Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, στις 08/01/2013 µε αποδεικτικό επίδοσης, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) µέλη ήτοι: Παρόντες Απόντες Παφίλης Ε. Πρόεδρος Βακωνάκη Α. Αντιπρόεδρος Βλάχος Ν. Μέλος Νικολαϊδης Κ. Μέλος Βαβλιάρας Γ.» Εµποροπούλου Π.» Μουταφίδου Σ.» Μάρας Χ.» Τολιόπουλος Αθ.» Σταθόπουλος Θ.» Στηµονιάρης ηµ.» Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ιευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, θέτει υπόψη των µελών του.σ. την από 09/01/2013 εισήγηση του ιευθυντή των ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία ο προϋπολογισµός του έτους 2013 ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ΕΥΑ και κυρίως το άρθρο 25 το οποίο αναφέρει ότι «τα εκ των τελών των υπηρεσιών έσοδα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης και των τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων».ο προϋπολογισµός αποτελεί µία ποσοτική έκφραση του προγράµµατος δράσης και ένα εργαλείο για τον συντονισµό, την εφαρµογή και την επίτευξη των στόχων που θέτει, στόχοι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι µε βάση την δεδοµένη δοµή της Επιχείρησης καθώς και των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Σκοπός του προϋπολογισµού είναι κυρίως:

2 α) Να υποχρεώσει τα υπεύθυνα στελέχη της Επιχείρησης να καταρτίσουν ένα πρόγραµµα δράσης. β) Να προκαλέσει την συνεργασία και τον συντονισµό των διαφόρων υπηρεσιών, τοµέων και τµηµάτων. γ) Να αποτελέσει βάση ως προς την οποία θα συγκριθούν τα απολογιστικά στοιχεία στο τέλος της περιόδου. Μετά την έναρξη των επενδύσεων το 2011, µε την ένταξη των έργων στα χρηµατοδοτικά µέσα του ΕΣΠΑ, εντός των ορίων του Καποδιστριακού ήµου Κοζάνης, η επιχείρηση αντιµετωπίζει την πρόκληση της αποτελεσµατικής λειτουργίας στα νέα όρια του ήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010. Η αποτελεσµατική λειτουργία αφορά τόσο την υποστήριξη των υφιστάµενων υποδοµών, όσο και τον σχεδιασµό και υλοποίηση των απαιτούµενων νέων έργων, για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους ηµότες του νέου ήµου Κοζάνης. Έτσι οι στόχοι του προϋπολογισµού για το 2013 είναι: α) Η συνέχιση των επενδυτικών έργων β) Η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών γ) Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων δ) Η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής του επενδυτικού προγράµµατος ε) Η έναρξη κατασκευής ιδιόκτητου κτιρίου και καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ όψη : 1)την ως άνω εισήγηση της ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας ως και την ανάλυση του προϋπολογισµού που έγινε από τον ιευθυντή των ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών όπου φαίνεται ότι είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και έξοδα ( ,00 ) 2) Την άποψη του κ. Βαβλιάρα Γ. ότι απέχει της ψηφοφορίας 3) Την άποψη του κ. Τολιόπουλου που διαφωνεί µε τα όσα αναγράφονται στο λογαριασµό 60 (Αµοιβές & έξοδα προσωπικού) και υπερψηφίζει κατά τα άλλα τον προϋπολογισµό έτους 2013 και 4)Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 5 και 20 µετά από διαλογική συζήτηση. Κατά πλειοψηφία αποφασίζει Εγκρίνει τον προϋπολογισµό έτους 2013 που έχει ως ακολούθως : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ Α 30 ΠΕΛΑΤΕΣ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ( ΟΣΕΙΣ) ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00

3 33-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Π.Κ.Σ.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Π.Κ.Σ.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ M.E.D , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τα.Π.Α.Ν , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ,00

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ,00 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 5.000,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΑΞΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 5.000, ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 5.000, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜ.ΥΠΟΣΤ , ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ , ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ,00

5 ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ , ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ , ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 1.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 5.000, ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 5.000,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ , ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ , ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ ,00 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ,00 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ,00

6 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.000, ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 3.000,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.000, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΣΟ 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ,00 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 30 ΠΕΛΑΤΕΣ ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ,00 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΦΟΡΕΣ ,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,00 74 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛ ,00 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ,00 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00

7 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.000,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 2.000,00 ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΚΩ ΙΚΟΙ 2.ΕΞΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙ.ΠΕ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 550, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 1.000,00 ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙ.ΠΕ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00

8 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2.000,00 ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.150, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 5.000, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 1.000, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.150, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ , , , ,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ & ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ,00

9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙ ΙΚΗΣ ,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3.000, ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3.000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΕΠΙΠΛΑ , ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.150, ΕΠΙΠΛΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 5.000, ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 3.000, ΣΚΕΥΗ 2.700, ΣΚΕΥΗ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 1.000, ΣΚΕΥΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 500, ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 500, ΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 700, Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ,00 ΤΗΛ/ΝΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 6.875,00 ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 5.000,00 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 7.000, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00

10 14-09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.500, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 3.000, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1.000, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ 500,00 15 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ.. ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤ.. ΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τα/Θ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤ.. ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ.2013/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ. ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛ/ΣΙΑ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ & ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΑΚΟΠΕΣ/ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β"ΦΑΣΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ-ΛΥΓΕΡΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΙΑΡΡΟΩΝ (WATERLOSS) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ-Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ,00 ΙΚΤΥΟ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.. ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΗΓΩΝ ΕΡΜΑΚΙΑΣ - ΓΚΙΩΝΑΣ , ΣΥΝ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΝΤΙΚ/ΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ- ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΕΞΑΜΕΝΩΝ.Ε ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟ ΕΝ ΡΙΟΥ & ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ (Β" ΦΑΣΗ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ & ΤΟΠΟΘ. Υ ΡΟΜ. ΣΤΑ.. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ- ΛΥΓΕΡΗΣ-ΧΑΡΑΥΓΗΣ-ΚΟΙΛΩΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ-ΣΠΑΡΤΟΥ-ΚΗΠΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤ. Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΣΙ ΕΡΩΝ-ΛΙΒΕΡΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑ ΟΣ-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΡΥΑΚΙΟΥ-ΑΚΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ- ΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ- ΑΝΤΛ/ΣΙΟ & ΑΓΩΓΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΧΑΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΚΡΙΝΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤ. ΑΓΩΓΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ,00 ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ & ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ,00 ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ,00 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ,00 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ,00 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΒΑΤΕΡΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΝΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ,00 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ & Ν. ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ,00 ΑΡΓΙΛΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ,00 ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Τ.Κ ,00 ΚΡΟΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ,00 Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Τ.Κ ,00 ΑΙΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ,00 ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΙΑΝΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΑ ΑΙΑΝΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ & ,00 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ ,00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ ,00 ΚΟΙΛΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ ,00

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Ο ΩΝ ,00 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ- ΕΛΗΒΑΝΗ (ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ,00 ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ,00 Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ , / ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ , ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ- ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ- ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ -. ΥΨΗΛΑΝΤΗ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ- ΑΙΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ , , , , , , , , , ,00

14 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΚΗΠΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΗΛΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΕΠΑΝΟΥ-ΓΑΛΑΝΗΣ -. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΓΩΓΟΙ ΙΑΣ/ΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑ ΟΣ - ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΡΥΑΚΙΟΥ- ΑΚΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΑΠΑΖΗΣΗ & ΥΦΙΣΤ. ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΓΩΓΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ- ΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣ/ΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟ & ΑΓΩΓΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΡΧΑΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΚΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤ. ΑΓΩΓΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΣΚΑΦΗΣ Τ.Κ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ & ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τ.Κ. ΟΙΝΟΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ & ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ.. ΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.865 Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 4.100, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛ/ΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΩΝ & ΚΟΜΒΟΥ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ - ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.100, , , ,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ,00 ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 4.225, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ - Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 600, ,00 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ 5.000, ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , , ,00

16 ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡ ,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ , ΕΞΟ Α ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000, ΕΞΟ Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 5.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ,00 ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΑΤΡΩΝ 6.000,00

17 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 5.000, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 6.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.000, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ,00 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ,00 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΙΑΝΗΣ - ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΒΙ.ΠΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 1.500,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ 1.500,00 ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,00

18 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΠΕ , ΚΑΥΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ,00 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.000, INTERNET 3.300, ΕΝΟΙΚΙΑ , ΕΝΟΙΚΙΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 4.000, ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.350, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ , ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ,00

19 Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ , ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ,00

20 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500, ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ , ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 1.000,00 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 8.000,00 ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ 3.000, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ,00 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ , ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000, ΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.000, ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ,00

21 64-09 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α , ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ 3.000,00 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ , ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α 1.000,00 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , Ν.Π... ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ,00 ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ,00

22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΣΟ 15 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ,00 ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ,00 Β. ΠΑΓΙΑ 12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ,00 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ,00 ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ,00 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ,00 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ,00 82 ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,00

23 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ) 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ,00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ,00 ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,00 τον κ. Βαβλιάρα Γ. που απείχε της ψηφοφορίας ενέργειες. και αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω Η παρούσα απόφαση πήρε 1/2013 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΦΙΛΗΣ Ε. ΒΛΑΧΟΣ Ν. ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΜΟΥΤΑΦΙ ΟΥ Σ. ΜΑΡΑΣ Χ. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ακριβές απόσπασµα Κοζάνη 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΚ ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

14.108.345 8.945.689 5.162.656 Α. 38.381.900 6.405.221 4.638.047 2.308.710 7.558.900 3.296.366 Α 1 1α ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α. 2013 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥ 2013 ΑΠΟΧ/ 2013 50.078.386 17.353.264 ΤΗΛ/Ν 2012 Α ΥΔΡΕΥ 13.296.056 7.947.791 4.324.895 2.136.724 Β ΑΠΟΧΕΤΕΥ 19.255.379 5.460.370 3.223.754

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77Ο4ΟΡΥΑ-9Σ6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 17/2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 226/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6 o /2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ευθ. Βλαχάβα 1. Τ. Κ. : 42200 Καλαμπάκα. Πληρ. : Γιαννάκης Αθανάσιος. Τηλ. : 24323-50261. FAX : 24320-23306. e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗ (ΜΕ ΤΗΛ/ΝΣΗ (ΜΕ URO URO URO URO Α. ΥΔΡΕΥΣΗ Α.1. ΕΡΓΑ Α.1.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1 100,000.00 100,000.00 ΕΣΠΑ 70,378.15 13,655.46 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ANTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60

00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ3Θ-8ΣΟ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 12 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2235 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΡ3Θ-ΓΛΧ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 11 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης. Απόφαση αριθµ.

Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014. Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης. Απόφαση αριθµ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΓΦΟΡΥΑ-Ξ2Σ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 22/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 277/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 263/2008. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008 και Απολογισμού έτους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 263/2008. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008 και Απολογισμού έτους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 263/2008 Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2008 και Απολογισμού έτους 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-11 - 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2828/130052 /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Απόσπασµα από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 11911/22-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Για τη ΙΑΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ και ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΑΝΩΝ για το «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) Κωδ. Αιτιολογία Περιγραφή ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 Αρ.Πρωτ.: 379 ΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16/12/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9912/ 9-11-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.6629/31-07- 2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 17 Μαρτίου 2015 Προς τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. Είμαστε στη διάθεση σας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 6884 /6-8-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.9368/20-10-2015 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 270/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΘΕΜΑ 6 ο : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσεως του έτους 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α ).

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ χρήσεως του έτους 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α ). A Α:ΒΙ0ΡΩΞΕ-5ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 3/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2015 Απόσπασµα τα πρακτικά της µε αριθµό 17/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση την Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα