Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, στις 08/01/2013 µε αποδεικτικό επίδοσης, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) µέλη ήτοι: Παρόντες Απόντες Παφίλης Ε. Πρόεδρος Βακωνάκη Α. Αντιπρόεδρος Βλάχος Ν. Μέλος Νικολαϊδης Κ. Μέλος Βαβλιάρας Γ.» Εµποροπούλου Π.» Μουταφίδου Σ.» Μάρας Χ.» Τολιόπουλος Αθ.» Σταθόπουλος Θ.» Στηµονιάρης ηµ.» Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ιευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, θέτει υπόψη των µελών του.σ. την από 09/01/2013 εισήγηση του ιευθυντή των ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία ο προϋπολογισµός του έτους 2013 ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ΕΥΑ και κυρίως το άρθρο 25 το οποίο αναφέρει ότι «τα εκ των τελών των υπηρεσιών έσοδα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης και των τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων».ο προϋπολογισµός αποτελεί µία ποσοτική έκφραση του προγράµµατος δράσης και ένα εργαλείο για τον συντονισµό, την εφαρµογή και την επίτευξη των στόχων που θέτει, στόχοι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι µε βάση την δεδοµένη δοµή της Επιχείρησης καθώς και των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Σκοπός του προϋπολογισµού είναι κυρίως:

2 α) Να υποχρεώσει τα υπεύθυνα στελέχη της Επιχείρησης να καταρτίσουν ένα πρόγραµµα δράσης. β) Να προκαλέσει την συνεργασία και τον συντονισµό των διαφόρων υπηρεσιών, τοµέων και τµηµάτων. γ) Να αποτελέσει βάση ως προς την οποία θα συγκριθούν τα απολογιστικά στοιχεία στο τέλος της περιόδου. Μετά την έναρξη των επενδύσεων το 2011, µε την ένταξη των έργων στα χρηµατοδοτικά µέσα του ΕΣΠΑ, εντός των ορίων του Καποδιστριακού ήµου Κοζάνης, η επιχείρηση αντιµετωπίζει την πρόκληση της αποτελεσµατικής λειτουργίας στα νέα όρια του ήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010. Η αποτελεσµατική λειτουργία αφορά τόσο την υποστήριξη των υφιστάµενων υποδοµών, όσο και τον σχεδιασµό και υλοποίηση των απαιτούµενων νέων έργων, για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους ηµότες του νέου ήµου Κοζάνης. Έτσι οι στόχοι του προϋπολογισµού για το 2013 είναι: α) Η συνέχιση των επενδυτικών έργων β) Η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών γ) Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων δ) Η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής του επενδυτικού προγράµµατος ε) Η έναρξη κατασκευής ιδιόκτητου κτιρίου και καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ όψη : 1)την ως άνω εισήγηση της ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας ως και την ανάλυση του προϋπολογισµού που έγινε από τον ιευθυντή των ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών όπου φαίνεται ότι είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και έξοδα ( ,00 ) 2) Την άποψη του κ. Βαβλιάρα Γ. ότι απέχει της ψηφοφορίας 3) Την άποψη του κ. Τολιόπουλου που διαφωνεί µε τα όσα αναγράφονται στο λογαριασµό 60 (Αµοιβές & έξοδα προσωπικού) και υπερψηφίζει κατά τα άλλα τον προϋπολογισµό έτους 2013 και 4)Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 5 και 20 µετά από διαλογική συζήτηση. Κατά πλειοψηφία αποφασίζει Εγκρίνει τον προϋπολογισµό έτους 2013 που έχει ως ακολούθως : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ Α 30 ΠΕΛΑΤΕΣ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ( ΟΣΕΙΣ) ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00

3 33-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Π.Κ.Σ.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Π.Κ.Σ.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ M.E.D , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τα.Π.Α.Ν , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ,00

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ,00 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 5.000,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΑΞΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 5.000, ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 5.000, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜ.ΥΠΟΣΤ , ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ , ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ,00

5 ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ , ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ , ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 1.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 5.000, ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 5.000,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ , ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ ,00 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ,00 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ,00

6 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.000, ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 3.000,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.000, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ,00 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 30 ΠΕΛΑΤΕΣ ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΦΟΡΕΣ ,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,00 74 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛ ,00 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ,00 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00

7 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.000,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 2.000,00 ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΚΩ ΙΚΟΙ 2.ΕΞΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙ.ΠΕ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 550, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1.000,00 ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙ.ΠΕ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00

8 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2.000,00 ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.150, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 5.000, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 1.000, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.150, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ , , , ,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ & ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ,00

9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΗΣ ,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3.000, ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3.000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΕΠΙΠΛΑ , ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.150, ΕΠΙΠΛΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 5.000, ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 3.000, ΣΚΕΥΗ 2.700, ΣΚΕΥΗ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 1.000, ΣΚΕΥΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 500, ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 500, ΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 700, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ,00 ΤΗΛ/ΝΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 6.875,00 ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 5.000,00 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.000, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00

10 14-09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 3.000, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1.000, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 500,00 15 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ.. ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤ.. ΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τα/Θ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤ.. ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ.2013/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ. ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΑ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ & ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΚΟΠΕΣ/ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β"ΦΑΣΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ-ΛΥΓΕΡΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΙΑΡΡΟΩΝ (WATERLOSS) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ-Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ,00 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.. ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΕΡΜΑΚΙΑΣ - ΓΚΙΩΝΑΣ , ΣΥΝ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ- ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΕΞΑΜΕΝΩΝ.Ε ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟ ΕΝ ΡΙΟΥ & ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ (Β" ΦΑΣΗ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΠΟΘ. Υ ΡΟΜ. ΣΤΑ.. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ- ΛΥΓΕΡΗΣ-ΧΑΡΑΥΓΗΣ-ΚΟΙΛΩΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ-ΣΠΑΡΤΟΥ-ΚΗΠΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤ. Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΙ ΕΡΩΝ-ΛΙΒΕΡΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑ ΟΣ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΡΥΑΚΙΟΥ-ΑΚΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ- ΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ- ΑΝΤΛ/ΣΙΟ & ΑΓΩΓΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΧΑΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΚΡΙΝΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤ. ΑΓΩΓΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ,00 ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ & ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ,00 ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ,00 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ,00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΒΑΤΕΡΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΝΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ & Ν. ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ,00 ΑΡΓΙΛΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ,00 ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Τ.Κ ,00 ΚΡΟΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ,00 Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Τ.Κ ,00 ΑΙΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ,00 ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΙΑΝΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΑ ΑΙΑΝΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ & ,00 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ ,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ ,00 ΚΟΙΛΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ ,00

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Ο ΩΝ ,00 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ- ΕΛΗΒΑΝΗ (ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ,00 ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ , / ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ , ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ- ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ- ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ -. ΥΨΗΛΑΝΤΗ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ- ΑΙΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ , , , , , , , , , ,00

14 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΗΛΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΠΑΝΟΥ-ΓΑΛΑΝΗΣ -. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΓΩΓΟΙ ΙΑΣ/ΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑ ΟΣ - ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΡΥΑΚΙΟΥ- ΑΚΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΑΠΑΖΗΣΗ & ΥΦΙΣΤ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΓΩΓΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ- ΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣ/ΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ & ΑΓΩΓΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΧΑΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΚΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤ. ΑΓΩΓΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΣΚΑΦΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ & ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ & ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ.. ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.865 Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 4.100, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΩΝ & ΚΟΜΒΟΥ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ - ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.100, , , ,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ,00 ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 4.225, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ - Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 600, ,00 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 5.000, ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , , ,00

16 ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡ ,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ , ΕΞΟ Α ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000, ΕΞΟ Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 5.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ,00 ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΑΤΡΩΝ 6.000,00

17 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 5.000, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 6.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.000, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ,00 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ,00 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΙΑΝΗΣ - ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΒΙ.ΠΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 1.500,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ 1.500,00 ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,00

18 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΠΕ , ΚΑΥΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ,00 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.000, INTERNET 3.300, ΕΝΟΙΚΙΑ , ΕΝΟΙΚΙΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 4.000, ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.350, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ,00

19 Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,00

20 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500, ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ , ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 1.000,00 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 8.000,00 ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ 3.000, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ,00 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ , ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000, ΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.000, ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ,00

21 64-09 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α , ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ 3.000,00 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α 1.000,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , Ν.Π... ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ,00 ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ,00

22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΣΟ 15 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ,00 ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ,00 Β. ΠΑΓΙΑ 12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ,00 ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ,00 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ,00 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00

23 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ) 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,00 τον κ. Βαβλιάρα Γ. που απείχε της ψηφοφορίας ενέργειες. και αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω Η παρούσα απόφαση πήρε 1/2013 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΦΙΛΗΣ Ε. ΒΛΑΧΟΣ Ν. ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΜΟΥΤΑΦΙ ΟΥ Σ. ΜΑΡΑΣ Χ. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ακριβές απόσπασµα Κοζάνη 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΚ ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα