ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGISTS ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031 ΛΕΜΕΣΟΣ Τηλ.: , fax: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα Ιδρύεται στην Κύπρο Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ», με έδρα τη Λεμεσό. Άρθρο 2: Σκοποί του Συλλόγου Οι σκοποί του Συλλόγου είναι: 1. Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των επαγγελματιών ψυχολόγων στην Κύπρο. 2. Η επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους και έλεγχο όσον εξ αυτών 1

2 λειτουργούν ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και του κλάδου στην Κύπρο. 3. Η λήψη όλων των νόμιμων μέτρων για άμεση αναστολή της ισχύς του υπάρχοντος νόμου που προνοεί για την εγγραφή επαγγελματιών ψυχολόγων (Ν.68(Ι)/95), με σκοπό την τροποποίησή του κατά τρόπο που να καθίσταται δυνατή η κατοχή άδειας επαγγελματία ψυχολόγου δύο επιπέδων ως ακολούθως: (Ι) Άδεια Επαγγελματία Ψυχολόγου άνευ ειδικότητος, η οποία να εξασφαλίζεται σε όσους κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας. (ΙΙ) Άδεια Επαγγελματία Ψυχολόγου με ειδικότητα, η οποία να εξασφαλίζεται (α) σε όσους κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας και τίτλο ειδίκευσης σε κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, αποκτούμενο σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών ετών, είτε (β) σε όσους κατέχουν μεταπτυχιακό προσόν το οποίο αποκτήθηκε στα πλαίσια συνεχούς προγράμματος σπουδών τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Νοείται ότι όλα τα προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω (βασικό πτυχίο μεταπτυχιακά διπλώματα), προέρχονται από σπουδές σε προγράμματα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα είτε από αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσής τους, είτε από αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο (ΙΙα) και (ΙΙβ), η άδεια επαγγελματία ψυχολόγου με ειδικότητα αποκτάται μόνο στις περιπτώσεις που το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση χιλίων τουλάχιστον ωρών. Νοείται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο οι προϋποθέσεις που αφορούν στα ακαδημαϊκά προσόντα που οδηγούν στην εξασφάλιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ορισμένες ειδικότητες, δύναται να αναπροσαρμοσθούν προκειμένου να εναρμονιστούν με το ενιαίο σύστημα προσόντων ειδικών ψυχολόγων που ενδεχομένως να τεθεί σε ισχύ στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2

3 4. Η λήψη όλων των νόμιμων μέτρων για τροποποίηση του νόμου που προνοεί για την εγγραφή επαγγελματιών ψυχολόγων (Ν.68(Ι)/95), ώστε να προσδιορίζεται το πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών καθηκόντων με τρόπο που να διασφαλίζονται στο μέγιστο βαθμό τα εξής: (Ι) Σαφής διαχωρισμός επαγγελματικών καθηκόντων ανάμεσα σε Ειδικούς και μη Ειδικούς Επαγγελματίες Ψυχολόγους. (ΙΙ) Σαφής διαχωρισμός επαγγελματικών καθηκόντων ανάμεσα στις Ειδικότητες εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. 5. Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Κυπριακής Κοινωνίας, της Κυπριακής Πολιτείας και της Κυπριακής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των επαγγελματιών ψυχολόγων από τη δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου. 6. Η εκπρόσωπηση των ψυχολόγων στα όργανα σχεδιασμού της πολιτικής που άπτεται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης της ψυχολογίας. 7. Η συσσωμάτωση των ψυχολόγων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας και μισθολογικής αναβάθμισης. 8. Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία του επαγγελματικού έργου, του λόγου και του ερευνητικού έργου των ψυχολόγων και η ανάπτυξη της επιστήμης της Ψυχολογίας. Η ουσιαστική και γόνιμη παρέμβαση των ψυχολόγων ως επιστημόνων σε χώρους της ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας. 9. Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και τη δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα των ψυχολόγων. 3

4 10. Η επιδίωξη για διαφύλαξη υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών στα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα Τμήματα Ψυχολογίας της Ημεδαπής, καθώς και των ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, τα οποία και μόνον οδηγούν σε θεμελίωση δικαιώματος για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου. 11. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των ψυχολόγων, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικώς σε ό,τι αναφέρεται στην Παιδεία, την Υγεία, τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών. 12. Η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της, η προαγωγή της πολιτιστικής δημιουργίας, και η προστασία του περιβάλλοντος. 13. Η ίδρυση και η λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, και η επιδίωξη από την έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, να μην ιδρύονται άλλα επιστημονικά-επαγγελματικά σωματεία ψυχολόγων. Μέλη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων να εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ψυχολόγοι που κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Συλλόγος Ψυχολόγων, να μελετά και να προτείνει προς την πολιτεία τροποποιήσεις και βελτιώσεις όπου και όποτε απαιτούνται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσίο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Οι βασικές αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου να είναι: α) Να συντάξει Παγκύπριο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων. β) Να ασκεί εποπτεία στον κλάδο, με βάση κώδικα δεοντολογίας. Να εξετάζει πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλει επαγγελματικές κυρώσεις στους παραβάτες. 4

5 γ) Να γνωμοδοτεί σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους ψυχολόγους για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. δ) Να λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Πολιτεία σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του ψυχολόγου συμμετέχοντας στα αρμόδια όργανα σχεδιασμού της αντίστοιχης πολιτικής. ε) Να εκπροσωπεί τους ψυχολόγους απέναντι στην Πολιτεία, τους φορείς και όπου αλλού αυτό απαιτείται. στ) Να προάγει τα αιτήματα του κλάδου και να εξασφαλίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των μελών του. ζ) Να εποπτεύει τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση των ψυχολόγων, καθώς και να εγγυάται την άσκηση των φοιτητών ψυχολογίας. η) Να ιδρύσει Ινστιτούτο Μελετών και Εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση κα εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της Ψυχολογίας. θ) Να προχωρήσει σε εκδόσεις απαραίτητες για τον κλάδο και στην σύνταξη και κυκλοφορία εντύπων για την ανταλλαγή επιστημονικών και συνδικαλιστικών απόψεων. ι) Να δημιουργεί και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και να προάγει τον επιστημονικό διάλογο με άλλους φορείς, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό. Άρθρο 3: Στόχοι και Μέσα για την επίτευξη των σκοπών Η εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και μεταξύ άλλων: 5

6 1. Με την εγγραφή στον Σύλλογο μόνο όσων κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακά προσόντα στην επιστήμη της Ψυχολογίας, τα οποία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον υπ αριθμό 3 καταστατικό σκοπό του Συλλόγου θα μπορούν να οδηγήσουν σε κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Νοείται ότι όταν και εφόσον επιτευχθεί η τροποποίηση του νόμου με τρόπο που να ικανοποιούνται οι καταστατικοί σκοποί υπ αριθμό 3 και 4, η εγγραφή στον Σύλλογο θα αφορά πλέον όλους όσους κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. 2. Με την προαγωγή, προάσπιση και εξέλιξη των δικαιωμάτων των ψυχολόγων, και την προστασία και θεσμική κατοχύρωση των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο αποκλειστικών καθηκόντων του επαγγελματία ψυχολόγου. 3. Με τη διεκδίκηση της τροποποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου περί επαγγελματιών ψυχολόγων, ώστε να κατοχυρώνει επαγγελματικά τους κατόχους αναγνωρισμένων πτυχίων και μεταπτυχιακών στην επιστήμη της Ψυχολογίας κατά τρόπο που να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του κλάδου παράλληλα με ένα υψηλό επίπεδο προσφερομένων προς την κοινωνία υπηρεσιών. 4. Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις που εκπροσωπούν ψυχολόγους σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, και ειδικότερα με την εγγραφή του Συλλόγου στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επιστημονικών-Επαγγελματικών Συλλόγων Ψυχολογίας καθώς και σε αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς. 5. Με την συνεργασία και επικοινωνία με φορείς άλλων επιστημονικών κλάδων, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό, για θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και της επιστήμης της Ψυχολογίας. 6. Με την χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου μέσου (μελέτες, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις κ.λ.π.) που θα αποβλέπει στην εξύψωση της 6

7 στάθμης του επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού του κλάδου των ψυχολόγων, καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του κλάδου και της Κοινωνίας για κάθε θέμα που αφορά στο επάγγελμα του Ψυχολόγου και την επιστήμη της Ψυχολογίας. 7. Με δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων και καθιέρωση ιστοσελίδας που να εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου. 8. Με τη συνειδητή συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε εκδηλώσεις, οργανώσεις και γενικότερα με την ενεργό υποστήριξη κάθε κίνησης και ιδέας που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου. 9. Με τη συνεργασία με υπάρχουσες επιστημονικές εταιρείες κέντρα, ιδρύματα και με τη συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχων νέων φορέων με σκοπό την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης σε αντικείμενα της επιστήμης της Ψυχολογίας καθώς και υπηρεσιών εποπτείας ψυχολογικού έργου. 10. Με τη διεκδίκηση από την Πολιτεία επίλυσης οικονομικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται της έμμεσης και άμεσης φορολόγησης, κατά θετική αντιστοιχία με άλλους επιστήμονες-επαγγελματίες. 11. Με την ανάληψη πρωτοβουλίας για υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και προγραμματικών συμφωνιών με εργοδοτικές οργανώσεις. Άρθρο 4: Μέλη του Συλλόγου 1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι: Τακτικά, Συνδεόμενα και Επίτιμα 2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι οι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία Κύπριοι πολίτες, ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 7

8 Ένωσης, ή αλλοδαποί σύζυγοι Κυπρίων πολιτών, ή αλλοδαποί σύζυγοι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας ή πτυχίο ψυχολογίας και πρόσθετα μεταπτυχιακά προσόντα στην επιστήμη της Ψυχολογίας, ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσής τους είτε από αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι όταν και εφόσον επιτευχθεί η τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου (Ν68(Ι)/95) κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι καταστατικοί σκοποί υπ αριθμό 3 και 4, η βασική πρόνοια για εγγραφή στον Σύλλογο θα αναφέρεται πλέον στους κατόχους Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. 3. Συνδεόμενα μέλη μπορούν να είναι άτομα που κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο Σύλλογο φοιτούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσής τους, είτε από αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση των 3/4 των μελών που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπριοι ή αλλοδαποί διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα της Ψυχολογίας και των Γραμμάτων. Τα επίτιμα μέλη δεν λαμβάνουν αύξοντα αριθμό στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, δεν υποχρεούνται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής και συνδρομών, δεν ψηφίζουν, ούτε και εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. Άρθρο 5: Διαδικασία Εγγραφής Μελών 1. Η ιδιότητα του Τακτικού ή Συνδεόμενου μέλους του Συλλόγου αποκτάται με ειδική έντυπη ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εξετάζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της Τακτική ή προς τούτο Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 8

9 Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το δικαίωμα εξέτασης των αιτήσεων σε αρμόδια Επιτροπή, η οποία κατονομάζεται ως Επιτροπή Εγγραφής, η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η οποία απαρτίζεται τουλάχιστο στα 2/3 από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο υπόλοιπο από Τακτικά, ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου. 2. Η ειδική έντυπη αίτηση περιλαμβάνει ενδείξεις για να αναγραφούν συγκεκριμένα στοιχεία ως ακολούθως: (α) Επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός, ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας, και εάν υπάρχουν, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (β) Τίτλος Βασικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ψυχολογία ή οι Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών (γ) Πράξη Αναγνώρισης ή έγγραφο που να εκδόθηκε από αρμόδιο όργανο για σκοπούς πιστοποίησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των σπουδών. (δ) Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος (ε) Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τμήμα και έτος σπουδών για αιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Συνδεόμενου μέλους. 3. Στην αίτηση δηλώνεται ιδιοχείρως από τον αιτητή (α) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, (β) ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι ακριβή, και (γ) ότι συμφωνεί με τη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας και δεν έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου κατά τρόπο που να του στερείται δια παντός ή κατά την παρούσα περίοδο το δικαίωμα κατοχής άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 9

10 4. Στην αίτηση συνάπτεται επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή, αντίγραφο έκαστου πιστοποιητικού αναφέρεται στα σημεία 1(β),(γ), και (δ) του παρόντος Άρθρου. Στις αιτήσεις όσων επιθυμούν την απόκτηση της ιδιότητας του Συνδεόμενου μέλους συνάπτεται πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο αναγράφονται πέραν των αναγκαίων για σκοπούς ταυτοποίησης στοιχείων, το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Πρόγραμμα, και το έτος σπουδών του αιτητή. 5. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται στο Σύλλογο, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό να αποκτηθεί η ιδιότητα του Τακτικού ή Συνδεόμενου Μέλους φυλάσσεται στο Αρχείο του Συλλόγου και χρησιμοποιείται ως ιδιοκτησία του Συλλόγου σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του παρόντος καταστατικού. 6. Μαζί με την αίτηση, και προκειμένου να εξετασθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Εγγραφής, κατατίθεται και το ποσό της εισφοράς εγγραφής και εκδίδεται απόδειξη. Το ύψος του ποσού της εισφοράς εγγραφής δυνατό να διαφοροποιείται ανάμεσα στα Τακτικά και Συνδεόμενα Μέλη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το ποσό της εισφοράς εγγραφής δεν επιστρέφεται και ο Σύλλογος ενημερώνει γραπτώς χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει τους λόγους απόρριψης τον αιτητή. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης το ποσό αυτό θα λογίζεται ως δικαίωμα εγγραφής. 7. Αιτήσεις (α) που δεν συνοδεύονται από ολόκληρο το ποσό της προβλεπόμενης εισφοράς εγγραφής, (β) που είναι ανεπαρκώς συμπληρωμένες, (γ) στις οποίες δεν συνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (δ) στις οποίες τα συναπτόμεντα δικαιολογητικά δεν είναι πιστοποιημένα όπως προβλέπεται από τα ανωτέρω, θεωρούνται ως εκκρεμούσες αιτήσεις για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης του αιτητή για το καθεστώς της αίτησής του. Με την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών και σε περίπτωση που ο αιτητής εντωμεταξύ δεν προσκομίσε τα στοιχεία που υπολείπονται, η αίτηση θεωρείται ως μη γενόμενη. Το ποσό της εγγραφής στις περιπτώσεις που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. 10

11 8. Όταν εγκριθεί η αίτηση κάποιου ως τακτικό ή συνδεόμενο μέλος, καταγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και η εγγραφή καταχωρείται στο Μητρώο Τακτικών Μελών του Συνδέσμου ή στο Μητρώο Συνδεόμενων Μελών αντίστοιχα, λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό. Με ειδική έντυπη επιστολή ενημερώνεται ο αιτών για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καλείται να αποστείλει στον Σύλλογο την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους και τρεις φωτογραφίες προκειμένου να εκδωθεί το Πιστοποιητικό Μέλους. 9. Η ημερομηνία καταγραφής στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της έγκρισης της αιτήσης εγγραφής κάθε αιτητή αποτελεί και την επίσημη ημερομηνία εγγραφής του στον Σύλλογο. Σε περίπτωση που ανατεθεί η εξέταση των αιτήσεων στην Επιτροπή Εγγραφής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιήσει τις αποφάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Τακτική Συνεδρία ή στην εκτάκτως συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Εκτός από τις προϋποθέσεις εγγραφής που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει το αιτούμενο για εγγραφή στο Σύλλογο άτομο να μην έχει καταδικαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας, και να μην του έχει επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο -που αναφέρεται στον Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμων- ποινή διαγραφής του ονόματός του από το Μητρώο, ή αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου για χρονική περίοδο που να συμπίπτει με την κατάθεση αίτησης για εγγραφή στο Σύλλογο. 11. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Επιτροπή, ο αιτητής δικαιούται να απευθυνθεί εκ νέου για επανεξέταση της αίτησής του, προσκομίζοντας ωστόσο καινούργια στοιχεία και καταβάλλοντας εκ νέου το πόσο που ορίζεται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους. 12. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ όσον είναι ταμειακώς 11

12 ενήμερο. Σε περίπτωση επανεγγραφής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση. Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών 1. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Δεοντολογικού Κώδικα και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 2. Όλα τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. 3. Τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους Τομείς Μελέτης και στις Επιτροπές του Συλλόγου. (β) Να παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου. (γ) Να παίρνουν τον λόγο στις συνεδριάσεις των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για την λήψη αποφάσεων σε κάθε ζήτημα που εισάγεται για ψηφοφορία. 12

13 (δ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. (ε) Να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι βοηθά τον Σύλλογο στην επίτευξη των σκοπών του. (στ) Να κατέχουν Πιστοποιητικό Μέλους και Ταυτότητα Μέλους του Συλλόγου. 4. Τα ταμειακώς ενήμερα Συνδεόμενα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Τακτικά μέλη με εξαίρεση των δικαιωμάτων (α) να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, (β) να εκλέγουν και (γ) να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. Δικαιούνται, αφού προταθούν από Τακτικά μέλη, να εκλέγονται σε Επιτροπές που θα συστηθούν με αντικείμενο τα φοιτητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα ή άλλη φύσεως ζητήματα που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σκόπιμη η συμμετοχή Συνδεόμενου Μέλους. 5. Κάθε μέλος, για να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, υποχρεούται να έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική οφειλή προς τον Σύλλογο και την συνδρομή του τρέχοντος έτους εξ ολοκλήρου. 6. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης αλληλογραφίας τους. Άρθρο 7: Οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι: 1. Η εισφορά εγγραφής, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό τών δέκα (10) λιρών Κύπρου, τόσο για τα Τακτικά όσο και για τα Συνδεόμενα Μέλη. 2. Η ετήσια συνδρομή, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) λιρών Κύπρου για τα Τακτικά μέλη και των 13

14 δέκα (10) για τα Συνδεόμενα μέλη, καταβάλλεται το αργότερο πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. 3. Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε καμμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν την ετήσια συνδρομή, για το σύνολο του ημερολογιακού έτους. Η έκτακτη εισφορά έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και οι ετήσιες συνδρομές, για όλα τα μέλη. 4. Ταμειακώς ενήμερα μέλη ορίζονται όσα έχουν εξοφλήσει και το τρέχον έτος. 5. Η εισφορά εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή καταβάλλονται στο ολόκληρο, για το τρέχον έτος που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Μελών, ανεξαρτήτως τού διαρρεύσαντος από την αρχή του έτους χρόνου. Άρθρο 8: Πειθαρχικές Κυρώσεις 1. Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει οριστικά με απόφασή του κάθε μέλος που οφείλει ετήσιες συνδρομές άνω των τριών ετών, δύο μήνες μετά την ειδοποίηση του μέλους με συστημένη επιστολή, εάν, παρά την ειδοποίηση, δεν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση επανεγγραφής στον Σύλλογο, το μέλος οφείλει να εξοφλήσει και τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. 3. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό, που θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και σύμφωνα με τον οποίο θα ορίζονται το 14

15 περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογία του Συλλόγου και η διαδικασία εξέτασης και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων. Άρθρο 9: Δομή, Λειτουργία και Όργανα του Συλλόγου Ο σύλλογος έχει τα εξής όργανα: 1. Την Γενική Συνέλευση: Τακτική και Έκτακτη 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Την εξελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 10: Σύνθεση και συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων είναι εννιαμελές (9), και τα μέλη του εκλέγονται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη κάθε δύο (2) χρόνια. Εκτός από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται τουλάχιστο και τρεις επιλαχόντες. 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη, αρχίζει από την επομένη των αρχαιρεσιών και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται, σε: (α) Μέλη τού Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) σε μέλη που, εφ' όσον το επιθυμούν, είναι δυνατόν να ορισθούν και να εκλεγούν ως Υπεύθυνοι Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Τα μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: (α) ο Πρόεδρος, (β) ο Αντιπρόεδρος, (γ) ο Γενικός Γραμματέας, (δ) ο Ειδικός Γραμματέας, και 15

16 (ε) ο Ταμίας. 5. Οι Υπεύθυνοι Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: (α) Νομικών και Άσκησης Επαγγέλματος, (β) Τύπου, Εκδόσεων και Τεκμηρίωσης, (γ) Φοιτητών και Εκπαίδευσης, (δ) Περιφερειακής Οργάνωσης. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία τού Συλλόγου ή όπου αλλού ορισθεί, με την φροντίδα του πρώτου σε σειρά ψήφων εκλεχθέντα Συμβούλου, το δεύτερο μετά την ημερομηνία των εκλογών Σάββατο και ώρα 10η πρωϊνή, με σκοπό να συγκροτηθεί σε Σώμα και να γίνει η κατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή μέλους γίνεται και στην περίπτωση που το μέλος αυτό απουσιάζει. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι Εθνική Εορτή ή πραγματοποιούνται εκλογές κ.λ.π., όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο Β2 του άρθρου 17 τού παρόντος καταστατικού και για την Γενική Συνέλευση, η πρώτη συνεδρίαση αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο ή το μεθεπόμενο, και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση, και αν δεν υπάρξει μεταξύ τους συμφωνία για το ποιος θα συγκαλέσει την Πρώτη Συνεδρία, πραγματοποιείται για τον σκοπό αυτό κλήρωση. 7. Για να συγκροτηθεί σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του. Προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε τα εκλεγέντα μέλη. Η κατανομή των θέσεων γίνεται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων. Οι θέσεις κατανέμονται κατά την ως άνω εκτεθείσα σειρά. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει την προεδρία της Συνεδρίασης, και συνεχίζεται η ψηφοφορία για την εκλογή των υπολοίπων μελών τού Προεδρείου και των Τομέων, εάν υπάρχουν υποψηφιότητες. Εάν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες για το σύνολο ή μέρος των Τομέων, οι τομείς θεωρούνται μη υφιστάμενοι και το έργο που θα επιτελούσαν βαρύνει, όπως και κάθε άλλο έργο, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. 16

17 8. Στην Πρώτη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παραδίδει με αναλυτικό πρακτικό τον Σύλλογο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφο αυτού του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος και κάθε μέλος τού απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον νέο Πρόεδρο. Το πρακτικό παράδοσης και παραλαβής του Συλλόγου σφραγίζεται, πρωτοκολλάται και αρχειοθετείται. Σε περίπτωση μη εκλογής νέου Προέδρου, τον Σύλλογο παραλαμβάνει το πρώτο, κατά σειρά, μέλος του Προεδρείου ή ο πρώτος, κατά σειρά, Υπεύθυνος Τομέα. Σε περίπτωση μη συγκρότησης σε Σώμα ή μη εκλογής μελών Προεδρείου και Υπευθύνων Τομέων, τον Σύλλογο υποχρεούται να παραλάβει ο πρώτος σε σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει στα πρακτικά της Πρώτης Συνεδρίας το πρακτικό των Αρχαιρεσιών, το οποίο συνέταξε με το τέλος της όλης διαδικασίας των Αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή, και στο οποίο αναφέρονται: ο αριθμός των τακτικών μελών του Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που ήταν ταμειακώς ενήμεροι και είχαν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων, τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σώμα και Πλειοψηφία δυνατόν να καθαιρεί μέλη τουπροεδρείου ή Υπευθύνους Τομέων από τα αξιώματά τους, εάν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που ανέλαβαν. Στο σύνολό του είναι ανακλητό μόνο από την Γενική Συνέλευση, οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 4/7 των παρευρισκομένων μελών. Σε τέτοια περίπτωση εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μπορούν να μετέχουν μέλη του προηγούμενου. 11. Για κάθε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να είναι παρόντα εφτά (7) μέλη και να έχει περιληφθεί το θέμα στην Ημερήσια 17

18 Διάταξη, που γίνεται γνωστή στα μέλη με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου και μόνο κατά την διαδικασία Τακτικής Συνεδρίασης. 12. Για πλήρωση των για οποιονδήποτε λόγο χηρευουσών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα επιλαχόντα μέλη κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές. Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή εξαντληθεί και αν για οποιονδήποτε λόγο περισσότερα από τρία (3) μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, εντός ενός μηνός συγκαλείται από τους υπόλοιπους Συμβούλους Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία διεξάγονται εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 13. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) κατά σειρά Τακτικές Συνεδριάσεις ή δέκα (10) σποραδικές Τακτικές Συνεδριάσεις κατά την διετή διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του μέλους και αντικαθίσταται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το μέλος που είναι πρώτο κατά σειρά ψήφων επιλαχών. Άρθρο 11: Συνεδριάσεις και Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, στα γραφεία του Συλλόγου ή όπου αλλού οριστεί, μια φορά τον μήνα, το πρώτο Σάββατο του μήνα. Ώρα έναρξης της Συνεδρίασης ορίζεται η 10η πρωϊνή. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι Εθνική Εορτή ή Επίσημη Αργία ή πραγματοποιούνται εκλογές κ.λ.π., όπως ορίζεται για την Γενική Συνέλευση στην παράγραφο Β2 τού άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, η Συνεδρίαση αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο ή το μεθεπόμενο, και ούτω καθεξής. 18

19 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, για συγκεκριμένο θέμα, από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία ορίζεται το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Συνεδρίαση εντός επτά (7) ημερών από την κατάθεση της αίτησης των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τίθεται υπ' όψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα. 3. Η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και είναι στην διάθεση των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα μετά από πρόταση τόσο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από μέλη εκτός αυτού. Πριν από την Τακτική Συνεδρίαση αποφασίζεται η σειρά των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Πρώτο θέμα τίθεται πάντοτε η εγγραφή νέων μελών. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και προεδρεύει το ιεραρχικά ανώτερο μέλος του προεδρείου που παρευρίσκεται στην συνεδρία. Η σειρά με την οποία απαριθμούνται τα μέλη του Προεδρείου στο σημείο 4 του άρθρου 10 αντιπροσωπεύει και την μεταξύ τους ιεραρχική διαβάθμιση. 5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Εάν υπάρχει προσωπικό ζήτημα, το οποίο αναγνωρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. 19

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ν. 727/1977) Άρθρο 1 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οι παρακάτω υπογράφοντες ως ιδρυτικά μέλη, όλοι Έλληνες υπήκοοι και ενήλικοι, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, υπηρετούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα