ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ"

Transcript

1 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ 1.Επικαιροποιημζνα ςτοιχεία του. Ονοματεπϊνυμο Ειδικότθτα Είδοσ απόςπαςθσ (μερικι / τθν εβδομάδα, εξ ολοκλιρου) Στελζχωςθ: 1. Σπυρίδων Πάγκαλοσ Χθμικόσ μερικι/2 θμζρεσ 2. Ελζνθ Χαραλαμπάτου Χθμικόσ μερικι/2 θμζρεσ 3. Ευγενία Λαπατά Πλθροφορικόσ μερικι/1 θμζρα 4. Νικόλαοσ Παπαδάκθσ Φυςικόσ μερικι/2 θμζρεσ 5. Διμθτρα Κοντογιϊργθ Βιολόγοσ μερικι/2 θμζρεσ 6. Κυπριανόσ Φραγκάκθσ Φυςικόσ μερικι/2 θμζρεσ Διεφκυνςθ Μαρίασ Χατηθκυριακοφ Πειραιάσ λειτουργίασ: Τθλζφωνο: ΦΑΞ: Θλεκτρονικι διεφκυνςθ ( ): Ιςτοςελίδα (website): 2.Παρατηρήςεισ προτάςεισ που προκφπτουν από την επεξεργαςία των εκθζςεων Εργαςτηριακϊν Δραςτηριοτήτων των ΤΕΦΕ ςτα ςχολεία αρμοδιότητάσ ςασ. Από τθν επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, που ςτάλκθκαν από τουσ ΥΣΕΦΕ των ςχολείων και από τθ ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα ζτθ, προκφπτουν τα παρακάτω: 1. Στο 70% των Γυμναςίων τα εργαςτιρια λειτοφργθςαν ικανοποιθτικά. Για τα υπόλοιπα ο κφριοσ λόγοσ δυςλειτουργίασ είναι ο ανεπαρκισ εξοπλιςμόσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ πειραμάτων φαίνεται ότι ζχει αυξθτικι τάςθ ςτο ςφνολο τθσ πενταετίασ. Υπάρχει ςτακερότθτα ςτο ποςοςτό των μετωπικϊν πειραμάτων. 2. Στα Λφκεια λειτοφργθςαν κατά 65%. Ενϊ ο εξοπλιςμόσ των Λυκείων είναι επαρκισ, οι διδάςκοντεσ, κυρίωσ ςτθ Γϋ τάξθ, φοβοφνται ότι με τα πειράματα κα δυςκολευτοφν ςτθν φλθ. Παρατθρείται αφξθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ πειραμάτων. Υπάρχει ςθμαντικι αφξθςθ του ποςοςτοφ των μετωπικϊν ςτθ Βιολογία και ςχετικι ςτακερότθτα ςτθ Φυςικι και τθ Χθμεία. 3. Στα ΕΠΑΛ υπιρξε ςθμαντικι βελτίωςθ, ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ςτοιχεία, χωρίσ όμωσ να μποροφν να εξαχκοφν ςτατιςτικά ςυμπεράςματα. 1

2 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Παρακζτουμε εκκζςεων: τα διαγράμματα που προζκυψαν μετά τθν επεξεργαςία των Γυμνάςια: ποςοςτό μετωπικϊν φυςικι χθμεία βιολογία Γυμνάςια: ςφνολο πειραμάτων 60% Λφκεια: ποςοςτό μετωπικϊν φυςικι 50% 40% 30% 20% 10% 0% χθμεία βιολογία Λφκεια: ςφνολο πειραμάτων 2

3 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά Επιμορφωτικζσ υναντήςεισ (ςτο πλαίςιο διευθζτηςησ ωραρίου του κλ. ΠΕ04 για τισ υποχρεωτικζσ εργαςτηριακζσ αςκήςεισ). Είδοσ 1. Σεμινάριο για ηη διδαζκαλία ηης Φσζικής Α Λσκείοσ 2. Σεμινάριο για ηη διδαζκαλία ηης Φσζικής Α Λσκείοσ 3. Σεμινάριο Φσζικής - Χημείας - Βιολογίας Γσμναζίοσ 4. Σεμινάριο Φσζικής - Χημείας - Βιολογίας Γσμναζίοσ 5. Επεξεργαςία πειραματικϊν μετριςεων με τθ βοικεια λογιςμικϊν. 6. Επεξεργαςία πειραματικϊν μετριςεων με τθ βοικεια λογιςμικϊν. 7. Χριςθ λογιςμικϊν και καταςκευι προςομοιϊςεων. Τόποσ διεξαγωγισ Θμερομθνία διεξαγωγισ Διάρκεια Γεσηέρα 24 Οκηφβρίοσ Πέμπηη 10 Νοεμβρίοσ Πζμπτθ Δευτζρα Δευτζρα Πζμπτθ Δευτζρα Σε ποιουσ απευκυνόταν εκπαιδεσηικούς ποσ διδάζκοσν ζηην Α Λσκείοσ και σπηρεηούν ζηα ζτολεία ηοσ 4ος Γπαθείος και ηοσ Γπαθείος ΕΕ εκπαιδεσηικούς ποσ διδάζκοσν ζηην Α Λσκείοσ και σπηρεηούν ζηα ζτολεία ηοσ 1ος Γπαθείος και ηης ρ Πειπαιά και ζηη και ζηη 3

4 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά Χριςθ λογιςμικϊν και καταςκευι προςομοιϊςεων 9. Πραγμαηοποίηζη Σεμιναρίοσ για ηην Δνέργεια 10. Προγραμμαηιζμένες επιζκέυεις ζηο ΔΚΦΔ. Θέμα: Ηλεκηπιζμόρ Οξέαβάζειρ-άλαηα (Γςμνάζια και Λύκεια), Χημικέρ ανηιδπάζειρ. (Γςμνάζια) 11 Προγραμμαηιζμένες επιζκέυεις ζηο ΔΚΦΔ. Θέμα: Ηλεκηπιζμόρ Οξέαβάζειρ-άλαηα (Γςμνάζια και Λύκεια), Χημικέρ ανηιδπάζειρ. (Γςμνάζια) 12. Προγραμμαηιζμένες επιζκέυεις ζηο ΔΚΦΔ. Θέμα: Απσή Απσιμήδη (Γςμνάζια), Οπηική (Γςμνάζια και Λύκεια), Οξειδοαναγωγή. (Λύκεια) 13. Προγραμμαηιζμένες επιζκέυεις ζηο ΔΚΦΔ. Θέμα: Απσή Απσιμήδη (Γςμνάζια), Οπηική (Γςμνάζια και Λύκεια), Οξειδοαναγωγή. (Λύκεια) 14. Προγραμμαηιζμένες επιζκέυεις ζηο εργαζηήριο ηοσ ΔΚΦΔ. Θέμα: Κςμαηική, Εξάζκηζη ζε εικονικό επγαζηήπιο (Γςμνάζια και Λύκεια) Ανηιδπάζειρ ανίσνεςζηρ (Γςμνάζια και Λύκεια) 15. Προγραμμαηιζμένες επιζκέυεις ζηο εργαζηήριο ηοσ ΔΚΦΔ. Θέμα: Κςμαηική, Εξάζκηζη ζε εικονικό επγαζηήπιο (Γςμνάζια και Λύκεια) Ανηιδπάζειρ ανίσνεςζηρ (Γςμνάζια και Λύκεια) Πζμπτθ Δευτζρα 26/03/2012 Γεσηέρα 19/03/2012. Πέμπηη 22/03/2012. Γεσηέρα 26/03/2012. Πέμπηη 29/03/2012. Γεσηέρα 02/04/2012. Πέμπηη 05/04/2012. και ζηη Σε όλουσ κακθγθτζσ Λυκείων, ειδικότθτασ ΠΕ04 και ζηη και ζηη και ζηη εκπαιδεσηικούς ηφν 4

5 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά Επιςκζψεισ ςε ςχολεία. (ςυμμετοχή ςτισ προγραμματιςμζνεσ εργαςτηριακζσ αςκήςεισ) Σχολείο Αιτιολογία Θμερομθνία Επίςκεψθσ / Συχνότθτα 1. 2 ο ΓΕΛ Πειραιά Θερμοχθμεία Χθμικι Κινθτικι Χθμικι Ιςορροπία Οξειδοαναγωγι 11 οσ οσ ο ΓΕΛ Πειραιά Θμζρεσ Χθμείασ 5 οσ ΓΕΛ Θερμοχθμεία-Χθμικι Κινθτικι- Χθμικι 11 οσ οσ 2012 ιςορροπία Λ.Τ. Αγκιςτρίου Θλεκτριςμόσ- εκκρεμζσ 3 οσ 2012 (εργ. ) Οξειδοαναγωγι 4 5. Ελλθνογαλλικι ςχολι Saint-Paul 6. Ελλθνογαλλικι ςχολι Jeanne D Arc 7. 1 ο Γυμν ο Γυμν. Πειραιά Οξζα- βάςεισ άλατα Εξουδετζρωςθ Χθμικζσ αντιδράςεισ Αλκοολικι Ηφμωςθ Καρυότυποσ Μικροςκόπιο Θλεκτριςμόσ- εκκρεμζσ 3 οσ 2012 Διπλι αντικατάςταςθ. 12 Μικροςκοπικι παρατιρθςθ 2 οσ Στατικόσ Θλεκτριςμόσ 11 οσ οσ οσ ο Γυμν. Πειραιά Δράςεισ Χθμείασ 3 οσ -5 οσ Επιςκζψεισ πραγματοποιικθκαν, μόνο, ςτα ςχολεία που μασ προςκάλεςαν. Παρ όλεσ τισ προτροπζσ μασ, υπάρχει ακόμα θ νοοτροπία, ςε πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ ότι θ επίςκεψι μασ ιςοδυναμεί με ζλεγχο. 5.εμινάρια /Ημερίδεσ που ζχουν διοργανωθεί ή είχε οργανωτική ςυμμετοχή το Σεμινάριο / Θμερίδα/ Τόποσ Θμερομθνία διεξαγωγισ Σε ποιουσ Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ διεξαγωγισ Διάρκεια απευκυνόταν 1.Θμερίδα με κζμα καινοτόμεσ διδακτικζσ προτάςεισ για τθ Αίκουςα εκδθλϊςεων- Αίκουςα Σάββατο Διάρκεια 1 θμζρα(10 ) Ειςθγιςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ04 του Πειραιά διδαςκαλία των Φυςικϊν βιβλιοκικθσ του ΓΕΛ (Επιςυνάπτεται το προσ όλουσ τουσ Επιςτθμϊν πρόγραμμα) ενδιαφερόμενουσ. 2.ΜΠΕ Εργαςτιρια 7-8-9/9/2011 κϋ Εκπαιδευτικοφσ και ΓΕΛ 2-3/12/2011 ΠΕ04 3. ΠΕΒ: 6 θ διθμερίδα Βιολογίασ Αμφικζατρο Ελλθνογαλλικισ Σχολισ Saint Paul 2-3/3/2012 Εκπαιδευτικοφσ ΠΕ04-μακθτζσ 5

6 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά Παραγωγή εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτο οποίο είχε ςυμμετοχή το. Τίτλοσ Είδοσ (cd/dvd, βιβλίο, περιοδικό κ.λ.π.) 1. Λογιςμικό για τθ Φυςικι Γϋ Λυκείου κατεφκυνςθσ cd (Λογιςμικά-video-ΦΕ) 2. Φαινόμενο Doppler Λογιςμικό- Διδακτικό ςενάριο 3. Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλισ κίνθςθσ Λογιςμικό- Διδακτικό ςενάριο 4. Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά μεταβαλλόμενθσ Λογιςμικό- Διδακτικό κίνθςθσ ςενάριο 5. Κφλιςθ με εικόνα και προςομοίωςθ Λογιςμικό- video 6. Κφμα-Στάςιμο Λογιςμικά- Διδακτικό ςενάριο 7. Θλεκτρικζσ ταλαντϊςεισ Λογιςμικά 8. Προςομοιϊςεισ αςκιςεων ςτερεοφ ςϊματοσ. Λογιςμικό 9. Ομάδεσ αίματοσ και νόμοι Mendel ςτον άνκρωπο Διδακτικό ςενάριο 10. Καρυότυποσ (Γϋ Λυκείου) Διδακτικό ςενάριο 11. Φαινόμενο κερμοκθπίου Διδακτικό ςενάριο 12. Κίνθςθ φορτιςμζνου ςωματιδίου ςε ΘΠ κ ΜΠ Διδακτικό ςενάριο 13. Χθμικι κινθτικι Διδακτικό ςενάριο 14. Εξουδετζρωςθ οξζων βάςεων Διδακτικό ςενάριο 15. Διπλι αντικατάςταςθ (μικροκλίμακα) Διδακτικό ςενάριο Επιπλζον: Δθμιουργικθκαν 20 πρωτότυπεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Φυςικισ Χθμείασ Βιολογίασ. Σε όλα τα πειράματα που παρουςιάςτθκαν από το δθμιουργικθκαν πρωτότυπα φφλλα εργαςίασ και παρουςιάςεισ power point. 7. Διαγωνιςμοί που ζχουν διοργανωθεί ή είχε διοργανωτική ςυμμετοχή το. Τίτλοσ Συμμετοχι (ποιοι ςυμμετείχαν) 1. Τοπικόσ προκριματικόσ διαγωνιςμόσ Θάνοσ-Πάγκαλοσ- EUSO 2012 Χαραλαμπάτου-Λαπατά- Παπαδάκθσ- Κοντογιϊργθ- Φραγκάκθσ 2. Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ EUSO 2012 Θάνοσ (Επιςτθμονικι επιτροπι Φυςικισ)- Πάγκαλοσ- 3. Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ Χθμείασ 2012 Χαραλαμπάτου- Παπαδάκθσ Χαραλαμπάτου (Επιςτθμονικι επιτροπι) Πάγκαλοσ (τοπικι Επιτροπι) Διακρίςεισ (αν υπάρχουν) 6

7 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά υνεργαςίεσ του με άλλουσ φορείσ με επιςτημονικό/εκπαιδευτικό ςκοπό. Φορείσ που ςυνεργάςτθκαν Θμερομθνία / Διάρκεια Τόποσ 1. Π.Ι. (Μείηον πρόγραμμα 7-8-9/9/2011 κϋ 2-3/12/2011 Εργαςτιρια και Επιμόρφωςθσ ΜΠΕ) ΓΕΛ 2. Σχολικοί Σφμβουλοι Πειραιά Μόνιμθ ςυνεργαςία 3. ΠΕΚ Πειραιά Σεπτζμβριοσ 2011 ΠΕΚ 4. Π.Ε.Β. 2-3/3/2012 Πειραιάσ 5. ΠΑΝ Ευγενίδειο Κδρυμα 6. Master classes 2012 Μάρτιοσ 2012 ΕΜΠ 9. υμμετοχή του Τπεφθυνου ή των ςυνεργατϊν του ςε επιμορφωτικζσ ςυναντήςεισ (ςυνζδρια, ημερίδεσ, κλπ) Ονοματεπϊνυμο ςυμμετζχοντα Τίτλοσ επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ Τόποσ 1. Θάνοσ Ιωάννθσ Συνζδριο ΕΕΦ: Το πρόβλθμα και θ Λαμία προςομοίωςθ (ειςιγθςθ) 2. Θάνοσ Ιωάννθσ ΠΕΚ Πειραιά: Νζεσ τεχνολογίεσ ΠΕΚ Πειραιά (ειςιγθςθ) 3. Θάνοσ Ιωάννθσ ΠΑΚΕ Αττικισ: Interactive Physics ΑΣΠΑΙΤΕ (ειςιγθςθ) 4. Θάνοσ Ιωάννθσ Λαμίασ: Κφλιςθ (ειςιγθςθ) Λαμία 5. Θάνοσ Ιωάννθσ ΜΠΕ: Επιμόρφωςθ Επιμορφωτϊν Β Αιγάλεω- Μοςχάτο 6. Πάγκαλοσ Σπφροσ Διθμερίδα ΠΕΒ: Διδαςκαλία Πειραιάσ Βιολογίασ με χριςθ λογιςμικοφ modellus (ειςιγθςθ) 7. Πάγκαλοσ Σπφροσ Θμερίδα ΕΕΧ: project Ακινα 8. Πάγκαλοσ Σπφροσ Θμερίδα : Νζεσ μζκοδοι Πειραιάσ διδαςκαλίασ τθσ Χθμικισ Κινθτικισ (ειςιγθςθ) 9. Πάγκαλοσ Σπφροσ ΜΠΕ Πειραιάσ 10. Πάγκαλοσ Σπφροσ Επιμόρφωςθ Βϋ Επιπζδου ςτισ ΤΠΕ Πειραιάσ 11. Χαραλαμπάτου Ελζνθ Θμερίδα ΕΕΧ: project Ακινα 12. Χαραλαμπάτου Ελζνθ Θμερίδα EEX-ΕΙΕ: Κακοδθγοφμενθ Ακινα ανακάλυψθ ςτο Εργαςτιριο Χθμείασ (ειςιγθςθ) 13. Χαραλαμπάτου Ελζνθ Θμερίδα : Ανίχνευςθ ιόντων Πειραιάσ (ειςιγθςθ) 14. Χαραλαμπάτου Ελζνθ ΜΠΕ Πειραιάσ 15. Παπαδάκθσ Νικόλαοσ Επιμόρφωςθ Βϋ Επιπζδου ςτισ ΤΠΕ Πειραιάσ 16. Κοντογιϊργθ Διμθτρα Θμερίδα : Ομάδεσ αίματοσ ΑΒΟ ςτον άνκρωπο (ειςιγθςθ) Πειραιάσ 7

8 Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά Κοντογιϊργθ Διμθτρα Διθμερίδα ΠΕΒ: Πότε Πειραιάσ τροποποιοφνται οι αναλογίεσ του Mendel (ειςιγθςθ) 18. Κοντογιϊργθ Διμθτρα ΜΠΕ Πειραιάσ 19. Κοντογιϊργθ Διμθτρα Επιμόρφωςθ Βϋ Επιπζδου ςτισ ΤΠΕ Πειραιάσ 20. Φραγκάκθσ Κυπριανόσ ΠΑΚΕ Αττικισ: Λογιςμικά (ειςιγθςθ) ΑΣΠΑΙΤΕ 21. Φραγκάκθσ Κυπριανόσ ΜΠΕ Πειραιάσ 22. Θάνοσ-Παπαδάκθσ- Θμερίδα ΠΑΝ: Ιςόκερμθ Ευγενίδειο Φραγκάκθσ μεταβολι-στακερά αερίων. (poster) 23. Πάγκαλοσ-Χαραλαμπάτου Θμερίδα ΠΑΝ: Οξειδοαναγωγι με μικροκλίμακα. (poster) Ευγενίδειο 10. υμμετοχή ςε διαγωνιςμοφσ Φυςικϊν Επιςτημϊν ςχολείων / μαθητϊν ςχολείων αρμοδιότητασ του. Τίτλοσ διαγωνιςμοφ Συμμετοχι (ςχολείο ι Διάκριςθ ονοματεπϊνυμο μακθτϊν) 1. Τοπικόσ προκριματικόσ Ομάδεσ μακθτϊν 15 λυκείων του Πειραιά. διαγωνιςμόσ EUSO 2012 (Επιςυνάπτονται οι ςυμμετοχέσ και τα αποτελέςματα) 2. Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ 9 ο ΓΕΛ Πειραιά ΝΑΙ EUSO 2012 ΟΧΙ 3. Πανελλινιοσ διαγωνιςμόσ Πειραματικό ΓΕΛ Ιωνιδείου ΝΑΙ EUSO 2012 ΟΧΙ 11. Άλλεσ Δραςτηριότητεσ Διαμόρφωςθ και ζλεγχοσ των παρουςιάςεων των 26 ειςθγθτϊν τθσ θμερίδασ, που οργανϊκθκε από το ςτισ 4-Φεβρουαρίου Συμμετοχι ςτθν Νομαρχιακι Επιτροπι εξζταςθσ για επαγγελματικζσ άδειεσ κομμωτϊν/-τριϊν. (Πάγκαλοσ- Σεπτζμβριοσ 2011) Διαχείριςθ επικίνδυνων χθμικϊν αντιδραςτθρίων από ςχολεία τθσ αρμοδιότθτασ του.(2 ο Γυμν., Γυμν. Καμινίων, 2 ο ΓΕΛ Πειραιά) (Πάγκαλοσ- Χαραλαμπάτου) Συγκρότθςθ πινάκων ΥΣΕΦΕ και ςυλλογι ςτατιςτικϊν από τα ςχολεία. Επιςκευι και ςυντιρθςθ πειραματικϊν διατάξεων. (Θάνοσ-Λαπατά-Παπαδάκθσ- Φραγκάκθσ) Εξοπλιςμόσ των πάγκων του εργαςτθρίου με υπολογιςτζσ, ϊςτε οι αςκοφμενοι μακθτζσ, αλλά και οι επιμορφοφμενοι κακθγθτζσ να μποροφν να επεξεργαςτοφν πειραματικά δεδομζνα και να αςκθκοφν ςτθ χριςθ λογιςμικϊν. (Λαπατά- Φραγκάκθσ) Παραςκευι διαλυμάτων και βιολογικϊν παραςκευαςμάτων για τθν πραγματοποίθςθ των πειραμάτων από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτα ςχολεία τουσ. Δθμιουργία νζων πειραματικϊν διατάξεων με απλά και φτθνά υλικά, για τη μζτρηςη τθσ πυκνότθτασ των υγρϊν, τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ, του δείκτθ διάκλαςθσ, την επίδειξη του διαςκεδαςμοφ, τθσ μεταφοράσ των πιζςεων, τη μελζτη των φαινομζνων τθσ οπτικισ, τθσ κφλιςθσ, τθσ ιςόκερμθσ μεταβολισ και του υπολογιςμοφ τθσ ςτακεράσ των αερίων. (Θάνοσ-Παπαδάκθσ-Φραγκάκθσ) 8

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

mail@ekfe.fth.sch.gr (στη στελέχωση αναφέρουμε μόνο τους συνεργάτες και όχι τον Υπεύθυνο του ΕΚ- ΦΕ)

mail@ekfe.fth.sch.gr (στη στελέχωση αναφέρουμε μόνο τους συνεργάτες και όχι τον Υπεύθυνο του ΕΚ- ΦΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Διονύσης Κωνσταντίνου, Φυσικός (Απόφαση ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας για ορισμό υπεκφε: 2/1-2-2012) 1.Επικαιροποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Καλογήρου Ηλίας, Φυσικός (ΠΕ04.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Καλογήρου Ηλίας, Φυσικός (ΠΕ04. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Καλογήρου Ηλίας, Φυσικός (ΠΕ04.01) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 : ΑΙΓΑΛΕΩ Ευγενία Τσιτοπούλου Χριστοδουλίδη ΠΕ04-01 (Φυσικός) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1. Επικαιροποιηµένα στοιχεία Στελέχωση:

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Τούμπας για τη σχολική χρονιά 2010-11"

Θέμα: Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Τούμπας για τη σχολική χρονιά 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20

ΣΕΤΥΟ 6Α: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: 15180 Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα