Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη σήµερα 23/12/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, στις 16/12/2013 µε αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: Παρόντες Απόντες Τουµπουλίδου Π. Πρόεδρος Βακωνάκη Α. Αντιπρόεδρος Βλάχος Ν. Μέλος Σταθόπουλος Θ. Μέλος Εµποροπούλου Π.» Καµπουρίδης Ν.» Μάρας Χ.» Παφίλης Ε.» Νανοπούλου Α.» Νικολάου Ν.» Στηµονιάρης ηµ.» Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόµιµα. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ιευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα µέλη του.σ. την από 20/12/2013 εισήγηση του ιευθυντή των ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οποία ο προϋπολογισµός του έτους 2014 ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις.ε.υ.α. και κυρίως το άρθρο 25 το οποίο αναφέρει ότι «τα εκ των τελών των υπηρεσιών έσοδα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης και των τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων». Ο προϋπολογισµός αποτελεί µία ποσοτική έκφραση του προγράµµατος δράσης και ένα εργαλείο για τον συντονισµό, την εφαρµογή και την επίτευξη των στόχων που θέτει, στόχοι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι µε βάση την δεδοµένη δοµή της Επιχείρησης καθώς και των χρηµατοοικονοµικών της δεδοµένων. Σκοπός του προϋπολογισµού είναι κυρίως: α) Να υποχρεώσει τα υπεύθυνα στελέχη της Επιχείρησης να καταρτίσουν ένα πρόγραµµα δράσης.

2 β) Να προκαλέσει την συνεργασία και τον συντονισµό των διαφόρων υπηρεσιών, τοµέων και τµηµάτων. γ) Να αποτελέσει βάση ως προς την οποία θα συγκριθούν τα απολογιστικά στοιχεία στο τέλος της περιόδου. Μετά την έναρξη των επενδύσεων το 2011, µε την ένταξη των έργων στα χρηµατοδοτικά µέσα του ΕΣΠΑ, εντός των ορίων του Καποδιστριακού ήµου Κοζάνης, η επιχείρηση αντιµετωπίζει την πρόκληση της αποτελεσµατικής λειτουργίας στα νέα όρια του ήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010. Η αποτελεσµατική λειτουργία αφορά τόσο την υποστήριξη των υφιστάµενων υποδοµών, όσο και τον σχεδιασµό και υλοποίηση των απαιτούµενων νέων έργων, για την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους ηµότες του νέου ήµου Κοζάνης. Έτσι οι στόχοι του προϋπολογισµού για το 2014 είναι: α) Η συνέχιση των επενδυτικών έργων β) Η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών γ) Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων δ) Η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής του επενδυτικού προγράµµατος και προτείνει το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ όψη : 1) την ως άνω εισήγηση της ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας ως και την ανάλυση του προϋπολογισµού που έγινε από τον ιευθυντή των ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών όπου φαίνεται ότι είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και έξοδα ( ,00 ) 2) Την άποψη της κ. Εµποροπούλου Π. και Νανοπούλου Α. ότι λόγω των επιφυλάξεων που έχουν ως αναφορά την είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασµών των καταναλωτών αλλά και στην εν γένει υλοποίηση του προϋπολογισµού τον καταψηφίζουν και 3)Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 5 και 20 µετά από διαλογική συζήτηση. Κατά πλειοψηφία αποφασίζει Εγκρίνει τον προϋπολογισµό έτους 2014 που έχει ως ακολούθως : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ 1.ΕΣΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ( ΟΣΕΙΣ) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Π.Κ.Σ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τ.Π.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Μ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τ.Π.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Μ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Π..Μ. &. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Μ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΑΞΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜ. ΥΠΟΣΤ ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ

4 ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟ Α ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ 2.ΕΞΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ

5 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΗ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΣΚΕΥΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ-Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘ. ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6 15-01 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ-ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τα/Θ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ.2013/2014 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ.. ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - Β ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 19Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΚΩ : ΤΘ 0247/2011) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩ : ΤΘ 0249/2011) ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ (Β" ΦΑΣΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ-ΛΥΓΕΡΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ.. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ. Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ- Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΑΚΡΙΝΗΣ, ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΓΑΛΑΝΙΟΥ, ΘΥΜΑΡΙΑΣ & ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟ ΕΡΜΑΚΙΑΣ DN500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΙΚΤΥΟ ΥΟ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ,. ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ. ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕ ΡΙΚΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟ ΕΝΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ, ΣΠΑΡΤΟΥ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ (Β ΦΑΣΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙ ΕΡΩΝ, ΛΙΒΕΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ (B ΦΑΣΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.. ΒΑΤΕΡΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΝΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ & Ν. ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Ο ΩΝ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ- ΕΛΗΒΑΝΗ (ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Τ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ KATΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΓΙΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΡΕΠΑΝΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΑΙΑΝΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΑ ΑΙΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2013 ΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2014/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2014/ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

8 ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥ & ΡΕΠΑΝΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞ. ΙΚΤ. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΡΥΑΚΙΟΥ- ΑΚΡ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ- ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΡΡΟΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΜΑΘΙΑΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟ ΙΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΒΙ.ΠΕ ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (ON-LINE) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΥΑΚΙΟΥ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ - Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ ΕΞΟ Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ & ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ.Σ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 8.000

10 61-03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-. ΥΨΗΛΑΝΤΗ-ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΠΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ INTERNET ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

11 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.000

12 63-03 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ν.Π... ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ( ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΣΟ Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

13 Β.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α ΠΩΛ. ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΣΟ Α) ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΣΟ Α. ΕΡΓΑ 15 ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β. ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΞΟ Α) ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ οι δε κ. Εµποροπούλου Π. και κ. Νανοπούλου Α. ψήφισαν κατά. Το.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες. Η παρούσα απόφαση πήρε 291/2013 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ ΟΥ Π. ΒΑΚΩΝΑΚΗ Α. ΒΛΑΧΟΣ Ν. Ακριβές απόσπασµα Κοζάνη 2013 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΚ ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΡΑΣ Χ. ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 89 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα