ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης ΑΘΗΝΑ 3 Νοεµβρίου 2003 Το έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή 2

3 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της από τον ν. 2773/1999 ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, ανώτατου ύψους επτακόσια ογδόντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ), πλέον ΦΠΑ 18% και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης». O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του Aρ. 6 παρ. 2/ Π.. 370/1995 (ΦΕΚ Α 199) και αρ. ενδεικτικής ενηµέρωσης στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2003/S , της ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθώς και ενώσεις εταιρειών ή κοινοπραξίες της ηµεδαπής και αλλοδαπής προµήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών µηχανοργάνωσης (εφεξής οι Προσφέροντες ) οι οποίες µπορούν να υποβάλλουν τις τελικές και πλήρως δεσµευτικές προσφορές τους για το έργο της ενίσχυσης υλικού µηχανοργάνωσης. Η παρούσα διακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα από το Π.. 370/1995 (ΦΕΚ Α 199), τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (Π 139/2001, ΦΕΚ Α 121), την παρούσα διακήρυξη και συµπληρωµατικώς τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και του Π.. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266). Προσφέροντες ή Κοινοπραξίες Προσφερόντων που επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορές πρέπει να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να διαθέτουν επαρκές εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό για το έργο. Οι Προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα του έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. Το έργο αυτό θα συγχρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε τον ν.2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας. Με την από Aπόφαση της ΡΑΕ, το παρόν έργο προγραµµατίστηκε να προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους. 3. Η Επιτροπή Προµηθειών του παρόντος έργου συστήθηκε µε την από Απόφαση της ΡΑΕ, ενώ το παρόν τεύχος διακήρυξης έγινε δεκτό από την ΡΑΕ στην Ολοµέλεια της

4 4. Επί του παρόντος διαγωνισµού εφαρµόζεται η ανοικτή διαδικασία κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής διακήρυξης. Ενόψει τούτου και κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 1 & 2 του Π.. 370/1995, οι προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θα κατατεθούν µε τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας και κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, εντός προθεσµίας τριάντα έξι (36) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στo Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεδοµένου του γεγονότος ότι το παρόν έργο είχε συµπεριληφθεί στην ενδεικτική ανακοίνωση την οποία δηµοσίευσε η ΡΑΕ στο Συµπλήρωµα Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του έτους όπως αναφέρτεται παραπάνω. 2. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Προσφέροντα 2.1 Αντικείµενο του έργου Ο παρών διαγωνισµός αφορά την δεύτερη φάση της υλοποίησης της µηχανοργάνωσης της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), µε σκοπό την ενίσχυση της πληρότητας, της ασφάλειας και της υποστήριξης των λειτουργιών της Αρχής. Μέρος του έργου αυτού έχει σαν σκοπό την δηµιουργία υποδοµής για την υλοποίηση του δικτυακού τόπου όπως αυτός προδιαγράφεται στο έργο του πληροφοριακού συστήµατος για την Ενέργεια που χρηµατοδοτείται µέσω της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και έχει σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της ανάπτυξης σε αυτό αναδραστικών διαδικασιών στις οποίες θα συµµετέχουν οι ενδιαφερόµενοι για τον τοµέα της Ενέργειας. Με την υλοποίηση του παρόντος έργου θα υπάρξει η αναγκαία υποδοµή που ως βασικό εργαλείο πληροφορικής θα χρησιµοποιείται οριζόντια από τις διάφορες µονάδες της Αρχής και ουσιαστικά θα αποτελέσει τον κορµό της υφιστάµενης πληροφοριακής υποδοµής της ΡΑΕ. Συγκεκριµένα αντικείµενο του παρόντος έργου είναι: η προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής (υλικό, λογισµικό συστήµατος) η προµήθεια λογισµικού εφαρµογών (για την κάλυψη των αναγκών αυτοµατισµού γραφείου) η προσαρµογή των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπου απαιτείται, η προσαρµογή και αξιοποίηση των υφιστάµενων ψηφιακών δεδοµένων στο νέο επεκταµένο σύστηµα, η παροχή συναφών υπηρεσιών (εγκατάσταση, τεκµηρίωση, εκπαίδευση, υποστήριξη έναρξης λειτουργίας, εγγύηση, συντήρηση λογισµικού και εξοπλισµού). Είναι προτιµητέες λύσεις οι οποίες θα αξιοποιούν πλήρως την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή της Αρχής κυρίως όσον αφορά το σύστηµα διακίνησης εγγράφων και ροών εργασιών καθώς επίσης και το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 4

5 2.2 Σκοπός του έργου Η σκοπιµότητα του έργου έγκειται στην δηµιουργία Data Center για: την ολοκλήρωση της υποδοµής της Αρχής µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. την υποστήριξη της αυτοµατοποίησης όλων των διαδικασιών λειτουργίας της Αρχής. την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. την παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθµισµένων, επίκαιρων και αναδραστικών υπηρεσιών µε σχετικά χαµηλότερο λειτουργικό κόστος. µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια στη έγκυρη πληροφόρηση. Οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να ικανοποιήσει το έργο, είναι: Η συµπλήρωση του εξοπλισµού για τις ανάγκες των εργαζοµένων της Αρχής. Η βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση της δικτυακής υποδοµής που να παρέχει ταχύτητα και ασφάλεια στην διακίνηση των πληροφοριών. Η αυτοµατοποίηση / βελτιστοποίηση διαδικασιών της Αρχής. Η δηµιουργία υποδοµής για την διενέργεια µελετών και αξιολόγησης ενεργειακών µοντέλων. Η κεντρική διαχείριση των πληροφοριών που επεξεργάζεται η Αρχή. Η υποστήριξη των λειτουργιών του ικτυακού Τόπου της ΡΑΕ, έτσι ώστε να καταστεί ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας και ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών της Αρχής. Η ενεργή υποστήριξη και ενηµέρωση των εµπλεκόµενων στον τοµέα της Ενέργειας καθώς επίσης και της εκπαιδευτικής / πανεπιστηµιακής κοινότητας. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλει η ΡΑΕ για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η υλοποίηση του έργου αναµένεται να έχει σηµαντικά θετικές επιπτώσεις στο σηµερινό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, γεγονός που αντανακλάται θετικά στο είδος και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους συνεργαζόµενους φορείς και στην αλληλεπίδραση της ΡΑΕ µε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Πιο συγκεκριµένα, διακρίνονται τα παρακάτω αναµενόµενα αποτελέσµατα: Συστηµατική οργάνωση και διαχείριση των δεδοµένων της Αρχής µε χρήση τεχνολογικά προηγµένων υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστηµάτων και σύγχρονων τεχνολογιών. Αυξηµένος βαθµός συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων µονάδων. υνατότητα για ολοκληρωµένη και ενδελεχή επεξεργασία της πληροφορίας που διαχειρίζεται η Αρχή. 5

6 Αποτελεσµατικότητα και ταχύτητα στην διεκπεραίωση υποθέσεων που απασχολούν την ΡΑΕ. Παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθµισµένων και σύγχρονων υπηρεσιών προς τους εµπλεκόµενους φορείς και όλους τους ενδιαφερόµενους για τον τοµέα της Ενέργειας, µε σχετικά χαµηλότερο λειτουργικό κόστος. 2.3 Γενικά στοιχεία της ΡΑΕ Η ΡΑΕ αποτελεί συλλογικό όργανο του Κράτους και αποτελείται από πέντε µέλη. Περαιτέρω, το έργο της ΡΑΕ υποστηρίζεται από την Γραµµατεία στην οποία απασχολείται ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Από τον νόµο προβλέπεται ότι το σύνολο θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθµό των σαράντα-πέντε ατόµων και το σύνολο θέσεων διοικητικού προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθµό των είκοσι-πέντε ατόµων. Επιπλέον, η ΡΑΕ µπορεί να απασχολεί και 6 δικηγόρους µε έµµισθη εντολή. Όλα τα στελέχη της Αρχής χρησιµοποιούν υπολογιστές και ανάλογα µε τη θέση / ειδικότητα τους, εξειδικευµένες εφαρµογές. Όλα τα στελέχη της Αρχής θα έχουν πρόσβαση στις εφαρµογές που θα φιλοξενηθούν στην υποδοµή που καλείται να προφέρει ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 2.4 Υφιστάµενη Υποδοµή της ΡΑΕ Η ΡΑΕ διαθέτει σε πλήρη λειτουργία το παρακάτω υπολογιστικό σύστηµα: Υψηλών προδιαγραφών κατανεµηµένο δίκτυο υπολογιστών Ethernet 100 µε gigabit Ethernet backbone, για 100 περίπου θέσεις εργασίας στο κτίριο γραφείων της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 Σύνδεση Internet 512 Mbit συνεχούς επικοινωνίας µε προστασία firewall Ψηφιακό και κατανεµηµένο τηλεφωνικό κέντρο 58 σταθµούς εργασίας (Pentium 4 των 1.8 Ghz, 60 Mb hard disk, 512 Mb RAM, Ethernet 10/100, LCD 15 Monitors, 64 Mb Graphics, MS XP Professional, MS Office XP) Κεντρικό σύστηµα από Linux Servers για την υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών. Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών Lotus Domino σε cluster από τρεις servers. Σύστηµα διαχείρισης στοιχείων (RDBMS) Oracle σε Linux Server. Printers: 6 HP LaserJet 4100, 4 HP Inkjet 2200, 1 HP Plotter 5000 PS, 2 HP 5000, 2 HP Color LaserJet 8550, 3 HP Scanners κλπ. Ψηφιακά Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα XEROX heavy duty Υποδοµή για Video Conferencing 6

7 2.5 Αναλυτική περιγραφή του έργου Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής υποδοµής της ΡΑΕ µε στόχο την ολοκλήρωση των υποδοµών για την υποστήριξη των εφαρµογών και του λογισµικού που συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία της Αρχής είναι αναγκαία η αγορά, επέκταση και ενίσχυση υλικού (hardware) για την δηµιουργία Data Center καθώς και προµήθεια σταθµών εργασίας. Συγκεκριµένα, το υλικό που είναι αναγκαίο για την δηµιουργία του Data Center συνίσταται στα εξής: 2 Κεντρικοί εξυπηρετητές (Servers) σε διάταξη Υψηλής ιαθεσιµότητας 1 Κεντρικό υποσύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων ικτυακός εξοπλισµός για την εξυπηρέτηση των κεντρικών εξυπηρετητών και της σύνδεσης τους µε το υπόλοιπο δίκτυο της ΡΑΕ. ικτυακός εξοπλισµός για την επέκταση του δικτύου στον 1 ο όροφο του κτιρίου. Εξοπλισµός για backup Λογισµικό εξυπηρετητών. Μονάδες αδιάλειπτης παραγωγής ρεύµατος (UPS) Safe box Εξοπλισµός για την ενίσχυση και αποπεράτωση της σύνδεσης της Αρχής µε το Internet (Firewalls, Proxies, network switches κλπ.) Προµήθεια Racks & Accessories Προµήθεια Console Switches Προµήθεια απαραίτητων rack mounted monitors, keyboards κλπ. Προµήθεια Απαραιτήτων καλωδιώσεων (Τροφοδοσίας & Redundancies, Fiber Channel & Redundancies, ικτύου & Redundancies) Προµήθεια Λειτουργικού συστήµατος για κάθε Server ή LPAR Προµήθεια Λογισµικού LPAR (UNIX), εάν το επιβάλει η αρχιτεκτονική Προµήθεια Λογισµικού ιαχείρισης SAN Προµήθεια Λογισµικού ιαχείρισης των Servers Προµήθεια Λογισµικού για δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backups) Στον παραπάνω εξοπλισµό µεταξύ άλλων θα φιλοξενηθούν όλες οι εφαρµογές στρατηγικής σηµασίας για την υποστήριξη της ΡΑΕ. Ήτοι: Το σύστηµα διακίνησης εγγράφων και ροών διαδικασιών Η γνωσιακή βάση δεδοµένων της ΡΑΕ. Όλες οι διοικητικές εφαρµογές όπως το λογιστήριο, ανάθεση εργασιών κλπ. Το σύστηµα παρακολούθησης διαδικασιών αδειοδοτήσεων. Τα σχετικά µητρώα εταιριών που κατέχουν άδειες. Το «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Ενέργειας» Η δικτυακή πύλη της ΡΑΕ όπως έχει περιγραφεί στο έργο της ΚτΠ «Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα» Άλλες εφαρµογές όπως το πληροφοριακό σύστηµα πετρελαίων 7

8 Προκειµένου να παραληφθεί ο υπό προµήθεια εξοπλισµός, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στα ακόλουθα: Εγκατάσταση εξοπλισµού Εγκατάσταση και παραµετροποίηση λειτουργικού συστήµατος Παραµετροποίηση των servers/partitions Παροχή υποστήριξης στον ανάδοχο του έργου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για την εγκατάσταση του. Εγκατάσταση και παραµετροποίηση των clusters Εγκατάσταση και παραµετροποίηση της υποδοµής SAN και του υποσυστήµατος δίσκων Επιτόπια βασική µεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαχείριση του όλου περιβάλλοντος (λειτουργικό σύστηµα, partitions, clustering, SAN). Μετά την ολοκλήρωση της µεταφοράς τεχνογνωσίας τα στελέχη της ΡΑΕ θα πρέπει να είναι σε θέση: Να ορίζουν server partitions και να µεταβάλλουν τη σύνθεση αυτών Να ορίζουν RAID arrays & LUNs στην υποδοµή SAN Να ορίζουν το assignment των LUNs στους servers. Να διαχειρίζονται τα cluster resources Να γνωρίζουν τις διαδικασίες backup/restore Εκπαίδευση Παροχή Εγγύησης καλής λειτουργίας, Συντήρησης και Υποστήριξης 2.6 Λειτουργικό σύστηµα Το λειτουργικό σύστηµα ζητείται να είναι UNIX ή LINUX ή λειτουργικά ισοδύναµο. 2.7 ιαθεσιµότητα Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να διασφαλίζει κατ ελάχιστο 99,99% διαθεσιµότητα µε: Υλοποίηση cluster υψηλής διαθεσιµότητας για το περιβάλλον παραγωγής. Σε περίπτωση βλάβης η µετάπτωση θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα χωρίς την επέµβαση χειριστή και να µην απαιτεί καµία αλλαγή (reconfiguration) στο δίκτυο. Η µετάπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόµατη µετάπτωση των TCP/IP και MAC addresses. RAID protected system δίσκους RAID προστασία στη µνήµη (επιθυµητή και όχι απαραίτητη) ιπλή σύνδεση του κάθε production server ή partition µε το SAN και το υποσύστηµα δίσκων µε HBA s ταχύτητας 2Gbps υνατότητα Call Home για την αυτόµατη αναφορά και καταχώρηση προβληµάτων στο Service Center του κατασκευαστή ή σε τηλεφωνικό αριθµό επιλογής της ΡΑΕ. Redundant power supplies για όλα τα συστήµατα εξυπηρετητών. 8

9 2.8 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει τέλος να διασφαλίζει: Σύνδεση σε υποδοµή δικτύου Gigabit Ethernet (Copper) για όλα τα υποσυστήµατα. Μία µονάδα ταινίας DAT ανά σύστηµα για τη λήψη system backups Γραφική κονσόλα διαχείρισης των servers/partitions Απεριόριστο αριθµό χρηστών λειτουργικού συστήµατος για όλους τους Servers (ή τα partitions). Τα προτεινόµενα συστήµατα θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 1MB cache ανά επεξεργαστή. Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι rack mounted. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτός από τα racks και τα απαραίτητα PDUs, κονσόλες KVM κτλ για την τοποθέτηση και διασύνδεση του εξοπλισµού. Τα racks θα είναι του ίδιου κατασκευαστή µε τους servers. Τα racks θα είναι προσαρµοσµένα για εγκατάσταση σε DATA CENTER µε κλιµατισµό downflow και θα συµπεριλαµβάνουν σύστηµα παρακολούθησης θερµοκρασίας και βεβιασµένης ροής αέρα, καθώς και ρευµατολήπτες για όλα τα εγκατεστηµένα στοιχεία. Η εγκατάσταση του switch στο rack θα γίνει από τον ανάδοχο του έργου καθώς και η διασύνδεση όλων των NICS των Servers του έργου. Όλος ο ενεργός εξοπλισµός καλείται να υποστηρίζει πρωτόκολλο Management SNMP. Άδεια χρήσης C compiler για ένα χρήστη 2.9 Λογισµικό διαχείρισης Η λύση θα πρέπει να συνοδεύεται κατ ελάχιστο από τα ακόλουθα εργαλεία διαχείρισης: Γραφικό Λογισµικό ιαχείρισης των server/partitions Λογισµικό ιαχείρισης του SAN o Καθορισµός του zoning o LUN masking Λογισµικό ιαχείρισης του Υποσυστήµατος ίσκων o Ορισµός των RAID Arrays o Ορισµός των LUNs o Επέκταση των RAID Arrays & των LUNs o ηµιουργία data snapshots 2.10 Υπηρεσίες εκπαίδευσης-τεκµηρίωσης Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω και στοχεύοντας στην αποτελεσµατική λειτουργία και αξιοποίηση του συστήµατος, θα πρέπει να γίνει εκτεταµένη εκπαίδευση των χειριστών. H προτεινόµενη εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: ιαχείριση (administration) λειτουργικού συστήµατος και συστήµατος αποθήκευσης 9

10 ιαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων Εργαλεία ή παρεχόµενες δυνατότητες παραµετροποίησης και προσαρµογής των προσφερόµενων συστηµάτων Πλαίσιο και διαδικασίες ασφάλειας συστηµάτων και εφαρµογών Το προσωπικό πληροφορικής πρέπει να συµµετέχει σ όλες τις φάσεις εγκατάστασης λογισµικού και εξοπλισµού καθώς επίσης και να λάβει υποστήριξη κατά την διαδικασία µετάπτωσης εφαρµογών και δεδοµένων Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης και Υποστήριξης Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην πρότασή του υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης µε τους ακόλουθους όρους: Επιτόπια εργασία µηχανικού Κάλυψη κατά τη διάρκεια εργάσιµων ηµερών και ωρών καθώς και κάλυψη κατά την διάρκεια µη εργάσιµων ηµερών και ωρών Απόκριση (επιτόπια παρουσία) εντός 4 ωρών εντός της ίδιας ηµέρας, εφόσον η κλήση βλάβης δοθεί µέχρι τις 14:00, διαφορετικά απόκριση το πρωί της επόµενης εργάσιµης. ιασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και του λογισµικού Εντοπισµός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας Ενηµέρωση για τις νέες εκδόσεις λογισµικού και τις δυνατότητες αναβάθµισης του εξοπλισµού Παροχή διορθώσεων (patches) για το προσφερόµενο λογισµικό Παροχή νέων εκδόσεων του λογισµικού των δικτυακών συσκευών Προληπτική συντήρηση εξοπλισµού Οργάνωση µηχανισµού από πλευράς Αναδόχου για την o αποτελεσµατική συνεργασία-επικοινωνία µε τις οµάδες τεχνικών υπευθύνων της ΡΑΕ o αναγγελία και παρακολούθηση προβληµάτων/ βλαβών o παροχή περιοδικών αναφορών για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος Σηµ: Να περιγραφεί ο σχετικός µηχανισµός/ διαδικασίες που προτείνει ο Ανάδοχος Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστηµάτων. Να ορισθούν στην τεχνική προσφορά τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που θεωρούνται αναλώσιµα. Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ως ανταλλακτικά θεωρούνται όλα τα ηλεκτρονικά µέρη των µονάδων (π.χ. δίσκων) και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθούν ως αναλώσιµα υλικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τη ΡΑΕ µε ανταλλακτικά για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια από την οριστική παραλαβή του Εξοπλισµού. 10

11 Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών ώστε η αποκατάσταση µιας βλάβης να µην ξεπερνά σε καµία περίπτωση τις (48) ώρες. Επιπλέον της όποιας υποστήριξης αφορά στην ανωτέρω αντιµετώπιση βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέξει υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης για ένα χρόνο από την εγκατάσταση των συστηµάτων. Η τηλεφωνική υποστήριξη θα παρέχεται κατά τη διάρκεια εργάσιµων ηµερών και ωρών και θα αφορά επεξήγηση διαδικασιών (ερωτήσεις how to), λειτουργικότητα προϊόντων κτλ Λοιπά στοιχεία προσφορών και χαρακτηριστικά προτεινόµενων λύσεων Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπ όψη τους και τα ακόλουθα σηµεία. Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προµήθειας του εξοπλισµού πληροφορικής και της παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω, αποκλειόµενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του ζητούµενου εξοπλισµού ή των υπηρεσιών. Επίσης αποκλείονται προσφορές που περιέχουν εναλλακτικές προτάσεις, για µέρος ή ολόκληρο το έργο. Ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις της Αρχής. Η ακριβής χωροταξική κατανοµή του εξοπλισµού θα συµφωνηθεί από κοινού µε την Αρχή. Η ΡΑΕ δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαµβάνει υποχρέωση προς τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από υπεργολάβους του έργου, τους οποίους ενδεχοµένως να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος. Το σύνολο του εξοπλισµού σε κάθε επιµέρους κατηγορία (Hardware, εξοπλισµός δικτύου-επικοινωνιών, λογισµικό συστήµατος, κ.λπ.) θα πληροί τα διεθνή πρότυπα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους ιεθνείς Οργανισµούς Τυποποίησης για ανοικτά συστήµατα, τηλεπικοινωνίες, κλπ. Ο Ανάδοχος του έργου σε καµία περίπτωση δε µπορεί να εκχωρήσει τη σύµβαση υλοποίησης του έργου σε τρίτο, την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου την έχει ο Ανάδοχος. Για την διασφάλιση της ποιότητας και της οµαλής εξέλιξης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου στην περίπτωση χαµηλών προσφορών, όπου η προσφερόµενη τιµή είναι υπερβολικά χαµηλή ή υψηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση προσφοράς. Στην περίπτωση που η προσφορά δεν επαληθεύεται, απορρίπτεται. Η προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη παρούσα διακήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός αν αλλιώς και ρητώς αναφέρονται. Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών) δίνονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 11

12 3. ιάρκεια - Χρονοδιάγραµµα Μετά την έκδοση Κατακυρωτικής Απόφασης από τη ΡΑΕ, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θέτει η ΡΑΕ, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συµβατικής αξίας του έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την ως άνω υπογραφή, η ΡΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ανακαλέσει την κατακυρωτική Απόφαση και να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε έτερο Προσφέροντα, σύµφωνα µε τον οριστικό Πίνακα Βαθµολογίας (Κεφάλαιο 12 της παρούσας). Η διάρκεια της Συµβάσεως δεν θα ξεπερνά τις έξι (6) εβδοµάδες. Η σύµβαση αρχίζει να εκτελείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να περατωθεί µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ΡΑΕ όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.11 και στο ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 4. Παραδοτέα Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει τα περιγραφόµενα στο ως άνω Κεφ.2. Τα συστήµατα θεωρούνται παραδοµένα µετά την επιτυχή έκβαση των δοκιµών αποδοχής που περιγράφονται παρακάτω και σε κατάσταση ετοιµότητας για την εγκατάσταση του λοιπού λογισµικού. Σηµειώνεται ότι κατά την αποδοχή, η ΡΑΕ θα εκτελέσει τις ακόλουθες δοκιµές: 1. Έλεγχος του cluster failover για τα όλα τα συστήµατα. 2. Έλεγχος ανοχής βλάβης δίσκου στο υποσύστηµα δίσκων. 3. Έλεγχος αποκατάστασης του πλήρους παραγωγικού περιβάλλοντος σε περίπτωση ολικής καταστροφής των συστηµάτων παραγωγής η ολική καταστροφή θα προσοµοιωθεί µε σβήσιµο των system & άλλων αρχείων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την επαναφορά / επανεγκατάσταση όλου του περιβάλλοντος. Μετά και τον τελικό έλεγχο λειτουργίας όλων των συστηµάτων σύµφωνα, µε τα παραπάνω, και την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης για τον χειρισµό του εξοπλισµού, παραδίδεται η εγγύηση καλής λειτουργίας προκειµένου να προχωρήσει η ΡΑΕ στην Οριστική Παραλαβή του έργου. 5. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός της µελέτης αυτής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ), πλέον ΦΠΑ 18%, όπου προβλέπεται. 6. Αµοιβή Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αµειφθεί ως ακολούθως: 12

13 1. 10% προκαταβολή έναντι προσκοµίσεως ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 2. 80% µετά την παράδοση και τον τελικό έλεγχο λειτουργίας όλων των συστηµάτων και την παράδοση της εγγύησης καλής λειτουργίας, 3. 10% µετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης και την Οριστική Παραλαβή του έργου από τη ΡΑΕ (Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής). 7. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Οι προσφορές (ένα αντίτυπο) υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier) στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στα γραφεία της ΡΑΕ: , ώρα 12:00 µ.µ. ενώπιον της Eπιτροπής Προµηθειών της ΡΑΕ. Οι προτάσεις µπορούν να κατατεθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 8. Παραλαβή ιακήρυξης Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει το τεύχος της παρούσας διακήρυξης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα από την διεύθυνση της ΡΑΕ, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα, 1 ος όροφος, 10:00 14:00. Πλήρες αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης είναι διαθέσιµο από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ: 9. Παροχή ιευκρινίσεων Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από τη ΡΑΕ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 10. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Προσφέροντα είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εξήντα (60) ηµερών, αρχοµένης την επόµενη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 11. Φάκελοι Προσφορών 1. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Προσφορά για την ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης της ΡΑΕ» και το όνοµα όπως και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα. 2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 13

14 Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Φάκελος ικαιολογητικών Προκειµένου να διαπιστωθούν τα τυπικά προσόντα αλλά και η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και γενικότερη οικονοµική τους κατάσταση καθώς και οι τεχνικές τους ικανότητες, οι συµµετέχοντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Γενικό Προφίλ Κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα. (1) Συνοδευτική Επιστολή. (2) Φύλλο Αναγνώρισης του Υποψηφίου, το οποίο θα φέρει πληροφορίες σχετικά µε το Όνοµα/ Επωνυµία, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ, καθώς επίσης και τη Νοµική Υπόσταση και τον Α.Φ.Μ. του υποψηφίου. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (4) Νοµιµοποιητικά έγγραφα υποψηφίου ( π.χ καταστατικό ). (5) Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. (6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Αρµόδια Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι: α. ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και β. ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (7) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, απαιτείται έγγραφο σύστασης και σε περίπτωση υποβολής της πρότασης από πρόσωπο που χρησιµοποιεί υπεργολάβους ή συνεργάτες έγγραφη συµφωνία συνεργασίας. Τα δικαιολογητικά των ως άνω στοιχείων (3) έως (6) απαιτούνται µόνο για το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης. (8) Ειδικά για τις Ελληνικές Ανώνυµες εταιρίες, σύµφωνα µε το Ν.3021/2002, καθώς και σύµφωνα µε τους Ν.2328/1995, Ν.2372/1996 & Ν.2414/1996 παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου την εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές αυτής, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές 14

15 (β) και προκειµένου για εταιρίες, των οποίων οι µετοχές ήταν στο παρελθόν ανώνυµες, βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει, ότι κατά την ηµέρα της υποβολής προσφοράς, έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας το πολύ πέντε ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην ίδια κατάσταση, πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά κατά κατηγορία των τυχόν µετόχων που στερούνται δικαιωµάτων παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων καθώς επίσης και αναφορά του αριθµού της πράξης θεώρησης του βιβλίου µετόχων από την αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. (γ) Αν οι µέτοχοι της εταιρίας, είναι ανώνυµες εταιρίες των οποίων κατά την υποβολή της προσφοράς κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι τελικοί µέτοχοι µέχρι φυσικού προσώπου, θα πρέπει να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε την οποία ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της, να βεβαιώνει ότι η εταιρία έχει προσκαλέσει τις ανώνυµες εταιρίες- µέτοχους αυτής, µε συστηµένη επιστολή, να της παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετόχων αυτών καθώς και το ότι ανακοίνωσε τις συνέπειές της µη συµµόρφωσής τους µε αυτήν την υποχρέωση. (9) Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο και στους λοιπούς Προσφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) µηνός από την λήξη υποβολής των προσφορών. Η Εγγύηση Συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Ο επιλεγείς θα κληθεί στη συνέχεια να υποβάλει τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ίση µε το 10% του κόστους του έργου για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δυο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την πλήρη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. (10) ηλώσεις αναφορικά µε της εµπειρία και υποδοµή του Προσφέροντος, Στοιχεία Εµπειρίας, Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής : 1. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντος: αντικείµενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 15

16 2. Λεπτοµερής περιγραφή της πρότερης εµπειρίας του Προσφέροντος, ειδικά συστάσεις για προηγούµενη εµπειρία προµήθειας υλικών αντίστοιχων του αντικειµένου του παρόντος έργου. Κατάλογος εταιρειών (ΝΠ ή ΝΠΙ ) στον οποίο να αναφέρονται παρόµοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών και περιγραφή των σχετικών έργων και του ρόλου που είχε ο Προσφέρων, συνοδευόµενος από βεβαιώσεις Οριστικής Παραλαβής τους. 3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 ή ισοδύναµο ή καλύτερο για τις σχετικές υπηρεσίες µε το έργο και τη διασφάλιση ποιότητας που εφαρµόζει. 4. ηλώσεις αναφορικά µε την τεχνική ικανότητα, αρτιότητα και υποδοµή του Προσφέροντα. (11) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για το συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του Τεχνική Προσφορά Το τµήµα τεχνικής προσφοράς διακρίνεται σε κατά µέγιστο δύο µέρη, το περιεχόµενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια: Στο πρώτο µέρος θα υπάρχουν οι «Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών» όπου και θα αναπτύσσονται οι συµπληρωµένοι πίνακες συµµόρφωσης των Τεχνικών και Λειτουργικών απαιτήσεων του έργου (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Επίσης στο ίδιο µέρος αναπτύσσονται οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας, και η αντιµετώπιση των απαιτήσεων της διακήρυξης συνοπτικά. Στο δεύτερο µέρος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, (προαιρετική προσκόµιση τυχόν συµπληρωµατικών τεχνικών στοιχείων), ο υποψήφιος Ανάδοχος δικαιούται να καταθέσει επιπλέον στοιχεία που επιθυµεί ώστε να τεκµηριώσει επαρκώς την τεχνική του προσφορά. Ως τέτοια θεωρούνται σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, παρουσιάσεις και άλλο υλικό τεχνικής τεκµηρίωσης. Τεχνική προσφορά η οποία δεν διαθέτει την ως άνω προδιαγεγραµµένη δοµή συνδυασµένη µε αυτή που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ιακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οικονοµική Προσφορά Αναλυτική οικονοµική προσφορά για το σύνολο των υπό προµήθεια στοιχείων, όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς). 16

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΣΟΥ ΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ

Ταχ. Δ/νση :Β. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας :106 74 Αθήνα Πληροφορίες :Σπ. Παπασπύρου Τηλέφωνο :210-3393325 FAX :210-3393348 Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα