ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: Πέηξνο Γηαλλνπιάηνο πνπδάζηξηα: Αλαζηαζία Σξηάληνπ ΑΘΖΝΑ, 2011

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Καζνξηζηηθή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζπκβνιή θαη ε ζηήξημε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θ. Πέηξνπ Γηαλλνπιάηνπ, κέζα απφ ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ νξζή πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο πνπ κνπ εκπηζηεχηεθε. εκαληηθή ππήξμε επίζεο ε ζπλεηζθνξά ησλ ζηειερψλ ησλ δνκψλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, ηδηαίηεξα ησλ θ.θ. Ησάλλε Γαθνξψληα θαη Αξηζηνθάλε Γθίθα, Γηεπζπληψλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο Μαξθφπνπινπ Μεζνγείσλ θαη Καιπβίσλ, αληίζηνηρα, φπσο επίζεο θαη ηνπ θ. Θεφδσξνπ Μεγαιννηθνλφκνπ, Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ. 2

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο (ΚΤ) θαη ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο (ΚΦΤ) ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ πιαηζίνπ ζηα Κέληξα Τγείαο Μαξθφπνπινπ θαη Καιπβίσλ, ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ, θαζψο θαη ζην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο. ηε βάζε απηή παξνπζηάδεηαη θαηαξρήλ ν ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο δηάινγνο πνπ δηεμάγεηαη αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ), κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ ζε ζέκαηα αγσγήο θαη πξφιεςεο ηεο πγείαο. Ζ αλαθνξά ζην ξφιν θαη ηηο παξεκβάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε απηήλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, πνπ αθνινπζεί, επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο ΠΦΤ κέζα ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα πγείαο, ελψ ε παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ αληηιήςεσλ θαη ηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηεζλή ρψξν σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε δηαζχλδεζεο ηνπο κε απηέο ηεο ΠΦΤ ππφ έλα εληαίν νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην. Πεξηγξάθεηαη αθφκα ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤ θαη ησλ ΚΦΤ ζηε ρψξα καο, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο ζπληειεζζείζεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, ελψ ε θαηαγξαθή ηνπ εηδηθφηεξνπ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηεί ζε θαζέλα απφ ηνπο ηέζζεξηο (4) ππφ εμέηαζε θνξείο, απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηελέξγεηα ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ηελ εμαγσγή αλάινγσλ ζπκπεξαζκάησλ. Λέμεηο - θιεηδηά Γεληθφο - Οηθνγελεηαθφο Γηαηξφο, Κέληξν Τγείαο, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηθή Τγεία 3

4 ABSTRACT The object of the present paper is the organization and operation of Health Centres (HC) and Mental Health Centres (MHC) in Greece and more specifically in the Prefecture of Attica, through the examination of the corresponding framework at the Health Centres of Markopoulo and Kalyvia, the Mental Health Centre of Aghioi Anargyroi and the Community Mental Health Centre of Vyronas Kaisariani. The present basis presents the latest scientific debate on the role of Primary Health Care (PHC), aiming at the understanding of the general intensive discussions on health care and prevention issues. The reference to the role of the interventions by part of the health care practitioners involved in PHC, which follows, attempts to contribute to the emergence of the basic elements of the PHC s subsystem within the framework of the entire health care system, while the presentation of the current viewpoints and trends appearing at an international level concerning the organization of mental health care services, demonstrates the need for them to be linked to those of the PHC, under a uniform organizational and operational framework. Furthermore, the institutional framework governing the organization and operation methods of Greek HC s and MHC s is described, as it has been formulated with the legislative interventions, while the recording of the specific regime dominating each of the four (4) institutions undergoing examination, constitutes the base upon which the comparative analysis of the key points pointed out is carried out and the corresponding conclusions are reached. Keywords: General Practitioner, Health Center, Mental Health Center, Primary Health Care, Mental Health Care 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ΜΔΘΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ θνπφο θαη ππφζεζε εξγαζίαο Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ TO ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ: Ζ ΠΦΤ ΚΑΗ ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ ΓΗΑ ΓΗΑΓΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ Σν ππνζχζηεκα ηεο ΠΦΤ κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο Ζ παξέκβαζε ησλ επαγγεικαηηψλ ΠΦΤ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηάζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ (ΚΤ) ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ (ΚΦΤ) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Αλαιπηηθή θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα ΚΤ Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα ΚΦΤ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Σν Κέληξν Τγείαο Μαξθφπνπινπ Σν Κέληξν Τγείαο Καιπβίσλ Σν Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ Σν Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΖΓΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Παξάξηεκα I Παξάξηεκα II Παξάξηεκα III Παξάξηεκα IV

6 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ ζύγρξνλε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) Ζ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη δηεζλψο, ηνπνζεηεί ζην επίθεληξφ ηεο ηελ κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ), ελφςεη ηεο θξίζεο πνπ δηέξρνληαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ηα ζπζηήκαηα πγείαο, σο πξσηαξρηθφο ζεζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ζην πιαίζην ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο θξίζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Έηζη, ηα ππνζπζηήκαηα ηεο Υξεκαηνδφηεζεο, ηεο Παξαγσγήο - Γηαλνκήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο - πληνληζκνχ, πνπ ζπλζέηνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο, θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ έλα λέν ξφιν, ππφ ζρέζεηο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο (Μπνπξζαλίδεο, 2009). Μεηαπνιεκηθά, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επέθεξε θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, βειηηψλνληαο ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ παξάιιεια ζπλεηέιεζε ζηε δηεχξπλζε ηεο κνλνδηάζηαηεο - ηαηξνθεληξηθήο αληίιεςεο, πνπ ηαχηηδε ηελ πγεία κε ηελ απνπζία λφζνπ ή αζζέλεηαο (νχιεο, 1998). Ζ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ελφο λένπ κνληέινπ εξκελείαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο, πνπ ζα εζηίαδε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζην ξφιν ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αληαλαθιάηαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε γηα ηελ πγεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «πγεία είλαη ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη φρη ε απιή απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο» (WHO, 1946). Με ηνλ νξηζκφ απηφ ε πγεία απνθηά ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζπλαξηάηαη, ζηε βάζε κηαο πνιπδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο, ηφζν κε ηελ απνπζία ηεο αζζέλεηαο, φζν θαη κε ηελ επεμία, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη πέξαλ ηεο ζσκαηηθήο, ε χπαξμε ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή, φκσο πξφνδνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο, ηδίσο ηεο βηνταηξηθήο, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, δηεζλψο, αιιά θαη ηε ζπλερή αχμεζε ησλ αλαγθψλ, θαη επνκέλσο, ηεο δήηεζεο, γηα ππεξεζίεο πγείαο, ππφ έλα θάζκα κάιηζηα νινέλα θαη πην δηαθνξνπνηεκέλν. Σελ ίδηα ζηηγκή, ηα ζπζηήκαηα πγείαο, παξά ην πςειφ πνζνζηφ δαπαλψλ πνπ απνξξνθά θαηεμνρήλ ν λνζνθνκεηαθφο ηνκέαο, αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα ζχγρξνλα κείδνλα λνζήκαηα, φπσο είλαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ν θαξθίλνο ή κεηαδνηηθά λνζήκαηα φπσο ην AIDS. 6

7 «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν» Ηππνθξάηεο Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, πξνέθπςε ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ πγείαο θαη επαλαζρεδηαζκνχ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, σο απαξαίηεηεο ζπληζηψζαο γηα ηελ εμαζθάιηζε αθελφο κελ επαξθψλ, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, αθεηέξνπ δε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Ζ αλαγλψξηζε, απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φηη ε πξφιεςε είλαη πξνηηκφηεξε ηεο ζεξαπείαο, νδήγεζε ζπλαθφινπζα ζηελ παξαδνρή φηη ζα έπξεπε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε άιιεο κνξθέο θξνληίδαο πγείαο, πην πνηνηηθέο θαη πην νηθνλνκηθέο, θέξλνληαο, έηζη, ηα ζπζηήκαηα πγείαο αληηκέησπα κε κία δηηηή πξφθιεζε, ηνλ ζπγθεξαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, κε ηελ παξάιιειε δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο θαη επαξθνχο δηαζεζηκφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηε δηαθήξπμε πνπ δηαηππψζεθε ζηε ζπλδηάζθεςε ηεο Άικα Άηα ην 1978, ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «Τγεία γηα φινπο έσο ην 2000» πνπ έζεζε ν ΠΟΤ, επηζεκαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ απνηειεί «ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, σο κέξνπο κηαο αλάπηπμεο ζην πλεχκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο» (WHO, 1978). ηελ ίδηα δηαθήξπμε, ε ΠΦΤ πξνζδηνξίδεηαη σο «ε βαζηθή θξνληίδα πγείαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο θαη ζε θνηλσληθά απνδεθηέο κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο, είλαη πξνζβάζηκε ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κέζα απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο θαη κε θφζηνο πνπ ε θνηλφηεηα θαη ε ρψξα κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ, ζε θάζε βήκα ηεο αλάπηπμεο ηνπο, κέζα ζε πλεχκα απηνδπλακίαο θαη απηνδηάζεζεο». Απηή ε πξνζέγγηζε έδσζε ην έλαπζκα γηα εζηίαζε ζε θξνληίδεο πγείαο πνπ βειηηψλνπλ ην επίπεδν πγείαο θαη δσήο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξφιεςε, ε πιεξνθφξεζε - αγσγή πγείαο θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο. πγρξφλσο, θαζηέξσζε, γηα πξψηε θνξά, κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιίηε, απφ απιφ απνδέθηε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε ελεξγφ ζπκκέηνρν. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ε 34 ε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΠΟΤ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1981 ζηελ Οηάβα, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ, έζεζε σο βαζηθφ ζηφρν ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο ησλ λνζεκάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ζεζκνζεηήζεθε ην 1986, κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Οηάβα, ε πνιηηηθή ηεο πξναγσγήο πγείαο, ζην 7

8 πιαίζην ηεο νπνίαο ε πξναγσγή πγείαο νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα ειέγρνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ πγεία ηνπο, απνζθνπεί δε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ ελίζρπζε ησλ επξχηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζηε δηακφξθσζε πγηεηλψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε απηή ηελ παξαδνρή, αλαγλσξίδεηαη φηη ε πξναγσγή πγείαο πξνυπνζέηεη ηε ζπκβνιή φισλ εθείλσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο επξχηεξνπο απηνχο παξάγνληεο, φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα (ρήκα 1). ρήκα 1. Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ πγεία Πεγή: Dahlgren G., Whitehead M., Πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο ζηελ πγεία, ηνθρφικε, Ηλζηηηνχην πνπδψλ γηα ην Μέιινλ, 1991, φπσο παξαηίζεηαη ζην ΠΟΤ, «Τγεία γηα φινπο ηνλ 21 ν αηψλα» πλνςίδνληαο, ην απμαλφκελν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ πνιηηηθψλ πγείαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη νηθνλνκηθά, ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, αιιά θαη νη πξνθιήζεηο ζηo ρψξν ηεο πγείαο. ην επίθεληξν απηήο πξνζπάζεηαο εληνπίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο πξφιεςεο ησλ αζζελεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε δηαηήξεζε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη φια ζρεδφλ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα πγείαο ηεο επνρήο καο είλαη αηηηνινγηθά ζπλπθαζκέλα κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο θαη κε ην ζχγρξνλν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 8

9 πεξηβάιινλ, ζηε βάζε ηεο παξαδνρήο φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη θαη ππφ ηελ επίδξαζε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ παξαγφλησλ. ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ, επίζεο, πξψηνλ, ε νηθνλνκηθή πίεζε πνπ πθίζηαληαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηεζλψο, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ: ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη ηάζεηο, γηα παξάδεηγκα ηελ αχμεζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο (WHO, World Health Statistics 2011) πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο πγείαο ην λνζνινγηθφ θάζκα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ λενπιαζηψλ, ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ θαη ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη πνπ ζπλαξηάηαη κε ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο, ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηελ πθηζηάκελε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ησλ πφξσλ (δεκφζησλ δαπαλψλ) πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο θαη δεχηεξνλ, ην γεγνλφο φηη ε ΠΦΤ απνηειεί ηελ θχξηα είζνδν ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα ππεξεζηψλ πγείαο, επηηξέπνληαο ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ λνζνθνκεηαθψλ δνκψλ (Ληφλεο θαη Μεξθνχξεο, 2000). 9

10 1.2 ΜΔΘΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ θνπόο θαη ππόζεζε εξγαζίαο Μέζα ζην πιαίζην πνπ δηαγξάθνπλ ηα πξναλαθεξζέληα δεδνκέλα, θαζίζηαηαη επίθαηξε θαη ζπλεπψο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ε δηεξεχλεζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο (ΚΤ) θαη ησλ Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο (ΚΦΤ), σο ησλ θαηεμνρήλ θνηλνηηθψλ δνκψλ παξνρήο ΠΦΤ ζηε ρψξα καο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ζθηαγξάθεζε θαη ηελ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ησλ ελ ιφγσ δνκψλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ζεζκηθά πξνβιεπφκελεο δνκέο ΠΦΤ, αιιά θαη ηα δχν (2) άιια επίπεδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε ζθνπφ λα εληνπηζηεί αθελφο κελ ε εηδηθφηεξε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηηο ππφ εμέηαζε κνλάδεο, αθεηέξνπ δε θαηά πφζν ε θηινζνθία απηή νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ηε βάζε κηαο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο θαη κεηαμχ ηνπο αληηπαξαβνιήο, εξεπλάηαη εάλ ε θχζε ηεο αζζέλεηαο πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε έλα ΚΤ θαη ζε έλα ΚΦΤ, κεηαβάιιεη ηελ νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπο δνκή, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζδίδεηαη ζηνπο αξκφδηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ, κεζφδσλ θαη κέζσλ ζηηο αλάγθεο ησλ απεπζπλφκελσλ ζε απηά αηφκσλ. 10

11 1.2.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηε ζπιινγή ηνπ απαξαίηεηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ θαη ζπλαθφινπζα, ηε ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, βαζίζηεθε πξνερφλησο ζηε ρξήζε δχν (2) εξσηεκαηνινγίσλ πνπ θαηαξηίζηεθαλ πξσηνγελψο γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ελφο πνπ αλαθεξφηαλ ζηα ΚΤ θαη ελφο πνπ αλαθεξφηαλ ζηα ΚΦΤ, ηα νπνία θαη παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο σο παξάξηεκα. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ δνκήζεθαλ θαηεμνρήλ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο επηκέξνπο δηεπζπληέο ησλ θέληξσλ, ψζηε λα κπνξεί λα δηακνξθσζεί κηα πιεξέζηεξε αιιά θαη παξαζηαηηθή εηθφλα ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ δνκψλ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο έξεπλα ζε επίζεκνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, φπσο είλαη απηφο ηνπ ΠΟΤ. Ζ αλαζθφπεζε ηεο εγρψξηαο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζε εζληθφ επίπεδν ζεσξήζεθε ζθφπηκε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ζεζκηθφ, αιιά θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηα ΚΤ θαη ηα ΚΦΤ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηνλ εηδηθφηεξν ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπο. Με βάζε ηα παξαπάλσ κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηελ πξψηε ζε πιεζπζκφ θαη πην ππθλνθαηνηθεκέλε Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο, αθνχ ζε απηήλ βξίζθεηαη ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Αζήλαο, πνπ απνηειεί ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ζπγθεληξψλνληαο ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001). Οη επηκέξνπο πεξηνρέο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο αθνξνχλ ηνλ Βχξσλα (Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ), ηα Καιχβηα θαη ην Μαξθφπνπιν (Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθνχ Σνκέα) θαη ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο (Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ). Δθεί δηεξεπλήζεθαλ, αληίζηνηρα, ην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, ην Κέληξν Τγείαο Καιπβίσλ, ην Κέληξν Τγείαο Μαξθφπνπινπ θαη ηέινο ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Ζ επηινγή ησλ ηεζζάξσλ απηψλ επηκέξνπο δνκψλ ζηεξίδεηαη ζηελ δηαπίζησζε ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΤ θαη ησλ ΚΦΤ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή πνπ εκθαλίδνπλ νη ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. ηε βάζε απηή, ζεσξήζεθε φηη ε δηεξεχλεζε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο επάξθεηαο ησλ ππφ εμέηαζε δνκψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 11

12 ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπο, θαζφζνλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 35 ΚΤ θαη 7 ΚΦΤ απφ ηα ζπλνιηθά 200 ΚΤ θαη 35 ΚΦΤ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο θαη Υάξηεο Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, 2011). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο θαηέζηεζαλ δπζρεξή ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο ελ ιφγσ δνκήο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ην δηεπζπληή, φπσο αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί, πεξηνξίδνληαο ζπλεπψο ηελ πιεξφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Γεσγξαθηθή απεηθόληζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζην ράξηε ηεο Διιάδαο Πεγή: Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 12

13 2. TO ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ: Ζ ΠΦΤ ΚΑΗ ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ ΓΗΑ ΓΗΑΓΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 2.1 Σν ππνζύζηεκα ηεο ΠΦΤ κέζα ζην ζύζηεκα πγείαο Ζ ΠΦΤ απνηειεί ηε βάζε ηεο ππξακίδαο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο, ζπλζέηνληαο ην πξψην επίπεδν παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (πξσηνβάζκηα - εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε/θξνληίδα πγείαο). Αθνινπζεί, ζηε κέζε ηεο ππξακίδαο, ε δεπηεξνβάζκηα - λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ελψ ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε καθξνρξφληα θξνληίδα πγείαο. ρήκα 2. Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ πγείαο αλά επίπεδν πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα Τριτοβάθμια Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία Δευτεροβάθμια Ννζνθνκεία (δεκφζηα ηδησηηθά) Πρωτοβάθμια ΔΣΥ: ΚΥ, ΠΙ,ΠΠΙ Δμσηεξηθά Ιαηξεία δεκφζησλ λνζνθνκείσλ Ιαηξεία αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (π.ρ.πνιπταηξεία ΙΚΑ) ΟΤΑ: Γεκνηηθά Ιαηξεία Ιδησηηθά ηαηξεία, εξγαζηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα Πεγή: Ίδηα δηακφξθσζε 13

14 Απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην ππνζχζηεκα ηεο ΠΦΤ ζηελ ππξακίδα ηεο ηεξαξρίαο, ζπλάγεηαη αλακθίβνια ν ηδηαίηεξνο ξφινο θαη ε βαξχλνπζα ζεκαζία πνπ απηφ ελέρεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρψξαο, ηνπ νπνίνπ είλαη θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο, αιιά θαη γηα ηελ επηηπρή δφκεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ γεληθφηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη, ηφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, είλαη φηη κηα ηζρπξή ΠΦΤ απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (Saltman and Figueras, 1997; WHO 2003 ζε Boerma et al., 2006). ηε δηαθήξπμε ηεο Άικα Άηα αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε ΠΦΥ πξνζδηνξίδεηαη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κίαο ρψξαο, ηνπ νπνίνπ απνηειεί θεληξηθή ιεηηνπξγία θαη θχξην ζηφρν, φζν θαη ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο. Απνηειεί ην πξψην επίπεδν επαθήο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο κε ην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο, θέξλνληαο ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα φζν ην δπλαηφλ θνληχηεξα ζηνπο ρψξνπο φπνπ νη άλζξσπνη δνπλ θαη εξγάδνληαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπληζηά ην πξψην ζηάδην κηαο αιιεινπρίαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα ζπλερηδφκελε θξνληίδα πγείαο». ε φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο ΠΦΤ, ζηελ ίδηα δηαθήξπμε ηνλίδεηαη φηη «ε ΠΦΥ δελ είλαη απιά θαη κφλν ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο παξαδνζηαθά θαινχκελεο αλνηθηήο ή εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, αιιά πεξηιακβάλεη έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδνληαο ππεξεζίεο πξφιεςεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Η κνξθή ηεο εμαξηάηαη απφ ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη επηδεκηνινγηθά πξφηππα θάζε ρψξαο». ηελ θαηεχζπλζε παξνρήο απηήο ηεο δέζκεο ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο κάιηζηα θαηά ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα, πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ξνέο ζην ζρήκα 2, ε θάζεηε δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ (3) επηκέξνπο επηπέδσλ πεξίζαιςεο, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη πεξίζαιςε ηνπ αζζελή θαη, ζπλεπψο, ε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζή ηνπ, κε ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΠΦΤ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ελζσκαησκέλα, ιεηηνπξγηθά θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελα ζπζηήκαηα παξαπνκπψλ, πνπ ζα νδεγνχλ ζε πξννδεπηηθή βειηίσζε ηεο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο πγείαο γηα φινπο (WHO, 1986). εκαληηθή φκσο θξίλεηαη επηπξνζζέησο ε νξηδφληηα δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ πνπ πθίζηαληαη ζε θάζε επίπεδν, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε εληαίνπ 14

15 πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο δηεπθνιχλεη ηνλ κεηαμχ ηνπο ζπληνληζκφ θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο. ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ δπζρεξαίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ πνιπδηάζπαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχζηεκα ηεο ΠΦΤ (νπιηψηεο θαη Ληνλήο, 2003), δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή θαη ε δηαλνκή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2005). α) ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ), κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφ, θαζψο θαη κέζσ ησλ 200 ΚΤ θαη ησλ 1478 Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ (ΠΗ) β) ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κέζσ ησλ κνλάδσλ πγείαο απηψλ (πνιπταηξεία, εξγαζηήξηα θ.ι.π.) θαη επίζεο κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ, εξγαζηεξίσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ εθφζνλ νη νξγαληζκνί απηνί δελ δηαζέηνπλ ππνδνκέο γ) ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), κέζσ ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ), ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) κέζσ ησλ πνιπταηξείσλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα δ) ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέζσ ηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ, δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ, εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, θαζψο θαη κέζσ θέληξσλ απνθαηάζηαζεο θαη νξηζκέλσλ άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ κνλάδσλ (Σνχληαο θαη ζπλ., 2008). 15

16 2.2 Ζ παξέκβαζε ησλ επαγγεικαηηώλ ΠΦΤ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ Ζ ΠΦΤ αλαθέξεηαη ζηα θέληξα ππνδνρήο ηνπ αζζελή, φπνπ απνθηά ηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ην ζχζηεκα πγείαο, δειαδή κε θάπνην επαγγεικαηία πγείαο, φπσο έλαλ ηαηξφ, έλα λνζειεπηή, έλαλ επηζθέπηε πγείαο, κηα καία ή έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ (ηαηξείν, θέληξν πγείαο, πνιπθιηληθή ή πνιπταηξείν) θαζνξίδεη θαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη, ην νπνίν κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ πεληαθφζηα (500) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) άηνκα. εκείν αλαθνξάο ηνπ αζζελνχο απνηειεί ν γεληθφο - νηθνγελεηαθφο γηαηξφο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ παξαπέξα πνξεία ηνπ, δειαδή, είηε ηελ θαη νίθνλ λνζειεία, είηε ηελ παξαπνκπή ζε άιιε κνλάδα ΠΦΤ ή ζην λνζνθνκείν. Έηζη, ε ΠΦΤ απνηειεί ζπγρξφλσο ηελ πχιε εηζφδνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. Ζ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ν γεληθφο - νηθνγελεηαθφο γηαηξφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (WONCA Europe, 2002): Απνηειεί θπζηνινγηθά ην ζεκείν ηεο πξψηεο ηαηξηθήο επαθήο κέζα ζην ζχζηεκα θξνληίδαο πγείαο θαη αζρνιείηαη κε φια ηα πξνβιήκαηα πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν ή νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αηφκνπ Κάλεη απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θξνληίδαο πγείαο, ζπλεξγαδφκελνο κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηνλ ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη δηαρεηξηδφκελνο ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, παίδνληαο ξφιν ζπλεγφξνπ ππέξ ηνπ αζζελνχο, φηαλ απηφ ρξεηαζζεί Αλαπηχζζεη κία κνλαδηθή πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, επηθεληξσκέλε ζην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ θνηλφηεηά ηνπο Γηαζέηεη κία κνλαδηθή δηαδηθαζία - ηερληθή ζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο, κέζα απφ ηελ νπνία θαζηεξψλεηαη κία πξνζσπηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή πέξα απφ ρξνληθά φξηα Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή καθξνρξφληαο ζπλέρεηαο ζηε θξνληίδα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή Γηαζέηεη κία εηδηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξνζδηνξηδφκελε απφ ηηο έλλνηεο ηνπ επηπνιαζκνχ θαη ηεο επίπησζεο ησλ αζζελεηψλ ζηελ θνηλφηεηα Γηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη νμέα θαη ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ αζζελψλ ηνπ 16

17 Γηαρεηξίδεηαη αζζέλεηεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε έλαλ κε δηαθνξνπνηεκέλν, κε εηδηθφ ηξφπν ζε θάπνην πξψηκν ζηάδην ηεο εμέιημήο ηνπο θαη νη νπνίεο κπνξεί λα απαηηήζνπλ επείγνπζα παξέκβαζε Πξνάγεη ηελ πγεία θαη ηελ επεμία κέζα απφ θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο Έρεη κία ηδηαίηεξε επζχλε γηα ηελ πγεία ηεο θνηλφηεηαο Γηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα πγείαο ζηηο ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ππαξμηαθέο δηαζηάζεηο ηνπο. ηε βάζε ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εηδηθφηεηεο, ε νπνία ζπλάδεη κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο - νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο (Boerma et al., 2006, ζει. 8-9), ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ΠΦΤ ζρεηίδεηαη, είηε κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, είηε κε ηελ πεξίζαιςε θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, κέζσ ηεο δηάγλσζεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη νη φξνη γεληθφο θαη νηθνγελεηαθφο γηαηξφο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ε ζχγρξνλε ηάζε νξγάλσζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο θαη απνθιεηζηηθφηεηα εηδηθφηεηαο γεληθήο ηαηξηθήο, έρεη νδεγήζεη ζην λα είλαη πιένλ νη δχν φξνη ηαπηφζεκνη. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε παξέκβαζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην πιαίζην ηεο ΠΦΤ, παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα (ρήκα 3) ε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο αηηηνινγηθήο δηαδηθαζίαο εκθάληζεο ελφο λνζήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηελ πξψηε έθζεζε ζε θάπνην παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξφθιεζε ηνπ λνζήκαηνο (παξάγνληαο θηλδχλνπ) θαη ηειεηψλεη κε ηελ ηάζε, ηε ρξνληφηεηα ή ην ζάλαην. ρήκα 3. Αηηηνινγηθή δηαδηθαζία εκθάληζεο ελόο λνζήκαηνο Έθζεζε Βηνινγηθή έλαξμε λόζνπ Νόζνο αληρλεύζηκε πκπηώκαηα Σειηθή έθβαζε Πεγή: Ίδηα δηακφξθσζε 17

18 Ζ παξέκβαζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, απνζθνπεί, ηφζν ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ηεο λφζνπ, φζν θαη ηελ απνθπγή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηφο ηεο κέζα απφ ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο ηαηξηθήο, λνζειεπηηθήο θαη νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πξάμεο. Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε αλαίξεζε ή δηαθνπή ηνπ παζνγελεηηθνχ κεραληζκνχ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ζηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί απφ ηελ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάπνην παξάγνληα θηλδχλνπ έσο θαη ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ. χκθσλα κε ηελ ηππνινγία πνπ αλάπηπμε ν Gerald Caplan, ε πξφιεςε δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. Ζ πξσηνγελήο πξφιεςε έρεη σο ζηφρν ηελ αλαίξεζε ηεο παζνγφλνπ δηαδηθαζίαο απφ ην πξψην ηεο ζηάδην, δειαδή ηελ έθζεζε ζε θάπνην γλσζηφ παξάγνληα θηλδχλνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή εκθάληζεο ηεο λφζνπ. Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή ή κείσζε ηεο έθζεζεο ζε παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη αηηηνινγηθά κε λνζήκαηα ή ζπκπηψκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην θάπληζκα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα, ψζηε λα κεησζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν ε επίπησζε κηαο λφζνπ ζηνλ πιεζπζκφ. Οη ζηφρνη ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κέηξα, ηφζν αηνκηθήο, φζν θαη νκαδηθήο, πξνερφλησο, πξνζηαζίαο. Σα κελ πξψηα, έρνπλ σο ζηφρν ηελ αιιαγή ηε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο, ηα δε δεχηεξα, ζρεηηδφκελα κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη θαη επέθηαζε ζηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο. Χο παξαδείγκαηα πξσηνγελνχο πξφιεςεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ νη εκβνιηαζκνί γηα ηελ πξφιεςε ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ν έιεγρνο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα ηελ πξφιεςε πλεπκνλνπαζεηψλ ή λενπιαζηψλ, φπσο επίζεο ε ρισξίσζε θαη θζνξίσζε ηνπ λεξνύ. Ζ δεπηεξνγελήο πξφιεςε ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, δειαδή ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. Ο έιεγρνο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ θιηληθή ή/θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ζηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο βηνινγηθήο έλαξμεο ηεο λφζνπ θαη ηεο εκθάληζεο ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζε πξψηκν ζηάδην θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη έθβαζε ησλ λνζεκάησλ, ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκε εθδεισζεί θιηληθά. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο απνηειεί ε καζηνγξαθία ζηηο γπλαίθεο. 18

19 Όηαλ πιένλ εθδεισζεί κηα λφζνο, ηφηε ιακβάλεη ρψξα ε ηξηηνγελήο πξφιεςε, δειαδή ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε ησλ επηπινθψλ θαη ηε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο ρξόληαο αληθαλφηεηαο φζσλ έρνπλ ήδε λνζήζεη. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξφιεςε πινπνηείηαη κέζσ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο κεηάγγηζεο αίκαηνο ησλ παζρόλησλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ή ε επαλέληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ αηόκσλ. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πξσηνγελήο πξφιεςε ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ή κε, αιιά θαη ηελ ηειηθή έθβαζε κηαο λφζνπ, θάηη πνπ θαζηζηά ηηο ελέξγεηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο πςίζηεο ζεκαζίαο θαη πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πνιηηηθήο πγείαο. 19

20 2.3 Οη ζύγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηάζεηο ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο «Ζ θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ππεξεζίεο ηεο γεληθήο πγείαο θαη ζε θνηλνηηθά πιαίζηα. Σα κεγάια θαη θεληξηθά ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ πξνζθνξφηεξεο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο» Ο ΠΟΤ πεξηγξάθεη ηελ ςπρηθή πγεία σο «κηα θαηάζηαζε επεμίαο ζηελ νπνία ην άηνκν πξαγκαηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ/ηεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα θαλνληθά άγρε ηεο δσήο, κπνξεί λα εξγαζηεί παξαγσγηθά θαη γφληκα, θαη είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ/ηεο» (Γεκνζίεπζε ΠΟΤ, Strengthening mental health promotion, Fact sheet no. 220, Geneva 2001 ζην Ζ ζεηηθή δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο απνηππψζεθε γηα πξψηε θνξά, ζε δηεζλέο επίπεδν, ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ, φπνπ ε πγεία νξίδεηαη σο ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη φρη ε απιή απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, ππαγνξεχνληαο έηζη ηελ αλάγθε κεηάβαζεο απφ ην βηνταηξηθφ ζην νιηζηηθφ ή βην-ςπρν-θνηλσληθφ κνληέιν πγείαο. Πεξαηηέξσ, ζηελ Έθζεζε ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία ην Φπρηθή Τγεία: Νέα Αληίιεςε, Νέα Διπίδα, ηνλίδεηαη φηη ε ςπρηθή πγεία είλαη θάηη επξχηεξν απφ ηελ έιιεηςε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη «ηελ ππνθεηκεληθή επεμία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνλνκία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε ησλ γελεψλ θαη ηελ απηνπξαγκάησζε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ». Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζήο ηεο κε ηε ζσκαηηθή πγεία επηβεβαηψζεθε, επίζεο, πνιχ αξγφηεξα, κε ηε ζχγθιεζε, απφ ηνλ ΠΟΤ, ηεο «Δπξσπατθήο Τπνπξγηθήο πλδηάζθεςεο γηα ηε Φπρηθή Τγεία» ζην Διζίλθη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, ε νπνία νδήγεζε ζηε Γηαθήξπμε θαη ζην ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ζηελ Δπξψπε, εδξαηψλνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα δξάζε ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Ζ ζχγθιεζε ηεο παξαπάλσ ζπλδηάζθεςεο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλεπαξθνχο πξνζηαζίαο ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ δηαπηζηψζεθε επίπεδν πξαθηηθήο εθαξκνγήο, ε νπνία δελ αθνινπζνχζε ην πιαίζην πξνζηαζίαο πνπ πξνδηέγξαθαλ νη κέρξη ηφηε ζεσξεηηθέο 20

21 δηαθεξχμεηο. Καζψο φκσο άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε ηεξάζηηα επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ζην πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε ςπρηθή πγεία απέθηεζε νινέλα θαη απμαλφκελε αλαγλψξηζε απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο αλά ηνλ θφζκν, αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή αληαλαθιάηαη ζηε ζχγρξνλε ηάζε νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ ζεξαπεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνο ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, αιιά θαη απφ ηελ θιεηζηνχ ηχπνπ ηδξπκαηηθή πεξίζαιςε ζε αλνηρηέο δνκέο θξνληίδαο κέζα ζηελ θνηλφηεηα, φπσο επηηάζζεη ε θνηλνηηθή ςπρηαηξηθή. ην πιαίζην απηφ, ε παξαδνζηαθή αληίιεςε εγθιεηζκνχ ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζε κεγάια ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα αληηθαζίζηαηαη πιένλ απφ απνηειεζκαηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ρψξνπο πνπ είλαη πξνζηηνί ζηνπο αζζελείο θαη απνδεθηνί απφ απηνχο (Szmuckler G. and Thornicroft G., 2001). ε επξσπατθφ επίπεδν, ε πξνζηαζία θαη ε πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηα θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ (άξζξν 168, πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), δεδνκέλνπ φηη, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη Δπεκεξία γηα ην έηνο 2011: Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχλ αλαπεξία θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ εηψλ δσήο πνπ ππνινγίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηβαξχλζεηο πνπ επηθέξεη ε αλαπεξία ζηελ ΔΔ, θάηη πνπ απνδίδεηαη πξνερφλησο ζηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΠΟΤ, νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ έλαλ ζηνπο ηέζζεξηο πνιίηεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ζπλαληψληαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ γηα θάζε δεδνκέλν έηνο Ζ απηνθηνλία παξακέλεη ζεκαληηθή αηηία πξφσξνπ ζαλάηνπ ζηελ Δπξψπε, φπνπ ελλέα ζηηο δέθα ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά απηνθηνληψλ παγθνζκίσο είλαη επξσπατθέο, κε πάλσ απφ ζαλάηνπο ην ρξφλν θαη ζε ελλέα απφ ηηο δέθα πεξηπηψζεηο πξνεγείηαη ε αλάπηπμε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Eurostat, 2008) Μέρξη ην έηνο 2020 ε θαηάζιηςε πξνβιέπεηαη λα είλαη ε ζνβαξφηεξε αηηία αζζέλεηαο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. ην κέηξν απηφ, έρνπλ αλαιεθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηέο πξσηνβνπιίεο απφ ηελ ΔΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο 21

22 Οθησβξίνπ 2005 κε ζέκα «Βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ - Πξνο κηα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε», ην Πξφγξακκα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο ΔΔ , ην πξφγξακκα DAPHNE ΗΗΗ ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ειεπζεξία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αζθάιεηα, πνπ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ παηδηψλ, ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζέζπηζε, ην 2004, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, Δπξσπατθήο πκθσλίαο - Πιαηζίνπ γηα ην εξγαζηαθφ άγρνο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ην 2008 ηνπ Δπξσπατθνχ πκθψλνπ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Δπεμία. Γεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαθαηλφκελσλ ηάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο, σο θνηλφο παξνλνκαζηήο ηφζν ησλ παξαπάλσ, φζν θαη ησλ γεληθφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, εληνπίδεηαη ε αλάδεημε ηνπ θαίξηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε πξφιεςε, σο δνκηθφ ελλνηνινγηθφ ζηνηρείν ηεο ΠΦΤ, ζηελ δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Ζ αλάγθε γηα πξφιεςε, αγσγή θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε θαθή ςπρηθή πγεία ή αλαπεξία κέζσ ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία εκθαλίδεηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή απφ πνηέ, σο απάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο επηδεκηνινγηθέο πξνθιήζεηο. Καηά ηνλ ΠΟΤ, φπσο πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο ζπζηάζεηο πνπ έρεη δηαηππψζεη πξνο ηα θξάηε κέιε ηνπ, ε απάληεζε απηή ελζαξθψλεηαη ζηελ επέθηαζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ΠΦΤ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάιηζηα επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ κίγκαηνο δηαζχλδεζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο κε απηέο ηεο ΠΦΤ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4. Ζ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξάγεηαη κε ηελ έληαμε θαη παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζην γεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ππνζχζηεκα ηεο ΠΦΤ, είλαη πξνθαλήο. Καζψο ν νηθνγελεηαθφο γηαηξφο είλαη ν επαγγεικαηίαο κε ηνλ νπνίν ν αζζελήο έρεη ηελ πξψηε επαθή θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο, ν ξφινο ηεο ΠΦΤ ζηε αλαγλψξηζε θαη ηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή λφζν είλαη θαηαιπηηθφο, ηφζν ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε, ζεξαπεία θαη παξαπνκπή ηνπο, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζε εηδηθνχο, φζν θαη ζηελ παξακνλή θαη θξνληίδα απηψλ ησλ αηφκσλ ζην ζπίηη, ζην νηθείν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηάγλσζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πξψηκε θάζε ηεο λφζνπ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εθδήισζε βαξχηεξσλ ζπκπησκάησλ, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη παξάιιεια 22

23 εθηθηή ηε ζεξαπεία θαηαζηάζεσλ πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα έθζαλαλ ζηνλ εηδηθφ γηαηξφ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε πνπ δηαηχπσζε ν ΠΟΤ ην 2008, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Οηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ («WONCA»), κε ηίηιν «Δληάζζνληαο ηελ Φπρηθή Τγεία ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: Μία Παγθφζκηα Πξννπηηθή» "Integrating Mental Health into Primary Care: A global perspective", ε έληαμε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζα θέξεη ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πην θνληά ζηα ζπίηηα ησλ αλζξψπσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε ησλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαηαπνιεκψληαο ην ζηίγκα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ ζα πξνέθππηε αλ ρξεζηκνπνηνχζε θαλείο ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν. Σα δπλεηηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ έληαμε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ ΠΦΤ κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο πέληε (5) άμνλεο: Αλζξψπηλνη πφξνη Κιηληθά απνηειέζκαηα Απνδνρή Πξνζβαζηκφηεηα Οηθνλνκηθφ θφζηνο. 23

24 ρήκα 4. Σν ηδαληθό κίγκα πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο Κ Ο Σ Ο Τπηπεζίερ Φ.Τ. ζηο Γενικό Νοζοκομείο Τπηπεζίερ μακπάρ διαμονήρ & εξειδικεςμένερ ςπηπεζίερ Άηςπη θπονηίδα Τπηπεζίερ Φ.Τ. μέζα ζηην Κοινόηηηα Τπηπεζίερ Φςσικήρ Τγείαρ παπεσόμενερ Μέζω ηηρ ΠΦΤ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Α Υ Ρ Η Η Αςηοθπονηίδα ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Πεγή: WHO (2009). Improving health systems and services for mental health. WHO. Geneva. 24

25 3. ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ (ΚΤ) ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ (ΚΦΤ) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 3.1 Αλαιπηηθή θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ λνκηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηα ΚΤ Ζ νξγάλσζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤ, αιιά θαη ηνπ ελ γέλεη ζπζηήκαηνο ΠΦΤ ζηε ρψξα καο νξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζην λφκν 1397/1983 (ΦΔΚ 143 Α ) κε ηίηιν «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηνπ (βι. Πίλαθα 1), κε ηειεπηαία εθείλε πνπ επέθεξε ν λφκνο 3918/2011 (ΦΔΚ 31 Α ). Δπηρεηξψληαο ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηηο επηηαγέο ηεο δηεζλνχο ζπλδηάζθεςεο ηεο Άικα Άηα ην 1978, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λφκνπ 1397/1983, έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, σο κέξνπο ηνπ εζληθνχ θαη απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ θαζηέξσζε ν ελ ιφγσ λφκνο, πξνβιέπνληαο ηε ζχζηαζε, ζε θάζε λνκφ, ησλ ΚΤ, σο απνθεληξσκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, φπσο επίζεο θαη ησλ ΠΗ, σο απνθεληξσκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ ΚΤ. Πίλαθαο 1. Οη θπξηόηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Ν.1397/83 σο πξνο ηα ΚΤ ΝΟΜΟΗ ΑΛΛΑΓΔ 2071/1992 άξζξν 15: ππαγσγή ησλ ΚΤ ζηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ λνκαξρηψλ 2194/1994 Άξζξα 1, 5: επαλαθνξά ησλ ΚΤ θαη ησλ ΠΗ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ 2345/1995 άξζξν 6: ζχζηαζε εηδηθψλ θέληξσλ πγείαο, σο απνθεληξσκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ σο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ησλ θέληξσλ πγείαο ή ησλ λνζνθνκείσλ, γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη αλαγθψλ 2519/1997 άξζξν 26: θίλεηξα πξνζέιθπζεο γηαηξψλ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο άξζξν 27: πνιπδχλακα ΠΗ (ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθέο θαη πιεζπζκηαθέο αλάγθεο - απνκαθξπζκέλα απφ ηα ΚΤ ζηα νπνία ππάγνληαη) - Οκάδεο θαη Κέληξα εθεκεξίαο ΠΗ (φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εμππεξέηεζε ησλ πεξηνρψλ ηνπο, ηα /Κ θαη ηηο αξγίεο, απφ ην ΚΤ ζην νπνίν ππάγνληαη) άξζξν 31: δίθηπα ΠΦΤ 2889/2001 άξζξα 1, παξ. 4: κεηαηξνπή ησλ ΚΤ θαη ησλ ΠΗ ηνπο ζε κνλάδεο ησλ ΠεΤΠ 25

26 2955/2001 άξζξν 13, παξ.15: ΚΤ θαη ΠΗ ινγίδνληαη σο κία αξρή γηα ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ κεηαθηλήζεηο, απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο ππαιιήισλ ηνπο 3106/2003 άξζξν 9: ζπγρψλεπζε ησλ Ηαηξνθνηλσληθψλ Κέληξσλ ζε ΚΤ 3172/2003 άξζξν 23: κεηαηξνπή ησλ ΠΗ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζε ΠΠΗ άξζξν 24: γηαηξνί ή νδνληίαηξνη ηνπ ΔΤ κε βαζκφ Γηεπζπληή ππεχζπλνη γηα ην ζπληνληζκφ ηεο επηζηεκνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤ 3205/2003 Άξζξν 45: ηα ΚΤ δηαθξίλνληαη ζε Α, Β θαη Γ δψλε κ ε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο εθεκεξηψλ 3209/2003 άξζξν 24: θάιπςε ΚΤ ζε θάξκαθα απφ ηα λνζνθνκεία 3235/2004 άξζξν3: εηδηθέο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζηα ΚΤ άξζξν 4: κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ίδξπζε ΚΤ ηνπ ΔΤ άξζξν 5:Οξγαληζκφο ησλ ΚΤ (Ο.Κ.Α.) 3329/2005 άξζξν 2:κεηαηξνπή ησλ ΚΤ θαη ησλ ΠΗ ηνπο ζε κνλάδεο ησλ ΓΤΠΔ 3370/2005 άξζξν 50 2: δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ ΚΤ θαη ησλ ΠΗ θάζε ΓΤΠΔ ζε απνθεληξσκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο αληίζηνηρεο ΓΤΠΔ 3527/2007 ζπγρσλεχζεηο ΓΤΠΔ 3863/2010 άξζξν 2, θεθ. Β: θίλεηξα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο πεξηθέξεηαο 3819/2011 άξζξν 18: έληαμε ΚΤ θαη ΠΗ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ζπλεξγαζία κε ηαηξνχο ππφρξενπο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πγείαο ησλ ΟΣΑ θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, κνλάδεο ηνπ ΔΟΠΤΤ (ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΓ, ΟΑΔΔ) θαη κε ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ γηαηξνχο Πεγή: Ίδηα δηακφξθσζε Βαζηθή επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ κνλάδσλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ηφηε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, πιελ ησλ θξαηηθψλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ζηαζκψλ, ηα νπνία ζα ζπγρσλεχνληαλ ζηα ΚΤ θαη ζηα ΠΗ, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ νη λέεο κνλάδεο θεληξηθφο κεραληζκφο ηεο ΠΦΤ (Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ 1397/1983). Λεηηνπξγψληαο παξάιιεια κε ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ηα ΚΤ έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ηζφηηκεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, κφληκν θαη κε, ηε λνζειεία θαη παξαθνινχζεζε αζζελψλ πνπ ηεινχλ ζην ζηάδην ηεο αλάξξσζεο ή κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν, ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ηε λνζειεία ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο έσο ηελ δηαθνκηδή ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν. Δπηπιένλ, ζηα θαζήθνληα ησλ ΚΤ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νδνληηαηξηθή 26

27 πεξίζαιςε, ε άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ή νδνληηαηξηθήο θαη ε πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα, ε ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγηεηλήο, ε ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ πγείαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή θαξκάθσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο αλ δελ ιεηηνπξγεί θαξκαθείν ζηελ πεξηνρή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο παξέρνληαη ηζφηηκα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ν λφκνο 1397/1983 θαζηέξσζε ην ζεζκφ ησλ ΚΤ ζηε βάζε ηεο δηάθξηζήο ηνπο ζε ΚΤ αζηηθψλ θαη ζε ΚΤ κε αζηηθψλ - αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηνπο ζε ηαθηηθφ πελζήκεξν νθηάσξν θαη ζε εθεκεξίεο φιεο ηηο ππφινηπεο εκέξεο θαη ψξεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ΠΗ, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δηάθξηζε ζε ηαηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζε ηαηξεία εηθνζηηεηξάσξεο εηνηκφηεηαο. Ζ άκεζε ιεηηνπξγηθή, ρξεκαηνδνηηθή, επηζηεκνληθή, λνζειεπηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαζχλδεζε ησλ ΚΤ κε ην λνζνθνκείν ζην νπνίν ππάγνληαη νξγαληθά θαη δηνηθεηηθά, απνηειεί ην θαηεμνρήλ νξγαλσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηέπεη ηα ΚΤ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Γεληθή Γηεχζπλζε ΠΦΤ, Γηεχζπλζε ΠΦΤ), κέζσ ησλ ΓΤΠΔ (Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ΠΦΤ). ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17-18, ε ζηειέρσζε ησλ αζηηθψλ ΚΤ πεξηιακβάλεη γηαηξνχο εηδηθνηήησλ ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο θαη νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο πνπ αλήθνπλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα ηνπο. Έηζη, θαζηεξψλεηαη γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ λνκνζεηηθφ θείκελν ν ζεζκφο θαη ε έλλνηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ, θαηά ην πξφηππν θαη ηελ εκπεηξία ρσξψλ κε αλαπηπγκέλα ζπζηήκαηα ΠΦΤ, φπσο είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Οη νηθνγελεηαθνί γηαηξνί, νη νπνίνη κπνξνχλ θαηά ην λφκν λα είλαη παζνιφγνη, παηδίαηξνη ή γηαηξνί γεληθήο ηαηξηθήο, δέρνληαη ηνπο αζζελείο ζην ΚΤ ή ηα ΠΗ θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπο επηζθέπηνληαη θαη ηνπο πεξηζάιπνπλ ζην ζπίηη ηνπο, ελψ επίζεο έρνπλ ηελ επζχλε παξαπνκπήο αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Γηα θάζε νηθνγελεηαθφ γηαηξφ νξίδεηαη αλψηαηνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ απηφο κπνξεί λα αλαιάβεη, αιιά θαη νξίδεηαη επίδνκα ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαιακβάλεη πεξηζζφηεξα άηνκα. Αλαθνξηθά κε ηα αγξνηηθά ΚΤ ν λφκνο πξνβιέπεη ηε ζηειέρσζε κε γηαηξνχο εηδηθφηεηαο γεληθήο ηαηξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ινηπψλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηηο 27

28 αλάγθεο, ελψ ππεξεηνχλ ζε απηά θαη επηζθέπηεο γηαηξνί εηδηθνηήησλ, πνπ δελ δηαζέηεη ην ΚΤ θαη νη νπνίνη αλήθνπλ ζην λνζνθνκείν φπνπ είλαη εληαγκέλν ην ΚΤ. Ζ έιιεηςε ζεκειησδψλ πγεηνλνκηθψλ ππνδνκψλ ζηελ χπαηζξν πνπ επαηζζεηνπνίεζε ηνλ έιιελα λνκνζέηε, νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεηξαθνζίσλ (400) πεξίπνπ ΚΤ ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο, απφ ηα νπνία ηα δηαθφζηα δέθα (210) ζα θάιππηαλ ην ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηα εθαηφλ ελελήληα (190) ηηο αλάγθεο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ (Δηζεγεηηθή Έθζεζε λφκνπ 1397/1983). Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθάλεθε ε δεκηνπξγία ελφο επξχηαηνπ δηθηχνπ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ θαη δφζεθε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, ηελ αγσγή θαη πξναγσγή πγείαο (Ληφλεο θαη Μπέλνο, 1993). Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία, σζηφζν, πεξίπνπ ησλ κηζψλ ΚΤ απφ φζα είραλ πξνβιεθζεί θαη κφιηο ηεζζάξσλ (4) αζηηθνχ ηχπνπ, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο κε αλεπαξθή αξηζκφ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη κε ειιηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΚΤ αζηηθνχ ηχπνπ, αλέζηεηιε ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ θαηνηθεί ην 70% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, απνδπλακψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ΠΦΤ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, άκεζε ζπλέπεηα ησλ αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πξφζβαζε ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ ήηαλ ε ππέξκεηξε επηβάξπλζε ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Έηζη, ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε πνιπδηάζπαζε ππεξεζηψλ ζπλέρηζε λα ραξαθηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ, ελψ παξάιιεια ε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, ηφζν ηνπ λφκνπ 1397/1983, φζν θαη ησλ κεηέπεηηα λφκσλ πνπ επηρείξεζαλ λα ξπζκίζνπλ ην ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ, πεξηνξίδεη ηε ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα (βι. ρήκα 5) θαη νδεγεί ζηελ άζθνπε πεξηπιάλεζε ηνπ αζζελή ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα, θαζψο δελ έρεη έλα ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο (Κνληηάδεο θαη νπιηψηεο, 2005). Ζ ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο πεξηνξίδεηαη επίζεο απφ ηελ αλεπάξθεηα γεληθψλ γηαηξψλ, πνπ νδήγεζε αξρηθά ην ΗΚΑ, αιιά θαη ην ΔΤ αξγφηεξα, ζηελ πξνζπάζεηα ζηειέρσζεο ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ζηε ρξήζε παζνιφγσλ ή αθφκε θαη γηαηξψλ ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη σζηφζν δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ζθαηξηθά ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πγείαο. Όπσο επεζήκαλαλ νη ππεχζπλνη ησλ δνκψλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, «ε έιιεηςε γηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο απνηειεί ην θαηεμνρήλ δηαρξνληθφ πξφβιεκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤ, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ, κε απνηέιεζκα λα απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ην βαζηθφ ζθνπφ ηνπο, 28

29 δειαδή ηελ πξφιεςε θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ηειηθά ζηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο». Τπνζηήξημαλ κάιηζηα πσο πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ ΚΤ απφ ηα λνζνθνκεία αλαθνξάο ηνπο, ελψ πξφζζεζαλ πσο κνινλφηη ν λφκνο 1397/1983 αλαζέηεη ηε δηνίθεζε ησλ ΚΤ ζε γηαηξφ κε βαζκφ δηεπζπληή, θαζψο θαη ζην ζπκβνχιην ησλ ππεπζχλσλ, πνπ έρεη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, σζηφζν δελ απνζαθελίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή νχηε θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ αλαθνξάο ηνπο. ρήκα 5. Αξηζηεξό κέξνο: ε ξνή ησλ πνιηηώλ ζην ζύζηεκα ΠΦΤ ηεο ρώξαο καο Γεμηό κέξνο: ε πνξεία ηνπ αζζελή κε βάζε ηα θαλδηλαβηθά πξόηππα Λακβάλνληαο ππφςελ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, ην εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη εάλ ε ζέζπηζε ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ λφκνπ 3918/2011 κε ηίηιν «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 31 Α ) θαη ε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) ζα ακβιχλεη ή ζα επηηείλεη ηηο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλεπάξθεηεο ησλ ΚΤ. Τπφ ην λέν πιαίζην πνπ ζέηεη ν λφκνο, 29

30 επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζηεί «ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ, βάζεη ελφο εληαίνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ, φπσο επίζεο ν ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία, ζηα πιαίζηα ελφο δηθηχνπ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, φπνπ εκπιέθεηαη ην ΔΤ, κέζσ ησλ ΚΤ θαη ησλ ΠΗ, νη ηαηξνί ππφρξενη ππεξεζίαο ππαίζξνπ, νη κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πγείαο ησλ ΟΣΑ θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη κνλάδεο ηνπ ΔΟΠΤΤ (ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΓ, ΟΑΔΔ), θαζψο θαη νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηαηξνί». Ζ έληαμε ησλ ΚΤ ζηνλ ΔΟΠΤΤ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ δηθηχνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ ζπγρψλεπζή ηνπο κε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΗΚΑ, φπσο έγηλε γηα παξάδεηγκα ζην ΚΤ Μαξθφπνπινπ πνπ ζπγρσλεχηεθε κε ηελ αληίζηνηρε Μνλάδα Τγείαο ηεο πεξηνρήο θαη πιένλ νη γηαηξνί θαη ησλ δχν πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ απαζρνινχληαη ζην ΚΤ. πλεπψο, κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεπαξθεηψλ ησλ ΚΤ ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο, θάηη πνπ απνηειεί πάγην αίηεκα, αιιά θαη ηειηθφ δεηνχκελν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο πξνο φθεινο ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπο. Ζ έληαμε αξρηθά ζα μεθηλήζεη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2011 γηα πελήληα (50) κεγάια ΚΤ ηεο ρψξαο, ηα νπνία ζα ζηειερσζνχλ κε γηαηξνχο θαη πξνζσπηθφ απφ ηηο θνληηλέο κνλάδεο ηνπ ΗΚΑ, ελψ σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηα ππφινηπα εθαηφλ πελήληα (150) ΚΤ ηεο ρψξαο. Σελ ίδηα εκεξνκελία ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο ε έληαμε ησλ ΚΤ ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ππαγσγή ησλ ΚΤ θαη ησλ ΠΗ ζηνλ ΔΟΠΠΤ ζα έρεη απνθιεηζηηθά ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, αθνχ δηνηθεηηθά ζα εμαθνινπζνχλ λα αλήθνπλ ζην ΔΤ.. 30

31 3.2 Σν λνκνζεηηθό πιαίζην παξνρήο ππεξεζηώλ από ηα ΚΦΤ Ζ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦΤ εληνπίδεηαη ζην λφκν 1397/1983, φπνπ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηνπο σο θνξέσλ παξνρήο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο, απφ θνηλνχ κε ηνπο ςπρηαηξηθνχο ηνκείο ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ θαη ηα εηδηθά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζεζκηθήο ηνπο απνζηνιήο, ν λφκνο πξνέβιεςε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ησλ εηδηθψλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ ή λνκαξρηαθνχ γεληθνχ λνζνθνκείνπ εθφζνλ ζε απηφ ιεηηνπξγεί ςπρηαηξηθφο ηνκέαο, ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ νπνίσλ ζπζηήλνληαη θαη πξνζηίζεληαη, ζε ηδηαίηεξνπο θιάδνπο, ζέζεηο ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο, θαζψο θαη ζέζεηο λνζειεπηηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. ην πιαίζην ηεο άκεζεο επηζηεκνληθήο, λνζειεπηηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο πνπ δηαηεξνχλ κε ην λνζνθνκείν ζην νπνίν ππάγνληαη νξγαληθά, φπσο επίζεο θαη κε ην εηδηθφ ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο νηθείαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο, σο βαζηθφο ζθνπφο, ζηνλ νπνίν θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ηα ΚΦΤ, νξίζηεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21, παξάγξαθνο 3: ε ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη ε δηαθψηηζε ε πξφιεςε, ε ζεξαπεία θαη ε ζπκβνιή ζηελ απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή έληαμε ηνπ αξξψζηνπ ε ηαηξνπαηδαγσγηθή ζηήξημε κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο αλάινγσλ ζηαζκψλ ε κεξηθή λνζειεία, εκεξήζηα ή λπθηεξηλή. Τπφ ηηο απηέο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ιεηηνπξγνχζαλ ζηε ρψξα είθνζη ελλέα (29) ΚΦΤ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία δηέζεηαλ θαη ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο. Με ηε δηνηθεηηθή κεηαβνιή πνπ επέθεξε ν λφκνο 2071/1992 (ΦΔΚ Α 123) κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο» ηα ΚΦΤ κεηαηξάπεθαλ ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ λνκαξρηψλ. Χζηφζν ην 1994 ηα θέληξα επαλήιζαλ ζην ζεκεξηλφ δηνηθεηηθφ θαζεζηψο, δειαδή ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2071/1992 επηρεηξνχζαλ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΦΤ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο ςπρηθήο πγείαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα πξφηππα πνπ ππαγφξεπαλ νη εμειίμεηο ζε πιήζνο άιισλ επξσπαηθψλ ρσξψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ έηπραλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, εθαξκνγήο ιφγσ ηεο κε έθδνζεο ησλ 31

32 αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εληνχηνηο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ δηαηεξήζεθαλ θαη ζην κεηαγελέζηεξν λφκν απηνχ 2716/1999 (ΦΔΚ Α 96) κε ηίηιν «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο ζπλζέηεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΦΤ ζηελ Διιάδα. Ο ελ ιφγσ λφκνο ήξζε λα θαιχςεη ζεζκηθά ηηο ζπληεινχκελεο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη λα πξνζδψζεη κηα λέα δπλακηθή ζηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ είρε μεθηλήζεη κε ην λφκν 1397/1983, ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ Καλνληζκφ ηεο ηφηε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο 815/84 θαη ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ Καλνληζκφ 4130/88, εηζάγνληαο κία ξηδηθή αιιαγή ζηελ ζεψξεζε ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Δηδηθφηεξα, ν Καλνληζκφο 815/84 πξνέβιεπε ηε ρξεκαηνδφηεζε παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλακφξθσζε ησλ ειιεληθψλ ςπρηαηξείσλ, σο ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο πεξίζαιςεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ηε δεκηνπξγία εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ ζεξαπείαο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή επαλέληαμή ησλ ςπρηθά παζρφλησλ γηα ηελ πεξίνδν έμη (6) εηψλ ( ). Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπλερίζηεθαλ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 4130/88, κε ηνλ νπνίν απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε ηζρχνο ηνπ πξνεγνχκελνπ Καλνληζκνχ γηα ηέζζεξα (4) επηπιένλ έηε. Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα, ν λφκνο απνζθνπνχζε ηε ζπλέρηζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο, ζεζπίδνληαο έλα ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ην νπνίν βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζε δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο, ηελ έμνδν ησλ ρξφλησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία θαη ηα άζπια θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε δνκέο κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ δηηηνχ ζηφρνπ, ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 2716/1999 ηίζεληαη σο βαζηθέο αξρέο δηάξζξσζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο νη αξρέο ηεο ηνκενπνίεζεο θαη ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο, ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηεο απνïδξπκαηνπνίεζεο, ηεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο, σο πιέγκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ πεξίζαιςε, θαζψο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή επαλέληαμε ελήιηθσλ, παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ ηχπνπ θαη κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα. ην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ηνκενπνίεζεο, πνπ ζπληζηά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2000) θαη 32

33 πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δηαίξεζε ησλ ΤΠΔ ζε δεθαηξείο (13) Σνκείο Φπρηθήο Τγείαο (ΣνΦΤ), ηα ΚΦΤ νξίδνληαη σο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο (ΜΦΤ) πνπ ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ ΤΤΚΑ (Γεληθή Γηεχζπλζε Τγείαο, Γηεχζπλζε Φπρηθήο Τγείαο), σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνρήο ςπρηαηξηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνλ γεληθφηεξν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζήο ηνπο (άξζξν 4 λφκνπ 2716/1999). Οξγαληθά, ηα ΚΦΤ ππάγνληαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα ζε λνζνθνκεία ηνπ λφκνπ 1397/1983, ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 2592/1983 θαη ζε παλεπηζηεκηαθά ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο, αθνχ ν λφκνο 2716/1999 επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο», ζε ζπλδπαζκφ ή φρη κε άιιν ηίηιν ή επσλπκία, απνθιεηζηηθά γηα ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ ην Γεκφζην ελψ απαγνξεχεη ξεηά ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζε ηίηιν ή επσλπκία απφ θάζε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (άξζξν 4, παξάγξαθνο 6). Ζ ίδξπζή ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη πξφηαζε ηεο αξκφδηαο θαηά ηφπν Σνκεαθεο Δπηηξνπήο Φπρηθήο Τγείαο (ΣΔΦΤ), ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ηνπ ππεξεηνχκελνπ ζε απηά πξνζσπηθνχ. Με αλάινγν ηξφπν ξπζκίδνληαη επίζεο νη πξνυπνζέζεηο, ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. ην λφκν 2716/1999, ε ηνκενπνίεζε έρεη ηελ έλλνηα ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΜΦΤ θαη ζπλεπψο ησλ ΚΦΤ, ηφζν ηνπ νηθείνπ ΣνΦΤ, φζν θαη ΣνΦΤ δηαθνξεηηθψλ ΤΠΔ, αλάγνληαο ζε θχξην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, κέζα ζε έλα επξχηαην δίθηπν εμσλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Μάιηζηα, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δίθηπν απηφ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηδξχνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην ΤΤΚΑ, νξηζκέλεο ΜΦΤ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 6. Έηζη, πιένλ αλαγλσξίδεηαη ζεζκηθά ν ξφινο ησλ ΜΚΟ, πνπ καδί κε ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία θαη ηα ςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ, ζπληζηνχλ ηνπο ηξεηο (3) βαζηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα. Αλαιπηηθά, νη Μνλάδεο κε ηηο νπνίεο θαινχληαη ηα ΚΦΤ λα ζπλεξγαζηνχλ κέζα ζην δίθηπν πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη: ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα 33

34 ηα Πνιπδχλακα Φπρηαηξηθά Ηαηξεία ηα Πνιπδχλακα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Ηαηξεία νη Κηλεηέο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο ηα Φπρηαηξηθά Σκήκαηα Δλειίθσλ ή Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Γεληθψλ Ννκαξρηαθψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ Ννζνθνκείσλ νη Παλεπηζηεκηαθέο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο Δλειίθσλ ή Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηα Παλεπηζηεκηαθά Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηλζηηηνχηα θαη νη Μνλάδεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ Φπρηθή Τγεία ηα Φπρηαηξηθά ή Παηδνςπρηαηξηθά Ννζνθνκεία νη Ηδησηηθέο θιηληθέο νη Κηλεηέο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο ηα Κέληξα Δμεηδηθεπκέλεο Πεξίζαιςεο (Κέληξα Ζκέξαο, Ννζνθνκεία Ζκέξαο, Κέληξα Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε γηα Δλήιηθεο, Παηδηά ή εθήβνπο) νη Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (Οηθνηξνθεία, Ξελψλεο, Πξνζηαηεπφκελα Γηακεξίζκαηα θαη Φηινμελνχζεο Οηθνγέλεηεο) ηα Δηδηθά Κέληξα ή νη Δηδηθέο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Ο ζπληνληζκφο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πνπ ζπλζέηνπλ νη παξαπάλσ Μνλάδεο εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Σνκεαθή Δπηηξνπή Φπρηθήο Τγείαο (ΣΔΦΤ), πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 6-10, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε άζθεζεο επνπηείαο ζηελ ελδνηνκεαθή ηαηξηθή, λνζειεπηηθή, δηνηθεηηθή, επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ ΜΦΤ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε κηα δέζκε ππεξεζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη πνηφηεηαο, πνπ παξέρνπλ ηα ΚΦΤ, απφ θνηλνχ κε ηηο ππφινηπεο ΜΦΤ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: πξφιεςε θαη πξψηκε παξέκβαζε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε θαη εθηίκεζε αλαγθψλ ζπκβνπιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο εκεξήζηα θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη απνθαηάζηαζε βξαρεία ή κεξηθή λνζειείαο ζηεγαζηηθέο ιχζεηο ζηελ θνηλφηεηα 34

35 επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απνθαηάζηαζε θνηλσληθή επαλέληαμε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο εηδηθή θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο θαη νίθνλ. Πξφζζεην ερέγγπν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ζπλεπψο ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο πνπ θαηνηθνχλ ή δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ελφο Σνκέα, απνηειεί επίζεο ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππαγφκελεο ζε απηφλ Μνλάδεο θαη ε εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε Μνλάδα εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ (άξζξν 15 λφκνπ 2716/1999). Οη ξπζκίζεηο απηέο δηέπνπλ ζήκεξα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηάληα πέληε (35) ΚΦΤ πνπ πθίζηαληαη ζηε ρψξα καο, απνηέιεζαλ δε ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο», ηνπ επηρεηξεζηαθνχ βξαρίνλα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, κέζσ ηεο απνζπινπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο δνκψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ θνηλφηεηα. ε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζεζκηθή κεηεμέιημε ηνπ λφκνπ 1397/1983 νδήγεζε αλακθίβνια ζε έλα ζχγρξνλν λνκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΦΤ, ην νπνίν εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, θαηά ηξφπν πνπ ν αζζελήο λα παξακείλεη ελεξγφο πνιίηεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα, κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, κε απηνλνκία, νηθνλνκηθή δξάζε θαη θνηλσληθή έληαμε. Σα ΚΦΤ, σο ΜΦΤ, πινπνηνχλ ηελ εμαγγειία ηνπ λφκνπ γηα απντδξπκαηηζκφ, απνηειψληαο έλα απηφ ζεζκηθφ παξάδεηγκα κεηάζεζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο θξνληίδαο ηεο ςπρηθήο πγείαο απφ ηα κεγάια θαη θιεηζηά ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα ζε κηα πην αλνηθηή θαη επέιηθηε θξνληίδα κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δηαπίζησζε απηή δεκηνπξγεί ζπλεπψο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ππφ ην νπνίν είλαη νξγαλσκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 2716/1999 νξίδεη φηη ΚΦΤ ζπληζηψληαη σο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 2592/1953, ηνπ λφκνπ 1397/1983, θαζψο θαη ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Φπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ. Έλα άιιν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ απνηειεί ην θαζεζηψο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΚΦΤ, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ζην λφκν 2716/1999 δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηαζεξψλ πεγψλ 35

36 ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά αληηζέησο ε κνλαδηθή πξφλνηα ηεο επηρνξήγεζήο ηνπο, φπσο άιισζηε θαη φισλ ησλ ΜΦΤ, πεξηνξίδεηαη ζηα λνζήιηα θαη ηελ εζληθή ζπκκεηνρή ζηηο επηρνξεγήζεηο επξσπατθψλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Καζψο φκσο ηα λνζήιηα είλαη αλεπαξθή θαη ηα επξσπατθά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα παξνδηθά, είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο λα αλαηξεζεί αλά πάζα ζηηγκή ν ζθνπφο θαη ε νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. πλαθήο κε ηελ αλσηέξσ παξαηήξεζε είλαη θαη ε έιιεηςε δηαηάμεσλ πνπ λα αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν ζηειέρσζεο ησλ ΚΦΤ ή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζσλ θέληξσλ είραλ ζπζηαζεί πξηλ ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ. Ζ αιιαγή πιεχζεο, φκσο, πνπ επηρεηξείηαη, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, πξνυπνζέηεη ηελ εθ βάζξσλ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο (Πινπκπίδεο, 2009). Γηα λα έρεη, ζπλεπψο, νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα, απαηηεί ζαθψο ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλάινγσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ζε απηνχο κηαο λέαο θνπιηνχξαο, πνπ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζρέζε ζεξαπεπηνχ - αζζελνχο, ηελ εξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ, ηελ ηαηξηθή βαζηζκέλε ζηηο ελδείμεηο, θαζψο θαη ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σέινο, παξακέλεη αλνηθηφ ην εξψηεκα αλ ζα ζεζπηζηνχλ θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρνπλ ηα ΚΦΤ. Ζ ζεζκηθή δηαζθάιηζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζήο ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηηο ΜΦΤ ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, πξνθχπηεη σο αλάγθε, ζην κέηξν πνπ απνδέθηεο ησλ παξερφκελσλ απφ απηά ππεξεζηψλ είλαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνπ ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν, είηε παξακέιεζεο είηε, αθφκε ρεηξφηεξα, εθκεηάιιεπζεο (ΟΚΔ, 1998). 36

37 4. ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 4.1 Σν Κέληξν Τγείαο Μαξθόπνπινπ Σν ΚΤ Μαξθφπνπινπ απνηειεί ΚΤ αγξνηηθνχ ηχπνπ, πνπ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ 6552/ (ΦΔΚ 235 Β ). Δδξεχεη ζην δήκν Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο, Καιιηθξάηεην δήκν πνπ αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (πξψελ Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο), ζχκθσλα κε ην λφκν 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α ) θαη έρεη επίζεκν πιεζπζκφ αλεξρφκελν ζε άηνκα (απνγξαθή 2001). ηελ ίδηα Μπξνζηηλή φςε ηνπ Κέληξνπ Υγείαο Μαξθφπνπινπ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ιεηηνπξγνχλ επίζεο άιια έμη (6) ΚΤ, απηά ηνπ Κνξσπίνπ ηνπ Λαπξίνπ, ησλ Καιπβίσλ, ηεο Βάξεο, ησλ πάησλ θαη ηεο Νέαο Μάθξεο, θαζψο θαη δέθα (10) ΠΗ, ηα νπνία ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Α ΤΠΔ Αηηηθήο. Σν ΚΤ Μαξθφπνπινπ αλήθεη νξγαληθά ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Γ. Γελλεκαηάο» κε ην νπνίν ζπλδέεηαη δηνηθεηηθά, ιεηηνπξγηθά, επηζηεκνληθά, απέρεη δε απφ απηφ είθνζη πέληε (25) ρηιηφκεηξα, απφζηαζε πνπ θαιχπηεηαη ζε ηξηάληα (30) κε ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά. ηελ επνπηεία ηνπ ΚΤ Μαξθφπνπινπ αλήθνπλ ην ΠΗ Κεξαηέαο, ηα επηζθέςηκα ηαηξεία Πέηαο θαη Κνπβαξά, ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αξγπξνχπνιεο, Ζιηνχπνιεο, Νέαο κχξλεο θαη νπξκέλσλ θαη ηέινο, ηα ΚΑΠΖ 37

38 Μαξθφπνπινπ θαη Πφξην Ράθηε. Σν ΠΗ Καιπβίσλ άλεθε ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ ΚΤ Μαξθφπνπινπ θαη έπαπζε λα ιεηηνπξγεί ην 2006 ιφγσ ηεο ίδξπζεο ηνπ ΚΤ Καιπβίσλ. Ο πιεζπζκφο επζχλεο ηνπ ΚΤ πεξηιακβάλεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ δήκσλ Μαξθφπνπινπ, Κεξαηέαο θαη Καιπβίσλ θαη ηεο πξψελ θνηλφηεηαο Κνπβαξά, ελψ ην ΚΤ θαιχπηεη επίζεο ηηο παξαζεξηζηηθέο πεξηνρέο Πφξην Ράθηε, Καθηάο Θάιαζζαο, Βξαπξψλαο θαη Λαγνλεζίνπ. Αθφκα, κεηά ηηο 22:00 κ.κ. πνπ ζηακαηά ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΤ Καιπβίσλ, ην ΚΤ Μαξθφπνπινπ εμππεξεηεί ηνλ πιεζπζκφ ησλ Καιπβίσλ, ηεο Αλαβχζζνπ θαη ηεο αξσλίδαο.. ε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο κεηάβαζεο ζην ΚΤΜ απφ ην πην απφκαθξν ζεκείν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ δελ μεπεξλά ηα ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά κε κία (1) ψξα. Καηά ην έηνο ίδξπζεο ηνπ ΚΤ, ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο επζχλήο ηνπ αλεξρφηαλ ζε είθνζη επηά ρηιηάδεο (27.000) άηνκα. ήκεξα, έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί, ππεξβαίλνληαο ηηο πελήληα δχν ρηιηάδεο (52.000) θαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηηο νγδφληα πέληε ρηιηάδεο (85.000). Δλδεηθηηθφ ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΚΤ είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2010 αλήιζε ζε , απφ ηηο νπνίεο νη αθνξνχζαλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά, ελψ επηπξνζζέησο θαηά ην ίδην έηνο δηελεξγήζεθαλ ζπλνιηθά εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. Ζ θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ ζηεξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ηαηξείσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2 κε ην αληίζηνηρν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπηπιένλ, ην ΚΤ Μαξθφπνπινπ πεξηιακβάλεη νξζνπεδηθφ θαη νθζαικνινγηθφ, θαζψο επίζεο θαη νπξνινγηθφ θαη θαξδηνινγηθφ ηαηξείν, ζηα νπνία πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επηζθέπηεο γηαηξνί ηνπ λνζνθνκείνπ αλαθνξάο, ζε εβδνκαδηαία θαη δεθαπελζήκεξε βάζε αληίζηνηρα. Γηα ηελ θάιπςε κάιηζηα ησλ αλαγθψλ ησλ ρεηξνπξγηθψλ εηδηθνηήησλ, ιεηηνπξγεί ζην ΚΤ ηαηξείν κηθξνεπεκβάζεσλ. Σέινο, έλα (1) κηθξνβηνινγηθφ, έλα (1) αθηηλνινγηθφ θαη έλα (1) εξγαζηήξην ππεξήρσλ ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο δηελεξγνχκελεο θιηληθέο εμεηάζεηο, φηαλ παξαζηεί ζρεηηθή αλάγθε. 38

39 Πίλαθαο 2. Ηαηξεία Πιήζνο Χξάξην Λεηηνπξγίαο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ 2 24 ψξεο Γεληθήο Ηαηξηθήο / Παζνινγηθό 8 Δξγάζηκεο εκέξεο, πξσηλφ σξάξην Παηδηαηξηθό 3 Δξγάζηκεο εκέξεο, πξσηλφ σξάξην Οδνληηαηξηθό 2 Δξγάζηκεο εκέξεο, πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην Αιιεξγηνινγηθό 1 Δξγάζηκεο εκέξεο πιελ Σξίηεο, πξσηλφ σξάξην Γπλαηθνινγηθό - Μαηεπηηθό 1 Δξγάζηκεο εκέξεο, πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην Τπεξηαζηνινγηθό* 1 1 θνξά ηελ εβδνκάδα Γηαβεηνινγηθό* 1 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα Πλεπκνλνινγηθό* 1 1 θνξά ηελ εβδνκάδα Ηαηξείν δηαθνπήο θαπλίζκαηνο* 1 1 θνξά ηελ εβδνκάδα * Η ιεηηνπξγία ηνπ Ιαηξείνπ επηηπγράλεηαη ζηα πιαίζηα εζσηεξηθνχ θαηακεξηζκνχ κεηαμχ Γεληθψλ Ιαηξψλ θαη Παζνιφγσλ Όια ηα ηαηξεία θαη ηα εξγαζηήξηα ζηεγάδνληαη ζε έλα ηζφγεην θηίξην ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (η.κ.), πνπ θηίζηεθε ην 1986 θαη επεθηάζεθε ην 2004 θαηά 400 η.κ. ην θηίξην απηφ ππάξρεη, επίζεο, γξαθείν γξακκαηείαο - ππνδνρήο, αίζνπζα αλακνλήο, γξαθεία ζηέγαζεο ηεο λνζειεπηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο, ζάιακνο βξαρείαο λνζειείαο, εθεκεξείν, θνπδίλα, ηξαπεδαξία, αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ, λεθξνζάιακνο, θαξκαθείν θαη εηδηθφ ρψξνο γηα ηελ θνηλσληθή ππεξεζία. Σν ΚΤ, δηαζέηεη αθφκα, ππφγεην ρψξν 120 η.κ., φπνπ βξίζθνληαη ηα απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο θαη άιινη βνεζεηηθνί ρψξνη, θαζψο θαη επαξθή ρψξν ζηάζκεπζεο. Όζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε ηνπ ΚΤ, θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππεξεηεί ζε απηφ, αλά θαηεγνξία, ην αθφινπζν πξνζσπηθφ: Ηαηξηθό πξνζσπηθό: 8 Γεληθνί Ηαηξνί - Παζνιφγνη, 1 Παηδίαηξνο, 1 Μηθξνβηνιφγνο θαη 2 Οδνληίαηξνη. Καιχπηνληαη 12/23 πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ζέζεηο. Τπεξεηνχλ επίζεο σο επηθνπξηθνί κε βαζκφ Δπηκειεηή Β' θαη γηα έλα (1) έηνο 1 Γεληθφο Ηαηξφο 39

40 απνζπαζκέλνο ζην ΚΤ Καιπβίσλ, 1 Παηδίαηξνο, 1 Αθηηλνιφγνο θαη 3 Παηδίαηξνη ζηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό: 13 Ννζειεχηξηεο (7 ΣΔ θαη 6 ΓΔ), 3 Μαίεο (ΣΔ), 8 Δπηζθέπηξηεο Τγείαο ΣΔ απφ ην λνζνθνκείν αλαθνξάο ηνπ ΚΤ Μαξθφπνπινπ (νξζνπεδηθφο, νθζαικίαηξνο, θαξδηνιφγνο, νπξνιφγνο, γπλαηθνιφγνο) θαη 1 Σξαπκαηηνθνξέαο. Καιχπηνληαη 25/46 πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ζέζεηο. Να ζεκεησζεί φηη απνπζηάδνπλ 3 λνζειεχηξηεο κε άδεηα θχεζεο, φπσο επίζεο θαη 2 απφ ηηο καίεο γηα ηνλ ίδην ιφγν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό: 1 ππάιιεινο ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη 3 Γηνηθεηηθνχ. Καιχπηνληαη 4/5 πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ζέζεηο. Τπεξεηνχλ επίζεο γηα δχν (2) έηε 1 δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ΠΔ κε κεηαθίλεζε απφ ην ΤΤΚΑ θαη 1 νδεγφο κε απφζπαζε απφ ην λνζνθνκείν αλαθνξάο Παξαταηξηθό πξνζσπηθό: 3 Σερληθνί Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ (ΣΔ) θαη 2 Βνεζνί Αθηηλνινγίαο θαη Παδηνινγίαο (ΣΔ). Καιχπηνληαη 5/12 πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ζέζεηο. Να ζεκεησζεί φηη ην ρακειφ πνζνζηφ θάιπςεο έρεη σο απνηέιεζκα λα παξακέλεη αζηειέρσηε ε Κνηλσληθή Τπεξεζία εδψ θαη πέληε (5) ρξφληα Λνηπό πξνζσπηθό: 1 Σερληθφο (ΓΔ), 1 Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ (ΓΔ), 2 Δπηκειεηέο (ΤΔ) θαη 3 θαζαξίζηξηεο. Καιχπηνληαη 7/21 πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ζέζεηο. Παξαηεξείηαη κεδακηλή θάιπςε ζε πιήξσκα αζζελνθφξσλ θαη πξνζσπηθφ καγεηξείσλ. Έρνληαο ζην δπλακηθφ ηνπ απηνχο ηνπο πφξνπο, ην ΚΤ Μαξθφπνπινπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ηφζν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφιεςεο, φζν θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπ, κφληκνπ θαη κε. Δλδεηθηηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα εκβνιηαζκψλ, ηελ πγηεηλή δηαθψηηζε (αγσγή πγείαο), ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή πγηεηλή, ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζπκβνπιεπηηθή κεηέξαο - παηδηνχ, ηνλ αλψδπλν ηνθεηφ, ηε δηελέξγεηα ηεζη παπαληθνιάνπ θαη ηελ ςειάθηζε ηνπ καζηνχ. Πάλησο, είηε πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πξφιεςεο, είηε γηα ππεξεζίεο πεξίζαιςεο, ε παξνρή ηεο θαηάιιειεο θξνληίδαο πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςεο ζε θάπνην απφ ηα δηαζέζηκα ηαηξεία ηνπ ΚΤ. Ζ επίζθεςε κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηαθηηθνχ πεξηζηαηηθνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ξαληεβνχ ζην αλάινγν ηαηξείν, θαηά ηηο 40

41 εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηα ηαηξεία επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία εθεκεξεχνπλ θαζεκεξηλά φιν ην εηθνζηηεηξάσξν κε γηαηξνχο εηδηθνηήησλ Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Παζνινγίαο, θαζψο θαη εηδηθεπφκελνπο θαη αγξνηηθνχο γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο, πνπ ππεξεηνχλ ζε ηξεηο (3) βάξδηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλε εμέηαζε ή ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ θάπνηνλ γηαηξφ ησλ ηαθηηθψλ ηαηξείσλ ή εξγαζηεξίσλ πνπ ν πνιίηεο έρεη επηιέμεη. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο εθεκεξεχνληεο γηαηξνχο ησλ ηαηξείσλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθσλ θαηά ηε ζηηγκή εθδήισζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ, γηα παξάδεηγκα ελφο κηθξνηξαπκαηηζκνχ, ην νπνίν σο έθηαθην ρξήδεη άκεζεο θξνληίδαο θαη αληηκεηψπηζεο θαη ζπλεπψο εμππεξεηείηαη πάληα θαηά πξνηεξαηφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ηε δηάγλσζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο (θαξκαθεπηηθήο) αγσγήο, ε παξαπνκπή ζε γηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο γηα θιηληθή ή εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, εηθνζηηεηξάσξε λνζειεία ζην ζάιακν βξαρείαο λνζειείαο ή παξαπνκπή θαη δηαθνκηδή ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο ηνπ ΚΤ Μαξθφπνπινπ, κε θιήζε ηνπ ΔΚΑΒ. 41

42 4.2 Σν Κέληξν Τγείαο Καιπβίσλ Δμσηεξηθή κπξνζηηλή άπνςε ηνπ Κέληξνπ Υγείαο Καιπβίσλ Σν ΚΤ Καιπβίσλ απνηειεί παξάδεηγκα ΚΤ αζηηθνχ ηχπνπ, πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Τ3α/ΓΠ 5825/ (ΦΔΚ 1692 Β ), φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ3α/ΓΠ νηθ / (ΦΔΚ 1417 Β ). Έδξα ηνπ ΚΤ είλαη ν δήκνο Καιπβίσλ - Θνξηθνχ, πνπ απνηειεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηε», δεκνηηθή ελφηεηα ηνπ δήκνπ αξσληθνχ θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε πιεζπζκφ θαηνίθσλ (απνγξαθή 2001). Λφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζχζηαζεο ησλ ζέζεψλ ηνπ, ην ΚΤ νξγαλψζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 2006, σο απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ «σηεξία», απφ ην νπνίν απέρεη πεξίπνπ κία (1) ψξα. Ζ πξφζβαζε, σζηφζν, ζην ΚΤ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο Αηηηθήο Οδνχ, πνπ κεηψλεη ηελ απφζηαζε θαηά ηξηάληα (30) ιεπηά. θνπφο ηνπ ΚΤ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηνπ, δειαδή ζε θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ ησλ Καιπβίσλ, ηεο Αλαβχζζνπ, ηεο Παιαηάο Φψθαηαο θαη ηεο αξσλίδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηεο Αλαβχζζνπ, ηεο Παιαηάο Φψθαηαο θαη ηεο αξσλίδαο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ. Σν πιεζπζκηαθφ κέγεζνο πνπ εμππεξεηεί ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ αλέξρεηαη ζε άηνκα, σζηφζν απμάλεηαη 42

43 ζεκαληηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, αλ πξνζκεηξεζεί ε πξνζέιεπζε παξαζεξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ ησλ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ αξσληθνχ. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, κφληκνπ θαη κε, ην ΚΤ Καιπβίσλ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ζε ηαθηηθφ πξσηλφ σξάξην 8.00 π.κ κ.κ., ελψ εθεκεξεχεη ζε πελζήκεξε βάζε θαηά ην ίδην σξάξην θαη επηπιεφλ ζε απνγεπκαηηλή βάξδηα (εθεκεξία εηνηκφηεηαο) 14:00 κ.κ. - 22:00 κ.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο εθεκεξίαο ν πιεζπζκφο επζχλεο ηνπ θαιχπηεηαη απφ ην ΚΤ Μαξθφπνπινπ. Καηά ην πξσηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΤ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα ξαληεβνχ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηα ηαηξεία θαη ηα εξγαζηήξηα εμππεξεηνχληαη φια ηα ηαθηηθά - κε επείγνληα πεξηζηαηηθά, φπσο απηα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη πξνζπλελλνεζεί ζηε γξακκαηεία, εθηφο βέβαηα αλ πξνθχςεη θάπνην έθηαθην πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη πάληα θαηά πξνηεξαηφηεηα. Αληηζέησο, ηηο εκέξεο θαη ψξεο ησλ εθεκεξηψλ δεθηά γίλνληαη κφλν ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη άκεζα θαη αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. Έηζη, αλ πξφθεηηαη γηα έλα απιφ πεξηζηαηηθφ, κεηά ηελ εμέηαζε θαη ηελ δηάγλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν εθεκεξεχσλ γηαηξφο ρνξεγείηαη ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ελδερφκελε εληνιή επαλεμέηαζεο, ελψ γηα πην ζνβαξά πεξηζηαηηθά κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε λνζειεία γηα ιίγεο ψξεο ζην ζάιακν βξαρείαο λνζειείαο ή ε παξαπνκπή, κε θιήζε ΔΚΑΒ ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο ηνπ ΚΤ Καιπβίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην ζθνπφ ηνπ, ην ΚΤ Καιπβίσλ δηαζέηεη ηα αθφινπζα ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα: 2 Ηαηξεία Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ - Α Βνεζεηψλ 3 Ηαηξεία Γεληθήο Ηαηξηθήο / Παζνινγηθά 1 Παηδηαηξηθφ Ηαηξείν 1 Οδνληηαηξηθφ Ηαηξείν 1 Γπλαηθνινγηθφ - Μαηεπηηθφ Ηαηξείν 1 Ηαηξείν Μηθξνεπεκβάζεσλ 1 Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην 1 Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηήξην 1 Δξγαζηήξην Τπεξήρσλ ε απηά πξνζηίζεληαη επίζεο έλα (1) πλεπκνλνινγηθφ, έλα (1) θαξδηνινγηθφ θαη έλα (1) σηνξηλνιαξπγγνινγηθφ ηαηξείν, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ επηζθέπηεο γηαηξνχο ηνπ επνπηεχνληνο λνζνθνκείνπ ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη κία (1) θνξά, αληίζηνηρα, θαη αθφκα, έλα ζάιακνο (1) βξαρείαο λνζειείαο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ηαηξείσλ πνπ 43

44 απαξηίδνπλ ην ηαηξηθφ ηκήκα, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ απφ ηα νπνία απαξηίδεηαη ην ΚΤ Καιπβίσλ, πξνυπνζέηεη ηελ ζηειέρσζή ηνπο κε ηηο αλάινγεο εηδηθφηεηεο. Ο ηξφπνο ζηειέρσζεο πνπ εκθαλίδεη θάζε ηκήκα ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3. Πίλαθαο 3. Δίδνο πξνζσπηθνύ Δηδηθόηεηεο Τπεξεηνύλ Κελέο Θέζεηο Γεληθή Ηαηξηθή / Παζνινγία 3 3 Ηαηξηθό Παηδηαηξηθή 1 2 Οδνληηαηξηθή 1 - Άιιεο εηδηθφηεηεο - 7 Ννζειεπηηθό Ννζειεπηηθή ΠΔ θαη ΣΔ 9 - Μαηεπηηθή 1 1 Καξδηνινγία 1 - Δπηζθέπηεο Τγείαο Πλεπκνλνινγία 1 - Χηνξηλνιαξπγγνινγία 1 - Άιιεο εηδηθφηεηεο - 1 Σερλνιφγνο Ραδηνιφγνο -Αθηηλνιφγνο 1 - Παξαταηξηθό Σερλνιφγνο Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ 1 - Παξαζθεπαζηήο 1 1 Άιιεο εηδηθφηεηεο - 19 Γηνηθεηηθό&Λνηπό Πξνζσπηθό ΓΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 1 - Άιιεο εηδηθφηεηεο - 13 ύλνιν πλνιηθά, παξαηεξείηαη φηη θαιχπηνληαη ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο κφιηο είθνζη δχν (22) απφ ηηο εμήληα ελλέα (69) πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, δειαδή ην έλα ηξίην (1/3) ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ΚΤ. Δμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ ειιείςεσλ πξνζσπηθνχ ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο γηα επίζθεςε ζηα ηαθηηθά ηαηξεία κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα θηάζεη έσο θαη ηηο είθνζη πέληε (25) εκέξεο, ελψ πνιινί απν ηνπο ρψξνπο πνπ δηαζέηεη ην ΚΤ (εμεηαζηήξηα, γξαθεία ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ρψξνη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θ.ά.) θαη πνπ ζηεγάδνληαη ζε ηζφγεην θηίξην 44

45 πεξίπνπ η.κ., παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηνη. Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάιπςεο εκθαλίδεηαη ζηε λνζειεπηηθή ππεξεζία, ν ξφινο ησλ λνζειεπηξηψλ θαζίζηαηαη θαίξηνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο θαηάιιειεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ηε ζηηγκή πνπ ζα δεηεζεί, ηδίσο θαηά ηηο εθεκεξίεο. Μέζα απηφ ην πιαίζην, ην ΚΤ Καιπβίσλ εμππεξέηεζε ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πεξηζηαηηθά (ηαθηηθά θαη έθηαθηα), ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη 855 παξαπνκπέο ζην λνζνθνκείν, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο έγηλε δηαθνκηδή κε ηδησηηθφ κέζν. 45

46 4.3 Σν Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Σν ΚΦΤ Αγίσλ Αλαξγχξσλ απνηειεί απνθεληξσκέλε ΜΦΤ ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο (ΦΝΑ), κε έδξα ηνλ δήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ, πνπ ζπζηάζεθε ην 1988, πιελ φκσο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηφρνο ηνπ ΚΦΤ είλαη ε ππνδνρή θαη θπξίσο ε ζπιινγή αηηεκάησλ ζεξαπείαο ελειίθσλ, θαζψο επίζεο παηδηψλ θαη εθήβσλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ παξνρή ελφο επξχηαηνπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, κε βαζηθή αξρή ηελ θίλεζε πξνο ην άηνκν θαη ηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. Σν ΚΦΤ εληάζζεηαη ζηνλ 4 ν ΣνΦΤ Αηηηθήο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) δήκνπο θαη ην 4 ν δηακέξηζκα ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πεξίπνπ θαηνίθσλ. Χζηφζν, γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζθνπφ ηνπ ρσξίο λα αλαηξείηαη νπζηαζηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ, ην ΚΦΤ αθνινπζεί άηππα κηα κηθξφηεξε ηνκενπνίεζε, έηζη ψζηε λα δέρεηαη ηειηθά αηηήκαηα αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην δήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ, Νέαο Υαιθεδφλαο - Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Μεηακφξθσζεο, δήκσλ κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πεξίπνπ θαηνίθνπο. Σα αηηήκαηα κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ην άκεζα ελδηαθεξφκελν άηνκν ή ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπδχγνπο, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ζπγγελείο, θίινπο, γείηνλεο, είηε απεπζείαο, κε άκεζε πξφζβαζε ζην ΚΦΤ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δειαδή Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 8:00 π.κ. - 20:00 κ.κ., είηε ηειεθσληθά. Παξάιιεια κε ηα «πξσηνγελή» απηά αηηήκαηα, ζην πιαίζην ηεο νξγαληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ ΚΦΤ κε ηε κνλάδα εηζαγσγψλ ηνπ 9 νπ Φπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο (9 ν ΦΣ) θαη ηηο κνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΦΚΑ) απηνχ, ην ΚΦΤ Αγίσλ Αλαξγχξσλ δέρεηαη επίζεο ηα ιεγφκελα «δεπηεξνγελή» αηηήκαηα, δειαδή αηηήκαηα αηφκσλ πνπ λνζειεχνληαη ζε απηέο ηηο κνλάδεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη, κέζσ ηεο ζηήξημεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ παξέκβαζε απηή απνηειεί ελαιιαθηηθή θαη πάλησο φρη ζπκπιεξσκαηηθή ιχζε γηα ηελ απνθπγή ηεο επαλεηζαγσγήο θαη ηνπ εγθιεηζκνχ ελφο αηφκνπ ζην λνζνθνκείν (Μεγαιννηθνλφκνπ, 2000). Ο ηχπνο ηεο παξέκβαζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν θάζε αηηήκαηνο, φπσο απηφ αμηνινγείηαη απφ ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα, δειαδή ηνπο ςπρηάηξνπο, ηνπο ςπρνιφγνπο, ηνπο λνζειεπηέο, ηνπο επηζθέπηεο πγείαο, ηνπο εξγνζεξαπεπηέο,ηνπο ινγνζεξαπεπηέο θ.ά. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα 46

47 είλαη πιήξσο εμαηνκηθεπκέλα, κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα θάζε αηφκνπ. Δηδηθφηεξα, ε εμαηνκίθεπζε επηηπγράλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο αηηεκάησλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζην ΚΦΤ ζηελ θαζεκεξηλή ζπλάληεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο 14:00 κ.κ. - 15:00 κ.κ.. Δπηδηψθεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξψηε επαθή κε ην άηνκν κέζα ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεηεζεί, ζε ηφπν πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ηνπ ΚΦΤ, γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο επαθήο ιακβάλνληαη ππφςελ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηνπ αηφκνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη, αμηνινγείηαη εάλ πξέπεη λα αλαιεθζεί θξνληίδα θαη πνην ζα είλαη ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα θαη εμεηδηθεχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Αλ πάιη παξαζηεί αλάγθε λνζειείαο, πξνθεηκέλνπ γηα νμέα πεξηζηαηηθά, ην άηνκν παξαπέκπεηαη θαη λνζειεχεηαη ζηε κνλάδα εηζαγσγψλ ηνπ 9 νπ ΦΣ θαη ελ ζπλερεία παξαθνινπζείηαη απφ ην ΚΦΤ. Οπζηψδεο ζηνηρείν ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ΚΦΤ απνηειεί ε χπαξμε εληαίαο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο κε ην 9 ν ΦΣ, ζπγθξνηνχκελεο γχξσ απφ θνηλνχο άμνλεο αληηιήςεσλ θαη κεζφδσλ, ψζηε λα ζπλδέεη ζηελ πξαθηηθή θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο, ηελ πξφιεςε, ηελ θξίζε θαη ηελ ΦΚΑ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππέξβαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηεγαλψλ πνπ δεκηνπξγεί ε απζηεξή πεξηραξάθσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη ξφισλ, κε θνκβηθφ ζεκείν απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ην ξφιν ηνπ λνζειεπηή, πνπ ιεηηνπξγεί σο πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηελ επζχλε ηνπ αηνκηθνχ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη πνπ θέξεη ηνλ θχξην φγθν ησλ θαη νίθνλ επηζθέςεσλ. Έηζη ινηπφλ, ζην πιαίζην ηεο δηαζπλδεδεκέλεο ιεηηνπξγίαο ΚΦΤ θαη ΦΝΑ, νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ηνπ ΚΦΤ ζηειερψλνληαη κε πξνζσπηθφ ηνπ 9 νπ ΦΣ ηκήκαηνο πνπ νξγαλψλεηαη ζε δχν (2) βάξδηεο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ, σο νκάδαο, κέζα απφ ην ίδην ην ςπρηαηξείν, νη νπνίεο ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηεο δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε κηα θαηεχζπλζε ζηξακκέλε πξνο ηελ θνηλφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζχλζεζε πνπ παξνπζηάδεη ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη ε εμήο: 7 Φπρνιφγνη ΠΔ, εθ ησλ νπνίσλ νη 3 είλαη κφληκνη θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη νη 4 κεξηθήο απαζρφιεζεο (επηζηεκνληθά ππεχζπλνη νηθνηξνθείσλ) πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππφ ζχκβαζε νξηζκέλνπ - ανξίζηνπ ρξφλνπ 2 Λνγνζεξαπεπηέο ΠΔ πνπ απαζρνινχληαη ζην ηαηξνπαηδαγσγηθφ ηκήκα 3 Δξγνζεξαπεπηέο ΠΔ θαησδ ηνπ θέληξνπ εκέξαο 9 Ννζειεπηέο 47

48 2 Δπηζθέπηξηεο πγείαο ΣΔ 4 Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ΣΔ 2 Τπάιιεινη ΓΔ δηνηθεηηθνχ - ινγηζηηθνχ 2 Δηδηθεπκέλνη θαη 4 Δηδηθεπφκελνη Φπρίαηξνη, απαζρνινχκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ππφ θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. ηε βάζε απηή, ην ΚΦΤ έρνληαο άμνλεο δξάζεο ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, κέζσ ηεο παξνρήο ηεο θαηάιιειεο εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλέρεηαο, κέζσ ηεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο, πξνζθέξεη ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ κηα δέζκε ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ: Δμσηεξηθά ηαηξεία, ηαθηηθά θαη έθηαθηα, γηα κία επίζθεςε ή θαη ζπκβνπιή, ή πεξηζζφηεξεο, δηαδνρηθέο επηζθέςεηο, ζην πιαίζην παξαθνινχζεζεο ελφο ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Κέληξν εκέξαο γηα νιηγφσξε θηινμελία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ηνπ ρξήζηε, αιιά θαη ζηελ απνθφξηηζε ηεο νηθνγέλεηαο Κνηλσληθή ιέζρε γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ ρξεζηψλ Δπίζθεςε ζην ζπίηη, ζε ηαθηηθή βάζε ή εθηάθησο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο επείγνπζαο θαηάζηαζεο ή γηα άηνκα πνπ δχζθνια έξρνληαη ζην ΚΦΤ Αηνκηθφ ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αθξφαζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εκβάζπλζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπ Θεξαπεπηηθή δνπιεηά κε ηελ νηθνγέλεηα κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη ζπδήηεζε ησλ δπλακηθψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο θαη δέζκεπζεο ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα Οκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα δηεπξεκέλν θνηλσληθφ δίθηπν Παξεκβάζεηο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εξγαζηαθή έληαμε, ζε εξγαζηήξηα έθθξαζεο, θνηλσληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αζιεηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σηήξημε γηα ηελ πξφζβαζε ζε θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη παξνρέο Σηήξημε ζηε ζηέγαζε (ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο) γηα ηε ζηήξημε ηνπ αηφκνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο Σπκβνπιεπηηθή ζε άιιεο ππεξεζίεο 48

49 Τειεθσληθή ππεξεζία γηα ζπκβνπιέο, ξαληεβνχ, έθηαθηεο θαηαζηάζεηο Ιαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε έλα ηξηψξνθν θηίξην, πνπ πεξηιακβάλεη ηζφγεην ρψξν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ εκέξαο θαη ηεο θνηλσληθήο ιέζρεο θαη δχν (2) επηπιένλ νξφθνπο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 600 η.κ. ηνλ 1 ν φξνθν βξίζθεηαη ην γξαθείν ππνδνρήο αηηεκάησλ, ε αίζνπζα ζπδεηήζεσλ ηεο νκάδαο, ε γξακκαηεία, ην γξαθείν δηνίθεζεο, εμεηαζηήξηα θαη δχν (2) ρψξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο, ελψ ζηνλ 2ν φξνθν ππάξρεη θαξκαθείν, νξηζκέλεο θιίλεο βξαρείαο λνζειείαο θαη ην γξαθείν ζπγθέληξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Τπφ ην ζπγθεθξηκέλν δπλακηθφ θαη, δεδνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ θαη αλεπαξθεηψλ πνπ επηζεκάλζεθαλ θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ ΚΦΤ, θ. Θ. Μεγαιννηθνλφκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο έιιεηςεο παηδνςπρηάηξνπ, ηεο θαηεμνρήλ δειαδή εηδηθφηεηαο πνπ πξνυπνζέηεη ε ιεηηνπξγία ελφο ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ, ην ΚΦΤ δέρηεθε ην 2010 ζπλνιηθά επηζθέςεηο, απφ ηηο νπνίεο νη αθνξνχζαλ ελήιηθνπο ρξήζηεο θαη νη παηδηά θαη εθήβνπο, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νίθνλ επηζθέςεηο. πγθξηηηθά κε ην 2009, νπφηε ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ αλεξρφηαλ ζε 5.035, θαηαγξάθεηαη απμεηηθή ηάζε, πξάγκα πνπ ζπλάδεη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΚΦΤ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 49

50 4.4 Σν Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βύξσλα - Καηζαξηαλήο Σν ηδξχζεθε ην 1979 απφ ηελ Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ «Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ». Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο, θαηά ην έηνο ίδξπζήο ηνπ, πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα, ην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ΚΦΤ ηνπ ΔΤ θαη ηελ αλάπηπμε, ζηε ρψξα καο, ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο θαη ηεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο. Σν Κέληξν απνηειεί ΜΦΤ πνπ εκπίπηεη ζηνλ 11 ν ΣνΦΤ Αηηηθήο, κε έδξα ηελ Καηζαξηαλή. Χο εθ ηνχηνπ, ε πεξηνρή επζχλεο ηνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Βχξσλα, Καηζαξηαλήο, Γάθλεο - Τκεηηνχ θαη Ζιηνχπνιεο, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001). Δλήιηθεο, παηδηά θαη έθεβνη πνπ θαηνηθνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο, εθφζνλ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα ςπρηθήο πγείαο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο θαη λα ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 7:30 π.κ. - 15:00 κ.κ., πιελ Σξίηεο πνπ ην Κέληξν ιεηηνπξγεί 7:00 π.κ. - 20:00 κ.κ. ηφρνο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε πξφιεςε, ε αλίρλεπζε, ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο, φπσο απηά αλαδχνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ πεξηιακβάλεη: Δμσηεξηθά ηαηξεία ελειίθσλ (θάηνηθνη Βχξσλα - Καηζαξηαλήο - Τκεηηνχ) Υπεξεζία αλνηθηήο ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο Υπεξεζία ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ (θάηνηθνη Βχξσλα - Καηζαξηαλήο - Ζιηνχπνιεο - Εσγξάθνπ) «Λσηφο», Πσιεηήξην αληηθεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζηα παξαγσγηθά εξγαζηήξηα Μνλάδα απνθαηάζηαζεο Πξνζηαηεπκέλν δηακέξηζκα ρξφλησλ ςπρσζηθψλ Πξφιεςε ςπρηθήο πγείαο ζηελ Κνηλφηεηα. Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην Κέληξν ζηεγάδνληαη ζε ηεηξαψξνθν θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Βχξσλα, φπσο επίζεο θαη ζε άιιεο γεηηνληθέο πεξηνρέο, έρνπλ δε σο γλψκνλα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζε: 50

51 Φπρηαηξηθή δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε, ππνζηεξηθηηθή - ζπκβνπιεπηηθή ελειίθσλ, ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ζεξαπεπηηθή - θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε Αμηνιφγεζε παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηεξηθηηθή ζηνπο γνλείο Δξγαζηήξηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο (γξακκαηεηαθφ, ξαπηηθήο, δέξκαηνο, κπακπνχ) Φπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε άηνκα θαη νκάδεο Παξέκβαζε ζηελ θξίζε Καη νίθνλ επηζθέςεηο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα αγσγήο ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαζίζηαηαη δπλαηή, ράξε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ςπρηθήο πγείαο, ηεο ζπλεξγαζίαο δειαδή, φισλ ησλ απαξαίηεησλ εηδηθνηήησλ: ςπρηάηξσλ, παηδνςπρηάηξσλ, ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, λνζειεπηψλ, εξγνζεξαπεπηψλ, ινγνζεξαπεπηψλ, επηζθεπηψλ πγείαο, θαζψο θαη ηνπ αλαγθαίνπ δηνηθεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Τπφ ηε δεδνκέλε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα θαη, ρσξίο σζηφζν, λα έρνπλ ζπιιεγεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζεκεξηλή αξηζκεηηθή ηνπ ζχλζεζε, ην Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγείαο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο δέρηεθε ην αηηήκαηα, ελψ θαηά ην γ ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ν αξηζκφο ησλ αηηεκάησλ αλέξρεηαη ήδε ζε

52 5. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ Ζ θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΤ θαη ησλ ΚΦΤ ζηε ρψξα καο, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη ηελ απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο ζηηο ηέζζεξηο (4) δνκέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, νδεγεί θαηαξρήλ ζηε δηαπίζησζε ηεο ζχγθιηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ απηά επηηεινχλ, σο πξνο ηα ζηνηρεία ηεο πξφιεςεο, ηεο δηάγλσζεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηνπο άμνλεο δξάζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δξάζε απηή κάιηζηα, ιακβάλεη ρψξα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εληφο νξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηελ πεξηνρή θαη ηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηνπο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί επίζεο ε νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή ππαγσγή, ηφζν ησλ ΚΤ, νζν θαη ησλ ΚΦΤ, ζε λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, γεληθά ή εηδηθά, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο. Με δεδνκέλε ηελ απνθεληξσκέλε ηνπο δνκή ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Γήκνη, Γεκνηηθέο Δλφηεηεο), ηα ΚΦΤ νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ επηπιένλ ζε ηνκεαθφ επίπεδν, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηνκενπνίεζεο θαη ηε ζχζηαζε, ζην πιαίζην απηήο, δεθαηξηψλ (13) ΣνΦΤ. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο θξνληίδαο πγείαο, πεξηιακβάλεη ηε δηάγλσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο επαγγεικαηίεο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ πεξίζαιςε ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ έρεη εληνπηζηεί θαη, αθνινχζσο, ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. Ζ θαηαιιειφηεηα σζηφζν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ, ηειεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αζζέλεηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα ΚΤ θαη έλα ΚΦΤ, ε θχζε ηεο νπνίαο επηθέξεη κεηαβνιή ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πξνηχπνπ ζηα εμήο ζεκεία: 1) Σξφπνο πξφζβαζεο 2) Υξφλνο αληαπφθξηζεο - παξνρήο ππεξεζηψλ 3) Σφπνο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο 4) Σξφπνο θαη κέζα δηαγλσζηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο 5) Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο Δηδηθφηεξα, είηε πξφθεηηαη γηα έλα ΚΤ, είηε πξφθεηηαη γηα έλα ΚΦΤ, ε πξφζβαζε ζε απηφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηαθηηθνχ πεξηζηαηηθνχ ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα ξαληεβνχ, δειαδή πξνυπνζέηεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςεο θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. Σν ΚΦΤ αληαπνθξίλεηαη σζηφζν, ζηα αηηήκαηα ησλ αηφκσλ ην ηαρχηεξν 52

53 δπλαηφ (εληφο 24 σξψλ ή 1-2 εκεξψλ), θαηά ηξφπν πνπ λα κελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε εθδήισζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαη επνκέλσο ηελ απνθπγή εηζαγσγψλ ζην λνζνθνκείν. Σν γεγνλφο απηφ κάιηζηα, κπνξεί λα κεηαβάιιεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνλ ηφπν παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο γίλεηαη γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην κηαο θαη νίθνλ επίζθεςεο, θάηη πνπ δε ζπκβαηλεη ζε έλα ΚΤ, φπνπ ε θξνληίδα παξέρεηαη ζηα ηαθηηθά ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα πνπ απηφ δηαζέηεη θαη ζπλεπψο δηαθξίλεηαη απφ ζηαηηθφηεηα. Αλ πάιη παξνπζηαζηεί έλα έθηαθην πεξηζηαηηθφ, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην ΚΤ άκεζα, θαηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πξνζέιεπζεο ηνπ αηφκνπ, αθφκε θαη πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ σξαξίνπ θαη εληφο ηνπ ΚΤ, φπνπ ππάξρεη ε αλάινγε νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε εθεκεξίεο, αιιά θαη ησλ ρψξσλ παξνρήο ηεο απαξαίηεηεο θξνληίδαο πγεία (ηαηξεία α βνεζεηψλ - ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ). Τπάξρεη δπλαηφηεηα βξαρείαο λνζειείαο έσο 24 ψξεο, ελψ ηα πην ζχλζεηα θαη πνιχπινθα πεξηζηαηηθά ζα παξαπεκθζνχλ ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο. Αληηζέησο, ηα ΚΦΤ επεηδή θηλνχληαη θαηά θαλφλα πξνο ηα αηηήκαηα ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, αληηκεησπίδνπλ θαη εμαίξεζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά, θαζψο ηα νμέα παξαπέκπνληαη απεπζείαο ζην λνζνθνκείν θαη θηάλνπλ ζην ΚΦΤ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο λνζειείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο κέζσ ηεο απνθαηάζηαζεο. Γηαθνξεηηθή είλαη επίζεο ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα ηεο δηαγλσζηηθήο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ε έλα ΚΤ ε δηάγλσζε είλαη ηαηξηθή, πξαγκαηνπνηείηαη δε ζε ηαηξείν ή εξγαζηήξην, πνπ δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην πξνο ηνχην εμνπιηζκφ (εμεηαζηηθή θιίλε, δηαθαλνζθφπεην, θηάιε νμπγφλνπ θ.ά.). Αθνινχζσο, αλάινγα κε ηε δηάγλσζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, ρνξεγείηαη, αλ ρξεηαζηεί, θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη δίλεηαη ελδερνκέλσο εληνιή επαλεμέηαζεο ζην κέιινλ, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο πγείαο ζην ρψξν ηνπ ΚΤ. Σα ΚΦΤ δηαζέηνπλ εμίζνπ ηαηξεία θαη εξγαζηήξηα, πιελ φκσο ε εμέηαζε ζε απηά έρεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ξφιν. Δδψ ε δηάγλσζε είλαη ςπρηαηξηθή θαη απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην κέγηζην δπλαηφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απηνλνκίαο ηνπο θαη ζπλεπψο, ε πνηφηεηα δσήο ηνπο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ν ξφινο ησλ εξγαζηεξίσλ δελ είλαη ε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ, αιιά αληηζέησο ε έθθξαζε, ε επηθνηλσλία θαη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο θαη ε παξαγσγή ρξεζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. 53

54 ην πιαίζην απηφ, ζηα ηαηξεία ελφο ΚΦΤ δελ δηελεξγνχληαη ηαηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο πξάμεηο, νχηε ππάξρεη ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζπλαληάηαη ζηα ηαηξεία ελφο ΚΤ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη κνλνζήκαληα ηαηξηθέο, αιιά πεξηιακβάλνπλ ςπρνζεξαπεπηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο, εξγνζεξαπεπηηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο, γηα παξάδεηγκα, ζπκβνπιεπηηθή, αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ςπρνζεξαπείεο, εμέηαζε ζε κνλφδξνκν θαζξέθηε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κέζσ εξγαζηεξίσλ, εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα ή ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θ.ά. Μάιηζηα, ελφςεη ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνηάζεσλ, ην ΚΦΤ νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο: ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο, αιιά θαη ζην λνζνθνκείν, ζην γεξνθνκείν/καπζ, ζηε θπιαθή θ.ι.π. Οπζηψδεο ζηνηρείν ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαπηχζζεη επίζεο έλα ΚΦΤ, είλαη φηη ε παξνρή θξνληίδαο δελ εμαληιείηαη ζε κία κφλν επίζθεςε, αιιά ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζε έλα ΚΤ, δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ πνπ δηέπεηαη απφ ζπλέρεηα ζην ρξφλν, κε έληαζε πνπ κπνξεί λα θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. Αθφκα, ζην επίθεληξφ ηεο ε πξνζέγγηζε απηή ηνπνζεηεί ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ..παξάιιεια, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ παξέκβαζεο κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε αηφκνπ, πξνζδίδεη ζηελ πξνζέγγηζε νιηζηηθφ θαη εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηήξα, ν νπνίνο αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ ηππνπνίεζε πνπ επηθέξεη ε ε κνλνδηάζηαηε πξννπηηθή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Πάλησο, ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ κία ή ηελ άιιε πξνζέγγηζε, γεθπξψλεη ε δηεπηζηεκνληθή ζχλζεζε ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Καζψο φκσο, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ απαηηεί ηελ ππέξβαζε ησλ ζαθψο θαηαλεκεκέλσλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηβάιινπλ κηα δεδνκέλε εηδηθφηεηα, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο είλαη πιένλ νξηδφληηα θαη ζπιινγηθή. Σν πεξηερφκελν ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ πνπ ζηειερψλνπλ ην ΚΦΤ επαλαπξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κηαο θνηλνηηθήο παξέκβαζεο. Καη απηφ ηνλ ηξφπν, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΦΤ μεθεχγεη απφ ηα ζηελά ηαηξηθά πιαίζηα θαη λένη δξψληεο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο (λνζειεπηέο, επαγγεικαηίεο κε θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θ.ι.π.). 54

55 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαηέδεημε πσο ν ηξφπνο νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δφκεζεο ελφο ΚΦΤ κεηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη θάζε θνξά κεκνλσκέλα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ πνπ εκθαλίδεη κηα ςπρηθή αζζέλεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαρείξηζε κηαο βηνινγηθήο αζζέλεηαο νδεγεί αλαγθαία ζε έλα ζηαηηθφ δηάγξακκα ξνήο εξγαζίαο εληφο ηνπ ΚΤ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα ηελ χπαξμε κηαο εθ βάζξσλ δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη, αληίζηνηρα, ηελ αλάπηπμε κηαο δπλακηθήο ή ζηαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αζζελνχο. Παξάιιεια κε ηελ επαιήζεπζε ηεο ππφζεζε εξγαζίαο πνπ δηεξεπλήζεθε, δηαπηζηψλεηαη επίζεο έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, κε βαζηθνχο άμνλεο ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο, ηελ πξναγσγή ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο θαη ηελ ζηξνθή πξνο ηελ ΠΦΤ. Καζψο ην πςειφ πνζνζηφ δαπαλψλ πνπ δηαηίζνληαλ δηεζλψο, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο δε ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλάινγε απνηειεζκαηηθφηεηα, δηακνξθψζεθαλ γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, ελψ νη αλάγθεο πνιιαπιαζηάδνληαλ θαη δηαθνξνπνηνχληαλ, κε απνηέιεζκα ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο λα βαίλεη δηαξθψο απμαλφκελε. Ζ αλάγθε εμεχξεπζεο κηαο ιχζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ αληζνξξνπηψλ νδήγεζε αλαπφθεπθηα ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. πγρξφλσο, κε ηελ απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ, ε ζπζρέηηζε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε εθείλεο ηεο ςπρηθήο πγείαο άξρηζε λα πξνβάιιεη σο ε πιένλ ζχγρξνλε ηάζε νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ςπρηθήο πγείαο. Ζ ζπζρέηηζε απηή πξνθχπηεη ζήκεξα σο αλάγθε, ζην κέηξν πνπ, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα παξαηηζέκελα ζηνηρεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ζχγρξνλν επηδεκηνινγηθφ πξνθίι ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ, απαηηψληαο ζπλεπψο, ιφγσ ηνπ «βάξνπο» ηεο αζζέλεηαο, ηελ αλάπηπμε ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο, πνπ ζα εκπιέθνπλ εμίζνπ ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κε απηέο ηεο ΠΦΤ, ζαλ έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζπλερέο. Σν βέιηηζην κίγκα πνπ πξνηείλεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν ΠΟΤ, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά πξφηππα θάζε ρψξαο. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη, σζηφζν, λα απαληψληαη σο θνηλέο ζηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, έμη (6) ζεκειηψδεηο αξρέο: 55

56 ε πξνζβαζηκφηεηα, ε νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε, ε ζπληνληζκέλε θαη ζπλερήο θξνληίδα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλαθνξηθά κε ζπκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο επηκέξνπο δνκέο ΠΦΤ θαη ςπρηθήο πγείαο αλαδείρζεθε φηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα θαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην νπνίν ζπλππάξρεη κε ηελ επζχλε θάιπςεο ελφο κεγάινπ πιεζπζκηαθνχ εχξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 4 ν ΣνΦΤ, ηξηάληα έμη (36) εξγαδφκελνη ζην ΚΦΤ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ πιεζπζκφ θαηνίθσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο άιισλ ζπλαθψλ δνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, πέξαλ ησλ εκπνδίσλ πνπ νξζψλνπλ ζηελ πξφζβαζε ε ειιηπήο ζηειέρσζε θαη ε κεγάιε έθηαζε ηεο ηνπηθήο αξκνδηφηεηαο, ε κεγάιε γεσγξαθηθή απφζηαζε ησλ ΚΤ Μαξθφπνπινπ θαη Καιπβίσλ απφ ηα λνζνθνκεία αλαθνξάο ζέηεη ην δήηεκα ηνπ βαζκνχ νπζηαζηηθήο δηαζχλδεζεο ηνπο κε απηά, φηαλ πξνθχςεη αλάγθε παξαπνκπήο. Με βάζε απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο θαη δεδνκέλνπ φηη ζε φιεο ηηο δνκέο θαηαγξάθεηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δηαηππψλνληαη αθνινχζσο νξηζκέλεο πξνηάζεηο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ηνκέα ηεο ΠΦΤ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο, θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο. Καηαξρήλ, θξίλεηαη σο απαξαίηεηε ελέξγεηα ε θαζηέξσζε ηεο 24σξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πξσηνβάζκησλ δνκψλ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, θαζψο, κέζα απφ ηε ζπλέρεηα ζηεο θξνληίδαο, ζα εμαιεηθζνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε άιιεο δνκέο, απνηξέπνληαο παξάιιεια ηε ξνή ησλ αζζελψλ πξνο ην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα. Σνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηα ΚΦΤ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί δπλαηή ε απνθπγή ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν, ε νπνία ζα αθχξσλε ηηο εζληθέο πξνζπάζεηεο απντδξπκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, έλα άιιν δήηεκα πνπ πξέπεη ζαθψο λα επαλεμεηαζηεί είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεσγξαθηθψλ θαη ινηπψλ θξηηεξίσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Πξφθεηηαη γηα κηα θξίζηκε παξάκεηξν σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ αληζνηήησλ πξφζβαζεο, αιιά θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ ΜΦΤ κε άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. ζηεγαζηηθέο, θνηλσληθέο, θ.ά.), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ ΜΦΤ ςπρηθήο πγείαο ε θαη επνκέλσο ε ζπλέρεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. 56

57 Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δχν αλσηέξσ πξνηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ζπλεπψο ηεο αλάγθεο απνθπγήο επηβάξπλζεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ΚΤ θαη ΚΦΤ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επέθηαζήο ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο απμεκέλεο ξνήο ησλ πνιηηψλ πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο, νη πφξνη κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα θαιχςεη ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο. Πεξαηηέξσ, ε αμηνπνίεζε απφ ηα ΚΤ ηεο ζεζκηθήο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζεξαπείαο, φπσο ε θαη νίθνλ λνζειεία, ζα ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθφηεξε θάιπςε ησλ ειηθησκέλσλ, αιιά θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αιφγηζηεο ζπληαγνγξάθεζεο πνπ επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, απνκαθξχλνληάο ηα απφ ηνλ θχξην ξφιν ηνπο πνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. εκαληηθή θξίλεηαη επίζεο ε ζηειέρσζε ησλ ΚΤ κε ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε επίπεδν απνθαηάζηαζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαζθάιηζε ηνπ ζπλερνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ΚΤ, φπσο άιισζηε επηηάζζνπλ νη δηεζλείο ηάζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, θαηαιπηηθή κπνξεί λα απνδεηρζεί ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ λνζειεπηή, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη θαηνρχξσζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο ηεο Kνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο, ε άζθεζε ηεο νπνίαο απνηειεί καθξά παξάδνζε γηα αξθεηέο ρψξεο, φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία, ε νπεδία, νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία. ηελ Διιάδα, κάιηζηα, έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ππέξ απηήο ηεο πξφηαζεο ην Κεληξηθφ πκβνχιην Τγείαο ήδε απφ ην Έλα άιιν βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε αληηκεηψπηζε θαη ε ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ ζηα ΚΤ, ηα νπνία πνιινί ςπρηθά αζζελείο ρξεζηκνπνηνχλ σο πφξηα εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο. ηαηηζηηθέο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ ππάξρεη παξάδνζε πνιιψλ δεθαεηηψλ άξηηα νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ γεληθψλ γηαηξψλ, δείρλνπλ φηη απηνί πξαγκαηνπνηνχλ δηάγλσζε ςπρηθήο πάζεζεο ζην 19,5% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα ηαηξεία ηνπο. Γίλεηαη θαλεξή επνκέλσο ε πξνιεπηηθή αμία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ζπκπησκάησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ απφ ηνλ γεληθφ - γηαηξφ, αθνχ απηφο έρεη ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ αζζελή. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα, ηφζν γηα ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, φζν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο απφ πεξηηηέο εμεηάζεηο θαη ηεο παξνρήο αθαηάιιειεο θαη κε εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείαο, πιελ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ ησλ ΚΤ ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο 57

58 θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε ζσζηή δηάγλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ςπρηθήο πγείαο. Με βάζε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο, πξνηείλεηαη ηέινο, ε απεμάξηεζε ησλ ΚΤ, αιιά θαη ησλ ΚΦΤ, απφ ην αληίζηνηρν λνζνθνκείν θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ λα γίλεηαη απνθεληξσκέλα, ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο «Καιιηθξάηεο». ε κεηαβαηηθφ ζηάδην, κέρξη λα γηλεη απηφ, ηα ΚΤ κπνξεί λα ππαρζνχλ δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηηο ΤΠΔ, δηαηεξψληαο ηελ επηζηεκνληθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε ηα λνζνθνκεία, ζηα νπνία θαη ζα παξαπέκπνληαη νη αζζελείο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν θαη λνζειεία. 58

59 7. ΠΖΓΔ Βηβιηνγξαθία 1. Αλδξηψηε Γ., Ρνπκειηψηε Α., (2007), Γεκνγξαθία, Γεκφζηα Υγεία θαη Πνιηηηθή Υγείαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε: Αζήλα 2. Γακίγνο Γ., (2003), Απναζπινπνίεζε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε, Δθδφζεηο Παπαδήζε: Αζήλα 3. Θενδψξνπ Μ., αξξήο Μ., νχιεο., (2001), Σπζηήκαηα πγείαο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, Δθδφζεηο Παπαδήζε: Αζήλα 4. Κνκκαηάο Γ, Παπαλφηε Β, Γθνιθηλφπνπινο Π, Αλδξηψηε Γ., (2008), «Σν κέιινλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο», Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, 20: Κπξηφπνπινο Γ, Αλδξηψηε Γ, Γεσξγνχζε Δ, Boerma W, Μεξθνχξεο ΜΠ., (1995), «Ζ πξψηε επαθή ησλ γεληθψλ γηαηξψλ κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπο», Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, 7: Κπξηόπνπινο Γ., Αλδξηώηε Γ., Γεσξγνύζε Δ., Boerma W., Μεξθνύξεο ΜΠ., (1995) «Ζ εκπινθή ησλ γεληθώλ γηαηξώλ ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή», Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, 7: Κπξηόπνπινο Γ., Φηιαιήζεο Α., (1996), Η πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηελ Διιάδα, Δθδόζεηο Θεκέιην: Αζήλα 8. Κπξηφπνπινο Γ, Οηθνλφκνπ Υ, Γεσξγνχζε Δ, Γείηνλα Μ., (1999), Τα νηθνλνκηθά ηεο Υγείαο απφ ην Α σο ην Ω, Δμάληαο: Αζήλα 9. Κπξηόπνπινο Γ., Ληνλήο Υ., Γεκνιηάηεο Γ., Μεξθνχξεο Μ-Π., Οηθνλφκνπ Υ., (2000), «Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο σο ζεκέιην ηεο πγεηνλνκηθήο κεηαξξύζκηζεο», Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, 4: Ληνλήο Υ, Μαξθάθε Α., (2006), «Οη λνζειεπηέο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: αλαγθαηφηεηα ή νπηνπία;», Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, 18: Ληνλήο Υ, Μεξθνχξεο Μ-Π., (2000), «Απφςεηο γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο», Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, 12: Μαδηαλφο Μ., (1994), Ζ Ψπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε Αλάπηπμή ηεο, απφ ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε, Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα: Αζήλα 13. Μαδηαλφο Μ., (1994), Ζ Ψπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε - Απφ ην Άζπιν ζηελ Κνηλφηεηα, Αζήλα, Δθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα: Αζήλα 59

60 14. Μαδηαλφο Μ., (2000), Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Ψπρηαηξηθή, Δθδφζεηο Καζηαληψηε: Αζήλα 15. Μεγαιννηθνλφκνπ Θ., (2000), Σρεηηθά κε ηελ ηνκενπνίεζε θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζηελ Διιάδα,Σεηξάδηα Φπρηαηξηθήο, 70: Μπνπξζαλίδεο Υ., (2007), Οξγάλσζε ζπζηεκαησλ πγείαο, δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ΔΚΓΓ, Αζήλα 17. Μσξατηεο Δ, Γεσξγνχζε Δ, Εειίδεο Υ, Θεσδψξνπ Μ, Πνιχδνο Ν. (1995), Μειέηε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Ηαηξηθήο Φξνληίδαο, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Αζήλα 18. αθειιαξφπνπινο, Θ., (2007), «Οη κεγάινη αλαπξνζαλαηνιηζκνί ζηα θξάηε πξφλνηαο» ζε: σηεξέιεο Γ., Σζαηηνπξίδεο Υ., Κνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, Δθδφζεηο αββάια: Αζήλα, ζει νχιεο, (1998), Οηθνλνκηθά ηεο Υγείαο, Δθδφζεηο Παπαδήζε:Αζήλα 20. Σνχληαο Γ. (2003), πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο δέθα αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, Αξρεία Διιεληθή Ηαηξηθήο, 20: Σνχληαο Γ. Ο ξφινο ηεο πξναγσγήο θαη αγσγήο πγείαο ζηελ Πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε (2002), ζε: Μπεζκπέαο. (Δπηκ.) Πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε λνζεκάησλ θζνξάο, Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία: Αζήλα, ζει Dahlgren G., Whitehead M., (1991), «Πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα πξνψζεζε θνηλσληθήο ηζφηεηαο ζηελ πγεία», ηνθρφικε, Ηλζηηηνχην πνπδψλ γηα ην Μέιινλ, ζην ΠΟΤ, Υγεία γηα φινπο ηνλ 21 ν αηψλα 23. Boerma W., Rico A., Saltman R., (2006): Primary care in the driver s seat, European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press. Eπίζεκα θείκελα πνιηηηθψλ θαη λφκνη: 1. Γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, (1998), επί ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ «Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο», Αζήλα 2. Γεκνζίεπζε ΠΟΤ, (2001), Strengthening mental health promotion, Fact Sheet No. 220, Geneva ( 3. Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία , Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αζήλα,

61 4. Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο , Αζήλα, ( 5. Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο, Γ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο , Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αζήλα, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, (2002), «Φπρηθή Τγεία: Νέα Αληίιεςε, Νέα Διπίδα», Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Υγεία, Γελεχε, Διιεληθή Έθδνζε ππ επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ( /2001) 7. Παθέην νδεγηψλ γηα ηελ Πνιηηηθή θαη ηηο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο, (2004), «Οξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο», Διιεληθή έθδνζε, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γηεχζπλζε Φπρηθήο Τγείαο 8. Commission of the European Communities, Green Paper (2005): Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union. Brussels, COM (2005), 484 final 9. Ν. 1397/1983 (ΦΔΚ 143 Α ), «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 10. Ν. 2716/1999 (ΦΔΚ 96 Α ), «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 11. Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31 Α ), «Γηαξζξσηηθέο αιιάγεο ζην ζχζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 12. Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ν. 1397/1983, «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 13. Δηζεγεηηθή Έθζεζε Ν. 2716/1999, «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Γηαδηθηπαθνί ηφπνη: 1. http//: Α Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 2. http//: Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν 3. http//: Β Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ 4. http//: Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Γ. Γελλεκαηάο» 5. http//: Γήκνο Αγίσλ Αλξγχξσλ Κακαηεξνχ 6. http//: Γήκνο Βχξσλα 7. http//: Γήκνο Μαξθφπνπινπ 8. http//: Γήκνο αξσληθνχ 61

62 9. http//: Δζληθφ Σππνγξαθείν 10. http//: Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία Έιιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία 12. http//: Δπξσπατθή Έλσζε 13. http//: Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 14. http//: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 15. http//: Πεξηνδηθφ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 16. http//: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 17. http//: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 18. http//: Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο 19. http//: Υάξηεο Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο 20. http//: Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο 62

63 8. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΓΤΠΔ: Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ΔΚΑΒ: Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο ΔΟΠΤΤ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τεξεζηψλ Τγείαο ΔΤ: Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ΚΑΠΖ: Κέληξν Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ΚΤ: Κέληξν Τγείαο ΚΦΤ: Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο ΜΚΟ: Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ΜΦΤ: Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο ΟΚΔ: Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ΟΣΑ: Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΠΟΤ: Παγφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ΠΗ: Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ΠεΤΠ: Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα Τγείαο θαη Πξφλνηαο ΠΠΗ: Πνιπδχλακν Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ΠΦΤ: Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ΣΔΦΤ: Σνκεαθή Δπηηξνπή Φπρηθήο Τγείαο ΣνΦΤ: Σνκέαο Φπρηθήο Τγείαο ΤΤΚΑ: Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΦΝΑ: Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΦΣ: Φπρηαηξηθφ Σκήκα 63

64 Παξάξηεκα I ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Κέληξα Τγείαο Τν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο ζπνπδάζηξηαο Αλαζηαζίαο Τξηάληνπ, ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο - Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο, ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Καζψο ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία δνκψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ην εξσηεκαηνιφγην απηφ επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ πγείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ήζέια λα ζαο παξαθαιέζσ λα ην ζπκπιεξψζεηε κε βάζε ηηο γλψζεηο ζαο θαη ηελ εκπεηξία ζαο απφ ην ρψξν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη απαληήζεηο είλαη αλψλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Σαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο. Αλαζηαζία Σξηάληνπ Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 64

65 Α. ηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ θνξέα 1) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα Σίηινο Μνλάδαο Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πφιε Σαρ. Κσδ. Γηεχζπλζε Σειέθσλα http Ο Φνξέαο είλαη: ΝΠΓΓ ΝΠΗΓ Ολνκαηεπώλπκν Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηεο Μνλάδαο Δηδηθόηεηα Σει. Δ-mail 2) Πφηε ζπζηάζεθε ην Κέληξν Τγείαο; 3) Πνην είλαη ην λνζνθνκείν αλαθνξάο; 4) Σν Κέληξν Τγείαο δηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά ή/θαη Δηδηθά Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία; ΝΑΗ/ΟΥΗ 5) Πνηα είλαη ε έθηαζε ηεο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο; 6) Πνην είλαη θαηά πξνζέγγηζε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο; 65

66 Β. Τπνδνκέο 1) Πνηεο είλαη νη θηηξηαθέο ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Κέληξν Τγείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη πφηε θαηαζθεπάζηεθαλ; 2) Πνην είλαη ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ησλ ππνδνκψλ; Ηδηφθηεην Με ελνίθην Με παξαρψξεζε 3) Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ; Λεηηνπξγνχλ πιήξσο Τπνιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο Άιιν 4) εκεηψζηε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο ρψξνπο πεξηιακβάλεη ην Κέληξν Τγείαο: Αζζελνθφξν Βαζηθφο δηαγλσζηηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζθπγκφκεηξν, σηνζθφπην) Δμεηαζηήξηα Σκήκα Α Βνεζεηψλ Βξαρείαο Ννζειείαο Γξαθεία ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ Δξγαζηήξηα Υψξνπο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ Υψξνπο εμππεξέηεζεο θνηλνχ θαη πξνζσπηθνχ Υψξνπο ζπλαθψλ επαγγεικάησλ Υψξνπο δηνίθεζεο Υψξνπο ινηπνχ πξνζσπηθνχ 66

67 Βνεζεηηθνχο ρψξνπο Άιιν 5) Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ΑκεΑ θαη ινηπψλ εππαζψλ νκάδσλ π.ρ. ξάκπεο, αιιά θαη πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ΑκεΑ, φπσο ζπζηήκαηα αθήο θαη ερεηηθέο ζεκάλζεηο; ΝΑΗ / ΟΥΗ Γ. Λεηηνπξγία 1) Πψο πξνζέξρνληαη νη πνιίηεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε απηφ; 2) Με πνην ηξφπν γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ξαληεβνχ; 3) Πνηνο είλαη ν ζπλήζεο ρξφλνο αλακνλήο γηα λα θιείζεη ξαληεβνχ έλαο πνιίηεο; 4) Πνηα είλαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί έλαο αζζελήο κέζα ζην Κέληξν Τγείαο ζηελ πεξίπησζε α) ελφο ηαθηηθνχ πεξηζηαηηθνχ (ζπλήζεο ξνή εξγαζίαο) θαη β) ελφο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ; 67

68 5) Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ην Κέληξν Τγείαο; Η. Ηαηξηθέο Πξφιεςε Γηάγλσζε Α Βνήζεηεο Φπζηθή Ηαηξηθή - Απνθαηάζηαζε (π.ρ. πδξνζεξαπεία, θπζηνζεξαπεία) Οηθνγελεηαθή Ηαηξηθή κε εθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Άιιν ΗΗ. Ννζειεπηηθέο Βξαρείαο λνζειείαο Θάιακνο κφλσζεο γηα εηδηθά πεξηζηαηηθά Άιιν ΗΗI. Κνηλσληθέο θαη πκβνπιεπηηθέο Πιεξνθφξεζε θαη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα φπσο ε αγσγή πγείαο, ε αληηζχιιεςε, ν αιθννιηζκφο, ηα λαξθσηηθά, ε αηκνδνζία, ην θάπληζκα θ.ά. Οηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο Κνηλσληθή θξνληίδα ησλ λέσλ Άιιν 68

69 IV. Ηαηξνθνηλσληθέο Παξνρή θαξκάθσλ Ννζειεία ζην ζπίηη Πξνζηαζία κεηξφηεηαο Παξάδνζε καζεκάησλ αλψδπλνπ ηνθεηνχ Γηδαζθαιία απηνεμέηαζεο καζηνχ Οξγάλσζε ηξάπεδαο αίκαηνο Σειεθσληθή ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία Άιιν V. Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Τπεξεζία πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζθέςεσλ ησλ δηθαηνχρσλ Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πξνζεξρφκελσλ επηζθεπηψλ αζζελψλ Άιιν VI. Τπεξεζίεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Δθπαίδεπζε Ηαηξψλ θαη ινηπνχ Πξνζσπηθνχ Μειέηεο Έξεπλεο Άιιν 6) Πνηεο εκέξεο θαη ψξεο παξέρνληαη νη παξαπάλσ ππεξεζίεο; 7) Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη παξέρνληαη: ηνλ ίδην ρψξν εγθηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο ε άιιν ρψξν πνπ αλήθεη ζηε Μνλάδα 69

70 Μηζζψλεηα εηδηθφο ρψξνο 8) Πψο νξγαλψλνληαη νη εθεκεξηέο; 9) Γίλεηαη δηάγλσζε ησλ αζζελεηψλ κε θάπνην απφ ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο; ICD 10 DSM 4 Άιιν 10) Αλ αθνινπζείηαη θάπνην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, πνηεο είλαη νη ζπλήζεηο δηαγλψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε απηφ; 11) Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ παξαπνκπή ελφο επηζθέπηε αζζελή ζε άιιε κνλάδα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο; Γ. Πξνζσπηθό 1) Πνηα είλαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε άηνκα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ; 2) ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε, θαηά είδνο, εηδηθφηεηα, θαζεζηψο απαζρφιεζεο θαη αξηζκφ, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην Κέληξν Τγείαο ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν. 70

71 ΔΗΓΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ / ΚΑΘΔΣΧ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Ηαηξηθφ Ννζειεπηηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Βνεζψλ Ννζνθφκσλ) Δπηζθέπηεο πγείαο πλαθή επαγγέικαηα (π.ρ. δηαηηνινγία, εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία) Γηνηθεηηθφ &ινηπφ πξνζσπηθφ χλνιν 71

72 Δ. Δπηθνηλσλία 1) Πψο ελεκεξψλνληαη νη πνιίηεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο; Ηζηνζειίδα Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα Δλεκέξσζε σο κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ξνπηίλαο Γηαζέζηκε ηειεθσληθή γξακκή παξνρήο πιεξνθνξηψλ Άιιν 2) Πξνβιέπνληαη ηξφπνη θαη νξγαλψλνληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ελ γέλεη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο; ΝΑΗ / ΟΥΗ 3) Σν Κέληξν Τγείαο δηαζπλδέεηαη κε παλεπηζηεκηαθνχο ή άιινπο θνξείο πγείαο γηα ηελ πινπνίεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλαληήζεσλ ή εκεξίδεο κε ζέκαηα αγσγήο / πξναγσγήο πγείαο; ΝΑΗ / ΟΥΗ Σ. Ζιεθηξνληθή Γηνίθεζε θαη Πνηνηηθή Αλάπηπμε 1) Ζ νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα; ΝΑΗ / ΟΥΗ Αλ λαη, απηά δηαζπλδένληαη κε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα άιισλ Μνλαδσλ Φπρηθήο Τγείαο; ΝΑΗ / ΟΥΗ 2) Δθαξκφδνληαη ηερλνινγίεο ηειεταηξηθήο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο; ΝΑΗ / ΟΥΗ 3) Τθίζηαληαη πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο; ΝΑΗ / ΟΥΗ 72

73 4) Δθαξκφδνληαη ζπζηεκάηα δηαζθάιηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πεξηθεξεηαθέο ηνπο εθαξκνγέο, φπσο ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ρξεζηψλ (call centers); ΝΑΗ / ΟΥΗ 5) Πξνβιέπνληαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ; ΝΑΗ / ΟΥΗ 6) Δίλαη θάπνηα ηκήκα ή εξγαζηήξην δηαπηζηεπκέλν; ΝΑΗ / ΟΥΗ 7) Γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε άιιεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο; ΝΑΗ / ΟΥΗ Ε. Αμηνιόγεζε: ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Μνλάδαο & δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 1) πκπιεξψζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Αξηζκφο ηαθηηθψλ πεξηζηαηηθψλ (επηζθέςεηο) Αξηζκφο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (επηζθέςεηο) Αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ επαλεμεηάζηεθαλ Αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ ήηαλ κεηαλάζηεο/αηηνχληεο άζπιν Αξηζκφο ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ Αξηζκφο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ Αξηζκφο αηφκσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο Αξηζκφο παξαπνκπψλ πνπ έγηλαλ πξνο ινηπέο κνλάδεο ΠΦΤ ή λνζνθνκεία Αξηζκφο θνηλνηηθψλ δξάζεσλ / δξάζεσλ αγσγήο θνηλφηεηαο Αξηζκφο επηζθεπηψλ ην ηξέρνλ έηνο 73

74 2) Παξαηεξήζεθε ηπρφλ δηαθνξνπνίεζή ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ, απφ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο, ηεο Μνλάδαο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε; ΝΑΗ / ΟΥΗ 3) Τπάξρνπλ πνζνηηθνί δείθηεο επίηεπμεο ηνπ έξγνπ ηεο Μνλάδαο; ΝΑΗ / ΟΥΗ Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί θαη κε ηη ζπρλφηεηα παξαθνινπζνχληαη; * ε κία θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5, φπνπ 1 = θαζφινπ, 2 = ιίγν, 3 = αξθεηά, 4 = πνιχ, 5 = πάξα πνιχ, πψο αμηνινγείηε ηελ ηθαλνπνίεζή ζαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Μνλάδαο ζρεηηθά κε: ηελ πξναγσγή ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο θαη πξφιεςεο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ πξνάγεη ηελ πγεία γηα ηελ θνηλφηεηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο αζζελψλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο απηνδηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ δηαβίσζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία γηα αζζελείο πνπ έρνπλ επηζθεπηεί ή θαη λνζειεπηεί ζηε Μνλάδα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή κε ππεξεζίεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ηεο Μνλάδαο κε άιιεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο * ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε Μνλάδα αληαπνθξίλεηαη.ζηελ απνζηνιή ηεο; Πιήξσο Δθηεηακκέλα Μεξηθψο ρεδφλ θαζφινπ Καζφινπ 74

75 * Με ηελ εκεηξία ζαο, ηη ζα αιιάδαηε θαη ηη ζα πξνζζέηαηε ζην Κέληξν Τγείαο γηα λα βειηηψζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ; * Αλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε θάπνην άιιν ζρφιην 75

76 Παξάξηεκα II ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο Τν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο ζπνπδάζηξηαο Αλαζηαζίαο Τξηάληνπ, ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο - Γηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο, ηεο Δζληθήο Σρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Καζψο ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία δνκψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ην εξσηεκαηνιφγην απηφ επηδηψθεη λα ζπκβάιιεη ζηε ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ην ζθέινο ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα ην ζπκπιεξψζεηε κε βάζε ηηο γλψζεηο ζαο θαη ηελ εκπεηξία ζαο απφ ην ρψξν, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη απαληήζεηο είλαη αλψλπκεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Σαο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο. Αλαζηαζία Σξηάληνπ Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 76

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Σν gate keeping σο εξγαιείν Γεκφζηνπ Management ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Δπξσπατθέο Δκπεηξίεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΙΟΙΚΗΗ ηεο ΤΓΔΙΑ» Η ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ ΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΞΤΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΙΟΙΚΗΗ ηεο ΤΓΔΙΑ» Η ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ ΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΞΤΓΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΙΟΙΚΗΗ ηεο ΤΓΔΙΑ» Η ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ ΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΞΤΓΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία ηεο Ηωάλλαο Η. Ηωάλλνπ Με ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ Ανάπηςξηρ ενόρ Κένηπος Οικογενειακού Ππογπαμμαηιζμού ζηη Νοζηλεςηική Μονάδα ηος Γενικού Νοζοκομείο Απγολίδαρ

σεδιαζμόρ Ανάπηςξηρ ενόρ Κένηπος Οικογενειακού Ππογπαμμαηιζμού ζηη Νοζηλεςηική Μονάδα ηος Γενικού Νοζοκομείο Απγολίδαρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 19-26 ISSN 1791-9649 σεδιαζμόρ Ανάπηςξηρ ενόρ Κένηπος Οικογενειακού Ππογπαμμαηιζμού ζηη Νοζηλεςηική Μονάδα ηος Γενικού Νοζοκομείο Απγολίδαρ Γ. Κνπθνπθηιίππνπ¹,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα