English Language Certification

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "English Language Certification"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the Council of Europe MODULE 1 READING COMPREHENSION TEST ATTENTION Do not open this booklet until the exam begins. Mark your answers on Answer Sheet 1 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1]. Provide one answer for each item. Time: 65 minutes.

2 ACTIVITY 1 Read the bubbles in the comic strip and match gaps 1-5 with OPTIONS A-F below, as in the example. There is one option you do not need. ιάβασε τα λόγια των ηρώων στο παρακάτω κόµικ και συµπλήρωσε τα κενά 1-5 µε µια από τις λέξεις που σου δίνονται (OPTIONS A-F) κάτω από το κόµικ, όπως στο παράδειγµα. Υπάρχει µια λέξη που δεν τη χρειάζεσαι. 1. But grandpa...!!! You don t know how to play the. EX (Example) No, no, NO! You don t know how to 2. play the either! 3. Not the. You don t know how to play. That s HORRIBLE! I ve got a great! I know how to play the! OPTIONS EX. instrument A. guitar B. saxophone C. fun D. idea E. drums F. radio Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 2

3 ACTIVITY 2 Some people like to send cards on special occasions. Which card is for which occasion? Match cards A-G with each of the occasions below (6-10), as in the example. There is one card you do not need. Μερικοί άνθρωποι συνηθίζουν να στέλνουν κάρτες για ξεχωριστές περιστάσεις. Ποια κάρτα ταιριάζει µε ποια περίσταση; Αντιστοιχίστε τις περιστάσεις 6-10 µε τις κάρτες Α-G, όπως στο παράδειγµα. Υπάρχει µια κάρτα που δεν τη χρειάζεσαι. EX. Όταν κάποιος φίλος έχει τα γενέθλιά του. A 6. Όταν κάποια γνωστή µας πετύχει κάτι σηµαντικό. 7. Όταν κοντεύει η Πρωτοχρονιά. 8. Όταν γεννιέται ένα µωρό. 9. Όταν κοντεύει το Πάσχα. 10. Όταν κάποια γνωστή µας είναι άρρωστη. A. B. C. D. Congratulations on getting your driver s license. E. F. G. HAVE A WONDERFUL TRIP Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 3

4 ACTIVITY 3 Step 1: Read the text below and choose the best answer (A, B, or C) for items 11-13, as in the example. ιάβασε το παρακάτω κείµενο και διάλεξε την καλύτερη απάντηση ( A, B ή C ) για τις ερωτήσεις 11-13, όπως στο παράδειγµα. EX. Το παρακάτω κείµενο απευθύνεται σε A. παιδιά. B. ενήλικες. C. παιδιά και ενήλικες. 11. Το κείµενο είναι από A. µια διαφήµιση. B. ένα ιατρικό φυλλάδιο. C. ένα άρθρο περιοδικού. 12. Μιλάει για A. άτοµα µε ωραίο χαµόγελο. B. την υγιεινή των δοντιών. C. µια επίσκεψη στον οδοντίατρο. 13. Μας λέει πως πρέπει να A. µη φοβόµαστε τον οδοντίατρο. B. πλένουµε σωστά τα δόντια µας. C. φροντίζουµε τα δόντια µας προληπτικά. GOOD TEETH FOR EVER Your teeth are very important for your health. Α. You need good teeth to eat your food, and get all the necessary vitamins! Β. You need good teeth to speak well! C. You need good teeth to look healthy and attractive! Do you know what to do to keep your teeth and gums healthy? D. Eat healthy. Don t eat junk food! E. Brush your teeth at least 2 times a day. F. Always use a good toothbrush. G. Visit your dentist often. GOOD TEETH GIVE YOU CONFIDENCE! GOOD TEETH SAVE MONEY! ADA The Australian Dentists Association Step 2: Which parts of the text say approximately the same thing as the statements below? Match parts (A-G) with statements C is used in the example, and there are three you do not need. Ποια σηµεία του κειµένου έχουν παρόµοια έννοια µε ποια από τις πιο κάτω προτάσεις; Αντιστοίχισε τα σηµεία Α-G µε τις προτάσεις Το C χρησιµοποιείται στο παράδειγµα και τρία σηµεία δεν αντιστοιχούν σε καµία πρόταση. EX. Τα υγιή δόντια µας οµορφαίνουν. C 14. Για να έχουµε υγιή δόντια, πρέπει να τρώµε υγιεινά. 15. Αν δεν έχουµε καλή στοµατική υγιεινή, δεν µπορούµε να φάµε όλα τα απαραίτητα φαγητά. 16. Για να έχουµε υγιή δόντια, πρέπει να τα πλένουµε συχνά. Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 4

5 ACTIVITY 4 Read Jane s letter to her Grandma and for each gap (17-20) choose the best word (A-F), as in the example. There are two words you do not need. ιάβασε το γράµµα της Jane στη γιαγιά της και για κάθε κενό (17-20) διάλεξε τη καλύτερη λέξη (A-F), όπως στο παράδειγµα. Υπάρχουν δύο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. EX. am A. are B. at C. see D. is E. on F. in 12 Ryman Street, London, AL7C2 Dear Gran, How are you? I am fine. Thank you for the present you sent me (17) my birthday. Pink (18) my favourite colour and these pink trainers (19) wonderful. I can even run faster in them! I hope we can come and (20) you soon. Then you can see me in my new trainers. Love, Jane ACTIVITY 5 Solve the puzzle. Read boxes and write what school subjects they refer to in the corresponding gaps, as in the example. Λύσε το σταυρόλεξο. ιάβασε τα κουτάκια και γράψε σε ποια µαθήµατα αναφέρεται το καθένα, όπως στο παράδειγµα. School subjects EX. Use your watercolours to paint the A R T 21. A is for apple, B is for ball, C is for cat, 22. All together now! Do, Re, Mi. 23. Today s lesson is about Alexander the Great. 24. Do the sums: 98+2=, 53+10=. 25. Today we will talk about the USA and its mountains and rivers. Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 5

6 ACTIVITY 6 Read this text and for each gap (26-28) choose the best word (A-E), as in the example. There are two options you do not need. ιάβασε το κείµενο και για κάθε κενό (26-28) διάλεξε την καλύτερη λέξη (Α-Ε), όπως στο παράδειγµα. Υπάρχουν δυο λέξεις που δεν τις χρειάζεσαι. EX. and A. because B. but C. if D. neither E. until This summer, my parents and I went to the island of Paros. There, we met a very nice girl from Sweden. Her name was Maria, like me, her mother is Greek from Paros, she was 21 years old, (EX) and she was the blondest girl I have ever seen. Although she looked sad when I first saw her, she was very friendly. We often swam together (26) late in the afternoon. My parents didn t mind really. They met and liked her, too. I remember they told her: (27) you don t have any friends on the island, come with us! So, they invited her to eat with us three times. The two of us explored the island together and loved it. She s become a very good friend (28) she s really special! ACTIVITY 7 Match the statements (COLUMN A) with the appropriate answers A-F (COLUMN B), as in the example. There is one answer you do not need. Tαίριαξε τις προτάσεις (COLUMN A) µε τις απαντήσεις Α-Ε (COLUMN Β), όπως στο παράδειγµα. Υπάρχει µια επιλογή που δεν τη χρειάζεσαι. COLUMN A COLUMN B EX. My car broke down this morning! A. Well, if you have the money, buy it! 29. I really like this raincoat! B. I m also keen on this kind of food! 30. This Maths problem is wrong! C. Yes, someone broke a window. 31. Sue said she d like to get to know you! D. Oh, really? She seems like a nice girl! 32. The teacher was quite angry yesterday! E. Why don t you try to solve it again? F. Never mind, I ll come and pick you up! Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 6

7 ACTIVITY 8 Which of the signs below would you find where? Match the places with the signs (A-H). One sign is used in the example, and there are three you do not need. Πού θα έβρισκες τα πιο κάτω σήµατα και πινακίδες; Αντιστοίχισε τα σήµατα-πινακίδες (Α-G) µε το σωστό µέρος (33-36). Μια πινακίδα χρησιµοποιείται στο παράδειγµα και τρεις δεν τις χρειάζεσαι. EX. You often see signs like these on shop windows. F 33. We can see signs like these in a public park. 34. You can find a symbol like this on a sign outside a hospital. 35. We can find signs like these outside buildings which are unsafe. 36. You can find a sign like this in places where motorcycles are not allowed. A. B. To the airport C. D. Pharmacy E. F. G. Prohibited! H. Arrival and departure information Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 7

8 ACTIVITY 9 Read the text below and fill in gaps with a word that suits the one that follows the number, as in the example. Choose the best option (A-F). There is one you do not need. ιάβασε το κείµενο παρακάτω και συµπλήρωσε τα κενά (37-40) µε τον σωστό τύπο των επιλογών (Α-F) που σου δίνονται, όπως στο παράδειγµα. Υπάρχει µια επιλογή που δεν τη χρειάζεσαι. A. American B. difficult C. open D. popular E. British F. great POTATO CHIPS Did you know How many of you have heard about the origin of potato chips? Well, they were invented by George Crum, in Crum was an -EX- American chef, who worked at a New York restaurant. Fried potatoes (chips, as -37- people call them), were very -38- at this restaurant. But one day a customer complained that they were too thick. So, Crum made the chips thinner than before and served them to him. But, the man was still not satisfied. Finally, Crum decided to do something to annoy this -39- customer. The next time he ordered chips, Crum made them so thin that it was impossible to eat them with a fork. To Crum s -40- surprise, the customer was happy and potato chips were invented. ACTIVITY 10 Step 1: Read the letter Anna sent to a teenage magazine and choose the best answer (A, B, or C) for items 41-45, as in the example. (Look at the next page.) ιάβασε παρακάτω το γράµµα που έστειλε η Άννα σ ένα νεανικό περιοδικό και διάλεξε την καλύτερη απάντηση για τα ερωτήµατα 41-45, όπως στο παράδειγµα. (Κοίτα στην επόµενη σελίδα.) Dear magazine, I read your article about the traffic problems in big cities and I d like to make my own comment. I am 16 and I go to Saint John s secondary school. It is not very far from my house. Actually, I meet two friends on the way to school every morning and we walk together. It takes us 20 minutes to walk there. We tell each other our news and joke a lot. It s a great way to start the day. We get exercise and laugh a lot. The same thing when we walk back home. We call it our walking-andlaughing therapy... Some of my classmates come on their bicycles, and that s fine. But, unfortunately, most kids don t walk or ride a bike. Some of the older kids have motorcycles or cars and they bring them to school to show off. What about the younger kids? Well, their parents drive them to school and then come and pick them up. Even if they live near by. I guess they re afraid that something will happen to them. So, the school area, which is a very quiet and calm place very early in the morning and at night, becomes a noisy and chaotic place during the daytime. And the situation is getting worse because our school is beginning to have a parking problem! Wouldn t it be better if we all walked to school in groups? My friends and I recommend it! Walking is the best exercise and great for the environment! Yours Anna Benning Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 8

9 ΕX. Anna is a A. student. B. mother C. teacher 41. Anna Benning lives A. near her friend s house. B. close to her school. C. near St John s church. 42. Anna s letter is about A. traffic problems in a city. B. students driving around town. C. the traffic problem at her school. 43. Anna walks to school because A. it s good exercise and fun. B. she gets there faster. C. she doesn t have much money. 44. Anna thinks parents shouldn t A. use their cars every day. B. drive their children to school. C. work too hard. 45. At the end of the letter, Anna A. suggests a solution. B. asks for advice. C. makes an offer. Step 2: Complete the true statements below (46-50), using the correct form of the word in parenthesis, as in the example. Συµπλήρωσε τις προτάσεις που δηλώνουν γενικές αλήθειες, χρησιµοποιώντας τη σωστή µορφή της λέξης στην παρένθεση, όπως στο παράδειγµα. Walking is the best exercise! TRUE STATEMENTS ΕΧ. Walking is the --best-- exercise. (good) 46. Cars are not the means of transportation. (fast) 47. Airplanes pollute the air, but they are the means of transportation. (safe) 48. The climate is changing and the summers are than ever before. (hot) 49. People say that in Crete people are than in other parts of the world, because of their diet. (healthy) 50. People who exercise are definitely than people who watch TV all day! (fit) ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Level A1 & A2 / Module 1 PAGE 9

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please?

1. Let s get four cans / cups of coke for the party. 2. Can you give me some informations / information, please? >>> Remember B Countable Nouns (Μετρήσιμα Ουσιαστικά) Μετρήσιμα ονομάζονται τα ουσιαστικά που μπορούν να μετρηθούν με αριθμούς και έχουν και ενικό και πληθυντικό αριθμό. a chair three chairs ten chairs

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ελευθερία-Κλειώ Kολοβού Άννα Κρανιώτου AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ε English 5 th Grade ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ English

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou

Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou Editorial Team Vicky Nash Jean Vinten Maria Baka Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Eleni Tsismetzi Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-1-1 978-9963-9998-0-4 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ 1 Η ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας αποτελείται από τρία μέρη. - Στο 1 ο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision

Grammar Theory & Exercises. Writing Projects. Vocabulary Revision Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetzis Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-07-2 978-9963-710-09-6 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY

STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS DIRECTORATE FOR THE CERTIFICATION OF LANGUAGE COMPETENCE Script Rater Guide NOVEMBER 2011 http://rcel.enl.uoa.gr/rcel/

Διαβάστε περισσότερα

NOVEMBER 2008. Υποέργο 4: Επιμόρφωση και συγκρότηση σώματος επιλεγμένων αξιολογητών Αγγλικής

NOVEMBER 2008. Υποέργο 4: Επιμόρφωση και συγκρότηση σώματος επιλεγμένων αξιολογητών Αγγλικής Υποέργο 4: Επιμόρφωση και συγκρότηση σώματος επιλεγμένων αξιολογητών Αγγλικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα