ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΚΖΔΩΝ Εγρεηξίδην ρεδηαζκνύ, Δηεμαγωγήο θαη Απνηίκεζεο Αζθήζεωλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηωλ δηαδηθαζηώλ θαη ρεδίωλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηεο Τ.Α. 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ» ΑΘΖΝΑ ΜΑΡΣΗΟ 2009 Έθδνζε 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α... 5 ΔΗΑΓΩΓΖ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ Γεληθά Γεληθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αληηθείκελν ησλ ζρεδίσλ Θεζκηθφ πιαίζην γηα αζθήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο... 7 ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ ε πνηνπο απεπζχλεηαη Σξφπνο ρξήζεσο ηνπ εγρεηξηδίνπ Πεξηγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ Βαζηθή αξρή... 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ B ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΑΚΖΔΩΝ Δηζαγσγή Οξηζκνί «Άζθεζεο» Οθέιε θαη Κίλδπλνη Καηεγνξίεο, Eίδε θαη Σχπνη Αζθήζεσλ «Θεσξεηηθέο» Αζθήζεηο ή Αζθήζεηο πδήηεζεο (Discussion based Exercises) Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνχ (Orientation Exercises): εκηλάξηα (Seminars) πλαληήζεηο Πξαθηηθήο Δξγαζίαο (Workshops) Αζθήζεηο επί Υάξηνπ-Α.Δ.Υ. (Tabletop Exercises, Σ.Σ.Υ.) «Πξαθηηθέο» Αζθήζεηο ή Αζθήζεηο Δπηρεηξήζεσλ (Operations based Exercises) Γπκλάζηα (Drills) Αζθήζεηο Λεηηνπξγηψλ (Functional Exercises), ή Αζθήζεηο ηαζκνχ Γηνηθήζεσο Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο (Full-scale Exercises, Practical, Operational, Field, Live Exercises) πλδπαζκφο θαηεγνξηψλ αζθήζεσλ Πξφγξακκα αζθήζεσλ Καηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ ζε αζθήζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΚΤΚΛΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΖΔΩΝ Γεληθά Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ Αλάιπζε αλαγθψλ ρεδηαζκφο ηεο άζθεζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 2

3 4.1 Γεληθά Οκάδα ρεδηαζκνχ Άζθεζεο (Ο.Υ.Α.) πλαληήζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο Ο.Υ.Α θνπφο ηεο άζθεζεο Αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο άζθεζεο ελάξην Οξγάλσζε ηεο αμηνιφγεζεο/απνηίκεζεο Απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο άζθεζεο θαηά ηελ θάζε ηνπ ρεδηαζκνχ Υψξνο δηεμαγσγήο άζθεζεο Υξφλνο εμέιημεο ηεο άζθεζεο Υξφλνο δηεμαγσγήο (εκεξνκελία θαη ψξα) ηεο άζθεζεο Καηξηθέο ζπλζήθεο Δπηθνηλσλίεο Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ Μ.Μ.Δ Έληππν πιηθφ (Documentation) Γηνηθεηηθή κέξηκλα άζθεζεο Γηεμαγσγή ηεο άζθεζεο Σειεπηαίεο πξνεηνηκαζίεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή Σειηθφο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε Σειηθή ελεκέξσζε & πξφβα Παξνπζηάζεηο Έλαξμε ηεο άζθεζεο Δθηέιεζε ηεο άζθεζεο [πληνληζκφο (Facilitation) Γηεχζπλζε & Έιεγρνο ηεο άζθεζεο] Παξαηήξεζε ηεο άζθεζεο θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ Αλαβνιή, δηαθνπή, ζπλέρηζε, καηαίσζε άζθεζεο Λήμε ηεο άζθεζεο Άκεζε ή ελ ζεξκψ απνηίκεζε/απελεκέξσζε (Debrief/hot wash up) Βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο Αμηνιφγεζε / Απνηίκεζε ηεο άζθεζεο Γεληθά Σα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο ηάδην 1: Αλάιπζε ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ ηάδην 2: χληαμε ζρεδίνπ Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο (Α.Α.Α.) ηάδην 3: χζθεςε απνηίκεζεο άζθεζεο (After Action Conference) Καηάινγνο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ Οξηζηηθνπνίεζε ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο (Α.Α.Α.) θαη ηνπ Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ (Κ.Γ.Δ.) ΑΚΡΩΝΤΜΗΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 3

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α πλνπηηθφο Καηάινγνο αξκνδηνηήησλ ηεο Οκάδαο ρεδηαζκνχ (Ο.Υ.Α) γηα θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο αζθήζεσλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β Σν πεξηερφκελν ελφο Φχιινπ Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ (ΦΤ.Π.Α..) Παξάδεηγκα: Φχιιν Πεξηγξαθήο Αληηθεηκεληθνχ ηφρνπ «Αμηνιφγεζε/εθηίκεζε ζπκβάληνο» γηα κηα άζθεζε αληηκεηψπηζεο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ πλνπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε ζελαξίνπ θαη κελπκάησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Α κέξνο : ρέδην Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο Β κέξνο : Πξαθηηθέο Οδεγίεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηελ Τπνβνήζεζε/Καζνδήγεζε θαη πληνληζκφ κηαο Άζθεζεο επί Υάξηνπ- Α.Δ.Υ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε Πξφηππν Δληχπνπ Αμηνιφγεζεο Άζθεζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ηεο Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ Πξφηππν Βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Παξάδεηγκα Λνγφηππνπ απφ ηελ Γηυπεξεζηαθή επί Υάξηνπ Άζθεζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ-ΖΡΑΓΓΑ 2008» ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΠΗΝΑΚΩΝ Πίλαθαο 1:Λφγνη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο δηελέξγεηαο άζθεζεο...23 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΥΖΜΑΣΩΝ ρήκα 1: Κχθινο Γηαρείξηζεο Αζθήζεσλ..28 ρήκα 2: Γηάγξακκα ξνήο επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ..45 Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 4

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΗΑΓΩΓΖ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ Σν παξφλ έγγξαθν ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην ππ. αξηζ. 1764/ έγγξαθν ηεο Γελ. Γξακ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληάρζεθε, κε εληνιή ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ππ.αξηζ.: Γ.Γ 189 / ). Με ηελ ππ.αξηζ. Γ.Γ 189 / απφθαζε, αλαηέζεθε ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Παλαγηψηε Καηζηθφπνπιν, βαζκνχ Β θαη θα. Κσλζηαληίλα Νίθα, βαζκνχ B, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ θ. Φνίβν Θενδψξνπ, βαζκνχ Α, ε θαηάξηηζε εγρεηξηδίνπ Πνιηηηθήο Αζθήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Γηα ηε ζχληαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αζθήζεσλ πνπ θαζηεξψλεηαη κε ην παξφλ εγρεηξίδην ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ε απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ δηεμαγσγή αζθήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζηελ Αζήλα ην 2004, αιιά θαη κε ηελ κέρξη ζήκεξα ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηυπεξεζηαθψλ αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 1. Γεληθά Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία ηεο ρψξαο απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο (ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο), ηερλνινγηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη ππξεληθψλ ζπκβάλησλ) θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαηά ηε δηάξθεηα εηξεληθήο πεξηφδνπ. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζθνπνχ πεξηιακβάλεηαη ε κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θαηαζηξνθψλ (άξζ. 1 ηνπ Ν.3013/2002, «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 102/η.Α / ). Με ηνλ Ν. 3013/2002 θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζε απηφλ δηαηάμεηο ηνπ Ν (αξ.27,34 ΦΔΚ 42/η.Α/ ) θαζνξίδνληαη ην δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν πνπ δχλαηαη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ νθείινληαη ζε θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ αλσηέξσ δπλακηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (άξζ. 6, Ν.3013/2002). ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδηαζκνχ εθηάθηνπ αλάγθεο, ε πξνεηνηκαζία ηνπ αλσηέξσ δπλακηθνχ, πνπ ζην παξφλ εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη σο «επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη Φνξείο ζε δξάζεηο Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 5

6 πνιηηηθήο πξνζηαζίαο» 1, επηηπγράλεηαη κε ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: ζχληαμε ζρεδίσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ & κέζσλ, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δηελέξγεηα αζθήζεσλ, νη νπνίεο πινπνηνχληαη ζε πεξίνδν εξεκίαο ή «ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο». 2. Γεληθό πιαίζην ζρεδηαζκνύ θαη αληηθείκελν ησλ ζρεδίσλ Σν εγθεθξηκέλν Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" 2 (Τ.Α 1299/2003), απνηειεί ηε βάζε ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθδήισζε πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθψλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο [θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ] γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο [ζπλήζεο εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε (θηλεηνπνίεζε επέκβαζε), (βξαρεία) απνθαηάζηαζε]. Με ην αλσηέξσ ζρέδην, νξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε φια ηα επίπεδα. Πεξαηηέξσ εηδηθφο πξνζδηνξηζκφο, κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ξφινπ ησλ Φνξέσλ γίλεηαη κέζα απφ ηα Δηδηθά ρέδηα πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμνπλ ζε θεληξηθφ επίπεδν ηα Τπνπξγεία 3. ηε δηεξγαζία θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη άιινη Φνξείο πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΠΠ) "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" (Τ.Α. 1299/2003). Σειηθφο ζθνπφο, ζχκθσλα κε ην (ΓΠΠ) "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" (Τ.Α. 1299/2003) είλαη ε ζχληαμε ελφο Γεληθνχ ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο αλά θαηαζηξνθή, ην νπνίν ζα πξνθχςεη απφ ηε ζύλζεζε θαη ηελ ελαξκόληζε ησλ εηδηθψλ ζρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή, πνπ ζα ζπληάμνπλ ηα Τπνπξγεία. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο δηεξγαζίαο ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γεληθψλ ζρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείσλ, ζα ζπληαρζνχλ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο, 1 ην παξφλ εγρεηξίδην φπνπ γίλεηαη αλαθνξά «εκπιεθφκελνη Φνξείο», λννχληαη νη επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνη Φνξείο (δεκφζηνη, ηδησηηθνί θνξείο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θιπ) ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε κηα άζθεζε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη έλαο Φνξέαο ζην ζχλνιφ ηνπ ή κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ (Γελ Γ/λζε, Γ/λζε, Σκήκα, Γξαθείν, Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ θιπ). 2 Σν νπνίν ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ.Α. 3384/2006 «πκπιήξσζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» κε ην Δηδηθφ ρέδην «Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Απσιεηψλ»» [ΦΔΚ 776/η.Β / ]. 3 ην Παξάξηεκα Α ηεο Τ.Α 1299/2003 νξίδνληαη ηα ππφρξεα Τπνπξγεία ρεδίαζεο αλά θαηεγνξία θαηαζηξνθήο. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 6

7 πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ππνζηεξηθηηθνχ εγρεηξηδίνπ («Δγρεηξίδην χληαμεο θαη Δλαξκφληζεο Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνχ Φνξέα» 4 ) ην νπνίν απέζηεηιε ζηνπο αξκφδηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ. Σν αλσηέξσ εγρεηξίδην θαζνξίδεη ηε δνκή θαη πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν ησλ Δηδηθψλ θαη ησλ Γεληθψλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο έηζη ψζηε λα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη ελαξκνληζκέλα κε ηα νξηδφκελα ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο» (Τ.Α. 1299/2003). 3. Θεζκηθό πιαίζην γηα αζθήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πεξηέρεη έλα ζχλνιν δηαηάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζπληάζζνληαη ζε εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" (Τ.Α. 1299/2003). πγθεθξηκέλα ζην αλσηέξσ Γεληθφ ρέδην "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ απαίηεζε γηα δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζηα αθφινπζα ζεκεία: ζηε Βαζηθή Απαίηεζε ρεδίαζεο 24 (ζει. 5818), ζηε πληνληζηηθή Οδεγία 7 (ζει.5819) θαη ζηηο Αξκνδηφηεηεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ (ζεκείν 17 ζει.5822). Δπίζεο ζην Π.Γ. 151/2004 «Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» (ΦΔΚ 107/η. Α / ) νξίδεηαη ζαθψο φηη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηεύζπλζεο Σρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Εθηάθησλ Αλαγθώλ, αλάγνληαη κεηαμχ άιισλ ζηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηωλ ρεδίωλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δηδηθφηεξα ην Σκήκα Διέγρνπ θαη Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ ειέγρεη ηελ ελαξκόληζε ηωλ ρεδίωλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζπληάζζνπλ ηα θαζ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία φπσο πξνβιέπεηαη ζην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο "ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ" θαη θαηφπηλ ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηωλ ρεδίωλ έθηαθηεο αλάγθεο ηωλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηωλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεωλ. Απαίηεζε γηα δηελέξγεηα αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γίλεηαη θαη ζε εηδηθφηεξεο λνκνζεζίεο γηα θαηαζηξνθέο φπσο επί παξαδείγκαηη γηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο [Κ.Τ.Α /613/2007 αξζ.9 θαη 13 (ΦΔΚ 376/η. Β / ) 5 ]. 4 Σν εγρεηξίδην πξνζαξηήζεθε ζην έγγξαθν ΓΓΠΠ κε ΑΠ 2033 απφ 03/04/2007. Αθνινχζσο, γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, ην ελ ιφγσ εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη σο Δγρεηξίδην #1 5 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθηλδχλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/105/ΔΚ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Γεθεκβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζκ.5697/590/2000 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β 405/ )» Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 7

8 ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 1. θνπόο ηνπ εγρεηξηδίνπ θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο νξνινγίαο θαη αληίιεςεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ απνηίκεζε αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Να ζπκβάιεη δειαδή ζηε δεκηνπξγία θνηλήο παηδείαο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη δηεμαγσγήο αζθήζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. 2. ε πνηνπο απεπζύλεηαη Σν εγρεηξίδην απεπζχλεηαη γεληθά ζε φιν ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα φκσο απεπζχλεηαη: ζην πξνζσπηθφ ησλ Γ/λζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Γήκσλ ηεο ρψξαο.(αξ ηνπ Ν.3013/2002). ζηηο Γηυπνπξγηθέο Οκάδεο ρεδηαζκνχ Αζθήζεσλ πνπ ζα νξηζζνχλ γηα λα ζρεδηάζνπλ, λα δηεμαγάγνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ δηυπεξεζηαθέο αζθήζεηο, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα λα ειεγρζνχλ θαη λα δνθηκαζηνχλ ηα Δηδηθά θαη ηα Γεληθά ρέδηα αλά θαηαζηξνθή. ζηηο Οκάδεο ρεδηαζκνχ Αζθήζεσλ πνπ ζα νξηζζνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο γηα λα ζρεδηάζνπλ, λα δηεμαγάγνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ δηυπεξεζηαθέο αζθήζεηο, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γ/λζεσλ θαη Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αληίζηνηρα. ηφρνο απηψλ ησλ αζθήζεσλ είλαη ν έιεγρνο θαη ε δνθηκαζία ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ηδηαηηέξσο ν βαζκφο ελαξκφληζήο ηνπο κε ηα ζρέδηα ησλ ππνινίπσλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ θαζψο θαη κε ηα κλεκφληα ελεξγεηψλ ησλ ΟΣΑ Α βαζκνχ. ζηηο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελεο νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Τπνπξγείσλ ή άιισλ Κεληξηθψλ Φνξέσλ (Γελ. Γηεπζχλζε, Γ/λζε, Σκήκα, Γξαθείν θιπ) ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 3. Σξόπνο ρξήζεσο ηνπ εγρεηξηδίνπ Σν εγρεηξίδην απφ κφλν ηνπ δελ επαξθεί ψζηε κία νκάδα ζρεδηαζκνχ άζθεζεο λα ζρεδηάζεη, λα δηεμαγάγεη θαη λα απνηηκήζεη κία άζθεζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Απνζθνπεί ζην λα απνηειέζεη έλα ππνζηεξηθηηθφ βνήζεκα γηα ηελ δηεξγαζία ζρεδηαζκνχ, δηεμαγσγήο θαη απνηίκεζεο αζθήζεσλ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 8

9 4. Πεξηγξαθή ηνπ εγρεηξηδίνπ Πέξαλ ηεο παξνχζαο εηζαγσγήο ην εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα (Κεθάιαην Β θαη Κεθάιαην Γ) θαη έλα αξηζκφ παξαξηεκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ζεκάησλ θαη ζηελ παξάζεζε θάπνησλ ρξεζηηθψλ εξγαιείσλ ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηεμαγσγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αζθήζεσλ. ην Κεθάιαην Β δίλνληαη αξρηθά νη νξηζκνί, πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο, ηα είδε θαη νη ηχπνη αζθήζεσλ θαζψο θαη νη ξφινη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνξγάλσζε, ζην ζρεδηαζκφ, ζηε δηεμαγσγή θαη ζηελ αμηνιφγεζε κηαο άζθεζεο. Σν Κεθάιαην Γ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ Κχθιν Γηαρείξηζεο Αζθήζεσλ πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηα απαξαίηεηα βήκαηα (πξνζδηνξηζκφ αλαγθψλ, αλάιπζε αλαγθψλ, ζρεδηαζκφ άζθεζεο, δηεμαγσγή άζθεζεο, αμηνιφγεζε άζθεζεο, ζχληαμε Αλαθνξάο Απνηίκεζεο Άζθεζεο & Καηαιφγνπ Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ) πνπ ζπληζηνχλ ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κηαο άζθεζεο. 5. Βαζηθή αξρή Δίλαη απαξαίηεην ν ζρεδηαζκφο, ε δηεμαγσγή θαη ε απνηίκεζε αζθήζεσλ λα αθνινπζεί ηελ ίδηα ζρεδηαζηηθή θηινζνθία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε ζχληαμε ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην «Δγρεηξίδην χληαμεο θαη Δλαξκφληζεο Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνχ Φνξέα» θαη αθνξά: ιεηηνπξγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, θχξην θαη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνπνίεζεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηάδηα επηρεηξήζεσλ, ηξία επίπεδα δηνίθεζεο, ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ επηρεηξήζεσλ. Ζ θηινζνθία απηή ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φινλ ηνλ θχθιν δηαρείξηζεο αζθήζεσλ 6 αιιά θπξίσο θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο άζθεζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ζχληαμε ηνπ ζθνπνχ, ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ 7. Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη θαζφζνλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή αζθήζεσλ είλαη κία ηδηαίηεξα δαπαλεξή δξαζηεξηφηεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο αζθήζεηο πξέπεη λα δηαζπείξνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ελδηαθεξφκελνπο νχησο ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθφκελεο Φνξείο. Πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε νη αζθήζεηο λα νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε θαη αθνινχζσο πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 6 Βιέπε Κεθάιαην Γ 7 Βιέπε Σκήκα θαη Παξάξηεκα Β θαη Γ Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 9

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ B ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΑΚΖΔΩΝ 1. Δηζαγσγή Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα ζεσξείηαη αμηφπηζηνο αλ πξνεγνπκέλσο έρεη δνθηκαζηεί θαη απνδεηρζεί φηη είλαη εθαξκφζηκνο θαη απνηειεζκαηηθφο. Ο έιεγρνο ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο επηηπγράλεηαη βαζηθψο κε δχν ηξφπνπο : ηελ πξνζεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ (review) γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ θελψλ, επηθαιχςεσλ ή/θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ηελ δηελέξγεηα αζθήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ή κεηά ην πέξαο ηεο. Ζ δηεμαγσγή αζθήζεσλ ε νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ εθαξκφδεηαη φηαλ ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: Καηά ηε δηεξγαζία ζχληαμεο ηνπ ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο δηαπηζησζεί ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αιιαγήο ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ ην ζρέδην λα είλαη εθαξκφζηκν απφ φινπο ηνπο επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελνπο Φνξείο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε δηεμαγσγή θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ αζθήζεσλ απνζθνπεί ζηελ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ, ησλ αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη εκπιεθφκελνη Φνξείο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεζκηθψλ δεηεκάησλ θαη ζηε δξνκνιφγεζε ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ νη νπνίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζην ππφ δηακφξθσζε ζρέδην. Ζ παξνχζα πεξίπησζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θεληξηθφ επίπεδν. Έρεη γίλεη αλαζεψξεζε ζην ζρέδην. Έρεη παξέιζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ ελεξγνπνηήζεθε ή δνθηκάζηεθε ην ζρέδην. Τθίζηαηαη ζεζκηθή (εζληθή ή θνηλνηηθή) ππνρξέσζε γηα ηελ δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ννείηαη φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηεμαγσγή αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Φνξείο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο θαη φρη ζαλ κία απνθνκκέλε θαη γξαθεηνθξαηηθή ππνρξέσζε θαη δξαζηεξηφηεηα. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 10

11 2. Οξηζκνί «Άζθεζεο» Άζθεζε νλνκάδεηαη ε, κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, πξνζνκνίσζε κίαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Άζθεζε είλαη κία ειεγρφκελε εζηηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα εμάζθεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κία πξνζνκεηνχκελε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη δεηείηαη απφ απηνχο λα ηε δηαρεηξηζηνχλ ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ. Άζθεζε είλαη κία ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία βάζεη ελφο ζελαξίνπ απνζθνπεί ζην α) λα εθπαηδεχζεη ή/θαη λα αμηνινγήζεη πξνζσπηθφ ή/θαη β) λα πηζηνπνηήζεη ηελ εγθπξφηεηα θαη λα δνθηκάζεη πθηζηάκελα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα ή δπλαηφηεηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νθείινπλ λα ζρεδηάδνπλ, λα δηεμαγάγνπλ θαη λα απνηηκνχλ αζθήζεηο πνπ απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν θαη ζηε δνθηκαζία ησλ ζρεδίσλ ηνπο ή κλεκνλίσλ ηνπο (ζε ηνπηθφ επίπεδν) θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Οη αζθήζεηο απηέο νλνκάδνληαη εζωηεξηθέο ή θάζεηεο αζθήζεηο. Αζθήζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ Φνξέα νλνκάδνληαη δηϋπεξεζηαθέο ή νξηδόληηεο αζθήζεηο. Ζ δηνξγάλσζε κηαο δηυπεξεζηαθήο άζθεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο δχλαηαη λα γίλεη απφ νηνδήπνηε Φνξέα κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε, ζε θεληξηθφ επίπεδν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε πεξηθεξεηαθφ ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε δελ πθίζηαηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ εηδηθφηεξεο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεηο νξίδνπλ ηνλ θαζ χιελ αξκφδην Φνξέα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο δηυπεξεζηαθήο άζθεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία, ε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε δηεμαγσγή δηυπεξεζηαθψλ αζθήζεσλ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν αληίζηνηρα, δχλαηαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ησλ Οξγάλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή Ννκάξρεο) νη αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο λα αλαιάβνπλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ζηε δηνξγάλσζε, ζρεδηαζκφ, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζε ηνπο. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 11

12 3. Οθέιε θαη Κίλδπλνη Ζ δηεμαγσγή θαιψο ζρεδηαζκέλσλ αζθήζεσλ απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο λα αληηκεησπίζεη κηα επηθείκελε ή ζπληειεζζείζα θαηαζηξνθή θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο. Με ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ επηηπγράλεηαη: ε δνθηκαζία θαη ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηεο απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. ε αλαγλψξηζε θελψλ ή επηθαιχςεσλ ζηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ. ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ. ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ). ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αθφκε ζηνπο ιφγνπο γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα αθφινπζα: Ζ δηεμαγσγή αζθήζεσλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα έλαο νξγαληζκφο λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο κία θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Οη αζθήζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο φπνπ ε ιήςε απνθάζεσλ απφ ην αζθνχκελν πξνζσπηθφ γίλεηαη ππφ ζπλζήθεο απμεκέλεο πίεζεο. Οη αζθήζεηο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εκπιεθφκελσλ Φνξέσλ ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (αζθαιέο θαη άλεην πεξηβάιινλ, ρσξίο ηδηαίηεξε πίεζε ρξφλνπ, θιπ) κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ λα γλσξηζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Οη αζθήζεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκαζηνχλ λέεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο. Με ηελ θαηάιιειε δεκνζηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ, ελδπλακψλεηαη ε πεπνίζεζε ηνπ θνηλνχ φηη νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο Φνξείο, ιακβάλνπλ ζνβαξά ηελ απνζηνιή ηνπο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζή ηεο. Παξά ηα πξναλαθεξζέληα ζεηηθά ζεκεία δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη φηη ε απφθαζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ, ελέρεη θαη δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα φπσο: Καηεγνξίεο αζθήζεσλ, φπσο νη πξαγκαηηθέο, έρνπλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 12

13 Αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλεπαξθψο ή αζθήζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ επεηεχρζεζαλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ, ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ άζθεζε. Αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλεπαξθψο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζην πξνζσπηθφ θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ αζθνχκελνπ Φνξέα ηελ ςεπδαίζζεζε φηη είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ, νχησο ψζηε αθελφο λα ππνζηεξηρζεί επηηπρψο ε πξφηαζε γηα ηε δηεμαγσγή κηαο άζθεζεο θαη αθεηέξνπ λα γίλεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ άζθεζεο γηα ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 4. Καηεγνξίεο, Eίδε θαη Σύπνη Αζθήζεσλ Αζθήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαζ χιελ αξκφδηνπο Φνξείο ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πνιιά θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, γηα πνιιά ρξφληα. Οη δηάθνξεο ζρνιέο ζθέςεο πνπ, αλαπφθεπθηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί, έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηα αζθήζεηο πνπ έρνπλ βαζηθά ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θάπνηαο ζχγρπζεο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ «ειαζηηθή» ή/θαη κε νξζή ρξήζε φξσλ θαη κεζνδνινγηψλ. πλνςίδνληαο ηε κέρξη ζήκεξα δηεζλή πξαθηηθή θαη κεζνδνινγία, ε ηαμηλφκεζε ησλ αζθήζεσλ γίλεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: «ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο ή αζθήζεηο ζπδήηεζεο (discussion based exercises) «πξαθηηθέο» αζθήζεηο ή αζθήζεηο επηρεηξήζεσλ (operations based exercises) Οη «ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, θαηαλνκήο ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ, αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ (policies) θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ/δηαδηθαζηψλ 8 γηα ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε Φάζε ηνπ πζηήκαηνο Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Οη ζεσξεηηθέο αζθήζεηο κέζσ ηεο πεξηγξαθήο, απφ ηνπο αζθνχκελνπο, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ζα πξνέβαηλαλ απνζθνπνχλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ. Σα δχν βαζηθά είδε αζθήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: νη Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη νη Αζθήζεηο Επί Φάξηνπ. 8 νη φξνη θαηεπζπληήξηα νδεγία θαη δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ελαιιαγή ζην θείκελν γηα λα απνδψζνπλ ηελ ίδηα έλλνηα. Ζ έλλνηα ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο. νξίδεηαη ζην Δγρεηξίδην #1 (ζει. 47) Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 13

14 Οη «πξαθηηθέο» αζθήζεηο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην ηαθηηθφ επίπεδν, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν λα ζπλδπάδνπλ θαη ζέκαηα ζηα νπνία εζηηάδνπλ νη «ζεσξεηηθέο» αζθήζεηο. Σα ηξία βαζηθά είδε αζθήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: ηα Γπκλάζηα, νη Αζθήζεηο Λεηηνπξγηώλ θαη νη Αζθήζεηο Πεδίνπ Πιήξνπο Αλάπηπμεο. Γηεζλψο, ε δηελέξγεηα «ζεσξεηηθψλ» αζθήζεσλ ζεσξείηαη σο θαιή πξαθηηθή γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ «πξαθηηθψλ» αζθήζεσλ θαη γη απηφ ζπλήζσο πξνεγείηαη ρξνληθά θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ απφ έλα Φνξέα. Πεξαηηέξσ θαη εληφο ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ νη αζθήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξνπο ηύπνπο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη, ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεδίσλ πνπ δνθηκάδνληαη, ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζελαξίνπ (Computer Assisted Exercises, CAX), ηελ χπαξμε εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ή φρη θιπ. 4.1 «Θεσξεηηθέο» Αζθήζεηο ή Αζθήζεηο πδήηεζεο (Discussion based Exercises) Σα δχν βαζηθά είδε αζθήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ (Orientation Exercises): εκηλάξηα (Seminars) πλαληήζεηο Πξαθηηθήο Δξγαζίαο (Workshops) ηηο Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ έλαο νκηιεηήο ή κία νκάδα (πάλει) νκηιεηψλ παξνπζηάδνπλ ελ κέξεη ή ζην ζχλνιν ηνπ έλα ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινπζνχλ θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηδέα επηρεηξήζεσλ, ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη γεληθά λα ζπδεηήζνπλ ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην ζρέδην. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία αζθήζεσλ δίλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπδήηεζεο (κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο ή κε ηε κέζνδν ηνπ θαηηδεαζκνχ -brainstorming) κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε Αζθήζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα ελδεδεηγκέλε θαηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ελφο ζρεδίνπ ή φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ή/θαη ζχγθξνπζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο κηαο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη αζθήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο: είηε κε ηελ κνξθή εκηλαξίνπ (Seminar), φηαλ ν επηδησθφκελνο ζθνπφο είλαη ε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 14

15 είηε κε ηελ κνξθή πλαληήζεωλ Πξαθηηθήο Εξγαζίαο (workshop) φπνπ ζπζηήλνληαη κηθξέο Οκάδεο Δξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο ρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ/ζπλαληήζεσλ νη επηθεθαιήο ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο παξνπζηάδνπλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή ζπδήηεζε. εκεηψλεηαη φηη νη Αζθήζεηο Πξνζαλαηνιηζκνύ έρνπλ ζαλ βαζηθφ πιενλέθηεκα φηη δελ απαηηείηαη νχηε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νχηε ε απαζρφιεζε κεγάινπ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. Δπίζεο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπο, ππάξρεη άλεζε ρξφλνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο πνπ δελ απαηηεί ηελ ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ αιιά θπξίσο ηελ εμεχξεζε πηζαλψλ ιχζεσλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ Αζθήζεηο επί Υάξηνπ-Α.Δ.Υ. (Tabletop Exercises, Σ.Σ.Υ.) Οη Αζθήζεηο επί Φάξηνπ-Α.Ε.Φ. είλαη αζθήζεηο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε δπλάκεσλ, νχηε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ. Γηεμάγνληαη ζπλήζσο ζε θιεηζηφ ρψξν (π.ρ αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ) θαη ζπκκεηέρεη πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηεξαξρηθά πςειέο ζέζεηο ή/θαη ζεκαληηθέο ζέζεηο (ζέζεηο θιεηδηά) ησλ Φνξέσλ πνπ αζθνχληαη θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ ηχπνπ αζθήζεσλ είλαη λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ αζθνπκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο παξνπζηαδφκελεο ζην ζελάξην θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ δηελέξγεηα Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ ζπλήζσο ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε δπλάκεσλ θαη εμνπιηζκνχ φπσο νη «πξαθηηθέο» αζθήζεηο ή αζθήζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 4.2. Καηά ηε δηεμαγσγή Αζθήζεσλ επί Φάξηνπ, νη αζθνχκελνη θαινχληαη κε βάζε ηα ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, λα ιάβνπλ απνθάζεηο θαη λα πεξηγξάςνπλ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξνπζηαδφκελεο απφ ην ζελάξην θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ, ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο αζθνχκελνπο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ παξνπζηαδφκελε θαηάζηαζε. Δθηάθησλ Αλαγθψλ / Σκήκα Διέγρνπ & Παξαθνινχζεζεο ρεδίσλ 15

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ

ΓΔΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΓΔΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΔΘΡΑΘΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΔΜ ΑΗΡΗΑΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΑΘΖΛΑ ΗΝΙΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα