ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ"

Transcript

1 ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011

2 Δηζαγσγή Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο ζηελ επνρή καο. Οη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηε ρψξα καο, δείρλνπλ πσο ην 10-20% ηνπ πιεζπζκνχ αλά πάζα ζηηγκή ππνθέξνπλ απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, απφ ηηο ειαθξφηεξεο, έσο ηηο βαξχηεξεο πνπ ζπρλά πξνθαινχλ αλαπεξία δηα βίνπ. Πξφζθαηεο κειέηεο (Wittchen & ζπλ 2011, Gustavvson & ζπλ 2011), απφ 30 ρψξεο ηεο Δπξψπεο (27 ρψξεο ηεο ΔΔ, Διβεηία, Ννξβεγία, Ιζιαλδία) δείρλνπλ πσο ν εηήζηνο επηπνιαζκφο φισλ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ε θνηλσληθή επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ θζάλεη ην 21,6% ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο απφ πξνβιήκαηα πγείαο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ςπρηαηξηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ην 2010 ππνινγίδεηαη ζε 798δηο. ζνλ αθνξά ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, πξφζθαηε έξεπλα ζε ηπραίν δείγκα 4900 αηφκσλ εηψλ, έδεημε πσο ην 14% ησλ Διιήλσλ ( άηνκα), πάζρνπλ απφ θάπνηα «ζπλήζε» ςπρηθή δηαηαξαρή, ζπλήζσο θαηάζιηςε ή αγρψδε δηαηαξαρή. ηνπο κηζνχο απφ απηνχο, (7% ή πεξίπνπ άηνκα), ε ςπρηθή δηαηαξαρή είλαη αξθεηά ζνβαξή ψζηε λα απαηηείηαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Δλ ηνχηνηο, κφλν ην 25% απφ απηνχο έρεη επαθή κε ςπρίαηξν γηα ην πξφβιεκά ηνπ, ελψ κφλν ην 50% έρεη ζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ γηαηξφ. Η ζπρλφηεηα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα, δελ δηαθέξεη απφ εθείλε ζε έξεπλεο κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηελ Μ. Βξεηαλία, φκσο ην «ράζκα ζηε ζεξαπεία» ζε απηέο είλαη πνιχ κηθξφηεξν. 1. Σν Πξόγξακκα «Φπραξγώο» Η εθαξκνγή ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο μεθίλεζε ζηε ρψξα καο κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Ν.1397/83), δηεπξχλζεθε κε ηνλ Ν.2071/92 θαη παγηψζεθε κε ην Ν. 2716/99 «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Φπραξγψο αλαπηχρζεθε ζε δχν άμνλεο. Ο πξψηνο αθνξά ζηε ζπλέρηζε ηεο απναζπινπνίεζεο, ν δεχηεξνο ζηε δεκηνπξγία κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Χο ζπλέπεηα ησλ απφ ην δξάζεσλ, θαηαξγήζεθαλ 4 απφ ηα 9 Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία, ελψ παξάιιεια κεηψζεθε δξαζηηθά ν αξηζκφο ησλ ρξνλίσλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζηα ελαπνκείλαληα ΦΝ. Χο ζπλέπεηα ηνπ 2

3 πξνγξάκκαηνο απναζπινπνίεζεο νη ςπρηθά λνζνχληεο πνπ δηαβηνχλ ζε 452 Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΜΦΑ) αλέξρνληαλ ην 2009 ζε 2689 (2002: 1289 αζζελείο ζε 146 ΜΦΑ), ελψ αληίζηνηρα νη αζζελείο καθξάο δηακνλήο πνπ λνζειεχνληαη ζηα ΦΝ είλαη ιηγφηεξνη απφ ηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ-θνηλνηηθφ ηνκέα, αληίζηνηρα, έρεη επίζεο ζεκεησζεί πξφνδνο κε ηε ιεηηνπξγία 40 Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο. Δπηπιένλ, ην θνηλνηηθφ δίθηπν εληζρχζεθε ηδηαίηεξα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Ηκέξαο θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ, δνκέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο απνθιεηζηηθνχο ή θχξηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 11 λνκνχο ηεο ρψξαο. ζνλ αθνξά ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, ζηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ-θνηλνηηθφ ηνκέα έρνπλ αλαπηπρζεί 11 Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα θαη 27 Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο πνπ παξέρνπλ θαη παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο. Η βαζκηαία κεηαηφπηζε πξνο έλα θνηλνηηθφ κνληέιν πεξίζαιςεο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 8 Παηδνςπρηαηξηθψλ ηκεκάησλ ζε Γεληθά Ννζνθνκεία ζε 5 λνκνχο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε έλαο μελψλαο ζηελ Αηηηθή γηα εθήβνπο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη άιινο έλαο γηα παηδηά ςπρηθά αζζελψλ γνλέσλ. Οη εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο πεξίζαιςεο απαξηίδνληαη απφ 14 Κέληξα Ηκέξαο ζε πέληε λνκνχο ηεο ρψξαο γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηηζκφ, φπσο θαη ηξεηο μελψλεο θαη έλα νηθνηξνθείν γηα παηδηά-εθήβνπο κε απηηζκφ. Γηα ην πξφβιεκα ησλ αλνηψλ ηεο 3 εο ειηθίαο, ηα έηε αλαπηχρζεθαλ επηά Κέληξα Ηκέξαο θαζψο θαη ηξία Οηθνηξνθεία. ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί 15 ΚΟΙΠΔ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο έρεη αλέιζεη ζε 270 άηνκα πεξίπνπ. πκπεξαζκαηηθά, ν θνηλνηηθφο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν ηα ηειεπηαία έηε κε ηελ αλάπηπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αιιά φρη επαξθνχο δηθηχνπ ππεξεζηψλ θαη κε ηε βαζκηαία θαηάξγεζε ησλ αζχισλ. 2. Σν ύκθσλν Špidla Σν χκθσλν Spidla ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο ΔΔ, σο ζπλέπεηα πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο ηεο Β θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» θαη πεξηιάκβαλε ζπκθσλεκέλα ζεκεία ζηα νπνία έπξεπε λα ππάξμνπλ νη δξάζεηο απφ κέξνπο ηεο πξψηεο. Σα θχξηα ζεκεία αθνξνχζαλ ζηελ δέζκεπζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ζηελ ζπλέρηζε ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ θαη ζηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο ησλ κέρξη ηφηε δξάζεσλ. 3

4 3. Δμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Φπραξγώο Η έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ πξνέβιεπε ην αλσηέξσ χκθσλν Spidla, ε νπνία παξαδφζεθε ην 2010 επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο», φπσο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ην θιείζηκν ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηελ κεηαθίλεζε ησλ αζζελψλ ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ. Κπξίσο φκσο, επηζεκαίλεη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο, κε έκθαζε ζηε δηάζπαζε, απνζπαζκαηηθφηεηα θαη απνπζία ζπληνληζκνχ, ηελ αλεπαξθή θάιπςε ησλ πιεζπζκψλ, ηελ αληζφηηκε γεσγξαθηθή ηνπ αλάπηπμε, ηελ απνπζία εγεζίαο, ηα ράζκαηα ζηε θξνληίδα νκάδσλ φπσο παηδηά - έθεβνη, ηξίηε ειηθία, αδηθεκέλεο νκάδεο (π.ρ. απηηζκφο, λνεηηθή πζηέξεζε, αιθννιηζκφο), ηελ απνπζία κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φπσο θαη έξεπλαο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ηελ απνπζία απνθαζηζηηθνχ ξφινπ ησλ Σ.Δ.Φ.Τ., ηελ απνπζία εηδηθψλ ηκεκάησλ λνζειείαο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ γηα ηα νπνία ζπρλά είλαη απαξαίηεηε ε αλαγθαζηηθή λνζειεία, πξνβιήκαηα ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, φπσο θαη ηελ απνπζία ε ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζηηο απνθάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνιηηηθή ςπρηθήο πγείαο. Οη αιιαγέο πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ, επηθεληξψλνληαη φκσο, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ ππαξρφλησλ θελψλ, ζηε δεκηνπξγία ελφο Δληαίνπ Φνξέα Φπρηθήο Τγείαο κε απνθεληξσκέλε δηάξζξσζε ν νπνίνο ζα δηνηθεί θαη ζα ζπληνλίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηε ρψξα. 4. Σν Πιαίζην Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο Φπραξγώο Γ Η Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΤΥΑΡΓΧ», ζπγθξνηήζεθε βάζεη ηεο ππ αξηζ. ΓΤ1δ/νηθ απφθαζεο ηνπ ΤΤΚΑ, θαη απνηειέζηεθε απφ επηζηήκνλεο ςπρηθήο πγείαο κε εκπεηξία θαη γλψζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Ο ξφινο ηεο ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ: 1. Πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηεο επφκελεο θάζεο ηνπ ΦΤΥΑΡΓΧ Γ. 4

5 2. Πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ΦΤΥΑΡΓΧ Γ, κε πξνηεξαηφηεηεο: 3. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ minimum ππεξεζηώλ θάζε πεξηνρήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ. 4. Κάιπςε ησλ θελώλ ησλ ππαξρνπζώλ ππεξεζηώλ, κε έκθαζε ηηο αθάιππηεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 5. Έκθαζε ζηελ ιεηηνπξγηα δηθηύσλ θαη ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ελόο ζπληνληζκέλνπ θαη απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο. 6. Έκθαζε ζηελ δηαζθάιηζε πνηόηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 7. Έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 8. Έκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη ζηελ πξναγσγή ηεο Φπρηθήο Τγείαο. 9. Έκθαζε ζην ζεβαζκό θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηηο απνθάζεηο. 10. Έκθαζε ζηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία. 11. Γεκηνπξγία «Νεζίδσλ Καηλνηνκίαο» παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη Καιώλ Πξαθηηθώλ. 5.Πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα 1. Πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σνκεαθψλ Δπηηξνπψλ Φπρηθήο Τγείαο (Σ.Δ.Φ.Τ.): πκβνπιεπηηθφο ξφινο, ζηεγαλά κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, απνπζία ηερληθήο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, απνπζία πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο, απνπζία ζρέζεσλ κε ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, απνπζία ηδενινγίαο θνηλνηηθήο εκπινθήο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Δ..Τ. 2. Αλεπαξθήο αλάπηπμε ππεξεζηψλ ςπρηθήο παηδηψλ εθήβσλ. 3. Αλεπαξθήο αλάπηπμε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο γηα ηνλ απηηζκφ, ηελ ηξίηε ειηθία, ηνπο θξαηνπκέλνπο ησλ θπιαθψλ θαη ηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο εληφο ησλ θπιαθψλ, ςπρηαηξνδηθαζηηθέο ππεξεζίεο, φπσο θαη εηδηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηνπο θησρνχο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο κεηαλάζηεο. 5

6 Η απνπζία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο, δεκηνπξγεί ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο απνπζίαο αθνξνχλ ζηα παξαθάησ: 1. ηνλ πεξηνξηζκφ πινπνίεζεο ηνπ «ΦΤΥΑΡΓΧ» θπξίσο ζηελ απναζπινπνίεζε θαη ζε ιίγεο ίζσο λέεο ππεξεζίεο ζηελ θνηλφηεηα. 2. ηελ αθχξσζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, ιφγσ ηεο κε αλάπηπμεο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηδενινγίαο ηεο θνηλσληθήο/ θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 3. ηελ κε νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. 4. ηελ απνπζία «ζεξαπεπηηθνχ ζπλερνχο» θαη ζηε «δηαθπγή» αξθεηψλ αζζελψλ απφ ην δίθηπν ηεο πεξίζαιςεο πνιιψλ εμ απηψλ ζηελ ηδησηηθή ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε. 5. ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ελίζρπζε ηεο «επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο». 6. ηελ απνπζία δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ. 7. ηελ απνπζία ή ειιηπή θαη ρσξίο ζπληνληζκφ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο. 8. ηελ απνπζία νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ηελ ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 6

7 Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Α) Σκοποί και επιδιυκόμενα αποηελέζμαηα 1. χζηεκα ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ππεχζπλν θαη ππφινγν απέλαληη ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλφηεηα. 2. Ιζνηηκία παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 3. Πξνζβαζηκφηεηα ζε φζνπο ην έρνπλ αλάγθε. 4. Πιεξφηεηα θαη νινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ (comprehensiveness). 5. Λεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία (co-ordination) κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηελ ζπλάξζξσζή θαη απαξηίσζή ηνπο ζε έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν κε ζηφρν ηελ πιήξε θξνληίδα ηνπ αζζελή. 6. πλέρεηα ζηελ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο. 7. Απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο παξέρνληαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπείεο. 8. Τςειή απνδνηηθφηεηα. 9. Απηνλνκία ηνπ αζζελνχο ζην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν επξίζθεηαη. 10. Δληαία δηνίθεζε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 11. Ο αζζελήο ζπλεξγάηεο ζηε ζεξαπεία θαη φρη παζεηηθφο απνδέθηεο ηεο. 12. Οη ελδηαθεξφκελνη (stakeholders), δειαδή νη ίδηνη νη αζζελείο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο, ζα έρνπλ ιφγν ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, κέζσ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη δηνίθεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 13. Παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο αζζελείο, ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηελ θνηλσλία. 14. Δμαηνκηθεπκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ θάζε αζζελή. 15. Μεραληζκνί ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 16. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ε πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε φια ηα επίπεδα. 17. Δπειημία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ. 18. πλάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο κε εθείλν ηεο ΠΦΤ θαη κε ηνπο άιινπο ηνκείο πγείαο θαη πξφλνηαο. 7

8 19. πλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο κε θνξείο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο θξαηηθήο κεραλήο. 20. Αμηνπνίεζε ησλ «πφξσλ ηεο θνηλφηεηαο». 21. Αγσγή ηεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ζηε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή. 22. Πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ σο πνιηηψλ κε ίζα δηθαηψκαηα. 23. πλερήο δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ. 24. Απνθπγή ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burn-out) ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. 25. Ρνή πιεξνθνξηψλ πξνο θαη απφ πνιιαπιέο θαηεπζχλζεηο. 26. πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. 27. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο. 28. Σειηθά θαη ζπλνπηηθά, δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία. Β) Γιάπθπυζη ηηρ δομήρ και ηυν λειηοςπγιών ηος ολοκληπυμένος ζςζηήμαηορ τςσικήρ ςγείαρ Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ηεξαξρηθά ζε ηέζζεξα επίπεδα: εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ (ηνκεαθφ) θαη ππεξεζίαο ή κνλάδαο. 1. Σν Δζληθό Δπίπεδν (Γηεύζπλζε Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ΤΤΚΑ): Η ΓΦΤ απνηειεί ην θεληξηθφ φξγαλν ηνπ ΤΤΚΑ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία. Η απνζηνιή ηεο ΓΦΤ αθνξά ζε ζέκαηα πνιηηηθήο ςπρηθήο πγείαο, ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ ησλ ηεξαξρηθά θαηψηεξσλ επηπέδσλ θαη ππνζηήξημεο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 2. Σν πεξηθεξεηαθό επίπεδν (Π..Φ.Τ./.Φ.Τ.Π.). Θεζπίδνληαη ην Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα Φπρηθήο Τγείαο (Π..Φ.Τ.) θαη ην πκβνχιην Φπρηθήο Τγείαο Πεξηθέξεηαο (.Φ.Τ.Π.). Σν Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα Φπρηθήο Τγείαο απνηειεί απηφλνκν νξγαληζκφ ηνπ ΔΤ ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο. Απνηειείηαη απφ αξηζκφ φκνξσλ Σνκέσλ Φπρηθήο Τγείαο (Σν.Φ.Τ.) πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα. Γηνηθείηαη απφ Γηνηθεηή θαη δηνηθεηηθφ κεραληζκφ (νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. θ.ιπ.). Ο πιεζπζκφο πνπ πεξηιακβάλεη, θπκαίλεηαη απφ

9 άηνκα. Σα θαζήθνληά ηνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΣνΦΤ πνπ ππάγνληαη ζε απηφ, ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ζηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηξαηεγηθψλ. 3. Σν ηνπηθό (ηνκεαθό) επίπεδν (Σν.Φ.Τ./ Σ.Δ.Φ.Τ.). Οη ηνκείο ςπρηθήο πγείαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ηηο αλάινγεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, απνθηνχλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Σνκέα. Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Σν.Φ.Τ. θπκαίλεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα. 4. Οη Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο (Μν.Φ.Τ.) θαη νη Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ (Μν.Φ.Τ./ Μ.Κ.Ο.) Γ) Γιεπεύνηζη αναγκών Η δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ςπρηθήο πγείαο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ςπρηθψλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα θαη θαηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε νηθνδφκεζεο ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο. 1. ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αθνξά ζηνπο πφξνπο (νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο) πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα, δειαδή ζηε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ήδε δηαπηζησζεί, φπσο θαη ζην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηνπο Σν.Φ.Τ. 2. ην ηνπηθφ επίπεδν, αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Σν.Φ.Τ., κέζσ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζε εηδηθέο νκάδεο (πιεζπζκφο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ, εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη πςειά επίπεδα ςπρνπαζνινγίαο) ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζρεηίδεηαη δε κε ηε ρξήζε ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ Μν.Φ.Τ. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κε ηνπο δεδνκέλνπο πφξνπο. 3. ην επίπεδν ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο, αθνξά ζηελ εθηίκεζε θαη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 9

10 Γ) Καθοπιζμόρ διαδικαζιών ζηην τςσική ςγεία Η θαζηέξσζε ζαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζε φια ηα επίπεδα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζηαζεξφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξέρεηαη ε θξνληίδα θαη θξίλεηαη ε ιεηηνπξγία, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (αμηνιφγεζε). 1. ην πεξηθεξεηαθό επίπεδν, είλαη ε αλαγθαία ε κειέηε δεηθηώλ απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε θαζηέξσζε δηαγλσζηηθώλ ηαμηλνκήζεσλ θαη θιηληθώλ νδεγηώλ θαη ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ, όπσο θαη ησλ πξνηύπσλ ειάρηζηεο θξνληίδαο. 2. ην επίπεδν ησλ Σν.Φ.Τ., νη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ Μν.Φ.Τ., ηνλ θιηληθό έιεγρν ησλ ηζηνξηθώλ, ηε κειέηε ησλ νδώλ παξνρήο θξνληίδαο, ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θξνληίδαο εηδηθώλ νκάδσλ. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε θαζηέξσζε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεηθηώλ ζε ηνπηθό επίπεδν. 3. ην επίπεδν ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, αλαγθαία ζεσξείηαη ε θαζηέξσζε δεηθηώλ δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο θαη άιιεο ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο θαη πξφλνηαο, ηε ζπρλφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ θαη πξφηππα αηνκηθήο παξνρήο θξνληίδαο. Δ) Καθιέπυζη δεικηών και κπιηηπίυν εκβάζευν Η θαζηέξσζε ζηαζεξψλ δεηθηψλ έθβαζεο είλαη απαξαίηεηε, εθφζνλ κέζσ απηήο επηηειείηαη ε ζέζπηζε θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία θξίλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 1. ην επίπεδν ηνπ Π..Φ.Τ., ε παξαθνινύζεζε δεηθηώλ πνπ ππνδεηθλύνπλ πςειά επίπεδα ςπρνπαζνινγίαο. 2. Παξφκνηνη δείθηεο, αιιά αλαθεξφκελνη ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη ζεκαληηθνί θαη ζην επίπεδν ησλ Σν.Φ.Τ. 3. Απαξαίηεηε είλαη ε θαζηέξσζε δεηθηψλ έθβαζεο θαη ζην επίπεδν ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επηρεηξνχκελσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Μηα ρξήζηκε δηάθξηζε ησλ εθβάζεσλ είλαη ε αθφινπζε: 10

11 α) Κιηληθέο Δθβάζεηο: εθβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ κηαο ππεξεζίαο πγείαο. β) Γηνηθεηηθέο Δθβάζεηο: εθβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. γ) Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ. ΣΤ) Γιαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ (Quality Assurance) Η παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, πξνυπνζέηεη αθελφο κελ ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη δεηθηψλ έθβαζεο, αθεηέξνπ δε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζήο ηνπο απφ ηε κεξηά ησλ ππεξεζηψλ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηελ απνθπγή ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπκβνχλ. Η ζέζπηζε απηψλ ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη ζπλήζσο ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ελψ ε παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα πξφηππα, ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη δείθηεο απηνί αθνξνχλ: α) ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αλαθέξνληαη ζε εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ κεηαβάιινληαη δπλακηθά, β) ζηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (processes), πνπ αθνξνχλ ελέξγεηεο θαη δξάζεηο κε δπλακηθφ κεηαβαιιφκελν ραξαθηήξα θαη γ) ζηελ έθβαζε (outcome), ην ηειηθφ δειαδή απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ πξνεγνπκέλσο. Ε) Θέζπιζη και καθιέπυζη θεπαπεςηικών ππυηοκόλλυν και κλινικών οδηγιών Κξίλεηαη σο αλαγθαία ε δεκηνπξγία παξφκνησλ πξνηχπσλ θαη ζηελ Διιάδα, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρεο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνζπάζεηεο. Ζ) Απαπαίηηηερ ςπηπεζίερ ηος ζςζηήμαηορ τςσικήρ ςγείαρ Η ηζφξξνπε αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ςπρηθήο πγείαο απνηειεί ην επθηαίν, ζην πιαίζην ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ηίζεληαη κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ζπζηήκαηνο. Οη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο πξνζδηνξίδνπλ ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ςπρηθήο πγείαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο: 11

12 1. Πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξόιεςε ζε θάζε επίπεδν θαη ζηελ πξναγσγή πγείαο. 2. Πξνηεξαηόηεηα ζηηο πην ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (ςπρψζεηο, δηπνιηθή δηαηαξαρή, κείδσλ θαηάζιηςε). 3. Δπηθέληξσζε ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζην ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθό γηα ηνλ αζζελή πεξηβάιινλ. 4. Δπηθέληξσζε ζηελ παξνρή πεξίζαιςεο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αζζελνύο, δειαδή ζηελ θνηλόηεηα. 5. Δπηθέληξσζε ζηε ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα. 6. Δπηθέληξσζε ζηελ ππεπζπλόηεηα απέλαληη ζηνλ αζζελή θαη ζηελ ζαθή θαηαλνκή ησλ ξφισλ απέλαληη ζηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 7. Παξνρή ζηνλ αζζελή απνηειεζκαηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ. 8. Παξνρή ζηνλ αζζελή επηινγήο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο θαη ελίζρπζε ηεο δπλαηόηεηάο ηνπ γηα επηινγή. 9. Δπηθέληξσζε ζηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ ςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ απφ φινλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. 10. Κάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο γηα πεξίζαιςε νιόθιεξν ην 24σξν. 11. Απνδνηηθή ιεηηνπξγία κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 12. Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ νξγαληζκώλ ησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Με βάζε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο απφ δηάθνξνπο δηεζλείο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο πνπ πθίζηαληαη, νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1. Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο εμσηεξηθήο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο. 2. Τπεξεζίεο εζσηεξηθήο λνζειείαο/ ππεξεζίεο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ 3. Τπεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο. 4. Τπεξεζίεο ζηέγαζεο βξαρείαο, κέζεο θαη καθξάο παξακνλήο. Οη δπλαηφηεηεο ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο, νη δηαηηζέκελνη πφξνη θαη νη ηνπηθέο αλάγθεο ζα πξνζδηνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ. Δλ ηνχηνηο, θξίλεηαη φηη (κε εμαίξεζε ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία) φιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη πςεινχ επηπέδνπ θξνληίδα ζηνπο αζζελείο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 12

13 Σέινο, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην ΤΤΚΑ, πην ιεπηνκεξή πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο ησλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (ζηε δνκή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εθβάζεηο), ζπκβαηά κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη ιακβάλνληαο ππ φςε ηα δηεζλή θξηηήξηα πνηφηεηαο, νχησο ψζηε ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία θαη ε απφδνζή ηνπο λα κπνξεί λα ζπγθξίλεηαη πξνο θάπνην κέηξν αλαθνξάο. Θ) Σσεδιαζμόρ ηος ζςζηήμαηορ Η βαζηθή επηδίσμε ζην ζρεδηαζκφ ελφο «ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο» είλαη ε ζπλάξζξσζε ησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο ζε έλα εληαίν ζχλνιν πνπ ζα εμππεξεηεί ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ζα εκπεξηέρεη κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη αλαζεσξήζεσλ επαίζζεηνπο ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηηο επηδεκηνινγηθέο ηάζεηο. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα επηά ζηάδηα, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Thornicroft θαη Tansella (1999): 1. Η θαζηέξσζε ησλ αξρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δνκψλ ηνπ. 3. Η εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 4. ε ζηελή ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν αθνινπζεί ε εθηίκεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηηο Μν.Φ.Τ. 5. Καηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Π..Φ.Τ. θαη ησλ Σν.Φ.Τ. 6. Δθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. 7. Παξαθνινχζεζε θαη ε αλαζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ. Η δηαδηθαζία απηή, δηαγξάθεη έλαλ ζπλερή θχθιν πνπ επαλαιακβάλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά (ζπλήζσο εηήζηα) δηαζηήκαηα θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηα ηαθηηθά ζπιιεγφκελα ζηνηρεία, κε λέεο θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο πάιη ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε. Η) Αξιολόγηζη Σα θχξηα εξσηήκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο είλαη ηα αθφινπζα: 1. ε πνηφλ απεπζχλνληαη νη ππεξεζίεο; 2. Με πνηφλ ηξφπν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο (αλαγθαίεο παξεκβάζεηο, δηαζέζηκεο παξεκβάζεηο, θάιπςε αλαγθψλ ησλ αζζελψλ);πφζν απνηειεζκαηηθά παξέρνληαη νη ππεξεζίεο; Με πνηα πνηφηεηα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο; 5. Πφζν ηθαλνπνηεηηθά παξέρνληαη νη ππεξεζίεο; 13

14 7. Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο; Πφζν νηθνλνκηθά παξέρνληαη νη ππεξεζίεο; ΗΑ)Οικονομικοί πόποι - Φπημαηοδόηηζη εκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα, είλαη ε αδπλακία ππνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο, εθφζνλ δελ πθίζηαληαη μερσξηζηνί πόξνη γηα ηελ ςπρηθή πγεία. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο, είλαη δπλαηέο δχν ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η πξψηε, πνπ απαηηεί ζεκαληηθέο λνκηθέο θαηλνηνκίεο, πξνυπνζέηεη λα απνθηήζνπλ ηα όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο (.Φ.Τ.Π. ή Σ.Δ.Φ.Τ.) ραξαθηήξα λνκηθνύ πξνζώπνπ, κε δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη μερσξηζηή ρξεκαηνδόηεζε. χκθσλα κε ηε δεχηεξε, ην ξόιν απηό ζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ νη ΤΠε, ζηηο νπνία ζα γίλεηαη ε θαηάζεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ μερσξηζηά γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ελώ ε θαηαλνκή ηνπο γίλεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ην.φ.τ.π. θαη ηνπο Σν.Φ.Τ.. ΗΒ) Ανθπώπινοι πόποι ε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην, ζηελ παξνχζα πξφηαζε, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μν.Φ.Τ., θαη ε αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ φπσο ε εθπαίδεπζή ηνπο, ε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ε χπαξμε νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο, ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηαπφλεζεο. Σα ηειεπηαία ππάξρνληα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθδνζε ηνπ ΠΟΤ (Δπξψπεο) Policies and practices for mental health in Europe meeting the challenges απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην ειιεληθφ ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ: 1. Τςειό αξηζκό ςπρηάηξσλ. 2. Δμαηξεηηθά ρακειό αξηζκό λνζειεπηώλ ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο (3/ πιεζπζκνύ). 3. Τςειό αξηζκό ςπρνιόγσλ.. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ππάξρεη ζρεδφλ πιήξεο απνπζία δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ ςπρηθήο πγείαο, ελψ κεγάινο αξηζκφο ησλ ςπρηάηξσλ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πξσηεχνπζα θαη ηελ Θεζζαινλίθε, ελψ ησλ λνζειεπηψλ ζηα κεγάια ςπρηαηξεία. 14

15 Η δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΤΥΑΡΓΧ Γ» αλακέλεηαη λα πξνζζέζεη λέν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα ρξεηαζηεί εηδηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ππνζηήξημε απφ ην ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε πξνγξακκαηηζκέλε αλάκημε ηνπ «λένπ» θαη ηνπ «παιαηνχ» πξνζσπηθνχ, κέζσ κεηαθηλήζεσλ επηιεγκέλσλ ζηειερψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηηο λέεο ππεξεζίεο. ΗΓ) Γιοίκηζη (management) ηος ζςζηήμαηορ Η πξφηαζε γηα ηε ζέζπηζε πεηξακαηηθά ηεο δνκήο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηλνηφκν εηζαγσγή ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηεί ηνικεξέο πξσηνβνπιίεο εθ κέξνπο ηνπ ΤΤΚΑ. Η δνκή πνπ πξνηείλεηαη θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζε άιιεο ρψξεο (Μ. Βξεηαλία, θαλδηλαβηθέο ρψξεο, Απζηξαιία) κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο κε ζπλερή αλαλέσζε. Οη ειιεληθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ λα δνθηκαζηνχλ θαη ζηε ρψξα καο απηά ηα ζρήκαηα, ηδηαίηεξα ζήκεξα κε ηελ επηρεηξνχκελε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θαη ην πξφγξακκα «ΦΤΥΑΡΓΧ Γ». Η παξαδνζηαθή δπζπηζηία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απέλαληη ζηελ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ πεξηθέξεηα πξέπεη λα μεπεξαζηεί, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ δεκφζηα αγαζά, φπσο ε πγεία. ΗΓ) Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα Η νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο, ε αμηνιφγεζή ηνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ, εμαξηψληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ θαηαιιήισλ πιεξνθνξηψλ. Σν πξφγξακκα γηα ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο πξνηάζεσλ γηα εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ ςπρηθή πγεία. Κξίλεηαη φηη ε θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ είλαη αλαγθαία. ΗΔ) Δκπαίδεςζη εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο, είλαη, εθηφο ησλ άιισλ (θφξηνο εξγαζίαο, πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2716/99, θ.ιπ.), θαη ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο. Σνχην νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνπζία πξφβιεςεο γηα εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ηφζν ζην πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζπλερηδφκελεο 15

16 εθπαίδεπζεο. Πξνηείλεηαη ε αλάιεςε δξάζεσλ ζε φια απηά ηα επίπεδα, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλα εθπαηδεπηηθφ curriculum ζπκβαηφ κε ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα καο. ΗΣΤ) Έπεςνα Υπηπεζιών Χςσικήρ Υγείαρ εκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ Διιάδα απνηειεί ε πνιχ κηθξή ελαζρφιεζε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, φζν θαη ησλ ςπρηαηξηθψλ αθαδεκατθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ έξεπλα πνπ αθνξά ζηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο αθ εαπηέο. Θεσξείηαη σο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ε ζεκειίσζε εξεπλεηηθήο παξάδνζεο ζην ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο ηεο ρψξαο καο. ηε δξάζε απηή ηδηαίηεξε πξέπεη λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. ΗΕ) Καλέρ Ππακηικέρ Καινοηομία ην πιαίζην ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο δξάζεηο πνπ απνηεινχλ αθ ελφο κελ ππνδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ, κε αμηνινγεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα, αθ εηέξνπ δε θαηλνηνκίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέζεζαλ λένπ ηχπνπ ππεξεζίεο νη νπνίεο θάιπςαλ κε θαιχηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Θεσξείηαη πσο απηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε «ακνηβή» κέζσ αθ ελφο κελ ηε δεκνζηφηεηα θαη αθ εηέξνπ ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ησλ δξάζεψλ ηνπο. ΗΖ) Γικαιώμαηα Χςσικά Αζθενών Οη εηήζηεο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ, επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη φζνλ αθνξά ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ Δηδηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ φζνλ αθνξά ηφζν ην λνκηθφ πιαίζην, φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, είλαη ηα παξαθάησ: Η λνκνζεζία γηα ηελ αλαγθαζηηθή λνζειεία. Η εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηε λνζειεία. Η αλαγθαζηηθή ή κε ιήςε ζεξαπείαο θαηά ηε αλαγθαζηηθή λνζειεία. Η πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. Πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηελ εηδηθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Φπρηθά Αζζελψλ. 16

17 Πξναγσγή & Πξόιεςε Φπρηθήο Τγείαο Ο άμνλαο απηφο έρεη ελζσκαηψζεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκθψλνπ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία, θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ ή είλαη ζε εμέιημε θαη ινηπέο δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Παξαηίζεληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο: Γξάζεηο πξφιεςεο ηεο θαηάζιηςεο Γξάζεηο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηε λενιαία θαη ηελ εθπαίδεπζε Γξάζεηο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ Γξάζεηο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ ηξίηε ειηθία Γξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ Γξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαζχλδεζεο αλάκεζα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ) θαη ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο Πξφιεςε θαη πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα γεληθνχ πιεζπζκνχ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 1.Δλίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ππόζηαζεο ησλ Σνκεαθώλ Δπηηξνπώλ Φπρηθήο Τγείαο πσο έρεη αλαθεξζεί ζην εηζαγσγηθφ θείκελν, ε αλεπαξθήο εθαξκνγή ή θαη αθφκε θαη απνπζία νπνηαζδήπνηε δξάζεο ησλ Σ.Δ.Φ.Τ., νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηνπο (ζπκβνπιεπηηθφο θαη φρη απνθαζηζηηθφο ξφινο), πνπ πεγάδεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Ν. 2716/99 θαη ηελ Τπ. Απφθαζε πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, φπσο θαη ζηελ απνπζία πξφλνηαο δηνηθεηηθήο ηνπο ππνζηήξημεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ζε αξηζκφ 8-10 Σ.Δ.Φ.Τ., ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε. Η πηινηηθή απηή δξάζε απαηηεί: 1. Αιιαγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ησλ (ζπγθεθξηκέλσλ) ΣΔΦΤ. 17

18 2. Γηνηθεηηθή ηνπο ελίζρπζε κε ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ (γξακκαηεηαθφ, δηνηθεηηθφ, πιεξνθνξηθήο). 3. Αλαζπλζέζεηο ΣΔΦΤ (ζπγρσλεχζεηο, δηαρσξηζκνί) πνπ πξνηείλνληαη θαησηέξσ. 2. Γεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθώλ πζηεκάησλ Φπρηθήο Τγείαο Πξνηείλεηαη πηινηηθά ε δεκηνπξγία δχν ΠΦΤ ζε πεξηνρέο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: ζεκαληηθή αλάπηπμε ππεξεζηψλ, αθαδεκατθή ππνζηήξημε, αλάπηπμε ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο. Πξνηείλνληαη νη παξαθάησ πεξηνρέο: 1. Ήπεηξνο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Αηησιναθαξλαλία, Γπηηθή Μαθεδνλία: Μέγεζνο πιεζπζκνχ, πεξ Κξήηε. Μέγεζνο πιεζπζκνχ, πεξ Παξά ην κηθξφηεξν κέγεζνο, απνηειεί πεξηνρή κε θαιή αλάπηπμε ππεξεζηψλ, φπσο θαη ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην Φ.Ν. Υαλίσλ. 3. Καζηέξσζε Θεξαπεπηηθώλ Οδεγηώλ θαη Πξσηνθόιισλ ζηελ Φπρηθή Τγεία 4. Πξσηόθνιια Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο 5. Γεκηνπξγία Διάρηζησλ Τπεξεζηώλ Γηθηύνπ Φπρηθήο Τγείαο ζηνπο ΣνΦΤ ηεο ρώξαο ηφρνο ηεο πξφηαζεο είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ππεξεζηψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο (π.ρ. Πεινπφλλεζνο, Γ. Μαθεδνλία, λεζησηηθή Διιάδα). Γεληθέο αξρέο: 1. ε θάζε ΣνΦΤ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα Φπρηαηξηθφ Σκήκα ζε Γεληθφ Ννζνθνκείν. 2. ε θάζε ΣνΦΤ ζα πξέπεη λα ππάξρεη Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο (ΚΚΦΤ). 3. ε θάζε λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, κε δπλαηφηεηα βξαρχηαηεο λνζειείαο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ςπρηαηξηθφ ηκήκα. 4. Γεκηνπξγία 1-2 Κηλεηψλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο ζε θάζε ΣνΦΤ. 5. Γεκηνπξγία δνξπθνξηθψλ ζηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο γεληθψλ λνζνθνκείσλ Μεηαλνζνθνκεηαθψλ Ξελψλα Βξαρείαο Παξακνλήο ζέζεσλ. 18

19 6. Γεκηνπξγία ζηεγαζηηθψλ δνκψλ ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζε πεξηνρέο θαη ΣνΦΤ φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε (Γ. Μαθεδνλία, Αηηηθή, Κ. Μαθεδνλία, θ.α.). 7. «Άλνηγκα» ησλ ζηεγαζηηθψλ δνκψλ ζε λένπο αζζελείο απφ ηελ θνηλφηεηα, κε επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ νηθεία ΣΔΦΤ. 8. Τινπνίεζε ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ πκθψλνπ Spidla Αβξακφπνπινπ (πξφζιεςε 100 ςπρηάηξσλ/ παηδνςπρηάηξσλ θαη 800 ινηπψλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο), κε πινπνίεζε ησλ κέρξη ζήκεξα πξνθεξχμεσλ. Δμαίξεζε ηνπ «ΦΤΥΑΡΓΧ» απφ ην πάγσκα πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην (ε πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ απνηειεί επαξθή ιφγν). 6. ρέδην «Έθηαθηεο Αλάγθεο» γηα ην Πξόγξακκα ΔΠΑ Σν ζρέδην απηφ απνζθνπεί ζηελ ηαρεία πινπνίεζε έξγσλ πξψηεο θαη δεχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο, κε παξάιιειε ρξήζε ππαξρφλησλ πφξσλ απφ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηα νπνία ζα πξέπεη κέρξη ην 2015 (ή ιίγν αξγφηεξα) λα θαηαξγεζνχλ. Σν ζρέδην πξνηείλεηαη γηα δξάζε κόλν ζε πεξίπησζε κεγάισλ εκπνδίσλ ζηελ πεξεηαίξσ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ ζηελ ςπρηθή πγεία. 7. Γεκηνπξγία «Παθέηνπ» Διάρηζησλ Σεξνπκέλσλ ηνηρείσλ (minimum data set) ησλ ςπρηαηξηθώλ αζζελώλ θαη Ηιεθηξνληθνύ Φπρηαηξηθνύ Φαθέινπ 8. Γεκηνπξγία Φεθηαθνύ Πεξηβάιινληνο ησλ Τπεξεζηώλ Φπρηθήο Υγείαρ 9. Φπρηθή Τγεία ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ). Δθαξκνγή ηνπ παθέηνπ ηνπ ΠΟΤ mhgap. 10. Καηλνηόκεο Δμεηδηθεπκέλεο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Δλειίθσλ χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο απαηηνχληαη γηα: 1. Σελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε ησλ ςπρψζεσλ. 2. Σηο δηαηαξαρέο δηαηξνθήο. 3. Σηο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο 4. Σηο πεξηπηψζεηο δηπιήο δηάγλσζεο. 5. Αζζελείο ζε νμεία θαηάζηαζε κε θίλδπλν εμάζθεζεο βίαο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο ή ηνπο άιινπο θαη νη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη κε εηζαγγειηθή εληνιή (Μνλάδεο Ομέσλ Πεξηζηαηηθψλ). 6. Φπρνζεξαπείεο (Γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή, Φπρνδπλακηθή, Οηθνγελεηαθή θαη ζπζηεκηθή, θ.α.) 7. Φπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε. 19

20 11. Πξνηάζεηο γηα Κνηλνηηθέο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Παηδηώλ Δθήβσλ Πιαίζην παξεκβάζεσλ: Αλάπηπμε Παηδνςπρηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ (ζε Δπαξρηαθά Ννζνθνκεία, ζε Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο ή ζε Κέληξα Τγείαο) ζε θάζε Ννκφ ηεο ρψξαο Αλάπηπμε Ιαηξνπαηδαγσγηθψλ ππεξεζηψλ ζηα Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο ή ζηα Κέληξα Τγείαο ζηνπο ΣΟΦΤ πνπ δελ έρνπλ παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο πκπιήξσζε ζηειέρσζεο Κηλεηψλ Μνλάδσλ κε παηδνςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο παηδνςπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο κε δπλαηφηεηα λνζειείαο αλά πεξηθέξεηα Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ γηα παηδηά ςπρηθά αζζελψλ γνλέσλ θαη εθήβνπο κε ςπρηθή αλνξεμία Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ γηα παηδηά-εθήβνπο πξφζθπγεο-κεηαλάζηεο Οξγάλσζε δνκψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κε πξφβιεκα θαθνπνίεζεο- παξακέιεζεο θαη δηαζχλδεζε κε πξνλνηαθέο δνκέο γηα παηδηά- εθήβνπο 12. Πξνηάζεηο γηα ηηο «Αδηθεκέλεο Οκάδεο» Άλνηα (Αλάπηπμε Μνλάδαο Οινθιεξσκέλεο Βνήζεηαο (ΜΟΒ) Πξφγξακκα Τπνβνεζνχκελεο Γηαβίσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ΟΣΑ, Γεκηνπξγία δηθηχνπ γηα αλάπηπμε δξάζεσλ πξφιεςεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ Άλνηα κε ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» ζε αζζελείο κε άλνηα-αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο) Απηηζκόο (Δζληθφ Κέληξν Αλαθνξάο γηα ηηο Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ, Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο, ςπρηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ εκέξαο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Φξνληίδα ςπρηθήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο εληόο ησλ θπιαθώλ. Αλάπηπμε Τπεξεζηώλ Φπρηαηξνδηθαζηηθήο Γξάζεηο θαη αλάπηπμε ππεξεζηώλ γηα θησρνύο, άλεξγνπο, κεηαλάζηεο Γξάζεηο γηα ηα Γηθαηώκαηα ςπρηθά αζζελώλ θαη ηε πλεγνξία 20

21 13. Πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη λα δνκεζνχλ ηξία εθπαηδεπηηθά παθέηα γηα δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο: α) ηνπο επαγγεικαηηεο ςπρηθήο πγείαο (leaders) πνπ είλαη πξφζσπα θιεηδηά, ή εγνχληαη ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο θαη β) ηνπο λένπο επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Αθφκε, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ επαγγεικαηηψλ, ε δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ζέκα ηελ Κνηλνηηθή Φπρηαηξηθή θαη ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο Φξνληίδαο (quality assurance) θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ. 14. Παξέκβαζε «Βειηίσζε πνηόηεηαο θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά παζρόλησλ - QualityRights Toolkit», Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) «QUALITYRIGHTS» 15. Πξνηάζεηο γηα ηελ έξεπλα ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, πξνηείλεηαη ε εηήζηα ρξεκαηνδφηεζε θνξέσλ ηνπ ΔΤ ή/θαη ησλ ΜΚΟ πνπ πινπνηνχλ δξάζεηο ηνπ «Φπραξγψο» ζε ζέκαηα πνπ ζα επηιέγεη ε Δπηηξνπή Φπρηθήο Τγείαο ηνπ ΚΔΤ θαη ζα αθνξνχλ ζε ηνκείο πνπ απαζρνινχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο. 16. Πξνηάζεηο γηα ζέκαηα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη πξόιεςεο Δηδηθέο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα πινπνίεζε: 1. Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα γεληθνχ πιεζπζκνχ 2. Αγσγή θνηλφηεηαο θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο 3. Πξφιεςε θαη πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ςπρσηηθψλ δηαηαξαρψλ 4. Πξφιεςε θαη πξψηκε αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο 5. Πξψηκε αλίρλεπζε θαη θξνληίδα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία 6. Πξψηκε αλίρλεπζε θαη θξνληίδα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ ηξίηε ειηθία 7. Γξάζεηο πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ 8. Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ 9. Τπεξεζία δηπιψλ δηαγλψζεσλ 10. Φξνληίδα ζην ζπίηη ηνπ αζζελνχο 11. Μαθξνρξφληα παξαθνινχζεζε ησλ ρξφλησλ ςπρσηηθψλ αζζελψλ ζηελ θνηλφηεηα 21

22 12. Τπεξεζίεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο ζηνλ απηηζκφ 13. Τπεξεζίεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο ζηε λνεηηθή ζηέξεζε 17. Πξνηάζεηο αλαγθαίσλ λνκνζεηηθώλ αιιαγώλ θαη παξεκβάζεσλ: Η 12εηήο πνξεία ηεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο, απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.2716/99 έσο ζήκεξα, ζπζζψξεπζε ζεκαληηθή εκπεηξία, ηφζν φζνλ αθνξά ζηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο, φζν θαη ηηο παξαιείςεηο, αβιεςίεο θαη ηελ απνπζία πξφβιεςεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, πνπ ζπρλά είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη πξνηάζεηο αθνξνχλ ζε αλαγθαίεο αιιαγέο ζηνλ Ν.2716/99, φπσο θαη ζηελ έθδνζε Τπ. Απνθάζεσλ πνπ απηφο πξνβιέπεη θαη νη νπνίεο νπδέπνηε εμεδφζεζαλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο. 22

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΚΡΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Σν gate keeping σο εξγαιείν Γεκφζηνπ Management ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπξσπατθέο Δκπεηξίεο θαη

Διαβάστε περισσότερα