορά σ αυτά τα δύo ερωτήµατα, αν ναι τότε ποια είναι; ΑΣΚΗΣΗ 14: Εµφάνισε όλους τους υπαλλήλους (ονόµατα,αριθµός τµήµατος και ηµεροµηνία πρόσληψης)που προσλήφθηκαν κατά το έτος (να γίνει µε δυο τρόπους like, και between and) ΑΣΚΗΣΗ 15: Βρες όλους τους διευθυντές (managers) µε µισθό πάνω από 1500 και όλους τους πωλητές. Στη συνέχεια βρες όλους τους manager και salesman που έχουν µισθό πάνω από Ζητούνται δύο διαφορετικά πράγµατα, ποια είναι τα ερωτήµατα και σηµείωσε τη διαφορά τους. 35

36 36

37 Εργαστήριο 6 : DATE και CONVERSION Functions 37

38 DATE FUNCTIONS Οι DATE functions είναι οι ακόλουθες: DATEADD DATEDIFF DATENAME DATEPART DAY GETDATE MONTH YEAR Όπως όλες οι συναρτήσεις, έτσι και αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε ένα SELECT ή WHERE όρο, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σε συνδυασµό µεταξύ τους ( η µία µέσα στην άλλη) ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. GETDATE Η συνάρτηση GETDATE επιστρέφει την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Σύνταξη: GETDATE() π,χ, SELECT GETDATE() DAY, MONTH και YEAR Οι συναρτήσεις DAY, MONTH και YEAR επιστρέφουν έναν ακέραιο που αναπαριστάνει την ηµέρα, τον µήνα ή το χρόνο αντίστοιχα µιας συγκεκριµένης ηµεροµηνίας. Σύνταξη: DAY(date) MONTH(date) YEAR(date) 38

39 Παρατηρήση: Αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν το ίδιο µε αυτό που θα επιστρέψουν οι συναρτήσεις DATEPART(dd, date). DATEPART(mm, date). DATEPART(yy, date). αντίστοιχα. Θα εξεταστούν αναλυτικότερα παρακάτω. π.χ. SELECT DAY('11/19/2000') AS 'Day Number' DATENAME και DATEPART H συνάρτηση DATENAME επιστρέφει ένα συγκεκριµένο µέρος κάποιας ηµεροµηνίας (έτος, µήνα, µέρα, ) σαν character string, ενώ η DATEPART επιστρέφει το ίδιο αλλά σαν integer value. Σύνταξη: DATENAME(date_part,date) DATEPART(date_part,date) π.χ. είτε το αποτέλεσµα από τα παρακάτω. και SELECT DATENAME(mm, GETDATE()) AS 'Month Date' SELECT DATEPART(month, GETDATE()) AS 'Month Date' 39

40 ΠΙΝΑΚΑΣ : Τα date parts που χρησιµοποιούνται στις DATE functions Date Part Abbreviation Tιµές Year yy Month mm 1-12 Day of Year dy Day dd 1-31 Week wk 1-54 Weekday dw 1-7(Κυρ-Σαβ) Hour hh 0-23 Minute mi 0-59 Second ss 0-59 Millisecond ms DATEADD Η συνάρτηση DATEADD επιστρέφει µία καινούρια datetime τιµή που προκύπτει από την πρόσθεση συγκεκριµένης date part τιµής σε µια ηµεροµηνία Σύνταξη: DATEADD(date_part,number,date) DATEDIFF H συνάρτηση DATEDIFF επιστρέφει την διαφορά µεταξύ δύο συγκεκριµένων ηµεροµηνιών (σε έτη, σε µέρες, κ.ο. ανάλογα µε το τι έχει οριστεί ως date_part) Σύνταξη: DATEFIFF(date_part,date1,date2) 40

41 CONVERSION FUNCTIONS Πολλές φορές δηµιουργείται η ανάγκη να µετατρέψουµε έναν ακέραιο σε χαρακτήρα, ή έναν πραγµατικό σε ακέραιο, ή ακόµη µια ηµεροµηνία σε χαρακτήρα. Γι αυτό το σκοπό υπάρχει η συνάρτηση CONVERT όπου: Σύνταξη: CONVERT(datatype[(length)], expression [, style]) όπου datatype µπορεί να είναι το data type στο οποίο θέλουµε να γίνει η µετατροπή της στήλης (ή έκφρασης) που ορίζουµε µε το expression, ενώ το style χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις όπου µετατρέπουµε datetime τιµές µε συγκεκριµένο format. π.χ. SELECT ENAME + CONVERT(CHAR(4),MGR) FROM EMP; ή SELECT CONVERT(CHAR(24),hiredate,104) FROM EMP; αν το style είναι 0 ή 100 τότε εχώ το default format για τη ηµεροµηνία, Υπάρχουν και άλλα όπως από , δοκιµάστε να δείτε πως εµφανίζονται κάθε φορά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί σε σχέση µε το αν µπορούν να µετατραπούν κάποιοι τύποι σε κάποιους άλλους. είτε τη βοήθεια που σας προσφέρεται µέσα από το λογισµικό που χρησιµοποιείται. 41

42 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Να παράγετε την εξής έξοδο για όλους τους εργαζόµενους. Να είναι ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την δεύτερη στήλη ENAME DATE_HIRED JONES April, SMITH December, JAMES December, FORD December, SCOTT December, ALLEN February, WARD February, ADAMS January, MILLER January, CLARK June, BLAKE May, KING November, MARTIN September, TURNER September, ΑΣΚΗΣΗ 2: Να παράγετε την εξής έξοδο (την σηµερινή ηµεροµηνία): simera einai November kai o minaς exei 22 ΑΣΚΗΣΗ 3: Παράγετε το εξής report για όλους τους εργαζοµένους που το όνοµα τους αρχίζει από S, και όπου το REVIEW είναι η ηµεροµηνία ακριβώς ένα χρόνο µετά. Να γίνει ταξινόµηση σύµφωνα µε το REVIEW. ENAME HIREDATE REVIEW SMITH 1980/12/ /12/17 SCOTT 1982/12/ /12/09 42

43 ΑΣΚΗΣΗ 4: Να εµφανίσετε όλους τους υπαλλήλους µε τα ονόµατά τους και τον κωδικό του αφεντικού τους (ΜGR). Σε όσους δεν υπάρχει αφεντικό να εµφανίζετε η λέξη UNMANAGEABLE ΑΣΚΗΣΗ 5: Εµφανίστε την ακριβή ηµεροµηνία α) µε επιπλέον δύο µήνες καθώς και τον αριθµό των ηµερών που έχουµε µέχρι τότε (να είναι σε µορφή π.χ. 22 Jan 2001), β) µε µείον 15 χρόνια καθώς και τον αριθµό των ηµερών που έχουν περάσει από τότε. ΑΣΚΗΣΗ 6: Βρείτε τα ονόµατα των υπαλλήλων που η ηµεροµηνία πρόσληψής τους έγινε 8 µήνες µετά από την 3/4/81. Να εµφανιστεί ο µήνας που έγινε η πρόσληψη σε περιγραφική µορφή (π.χ. August) και ο µισθός τους. ώστε ονόµατα σε όσες στήλες δεν έχουν στο αποτέλεσµα. ΑΣΚΗΣΗ 7: Αν υποθέσουµε ότι ο µισθός αυξάνεται κατά 15% το χρόνο, να εµφανίσετε τα ονόµατα των υπαλλήλων, την τρέχουσα ηµεροµηνία, το µισθό που παίρνουν τώρα, την ηµεροµηνία σε ένα χρόνο από τώρα και το µισθό που θα παίρνουν τότε (υποθέτουµε ότι το hiredate είναι σηµερινό). ΑΣΚΗΣΗ 8: Να εµφανισθούν οι στήλες (Prodid, Start day, Start month, Start year, End day, End month, End year, Stdprice) του πίνακα που αφορά τις τιµές των προϊόντων, ταξινοµηµένα κατά prodid και startdate, όπως φαίνονται παρακάτω. Να ελεγχθεί η συνέπεια των δεδοµένων του πίνακα. Είναι απαραίτητη η χρήση του πεδίου enddate? Prodid Start day Start month Start year End day End month End year Stdprice

44

45 Εργαστήριο 7 : GROUP Functions 45

46 GROUP FUNCTIONS AVG = βρίσκει τον µέσο όρο COUNT = υπολογίζει όλες τις γραµµές MAX = βρίσκει τον µέγιστο όρο MIN = βρίσκει τον ελάχιστο όρο SUM = προσθέτει τιµές µιας στήλης Όλες έχουν την ίδια σύνταξη : SELECT function1(column_1 *),.., function2(column_1 *) FROM table ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η GROUP BY πρόταση χρησιµοποιείται πολύ συχνά µε τις GROUP FUNCTIONS µε σκοπό να χωρίζει τις εγγραφές του πίνακα σε µικρότερες οµάδες π.χ. SELECT JOB,AVG(SAL) FROM EMP GROUP BY JOB είτε τι εµφανίζει. οκιµάστε και χωρίς GROUP BY. H HAVING ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ GROUP FUNCTIONS Η HAVING πρόταση όταν χρησιµοποιείται µε τις GROUP FUNCTIONS και µε την GROUP BY (υποχρεωτικά) έχει σκοπό να περιορίσει τις οµάδες εγγραφών που θα εµφανιστούν. 46

47 π.χ. SELECT DEPTNO,AVG(SAL) FROM EMP GROUP BY DEPTNO HAVING COUNT(*)>3 όπου η HAVING γράφεται µετά την GROUP BY, αφού πρώτα δηµιουργηθούν οι οµάδες εγγραφών και κατόπιν να αποµονωθούν αυτές που θα εµφανιστούν. οκίµασε SELECT DEPTNO,AVG(SAL) FROM EMP WHERE COUNT(*)>3 GROUP BY DEPTNO τι παρατηρείς; ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Παράγετε την εξής έξοδο για όλους τους εργαζόµενους, όπου MESOS_MISTHOS ο µέσος όρος µισθών ανά τµήµα και ανά κατηγορία δουλειάς. DEPTNO JOB MESOS_MISTHOS CLERK MANAGER PRESIDENT ANALYST CLERK MANAGER CLERK MANAGER SALESMAN (9 row(s) affected) 47

48 ΑΣΚΗΣΗ 2: Ποιός είναι ο µέγιστος µισθός για κάθε κατηγορία δουλειάς στην εταιρεία. ΑΣΚΗΣΗ 3: Εµφάνισε µόνο εκείνες τις δουλειές όπου ο µέγιστος µισθός είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε $3000. ΑΣΚΗΣΗ 4: Βρείτε τον ελάχιστο, τον µεγαλύτερο και τον µέσο µισθό από κάθε τύπο JOB. Τα αποτελέσµατα να εµφανιστούν χωρίς δεκαδικά. ΑΣΚΗΣΗ 5: Εµφανίστε την εξής έξοδο. DEPTNO AVERAGE όπου AVG(SAL)>2000 ΑΣΚΗΣΗ 6: Βρείτε πόσοι manager υπάρχουν συνολικά. ΑΣΚΗΣΗ 7: Βρείτε όλα τα τµήµατα που έχουν πάνω από 3 υπαλλήλους. Εµφανίστε το αριθµό τµήµατος και το σύνολο των υπαλλήλων στο αντίστοιχο τµήµα. ΑΣΚΗΣΗ 8: Βρείτε τους κωδικούς των πελατών εκείνων που έχουν κάνει από τρεις παραγγελίες και πάνω. Στο αποτέλεσµα να εµφανίζονται και πόσες παραγγελίες έκανε ο καθένας από τους πελάτες αυτούς. ώστε ένα όνοµα στη στήλη αυτή. 48

49 ΑΣΚΗΣΗ 9: Βρείτε τη συνολική ποσότητα (QTY) παραγγελίας για εκείνες τις παραγγελίες που έχουν κωδικό τεµαχίου µικρότερο ή ίσο µε 5. Στο αποτέλεσµα να εµφανίζονται ο κωδικός του τεµαχίου καθώς η αντίστοιχη συνολική ποσότητα (δώστε ένα όνοµα στη στήλη αυτή). ΑΣΚΗΣΗ 10: Βρείτε το µέσο όρο της τρέχουσας τιµής (ACTUAL PRICE) ενός προϊόντος για τις παραγγελίες εκείνες που έχουν κωδικό ίσο µε 615 ή µικρότερο από 608. Στη στήλη που εµφανίζεται ο µέσος όρος της τρέχουσας τιµής του προϊόντος δώστε κατάλληλο όνοµα. 49

50 50

51 Εργαστήριο 8: UNION, SOUNDEX, DIFFERENCE, VIEWS, SUBQUERIES 51

52 52

53 UNION Η εντολή αυτή συνδυάζει τα αποτελέσµατα από δυο η περισσότερες queries σε ένα µόνο πεδίο που αποτελείται από τις γραµµές που ανήκουν σε όλες τις queries της UNION. Η σύνταξη έχει ως ακολούθως: select_statement UNION [ALL] select_statement [UNION [ALL] select_statement][,...n] select_statement: Είναι µια SELECT statement που επιστρέφει αποτελέσµατα που θα πρέπει να συνδυαστούν µε τα δεδοµένα από την άλλη SELECT statement, οι οποίες συνδέονται µεταξυ τους µε UNION. Τα αποτελέσµατα από κάθε ένα SELECT θα πρέπει να είναι του ιδίου ή συµβατού τύπου. UNION: Είναι το keyword που υποδεικνύει ότι πολλαπλά result sets πρόκειται να συνδυαστούν και να επιστραφούν ως ένα ενιαίο single result set. ALL: Όταν η UNION εντολή συνοδεύεται από το keyword ALL όλες οι διπλές έγγραφες που υπάρχουνε στις στήλες που προκύπτουν από την εκτέλεση µιας Union εντολης, παραµένουν. Στην περίπτωση που δεν αναφέρεται, τότε όλες οι διπλές έγγραφες παραλείπονται. n: Είναι µια µεταβλητή που χρησιµοποιούµε για να δηλώσουµε ότι πολλά SELECT statements µπορούνε να προστεθούν µε ένα έχοντας ανάµεσα τους µια UNION έκφραση. 53

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Visible Analyst ρ. Γεωργία ΓΚΑΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 MS EXCEL 2003... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL... 7 1.1 Γενικά... 7 1.2 Εισαγωγή στο Excel... 8 1.3 Βιβλία και φύλλα εργασίας... 11 1.4 Μετακίνηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει

M:N, είναι προφανές, πως οι βαθµοί των µαθητών του σχολείου θα καταχωρηθούν σε ένα ενδιάµεσο πίνακα (ας τον ονοµάσουµε ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) που θα περιέχει Κεφάλαιο 12 Αναφορές Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών οι οποίες εµφανίζουν τα δεδοµένα των πινάκων της βάσης ή τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων της εφαρµογής, σε µορφή κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Customize.gr 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 5 2 Εργαλείο διαχείρισης του Η. Κ. (Η. Κ. Εργαλεία διαχείρισης)... 6 2.1 Διαμόρφωση παραμέτρων του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα