Προς : Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς : Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ)"

Transcript

1 Προς : Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ) Θέμα : Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός έτους web-based e- Recruitment πληροφοριακού συστήματος, προκήρυξης, αξιολόγησης και πλήρωσης θέσεων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς του δημοσίου και θα διατίθεται με άδεια EUPL. Η εταιρία μας, Intrasft Internatinal S.A Υποκατάστημα Ελλάδας, σας υποβάλλει τεχνική και οικονομική προσφορά στα πλαίσια του προαναφερόμενου διαγωνισμού. Η προσφορά μας καλύπτει το σύνολο του έργου «web-based e-recruitment» καθώς και την φιλοξενία (hsting) αυτού στο διαδίκτυο» και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λειτουργικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, τα οποία αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. Το τίμημα των προσφερομένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ύψος των # ,50 # (σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. για όλες τις ειδικότητες της Ομάδας Έργου όπως αυτές προδιαγράφονται κατωτέρω. Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, η INTRASOFT Internatinal, έχει να επιδείξει στο εταιρικό της προφίλ το ότι αποτελεί έναν από τους βασικότερους προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής των επισήμων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών συμπεριλαμβανομένου και της Ελληνικής και εγγυάται πλήρως την ποιοτική ολοκλήρωση του παρόντος έργου για την ΕΛ/ΛΑΚ Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για πενήντα (50) ημέρες, προσμετρούμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

2 1.Σύνοψη Σύντομη περιγραφή του έργου Λειτουργικές προδιαγραφές Τεχνικές προδιαγραφές Λοιπές Προδιαγραφές Συγκριτικά πλεονεκτήματα του αναδόχου Τεχνική Περιγραφή της Λύσης Αρχιτεκτονική του συστήματος Συστατικά J2EE J2EE Λογισμικό ανοιχτού κώδικα Σχεδιαστικά Πρότυπα Περιορισμοί και Φιλοξενία Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών Συμμόρφωσης Κατάλογος Σχετικών Έργων και Τεχνογνωσία Σύνθεση Ομάδας Υλοποίησης Ενδεικτική εμπειρία ομάδας έργου Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ενότητα Εργασίας 1 - Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής Παραδοτέα Ενότητα Εργασίας 2 - Σχεδίαση εφαρμογής Παραδοτέα Ενότητα Εργασίας 3 - Ανάπτυξη εφαρμογής Παραδοτέα Ενότητα εργασίας 4 - Δοκιμές λειτουργικότητας και επίδοσης Παραδοτέα Ενότητα Εργασίας 5 Εκπαίδευση, εγκατάσταση και συντήρηση Παραδοτέα Συντονισμός και διαχείριση Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης...33

3 1. Σύνοψη Το παρόν παρέχει μια σύνοψη της κατανόησης του αναδόχου σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας που θα εκτελεστεί από την ομάδα έργου Σύντομη περιγραφή του έργου H Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ) είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός έτους ενός web-based e-recruitment πληροφοριακού συστήματος, προκήρυξης, αξιολόγησης και πλήρωσης θέσεων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς του δημοσίου και θα διατίθεται με άδεια EUPL Λειτουργικές προδιαγραφές Το πληροφοριακό σύστημα θα έχει κατ ελάχιστο τις ακόλουθες λειτουργικές προδιαγραφές: Την δυνατότητα εγγραφής και τήρησης αρχείου βιογραφικών με πρότυπο (πχ από εγγεγραμμένους χρήστες. Το αρχείο βιογραφικών θα περιλαμβάνει τόσο δομημένη πληροφορία, που θα εισάγεται μέσω φορμών, όσο και επισυναπτόμενα αρχεία σε binary μορφή. Τη δυνατότητα πολλαπλών παράλληλων προκηρύξεων θέσεων (πχ ) και αυτόματης ενημέρωσης των εγγεγραμμένων χρηστών (μέσω , RSS/Atm feed κοκ). Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για την πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις. Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων/βιογραφικών με πολλαπλά κριτήρια ανά προκήρυξη από πολλαπλούς εξωτερικούς αξιολογητές παράλληλα. Τη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου υπηρετούντος προσωπικού από τον φορέα - χρήστη της εφαρμογής. Τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων) σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά και επεξεργασία εκτός του συστήματος (π.χ. XML, PDF). Τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων Τεχνικές προδιαγραφές Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει κατ ελάχιστο να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

4 Ανάπτυξη με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν έχουν περιοριστικούς όρους χρήσης και διάθεσης. Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον virtual cmputing σε απομακρυσμένο υπολογιστικό κέντρο (data center). Περιβάλλον εργασίας στο web (μέσω brwser). Όλες οι οθόνες, χειριστών, στελεχών, διαχειριστή θα είναι σε web περιβάλλον. Υποστήριξη όλων των γνωστών φυλλομετρητών (όπως Internet Explrer, Firefx, Safari, Chrme κοκ) Αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Χρήση SSL και δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου. Παραγωγή και διατήρηση πλήρους audit trail με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο. Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων Λοιπές Προδιαγραφές Η ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει με ευέλικτο (agile) τρόπο προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να παραδίδεται τμηματικά με διαρκώς αυξανόμενη λειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για διάστημα ενός έτους Συγκριτικά πλεονεκτήματα του αναδόχου Η ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού κατά παραγγελία είναι μια σύνθετη διαδικασία όταν πρόκειται για την ικανοποίηση μοναδικών οργανωτικών απαιτήσεων και μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύνους που μπορούν να εξεταστούν μόνο με τη στενή συνεργασία μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη. Ο ανάδοχος έχει την ιδιαίτερη πείρα στην ανάπτυξη, την ολοκλήρωση, την επέκταση και τη λειτουργική διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι τομείς όπου ο ανάδοχος έχει εκτεταμένη εμπειρία περιλαμβάνουν Πύλες Πληροφόρησης: Ο ανάδοχος έχει δημιουργήσει μια μεθοδολογία για την διαχείριση περιεχομένου που στοχεύει στην διασφάλιση της ποιότητας και συνέπειας των πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύσσει. Η μεθοδολογία παρέχει διαδικασίες και ποιοτικές προδιαγραφές που καλύπτουν την ανάπτυξη υπηρεσιών, την έκδοση καλών πρακτικών, τη διαχείριση ροών περιεχομένου, τον ποιοτικό έλεγχο του περιεχομένου και την προώθηση μέσω marketing. Αυτές οι διαδικασίες και προδιαγραφές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της πληροφοριακής πύλης CORDIS, που παρέχει πλήρης πληροφόρηση σχετικά με όλες τις δράσεις των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπηρεσίες Επικοινωνίας: Ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίας επικοινωνίας που περιλαμβάνουν δημοσίευση, διάχυση, marketing και υπηρεσίες προώθησης. Υπεύθυνη είναι μια διεθνής ομάδα που περιλαμβάνει δημοσιογράφους, δημιουργούς περιεχομένου, σχεδιαστές web, προγραμματιστές, μεταφραστές και ειδικούς marketing. Η εκδοτική ομάδα προετοιμάζει το

5 περιεχόμενο για το διαδίκτυο, ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις και διαθέτει εμπειρία σε όλους τους τομείς δημοσίευσης και διάχυσης στατικού, δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ολοκλήρωσης: Ο ανάδοχος διαθέτει ένα επιτυχημένο ιστορικό που εκτείνεται από τη δημιουργία νέων κατά παραγγελία εφαρμογών μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογών. Ο ανάδοχος έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μερικά από τα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα συστήματα παγκοσμίως με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και πληθώρα πλατφόρμων ανάπτυξης επιλεγμένων βάση των αναγκών του κάθε έργου. Ο ανάδοχος δύναται να μεταφέρει σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία στους πελάτες της μέσα από εκπαίδευση και εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις πτυχές των λύσεων που παρέχει. Υποστήριξη Εφαρμογών: Ο ανάδοχος προσφέρει υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσιών για εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες τεχνολογίες και πλατφόρμες. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε σχέση με Επιχειρησιακές Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου κ.α.

6 2. Τεχνική Περιγραφή της Λύσης Στο παρόν κείμενο, περιγράφεται η αρχιτεκτονική και οι βασικές λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος προκήρυξης, αξιολόγησης και πλήρωσης θέσεων ( web-based e-recruitment ) καθώς και οι υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Για το σύνολο το πληροφοριακού συστήματος και τα παραδοτέα λογισμικού και υπηρεσιών υλοποίησης του θα συμπεριλαμβάνονται κατ ελάχιστο οι πληροφορίες και προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην προκήρυξη (http://bit.ly/efmqnp) Αρχιτεκτονική του συστήματος Το web-based e-recruitment θα υλοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης και εκτέλεσης Java Enterprise Editin (J2EE), την πλέον διαδεδομένη επιλογή για εφαρμογές επιπέδου enterprise. Η πλατφόρμα J2EE ικανοποιεί ευρύ φάσμα αναγκών απόδοσης, αξιοπιστίας, ολοκλήρωσης και επεκτασιμότητας ενώ, είναι συμβατή με όλα τα ευρείας χρήσης λειτουργικά συστήματά. Με την χρήση της πλατφόρμας J2EE επιτυγχάνεται: Γρήγορη ανάπτυξη και παράδοση των εφαρμογών Καλύτερη διαχείριση της ολοκλήρωσης εφαρμογών και συστημάτων Σχεδιασμός και διαχείριση της επεκτασιμότητας των εφαρμογών και των συστημάτων, έτσι ώστε να καλύπτονται περισσότεροι χρήστες, να διαχειρίζονται περισσότερα δεδομένα κλπ. Μείωση του κόστους ανάπτυξης εφαρμογών εφόσον η πλατφόρμα είναι ελεύθερη. Η ανεξαρτητοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και των εφαρμογών από συγκεκριμένες εμπορικές πατέντες. Η καλύτερη διαχείριση ασφάλειας και αξιοπιστίας μέσω καθιερωμένων προτύπων Η πλατφόρμα J2EE περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών (services), APIs (Applicatin Prgramming Interfaces) και πρωτοκόλλων που εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα για την ανάπτυξη κατανεμημένων, WEB-based εφαρμογών πολλαπλών επιπέδων. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη του λογισμικού θα γίνει σύμφωνα με προδιαγραφές J2EE και Web Services θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους οργανισμούς δημοσίου αλλά και εταιρίες να αναπτύξουν και δικές τους υπηρεσίες επαναχρησιμοποιώντας κώδικα. Η πρόσβαση των κρατικών υπαλλήλων στο web-based e-recruitment θα προσφέρεται μέσω Διαδικτύου με τη χρήση περιηγητών Ιστού και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον περιηγητή τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαφορετικές ενότητες του συστήματος. Ακολούθως περιλαμβάνεται η συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος:

7 Εικόνα 1 - Αρχιτεκτονική Σύνοψη

8 Εικόνα 2 - Αρχιτεκτονική Συστήματος Το κεντρικό σύστημα θα ακολουθεί φιλοσοφία N-tier με frnt-end, middleware και βάση δεδομένων. Η υλοποίηση των mdules του συστήματος αυτού θα περιλαμβάνει υλοποίηση και στα τρία αυτά επίπεδα. Το τελικό σύστημα θα βασίζεται στη φιλοσοφία thin-client για την ικανοποίηση των εσωτερικών αναγκών των προσφερόμενων υπηρεσιών χρησιμοποιώντας τεχνολογία εσωτερικού δικτύου (Intranet) κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εξυπηρετούμενοι (clients) να είναι υπεύθυνοι μόνο για την πρόσβαση στην διεπαφή (interface) μέσω περιηγητή (brwser) ενώ η επεξεργασία των δεδομένων και τα αιτήματα των χρηστών (applicatin & data lgic) να εκτελούνται στην πλευρά του server. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: Cntent Delivery: Η επιγραμμική πύλη που θα παρουσιάζει όλο το περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει οι διαχειριστές σχετικά με τις διάφορες ενότητες της πύλης (π.χ. συμβουλές καριέρας, νέα, ειδοποιήσεις, κ.α.). Θα προσφέρει υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως: Την δυνατότητα τήρησης αρχείου βιογραφικών με Eurpass ή άλλο πρότυπο. Το αρχείο βιογραφικών θα περιλαμβάνει τόσο δομημένη πληροφορία, που θα εισάγεται μέσω φορμών, όσο και επισυναπτόμενα αρχεία σε binary μορφή. Θα είναι δυνατόν ο χρήστης να τηρεί πολλαπλά προφίλ και να αντιστοιχεί συγκεκριμένο βιογραφικό σε κάθε προφίλ.

9 Τη δυνατότητα αναζήτησης θέσεων εργασίας και παρουσίαση ανά κατηγορία (οι επισκέπτες θα μπορούν να διαλέγουν επαγγελματική κατηγορία ώστε να αποκτούν πρόσβαση στις θέσεις εργασίας που ανήκουν στην επιλεγμένη επαγγελματική κατηγορία). Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για την πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις. Κάθε φορά που ο χρήστης θα επιλέγει να αποστείλει βιογραφικό για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα καλείται να επιλέξει το προφίλ/βιογραφικό που θα αποσταλεί ή θα κάνει uplad καινούριο βιογραφικό για τη συγκεκριμένη θέση. Cntent Management System (CMS): Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που θα επιτρέπει την εύκολη διαχείριση του δικτυακού περιεχομένου που θα απαρτίζει την επιγραμμική πύλη μέσω της οποίας θα αναρτώνται οι θέσεις εργασίας. Θα μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις δυναμικές πληροφορίες του δικτυακού τόπου και να προσφέρει υπηρεσίες που εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των διαχειριστών του οι οποίοι θα μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν ιστοσελίδες (πχ το ταμπλό με ανοιχτές θέσεις εργασίας που θα χωρίζεται σε επαγγελματικές κατηγορίες η/και φορείς του δημοσίου) μέσω ενός nline WYSIWYG ("What Yu See Is What Yu Get") HTML editr. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα για Την προκήρυξη πολλαπλών παράλληλων προκηρύξεων θέσεων και αυτόματης ενημέρωσης των εγγεγραμμένων χρηστών (μέσω , RSS/Atm feed κοκ) Την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων/βιογραφικών με πολλαπλά κριτήρια ανά προκήρυξη από πολλαπλούς εξωτερικούς αξιολογητές παράλληλα. Την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου υπηρετούντος προσωπικού από τον φορέα - χρήστη της εφαρμογής. Την εξαγωγή όλων των αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων) σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά και επεξεργασία εκτός του συστήματος. Την παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Επιπλέον υπηρεσίες για τους διαχειριστές θα είναι η διαχείριση και προβολή διαφημιστικών banners και η δυνατότητα παρουσίασης του περιεχομένου σε συνεργαζόμενα sites (syndicatin). CV & Vacancy Management Mdule (CVM): Η ενότητα θα περιλαμβάνει ένα σχεδιαστικό εργαλείο για τη δημιουργία φορμών που θα παρέχει επιλογές για τα πεδία της φόρμας, όπως πολλαπλής επιλογής, πίνακες, συνδυαστικές, χρονικές, ναι/όχι, ελεύθερο κείμενο, κλπ και οι διαχειριστές θα επιλέγουν πώς να τοποθετήσουν το κάθε πεδίο στην φόρμα με τη χρήση μιας διεπαφής μεταφοράς και απόθεσης. Επίσης, θα επιτρέπει την αποθήκευση πεδίων και φορμών σε εκδόσεις (versining) και την επαναχρησιμοποίηση τους. Με τις λειτουργίες αυτές, το σύστημα θα επιτρέπει στους διαχειριστές Το σχεδιασμό των φορμών που θα χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για την εισαγωγή τις δομημένης πληροφορίας που θα πρέπει να συνοδεύει το ανέβασμα των βιογραφικών.

10 Τη δημιουργία φορμών (templates) για την δημιουργία προκηρύξεων θέσεων εργασίας Τη δημιουργία φορμών που θα χρησιμοποιηθούν από τους αξιολογητές κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των βιογραφικών. Μια διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να γίνει με πολλαπλά κριτήρια ανά προκήρυξη από πολλούς εξωτερικούς αξιολογητές ταυτόχρονα. Για το σκοπό αυτό Security Mdule θα επιτρέπει στο κάθε αξιολογητή να συμπληρώνει τα πεδία στα οποία έχει πρόσβαση βάση των δεξιοτήτων του. Επιπλέον των ανωτέρω mdules η λειτουργικότητα θα υποστηρίζεται από ένα σύνολο επιπλέον τεχνολογιών και λειτουργικοτήτων γενικότερης φύσεως. Security Mdule (SM): Η ενότητα αυτή θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των χρηστών και την απονομή δικαιωμάτων πρόσβασης ανάλογα με την κατηγορία του κάθε χρήστη. Η πρόσβαση των χρηστών μέσω δικτύου θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρόσβασης/ρόλων και οι κωδικοί πρόσβασης (passwrds) των χρηστών θα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα. Η πλατφόρμα θα δίνει στους διαχειριστές την δυνατότητα ελέγχου των εξουσιοδοτήσεων σε χρήστες ή ομάδες χρηστών στη μέγιστη δυνατή ανάλυση, επιτρέποντας ακόμα και τον καθορισμό δικαιωμάτων σε επίπεδο πεδίου πληροφορίας όπως επίσης και τα επιτρεπτά επόμενα στάδια ανά ρόλο, επιτυγχάνοντας έτσι τον απόλυτο βαθμό λεπτομερούς καθορισμού των επιτρεπτών κινήσεων και πρόσβασης σε δεδομένα. Η διαχείριση δικαιωμάτων μεμονωμένων χρηστών ή ομάδων γίνεται έτσι βάσει των ρόλων αυτών ή/ και των εργασιών που εκτελούν. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις προδιαγραφές του διαγωνισμού e-recruitment μπορούμε να διακρίνουμε κατ ελάχιστο τις εξής κατηγορίες χρηστών Διαχειριστές: Χρήστες με πλήρη και επιβεβαιωμένα στοιχεία που θα μπορούν να δημιουργούν και να δημοσιοποιούν περιεχόμενα, φόρμες, προκηρύξεις θέσεων εργασίας κ.α. Οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών παράλληλων προκηρύξεων θέσεων για τις οποίες το σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα ( , RSS/atm) τους υποψήφιους βάση του προφίλ τους. Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να δώσει εντολή στο σύστημα να παραβλέψει την αυτόματη ενημέρωση βάση προφίλ ώστε να αποσταλεί ειδοποίηση σε όλους τους χρήστες ανεξαίρετος. Επίσης, οι διαχειριστές θα μπορούν να προσκαλέσουν αξιολογητές να αξιολογήσουν τις αιτήσεις υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων εργασίας. Για το σκοπό αυτό το σύστημα θα διατηρεί ένα μητρώο αξιολογητών και θα επιτρέπει στους διαχειριστές να αναζητήσουν και να προσκαλέσουν αξιολογητές βάση δεξιοτήτων. Επιπλέων λειτουργικότητα για τους αξιολογητές θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των επισυναπτόμενων αρχείων) σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά και επεξεργασία εκτός του συστήματος καθώς και τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Αξιολογητές: Εγγεγραμμένοι χρήστες που θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν βιογραφικά βάση πρόσκλησης. Οι αξιολογητές θα συμπληρώνουν στο προφίλ τους δεξιότητες και βάση αυτών θα προσκαλούνται να κάνουν επιμέρους αξιολογήσεις βιογραφικών. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης θα συμπληρώνουν την αξιολόγησή τους συμπληρώνοντας πεδία στα οποία έχουν πρόσβαση βάση των δεξιοτήτων τους. Η πρόσβαση θα καθορίζεται από τους διαχειριστές μέσω του security mdule. Υποψήφιοι: Εγγεγραμμένοι χρήστες που θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προφίλ και να ανεβάζουν βιογραφικά συνοδευόμενα από δομημένες πληροφορίες

11 που θα παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης φορμών κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κάθε προφίλ και το ανέβασμα του βιογραφικού στα πρότυπα που θα υποστηρίζονται (κατ ελάχιστο Eurpass). Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν alerts ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις ( & RSS) σχετικά με προκηρύξεις που ανήκουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες ή/και φορείς δημοσίου ή/και περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις και βιογραφικά για την πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις. Πρώτα θα επιλέγουν την προκήρυξη και μετά το σύστημα θα τους υπαγορεύει να επιλέξουν το προφίλ και κατά συνέπεια το βιογραφικό με το οποίο θα αιτηθούν ή θα τους δίνει τη δυνατότητα να αιτηθούν με ένα νέο βιογραφικό το οποίο δεν έχουν ανεβάσει στο σύστημα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επίσης, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν προκηρύξεις για τις οποίες δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν θα αιτηθούν. Τέλος, το security mdule θα είναι υπεύθυνο για την αποτροπή επαναλαμβανόμενης αιτήσεως από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια θέση μέσω κατάλληλων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι κάθε χρήστης μπορεί να αιτηθεί εφάπαξ σε μια προκήρυξη. Guest: Μη εγγεγραμμένοι χρήστες που θα μπορούν απλώς να έχουν πρόσβαση στα κείμενα των προκηρύξεων και να αναζητούν προκηρύξεις βάση κριτηρίων αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ ή υποβολής αίτησης. Τα θέματα ασφαλείας της εφαρμογής θα αντιμετωπιστούν με την χρήση της SSL και δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου. Για το σκοπό αυτό θα υιοθετηθεί η κρυπτογράφηση στις ζώνες που απαιτούν πρόσθετη έγκριση και ελεγχόμενη πρόσβαση (διαχείριση, επικύρωση, κ.λπ.). Επιπλέον, η πρόσβαση στο σύστημα θα προστατεύετε με την επικύρωση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Γενικά, οι προδιαγραφές ασφαλείας θα ορισθούν βάση του OWASP Tp Ten Applicatin Security Risks fr (http://www.wasp.rg/index.php/categry:owasp_tp_ten_prject) και του SANS 2010 CWE (Cmmn Weakness Enumeratin) Tp 25 Mst Dangerus Sftware Errrs (http://cwe.mitre.rg/tp25/). Το σύστημα θα σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί τα παρακάτω: Χειρισμό αιτημάτων για προσδιορισμό και επικύρωση χρηστών, που επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Δυνατότητα περιορισμού των προνομίων πρόσβασης στις ανάγκες εργασίας. Εγγύηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και προστασία ευαίσθητων δεδομένων με encryptin και hashing. Δυνατότητα παραγωγής audit / event lgs με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο. Wrkflw Mdule (WFM): Η ενότητα που θα υποστηρίζει τις ανάγκες διαχείρισης ροών εργασίας για την δημιουργία μιας προκήρυξης και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης μέχρι της τελική κρίση. Τα ελάχιστα βήματα που θα προβλέπονται ανεξάρτητα από το είδος της προκήρυξης (κάθε είδος θα έχει δικό του template κατά τη δημιουργία της προκήρυξης) θα είναι ο σχεδιασμός της προκήρυξης, η ρύθμιση του χρονικού περιθωρίου για την υποβολή αιτήσεων, η ανάρτηση της προκήρυξης, η πρόσκληση αξιολογητών, οι ρυθμίσεις της διαδικασίας αξιολόγησης (επιλογή φόρμας αξιολόγησης, αριθμού αξιολογητών, κ.α.), η βαθμολόγηση των υποψηφίων βάση αξιολόγησης και η τελική επιλογή.

12 Data Mining Mdule (Εξόρυξη γνώσης): Η ενότητα αυτή θα ασχολείται με την εξόρυξη πληροφορίας/γνώσης από τα δεδομένα της βάσης του συστήματος με στόχο την προβολή αναφορών σχετικών με τη συμπεριφορά των χρηστών βάσει των δημογραφικών τους στοιχείων (ηλικία, φύλο, μόρφωση, εισόδημα, τόπος κατοικίας), της δημοφιλίας των προκηρύξεων ανά επαγγελματική κατηγορία/οργανισμό δημοσίου κ.α. Η εξαγωγή τέτοιων συμπερασμάτων από τα δεδομένα της βάσης θα αποτελέσει εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, θα δίνει την δυνατότητα χρήσης των ιστορικών στοιχείων για εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό θα γίνει με την χρήση εξελιγμένων τεχνικών Data mining. Σαν αποτέλεσμα για παράδειγμα, κάποιος διαχειριστής θα μπορεί να δει trends σχετικά με αριθμό αιτήσεων, ηλικία και επίπεδο γνώσεων υποψηφίων κ.α Συστατικά J2EE Τα J2EE συστατικά (cmpnents) που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του λογισμικού αποτελούν βασικές τεχνολογίες του πυρήνα του J2EE και είναι τα παρακάτω Συνδεσιμότητα Βάσης Δεδομένων Java (JDBC): Είναι μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) που αποτελεί μια ομοιόμορφη μέθοδο πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων. Η διεπαφή αποκρύπτει από την ομάδα ανάπτυξης όλες της μη ανοιχτές πτυχές της βάσης δεδομένων και καθιστά τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί με JDBC ανεξάρτητες από όποια βάση δεδομένων. Java Naming and Directry Interface (JNDI): Η διεπαφή (API) JNDI αποτελεί ένα μηχανισμό πρόσβασης σε naming and directry services. Διαμορφώνει ένα συνεπή μοντέλο πρόσβασης και χειρισμού enterprise-wide πόρων όπως το LDAP, το τοπικό σύστημα αρχείων (file system), και αντικείμενα στον εξυπηρετητή εφαρμογής, μέσα από την έννοια του πλαισίου ( cntext ). Κάθε κόμβος της δομής του καταλόγου είναι ένα πλαίσιο και κάθε JNDI έχει ένα σχετικό πλαίσιο. Enterprise Java Beans (EJBs): Τα EJBs παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και επέκταση κατανεμημένων συστημάτων σε μικρά, απομονωμένα κομμάτια κώδικα, το κάθε ένα από τα οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Τα EJBs έχουν καθορισμένες μεθόδους επικοινωνίας με άλλο κώδικα, διευκολύνοντας έτσι την έννοια της εξελιξιμότητας και της ικανότητα επαναχρησιμοποίησης ακόμα και για πολύπλοκες επιχειρησιακές εφαρμογές (enterprise applicatins). Οι προδιαγραφές EJB καθορίζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδράσουν με το cntainer στο οποίο βρίσκονται και μπορούν να διαχειριστούν αυτόματα υπηρεσίες όπως transactin management, resurce pling, security, κλπ. Υπάρχουν τρεις τύποι EJBs, τα Stateless sessin beans, τα Stateful sessin beans και τα Entity beans. JavaServer Pages (JSPs): Τα JSPs είναι αντίστοιχα με τα Micrsft's Active Server Pages (ASPs) με τη διαφορά ότι είναι ανεξάρτητα από πλατφόρμες. Τα JSPs έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων με σχετικά ελάχιστο κώδικα, επιτρέποντας έτσι σε προγραμματιστές με ελάχιστες γνώσεις Java να δημιουργήσουν δυναμικές σελίδες σε μια εφαρμογή Ιστού. Αυτό είναι βασικό αν υπολογίσει κανείς ότι τα JSPs δημιουργούν αποτελεσματικά το τελικό αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής J2EE system. Τα JSPs έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τη βαθμίδα παρουσίασης πληροφοριών (Presentatin Tier) μια και δεν σχετίζονται με λειτουργίες και επιπλέον επειδή τείνουν προς την ολοκλήρωση μιας εφαρμογής με τη γραφική διεπαφή που συνήθως δημιουργείται από σχεδιαστές και όχι προγραμματιστές. Μια σελίδα JSP αποτελείται από κώδικα HTML

13 διανθισμένη με κώδικα Java. Ο εξυπηρετητής επεξεργάζεται τον κώδικα Java όταν η σελίδα ζητηθεί από τον φυλλομετρητή και επιστρέφει το παραγμένο κώδικα HTML στο φυλλομετρητή. Java servlets: Ένα servlet προσφέρει παρόμοια λειτουργικότητα με το JSP, ακολουθώντας όμως μια διαφορετική προσέγγιση. Τα JSPs αποτελούνται κατά κύριο λόγο από κώδικα HTML διανθισμένο με μικρά κομμάτια κώδικα Java. Ένα servlet από την άλλη είναι μια μικρή εφαρμογή Java που επεκτείνει τις λειτουργίες ενός εξυπηρετητή Web. Είναι στην πραγματικότητα μια εφαρμογή εξυπηρετητή (server-side applicatin), που εκτελείται δυναμικά όταν καλείται. Remte Methd Invcatin (RMI): Το πρωτόσκολο RMI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίκληση μεθόδων απομακρυσμένων αντικειμένων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση serializatin για την ενδοεπικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή και αποτελεί το βασικό πρωτόσκολο των EJBs. Java IDL/CORBA: Με τη χρήση της τεχνολογίας Java IDL, η Java μπορεί να ολοκληρωθεί με την CORBA, καθιστώντας δυνατή (ι) τη δημιουργία αντικειμένων Java που έχουν επεκταθεί μέσα σε ένα CORBA ORB, και (ιι) τη δημιουργία Java classes που δρουν σαν πελάτες των αντικειμένων CORBA που έχουν επεκταθεί μέσα σε άλλα ORBs. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό για τις J2EE εφαρμογές να ολοκληρωθούν πολύ εύκολα με legacy συστήματα. Java Transactin Architecture (JTA)/Java Transactin Service (JTS): Η JTA αποτελεί μια πρότυπη διεπαφή (API) που το λογισμικό J2EE μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει πρόσβαση σε ελέγχους τηλεπεξεργασίας (transactin mnitrs). Η JTS από την άλλη είναι μια υλοποίηση του ελέγχου τηλεπεξεργασίας CORBA OTS. Η JTS καθορίζει την ανάπτυξη ενός διαχειριστή τηλεπεξεργασίας (Transactin Manager) που υποστηρίζει τη διεπαφή Java Transactin API και υλοποιεί τη χαρτογράφηση με Java των προδιαγραφών OMG OTS. Ένας JTS διαχειριστής τηλεπεξεργασίας (Transactin Manager) εξασφαλίζει υπηρεσίες τηλεπεξεργασίας για τον εξυπηρετητή εφαρμογών, το resurce manager, standalne applicatins, και τον Cmmunicatins Resurce Manager. JavaMail and JavaBeans Activatin Framewrk (JAF): Η JavaMail είναι μια διεπαφή (API) για την επικοινωνία με εξυπηρετητές ταχυδρομείου. Παρέχει μια ομάδα από classes που διαμορφώνουν ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει SMTP και IMAP εξυπηρετητές. Η JavaMail χρησιμοποιεί το JavaBeans Activatin Framewrk (JAF) για να διαχειριστεί συννημένα με κωδικοποίηση MIME. MIME byte streams μπορούν να μετατραπούν από και σε αντικείμενα Java. Java Messaging Service (JMS): Το JMS είναι μια διεπαφή (API) για την επικοινωνία με μυνηματοστρεφής ενδιάμεσους (message-riented middleware). Το JMS υποστηρίζει το pint-t-pint dmain και το publish/subscribe dmain. Παρέχει υποστήριξη για παράδοση μηνυμάτων τηλεπεξεργασίας, εξασφαλισμένη παράδοση μηνύματος, επίμονα μηνύματα, και ανθεκτικούς συνδρομητές. Extensible Markup Language (XML): Η XML είναι μια γλώσσα σήμανσης για έγγραφα που περιέχουν δομημένες πληροφορίες και καθορίζει τις δομές στα έγγραφα. Στην πραγματικότητα είναι μια γλώσσα σήμανσης για τον ορισμό άλλων γλωσσών σήμανσης. Προσφέρει ευελιξία στην περιγραφεί των δομών δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων. Η XML αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την Java, παρόλα αυτά όμως και οι

14 δύο μοιράζονται κοινούς στόχους ως προς την ανεξαρτησία από πλατφόρμες και την βέλτιστη ευελιξία J2EE Λογισμικό ανοιχτού κώδικα Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των ενοτήτων περιλαμβάνει: Ant: Ένα εργαλείο που αυτοματοποιεί την διαδικασία building και deplying ενός J2EE συστήματος. Axis: Μια βιβλιοθήκη, συμβατή με το πρωτόσκολο SOAP, για την υποστήριξη της επικοινωνίας μέσω web-services BuncyCastle Cryptgraphic Prvider: Μια βιβλιοθήκη, εγκεκριμένη από τη SUN, που προσφέρει κρυπτογραφικές υπηρεσίες. Πολλαπλοί ασύμμετροι και συμμετρικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι υποστηρίζονται. Hibernate: Ένα εργαλείο αντικείμενο-σχεσιακής χαρτογράφησης που υποστηρίζει τις πιο δημοφιλείς σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Σκοπός του είναι να συνδέσει τα αντικείμενα που δημιουργούνται σε Java (αντικειμενοστραφής γλώσσα) με τους πίνακες της σχεσιακής βάσης δεδομένων. Lg4J Lgging Framewrk: Μια βιβλιοθήκη για την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου ίχνους (συνήθως ένα αρχείο όπου καταγράφονται πληροφορίες για τους χρήστες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα και εκτέλεσαν εργασίες) Struts: Ένα πλαίσιο εφαρμογών Ιστού που υλοποιεί το MVC (Mdel-View-Cntrller) design paradigm. Xerces/Xalan: Μια ομάδα από Apache XML πλαίσια για πρόσβαση και χειρισμό XML δεδομένων Σχεδιαστικά Πρότυπα Η ανάπτυξη του κώδικα θα γίνει βάση οδηγιών και προτύπων γνωστών ως σχεδιαστικών προτύπων. Ένα σχεδιαστικό πρότυπο είναι μια λύση σε ένα κοινό πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διαρκεί σχεδιασμού λογισμικού και είναι βασισμένη στην εμπειρία, τις δοκιμές και την καινοτομία ενώ την ίδια στιγμή είναι ευρέως αποδεκτή. Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω σχεδιαστικά πρότυπα Κοινές Ενότητες και Υπηρεσίες σε όλες τις Βαθμίδες (Crss-tier cmpnents and services) Data Transfer Object (DTO Pattern) Βαθμίδα Παρουσίασης Πληροφοριών (Presentatin Tier) Service Lcatr Service Actin Dispatcher Mdel-View-Cntrller (MVC) Data Caching Frnt Cntrller Servlet

15 Business Delegate Βαθμίδα Λειτουργιών (Business lgic tier) Data Access Objects (DAO Pattern) Façade Pattern Εικόνα 3 - Αρχιτεκτονική Ανάλυση σε Επίπεδο Τεχνολογιών Περιορισμοί και Φιλοξενία Η παραχθείσα εφαρμογή θα βασιστεί σε τεχνολογίες Ιστού. Θα παράσχει μια διεπαφή Ιστού σύμφωνα με τα υπάρχοντα συστήματα Ιστού (lk & feel). Ο ιστοχώρος θα είναι προσβάσιμος από όλες τις δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης Ιστού (Internet Explrer, Firefx, Safari, κ.λπ.). Ελάχιστες προδιαγραφές συμβατότητας: Internet Explrer 7.0, Firefx 4.0, Safari 5.0.4, Opera 11, Chrme 11. Θα είναι επίσης συμβατό (αλλά όχι απαραίτητα δοκιμασμένο) με: IE6 t IE8 Safari 4.0 t 5.0 Firefx 3.0 Opera 9 t 10 Η εφαρμογή δεν θα χρησιμοποιεί Java Applets και θα σχεδιαστεί για ανάλυση 1024x768 αλλά θα είναι προσβάσιμη και λειτουργική και για ανάλυση 800 x 600. Η φιλοξενία της εφαρμογής δύναται να γίνει σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα του αναδόχου με προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στην τελική τιμή. Το τελικό συστήματα μπορεί να φιλοξενηθεί στο data center της Intrasft Internatinal στην Αθήνα, το οποίο πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (Access

16 Cntrl, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, ειδικά ικριώματα κλπ). Πλέον της δυνατότητας φιλοξενίας από τον ανάδοχο και η οποία προσφέρεται στην ΕΛ/ΛΑΚ χωρίς επιπλέον κόστος αν επιθυμεί η εφαρμογή να φιλοξενηθεί από τον ανάδοχο, ο ανάδοχος θα αναλάβει, εφόσον ζητηθεί και χςρίς επιπλέον κόστος την εγκατάσταση της εφαρμογής σε άλλο data center που θα υποδειχθεί από την ΕΛ/ΛΑΚ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Help Desk) συμπεριλαμβανομένης της παροχής συστήματος διαχείρησης προβλημάτων και συμβάντων υπο μορφή κλήσεων και τηλεφωνικού κέντρου τελευταίας τεχνολογίας. Παροχή υπηρεσιών πρόσθετης παραμετροποίησης και ανάπτυξης αλλαγών και βελτιώσεων για το εν λόγω σύστημα ύψους 12 ανθρωποημερών ανά έτος.

17 3. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών Συμμόρφωσης Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Ανάπτυξη με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα και δεν έχουν περιοριστικούς όρους χρήσης και διάθεσης NAI Χρήση Java/J2EE και OSS framewrks and tls Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον virtual cmputing σε απομακρυσμένο υπολογιστικό κέντρο (data center) Περιβάλλον εργασίας στο web (μέσω brwser). Όλες οι οθόνες, χειριστών, στελεχών, διαχειριστή θα είναι σε web περιβάλλον Υποστήριξη όλων των γνωστών φυλλομετρητών (όπως Internet Explrer, Firefx, Safari, Chrme κοκ) Αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας. Χρήση SSL και δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου. Παραγωγή και διατήρηση πλήρους audit trail με καταγραφή όλων των κινήσεων και χειρισμών ανά πεδίο Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων NAI υλοποίηση σε 3 διακριτά επίπεδα, σε υψηλή διαθεσιμότητα και με εφαρμογή της νέας αρχιτεκτονικής J2EE NAI NAI NAI NAI NAI 2.1 (security mdule) 2.1 (security mdule) 2.1 (security mdule)

18 4. Κατάλογος Σχετικών Έργων και Τεχνογνωσία Ενδεικτικός Κατάλογος Έργων Πληροφορικής της Εταιρίας A/A Αναθέτουσα Αρχή (Στοιχεία Επικοινωνίας) Σύντομη Περιγραφή Έργου Ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος (σε οικονομικά μεγέθη) Ημερομηνία Έναρξης (Διάρκεια από έως) Συνοπτική Περιγραφή Συνεισφοράς στο Εργο Συνολικός Προϋπολογισμός ( ) (μη συμπ. Φ.Π.Α.) Παρούσα Φάση 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΤΕΛΩΝΕΙΑ Υλοποίηση πλατφόρμας Διαχείρισης Τελών. & Φορ. Λειτουργιών στην Ε.Ε Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διασύνδεση με τρίτα συστήματα, υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα ευρωπαϊκά τελωνεία Εκτελεσμένο 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΤΕΛΩΝΕΙΑ Υλοποίηση πλατφόρμας Διαχείρισης Τελών. & Φορ. Λειτουργιών στην Ε.Ε Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διασύνδεση με τρίτα συστήματα, υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα ευρωπαϊκά τελωνεία Σχεδόν εκτελεσμένο- Περατωμένο 3. Συμβόλαια Συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής τελωνείων και δημόσιας διοίκησης Εθνικά Τελωνεία της Ρουμανίας, Ιρλανδίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κροατίας, και Σλοβενίας σήμερα Σχεδιασμός, ανάπτυξη εθνικών εφαρμογών Εκτελεσμένο

19 5. Σύνθεση Ομάδας Υλοποίησης Η υλοποίηση του έργου και η παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιούνται από προσωπικό του αναδόχου, του οποίου το πλήθος καθώς και οι ειδικότητες θα προσαρμόζονται ανάλογα με την φύση κάθε αιτήματος. Η Ομάδα Έργου που θα διατεθεί από τον ανάδοχο την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, αποτελείται από μηχανικούς που έχουν γνώση του περιβάλλοντος και των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν και αναφέρονται στην παρούσα προσφορά (κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή της Λύσης) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες : 1 Αναλυτή (συν ένα αντικαταστάτη σε περίπτωση που χρειαστεί) 3 Προγραμματιστές/Μηχανικούς Λογισμικού 1 Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων (συν ένα μηχανικό που θα τον αντικαταστεί αν χρειαστεί) 1 Τεχνικός Κέντρου Υποστήριξης (συν ένα μηχανικό που θα τον αντικαταστεί αν χρειαστεί) 2 Tester 1 Υπεύθυνος έργου Διοίκηση Έργου (συν ένα αντικαταστάτη υπεύθυνο έργου που θα τον αντικαταστεί αν χρειαστεί) Τα άτομα που θα εκτελέσουν το έργο είναι τα ακόλουθα με τις αντίστοιχες ειδικότητες: Στέλεχος (Ονοματεπώνυμο) Έλενα Εξάρχου Μάρκος Σιώτης Ιωάννης Θεοδόρου Φώτης Αυγέρης Κώστας Κωστίμπας Αλέξανδρος Νταβέλος Αντώνης Τσουλίδης Κωνσταντίνος Πολίτης Γιάννης Μενδρινός Γρηγόρης Καβαδίας Παναγιώτης Πατυχάκης Παναγιώτης Βαλκανάς Κωνσταντίνος Ντινόπουλος Γνωστικό Αντικείμενο Κάλυψης Διοίκηση Έργου Υπεύθυνος επικοινωνίας Διοίκηση Έργου Υπεύθυνος επικοινωνίας Αναλυτής Αναλυτής Μηχανικός Λογισμικού Μηχανικός Λογισμικού Προγραμματιστής WEB Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων Tester Tester Τεχνικός Κέντρου Υποστήριξης Τεχνικός Κέντρου Υποστήριξης

20 5.1. Ενδεικτική εμπειρία ομάδας έργου Ονοματεπώνυμο Σπουδές Προυπηρεσία Σχετική Εμπειρία Έλενα Εξάρχου B.Sc. in Mechanical Engineering (MD) B.Sc. in Energy Electrical Engineering (ATH) 1996, University f Applied Sciences in Athens / BMW AG / Cnsultant / Vlkswagen AG / Prject Manager 2008 Currently / Intrasft INTERNATIONAL / Prject Manager Maturity Gate: an nline web applicatin, tailred t autmtive industry needs, aiming at helping Vlkswagen t handle increasing prduct cmplexity while maintaining in-time delivery withut cmprmising quality standards. CUST/DEV: cncerns the specificatin, develpment, maintenance and supprt f Custms Systems and implements the ecustms Multi-Annual Strategic Plan (MASP). All existing items related t the custms systems and applicatins (NCTS - DEMCO) are taken ver under CUST/DEV. OCV: An Online dcumentatin system that catalgues vehicle assemblies, subassemblies and cmpnents and disseminates this infrmatin t cncerned parties was develped t facilitate this purpse. Κώστας Κοστίμπας B.Sc. degree in Infrmatics 1996, University f Athens, Department f Infrmatics / Intrasft INTERNATIONAL / Develper Analyst / Intrasft INTERNATIONAL / Analyst Prgrammer / Intrasft INTERNATIONAL /Senir Analyst Develper 2004 Currently / Intrasft INTERNATIONAL /Senir Analyst Develper / Architect SYMMETRY: A system which facilitates the decentralised management f E.U.-funded educatinal prgrammes (i.e. SOCRATES, LEONARDO, MEDIA, etc) that DG Educatin and Culture manages thrugh a number f Natinal Agencies (NAs) and executive Agencies (EA). CORDIS (Cmmunity Research and Develpment Infrmatin Service): The prject, refers t the prvisin f infrmatin n all Cmmunity Research and Technlgical Develpment (RTD) activities. INTRASOFT Internatinal S.A. has undertaken full peratinal respnsibility f the service including full peratinal services, maintenance and supprt f the verall system, database administratin, multilingual Help Desk services, user requirements mnitring, and prmtin.

21 Αλέξανδρος Νταβέλος Master f Science in Physics, 2003 / Natinal Technical University f Athens BSc in Physics, 1999 / University f Iannina / Bullet S.A. / Develper / Intrasft INTERNATIONAL / Analyst Develper Applicatin Supprt 2008 Currently / Intrasft INTERNATIONAL / Develper (Applicatin Supprt) NORTEC: A prtal site cnsisting f a web site and a cntent management system. The web site included frum, member club, chat rm, media streaming, user web site generatr and an web interface. Zegetrn: Prtal site cnsisting f a web site, a cntent management system and an e- cmmerce mdule. BRAMS: A web applicatin which manages the brand prmtin f a cmpany. It prvides the functinality t cntrl the prmtinal material availability, the persnnel used, the prmtinal prcess in cperatin with the advertisement cmpany and the handling s tatistical reprts AFIS: The prject cncerns the develpment and maintenance ne f OLAF s strategic infrmatin systems, called AFIS Prtal, cmprising a set f applicatins which prvide assistance in the c-peratin between OLAF, the Member States and their partners. The AFIS Prtal, serving as a cllabratin platfrm between OLAF and its partners, allws cllatin, registratin, analysis, and disseminatin f infrmatin cllected by a number f surces, t ensure cmpliance with the legislatin in frce, and facilitates the wrkflw and reprting requirements f the Office. Ιωάννης Θεοδόρου M.Sc. in Engineering Systems Management / 2006 / Natinal Technical University f Athens M.Sc. in Machine Learning / 2000 / University f Bristl Department f Cmputer Science B.Sc. Hnrs degree (Cmputer Science) / 1999 / University f Piraeus / EUROPEAN DYNAMICS / Business/System Analyst & Develper 2007 Currently / Business Analyst- Mdeller IDA Mbility Prtal: The prject cncerned the design, develpment and deplyment f a pilt Prtal prviding infrmatin and services t assist Eurpe's citizens and enterprises carry ut crss-brder activities. IDA elearning Tls: The aim f the prject was t assess the ptential usage f OSS-based elearning tls in public administratins and therefre establish a shrtlist f suitable e- learning tls available as pen surce sftware (OSS), based n a matrix f pedaggic

22 bjectives. It included a survey f the market fr elearning tls. IDA elink: The purpse f this prject was t establish the technical specificatins f a pan- Eurpean cmmunicatin medium t be used fr the cperatin f gvernmental agencies and the Cmmissin. Yur Eurpe: The prject cncerned the design, develpment and deplyment f a Prtal that migrates the existing cntent f tw ther sites (EU Citizens and Business sites). The prtal is a ne-stp shp that ffers infrmatin n crss-brder issues bth at EU and at natinal level in several languages. It is structured int tw sectins, ne fr citizens and ne fr enterprises in rder t better assist these users t find the infrmatin they need. Multidc: The prject cncerned the imprvement f the Cmmissin's Directrate-General fr Translatin (DGT) virtual library system called "MultiDc", which is Web-based and made f 11 mnlingual sublibraries. Each sub-library is cmpsed f a huge set f static pages with entries cntaining links pinting t varius resurces. The final utcme f the prject is a WCM system based n EUROPA supprted technlgy, and specifically n Java and Oracle that cmprises a dynamic Web prtal (i.e. a frnt-ffice applicatin) which allws fr cnsulting a brad amunt f resurces in all EU languages, including Bulgarian and Rmanian, thrugh links t internal and external infrmatin systems) and a prvider/administratr mdule (i.e. back-ffice mechanism) which caters fr a user-friendly cntent prductin and maintenance prcess. Plteus: The bjective f the Plteus prtal is t facilitate the access t infrmatin n learning pprtunities existing in EU, EFTA and the candidate cuntries, with a specific

23 view t supprting mbility thrughut Eurpe fr educatin and training purpses. The current versin f the prtal (PLOTEUS I) can be defined as a searchable directry f links t universities, VET databases, and lists f schls. The aim f the secnd phase (PLOTEUS II) is t imprve usability, userfriendliness and the level f precisin f the infrmatin by querying directly the cntent f natinal databases thrugh the interface f the Eurpean prtal. In rder t intercnnect natinal databases in PLOTEUS II, it is necessary t unleash the infrmatin frm natinal databases n learning pprtunities ("deep web cntent").

24 6. Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προκήρυξης, αξιολόγησης και πλήρωσης θέσεων ( web-based e-recruitment ). Το έργο χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας και τεχνικής πολυπλοκότητας, δύο προκλήσεις τις οποίες ο ανάδοχος θα αντιμετωπίσει με εφόδια την τεχνογνωσία και την εμπειρία του, η οποία αποτυπώνεται και στην στρατηγική του πλάνου εργασίας. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εκτέλεση του προτεινόμενου έργου τοποθετεί τον τελικό χρήστη στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με τη φιλοσοφία και εκτελεστική μέθοδο του ανάδοχου. Για να επιτύχει τους σκοπούς της η μεθοδολογία υποδιαιρεί το έργο σε αριθμό ενοτήτων εργασίας (6), με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη της ανάλυσης και την βέλτιστη υλοποίηση του κάθε τμήματος του έργου. Οι Ενότητες Εργασίας αντικατοπτρίζουν όσο είναι δυνατόν, τη λογική και χρονική ακολουθία των προβλεπόμενων ενεργειών και εργασιών του έργου, και συγκεκριμένα: Πρωτίστως θα γίνει συγκέντρωση και ανάλυση των απαιτήσεων (λειτουργικών, διεπαφής, κλπ) που θα πρέπει να ικανοποιήσει το σύστημα που θα αναπτυχθεί. Έχοντας πλέον έτοιμες και πλήρως καθορισμένες προδιαγραφές (σε επίπεδο συστήματος, διεπαφών και ολοκλήρωσης) θα είναι εφικτός ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής, της βάσης δεδομένων και των τελικών γραφικών διεπαφών. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό θα ακολουθήσει η ανάπτυξη του συστήματος βάση των προδιαγραφών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης, θα είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας και των επιδόσεων του συστήματος βάση προδιαγεγραμμένων σεναρίων. Στην ίδια φάση θα εκτελεστούν και οι απαιτητές αλλαγές και προσθήκες για την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών και την βελτίωση της επίδοσης του συστήματος. Το τελικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας και θα υποστηριχθεί για 1 χρόνο. Παράλληλα με τις προηγούμενες ενότητες εργασίας θα εκτελούνται οι εργασίες για την διαχείριση και το συντονισμό του έργου Ενότητα Εργασίας 1 - Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής Στην συγκεκριμένη φάση θα δημιουργηθεί και θα αξιολογηθεί το πλαίσιο των απαιτήσεων της εφαρμογής. Εξειδικευμένα άτομα θα διεκπεραιώσουν μια σειρά από διευκρινιστικές συνεντεύξεις με άτομα κλειδιά (δυνητικοί χρήστες της τελικής εφαρμογής) από φορείς του δημοσίου καθώς και ειδήμονες σε θέματα recruitment με στόχο τον σαφή προσδιορισμό όλου του πλήθους απαιτήσεων του συστήματος. Τα άτομα κλειδιά που θα εμπλακούν στην ανάλυση των απαιτήσεων θα αποφασιστούν και υποδειχθούν από την ΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Στις συγκεκριμένες συναντήσεις / συνεντεύξεις θα διαλευκανθούν θέματα όπως: Επιλογή υπηρεσιών προς υλοποίηση: Αφορά την επιλογή των τελικών υπηρεσιών προς υλοποίηση βάσει της συγκεκριμένης πρότασης ή άλλων υποδείξεων των αρμοδίων από

25 τις δυο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες θα επιλεγούν με κύριο γνώμονα την γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα κατηγοριοποιηθούν σε συγκεκριμένα mdules βάσει της λειτουργικότητάς τους, ενώ θα τους δοθεί ένας βαθμός προτεραιότητας αναφορικά με την σειρά υλοποίησής τους. Καθορισμός όγκου δεδομένων προς αποθήκευση: Αφορά τον ενδεικτικό προσδιορισμό του όγκου των προς αποθήκευση δεδομένων. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό της Βάσης Δεδομένων έτσι ώστε να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις και να είναι ευέλικτη σε μελλοντικές επεκτάσεις. Επίσης, βασικός παράγοντας στην επίτευξη ορθού σχεδιασμού για τον διαδικτυακό κόμβο είναι ο αναλυτικός και διεξοδικός προσδιορισμός των στόχων του συστήματος καθώς και του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ο σχεδιασμός ενός διαδραστικού συστήματος ανάγεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο περιλαμβάνει χρήστες και εργασίες και όχι μόνο στη δημιουργία ενός απλού λογισμικού. Το λογισμικό αυτό (στην περίπτωση αυτή το σύνολο του διαδικτυακού κόμβου) θα χρησιμοποιείται από χρήστες οι οποίοι θα έχουν συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Η ανάπτυξη γίνεται λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους δύο αυτούς παράγοντες. Κατόπιν του προσδιορισμού των παραπάνω παραγόντων απαιτείται η οριστικοποίηση των απαιτήσεων ή περιορισμών του συστήματος. Εφόσον το αναπτυσσόμενο διαδραστικό σύστημα προορίζεται για χρήση μέσω του διαδικτύου είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλοι περιορισμοί που προκύπτουν. Η επίτευξη των παραπάνω μπορεί να γίνει μέσα από μια διαδικασία αναγνώρισης και ανάλυσης του προβλήματος καθώς και από την καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία μπορεί να τμηθεί στα παρακάτω λογικά βήματα: Προσδιορισμός του απαιτούμενου στόχου Ανάλυση των πιθανών προβλημάτων Σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων Προσδιορισμός πλάνου μελλοντικών ενεργειών Προσδιορισμός απαιτούμενου στόχου Ανάλυση των πιθανών προβλημάτων Σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων Στο στάδιο αυτό θα δημιουργηθεί το πλήρες «σχήμα» και η δομή των προτεινόμενων λύσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι η ορθή χρήση φυσικών και ανθρώπινων πόρων για την επιτυχή επίτευξη του σχεδιασμού του κόμβου μέσα στο απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο. Ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι η δημιουργία κατάλληλων ομάδων και ο ορθός σχεδιασμός των λύσεων έτσι ώστε να υπάρχει σωστή χρήση των ανθρώπινων πόρων και ελαχιστοποίηση των πιθανών προβλημάτων κατά το σχεδιασμό. Προσδιορισμός πλάνου μελλοντικών ενεργειών Βάσει των παραπάνω, θα προσδιοριστεί και επικυρωθεί το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εφαρμογής.

26 Με το πέρας της φάσης ανάλυσης απαιτήσεων εφαρμογής θα παραδοθεί ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που θα περιλαμβάνει τις προς υλοποίηση υπηρεσίες, την τελική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, καθώς και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και μελλοντικών ενεργειών του έργου Παραδοτέα Π1.1 Προδιαγραφές Απαιτήσεων Λογισμικού Π1.2 Προδιαγραφές Γραφικής Διεπαφής και Σχεδιαστικές Προτάσεις 6.2. Ενότητα Εργασίας 2 - Σχεδίαση εφαρμογής Σκοπός της φάσης αυτής είναι ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής υποστήριξης του πληροφοριακού κόμβου, καθώς και των προτεινόμενων εφαρμογών που αποτελούν το έργο. Επίσης, θα οριστικοποιηθούν ή θα βελτιωθούν οι μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων που απαρτίζουν τον προτεινόμενο κόμβο. Η εργασία αυτή θα διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σε επίπεδο σχεδίασης. Αναφορικά με την σχεδίαση της εφαρμογής θα βασιστεί σε ευρέως διαδεδομένες τεχνικές σχεδίασης συστημάτων, όπως δομημένη ανάλυση και σχεδίαση (structured analysis and design), διαγραμματικές τεχνικές (π.χ. ιεραρχικό διάγραμμα λειτουργιών functin hierarchy diagram, διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων - entity relatinship diagram), κλπ. Η αρχιτεκτονική θα συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό όλων των ενοτήτων λογισμικού που θα αποτελούν το σύστημα και το καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή που θα υποστηρίξει το λογισμικό του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει Το σχεδιασμό των διαφόρων ενοτήτων (mdules) που θα αποτελούν το σύστημα Την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων (SDKs, IDEs, Applicatin server) και υποδομών λογισμικού (J2EE framewrks) για την υλοποίηση καθώς και την επιλογή λειτουργικού συστήματος και βάσης δεδομένων Την ικανοποίηση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και ολοκλήρωσης μέσω της επιλογής και του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών (SOAP, XML, κλπ) και προτύπων (WCAG 1.0, HTTP 1.1, κλπ) Την ενσωμάτωση των κατάλληλων τεχνικών ασφαλείας (SSL, RBAC, κλπ) Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τη σχεδίαση της λογικής δομής της βάσης δεδομένων, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες εργασίες Την υποστήριξη όλων των διαφορετικών τύπων δεδομένων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των λειτουργιών του συστήματος Τη δημιουργία και επεξήγηση όλων των πινάκων και των πεδίων τους που θα αποτελέσουν τη δομή της βάσης Την ικανοποίηση όλων των συμπληρωματικών απαιτήσεων που έχουν να κάνουν με την ταχύτητα απόκρισης της βάσης σε λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων, την

27 ασφάλεια των δεδομένων, των ταυτόχρονων λειτουργιών, της λειτουργίας επαναφοράς σε περιπτώσεις προβλήματος κατά τη λειτουργία του συστήματος κλπ. Σε αυτή τη φάση θα τελειοποιηθεί η γραφική διεπαφή χρήστη βασιζόμενη στα σχόλια που θα ληφθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις σχεδιαστικές προτάσεις που θα παραδοθούν στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας 1. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων από όλους τους φορείς ώστε να παρουσιαστούν και να υποστηριχθούν οι σχεδιαστικές προτάσεις προτού παραδοθούν επίσημα προς σχολιασμό. Αυτή η άσκηση μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί παραπάνω από μια φορά μέχρι να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων. Το τελικό παραδοτέο (Π2.3 Τελική Γραφική Διεπαφή Χρήστη) θα είναι οι στατικές και δυναμικές οθόνες της γραφικής διεπαφής χρήστη σε μορφή PSD και ΗΤΜL/CSS αντίστοιχα Παραδοτέα Π2.1 - Αρχιτεκτονική Συστήματος Π2.2 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Π2.3 Τελική Γραφική Διεπαφή Χρήστη 6.3. Ενότητα Εργασίας 3 - Ανάπτυξη εφαρμογής Σκοπός της φάσης αυτής είναι η υλοποίηση του συστήματος που έχει σχεδιαστεί στην προηγούμενη ενότητα. Θέματα που άπτονται της ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα: Δημιουργία λεξικού μετα-δεδομένων για διευκόλυνση των αναζητήσεων του χρήστη Πολιτικές Caching του περιεχομένου στην μνήμη του Web Server Πολιτική ασφάλειας αναφορικά με το σύστημα του διαχειριστή και το προσωπικό περιβάλλον των χρηστών Ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον Ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Πύλης με άλλες υπηρεσίες (μηχανή αναζήτησης, mdule) Υποστήριξη πολλαπλού repsitry δεδομένων Σε αυτή τη φάση θα γίνει και η ανάπτυξη των διάφορων κύριων υπηρεσιών που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης του συστήματος. Κάθε τέτοια υπηρεσία θα διαθέτει την κατάλληλη προγραμματιστική διεπαφή ώστε να καθίσταται εύκολη και γρήγορη η ολοκλήρωση της. Στις περιπτώσεις που η ολοκλήρωση με εξωτερικές υπηρεσίες θα γίνεται με web services θα χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access Prtcl) ώστε να ανταλλάσσονται δεδομένα με μορφή XML. Για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται ως web services θα υλοποιείται ένας εξυπηρετητής SOAP και για κάθε μέθοδο της υπηρεσίας που θα προσφερθεί θα ορίζεται μια

28 αντίστοιχη λειτουργία του εξυπηρετητή SOAP. Το σύνολο των λειτουργιών του εξυπηρετητή SOAP και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του θα περιγράφονται σε ένα αρχείο WSDL (Web Services Definitin Language) το οποίο θα δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Βασικό παραδοτέο εκτός από τον πηγαίο κώδικα θα αποτελεί και το σχέδιο εγκατάστασης (Launch Plan) συστήματος (Π3.2 - Σχέδιο Εγκατάστασης Συστήματος), ένα τεχνικό κείμενο που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε ένα διαχειριστή για να εγκαταστήσει και να ξεκινήσει με επιτυχία το σύστημα. Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση του συστήματος πρέπει να ανανεώνονται μετά από κάθε αλλαγή στις ενότητες που απαρτίζουν το σύστημα και στις παραμέτρους που ρυθμίζουν το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο εγκατάστασης και λειτουργίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Τις απαραίτητες οδηγίες για τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος ώστε το σύστημα να λειτουργεί με την καλύτερη δυνατή απόδοση Τις οδηγίες εκτέλεσης του σεναρίου για την δημιουργία του σχεσιακού μοντέλου βάσης Τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων του συστήματος για τη σωστή επικοινωνία μεταξύ βάσης και εφαρμογής Τις ρυθμίσεις του εξυπηρετητή εφαρμογών (applicatin server) για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της εφαρμογής Τις οδηγίες ρύθμισης των υπηρεσιών ολοκλήρωσης Τις οδηγίες εκτέλεσης του σεναρίου εγκατάστασης της εφαρμογής συνοδευόμενο από τις ρυθμίσεις όλων των μεταβλητών και παραμέτρων που καλούνται από το σενάριο Τις οδηγίες για τη δημιουργία των απαραίτητων χρηστών και ρόλων για τη λειτουργία της εφαρμογής Παραδοτέα Π3.1 - Οδηγίες Υλοποίησης Π3.2 Πηγαίος Κώδικας Π3.3 Σχέδιο Εγκατάστασης Συστήματος Π3.4 Εφαρμογή e-recruitment Π3.5 Εγχειρίδιο Χρήστη Π3.6 Εγχειρίδιο Διαχειριστή

29 6.4. Ενότητα εργασίας 4 - Δοκιμές λειτουργικότητας και επίδοσης Δημιουργία Ρεπερτορίου Σεναρίων Ελέγχου Προκειμένου να αξιολογηθεί και επιτευχθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα και επίδοση του συστήματος θα διεξαχθούν οι απαραίτητες δοκιμές. Ο ανάδοχος, παράλληλα με τις απαιτήσεις του λογισμικού θα προετοιμάσει τα σενάρια ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της λειτουργικότητας του συστήματος ως προς τις λειτουργικές και άλλες απαιτήσεις. Για κάθε λειτουργική απαίτηση θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σενάριο ελέγχου που η επιτυχής εκτέλεσή του θα πιστοποιεί τη σωστή εκτέλεση της από το σύστημα. Σε ότι αφορά τον έλεγχο των υπολοίπων απαιτήσεων πέρα των λειτουργικών θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες ελέγχου που θα περιλαμβάνουν τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί και όπου είναι αναγκαίο το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί (πχ JMETER) καθώς και το σενάριο που θα εκτελεστή. Για κάθε σενάριο θα πρέπει να περιγράφονται οι συνθήκες εκτέλεσης (πχ συνθήκες αιχμής παραγωγικής λειτουργίας) και το επιθυμητό αποτέλεσμα ώστε να είναι εμφανές από τον εκτελεστή του σεναρίου πότε εκτελέστηκε επιτυχώς και πότε όχι. Το τελικό παραδοτέο (Π4.1 Ρεπερτόριο Σεναρίων Ελέγχου) θα περιλαμβάνει επίσης και ένα σχέδιο για την εκτέλεση του ελέγχου. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει όλες τις οργανωτικές λεπτομέρειες γύρω από τη οργάνωση και εκτέλεση του ελέγχου (απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποδομής, αριθμός χρηστών και καθοδηγητών, πρόγραμμα εκτέλεσης σεναρίων και τρόπος καταγραφής αποτελεσμάτων, κλπ) καθώς και επιχειρησιακές προϋποθέσεις όπως η δημιουργία των απαραίτητων χρηστών, ρόλων, δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σεναρίων και άλλα Εκτέλεση Δοκιμών Λειτουργικότητας και Επίδοσης της Πλατφόρμας Βάση του σχεδίου ελέγχου που εκπονήθηκε, ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις δοκιμές λειτουργικότητας και επίδοσης του συστήματος και θα καταγράψει τα αποτελέσματα σε μια αναφορά (Π4.2 Αναφορά Εκτέλεσης Δοκιμών Λειτουργικότητας και Επίδοσης) που θα μελετηθεί από την ομάδα υλοποίησης. Όλα τα καταγεγραμμένα προβλήματα του συστήματος θα κατηγοριοποιηθούν και θα δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυσή τους. Η συγκεκριμένη εργασία είναι επαναληπτική και υπολογίζεται ότι θα λάβει χώρα τρεις φορές μέχρι το σύστημα να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας. Ο κύκλος δοκιμών λειτουργικότητας και επίδοσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα Διεξαγωγή ελέγχων: Unit Tests: Έλεγχος και επιβεβαίωση λειτουργικότητας και αποδεκτής απόδοσης ενός αυτόνομου λειτουργικού μέρους του συστήματος System Integratin Tests: Έλεγχος της συνολικής λειτουργικότητας και της αποδεκτής επίδοσης του συστήματος Αποτελέσματα ελέγχων Διορθώσεις και ρυθμίσεις (system tuning) Διορθώσεις Προβλημάτων και Βελτιώσεις του Συστήματος Βάση των αποτελεσμάτων και της κατηγοριοποίησης των προβλημάτων, θα οργανώσουν ένα κύκλο εργασιών από την ομάδα ανάπτυξης για την διόρθωση των προβλημάτων που κρίθηκε απαραίτητο να διορθωθούν προτού επαναληφθούν οι δοκιμές για τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Επίσης, ενδέχεται να προγραμματιστούν και μια σειρά από βελτιώσεις στο σύστημα αν τα

30 αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι το σύστημα επιδέχεται βελτιώσεις που θα το κάνουν αισθητά καλύτερο. Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα παραδοθεί η τελική έκδοση του συστήματος Παραδοτέα Π4.1 Ρεπερτόριο Σεναρίων Ελέγχου Π4.2 Αναφορά Εκτέλεσης Δοκιμών Λειτουργικότητας και Επίδοσης Π4.3 Τελική εφαρμογή e-recruitment Π4.4 Πηγαίος Κώδικας 6.5. Ενότητα Εργασίας 5 Εκπαίδευση, εγκατάσταση και συντήρηση Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος με την κατάρτιση ενός σχεδίου εκπαίδευσης (Π5.1 Σχέδιο Εκπαίδευσης) και την επιμέλεια του κατάλληλου υλικού εκπαίδευσης (Π5.2 Υλικό Εκπαίδευσης). Το Σχέδιο Εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο : Εισηγητές Εκπαιδευόμενους (και τα βιογραφικά τους σημειώματα) Χρονοδιάγραμμα Χώρο εκπαίδευσης Εξοπλισμό Σύνοψη του υλικού εκπαίδευσης Το Υλικό Εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικά εγχειρίδια Καταλόγους ελέγχου για κάθε δεξιότητα που αποκτήθηκε Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών λειτουργικότητας και επίδοσης και την προετοιμασία της τελικής έκδοσης της εφαρμογής, ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την εφαρμογή σε δικό του περιβάλλον ή σε data center καθ υπόδειξη της ΕΛ/ΛΑΚ και θα υποστηρίξει την παραγωγική λειτουργία του συστήματος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για διάστημα ενός έτους Παραδοτέα Π5.1 Σχέδιο Εκπαίδευσης Π5.2 Υλικό Εκπαίδευσης Π5.3.Χ Μηνιαία Αναφορά Συμβάντων

31 6.6. Συντονισμός και διαχείριση Οι δραστηριότητες συντονισμού περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες επίβλεψης της πορείας του έργου και του ορθού χρονισμού της εκτέλεσης των εργασιών και την υποβολή των απαραίτητων αναφορών στην αναθέτουσα αρχή (Εβδομαδιαία Έκθεση Προόδου, Μηνιαία Έκθεση Προόδου, Αναφορά Ολοκλήρωσης Έργου). Οι εργασίες αυτές εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες που προβλέπονται σε κάθε ενότητα εργασίας, ξεκινάνε από την ημέρα έναρξης του έργου και συνεχίζονται μέχρι την ημερομηνία λήξης. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες συντονισμού περιλαμβάνουν τις κάτωθι δραστηριότητες: Οργάνωση των ομάδων εργασίας με στόχο τη μέγιστη δυνατή απόδοση και καθιέρωση των απαραίτητων καναλιών επικοινωνίας Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του έργου και κατάλληλη κατανομή των ανθρώπινων και υλικών πόρων Δημιουργία προδιαγραφών για τις διαδικασίες ελέγχου, υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης και διορθώσεων του έργου Δημιουργία των διάφορων προτύπων σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση των παραδοτέων του έργου Οικονομικός και νομικός έλεγχος του έργου Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων για το έργο και θέσπιση μέτρων για την αποφυγή τους Θέσπιση διαδικασιών για τις καταστάσεις κρίσης λόγω των εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων Προσδιορισμό και Καταγραφή Καλών Πρακτικών 1 με σκοπό να προωθηθεί η επανάληψή τους σε μελλοντικά έργα και να αποκλειστεί η επανάληψη ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων (Π6.5 Καλές Πρακτικές) Το Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου (Π6.1 - Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου - ΣΔΕ) θα αποτελέσει τον οδηγό για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Θα περιγράψει τις διαδικασίες για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας διαχείρισης έργου καθώς και τους ρόλους και τις ενδοαλληλεξαρτήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο Διευθυντής Ποιότητας θα παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη ταύτιση μεταξύ των διαδικασιών εργασίας και των στόχων που επιτυγχάνονται και του ΣΔΕ και θα είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση του ΣΔΕ με βάση τη δική του εκτίμηση για την πρόοδο και τις πληροφορίες που παρέχονται στο συντονιστή φορέα από τη διαχειριστική αρχή. Οι σκοποί αυτού του σχεδίου διαχείρισης έργου και ποιότητας είναι οι εξής: 1 Οι καλές πρακτικές θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των στόχων κάτω από τις ενότητες εργασίας που απαρτίζουν το έργο. Ένα πρόγραμμα καλών πρακτικών είναι μια πολύτιμη μέθοδος για να αυξήσει τη συνειδητοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων έργου και να διαδώσει τη γνώση σε όλους τους συμμετέχοντες. Το τελικό παραδοτέο θα είναι ένα κείμενο με όλες της καλές πρακτικές χωρισμένες σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενό τους (οργανωτικές, επιχειρησιακές, τεχνικές, κλπ) και θα περιλαμβάνει και τη μεθοδολογία για την αναγνώριση, πιστοποίηση, περιγραφή και διάδοση των καλών πρακτικών.

32 Να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη του χρήστη για την ποιότητα της εργασίας που θα επιτελέσει η ομάδα έργου, δείχνοντας πώς θα διεξαχθεί, θα μετρηθεί, θα παρακολουθηθεί, θα ερμηνευτεί και θα διασφαλιστεί το έργο στη διάρκεια της ανάπτυξης αλλά και μετά από αυτήν. Να ορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες, δίνοντας έμφαση στις απαιτούμενες δεξιότητες για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και των κινδύνων του έργου. Να δείξει τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς των αλλαγών και των προβλημάτων. Να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο, τη μορφή, τη διαδικασία ολοκλήρωσης και αναθεώρησης καθώς και τις ευθύνες για κάθε παραδοτέο. Να αναδείξει όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να ικανοποιηθούν οι τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις του χρήστη. Να παρέχει στην υπηρεσία ποιότητας του προμηθευτή τις πληροφορίες που θα δώσουν τη δυνατότητα να οργανωθούν δραστηριότητες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταφορά πληροφοριών, ενέργειες επικύρωσης, κλπ. Να δηλώσει όλους τους συμμετέχοντες στο έργο, τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις εφαρμόσιμες μεθόδους. Τεχνική Διαχείριση Έργου Το έργο περιλαμβάνει την τεχνική ανάπτυξη της υπηρεσίας και επομένως πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος τεχνικός συντονισμός με σκοπό Την επίτευξη κοινής τεχνικής κατεύθυνσης από όλους τους φορείς του έργου Την διακίνηση ολοκληρωμένων τεχνικών πληροφοριών στις ομάδες εργασίας Την αναγνώριση και επίλυση οποιονδήποτε τεχνικών δυσκολιών μπορούν να βλάψουν την πρόοδο του έργου Την χρήση κοινών προτύπων και μεθόδων από τις ομάδες υλοποίησης (Π3.1 - Οδηγίες Υλοποίησης) Την καθιέρωση και εφαρμογή μεθοδολογιών για τη διασφάλιση της ποιότητας του κώδικα Ο Τεχνικός Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή παρακολούθηση, συντονισμό και επικύρωση της τεχνικής δουλειάς στα πλαίσια του έργου. Ο ΤΔ θα βοηθήσει τους υπεύθυνους των ενοτήτων εργασίας ως προς το συντονισμό της τεχνικής δουλειάς που εξαρτάται από τη δουλειά που γίνεται σε παραπάνω από μια ενότητα εργασίας. Ο ΤΔ θα εξασφαλίσει ότι όλες οι τεχνικές αποφάσεις του έργου έχουν βάση και είναι συμβατές και ευθυγραμμισμένες με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίηση των υποδομών που προϋπήρχαν ή δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του έργου Παραδοτέα Π6.1 - Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου ΣΔΕ Π6.2.Χ Εβδομαδιαία Αναφορά Προόδου Π6.3.Χ Μηνιαία Αναφορά Προόδου Π6.4 - Αναφορά Ολοκλήρωσης Έργου Π6.5 Καλές Πρακτικές

33 6.7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Εικόνα 4 - Χρονοδιάγραμμα Ενοτήτων Εργασίας Εικόνα 5 - Χρονοδιάγραμμα Οροσήμων

34 Εικόνα 6 - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 1 από 2

35 Εικόνα 7 - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 2 από 2

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στοιχεία εταιρείας... 4 1.1 Στοιχεία εταιρίας... 4 1.2 Μέσα ιασφάλισης Ποιότητας... 4 2. ιαδικτυακό Σύστημα e-συνταγογράφηση...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα