ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ, 21 / 04 / 2016 ΤΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΤΗΛ FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του» Προϋπολογισμός : ,08. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Χανιά, Απρίλιος /56

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικέιμενο Προϋπολογισμός 5 2. Τεύχη δημοπράτησης Τρόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού- διαδικτυακός τόπος Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Τρόπος υποβολής προσφορών - χρόνος ισχύος προσφοράς Περιεχόμενο προσφορών Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά Περιεχόμενα (υπο)φακέλου Οικονομική Προσφορά Επισημάνσεις κατά την υποβολή δικαιολογητικών Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις Ρήτρα ηθικού περιεχομένου Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών Κατακύρωση Διαγωνισμού Εγγυήσεις Ενστάσεις Προσφυγές Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Σύμβαση Τρόπος Πληρωμής Επανάληψη Διαγωνισμού Κρατήσεις Νομικό Πλαίσιο Δημοσίευση Παραλαβή Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ 56 2/56

3 Έχοντας υπόψη: Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 5. Την με αρ / Υπουργική Απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 6. Το Ν.4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ υποπαρ. Ζ.5 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 7. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ 8. Το Ν. 4281/ (ΦΕΚ160 /Α/ ) Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 9. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α /2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/ (ΦΕΚ 86/Α /2012)και το άρθρο 199 παράγρ.2 τουν. 4281/ (ΦΕΚ160 /Α/ ) 10. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλων διατάξεων» 11. Την υπ.αρ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ Β 2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 12. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) κεφ. Β. άρθρο 22Β «περί ηλεκτρονικών πλειστηριασμών» 13. Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 14. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 15. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' / ) Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 16. Το άρθρο 4 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ /12/2012 Τεύχος Α' και κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Τεύχος Α 18) για την πραγματοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ από τους οικείους Δήμους. 17. Την υπ.αρ. 3/11543/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού. 3/56

4 18. Την ενιαία μελέτη προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του. 19. Την υπ.αρ.. 111/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των ενιαίων διαγωνισμών των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων, όπως ισχύει. 20. Την υπ.αρ. 40/2016 απόφαση του νομικού προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του. 21. Τις υπ.αρ. 30/2016 και 27/2016 αποφάσεις του νομικού προσώπου Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, με τις οποίες εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του αντίστοιχα. 22. Τις υπ.αρ. 65/2016 και 66/2016 αποφάσεις του νομικού προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), με τις οποίες εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού τους. 23. Την υπ.αρ. 285/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων του. 24.Την υπ.αρ. 296/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ενιαίας μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού καθώς και ψήφισης της σχετικής πίστωσης. 25. Την υπ αρ. 284/ απόφαση Δήμαρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει. 4/56

5 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, Κατασκήνωση Παιδική Εξοχή Καλαθά και των νομικών του προσώπων: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό η χαμηλότερη τιμή, ο οποίος θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 1. Αντικείμενο Προϋπολογισμός Η συνολική προμήθεια των φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του, προϋπολογίσθηκε στο ποσό των ,31 και επιπλέον Φ.Π.Α ,76 ευρώ, δηλαδή σύνολο ,08. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανίων καθώς και τους προϋπολογισμούς εξόδων των Νομικών Προσώπων των οικονομικών ετών Η ανωτέρω προμήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, από το Δήμο Χανίων, για τις ανάγκες του Δήμου και των τριών (3) Νομικών του Προσώπων, αλλά οι συμβάσεις θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε όλες, σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται παρακάτω. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής ομάδες ανά φορέα προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 1. ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑσυμφωνα με το δελτίο τιμών ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/ταμπλέτα σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 166 1,54 255,64 2 Αντιδιαρρoικό με λοπεραμίδη των 2mg/καψάκιο σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45 1,48 66,60 3 Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 0,1% W/W TB Χ 30 G (τύπου FENISTIL GEL) ΤΕΜΑΧΙΟ 86 4,28 368,08 4 Αντιισταμινικό διάλυμμα με λεβοσετιριζίνη των 0,5mg/ml σε μπουκάλι των 200 ml (τύπου XOZAL) ΤΕΜΑΧΙΟ 46 6,10 280,60 5/56

6 5 Αντιισταμινικό με λεβοσετιριζίνη των 5mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 30 τεμαχίων (τύπου XOZAL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 6,30 504,00 6 Αντιισταμινικό σιρόπι με Hydroxyzine Hcl (OR SOL 150mi x 10MG/ml) (τύπου ATARAX) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 1,64 29,52 7 Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργυλίου 200mg/ταμπλέτα, υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέταl, διμεθικόνη 25mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών (τύπου MAALOX PLUS) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45 4,16 187,20 8 Αντιπυρετικό, αναλγητικό ενέσιμο διάλυμμα με παρακεταμόλη 600mg/4ml και λιδοκαϊνη 20mg/4 ml σε συσκευασία των 3 αμπούλων των 4ml η καθεμία (τύπου APOTEL PLUS) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 3,64 36,40 9 Αντιπυρετικό, αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,70 17,00 10 Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με παρακεταμόλη 120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml (τύπου DEPON) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 2,12 36,04 11 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 126 3,12 393,12 12 Αντισηπτικό κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη των 3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX) ΤΕΜΑΧΙΟ 81 2,27 183,87 13 Αντιφλεγμονώδη δισκία με με πρεδνιζολόνη των 5mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 30 ταμπλετών (τύπου PREZOLON) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 81 2,00 162,00 14 Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/δόση εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g (τύπου AEROLIN INH AER.MD.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 81 2,30 186,30 15 Βρογχοδιασταλτικό διάλυμμα των 5mg/2,5ml σε συσκευασία των 20 αμπούλων των 2,5ml η καθεμία (τύπου AEROLIN) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 3,58 3,58 16 Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α ενηλίκων - Hepatitis A Virus Antigen (HM 175 Strain Inj. Susp.1440 Elisa Units/Dose (1ml)BTx1PF, Syr,x1ml (τύπου Havrix 1440) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 25, ,50 17 Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β ενηλίκων - Hepatitis B Surface Antigen (HBS AG), RECOMBINANT Inj. Susp. 20MCG/1ml (1DOSE) MBTx1PF, SYRx1 ml,(τύπου Engerix 20) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 12,00 360,00 18 Εμβόλιο Τετάνου ενηλίκων - Purified Diphteria Toxoid, Purified Tetanus Toxoid Inj. Susp. (4+40) IU (Adults) BTxPF, Syrx0,5ml(1DO), (τύπου D.T. Adult) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,65 19,80 19 Ενέσιμη επινεφρίνη 150UG/0,3ml, κουτί 1 SYR των 0,3 ml (τύπου ANAPEN) ΤΕΜΑΧΙΟ 13 69,89 908,57 20 Ενέσιμη επινεφρίνη 1mg/ml ανά φύσιγγα σε συσκευασία των 50 φυσίγγων (τύπου ADRENALINE INJECTION/DEMO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 12,07 12,07 21 Ενέσιμη επινεφρίνη 300UG/0,3ml, κουτί 1 SYR των 0,3 ml (τύπου ANAPEN) ΤΕΜΑΧΙΟ 41 69, ,49 22 Ενέσιμη κορτιζόλη 250mg/2ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,53 276,50 23 Ενέσιμο με μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg (τύπου LYO-DROL) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,70 85,00 24 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30MG/CM2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 42 5,81 244,02 6/56

7 10cmX10cm ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) 25 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 45 1,30 58,50 26 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλα των 10 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 81 0,24 19,44 27 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) ΤΕΜΑΧΙΟ 86 3,01 258,86 28 Σπασμολυτικά δισκία με Υοσκίνη 10mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 20 ταμπλετών (τύπου BUSCOPAN) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 79 1,74 137,46 29 Φουροσεμίδης αμπούλες των 20mg/2ml σε συσκευασία 5 αμπούλων των 2 ml η καθεμία (τύπου LASIX) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,85 1,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,01 ΦΠΑ 6% 554,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,59 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 102 0,76 77,52 2 Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 5cmX5cm συσκευασία 12 τεμαχίων ΚΟΥΤΙ 97 4,45 431,65 3 Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες 10cmΧ10cm (τύπου Burnshield) ΤΕΜΑΧΙΟ 87 5,96 518,52 4 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί υποαλλεργικοί τύπου Tensoplast διαστάσεων 10cm X 4,5 m ΤΕΜΑΧΙΟ 92 13, ,56 5 Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cm Χ 4 m ΤΕΜΑΧΙΟ 109 0,80 87,20 6 Επίδεσμοι ελαστικοί 6 cm Χ 4 m ΤΕΜΑΧΙΟ 69 0,520 35,88 7 Επίδεσμοι ελαστικοί 7 cm Χ 4 m ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,62 43,40 8 Επίδεσμος αιμοστατικός large ΤΕΜΑΧΙΟ 42 1,95 81,90 9 Επίδεσμος αιμοστατικός medium ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,150 2,30 10 Επίδεσμος τριγωνικός 90cm X 90cm X 127 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,57 3,14 7/56

8 11 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 195 1,24 241,80 12 Λευκοπλάστης ρολό 2,5cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,54 92,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,27 ΦΠΑ 13% 367,68 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,95 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 23% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αεραγωγός από στόμα σε στόμα τύπου Brook ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,68 0,68 2 Αιμοστατικό πιεστικό λάστιχο ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,16 1,16 3 Αμμωνία stick 15 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 86 0,66 56,76 4 Βαζελίνη σωληνάριο 15 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,54 2,70 5 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος Medium σε συσκευασία 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 5,18 5,18 6 Γλωσσοπίεστρο αποστειρωμένο ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,030 0,09 7 Εξεταστικό ρολό από χαρτί και αδιάβροχο πλαστικό (πλάτος 48cm X 50m μήκος) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,65 13,25 8 Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με βομβητή & μνήμη ΤΕΜΑΧΙΟ 39 2, ,15 9 Κουβέρτα ισοθερμική αλουμινίου υδατοστεγής, αντιανεμική ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,25 6,50 10 Λαβίδα πλαστική αποστειρωμένη ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,80 2,40 11 Μαγνήτης αφαίρεσης ρινισμάτων οφθαλμών ΤΕΜΑΧΙΟ 7 17,56 122,92 12 Μάσκα οξυγόνου, με αγωγό 2 μέτρων, με επιρρίνιο έλασμα, από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό και αυξομειούμενη ελαστική ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,76 8,80 13 Οινόπνευμα λοσιόν 70 βαθμών 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 46 1,95 89,70 14 Οινόπνευμα φαρμακευτικό καθαρό 95%150 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 10,13 101,30 15 Παγοκομπρέσες στιγμιαίες ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,17 5,85 16 Στοματοδιαστολέα ενηλίκων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,38 56,90 17 Στοματοδιαστολέα παίδων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,38 56,90 8/56

9 18 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,10 5,00 19 Υγρό απολύμανσης χεριών 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,18 11,80 20 Υδροκολλοειδής γέλη αποστειρωμένο Hydrogel 50 ml (τύπου Burnshield) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7,82 78,20 21 Φαρμακείο κυτίο πλαστικό άσπρο μεγάλο διαστάσ.περίπου 23Χ21 ΤΕΜΑΧΙΟ 77 3,20 246,40 22 Φαρμακείο μοτοσυκλέτας μικρό διαστάσ. περίπου 15Χ20 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,22 6,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 989,74 ΦΠΑ 23% 227,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,38 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 4. ΠΑΝΕΣ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Πάνες βρακάκι με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: α) Να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένο ειδικά κατασκευασμένο υπέρ απορροφητικό πυρήνα με απαλό κάλυμμα για ενισχυμένη συγκράτηση υγρών και τέλεια απορροφητικότητα, με σύστημα στεγανότητας που να απορροφά την υγρασία πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. β) Να είναι καλυμμένη η απορροφητική μάζα από υδρόφιλο λεπτό απαλό φύλλο που αναπνέει και δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα του να διατηρείται φυσικά υγιές, μαλακό και στεγνό. γ) Η υδρόφιλη επιφάνεια να καλύπτει όλη την περιφέρεια του ατόμου χωρίς latex δ) Να διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο ανατομικό σχήμα για μεγαλύτερη και τέλεια εφαρμογή. ε) Να διαθέτει απαλά ελαστικά φράγματα προστασίας με ιδιαίτερα βελτιωμένα ελαστικά πλαϊνά για μέγιστη άνεση στις κινήσεις και προστασία από διαρροές. στ) Να διαθέτουν ισχυρές αυτοκόλλητες επανακολλούμενες ταινίες (που μπορούν και να αλληλοκαλύπτονται), ιδιαίτερα μαλακές και φαρδιές για τέλεια εφαρμογή κρατώντας την πάνα σταθερή και με ελαστική μεσούλα ζ) Να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO και σήμανση CE. 1 Πάνα βρακάκι kgr ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 2 Πάνα βρακάκι 5-10 kgr ΤΕΜΑΧΙΟ ,30 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,00 ΦΠΑ 23% 345,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,00 9/56

10 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ 5. ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κ.Λ.Π. (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Νεφελοποιητής για μάσκες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, κατάλληλος για όλες τις φαρμακευτικές αγωγές, ταχύτητα νεφελοποίησης τουλάχιστον 400mg, χωρητικότητα φαρμάκου τουλάχιστον 7ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 150,00 2 Παλμικό οξύμετρο δακτύλου μετρήσεις αρτηριακού κορεσμού οξυγόνου (SPO2), οθόνη ευανάγνωστη, ένδειξη καρδιακού παλμού και γραφική απεικόνιση, αυτόματο κλείσιμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1 48,590 48,59 3 Συσκευή ανάνηψης Ambu ενηλίκων από PVC με μάσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 35,00 35,00 4 Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου με κλίστρο, φορητή, επαναπληρούμενημε, με ρολόι 2 lt, ΤΕΜΑΧΙΟ 1 170,00 170,00 5 Φορητή φιάλη οξυγονοθεραπείας με αυτονομία 2lt συνοδευόμενη από τσάντα μεταφοράς ΤΕΜΑΧΙΟ 1 231,00 231,00 6 Ωτοσκόπιο απλό ενηλίκων (τύπου HEINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 58,50 58,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 403,59 ΦΠΑ 23% 92,83 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 5 496,42 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ) ΟΜΑΔΑ 6. ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑσυμφωνα με το δελτίο τιμών ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/g σε σωληνάριο των 10gr (τύπου MADECASSOL OINTMENT) Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/ταμπλέτα σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM) Αντιδιαρρoικό με λοπεραμίδη των 2mg/καψάκιο σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 0,1% W/W TB Χ 30 G (τύπου FENISTIL GEL) Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργυλίου 200mg/ταμπλέτα, υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέταl, διμεθικόνη 25mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών (τύπου MAALOX PLUS) Αντιπυρετικό, αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,75 13,75 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 1,54 10,78 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,48 7,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,28 21,40 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 4,16 20,80 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,70 8,50 10/56

11 10 Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με παρακεταμόλη 120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml (τύπου DEPON) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,12 10, Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) Αντισηπτικό κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη των 3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX) Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/δόση εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g (τύπου AEROLIN INH AER.MD.) Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλα των 10 ml Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,12 15,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,27 11,35 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 2,30 11,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,01 4,04 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,25 7,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3,01 9,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 152,25 ΦΠΑ 6% 9,14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 6 161,39 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ) ΟΜΑΔΑ 7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,76 3,80 2 Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 5cmX5cm συσκευασία 12 τεμαχίων ΚΟΥΤΙ 1 4,45 4,45 3 Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες 10cmΧ10cm (τύπου Burnshield) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,96 17,88 4 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί υποαλλεργικοί τύπου Tensoplast διαστάσεων 10cm X 4,5 m ΤΕΜΑΧΙΟ 2 13,18 26,36 5 Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cm Χ 4 m ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00 6 Επίδεσμοι ελαστικοί 6 cm Χ 4 m ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,520 2,60 7 Επίδεσμος αιμοστατικός large ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,95 5,85 8 Επίδεσμος αιμοστατικός medium ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,150 5,75 9 Επίδεσμος τριγωνικός 90cm X 90cm X 127 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,57 4,71 10 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,24 6,20 11/56

12 11 Λευκοπλάστης ρολό 2,5cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,54 4,62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 86,22 ΦΠΑ 13% 11,21 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 7 97,43 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ) ΟΜΑΔΑ 8. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 23% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αμμωνία stick 15 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,66 3,30 2 Βαζελίνη σωληνάριο 15 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,54 2,70 3 Γάντια αποστειρωμένα μέγεθος medium ΖΕΥΓΟΣ 20 0,34 6,80 4 Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με βομβητή & μνήμη ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,850 8,55 5 Οινόπνευμα λοσιόν 70 βαθμών 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,95 5,85 6 Οινόπνευμα φαρμακευτικό καθαρό 95%150 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,13 30,39 7 Παγοκομπρέσες στιγμιαίες ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,17 5,85 8 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,10 1,00 9 Ψαλίδι διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού και γαζών ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,93 4,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 69,37 ΦΠΑ 23% 15,96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 8 85,33 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ) ΟΜΑΔΑ 9. ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑσυμφωνα με το δελτίο τιμών ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αγγειοδιασταλτικά υπογλώσσια δισκία με Isosorbite Dinitrate συσκευασία 40x5 MG/TAB (τύπου Pensordil) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,260 1,26 12/56

13 2 Αερόλυμα για εισπνοή σταθερών δόσεων 20MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)(τύπου ATROVENT AER.MD.INH) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,25 10,50 3 Αναβράζοντα αναλγητικά δισκία με παρακαταμόλη, TAB 1G/TAB BTx TUB x 8 TAB (τύπου DEPON MAXIMUM EF.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 1,54 10,78 4 Αναβράζοντα αναλγητικά δισκία, με παρακεταμόλη, TAB 500MG/TAB ΒΤ x 10 (τύπου DEPON EF) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,10 8,80 5 Αναισθητική κρέμα εξωτερικής τοπικής χρήσης ( 2,5+2,5) % σε σωληνάριο 30g (τύπου XYLOCREAM CREAM) TEMAXIO 1 7,36 7,36 6 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500MG/TAB BTx20 (τύπου DEPON) ΤΕΜΑΧΙΟ 7 0,70 4,90 7 Αναλγητικά δισκία με Paraketamol 15TABx450MG/TAB (τύπου Norgesic) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,31 4,62 8 Αναλγητικό με Mefenamic acid ORAL.SUSP 50MG/5ML FLx125 ML (τύπου PONSTAN) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,52 7,60 9 Αντιβακτηριδιακή αλοιφή με φουσιδικό οξύ και υδροκορτιζόνη 15G 20MG/G+ 10MG/G (2) (τύπου FUCIDINE CREAM) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,38 13,14 10 Αντιβιοτική κρέμα με φουσιδικό οξύ15 G 20MG/G (1) + 10MG/G (2) (τύπου Fucidine) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,39 13,17 11 Αντιβιοτικό με Amoxicillin trihydrate και Κλαβουλανικό οξύ 1 BOX * 1 VIAL * 70 ML 400MG/5ML(1) + 57MG/5ML(2) (τύπου AUGMENTIN) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,71 14,13 12 Αντιβιοτικό με Cefuroxime Axetil SUSP 100 ml x 250mg/5 ml (τύπου ZINADOL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 9,15 18,30 13 Αντιβιοτικό με Neomycin+Bacitracin Powder spray 200G (τύπου VIOPLEX-T) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,70 23,50 14 Αντιβιοτικό σε ταμπλέτες με Αμοξυκιλλίνη+Κλαβουλανικό οξύ ( )MG/TAB BTx16, τύπου (Augmentin) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,93 7,86 15 Αντιδιαρροϊκά δισκία με λοπεραμίδη CAPS 2MG/CAP ΒΤx6 (τύπου IMODIUM ORIGINAL) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,48 1,48 16 Αντιεμετικές ταμπλέτες με Metoclopramide Hcl TAB 10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20) (τύπου PRIMPERAN ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,66 1,66 17 Αντιισταμινικό με Dimetindene TAB 1MG/TAB ΒΤx20 (BLIST 2x10) (τύπου FENISTIL) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,11 2,22 18 Αντιισταμινικό σιρόπι με υδροξυζίνη ORAL.SOL 10MG/5ML FLx150 ML (τύπου Atarax) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,64 1,64 19 Αντιισταμινικό σιρόπι με Hydroxyzine Hcl (OR SOL 150mi x 10MG/ml) (τύπου ATARAX) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,64 4,92 20 Αντιισταμινικό σιρόπι με levocetirizine ORAL.SOL 0,5MG/ML BOTTLE x 200 ML (τύπου Xozal) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,99 23,96 21 Αντιισταμινικό σιρόπι με LORATADINE (120ml x 5MG/5ml) (τύπου CLARYTINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3,89 3,89 22 Αντιισταμινκά με Dimenhydinate, Nicotinic acid, Βιταμίνη Β6, CR CAPS ( )MG/CAP BTx20 (τύπου VERTIGO- VOMEX) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,18 10,18 13/56

14 23 Αντιιστανικό τοπικής οφθαλμικής και ρινικής εφαρμογής συσκ 30x20MG/TAB με Bilastine (τύπου Bilaz) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,100 7,10 24 Αντιμικροβιακή κρέμα με φουσιδικό οξύ 30 G 20MG/G (1) + 1MG/G (2) (τύπου FUBECOT) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,90 13,80 25 Αντιμικροβιακό Τοπικό με Neomycine και Catalase (10811 UC+2,23MG)/G FLx74G (τύπου PULVO-47 AER.TOP) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,94 5,94 26 Αντιόξινο με Υδροξείδιο του Αργιλίου και Υδροξείδιο του μαγνησίου CHW.TAB (233+83,46)MG/TAB BTx60(BLIST 6x10) (τύπου Aludrox) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,75 1,75 27 Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με παρακεταμόλη 120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml (τύπου DEPON) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 2,12 14,84 28 Αντισηπτικό - απολυμαντικό με ιωδιούχο ποβιδόνη σε κρέμα 30G 50MG/G 9 (τύπου Bedadine cream) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,33 2,33 29 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 2,99 17,94 30 Αντισηπτικό διάλυμμα με χλωριούχο βενζοξόνιο και λιδοκαϊνη (0,05%+0,05%) W/V BT x FL x 200 ML (τύπου OROCIL - LIDO MOUTH SOL) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,16 30,80 31 Αντισηπτικό κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη των 3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 2,27 9,08 32 Αντισταμινική αλειφή με Dimetindene Gel 0,1 % 30G (τύπου FENISTIL) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,28 12,84 33 Αντιφλεγμονώδες οφθαλμικό κολλύριο με Τομπραμυκίνη και Δεξαμεθανόζη EY.DRO.SUS 0,1%+0,3% BT x 1 BOTTLE x5ml(τύπου TOBRADEX) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,27 6,54 34 Αντιφλεγμονώδες, παυσίπονο με ιβουπροφαίνη SYR 100MG/5ML FLx150 ML (τύπου ALGOFREN) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,44 22,20 35 Αντιφλεγμονώδη δισκία με Mefainamic acid συσκευασια 15TABx500MG/TAB (τύπου Ponstan) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,91 9,55 36 Αντιφλεγμονώδης γέλη με δικλοφενάκη 100G 10MG/G (τύπουvoltaren EMULGEL) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,60 13,80 37 Διάλυμμα με chloroxylenol.sol 4,8% (W/V) FL x 500 ML (τύπου DETTOL SEPT) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,78 5,56 38 Διάλυμμα με ιπρατρόπιο για εισπνοή, με εκνεφωτή 1 BOX * 10 VIAL * 2 ML 250UG/2ML (τύπου ATROVENT INH.NE.SOL) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,11 4,11 39 Ενέσιμη κορτιζόλη 250mg/2ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,53 27,65 40 Ενέσιμη κορτιζόλη 500mg/4ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,86 47,16 41 Ενέσιμο διάλυμα με Διάλυμα Ringer + Νάτριο γαλακτικό 1 BAG * 1000 ML 6G/L (1) + 3.2G/L (2) + 0.4G/L (3) G/L (4) (τύπου LACTATED RINGERS) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,43 1,43 42 Ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9% Bottle 250ml (τύπου SODIOUM CHLORIDE) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,18 1,18 14/56

15 43 Ενέσιμο διάλυμμα με Immunoglobulin human anti-tetanus 250IU/1ML AMP BTx1AMPx1ML (τύπου TETAGAM-P+Needle ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 10,13 20,26 44 Ενέσιμο διάλυμμα με επινεφρίνη 1 ML 1MG/ML (τύπου ADRENALINE/DEMO INJ.SOL AMP.PLST) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 0,20 1,40 45 Ενέσιμο με δεξτρόζη 250ml (τύπου DEXTROSE INJ.SO.INF 5% W/V BOTTLE) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,31 1,31 46 Ενέσιμο με μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg (τύπου LYO-DROL) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,70 3,40 47 Ενέσιμο με χλωριούχο νάτριο 500ml 9MG/ML (τύπου SODIUM CHLORIDE INJECTION ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,35 8,10 48 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30MG/CM2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10cmX10cm ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 5,81 17,43 49 Καθαρτικό με Sodium phosphate,dibasic,heptahydrate 125 ml (τύπου Enema Cooper) (1x12) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 14,20 14,20 50 Κάψουλες μαλακές με Nifedipine SOFT.CAPS 5MG/CAP ΒΤx50 (BLISTER 5x10) P.P. (BLISTER 5x10) P.P. (τύπου ADALAT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 2,91 2,91 51 Κρέμα εξωτερικής χρήσης με βηταμεθαζόνη 0,1% 25G (τύπου BETNOVADE CREAM) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,65 4,95 52 Οφθαλμική αλοιφή με τομπραμυκίνη 3.5 G 3MG/G (τύπου ΤΟΒΡΕΧ ΟΙΝΤ) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,85 9,25 53 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,01 6,02 54 Πόσιμο διάλυμμα με οματροπίνη 15ML X 4MG/ML (τύπου NOPAR SOL. FL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 1,12 3,36 55 Πόσιμο εναιώρημα με ρασεκαδοτρίλη 10MG/SACH.(S.D) ΒΤΧ30 ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ (τύπου HIDRACEC) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 9,79 39,16 56 Ρινική αλοιφή με μουπιροσίνη2%25+tub+15g (τύπου BACTROBAN+OINT+EXT+US) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,30 4,30 57 Σιρόπι με Laluctose1000ml x 3,335G/5ml (τύπου Duphalac) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3,12 9,36 58 Σιρόπι με Salbutamol SYR 2MG/5ML FL x 150 ML + Δοσομετρική Σύριγγα (τύπου ASTHMOTRAT) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,82 3,28 59 Ταμπλέτες με Atorvastatin calcium F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 (τύπου TORVACARD) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 8,28 8,28 60 Ταμπλέτες με Clopidogre lf.c.tab 75MG/TAB BTx30 (τύπου CARDER) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 20,79 20,79 61 Ταμπλέτες με IRBESARTAN και HYDROCHLOROTHIAZIDE TAB (150+12,5)MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) ( τύπου COAPROVEL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 11,06 11,06 62 Ταμπλέτες με Levothyroxine TABL 30 x 100 MCG (τύπου T4) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,87 1,87 63 Ταμπλέτες με Levothyroxine TABL 30 x 175 MCG (τύπου T4) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,85 1,85 15/56

16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 644,01 ΦΠΑ 6% 38,64 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 9 682,65 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ) ΟΜΑΔΑ 10. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αντικολλητικό τσιρότο 20x10cm 5τεμ (τύπου PIC SOFFIX MED) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,86 11,44 2 Αυτοκόλλητα επιθέματα με αντικολλήτική γάζα στρογγυλά (τύπου Hansaplast universal 46852) 50 τεμ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3,80 7,60 3 Αυχενικό κολλάρο μαλακό (τύπου Anatomic line) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,66 7,66 4 Βαμβάκι 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,00 3,00 5 Γάζα αδιάβροχη 10x25cm (Dybenal+Amylmetacresol) (τύπου Asepta) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,33 13,30 6 Γάζες απλές μη αποστειρωμένες 10x20 8ply 100τεμ. (τύπου Alfa Gauze ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7,90 7,90 7 Γάζες αποστειρωμένες 17x30cm (τύπου Asepta) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,06 12,72 8 Γάζες Αυτοκόλλητες, αντικολλητικές με ταμπόν εμποτισμένο με αντισηπτικό (χλωρεξιδίνη) 10x6 (6.7x3) 5 τεμ (τύπου Master Aid Drop Med) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,77 11,08 9 Γλωσσοπίεστρο αποστειρωμένο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,030 0,30 10 Επίδεσμο αυτοκόλλητο αποστειρωμένο στο χρώμα του δέραμτος 40 τεμ (τύπου PIC CLASSIC STRIP) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 2,20 4,40 11 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί υποαλλεργικοί τύπου Tensoplast διαστάσεων 10cm X 4,5 m ΤΕΜΑΧΙΟ 1 13,18 13,18 12 Επίδεσμοι ελαστικοί 7cm Χ 4 m ΤΕΜΑΧΙΟ 12 0,62 7,44 13 Επίδεσμοι Eλαστικοί από βαμβάκι και πολυαμίδιο, με clips συγκράτησης, υποαλλεργικοί, αποστειρωμένοι, 12cm x 4,5m (τύπου ALPHA) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 1,24 21,08 14 Επίδεσμοι Eλαστικοί από βαμβάκι και πολυαμίδιο, με clips συγκράτησης, υποαλλεργικοί, αποστειρωμένοι, 0,45x10cm (τύπου ALPHA) ΤΕΜΑΧΙΟ 16 1,06 16,96 15 Επίδεσμοι Eλαστικοί στήριξης λευκός 12cmx4.5m (τύπου PiC Flexa Elast) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 0,56 9,52 16 Επίδεσμος ελαστικός 10x4 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,8 1,60 16/56

17 17 Επίθεμα Αυτοκόλλητο ελαστικά πληγών αποστειρωμένα, αδιάβροχα XL 10 τεμ. (τύπου KESSLER ELASTIC STRIPS XL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,27 1,27 18 Επίθεμα Αυτοκόλλητο με αντικολλητική γάζα στενό (19x72mm), 100 τεμ. (τύπου Hansaplast universal family pack 45676) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 10,00 20,00 19 Επίθεμα Αυτοκόλλητο με αντικολλητική γάζα φαρδύ (30x72mm), 100 τεμ. (τύπου Hansaplast universal family pack 45677) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 10,80 21,60 20 Επιθέματα γάζας αποστειρωμένα 15x15 cm 12 τεμ.(τύπου ASEPTA) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 0,89 3,56 21 Επιθέματα γάζας αποστειρωμένα 36x40 cm 12 τεμ.(τύπου ASEPTA) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 18 1,77 31,86 22 Επιθέματα πληγών αδιάβροχα 10 x 15 cm (τύπου PIC AQUABLOC) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3,60 7,20 23 Μετρητές σακχάρου (τύπου Ascensia Contour 50 str + metr) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 22,92 22,92 24 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 200ml (τύπου ASEPTA) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,77 3,54 25 Ράμματα σε ταινία αποστειρωμένα αυτοκόλλητα λευκά, 5 (3Χ75mm) 3 (6,4Χ80mm) (τύπου Reai Care) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1,74 3,48 26 Σακίδιο μεταφοράς φαρμάκων ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,69 5,69 27 Ταινία αυτοκόλλητη silk 2,5 cm (τύπου Asepta) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,21 6,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,93 ΦΠΑ13% 36,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,93 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ) ΟΜΑΔΑ 11. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 23% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αναπλαστική αλοιφή 100gr (τύπου Bepanthol) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,16 18,48 2 Αντισηπτικό gel χεριών 475 ml (τύπου Sterilicun) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7,78 15,56 3 Αντιφθειρικό σαμπουάν ΤΕΜΑΧΙΟ 6 6,91 41,46 4 Γάντια Βινυλίου μίας χρήσεως - Small - 100τμχ (τύπου REAL CARE ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 3,57 3,57 5 Γάντια πάνινα Νο 7,5-8,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,73 7,30 6 Γάντια latex απλά medium (τύπου Real care) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 3,55 3,55 7 Κρέμα συγκάματος 250G (τύπου SUDOCREAM) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8,08 8,08 17/56

18 8 Οινόπνευμα 70% 300ml (τύπου MEDIP BOTTLE) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,95 15,60 9 Παγοκύστη μαξιλαράκι ζεστού κρύου 10x26 (τύπου PIC THERMOGEL BASIC) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8,13 16,26 10 Παγοκύστη μαξιλαράκι ζεστού κρύου 13x28 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,91 13,82 11 Σύριγγες Αποστειρωμένες μιας χρήσεως 10 ml με βελόνα 21G ΤΕΜΑΧΙΟ 18 0,17 3,06 12 Σύριγγες Αποστειρωμένες μιας χρήσεως 1ml με βελόνα 27G ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,16 46,40 13 Σύριγγες Αποστειρωμένες μιας χρήσεως 20 ml με βελόνα 21G ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,33 1,65 14 Σύριγγες Αποστειρωμένες μιας χρήσεως 5 ml με βελόνα 21G ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,12 2,40 15 Συσκευή ανάνηψης Ambu ανηλίκων από PVC με μάσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 35,00 35,00 16 Συσκευή ορού ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,81 4,05 17 Φλεβοκαθετήρες αποστειρωμένοι από PTFE (τύπου ABBOCATH No 24) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,60 5,20 18 Ψυκτικό σπρέι 400ml (τύπου PIC SOLUTION COMFORT) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,30 4,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,04 ΦΠΑ 23% 56,59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,63 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ) ΟΜΑΔΑ 12. ΠΑΝΕΣ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Ανοιχτές πάνες ακράτειας για παιδιά μέγεθος SMALL με αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες για βαριάς μορφής ακράτειας ούρων και κοπράνων τεμάχιο 90 0,55 49,50 2 Ανοιχτές πάνες ακράτειας για παιδιά μέγεθος MEDIUM με αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες για βαριάς μορφής ακράτειας ούρων και κοπράνων τεμάχιο 90 0,62 55,80 3 Ανοιχτές πάνες ακράτειας για παιδιά μέγεθος LARGE με αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες για βαριάς μορφής ακράτειας ούρων και κοπράνων τεμάχιο 90 0,65 58,50 4 Υποσέντονα μίας χρήσης διαστάσεων 60Χ90cm, απορροφητικά και με εξωτερική στρώση από αδιάβροχο υλικό τεμάχιο 120 0,30 36,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,80 18/56

19 ΦΠΑ 23% 45,95 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,75 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ) ΟΜΑΔΑ 13. ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΠ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αναλογικό Πιεσόμετρο με περιχειρίδα παιδική (τύπου REAL CARE) τεμάχιο 2 17,72 35,44 2 Ηλεκτρονικό θερμόμετρο τεμάχιο 5 3,66 18,30 3 Νεφελοποιητής για μάσκες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, κατάλληλος για όλες τις φαρμακευτικές αγωγές, ταχύτητα νεφελοποίησης τουλάχιστον 400mg, χωρητικότητα φαρμάκου τουλάχιστον 7ml τεμάχιο 1 150,00 150,00 4 Φιάλη οξυγόνου αλουμινίου με κλίστρο, φορητή, επαναπληρούμενημε, με ρολόι 2 lt, τεμάχιο 1 170,00 170,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,74 ΦΠΑ 23% 85,96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,70 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ΟΜΑΔΑ 14. ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑσυμφωνα με το δελτίο τιμών ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 2 Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/g σε σωληνάριο των 10gr (τύπου MADECASSOL OINTMENT) Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,75 2,75 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 1,54 46,13 3 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 10 ταμπλετών (τύπου DEPON) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17 1,10 18,76 4 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 0,71 9,94 5 Αντιδιαρρoικό με λοπεραμίδη των 2mg/καψάκιο σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 1,48 4,44 6 Αντιισταμινικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με υδροξυζίνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 25 δισκίων (τύπου ATARAX) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 1,60 8,02 19/56

20 7 Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 0,1% W/W TB Χ 30 G (τύπου FENISTIL GEL) ΤΕΜΑΧΙΟ 11 4,28 47,11 8 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 5,95 35,70 9 Αντιόξινα δισκία μασώμενα με άρωμα μέντα με υδροξείδιο αργυλίου 282mg/ταμπλέτα, υδροξείδιο μαγνησίου 85mg/ταμπλέτα, διμεθικόνη 25mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 60 ταμπλετών (τύπου SIMECO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 2,58 2,58 10 Αντιπυρετικό, αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1,70 3,40 11 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 17 3,11 52,87 12 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 30ml (τύπου BETADINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 11 1,72 18,89 13 Αντιφλεγμονώδη δισκία με με πρεδνιζολόνη των 5mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 30 ταμπλετών (τύπου PREZOLON) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 2,00 4,00 14 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30MG/CM2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10cmX10cm ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 5,8 11,60 15 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,3 2,60 16 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλες των 10ml σε συσκευασία των 50 αμπούλων (τύπου SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V INJ.SOL BTx50PLASTICAMPx10ML) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1,28 2,57 17 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλες των 5ml σε συσκευασία των 50 αμπούλων (τύπου SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V INJ.SOL BTx50PLASTIC AMPx5ML) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 12,35 74,09 18 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 500 ml διαλύμματος ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,41 10,41 19 Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,01 6,02 20 Σπασμολυτικά δισκία 500mg/δισκίο υοσκίνη και 10mg/δισκίο παρακεταμόλη σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου SPASMO APOTEL C.) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 2,42 2,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,30 ΦΠΑ 6% 21,86 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,16 20/56

21 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ΟΜΑΔΑ 15. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr τεμάχιο 10 0,76 7,60 2 Γάζες αποστειρωμένες 17cmX30cm συσκευασία των 12 τεμαχίων συσκευασία 2 1,12 2,24 3 Γάζες αποστειρωμένες 36cmΧ40cm συσκευασία των 10 τεμαχίων συσκευασία 50 1,53 76,50 4 Γάζες αυτοκόλλητες 10Χ15cm (ή 9Χ15cm) κουτί των 5 τεμαχίων συσκευασία 7 1,59 11,13 5 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m τεμάχιο 2 0,52 1,04 6 Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmX4m τεμάχιο 15 0,8 12,00 7 Επίδεσμοι ελαστικοί 8cmX4m τεμάχιο 2 0,68 1,36 8 Λευκοπλάστης με γάζα τεμάχια τύπου Hansaplast διαστάσεων 19Χ72 mm συσκευασία 100 strips συσκευασία 5 10,62 53,10 9 Λευκοπλάστης με γάζα τεμάχια τύπου Hansaplast στρογγυλά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων συσκευασία 5 3,50 17,50 10 Τανία λευκή υποαλλεργική από συνθετικό μετάξι, με πολυακρυλική κολλητική ουσία, τύπου leukosilk, διαστάσεων 2,5cm X 5 m τεμάχιο 19 1,76 33,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,91 ΦΠΑ 13% 28,07 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,98 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ΟΜΑΔΑ 16. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 23% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη σε μορφή gel συσκευασία 1000ml τεμάχιο 15 10,89 163,35 2 Γάντια (Latex μέγεθος medium) σε συσκευασία 100 τεμαχίων συσκευασία 10 4,47 44,7 3 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος Large σε συσκευασία 100 τεμαχίων κουτί 59 5,18 305,62 4 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος Medium σε συσκευασία 100 τεμαχίων κουτί 4 5,18 20,72 21/56

22 5 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος Small σε συσκευασία 100 τεμαχίων κουτί 4 5,18 20,72 6 Γάντια peha soft nitrile fino pounder free medium 7-8 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 30 7,12 213,6 7 Εξεταστικό ρολό από χαρτί και αδιάβροχο πλαστικό (περίπου πλάτος58cm X 50m μήκος) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,20 96,00 8 Καθετήρες δύο εξόδων αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία από 100% σιλικόνη Νο 18 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 3 138,00 414,00 9 Καθετήρες δύο εξόδων αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία από 100% σιλικόνη Νο 20 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 7 138,00 966,00 10 Οινόπνευμα καθαρό 95ο συσκευασία 150 ml τεμάχιο 85 10,13 861,05 11 Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι 120 ml με το κουτί τους τεμάχιο 65 0,21 13,65 12 Πεταλούδες τύπου BD vacutainer διαμέτρου 21G x 3/4'' x 7'' (0,8 x 19 mm x 178 mm) σε συσκευασία των 50 τεμαχίων τεμάχιο 40 0,80 32,00 13 Πιεσόμετρα χειρός φούσκας τεμάχιο 11 14,97 164,67 14 Σύριγγα σίτισης 60ml τεμάχιο 100 0,09 9,00 15 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 10ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία τεμάχιο 880 0,15 132,00 16 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 10ml χωρίς βελόνα σε ατομική συσκευασία τεμάχιο 50 0,13 6,50 17 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 20ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία τεμάχιο 400 0,17 68,00 18 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία τεμάχιο 270 0,10 27,00 19 Συσκευή μέτρησης σακχάρου (συμβατή με τις ταινίες) ΔΩΡΕΑΝ τεμάχιο 10 0,00 20 Σωληνάρια για γενική αίματος 3ml μωβ σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 24 15,88 381,12 21 Σωληνάρια κίτρινα για βιοχημικό έλεγχο, αναρροφούμενου όγκου 3,5 ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 27 21,53 581,31 22 Σωληνάρια μπλέ για χρόνο προθρομβίνης, συνολικού όγκου πλήρωσης φιαλιδίου 2,7ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 24 20,75 498,00 23 Σωληνάρια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών TKE (αίματος κενού) βιοδυναμική μαζί με πιπετα ανάγνωσης χρώματος ροζ, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων συσκευασία 15 21,53 322,95 24 Ταινίες μέτρησης σακχάρου τύπου contour συσκευασία 50 τεμαχίων συσκευασία 97 22, ,15 25 Υδατοδιαλυτό λιπαντικό με μεθυλοκυτταρίνη (τύπου K-Y Jelly) 82ml τεμάχιο 9 4,40 39,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,71 22/56

23 ΦΠΑ 23% 1749,77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,48 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ΟΜΑΔΑ 17. ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αναλώσιμα Ηλεκτρόδια με καλώδιο 50x50mm 4 Τεμάχια για Συσκευές TENS σετ 60 2,85 171,00 2 Αναλώσιμα Ηλεκτρόδια με καλώδιο- d.32mm- 4τμχ για Συσκευές TENS σετ 20 2,36 47,20 3 Αναλώσιμα Ηλεκτρόδια με καλώδιο- d.50mm- 4τμχ για Συσκευές TENS σετ 20 2,92 58,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,60 ΦΠΑ 23% 63,62 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,22 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΑ 18. ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑσυμφωνα με το δελτίο τιμών ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Αναισθητική κρέμα εξωτερικής τοπικής χρήσης ( 2,5+2,5) % σε σωληνάριο 30g (τύπου XYLOCREAM CREAM) TEMAXIO 10 7,36 73,60 2 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 1,54 307,55 3 Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου PANADOL) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 3,36 503,77 4 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο και καφεϊνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων (τύπου PANADOL EXTRA) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 2,12 318,40 5 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 0,71 283,02 6 Αναλγητική δερματική κρέμα με Methyl salicylate 100mg/g, ευγενόλη 13mg/g, Menthol 54mg/g σε σωληνάριο 100 G (τύπου COUNTERPAIN) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,91 195,28 23/56

24 7 Αντιβηχικό σιρόπι με αμβροξόλη 30mg/5ml σε μπουκάλι 200ml (τύπου MUCOSOLVAN SYR) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 4,35 173,96 8 Αντιβηχικό σιρόπι με βουταμιράτη 1,5mg/ml σε μπουκάλι των 200ml (τύπου SINECOD SYR) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,42 270,75 9 Αντιβηχικό σιρόπι με βρωμεξίνη 8mg/5ml σε φιαλίδιο των 250 ml (τύπου BISOLVON) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,91 345,28 10 Αντιδιαρρoικό με λοπεραμίδη των 2mg/καψάκιο σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,48 74,06 11 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,95 297,64 12 Αντιμυκητιασική γέλη στοματική με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο των 40gr γέλης (τύπου DAKTARIN GEL) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,33 66,60 13 Αντιμυκητιασική δερματική κρέμα εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο 30gr (τύπου DAKTARIN CREAM) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,82 141,04 14 Αντιμυκητιασική δερματική σκόνη εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε συσκευασία 20g (τύπου DAKTARIN) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,10 105,19 15 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,11 311,32 16 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 75mg/ml σε φιάλη 1000ml (τύπου BETADINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,96 99,62 17 Αντισηπτικό σπρευ τραυμάτων με οκτενιδίνη 1mg/ml και phenoxyethanol 20mg/ml σε συσκευασία 250 ml (τύπου OCTENISEPT SPRAY) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 7,68 153,58 18 Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 100mg/g σε σωληνάριο των 100 gr (τύπου VOLTAREN EMULGEL) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,69 234,43 19 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30MG/CM2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10cmX10cm ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 5,80 580,19 20 Επουλωτική δερματική κρέμα sufladiamine με silver 500gr (τύπου SYLFIO) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,27 202,74 21 Καθαρτικά δισκία με βισακοδύλη 5mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου DULCOLAX) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 2,92 584,91 22 Καθαρτικά υπόθετα με βισακοδύλη 10mg / υπόθετο σε συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου DULCOLAX) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 4,38 218,87 23 Καθαρτικά υπόθετα με γλυκερίνη 2,8g/υπόθετο σε συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου GLYCERIN) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,32 132,08 24 Καθαρτικό διάλυμμα με Sodium phosphate dibasic 7,5g/125ml, sodium phosphate monobasic 20g/125ml σε φιαλίδιο των 125ml (τύπου ΕΝΕΜΑ COOPER) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,74 347,17 25 Καθαρτικό πόσιμο έλαιο με παραφίνη 100g/100ml σε φιάλη των 240ml (τύπου NUJOL SYR) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,85 284,91 26 Καθαρτικό σιρόπι με λακτουλόζη 667mg/ml σε φιαλίδιο των ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,11 311,32 24/56

25 300ml (τύπου DUPHALAC SYR) 27 Κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη 3mg/ml & δεξαμεθαζόνη 1mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBRADEX) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,27 163,68 28 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,30 130,19 29 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 1000 ml διαλύμματος ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,43 143,40 30 Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,01 150,47 31 Σπασμολυτικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με υοσκίνη 10mg/δισκίο και παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου BUSCOPAN PLUS) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 6,74 67,36 32 Σπασμολυτικό διάλυμμα ενέσιμο με υοσκίνη 20mg/1ml σε συσκευασία των 6 αυτοθραυόμενων αμπούλων (τύπου BUSCOPAN AMP) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,56 23,35 33 Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 10ml ΤΕΜΑΧΙΟ ,24 360,00 34 Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 5ml ΤΕΜΑΧΙΟ ,20 200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,72 ΦΠΑ 6% 471,34 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,07 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΑ 19. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 150gr τεμάχιο 100 1,40 140,00 2 Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 36Χ40cm τεμάχιο , ,00 3 Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 10Χ10 cm τεμάχιο , ,00 4 Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 15Χ10 cm τεμάχιο , ,00 5 Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 20Χ10 cm τεμάχιο , ,00 6 Επιδεσμική ταινία στήριξης αυτοκόλλητη υποαλλεργική από λεπτή ανθεκτική και μηχανικά διάτρητη πλαστική μεμβράνη διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία 12 τεμαχίων / κουτί συσκευασία 100 0,92 92,00 25/56

26 7 Επιδεσμική ταινία στήριξης αυτοκόλλητη υποαλλεργική από συνθετικό μετάξι διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία 12 τεμαχίων / κουτί συσκευασία 100 1,29 129,00 8 Επίδεσμοι ελαστικοί 12 cm Χ 4 m τεμάχιο ,62 620,00 9 Επίδεσμοι ελαστικοί 15 cm X 4 m τεμάχιο ,73 730,00 10 Επίδεσμος συνθετικός ορθομπάν διαστάσεων 7,5 cm Χ 3 m τεμάχιο 100 0,77 77,00 11 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη (συσκευασία των 100 τεμαχίων) συσκευασία 15 3,71 55,62 12 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast μεγάλο μέγεθος (συσκευασία των 100 τεμαχίων) συσκευασία 30 8,20 246,00 13 Μαντηλάκια αλκοόλης τεμάχιο , ,00 14 Χαρτοβάμβακας λευκός Α' ποιότητας 1 kg 40cmX30cm κιλό 50 3,63 181,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ,12 ΦΠΑ 13% 2.132,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ,27 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΑ 20. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 23% (CPV: ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Άγκιστρο ουροσυλλέκτη τεμάχιο 100 0,35 35,00 2 Αιμοστατικό spray από 50 ml τεμάχιο 10 6,42 64,15 3 Αλουμινόνερο συσκευασία 300ml τεμάχιο 100 2,20 220,00 4 Απολυμαντικό επιφανειών με αλκοόλη συσκευασία 5lt τεμάχιο 3 34,72 104,16 5 Απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με αλκοόλη συσκευασία 1000ml τεμάχιο , ,00 6 Βελόνες 21GΧ11/2 διαστάσεις, 0,80 & 36ml τεμάχιο 200 0,03 6,00 7 Γλυκερίνη συσκευασία 100ml τεμάχιο 100 0,56 56,00 8 Γλωσσοπίεστρα τεμάχιο 200 0,01 1,60 9 Δοχεία απόρριψης βελόνων τουλάχιστον 5 ltr, αδιάτρητα, μιας χρήσης τεμάχιο 100 1,37 137,00 10 Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης τεμάχιο 20 2,63 52,68 26/56

27 11 Καθετήρας (σωλήνας) αερίων Νο 25 μπλέ, μήκους 40 cm, μιας χρήσης, αποστειρωμένος, συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία τεμάχιο 50 0,59 29,25 12 Κρέμα αντισηπτική για κατακλίσεις και ερεθισμούς πάνας (τύπου SUDOCREM) 250gr τεμάχιο 300 5, ,00 13 Λάστιχο για αιμοληψίες 60 cm τεμάχιο 5 0,98 4,90 14 Λεπίδα κοπής ραμμάτων τεμάχιο 100 0,11 10,60 15 Μάσκα οξυγόνου, με αγωγό 2 μέτρων, με επιρρίνιο έλασμα, από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό και αυξομειούμενη ελαστική ταινία τεμάχιο 60 1,76 105,60 16 Μάσκα ρινική (γυαλάκια) οξυγόνου, από ιατρικού τύπου PVC (μη τοξικό) με αγωγό 2 μέτρων τεμάχιο 600 0,81 483,00 17 Μάσκα aerolin τεμάχιο 250 1,29 322,50 18 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), υποαλλεργικές, αδιάβροχες με λάστιχο τεμάχιο 500 0,05 25,00 19 Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν λευκό 93 βαθμών με άρωμα λεμόνι, περιέχει και γλυκερίνη, περιεχόμενο 420 cc τεμάχιο 200 1,93 386,00 20 Ουροκαθετήρας εξωτερικός κατασκευασμένος από λεπτό, υψηλής ελαστικότητας φυσικό καουτσούκ (latex) τεμάχιο 200 0,51 102,00 21 Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 16 τεμάχιο 150 3,29 492,75 22 Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 18 τεμάχιο 200 3,29 658,00 23 Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 20 τεμάχιο 100 3,29 329,00 24 Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία, Νο. 22 τεμάχιο 20 3,29 65,80 25 Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι 120 ml με το κουτί τους τεμάχιο 500 0,21 105,00 26 Ουροσυλλέκτες κλίνης, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, χωρητικότητας 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας, ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml, με ειδικό σημείο εγκοπής, με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 90cm που καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο με καπάκι, συσκευασμένοι σε ασφαλή ατομική συσκευασία και αποστειρωμένοι τεμάχιο , ,00 27 Πεταλούδα (πράσινη) αποστειρωμένη και ατομικά συσκευασμένη με βελόνη 21 G τεμάχιο 200 0,16 32,00 28 Ποτηράκια πλαστικά για χάπια τεμάχιο ,03 25,00 29 Σύριγγα μιας χρήσης 5ml, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία τεμάχιο ,10 350,00 30 Σύριγγα μιας χρήσης 10ml, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία τεμάχιο ,15 539,00 31 Σύριγγα μιας χρήσης 20ml, με ενσωματωμένη βελόνα, τεμάχιο 500 0,17 85,00 27/56

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. : Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. :Κουτσουράκη Γεωργία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 119 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: 29611 Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409-185-186-189-403 Fax: 2810-229-207

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/1 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002770858 2015-05-13

15REQ002770858 2015-05-13 5REQ00770858 05-05-3 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες i) του Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος, ii) της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 60 Αναλγητικό Αντιπυρετικό ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ ΓΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ \ ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΜΟΝΔ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΟΝΔΟ Σ (ΜΕ ΦΠ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 1. ΦΡΜΚ Παρακεταμόλη ταμπλέτες (500mg) τύπος Panadol, Depon) (20 60 ναλγητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005294092 2016-10-25 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :karamfenia@yahoo.gr Πληρ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 08/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 2813409185-6 & 189 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ συσκ. 50 τεµ. Ταινίες σακχάρου σε συσκευασία των 50 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤ. Accutrend Ταινίες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 9/05/01 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωνσταντα 11, Βόλος Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Κοπάνου Ελισσάβετ Τηλέφωνο : 10 7515 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- OMAΔΑ 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- OMAΔΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 17/2016 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Tμήμα Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού».

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΟΡΝ46Ψ8ΒΞ-Π9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 26/02/2015 Αρ. Πρωτ. 272 Πληροφορίες: Κανελίδου Άννα Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/11/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. «Προμήθεια φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) Προϋπολογισµού: 975,32 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 Αριθµ. Πρωτ. Οικ. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ ΛΕΟΝΙΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57, 26441 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. - FAX: 2610 425205, 2610 425006 ΚΙΝ.: 6977.571005-6977.410855 ΣΕΡΕΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28/ 11 / 2013 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58769 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001823337

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ -06-06 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/06 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Tαχ.Δ/νση : Σοφοκλέους Τ.Κ. 00 Λιβαδειά Πληροφορίες : Μ Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707626 2015-04-15

15PROC002707626 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 551 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 35.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 35. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια ταινιών µέτρησης σακχάρου, φαρµακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίµων και εξοπλισµού, για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ.Π.Α. 6%: 511,92 Φ.Π.Α. 13%: 218,12 Φ.Π.Α. 23%: 1.272,11

ΜΕΛΕΤΗ Φ.Π.Α. 6%: 511,92 Φ.Π.Α. 13%: 218,12 Φ.Π.Α. 23%: 1.272,11 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 17/2016 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Tμήμα Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ M.M. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2016

Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2016 Ε Ν Ι Α Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ. Πρωτ. 277 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Τρίπολη: 14/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΓΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ αρ. πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC PROC002608455-03-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 26/02/ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4866 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Για την προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Παιονίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel.

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 6423/5H Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές. Ξενοφών Γερμανός ΑΕΕ

Κατάλογος Προϊόντων. Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές. Ξενοφών Γερμανός ΑΕΕ Κατάλογος Προϊόντων Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές Κριμαίας 11-15, 11526 Αθήνα 210 6917178 210 6916258 info@xgermanos.com ΕΚΔΟΣΗ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα: Αποστειρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 28/04/2014 Αριθ. Πρωτ. : 807 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ : 05-12-14 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 1. Την Υ.Α 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 38.714 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

, . , 24.627,40 1/19

,    . ,  24.627,40 1/19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια ταινιών µέτρησης σακχάρου, φαρµακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίµων και εξοπλισµού, για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ

Πίνακα Ανακοινώσεων ΑΜΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /νση : Ερυθρού Σταυρού 12Α ΡΟ ΟΣ 24/ 10 / 2016 ΡΟ ΟΣ Τ.Κ. 8100 Αρ. Πρωτ. 447 Πληρ. : Φτακλάκη Κορίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3429 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Αριδαία, 03 / 06 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΔΗΜΟΣ ΛΜΩΠΙΣ ριδαία, 03 / 06 /2014 14PROC002086272 ρ. Διακηρ. : 15764 2014-06-03 ΔΙΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΦΡΜΚΩΝ ΚΙ ΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙ ΤΙΣ ΝΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΜΩΠΙΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αισχύλου 83, Νίκαια Τηλ.: 211 4112707-6939 080534, 6931 981515 E-mail: info@sfaid.gr - Site: www.sfaid.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αισχύλου 83, Νίκαια Τηλ.: 211 4112707-6939 080534, 6931 981515 E-mail: info@sfaid.gr - Site: www.sfaid. ΧΑΡΤΙΝΟ ΡΟΛΟ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΑΑ ) 100% καθαρός χημικός πολτός, απαλό, απορροφητικό, γκοφρέ ή λείο με περφορέ κάθε 38 εκ. για εύκολο κόψιμο. ΚΙΒΩΤΙΟΥ 200001 Χάρτινο Δίφυλλο 48 εκατ. 50 μέτρα 12 3,30 200002 Χάρτινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ () : 03-04-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 3-0, 45, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 2) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

1) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 3-0, 45, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 2) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 8-6-2011 Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Μαυρικάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ: 8 cmx2m ± 0,5cmx0,5m Επίδεσμοι γύψου 8 cmx2m ±0,5cmx0,5m, οι οποίοι 2ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ: 10 cmx2m ± 0,5cmx0,5m Επίδεσμοι γύψου 10cmx2m ±0,5cmx0,5m, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 69 η /2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 69 η /2015 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: Αγγελίδης Δημήτρης Τηλ. 2313.022634 632 631

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν

, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΔΓΦΟΡ1Π-ΒΨ1 ΑΔΑΜ: 16PROC005182775 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθµός Μελέτης 53/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΜΕΠΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΚΛΙΣΗ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 9 cm Χ 11 cm περίπου ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΜΕ ΑΛΓΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός τύπος).

Διαβάστε περισσότερα

Fax :.. (13%) (13%) (6,5 %) (6,5%) (DIMETINDENE) (6,5%) (23%)

Fax :.. (13%) (13%) (6,5 %) (6,5%) (DIMETINDENE) (6,5%) (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΗΜΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΠΡΣΦΡΑΣ «Προµήθεια ειδών φαρµακείου για τις ανάγκες του ήµου Κατερίνης και των Νοµικών του Προσώπων» ΜΑ Α 1. ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών κ.λ.π. για την Λειτουργία Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών κ.λ.π. για την Λειτουργία Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων» Αριθμός Μελέτης : 3/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών K.A. 70.6162.0002, ποσό 15.000,00 με τίτλο: «Προμήθεια Φαρμάκων, Εμβολίων, Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 10.03.2015 Αρ. Πρωτ.: 16011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 10.03.2015 Αρ. Πρωτ.: 16011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 10.03.2015 Αρ. Πρωτ.: 16011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γιάγκου 1, Τ.K.: 413 34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΤΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 2410 614637, 612748 FAX: 2410 618410

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Κάθε οργανωμένο Φαρμακείο που «σέβεται» τον «εαυτό» του και τους πελάτες του, θα πρέπει να διατηρεί ένα τουλάχιστον στοιχειωδώς οργανωμένο φαρμακείο πρώτων βοηθειών με τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 55 /2015 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 55 /2015 ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6687 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Μαλαμή Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 15/2016 «Προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα