Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. :Κουτσουράκη Γεωργία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ Τηλ.: , Fax : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ. Προϋπολογισμός: ,66 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Οι κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.). Όλα τα φάρμακα που θα προσφερθούν πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Η ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του σε δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία. Οι τιμές των φαρμάκων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι σύμφωνες με το ισχύον Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας (αριθμ. πρωτ. οικ / ). Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι : (α) για τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και (β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθώς και για τις πάνες ακράτειας, τα είδη κατάκλισης και οξυγονοθεραπείας και τα είδη ηλεκτροθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή, για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών ενδεικτικού προϋπολογισμού. Όλα τα προς προμήθεια είδη, θα είναι κατάλληλης ποιότητας, νέα, αμεταχείριστα, κατάλληλα συσκευασμένα στις πρωτότυπες συσκευασίες τους, να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Αποκλείονται τα είδη, ανώμαλου χρώματος, οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. Ειδικότερα για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα των ΚΥΑ ΔΥ7/οικ2351/94, ΔΥ7/οικ2480/94 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠοικ2740/2002 και ΔΥ8δ/ΓΠοικ44006/2002) και ΔΥ8δ/οικ3607/892/2001, ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 2198/Β/ ), οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να τηρούν σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό βάσει της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ 1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/ καθώς λόγω της φύσης και του προορισμού τους απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης τους δεδομένου ότι αφορούν τη δημόσια υγεία. Ο φορέας προμήθειας (Δήμος Χανίων / Νομικά Πρόσωπα) δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων που αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ειδών και ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση. Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 1 από 20

2 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 3) Η προμήθεια αφορά φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για ένα (1) έτος. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 6.920,66 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 905,73 ευρώ, ήτοι σύνολο 7.826,39 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο παρόν τεύχος τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δήμου Χανίων ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία (Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας), κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη προμηθευτή παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΟΜΑΔΑ 1 ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) 1 Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/g σε σωληνάριο των 10gr (τύπου MADECASSOL OINTMENT) 2 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων (τύπου DEPON MAXIMUM) 3 Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/κάψουλα σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) 4 Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL) 5 Αντιισταμινικό με λεβοσετιριζίνη των 5mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 30 τεμαχίων (τύπου XOZAL) 6 Αντιισταμινικό διάλυμμα με λεβοσετιριζίνη των 0,5mg/ml σε μπουκάλι των 200 ml (τύπου XOZAL) 7 Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργυλίου 200mg/ταμπλέτα, υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέτα, διμεθικόνη 25mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών (τύπου MAALOX PLUS) 8 Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 9 Αντιπυρετικό, αναλγητικό ενέσιμο διάλυμμα με παρακεταμόλη 600mg/4ml και λιδοκαϊνη 20mg/4ml σε συσκευασία των 3 αμπούλων των 4ml η καθεμία (τύπου APOTEL PLUS) 10 Αντιπυρετικό, αναλγητικό σιρόπι με παρακεταμόλη 120mg/5ml σε μπουκάλι των 150 ml (τύπου DEPON) 11 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) 12 Αντισηπτικό κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη των 3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX) 13 Αντιφλεγμονώδη δισκία με πρεδνιζολόνη των 5mg/δισκίο σε συσκευασία των 30 δισκίων (τύπου PREZOLON) 14 Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/δόση εισπνοής, συσκευή 200 δόσεις 17g (τύπου AEROLIN INH AER. MD.) ΤΕΜΑΧΙΟ 14 2,75 38,50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 16 1,54 24,64 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 1,48 20,72 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 4,28 68,48 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 147 6,67 980,49 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6,37 6,37 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 4,16 58,24 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 137 1,70 232,90 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 3,69 7,38 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,12 2,12 ΤΕΜΑΧΙΟ 182 3,12 567,84 ΤΕΜΑΧΙΟ 12 2,30 27,60 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 17 2,04 34,68 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 2,33 16,31 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 2 από 20

3 15 Βρογχοδιασταλτικό διάλυμμα των 5mg/2,5ml σε συσκευασία των 20 αμπούλων των 2,5ml η καθεμία (τύπου AEROLIN) 16 Ενέσιμο με μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg (τύπου LYO- DROL) 17 Ενέσιμη επινεφρίνη 150UG/0,3ml, κουτί 1 SYR των 0,3ml (τύπου ANAPEN) 18 Ενέσιμη επινεφρίνη 1mg/ml ανά φύσιγγα σε συσκευασία των 50 φυσίγγων (τύπου ADRENALINE INJECTION / DEMO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 5,93 5,93 ΤΕΜΑΧΙΟ 149 1,73 257,77 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 35,71 249,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 1,23 1,23 19 Ενέσιμη κορτιζόλη 250mg/2ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,63 22,52 20 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm 2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) 21 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 22 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλα των 10ml 23 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15 ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) 24 Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου BUSCOPAN) 25 Φουροσεμίδης αμπούλες των 20mg/2ml σε συσκευασία των 5 αμπούλων των 2ml η καθεμία (τύπου LASIX) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 29 5,80 168,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 179 1, ,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 139 0,25 34,75 ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,01 18,06 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 1,74 24,36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 1,88 3,76 ΟΜΑΔΑΣ ,42 ΦΠΑ (6,5%) 201,92 ΟΜΑΔΑΣ 1 (με ΦΠΑ) 3.308,34 ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV : ) 1 Νεφελοποιητής για μάσκες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, κατάλληλος για όλες τις φαρμακευτικές αγωγές, ταχύτητα νεφελοποίησης τουλάχιστον 400mg, χωρητικότητα φαρμάκου τουλάχιστον 7ml 2 Παλμικό οξύμετρο δακτύλου μετρήσεις αρτηριακού κορεσμού οξυγόνου (SPO2), οθόνη ευανάγνωστη, ένδειξη καρδιακού παλμού και γραφική απεικόνιση, αυτόματο κλείσιμο 3 Φορητή φιάλη οξυγονοθεραπείας με αυτονομία 2lt συνοδευόμενη από τσάντα μεταφοράς ΤΕΜΑΧΙΟ 1 150,00 150,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 48,59 48,59 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 231,00 231,00 ΟΜΑΔΑΣ 2 429,59 ΦΠΑ (23%) 98,81 ΟΜΑΔΑΣ 2 (με ΦΠΑ) 528,40 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 3 από 20

4 ΟΜΑΔΑ 3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: ) 1 Αεραγωγός από στόμα σε στόμα τύπου Brook ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,68 2,72 2 Αιμοστατικό πιεστικό λάστιχο ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,16 4,64 3 Αμμωνία stick 15 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 139 0,66 91,74 4 Βαζελίνη σωληνάριο 15 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,54 2,70 5 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 190 0,76 144,40 6 Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 5cmX5cm σε συσκευασία 12 τεμαχίων 7 Γάζες εγκαύματος αποστειρωμένες 10cmX10cm (τύπου BURNSHIELD) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 4,45 155,75 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,96 59,60 8 Γάντια αποστειρωμένα μέγεθος medium ΖΕΥΓΟΣ 161 0,34 54,74 9 Γλωσσοπίεστρο αποστειρωμένο ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,03 0,90 10 Επίδεσμοι ατομικοί απορριμματοφόρων ΤΕΜΑΧΙΟ 123 0,18 22,14 11 Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι ελαστικοί υποαλλεργικοί τύπου Tensoplast διαστάσεων 10cmX4,5m TEMAXIO 31 13,18 408,58 12 Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 163 0,80 130,40 13 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 43 0,52 22,36 14 Επίδεσμοι ελαστικοί 7cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 8 0,65 5,20 15 Επίδεσμος αιμοστατικός large ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,95 23,40 16 Επίδεσμος αιμοστατικός medium ΤΕΜΑΧΙΟ 172 1,15 197,80 17 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmX90cmX127cm ΤΕΜΑΧΙΟ 17 1,57 26,69 18 Θερμόμετρο ψηφιακό 1 λεπτού, υψηλής ακρίβειας, με βομβητή & μνήμη 19 Κουβέρτα ισοθερμική αλουμινίου υδατοστεγής, αντιανεμική ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,85 108,30 ΤΕΜΑΧΙΟ 33 3,25 107,25 20 Λαβίδα πλαστική αποστειρωμένη ΤΕΜΑΧΙΟ 7 0,80 5,60 21 Λευκοπλάστη με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 1,24 198,40 22 Λευκοπλάστης ρολό 2,5cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 170 1,54 261,80 23 Μαγνήτης αφαίρεσης ρινισμάτων οφθαλμών ΤΕΜΑΧΙΟ 7 17,56 122,92 24 Μάσκα οξυγόνου, με αγωγό 2 μέτρων, με επιρρίνιο έλασμα, από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό και αυξομειούμενη ελαστική ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,76 8,80 25 Οινόπνευμα λοσιόν 70 βαθμών 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 181 1,95 352,95 26 Οινόπνευμα φαρμακευτικό καθαρό 95 βαθμών 150ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 10,13 303,90 27 Παγοκομπρέσες στιγμιαίες ΤΕΜΑΧΙΟ 51 1,17 59,67 28 Στοματοδιαστολέας ενηλίκων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 11,38 113,80 29 Στοματοδιαστολέας παίδων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 11,38 113,80 30 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΟ 70 0,10 7,00 31 Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηρίου ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,92 79,36 32 Υγρό απολύμανσης χεριών 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 9 1,18 10,62 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 4 από 20

5 33 Υδροκολλοειδής γέλη αποστειρωμένο Hydrogel 50ml (τύπου Burnshield) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7,82 78,20 34 Φαρμακείο κυτίο πλαστικό άσπρο ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,20 48,00 35 Φαρμακείο μοτοσυκλέτας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,22 1,22 36 Ψαλίδι διασωστικό ατραυματικό ρουχισμού & γαζών ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,93 49,30 ΟΜΑΔΑΣ ,65 ΦΠΑ 13% 225,52 ΦΠΑ 23% 379,48 ΟΜΑΔΑΣ 3 (με ΦΠΑ) 3.989,65 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΟΜΑΔΕΣ 4 ΚΑΙ 5) Η προμήθεια αφορά φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για ένα (1) έτος. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 3.751,05 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 430,17 ευρώ, ήτοι σύνολο 4.181,22 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του νομικού προσώπου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο παρόν τεύχος τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κατόπιν συνεννόησης με την Ιατρό Εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΟΜΑΔΑ 4 ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) 1 Αντισηπτικό διάλυμμα για χρήση εξωτερική μερβρωμίνη 20mg/ml σε φιαλίδιο των 100ml - ΜΕΡΚΟΥΡΟΧΡΩΜ 2 Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου PANADOL ADVANCE) 3 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500 mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) 4 Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/κάψουλα σε συσκευασία των 6 κάψουλων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) 5 Αντιισταμινικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με υδροξυζίνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 25 δισκίων (τύπου ATARAX) 6 Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL) 7 Αντιισταμινικό με λεβοσετιριζίνη των 5mg/δισκίο σε συσκευασία των 30 δισκίων (τύπου XOZAL) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,58 60,04 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,88 71,44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 0,70 26,60 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,48 56,24 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,64 62,32 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 4,28 162,64 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 6,67 253,46 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 5 από 20

6 8 Αντιόξινα δισκία μασώμενα με άρωμα μέντα με υδροξείδιο αργυλίου 282mg/δισκίο, υδροξείδιο μαγνησίου 85mg/δισκίο, διμεθικόνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 60 δισκίων (τύπου SIMECO) 9 Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 10 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 2,58 98,04 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,70 64,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 3,12 118,56 11 Βάμμα ιωδίου 20mg/ml σε φιάλη των 65ml ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,17 82,46 12 Βρογχοδιασταλτικό αερόλυμα για εισπνοή 100UG/δόση εισπνοής, συσκευασία 200 δόσεις 17g (τύπου AEROLIN) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 2,33 88,54 13 Ενέσιμη κορτιζόλη 250mg/2ml (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 5,63 213,94 14 Ενέσιμη επινεφρίνη 150UG/0,3ml, κουτί 1 SYR των 0,3ml (τύπου ANAPEN) 15 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm 2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) 16 Κολλύριο διάλυμμα με ναφαζολίνη 0,05mg/ml και θειϊκό ψευδάργυρο 0,2mg/ml σε πλαστικό φιαλίδιο των 10ml (τύπου OCULOSAN) 17 Κολλύριο διάλυμμα με ναφαζολίνη 1mg/ml και βορικό οξύ 10mg/ml σε φιαλίδιο των 10ml (τύπου SEPTOBORE) 18 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 19 Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου BUSCOPAN) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 35,71 285,68 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 5,80 220,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 4,50 171,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 3,11 118,18 ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,305 49,59 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 3,21 121,98 ΟΜΑΔΑΣ ,71 ΦΠΑ (6,5%) 151,17 ΟΜΑΔΑΣ 4 (με ΦΠΑ) 2.476,88 ΟΜΑΔΑ 5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: ) 1 Αμμωνία διάλυμμα 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,60 22,80 2 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 70 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,76 28,88 3 Βαμβάκι αιμοστατικό (σε μπουκάλι των 2,5 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 38 5,40 205,20 4 Γάζες αποστειρωμένες 17cmX30cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 38 1,02 38,76 5 Επίδεσμοι ελαστικοί 10 cmx4m ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,80 30,40 6 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,52 19,76 7 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmΧ90cmΧ127cm TEMAXIO 38 1,57 59,66 8 Λευκοπλάστη με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,24 47,12 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 6 από 20

7 9 Λευκοπλάστης ρολό 2,50cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,54 58,52 10 Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών 150 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 38 10,13 384,94 11 Σύριγγες 2,5 ml, με βελόνα 23G, αποστειρωμένες, μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 72 0,10 7,20 12 Φαρμακείο αυτοκινήτου ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2, ,70 13 Φαρμακείο επιτοίχειο (κενό) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 19,52 390,40 ΟΜΑΔΑΣ ,34 ΦΠΑ 13% 63,48 ΦΠΑ 23% 215,52 ΟΜΑΔΑΣ 5 (με ΦΠΑ) 1.704,34 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ (ΟΜΑΔΕΣ 6 ΚΑΙ 7) Η προμήθεια αφορά φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ για ένα (1) έτος. Συγκεκριμένα αφορά εκτός των αναγκών των υπηρεσιών του, τις ανάγκες του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 7.764,56 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.321,02 ευρώ, ήτοι σύνολο 9.085,58 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του νομικού προσώπου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο παρόν τεύχος τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ. ΟΜΑΔΑ 6 ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) 1 Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων με centella asiatica 10mg/g σε σωληνάριο των 10gr (τύπου MADECASSOL OINTMENT) 2 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων (τύπου DEPON MAXIMUM) 3 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 10 δισκίων (τύπου DEPON) 4 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) 5 Αντιδιαρροικό με λοπεραμίδη των 2mg/κάψουλα σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) 6 Αντιϊσταμινικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με υδροξυζίνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 25 δισκίων (τύπου ATARAX) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,75 41,25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 1,54 30,80 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,108 16,62 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 0,70 28,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,48 22,20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,64 24,60 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 7 από 20

8 7 Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL) 8 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47) 9 Αντιόξινα δισκία μασώμενα με άρωμα μέντα με υδροξείδιο αργυλίου 282mg/δισκίο, υδροξείδιο μαγνησίου 85mg/δισκίο, διμεθικόνη 25mg/δισκίο σε συσκευασία των 60 δισκίων (τύπου SIMECO) 10 Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 11 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) 12 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 30ml (τύπου BETADINE) 13 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 75mg/ml σε φιάλη 1000ml (τύπου BETADINE) 14 Αντισηπτικό κολλύριο με tetrahydrozoline 0,5mg/ml σε πλαστικό φιαλίδιο των 15ml (τύπου VISPRING) 15 Αντιφλεγμονώδη δισκία με πρεδνιζολόνη των 5mg/δισκίο σε συσκευασία των 30 δισκίων (τύπου PREZOLON) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 4,28 64,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,63 56,30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 2,58 38,70 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,70 25,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,12 62,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,72 8,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,96 79,68 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,86 42,90 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 2,04 30,60 16 Ενέσιμο με μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg (τύπου LYO-DROL) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,73 25,95 17 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm 2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) 18 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 19 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε μπουκάλι των 500ml διαλύμματος 20 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλες των 10ml σε συσκευασία των 50 αμπούλων (τύπου SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V INJ.SOL BTx50PLASTICAMPx10ML) 21 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 9mg/ml σε αμπούλες των 5ml σε συσκευασία των 50 αμπούλων (τύπου SODIUM CHLORIDE/ADIPHARM 0.9% W/V INJ.SOL BTx50PLASTIC AMPx5ML) 22 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) 23 Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 500mg/δισκίο και παρακεταμόλη 10mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου SPASMO APOTEL C) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 5,80 87,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,305 19,58 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,31 19,65 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 11,27 45,08 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 10,056 50,28 ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,01 45,15 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 2,41 36,15 ΟΜΑΔΑΣ 6 901,19 ΦΠΑ (6,5%) 58,58 ΟΜΑΔΑΣ 6 (με ΦΠΑ) 959,77 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 8 από 20

9 ΟΜΑΔΑ 7 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: ) 1 Αντισηπτικό χεριών 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 75 1,32 99,00 2 Απολυμαντικό gel καθαρισμού χεριών 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,33 19,95 3 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο σε συσκευασία των 10 τεμαχίων των 70 gr ανά τεμάχιο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 9,54 572,40 4 Βαμβάκι αιμοστατικό (σε μπουκάλι των 2,5 gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5,40 81,00 5 Βελόνες σακχάρου αποστειρωμένες σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 6 Γάζες αποστειρωμένες 17cmX30cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 7 Γάζες αποστειρωμένες 36cmX40cm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 8 Γάζες αυτοκόλλητες 10Χ15cm σε συσκευασία των 5 τεμαχίων 9 Γάντια latex μέγεθος medium σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 10 Γάντια peha soft nitrile fino pounder free medium 7-8 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 11 Γάντια μιας χρήσης μεγέθους small σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 9,45 378,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,02 15,30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 21,50 430,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 2,09 8,36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 4,47 67,05 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 7,12 178,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45 5,18 233,10 12 Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα Νο 6,5 ΖΕΥΓΟΣ 550 0,33 181,50 13 Γλωσσοπίεστρα απλά σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,455 21,83 14 Επίδεσμοι ελαστικοί 6cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,52 7,80 15 Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,80 12,00 16 Επίδεσμοι ελαστικοί 8cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,68 30,60 17 Επίδεσμος τριγωνικός 90cmx90cmx127cm TEMAXIO 15 1,57 23,55 18 Καθετήρες δύο εξόδων αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία από 100% σιλικόνη Νο 18 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 19 Λευκοπλάστης με γάζα τεμάχια τύπου Hansaplast διαστάσεων 19Χ72mm σε συσκευασία των 100 strips 20 Λευκοπλάστης με γάζα τεμάχια τύπου Hansaplast στρογγυλά σε συσκευασία των 50 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 3,67 14,68 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 10,62 127,44 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 3,50 70,00 21 Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών σε συσκευασία 150 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 45 10,13 455,85 22 Ουροσυλλέκτης αποστειρωμένο 120 ml με το κουτί του ΤΕΜΑΧΙΟ 115 0,21 24,15 23 Πεταλούδες τύπου BD VACUTAINER διαμέτρου 12G X ¾'' X 7'' (0.8X19mmX178mm) σε συσκευασία 50 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 24 Πιεσόμετρα χειρός φούσκας ΤΕΜΑΧΙΟ 3 14,97 44,91 25 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5 ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία 26 Σύριγγες των 10 ml με βελόνα σε συσκευασία των 20 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 380 0,10 38,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 2,50 10,00 27 Σύριγγες των 10 ml χωρίς βελόνα ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,13 7,80 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 9 από 20

10 28 Σωληνάρια για γενική αίματος 3 ml (μωβ) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 29 Σωληνάρια για βιοχημικό έλεγχο (κίτρινα), αναρροφούμενου όγκου 3,5 ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 30 Σωληνάρια για χρόνο προθρομβίνης (μπλέ) συνολικού όγκου πλήρωσης φιαλιδίου 2,7 ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 31 Σωληνάρια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών ΤΚΕ (αίματος κενού) βιοδυναμική μαζί με πιπετα ανάγνωσης (ροζ) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 32 Ταινίες μέτρησης σακχάρου τύπου contour σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 33 Συσκευή μέτρησης σακχάρου (συμβατή με τις ταινίες) - ΔΩΡΕΑΝ 34 Ταινία υποαλλεργική από συνθετικό μετάξι, με πολυακρυλική κολλητική ουσία, τύπου leukosilk, διαστάσεων 2,5cmX5m 35 Υδατοδιαλυτό λιπαντικό με μεθυλοκυτταρίνη (τύπου K- Y Jelly) 82 ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 16,88 168,80 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 21,53 215,30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 20,75 311,25 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 21,53 215,30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75 22, ,25 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,00 0,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 35 1,76 61,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 4,40 17,60 ΟΜΑΔΑΣ ,37 ΦΠΑ 13% 410,97 ΦΠΑ 23% 851,47 ΟΜΑΔΑΣ 7 (με ΦΠΑ) 8.125,81 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (ΟΜΑΔΕΣ 8 ΕΩΣ ΚΑΙ 11) Η προμήθεια αφορά φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες λειτουργίας του νομικού προσώπου Δημοτικό Γηροκομείο για ένα (1) έτος. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε ,35 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ,70 ευρώ, ήτοι σύνολο ,05 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του νομικού προσώπου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ετών και συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α και Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο παρόν τεύχος τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. ΟΜΑΔΑ 8 ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) 1 Αναλγητική δερματική κρέμα με methyl salicylate 100mg/g, ευγενόλη 13mg/g, menthol 54mg/g σε σωληνάριο 100g (τύπου COUNTERPAIN) 2 Καθαρτικό διάλυμμα με sodium phosphate dibasic 7,5g/125ml, sodium phosphate monobasic 20g/125ml σε φιαλίδιο των 125ml (τύπου ENEMA COOPER) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,91 195,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,77 531,00 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 10 από 20

11 3 Αντιβηχικό σιρόπι με αμβροξόλη 30mg/5ml σε μπουκάλι των 200ml (τύπου MUCOSOLVAN SYR) 4 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) 5 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 δισκίων (τύπου DEPON MAXIMUM) 6 Αντιβηχικό σιρόπι με βουταμιράτη 1,5mg/ml σε μπουκάλι των 200ml (τύπου SINECOD SYR) 7 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47) 8 Αντιμυκητιασική γέλη στοματική με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο των 40gr γέλης (τύπου DAKTARIN GEL) 9 Αντιμυκητιασική δερματική κρέμα εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο 30gr (τύπου DAKTARIN CREAM) 10 Αντιμυκητιασική δερματική σκόνη εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε συσκευασία 20g (τύπου DAKTARIN) 11 Αντισηπτικό σπρευ τραυμάτων με οκτενιδίνη 1mg/ml και phenoxyethanol 20mg/ml σε συσκευασία 250ml (τύπου OCTENISEPT SPRAY) 12 Καθαρτικά δισκία με βισακοδύλη 5mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου DULCOLAX) 13 Καθαρτικά υπόθετα με βισακοδύλη 10mg/υπόθετο σε συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου DULCOLAX) 14 Αντιβηχικό σιρόπι με βρωμεξίνη 8mg/5ml σε φιαλίδιο των 250ml (τύπου BISOLVON) 15 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm 2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) 16 Καθαρτικά υπόθετα με γλυκερίνη 2,8g/υπόθετο σε συσκευασία των 10 υπόθετων (τύπου GLYGERIN) 17 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE) 18 Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 100mg/g σε σωληνάριο των 100gr (τύπου VOLTAREN EMULGEL) 19 Κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη 3mg/ml και δεξαμεθαζόνη 1mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBRADEX) 20 Καθαρτικό σιρόπι με λακτουλόζη 667mg/ml σε φιαλίδιο των 300ml (τύπου DUPHALAC SYR) 21 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,35 217,50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 0,70 280,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 1,54 308,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,42 271,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,63 281,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,33 166,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,82 282,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,10 210,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 7,68 153,60 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 2,92 584,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 4,38 219,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 6, ,10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 5,80 580,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 1,23 123,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,01 150,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4, ,25 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,28 164,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 3,12 468,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 70 3,12 218,40 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 11 από 20

12 22 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 75mg/ml σε φιάλη 1000ml (τύπου BETADINE) 23 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 24 Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου PANADOL) 25 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο και καφεϊνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων (τύπου PANADOL EXTRA) 26 Καθαρτικό πόσιμο έλαιο με παραφίνη 100g/100ml σε φιάλη των 240ml (τύπου NUJOL SYR) 27 Τοπική αναισθητική γέλη εξωτερικής χρήσης με λιδοκαϊνη 20mg/g σε σωληνάριο 30g (τύπου XYLOCAINE GEL) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 9,96 149,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1, ,75 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 1,46 219,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 2,12 318,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2, ,75 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,13 41,30 28 Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 10ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 29 Ύδωρ ενέσιμο (water for injection) 5ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 30 Σπασμολυτικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με υοσκίνη 10mg/δισκίο και παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 40 δισκίων (τύπου BUSCOPAN PLUS) 31 Σπασμολυτικό διάλυμμα ενέσιμο με υοσκίνη 20mg/1ml σε συσκευασία των 6 αυτοθραυόμενων αμπούλων (τύπου BUSCOPAN AMP) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 6,73 67,30 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,587 15,87 ΟΜΑΔΑΣ ,22 ΦΠΑ (6,5%) 540,10 ΟΜΑΔΑΣ 8 (με ΦΠΑ) 8.849,32 ΟΜΑΔΑ 9 ΠΑΝΕΣ (CPV: ) 1 Πάνα ακράτειας ενηλίκων περιφέρεια μέσης 1,50 1,70 cm με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: α) απόλυτη ασφάλεια με υπεραπορροφητικό πυρήνα με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 1,5 lit ανά πάνα β) ισχυρές αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες με δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος με καλή επανακλειόμενη ταινία γ) ζώνες προστασίας ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές από πλάγια εμπρός και πίσω δ) καλή εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικής άνεσης με ανατομικές ελαστικές σούρες ε) να εξασφαλίζουν αντιαλλεργική προστασία και να διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό (ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΟΜΑΔΑΣ ,00 ΦΠΑ (23%) 7.245,00 ΟΜΑΔΑΣ 9 (με ΦΠΑ) ,00 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 12 από 20

13 ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV: , ) 1 Αερόστρωμα ηλεκτρικό για κατακεκλιμένους ασθενείς (συμπεριλαμβάνει μηχανισμό αεροστρώματος αντλία και το στρώμα κατάκλισης), με ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: αφαιρούμενους αεροθαλάμους για αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς, αντλία αθόρυβη με ρύθμιση εξαγώγιμου όγκου αέρα, φέρει άγκιστρο στήριξης στο κρεβάτι, εσωτερικό φίλτρο αέρος και ηλεκτρική αντίσταση ασφαλείας, τάση ρεύματος αντλίας AC 230V, μέγιστη ισχύς 12W, διαβάθμιση πίεσης mmHg, παραγωγή αέρα 3-7Lit/min, χρόνος εναλλαγής αέρα 6min, στρώμα από PVC, διαστάσεις 198Χ89Χ6 cm, μέγιστο βάρος χρήστη 120kg, μήκος καλωδίου 3m, εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών 2 Επίστρωμα αδιάβροχο περιφ/κό πλενόμενο (0,90Χ2+0,30) 80% cotton πάνω, 20% PVC κάτω 3 Νεφελοποιητής για μάσκες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων, κατάλληλος για όλες τις φαρμακευτικές αγωγές, ταχύτητα νεφελοποίησης τουλάχιστον 400mg, χωρητικότητα φαρμάκου τουλάχιστον 7ml 4 Παλμικό οξύμετρο δακτύλου μετρήσεις αρτηριακού κορεσμού οξυγόνου (SPO2), οθόνη ευανάγνωστη, ένδειξη καρδιακού παλμού και γραφική απεικόνιση, αυτόματο κλείσιμο 5 Φορητή φιάλη οξυγονοθεραπείας με αυτονομία 2lt συνοδευόμενη από τσάντα μεταφοράς ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 15,66 783,00 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 48,59 145,77 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 231,00 693,00 ΟΜΑΔΑΣ ,77 ΦΠΑ (23%) 1.546,01 ΟΜΑΔΑΣ 10 (με ΦΠΑ) 8.267,78 ΟΜΑΔΑ 11 ΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: ) 1 Άγκιστρο ουροσυλλέκτη ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,35 35,00 2 Αιμοστατικό spray 50 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,415 64,15 3 Αλουμινόνερο συσκευασία 200 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,28 192,00 4 Απολυμαντικό επιφανειών με αλκοόλη συσκευασία 5lt ΤΕΜΑΧΙΟ 3 34,72 104,16 5 Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη συσκευασία 1000ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 6 Βαμβάκι 100% υδρόφιλο 150gr ΤΕΜΑΧΙΟ 150 1,40 210,00 7 Βελόνες 21GX11/2 διαστάσεις, 0,80 & 36ml ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,03 6,00 8 Βελόνες για μετρητές σακχάρου ΤΕΜΑΧΙΟ ,03 450,00 9 Γάζες αποστειρωμένες διαστάσεων 36Χ40cm ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 10 Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 10X10cm 11 Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 15Χ10cm ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 13 από 20

14 12 Γάζες αυτοκόλλητες αντικολλητικές, 100% από φυσικό βαμβάκι, διαστάσεων 20Χ10cm ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 13 Γλυκερίνη συσκευασία 100ml ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,56 56,00 14 Γλωσσοπίεστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,008 1,60 15 Δοχεία απόρριψης βελόνων τουλάχιστον 5lt, αδιάτρητα, μιας χρήσης 16 Επιδεσμική ταινία στήριξης αυτοκόλλητη υποαλλεργική από λεπτή ανθεκτική και μηχανικά διάτρητη πλαστική μεμβράνη διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία των 12 τεμαχίων / κουτί 17 Επιδεσμική ταινία στήριξης αυτοκόλλητη υποαλλεργική από συνθετικό μετάξι διαστάσεων 2,5cmX9,14m σε συσκευασία 12 τεμαχίων / κουτί ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,37 137,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 0,92 110,40 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 1,29 154,80 18 Επίδεσμοι ελαστικοί 12cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ ,62 620,00 19 Επίδεσμοι ελαστικοί 15cmX4m ΤΕΜΑΧΙΟ ,73 730,00 20 Επίδεσμος συνθετικός ορθομπάν διαστάσεων 7,5cmX3m ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,77 115,50 21 Θερμόμετρο ψηφιακό λεπτού, με ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης και λειτουργία μνήμης 22 Καθετήρας (σωλήνας) αερίων Νο 25 (μπλε), μήκους 40cm, μιας χρήσης, αποστειρωμένος, συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,634 52,68 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,585 29,25 23 Κόφτης νυχιών ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,35 6,75 24 Κρέμα αντισηπτική για κατακλίσεις και ερεθισμούς πάνας (τύπου SUDOCREM) 250gr ΤΕΜΑΧΙΟ 300 5, ,00 25 Λάστιχο για αιμοληψίες 60cm TEMAXIO 10 0,98 9,80 26 Λεπίδα κοπής ραμμάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,106 10,60 27 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 28 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast μεγάλο μέγεθος σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 3,708 55,62 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 8,20 246,00 29 Μαντηλάκια αλκοόλης ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 30 Μάσκα aerolin ΤΕΜΑΧΙΟ 250 1,29 322,50 31 Μάσκα οξυγόνου, με αγωγό 2 μέτρων, με επιρρίνιο έλασμα, από διάφανο, μαλακό, πλαστικό υλικό και αυξομειούμενη ελαστική ταινία 32 Μάσκα ρινική (γυαλάκια) οξυγόνου, από ιατρικού τύπου PVC (μη τοξικό) με αγωγό 2 μέτρων 33 Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης, τριών στρωμάτων (3ply), υποαλλεργικές, αδιάβροχες με λάστιχο 34 Οινόπνευμα αλκοολούχο λοσιόν λευκό 93 βαθμών με άρωμα λεμόνι, περιέχει και γλυκερίνη, περιεχόμενο 420cc 35 Ουροκαθετήρας εξωτερικός κατασκευασμένος από λεπτό, υψηλής ελαστικότητας φυσικό καουτσούκ (latex) 36 Ουροκαθετήρας κατασκ/μένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος σε ατομική συσκ/σία Νο. 16 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,76 105,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0, ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,05 25,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,93 386,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,51 102,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 3, ,75 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 14 από 20

15 37 Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία Νο Ουροκαθετήρας κατασκευασμένος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία Νο Ουροκαθετήρας κατ/νος από 100% σιλικόνη, δυο εξόδων, αποστειρωμένος σε ατομική συσκ/σία Νο. 22 ΤΕΜΑΧΙΟ 200 3,29 658,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,29 329,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,29 65,80 40 Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι 120 ml με το κουτί ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,21 105,00 41 Ουροσυλλέκτες κλίνης κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, χωρητικότητας 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας, ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml, με ειδικό σημείο εγκοπής, με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 90cm που καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο με καπάκι, συσκευασμένοι σε ασφαλή ατομική συσκευασία και αποστειρωμένοι 42 Πεταλούδα (πράσινη) αποστειρωμένη και ατομικά συσκευασμένη με βελόνη 21G ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,16 48,00 43 Ποτηράκια πλαστικά για χάπια ΤΕΜΑΧΙΟ ,025 25,00 44 Σύριγγα ινσουλίνης 0,5ml με ενσωματωμένη βελόνα ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,16 48,00 45 Σύριγγα μιας χρήσης 10ml με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία 46 Σύριγγα μιας χρήσης 20ml με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία 47 Σύριγγα μιας χρήσης 5ml, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένη, συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία ΤΕΜΑΧΙΟ , ,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 900 0,17 153,00 ΤΕΜΑΧΙΟ ,10 360,00 48 Σύριγγα σίτισης 60ml ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,09 45,00 49 Συσκευές ορού μιας χρήσης με ρυθμιστή ροής με φίλτρο και αεραγωγό με καπάκι, ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες 50 Σωληνάρια για γενική αίματος 9ml (μωβ) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 51 Σωληνάρια για βιοχημικό έλεγχο (κίτρινα), αναρροφούμενου όγκου 3,5ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 52 Σωληνάρια για χρόνο προθρομβίνης (μπλε), συνολικού όγκου πλήρωσης φιαλιδίου 2,5ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 53 Σωληνάρια ταχύτητας καθίζησης ερυθρών ΤΚΕ (αίματος κενού) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,44 88,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 16,88 253,20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 21,53 430,60 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 20,75 62,25 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,21 31,50 54 Τρίφτες χαπιών ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,455 14,55 55 Υδατοδιαλυτό λιπαντικό με μεθυλοκυτταρίνη (τύπου K-Y Jelly) σωληνάριο 82gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,40 220,00 56 Φλεβοκαθετήρες 22G (μπλέ) ΤΕΜΑΧΙΟ 300 0,87 261,00 57 Φλεβοκαθετήρες 20G (ροζ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,87 43,50 58 Χαρτοβάμβακας λευκός Α' ποιότητας 1 Kg, 40cmX30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,63 181,50 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 15 από 20

16 59 Ψαλιδάκια νυχιών ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,18 15,90 ΟΜΑΔΑΣ ,36 ΦΠΑ 13% 2.323,40 ΦΠΑ 23% 3.304,19 ΟΜΑΔΑΣ 11 (με ΦΠΑ) ,95 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΟΜΑΔΕΣ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 14) Η προμήθεια αφορά φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του και των δομών που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για ένα (1) έτος. Συγκεκριμένα αφορά εκτός των αναγκών της διοικητικής του υπηρεσίας, τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών που εποπτεύει, την Κοινωνική Υπηρεσία του (ΚΑΠΗ Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας ΚΠΔ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ) καθώς και το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 9.339,57 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.288,85 ευρώ, ήτοι σύνολο ,42 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του νομικού προσώπου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 και συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α , , και Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο παρόν τεύχος τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν σχετικής έκδοσης εντολής παραγγελίας από το Νομικό Πρόσωπο, οι παραδόσεις που αφορούν στους Παιδικούς Σταθμούς θα παραδίδονται στο χώρο που στεγάζονται αυτοί (βλ. Παράρτημα), ενώ οι παραδόσεις που αφορούν τις λοιπές δομές που εποπτεύει το Νομικό Πρόσωπο θα παραδίδονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. ΟΜΑΔΑ 12 - ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: ) 1 Αναλγητικό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ των 500mg σε συσκευασία των 20 τεμαχίων (τύπου ASPIRIN) 2 Αναλγητική δερματική κρέμα με methyl salicylate 100mg/g, ευγενόλη 13mg/g, menthol 54mg/g σε σωληνάριο 100g (τύπου COUNTERPAIN) 3 Αντιφλεγμονώδης δερματική αλοιφή με δικλοφενάκη 100mg/g σε σωληνάριο των 100gr (τύπου VOLTAREN EMULGEL) 4 Αλοιφή δερματική εξωτερικής χρήσης για επούλωση εγκαυμάτων με φουσιδικό οξύ 20mg/g σε σωληνάριο των 15g (τύπου FUCIDIN OINTMENT) 5 Αλοιφή δερματική εξωτερικής χρήσης με αντιβιοτική δράση με μουπιροσίνη 20mg/g σε σωληνάριο των 15g (τύπου BACTROBAN OINTMENT) 6 Αναλγητικά αναβράζοντα δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο και καφεϊνη 65mg/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων (τύπου PANADOL EXTRA) 7 Αναλγητικά δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου PANADOL ADVANCE) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 1,70 68,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 43 3,91 168,13 ΤΕΜΑΧΙΟ 47 4, ,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 35 2,63 92,05 ΤΕΜΑΧΙΟ 17 4,38 74,46 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 14 2,87 40,18 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 22 1,88 41,36 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 16 από 20

17 8 Αντιβιοτική κρέμα δερματική με φουσιδικό οξύ 20mg/g και βηταμεθαζόνη 1mg/g σε σωληνάριο των 30gr (τύπου FUCICORT LIPID CREAM) 9 Αντιδιαρροϊκό με λοπεραμίδη των 2mg/καψάκιο σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL) 10 Αντιϊσταμινικό με λεβοσετιριζίνη των 5mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 30 τεμαχίων (τύπου XOZAL) 11 Αντιισταμινική αλοιφή με διμεθινδένη 1mg/g σε σωληνάριο των 30 gr (τύπου FENISTIL GEL) 12 Αντιόξινα δισκία με υδροξείδιο αργυλίου 200mg/ταμπλέτα, υδροξείδιο μαγνησίου 200mg/ταμπλέτα, διμεθικόνη 25mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 50 ταμπλετών (τύπου MAALOX PLUS) 13 Αντισηπτικό διάλυμμα εξωτερικής χρήσης με ιωδιούχο ποβιδόνη 100mg/ml σε φιάλη 240ml (τύπου BETADINE) 14 Αντισηπτικό κολλύριο διάλυμμα με τομπραμυκίνη των 3mg/ml σε φιαλίδιο των 5ml (τύπου TOBREX) 15 Φουροσεμίδης δισκία 40mg/δισκίο ως αντιυπερτασικά σε συσκευασία των 12 δισκίων (τύπου LASIX) 16 Επίδεσμος εμποτισμένος με αντιβιοτικό φουσιδικό οξύ 30mg/cm 2, σε συσκευασία των 10 επιδέσμων διαστάσεων 10CMX10CM ο καθένας (τύπου FUCIDIN IMP.GAUZE) 17 Αντιφλεγμονώδη δισκία με πρεδνιζολόνη των 5mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 30 ταμπλετών (τύπου PREZOLON) TEMAXIO 18 8,98 161,64 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 41 1,48 60,68 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 6,67 226,78 ΤΕΜΑΧΙΟ 39 4,28 166,92 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 4,16 141,44 ΤΕΜΑΧΙΟ 52 3,12 162,24 ΤΕΜΑΧΙΟ 39 2,30 89,70 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 1,40 11,20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 5,80 203,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 27 2,04 55,08 18 Ενέσιμη κορτιζόλη 500mg (τύπου SOLU-CORTEF) ΤΕΜΑΧΙΟ 7 7,88 55,16 19 Ενέσιμο με μεθυλπρεδνιζολόνη 125mg (τύπου LYO- DROL) 20 Κρέμα αντιβιοτικής δράσης με φουσιδικό οξύ 20mg/g σε σωληνάριο 15 gr (τύπου FUCIDIN CREAM) 21 Κρέμα επουλωτική με βιταμίνη Α 7.055(iU)/g και δεξπανθενόλη 20mg/g σε σωληνάριο των 50gr (τύπου NOVAQUASOL A) 22 Οξυζενέ διάλυμμα για χρήση εξωτερική υπεροξείδιο υδρογόνου 30mg/ml σε φιάλη των 100ml 23 Οφθαλμικό διάλυμμα για πλύση με δεξτράνη 1mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 0,6ml διαλύμματος σε συσκευασία των 30 φιαλιδίων (τύπου TEARS NATURALE) 24 Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου DEPON) 25 Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με παρακεταμόλη 1g/δισκίο σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM) 26 Σπασμολυτικά δισκία με υοσκίνη 10mg/ταμπλέτα σε συσκευασία των 20 ταμπλετών (τύπου BUSCOPAN) ΤΕΜΑΧΙΟ 32 1,73 55,36 ΤΕΜΑΧΙΟ 19 2,61 49,59 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 2,59 41,44 ΤΕΜΑΧΙΟ 32 1,305 41,76 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 5,13 153,90 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 41 0,70 28,70 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 64 1,54 98,56 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 32 1,74 55,68 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 17 από 20

18 27 Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47) 28 Αντιυπερτασικές κάψουλες με νιφεδιπίνη 10mg/κάψουλα σε συσκευασία των 50 καψουλών (τύπου ADALAT) 29 Αντιυπερτασικές κάψουλες με νιφεδιπίνη 5mg/κάψουλα σε συσκευασία των 50 κάψουλων (τύπου ADALAT) 30 Ορός φυσιολογικός χλωριούχο νάτριο 1,8mg/ml και δεξτρόζη 40mg/ml σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml 31 Αντιόξινα δισκία επικαλυμμένα με υμένιο με ρανιτιδίνη 150mg/δισκίο σε συσκευασία των 20 δισκίων (τύπου ZANTAC) 32 Αντιεμετικά δισκία με μεκλοζίνη 30mg/δισκίο σε συσκευασία των 10 δισκίων (τύπου EMETOSTOP) TEMAXIO 29 5,63 163,27 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 2,94 5,88 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 2,95 23,60 ΤΕΜΑΧΙΟ 39 1,23 47,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 4,63 60,19 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 1,48 14,80 ΟΜΑΔΑΣ ,92 ΦΠΑ (6,5%) 187,13 ΟΜΑΔΑΣ 12 (με ΦΠΑ) 3.066,05 ΟΜΑΔΑ 13 ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV: ) 1 Σφουγγαράκια ηλεκτροθεραπείας 8,5Χ10cm (συμβατά με συσκευή ηλεκτροθεραπείας PAGANI ET-20/F) ΤΕΜΑΧΙΟ 24 1,00 24,00 ΟΜΑΔΑΣ 13 24,00 ΦΠΑ (23%) 5,52 ΟΜΑΔΑΣ 13 (με ΦΠΑ) 29,52 ΟΜΑΔΑ 14 ΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV: ) 1 Βαμβάκι υδρόφιλο 100% σε συσκευασία 1 kg ΤΕΜΑΧΙΟ 30 12,26 367,80 2 Βελόνες σκαρφισμού σε συσκευασία των 50 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 44 4,65 204,60 3 Γάζα αυτοκόλλητη αποστειρωμένη δερμοαναπλαστική υποαλλεργική, τύπου jalplast 10Χ10 σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 4 Γάζες αποστειρωμένες 18cmX30cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 5 Γάζες αποστειρωμένες 36cmX40cm σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 6 Γάζες αποστειρωμένες 15cmX15cm σε συσκευασία των 12 τεμαχίων 7 Γάζες αυτοκόλλητες διαστάσεων 10cmX6cm σε συσκευασία των 5 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 9,72 126,36 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31 1,12 34,72 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 35 1,53 53,55 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 51 0,71 36,21 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 1,59 54,06 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 18 από 20

19 8 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος large σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 9 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος medium σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 10 Γάντια εξεταστικά latex μέγεθος small σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 5,18 31,08 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 65 5,18 336,70 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 29 5,18 150,22 11 Γλωσσοπίεστρα σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 26 1,455 37,83 12 Εξεταστικό ρολό χαρτί δίφυλλο πλάτους 60cmX50m ΤΕΜΑΧΙΟ 49 4,42 216,58 13 Επίδεσμος αιμοστατικός αποστειρωμένος (αιμοστατικό επίθεμα τραύματος εντός ελαστικού επιδέσμου) 14 Επίδεσμος γάζας από 100% βαμβακερό υδρόφιλο νήμα, διαστάσεων 10cmX10m, συσκευασμένοι σε ασφαλή, ατομικό περιτύλιγμα 15 Επίδεσμος γάζας από 100% βαμβακερό υδρόφιλο νήμα, διαστάσεων 5cmX5m, συσκευασμένοι σε ασφαλή, ατομικό περιτύλιγμα ΤΕΜΑΧΙΟ 35 5,40 189,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 37 7,59 280,83 ΤΕΜΑΧΙΟ 37 4,17 154,29 16 Επίδεσμος τριγωνικός διαστάσεων 90cmx90cmx127cm ΤΕΜΑΧΙΟ 27 1,57 42,39 17 Επιθέματα γάζας απλά διαστάσεων 10Χ10cm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 18 Επιθέματα γάζας απλά διαστάσεων 5X5cm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 19 Ζελέ υπερήχων σε δοχείο των 5lt συμβατό με όλα τα μοντέλα υπερήχων, υποαλλεργικό 20 Λευκοπλάστης με γάζα τύπου Hansaplast διάφορα μεγέθη σε συσκευασία των 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 54 1,77 95,58 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 1,77 70,80 ΤΕΜΑΧΙΟ 7 14,55 101,85 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 42 1,24 52,08 21 Λευκοπλάστης ρολό διαστάσεων 1,25cmX5m ΤΕΜΑΧΙΟ 39 1,00 39,00 22 Οινόπνευμα καθαρό 95 βαθμών άσπρο 150ml ΤΕΜΑΧΙΟ 81 10,13 820,53 23 Οινόπνευμα μπλέ 93 βαθμών φωτιστικό 430ml ΤΕΜΑΧΙΟ 13 1,11 14,43 24 Παραφινέλαιο 1lt ΤΕΜΑΧΙΟ 24 4,06 97,44 25 Ποτηράκια μιας χρήσης πλαστικά ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,25 7,50 26 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 10 ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία 27 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 2,5 ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία 28 Σύριγγες αποστειρωμένες μιας χρήσης των 5 ml με βελόνα σε ατομική συσκευασία 29 Σωληνάρια για αιμοληψία ΤΚ ερυθρών 1 ml με συνοδό πιπες σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 30 Σωληνάρια για γενική αίματος 3 ml (μωβ) σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 31 Σωληνάρια για βιοχημικό έλεγχο (κίτρινα), αναρροφούμενου όγκου 3,5ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων 32 Σωληνάρια για χρόνο προθρομβίνης (μπλέ), συνολικού όγκου πλήρωσης φιαλιδίου 1,8 ml σε συσκευασία των 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 360 0,154 55,44 ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,10 15,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 480 0,10 48,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 21,53 64,59 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 16,88 84,40 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 21,53 107,65 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 20,75 124,50 Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 19 από 20

20 33 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για μηχανάκι τύπου contour σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 34 Ταινίες μέτρησης σακχάρου για μηχανάκι τύπου freestyle σε συσκευασία των 50 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 68 22, ,60 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 22,29 133,74 35 Υγρό απολύμανσης χεριών σε συσκευασία 2lt ΤΕΜΑΧΙΟ 42 6,25 262,50 36 Φλεβοκαθετήρα για αιμοληψία 21G ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,76 76,00 37 Χαρτοβάμβακας 5 kg, διαστάσεων 40cmX60cm ΤΕΜΑΧΙΟ 19 15,20 288,80 ΟΜΑΔΑΣ ,65 ΦΠΑ 13 % 499,50 ΦΠΑ 23% 596,70 ΟΜΑΔΑΣ 14 (με ΦΠΑ) 7.532,85 Συγκεντρωτικά: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 Φάρμακα 3.106,42 201, ,34 2 Είδη οξυγονοθεραπείας 429,59 98,81 528,40 3 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό 3.384,65 605, ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ 1-3) 6.920,66 905, ,39 Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 4 Φάρμακα 2.325,71 151, ,88 5 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό 1.425,34 279, ,34 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (ΟΜΑΔΕΣ 4-5) 3.751,05 430, ,22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 6 Φάρμακα 901,19 58,58 959,77 7 Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό 6.863, , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (ΟΜΑΔΕΣ 6-7) 7.764, , ,58 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8 Φάρμακα 8.309,22 540, ,32 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 9 Πάνες , , ,00 10 Είδη κατάκλισης, οξυγονοθεραπείας 6.721, , ,78 11 Λοιπό αναλώσιμο υγειονομικό υλικό , , ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 8-11) , , ,05 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 12 Φάρμακα 2.878,92 187, ,05 13 Είδη ηλεκτροθεραπείας 24,00 5,52 29,52 14 Λοιπό αναλώσιμο υγειονομικό υλικό 6.436, , ,85 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΟΜΑΔΕΣ 12-14) 9.339, , ,42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΟΜΑΔΕΣ 1-14) , , ,66 Χανιά, Μάρτιος 2014 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, Μάρτιος 2014 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σελ. 20 από 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. : Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 9/05/01 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κωνσταντα 11, Βόλος Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες : Κοπάνου Ελισσάβετ Τηλέφωνο : 10 7515 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού».

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 7ΟΡΝ46Ψ8ΒΞ-Π9Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 26/02/2015 Αρ. Πρωτ. 272 Πληροφορίες: Κανελίδου Άννα Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ

( ) 2 Επιθέµατα Γάζας Απλά 5 x 5 12 ply ΚΟΥΤΙ ΛΕΟΝΙΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 57, 26441 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. - FAX: 2610 425205, 2610 425006 ΚΙΝ.: 6977.571005-6977.410855 ΣΕΡΕΤΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120076 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ M.M. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετης. 44/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 38.714 Προμήθεια:Φαρμακευτικού υλικού (Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 22-01- 2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τηλ. 22310 60158 FAX: 22310 33945 Αριθμ. Πρωτ. 277 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες

Προς: Επιχειρήσεις εμπορίας φαρμακευτικών υλικών Θέμα: Επαναπρόσκληση - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμάκων για πρώτες βοήθειες Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Δ/νση : 24ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, Στεφανοβίκειο, Ν. Μαγνησίας T.K: 37 500 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αισχύλου 83, Νίκαια Τηλ.: 211 4112707-6939 080534, 6931 981515 E-mail: info@sfaid.gr - Site: www.sfaid.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αισχύλου 83, Νίκαια Τηλ.: 211 4112707-6939 080534, 6931 981515 E-mail: info@sfaid.gr - Site: www.sfaid. ΧΑΡΤΙΝΟ ΡΟΛΟ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΑΑ ) 100% καθαρός χημικός πολτός, απαλό, απορροφητικό, γκοφρέ ή λείο με περφορέ κάθε 38 εκ. για εύκολο κόψιμο. ΚΙΒΩΤΙΟΥ 200001 Χάρτινο Δίφυλλο 48 εκατ. 50 μέτρα 12 3,30 200002 Χάρτινο

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα.

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 31-01-2014 Αριθµ.Πρωτ: 350 Βαθ. Προτερ/τας Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

, . , 24.627,40 1/19

,    . ,  24.627,40 1/19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός τύπος).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 06/05/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ.

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ CPV : 33141114-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ: 1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ 10Χ10 12ply 2. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ (ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ) 3. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 8031 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 5200 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ (ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΑΠΛΟΙ 2 8033 ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707626 2015-04-15

15PROC002707626 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 551 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθµός Μελέτης 53/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΜΕΠΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ 5,50 5,36 2,20 2,70 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6,97 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ 5,50 5,36 2,20 2,70 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6,97 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 30,00 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 4,60 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 21, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» χαρνές, 21/05/2015 ριθμ. πρωτ.: 33086 ΣΥΜΒΣΗ Στις χαρνές σήμερα 21, του

Διαβάστε περισσότερα

" fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.

 fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. ΑΘΗΝΑ 19-2-2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Aριθµ. Πρωτ.: Γ55/614 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ----------------------------- ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Π Ρ Ο Σ Ταχ. /νση:αγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΦΤΕΡΝΩΝ ΚΩΔ 30210 TEM

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΦΤΕΡΝΩΝ ΚΩΔ 30210 TEM Α Α: ΒΙΕΡ46907Τ-ΜΨΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 25-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 3740 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 14/5/2010. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/768

ΑΘΗΝΑ: 14/5/2010. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/768 ΑΘΗΝΑ: 14/5/2010 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/768 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Λ.Κουτσοχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 250 ΤΕΜ 4300 ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜ 5 ΤΕΜ 250 ΤΕΜ 4300 ΤΕΜ 600 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 12CM M.X (ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙO Μ.Χ) ΤΕΜ 25 2 ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΑ 25ΕΚ (ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 50 3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη.

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 4-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Χρυσουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ 2) 10.950 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 45Χ45cm, πιθανής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 25/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Μη Χηµικά Ιατρικά Αναλώσιµα Υλικά µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [1] α/α 1. Ονομασία Υλικού Kάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού Mayo 2. Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο από τη μία πλευρά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος παράδοσης : το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τόπος παράδοσης : το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4H Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 02 11-2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. Δ/νση : Iπποκράτους τέρμα - Δράμα Ταχ. Κώδικας : 66100 Πληροφορίες : Καλαϊτζίδου Παρασκευή Τηλέφωνο : 25210-61228

Διαβάστε περισσότερα

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις decutastar TM Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις Αυτοκόλλητα και μη αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα Υδροκολλοειδή Υδατική γέλη Μεμβράνες Αλγινικά Επιθέματα κολλαγόνου Υαλουρονικός άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α - Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ίκτυο ιεπιστηµονικής Συνεργασίας Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α - Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α Σελίδα 1 από 1 Υλικά Αιµοληψίας Αξία χονδρικής ικτύου - 25% (χωρίς ΦΠΑ) Βελόνες αιµοληψίας Terumo 18G 14,57 10,93 Κουτί µε τεµάχια * 100 Βελόνες αιµοληψίας Terumo 21G 13,81 10,36 Κουτί µε τεµάχια * 100

Διαβάστε περισσότερα

Fax :.. (13%) (13%) (6,5 %) (6,5%) (DIMETINDENE) (6,5%) (23%)

Fax :.. (13%) (13%) (6,5 %) (6,5%) (DIMETINDENE) (6,5%) (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΗΜΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΠΡΣΦΡΑΣ «Προµήθεια ειδών φαρµακείου για τις ανάγκες του ήµου Κατερίνης και των Νοµικών του Προσώπων» ΜΑ Α 1. ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το παρόν κείμενο επιχειρεί να δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι ισχύει σήμερα στην ευρωπαϊκή ένωση και κατ επέκταση και στην Ελλάδα για την διανομή ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 22-7-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρ.: 9661 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΟ ΝΟΣ ΟΚΟΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α 1 16.4.88 ΣΩΛΗΝ.VAC.ΚΙΤΡΙΝΑ 5ML ΜΕ GEL ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 56088/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ.

33000000-0 22.600,00. 90 12 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΌ PSX ΣΙΛΟΚΟΝΗ TEM 100 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ Φ.600,163/107/14051/Σ.3368/5-9-2013 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (CPV : 33000000-0) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την άµεση προµήθεια υγειονοµικού υλικού. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθµ. 172/02-09-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του ΓΝ-ΚΥ Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την άµεση προµήθεια υγειονοµικού υλικού. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθµ. 172/02-09-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του ΓΝ-ΚΥ Σητείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 03-09-2013 Αριθµ.Πρωτ: 3614

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται μέχρι 31/12 συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και τροφίμων για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι.

Πραγματοποιείται μέχρι 31/12 συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και τροφίμων για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι. Πραγματοποιείται μέχρι 31/12 συγκέντρωση υγειονομικού υλικού και τροφίμων για τους πρόσφυγες από το Κομπάνι. Τόποι συγκέντρωσης ΒΕΡΟΙΑ: Κατάστημα Ψιλικών & Τύπου της Καίτης Καταραχιά, (πιάτσα ταξί) Καρακωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων

Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων Κατάλογος Προϊόντων 2015 Ακράτεια Ενηλίκων Ακράτεια Ενηλίκων Γιατί να διαλέξετε τα προϊόντα της ABENA; Η ABENA δημιούργησε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ακράτειας για ενήλικες εξασφαλίζοντας ασφάλεια, άνεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 13.876,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 13.876,13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ.876, 4 5 6 7 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ, 00m*0cm, 99% καθαρό αλουμίνιο, μεγάλης ανθεκτικότητας σε όλες τις θερμοκρασίες, κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 1. Αλοιφή ενυδατική, αδιάβροχη για πρόληψη ερεθισμών του δέρματος γύρω από το στόμιο 60ml +/- 10% 2. Καθαριστικό δέρματος ήπια αντισηπτικό, για υγιές και εξελκωμένο

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)»

«ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ 16326/28-08-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1031/19-06-015 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 15.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:22-10-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΑΡΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html

file://c:\documents and Settings\lpaparoi\Επιφάνεια εργασίας\ιατρικη γαζα.html Page 1 of 15 A/A: 572 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΝΙΑΙΟΣ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α Κωδικός Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 1 17310 2 17311 3 17313 4 17318 5 17319 6 17320 7 17323 8 17324 9 17326 10 17327 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 276 ΘΕΜΑ:. Καθορισμός όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα