Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000."

Transcript

1 Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου δύναµει του άρθρου 25 του περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµου του 2000 αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµο (99/89 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 227/90). Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Kανονισµοί δυνάµει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάµει του άρθρου 25 του περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµου του 2000 εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισµούς. Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι Περί Εφαρµογής Ορισµένων Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Κανονισµοί του Χρόνος παράδοσης αυγών. 2.-(1) Οι παραγωγοί παραδίδουν τα αυγά στα κέντρα συσκευασίας, ή τα κέντρα συσκευασίας συλλέγουν από τους παραγωγούς τα αυγά, τουλάχιστον κάθε τρίτη εργάσιµη ηµέρα. (2) Τα αυγά που διατίθενται στο εµπόριο µε την ένδειξη "έξτρα" πρέπει να παραδίδονται στα κέντρα συσκευασίας ή συλλέγονται από τα κέντρα συσκευασίας, κάθε εργάσιµη ηµέρα. Ωστόσο, η εν λόγω παράδοση ή συλλογή µπορεί να λάβει χώρα κάθε δεύτερη ηµέρα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η θερµοκρασία του χώρου στον οποίο διατηρούνται τα αυγά στην εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τους 18 C. (3)(α) Τα αυγά πάνω στα οποία πρόκειται να αποτυπωθεί η

2 ηµεροµηνία ωοτοκίας, πρέπει να παραδίδονται από τον κάθε παραγωγό στα κέντρα συσκευασίας ή τα κέντρα συσκευασίας συλλέγουν από τον κάθε παραγωγό τα αυγά, µόνο την ηµέρα της παραγωγής τους. (β) Τα αυγά τα οποία φέρουν σφραγίδα µε την ηµεροµηνία ωοτοκίας στην εγκατάσταση, παραδίδονται ή συλλέγονται το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία ωοτοκίας. (4)(α) Οι συλλέκτες παραδίδουν τα αυγά στα κέντρα συσκευασίας το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. (β) Οι έµποροι ωστόσο στις αγορές µπορούν να παραδίδουν τα αυγά όχι αργότερα από τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής. Αναγνώριση φορτίου. 3. Κάθε φορτίο αναγνωρίζεται από το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού ή του συλλέκτη και από την ηµεροµηνία αποστολής του. Χρόνος ταξινόµησης και σήµανσης αυγών. 4.-(1) Τα κέντρα συσκευασίας ταξινοµούν και συσκευάζουν τα αυγά το αργότερο τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα παραλαβής τους στο κέντρο συσκευασίας, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες: (α) Τα αυγά που έχουν παραληφθεί από τους παραγωγούς παραδίδονται σε άλλα κέντρα συσκευασίας, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή τους, (β) όταν προγραµµατίζεται να αποτυπωθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, πάνω στα αυγά που προµηθεύουν µονάδες παραγωγής που βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε το κέντρο συσκευασίας και τα οποία δεν περιέχονται σε σφραγισµένο κιβώτιο, ταξινοµούνται και

3 συσκευάζονται την ηµέρα της ωοτοκίας ή, αν η ηµέρα της ωοτοκίας δεν είναι εργάσιµη, την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα. (2) Οι ενδείξεις στα αυγά της κατηγορίας Α και οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις µεγάλες και µικρές συσκευασίες καθώς και οι ενδείξεις των συµπληρωµατικών ηµεροµηνιών στις συσκευασίες που παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες στον καταναλωτή πρέπει να εναποτίθενται την ηµέρα της ταξινόµησης και της συσκευασίας. Έγκριση κέντρων συσκευασίας. 5.-(1) Μόνο επιχειρήσεις και παραγωγοί που πληρούν τους όρους των παραγράφων (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισµού µπορούν να εγκριθούν ως συλλέκτες ή κέντρα συσκευασίας. (2) Οι χώροι των συλλεκτών ή των κέντρων συσκευασίας πρέπει- (α) Να διαθέτουν επαρκή έκταση σε σχέση µε το µέγεθος της δραστηριότητας που ασκείται σ αυτούς. (β) να είναι κτισµένοι και εξοπλισµένοι κατά τρόπον που να διασφαλίζεται ότι- (i) (ii) (iii) Είναι δυνατός ο κατάλληλος αερισµός και φωτισµός τους, είναι δυνατός ο καλός καθαρισµός και η απολύµανσή τους, τα αυγά προφυλάσσονται από σοβαρές διακυµάνσεις της εξωτερικής θερµοκρασίας. (γ) να προορίζονται αποκλειστικά για το χειρισµό και την αποθήκευση των αυγών. Μέρος των χώρων είναι δυνατό να χρησιµοποιείται για την εναποθήκευση και άλλων προϊόντων, υπό τον όρο ότι αυτά δεν προσδίδουν στα αυγά ξένες οσµές.

4 (3) Ο τεχνικός εξοπλισµός των κέντρων συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζει τον κατάλληλο χειρισµό των αυγών και να περιλαµβάνει ιδίως- (α) Kατάλληλη εγκατάσταση ωοσκόπησης επανδρωµένη συνεχώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η οποία επιτρέπει την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού ξεχωριστά. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης αυτόµατης µηχανής η οποία ωοσκοπεί, διαχωρίζει και ταξινοµεί κατά ποιότητα και βάρος, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη λάµπα ωοσκόπησης. (β) όργανο για τη µέτρηση του ύψους του αεροθαλάµου. (γ) µηχανή για την ταξινόµηση των αυγών κατά κατηγορία βάρους. (δ) µια ή περισσότερες ζυγαριές ρυθµισµένες για το ζύγισµα των αυγών. (ε) εξοπλισµό για τη σήµανση των αυγών. (4) Οι χώροι και ο τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση συντήρησης και να είναι απαλλαγµένοι από ξένες οσµές. Εγγραφή κέντρων συσκευασίας. 6.-(1) Κάθε αίτηση για έγκριση συλλέκτη ή κέντρου συσκευασίας πρέπει να απευθύνεται στην Εντεταλµένη Υπηρεσία. Παράρτηµα III Τύπος της αίτησης για έγκριση λειτουργίας κέντρου συσκευασίας επισυνάπτεται σαν τύπος Α στο Παράρτηµα ΙΙΙ. (2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία χορηγεί στο εγκεκριµένο από αυτήν κέντρο συσκευασίας διακριτικό αριθµό, ο οποίος έχει σαν πρώτα στοιχεία τα γράµµατα ΚΥ (CY).

5 Παράρτηµα IV Tύπος της προηγούµενης άδειας λειτουργίας κέντρου Συσκευασίας/συλλέκτη επισυνάπτεται σαν Τύπος Β στο Παράρτηµα IV. (3) Κάθε κέντρο συσκευασίας µετά από αίτησή του προς την Εντεταλµένη Υπηρεσία µπορεί να λάβει άδεια να συσκευάζει αυγά της κατηγορίας Α µε την ένδειξη "έξτρα" ή να αναφέρει την ηµεροµηνία ωοτοκίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 19 ή τους όρους του Κανονισµού 20. Παράρτηµα V Τύπος της αίτησης για απόκτηση άδειας συσκευασίας αυγών Α ως "έξτρα" ή "έξτρα φρέσκα" επισυνάπτεται σαν τύπος Γ στο Παράρτηµα V. Παράρτηµα VI Τύπος της χορηγούµενης άδειας για συσκευασία αυγών Α σαν "έξτρα", ή "έξτρα φρέσκα" επισυνάπτεται σαν τύπος στο Παράρτηµα VI. Αυγά κατηγορίας Α. 7.-(1) Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: ( α) Κέλυφος µε τη µεµβράνη του: κανονικά, καθαρά, άθικτα (β) αεροθάλαµος: ύψος µη υπερβαίνον τα 6 χιλιοστά (mm), ακίνητος. ωστόσο, για αυγά µε ένδειξη "έξτρα" δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά (mm). (γ) λευκό (ασπράδι) αυγού: καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους σύστασης, χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής. (δ) κρόκος αυγού: ορατός κατά την ωοσκόπηση

6 (ε) γεννητικό κύτταρο: (βλαστικός δίσκος) µόνον ως σκιά, χωρίς εµφανή περίµετρο, µη αποµακρυνόµενος αισθητά από το κέντρο του αυγού κατά την περιστροφή και χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής. ανεπαίσθητη ανάπτυξη. (στ) οσµή: χωρίς ξένες οσµές. (2) Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται µε άλλο τρόπο πριν ή µετά την κατάταξη. (3) Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πρέπει να υπόκεινται σε καµία διεργασία διατήρησης, ούτε να έχουν ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις όπου η θερµοκρασία διατηρείται τεχνητώς κάτω των + 5 C. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως ψυχθέντα τα αυγά τα οποία έχουν παραµείνει σε θερµοκρασία κατώτερη των +5 C στον ίδιο χώρο που πραγµατοποιείται η λιανική πώληση ή στις πλησίον αυτών εγκαταστάσεις, εφόσον η ποσότητα που είναι αποθηκευµένη στις εγκαταστάσεις αυτές δεν υπερβαίνει την ποσότητα που απαιτείται για τρεις ηµέρες λιανικής πώλησης στον χώρο αυτό. Αυγά κατηγορίας Β. 8.-(1)Τα αυγά της κατηγορίας Β πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: ( α) κέλυφος: κανονικό, άθικτο, (β) αεροθάλαµος: ύψος µη υπερβαίνον τα 9 χιλιοστά (mm) (γ) λευκό (ασπράδι) αυγού: καθαρό, διαυγές και χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής.

7 (δ) κρόκος αυγού: ορατός κατά την ωοσκόπηση µόνο σαν σκιά (το χαρακτηριστικό αυτό δεν απαιτείται για τα διατηρηµένα σε άσβεστο αυγά) και χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής. (ε) γεννητικό κύτταρο: (βλαστικός δίσκος) µε ανεπαίσθητη ανάπτυξη. (στ) οσµή: χωρίς ξένες οσµές. (2) Η κατηγορία Β περιλαµβάνει αυγά τριών οµάδων: (α) Αυγά µη ψυχθέντα ούτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διατηρηµένα: Αφορά αυγά της κατηγορίας Β τα οποία δεν έχουν υποστεί καµία διεργασία διατήρησης και δεν έχουν ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις όπου η θερµοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω των +5 C. εντούτοις, δεν θεωρούνται ως ψυχθέντα τα αυγά τα οποία έχουν διατηρηθεί σε θερµοκρασία κάτω των +5 C κατά τη διάρκεια µεταφοράς τους που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες ή στον ίδιο χώρο που πραγµατοποιείται η λιανική πώληση ή στις πλησίον αυτού εγκαταστάσεις, εφόσον η ποσότητα που είναι αποθηκευµένη στις εγκαταστάσεις αυτές δεν υπερβαίνει την ποσότητα που απαιτείται για τρεις ηµέρες λιανικής πώλησης στον χώρο αυτό. (β) Αυγά ψυχθέντα: Αφορά αυγά της κατηγορίας Β τα οποία έχουν ψυχθεί σε χώρους όπου η θερµοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω των +5 C.

8 (γ) Αυγά διατηρηµένα: Αφορά αυγά της κατηγορίας Β τα οποία έχουν διατηρηθεί, σε ψύξη ή όχι, σε αεριούχο µείγµα η σύσταση του οποίου διαφέρει από εκείνη του ατµοσφαιρικού αέρα, ή εκείνα τα οποία έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο διατήρησης. Αυγά κατηγορίας Γ. 9. Τα αυγά της κατηγορίας Γ είναι αυγά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που αφορούν τα αυγά των κατηγοριών Α και Β και µπορούν να διατεθούν µόνο σε βιοµηχανίες ειδών διατροφής. Ταξινόµηση των αυγών σε κατηγορίες βάρους. 10.-(1) Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες βάρους: (α) XL-πολύ µεγάλο: 73 g και άνω, (β) L-µεγάλο: 63 g και άνω µέχρι 73 g, (γ) Μ-µεσαίο: από 53 g µέχρι 63 g, (δ) S-µικρό: κάτω από 53 g. (2) Στις συσκευασίες θα αναφέρονται οι κατηγορίες βάρους µε τα αντίστοιχα γράµµατα, όπως ορίζονται στην παράγραφο (1) ή σε συνδυασµό και των δύο, που µπορεί να συµπληρώνονται και από τις αντίστοιχες κλίµακες. Σήµανση των αυγών της κατηγορίας Α. 11. Στην περίπτωση σήµανσης αυγών της κατηγορίας Α εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: (α) το διακριτικό σήµα της κατηγορίας Α είναι κύκλος διαµέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστοµέτρων (mm), (β) το διακριτικό σήµα της κατηγορίας βάρους είναι το (τα) γράµµα(-τα), όπως ορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 10, ύψους 2 έως 3 mm, τοποθετηµένο εντός του

9 προαναφερθέντος κύκλου, (γ) ο αριθµός του κέντρου συσκευασίας αποτελείται από τρία τουλάχιστο ψηφία, ύψους τουλάχιστο 5 mm, (δ) η ένδειξη της ηµεροµηνίας συσκευασίας αποτελείται από ψηφία ύψους τουλάχιστο 5 mm που σχηµατίζουν τη λέξη "συσκευασθέν", ακολουθούµενη από την ηµεροµηνία, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 16 (1)(α). Σήµανση των αυγών των κατηγοριών Β και Γ. 12.-(1)Το διακριτικό σήµα της κατηγορίας ποιότητας για τα κατηγορίας Β είναι- (α) Για "αυγά µη ψυχθέντα ούτε διατηρηµένα, κύκλος διαµέτρου τουλάχιστο 12 mm, ο οποίος περιέχει το γράµµα Β, σε όρθια θέση, ύψους τουλάχιστο 5 mm. (β) για "αυγά ψυχθέντα", ισόπλευρο τρίγωνο µε πλευρά ύψους τουλάχιστο 10 mm. (γ) για "αυγά διατηρηµένα", ρόµβος µε διαγωνίους 16 και 7 mm, Η σήµανση που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (β) και (γ) πρέπει να προηγείται της ψύξης ή της διαδικασίας διατήρησης των αυγών. Για τα διατηρηµένα σε άσβεστο αυγά, η σήµανση µπορεί να τεθεί στο τέλος της διαδικασίας διατήρησης. (2) Το διακριτικό σήµα της κατηγορίας ποιότητας για τα αυγά της κατηγορίας Γ είναι κύκλος διαµέτρου τουλάχιστο 12 mm που περιέχει το γράµµα Γ ή/και C σε όρθια θέση, ύψους τουλάχιστο 5 mm. (3) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, τα αυγά των κατηγοριών Β και Γ δεν απαιτείται να φέρουν σήµατα σε

10 περίπτωση απευθείας παράδοσής τους στις βιοµηχανίες τροφίµων, εφόσον οι συσκευασίες που περιέχουν τα αυγά φέρουν σαφή ένδειξη του προορισµού αυτού. Σήµανση των αυγών. 13.-(1) Τα διακριτικά σήµατα που τίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 11 και 12 και οι ενδείξεις επί των αυγών που αναφέρονται στους Κανονισµούς 18, 19, 20 και 22 πρέπει να είναι ευανάγνωστες. (2) Τα αυγά πρέπει να σφραγίζονται µε ανεξίτηλο χρώµα, ανθεκτικό στο βρασµό. Οι χρησιµοποιούµενες ουσίες που µπορούν να χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα Κανονισµών των 1983 εως 1995 ή οποιοδήποτε άλλων τους τροποποιούν ή αντικαθιστούν, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συσκευασίες αυγών. 14.-(1) Οι συσκευασίες, περιλαµβανοµένων των εσωτερικών επενδύσεων, πρέπει να είναι ανθεκτικές στα χτυπήµατα, ξηρές, καθαρές σε καλή κατάσταση συντήρησης, κατασκευασµένες από υλικά τέτοια ώστε τα αυγά να προφυλάσσονται από ξένες οσµές και από τον κίνδυνο χειροτέρευσης της ποιότητάς τους. (2) Οι µεγάλες συσκευασίες, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών επενδύσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και την αποστολή των αυγών, µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται µόνο εφόσον είναι σε καινούργια κατάσταση και ανταποκρίνονται στις τεχνικές και υγειονοµικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1). Οι µεγάλες συσκευασίες που επαναχρησιµοποιούνται δεν πρέπει να εµφανίζουν καµία προηγούµενη σήµανση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση. (3) Οι µικρές συσκευασίες δεν µπορούν να

11 επαναχρησιµοποιηθούν. (4) Όταν η παράδοση αυγών γίνεται απευθείας από τον συσκευαστή στο λιανικό εµπόριο αυγών που προορίζονται για πώληση χύµα σε µικρές ποσότητες, τα αυγά αυτά δύνανται να µην συσκευάζονται σε µεγάλες συσκευασίες στην περίπτωση παράδοσης σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από το κέντρο συσκευασίας και για ποσότητες µικρότερες από αυγά ανά αποστολή και για λιγότερο από 360 αυγά ανά αγοραστή. Στα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναγράφονται η ονοµασία, η διεύθυνση και ο αριθµός του κέντρου συσκευασίας, καθώς και η κατηγορία ποιότητας και βάρους και η ηµεροµηνία ταξινόµησης. Αποθήκευση και µεταφορά αυγών. 15.(1) Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται σε τόπους καθαρούς, ξηρούς και απαλλαγµένους από εξωτερική οσµή. (2) Τα αυγά κατά τη µεταφορά πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ξηρά και χωρίς ξένες οσµές και να προφυλάσσονται αποτελεσµατικά από τα χτυπήµατα, τις καιρικές συνθήκες και την επίδραση του φωτός. (3) Τα αυγά πρέπει να διατηρούνται κατά την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και κατά την µεταφορά από τον παραγωγό στον συλλέκτη ή στο κέντρο συσκευασίας, σε κατάλληλη θερµοκρασία που να εξασφαλίζει την άριστη δυνατή διατήρηση της ποιότητάς τους. (4) Τα αυγά κατά την αποθήκευση τους και κατά την µεταφορά τους πρέπει να προφυλάσσονται από την επίδραση των ακραίων θερµοκρασιών. Μέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία κατά την αποθήκευση/µεταφορά των αυγών είναι 18 C κελσίου. Ένδειξη ηµεροµηνίας τελευταίας 16.(1) Η ένδειξη της ηµεροµηνίας ελάχιστης χρονικής διατηρησιµότητας στις συσκευασίες, αναγράφεται τη στιγµή της

12 χρήσης. συσκευασίας και πρέπει να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) Κατανάλωση κατά προτίµηση πριν από... (β) Βest before... Για το σκοπό αυτό, η ηµεροµηνία αναγράφεται µε τη βοήθεια δύο οµάδων ψηφίων που αντιστοιχούν κατά σειρά: (α) Στην ηµέρα, από 01 έως 31, (β) στο µήνα, από 01 έως 12. (2) Οι µεγάλες συσκευασίες, καθώς και οι µικρές συσκευασίες, ακόµη και όταν αυτές περιέχονται σε µεγάλες συσκευασίες, φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια µε ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, ένδειξη που συνιστά στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά εντός ψυγείου µετά την αγορά τους. (3) Σε περίπτωση πωλήσεων αυγών χύµα, η αντίστοιχη µε την αναφερόµενη στην παράγραφο (2) ένδειξη αναγράφεται µε τρόπο ευκρινή και σαφή για τον καταναλωτή. Ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας. 17. Η ένδειξη της ηµεροµηνίας συσκευασίας περιλαµβάνει τουλάχιστο µία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) Ηµεροµηνία συσκευασίας:..., (β) Packing date:..., µαζί µε τις δύο οµάδες ψηφίων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 16. Προαιρετική ένδειξη της ηµεροµηνίας πώλησης. 18.-(1) Πέρα από την ηµεροµηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιµότητας ή/και της ηµεροµηνίας συσκευασίας, η

13 συνιστώµενη ηµεροµηνία πώλησης µπορεί επίσης να αναγράφεται από τον έµπορο τη στιγµή της συσκευασίας στα αυγά ή στις συσκευασίες που τα περιέχουν ή και στα δύο. (2) Η συνιστώµενη ηµεροµηνία πώλησης αποτελεί ένδειξη της προθεσµίας στην οποία πρέπει να διατεθούν τα αυγά προς πώληση στους καταναλωτές, µετά δε την παρέλευση της υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αυτών επί επτά ηµέρες. Η εν λόγω ένδειξη αναγράφεται µε τέτοιο τρόπο ώστε τα αυγά της κατηγορίας "Α", όταν διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, να εξακολουθούν να πληρούν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 7 έως της λήξη της περιόδου αποθήκευσης. Η ηµεροµηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιµότητας αντιστοιχεί µε τη λήξη αυτής της περιόδου αποθήκευσης. Η ένδειξη πρέπει να διατυπώνεται έτσι ώστε η συνιστώµενη ηµεροµηνία πώλησης να είναι σαφής. (3) Η ηµεροµηνία ωοτοκίας µπορεί να αναγράφεται από τον έµπορο στα πακέτα τη στιγµή της συσκευασίας και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφεται επίσης και στα αυγά που περιέχονται στα πακέτα. Ωστόσο, η ηµεροµηνία ωοτοκίας είναι δυνατόν να σφραγίζεται πάνω στα αυγά στην εγκατάσταση. Παράρτηµα Ι (4) Για την ένδειξη των ηµεροµηνιών πάνω στα αυγά που αναφέρονται στον Κανονισµό αυτό και σε περίπτωση που οι ηµεροµηνίες πώλησης και ωοτοκίας τοποθετούνται επίσης στα πακέτα, χρησιµοποιούνται µία ή περισσότερες από τις λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. (5) Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στον Κανονισµό αυτό αναγράφονται µε τη βοήθεια δύο οµάδων ψηφίων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 16. Όροι στη σήµανση αυγών µε ηµερονηνία ωοτοκίας. 19. Κατά την αναφορά της ηµεροµηνίας ωοτοκίας πάνω στα αυγά καθώς και στις συσκευασίες που τα περιέχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 18, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

14 (1) Τα κέντρα συσκευασίας πρέπει να τηρούν ειδικά µητρώα µε- (α) Τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών που προµηθεύουν τέτοια αυγά, οι οποίοι εγκρίνονται µετά από επιθεώρηση της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, (β) τον αριθµό των ωοτόκων ορνίθων που διατηρεί κάθε παραγωγός, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εντεταλµένη Υπηρεσία. (2) οι παραγωγοί που αναφέρονται στην παράγραφο (1), επιθεωρούνται στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, και οι οποίοι πρέπει να τηρούν ενηµερωµένα µητρώα µε: (α) την ηµεροµηνία εισαγωγής των ωοτόκων ορνίθων στην εκµετάλλευση, την ηλικία που είχαν κατά την ηµεροµηνία αυτή οι ωοτόκες όρνιθες καθώς και τον αριθµό τους. τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ξεχωριστά κατανεµηµένα ανά µονάδα παραγωγής, (β) την καθηµερινή παραγωγή αυγών για κάθε θάλαµο ωοτόκων ορνίθων, (γ) τον αριθµό ή το βάρος των αυγών που παραδίδονται και στα οποία πρόκειται να σφραγισθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, ή στα οποία έχει ήδη σφραγισθεί στην εγκατάσταση η ηµεροµηνία αυτή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι κατανεµηµένα ανά αγοραστή και να περιλαµβάνουν το όνοµα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τον αριθµό του κέντρου συσκευασίας. (3) Τα αυγά πάνω στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, παραδίδονται στα κέντρα συσκευασίας µέσα σε σφραγισµένα κιβώτια, εκτός εάν οι µονάδες παραγωγής βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε αυτά τα κέντρα. Τα φορτία αυτών των αυγών καθώς και των αυγών πάνω στα οποία έχει ήδη σφραγισθεί στο αγρόκτηµα η ηµεροµηνία ωοτοκίας αναγνωρίζεται από-

15 (α) Την ηµεροµηνία ωοτοκίας, (β) το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό του παραγωγού, µαζί µε κωδικοποιηµένη αναφορά του θαλάµου των ωοτόκων ορνίθων από τον οποίο προέρχονται τα αυγά, (γ) την ηµεροµηνία αποστολής, (δ) τον αριθµό ή το βάρος των αυγών κατά την παράδοση. Οι πληροφορίες αυτές εµφαίνονται πάνω στα κιβώτια και στα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται στο κέντρο συσκευασίας για έξι τουλάχιστον µήνες. (4) τα κιβώτια που αναφέρονται στην παράγραφο (3) ανοίγονται στο κέντρο συσκευασίας αµέσως πριν αρχίσει η ταξινόµηση. Όλα τα αυγά από το ίδιο κιβώτιο ταξινοµούνται και συσκευάζονται χωρίς διακοπή. Η ηµεροµηνία ωοτοκίας σφραγίζεται κατά ή αµέσως µετά την ταξινόµηση για τα αυγά που πρόκειται να σφραγισθούν. (5) Στην περίπτωση κέντρων συσκευασίας που εφοδιάζονται Από τις δικές τους µονάδες παραγωγής οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τα αυγά που δεν περιέχονται σε σφραγισµένα κιβώτια, τα αυγά πρέπει να- (α) Σφραγίζονται µε την ηµεροµηνία της ωοτοκίας. Τα αυγά που παράγονται σε µη εργάσιµη ηµέρα µπορούν να σφραγίζονται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί µαζί µε τα αυγά που παράγονται αυτή την ηµέρα, µε την ηµεροµηνία της πρώτης εργάσιµης ηµέρας, ή (β) ταξινοµούνται και συσκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 4, ή (γ) παραδίδονται σε άλλα κέντρα συσκευασίας ή βιοµηχανίες, την ηµέρα της ωοτοκίας ή εάν η ηµέρα ωοτοκίας είναι αργία, την

16 πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Τα κέντρα συσκευασίας που δέχονται αυγά από εξωτερικούς παραγωγούς για τους οποίους δεν έχει προβλεφθεί να αναφέρουν την ηµέρα ωοτοκίας, τα αυγά αυτά αποθεµατοποιούνται ξεχωριστά και υφίστανται ξεχωριστή µεταχείριση. Τα κέντρα συσκευασίας διατηρούν ηµερήσια µητρώα της αποδοχής ή συγκέντρωσης και της ταξινόµησης των αυγών αυτών. (6) τα κέντρα συσκευασίας τηρούν ειδικά µητρώα για- (α) Τις καθηµερινές ποσότητες, ανά παραγωγό, των αυγών που φθάνουν στο κέντρο και στα οποία πρόκειται να σφραγισθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, ή στα οποία έχει ήδη σφραγισθεί στην εγκατάσταση η ηµεροµηνία αυτή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος, της διεύθυνσης και του αριθµού έγκρισης του παραγωγού, (β) την καθηµερινή ποσότητα και την κατά βάρος ταξινόµηση αυτών των αυγών, (γ) τον αριθµό ή/και το βάρος των αυγών που έχουν πωληθεί κατά κατηγορία βάρους και αγοραστή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος και της διεύθυνσης του αγοραστή. (7) οι µονάδες παραγωγής και τα κέντρα συσκευασίας που αναφέρονται στην παράγραφο (1) επιθεωρούνται από τους Επιθεωρητές τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο µήνες. Όροι στη σήµανση αυγών ανάλογα µε την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής. Παράρτηµα ΙΙ 20.-(1) Για την ένδειξη της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής, εκτός από την περίπτωση του οργανικού ή βιολογικού είδους εκτροφής, στα αυγά κατηγορίας Α καθώς και στις µικρές συσκευασίες που περιέχουν τέτοια αυγά, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται άλλοι όροι εκτός από αυτούς που αναφέρονται κατωτέρω και, εν πάση περιπτώσει, µόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ.

17 Στη συσκευασία: (α) Αυγά ελεύθερης βοσκής Free range eggs (β) Αυγά περιορισµένης βοσκής Semi-intensive eggs Στα αυγά: Ελεύθερης βοσκής Free range Περιορισµένης βοσκής Semi-intensive (γ) Αυγά δαπέδου µε στρωµνή Deep litter eggs απέδου-στρωµνής Deep litter (δ) Αυγά κλιµακωτής σχάρας Perchery eggs ("Barn eggs") Κλιµακωτής σχάρας Perchery (Barn) (ε)κλωβοστοιχίας Εggs from caged eggs Κλωβοστοιχίας Cage production Οι όροι αυτοί δύνανται να συµπληρώνονται από ενδείξεις που αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής. Σε περίπτωση πωλήσεων χύµα, οι ενδείξεις του τύπου εκτροφής χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον κάθε αυγό φέρει την αντίστοιχη σήµανση. (2) Τα κέντρα συσκευασίας τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί µε ειδική προς τούτο άδεια, να χρησιµοποιούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο (1), που εξασφαλίζεται µετά από υποβολή σχετικής αίτησης προς την Εντεταλµένη Υπηρεσία, πρέπει να τηρούν σε ξεχωριστό µητρώο ανάλογα µε την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής- (α) Το όνοµα και τη διεύθυνση των παραγωγών των αυγών αυτών, οι οποίοι πρέπει να εγγράφονται µετά από αίτηση που υποβάλλουν στην Εντεταλµένη Υπηρεσία και µετά από

18 προγενέστερο έλεγχο από την Εντεταλµένη Υπηρεσία, (β) τον αριθµό των ορνίθων που εκτρέφονται από κάθε παραγωγό, εάν αυτό ζητηθεί από την Εντεταλµένη Υπηρεσία. Τέτοια µητρώα τηρούνται στην εκµετάλλευση τουλάχιστο επί έξι µήνες µετά την καταστροφή του σµήνους των ορνίθων. Παράρτηµα VII Παράρτηµα VIII Τύπος αίτησης για εξασφάλιση άδειας και άδειας σήµανσης των αυγών µε βάση την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής επισυνάπτονται σαν τύπος Ε και ΣΤ στα Παραρτήµατα VII και VIII αντίστοιχα. Παράρτηµα ΙΧ Παράρτηµα Χ Τύπος αίτησης παραγωγών για εξασφάλιση άδειας και τύπος Αδειας παραγωγής αυγών ειδικών κατηγοριών µε βάση την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής επισυνάπτονται σαν Τύπος Ζ και τύπος Η στα Παραρτήµατα ΙΧ και Χ, αντίστοιχα. Οι εν λόγω παραγωγοί ελέγχονται τακτικά. Ενηµερώνουν το µητρώο που τηρούν εγγράφοντας την ηµεροµηνία εισαγωγής στην εγκατάσταση, την ηλικία που είχαν κατά την ηµεροµηνία αυτή και τον αριθµό των ωοτόκων ορνίθων, την παραγωγή και τις παραδόσεις αυγών, καθώς και την ηµεροµηνία αποστολής και τα ονόµατα των αγοραστών. Γλώσσες σήµανσης. (3)(α) Τα αυγά µε τις ενδείξεις της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής, αποστέλλονται προς τα κέντρα συσκευασίας στην Ελληνική ή και σε περισσότερες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (β) Τα φορτία αναγνωρίζονται από το όνοµα και την ηµεροµηνία αποστολής και παράδοσης, καθώς και από τα ενηµερωµένα µητρώα των στοιχείων αυτών και των αποθεµάτων σε εβδοµαδιαία βάση που τηρούνται από τα κέντρα συσκευασίας. (4) Τα αυγά όπως αναφέρονται στην παράγραφο (1),

19 ταξινοµούνται και συσκευάζονται µόνο κατά τις ηµέρες που ανακοινώνονται στην Εντεταλµένη Υπηρεσία τουλάχιστον µία εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµέρα της συσκευασίας. Τα αυγά αυτά πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τα άλλα αυγά κατά την αποθήκευση, την ταξινόµηση και τη συσκευασία. (5) Τα κέντρα συσκευασίας, που χρησιµοποιούν τις ενδείξεις της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής πρέπει να τηρούν ξεχωριστά µητρώα για την καθηµερινή ταξινόµηση κατά ποιότητα και βάρος και για τις πωλήσεις αυγών και µικρών συσκευασιών που έχουν σφραγισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (1), συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος και της διεύθυνσης του αγοραστή, του αριθµού των συσκευασιών, του αριθµού ή/και του βάρους των αυγών που έχουν πωληθεί κατά κατηγορία βάρους και ηµεροµηνία παράδοσης, καθώς και των αποθεµάτων των καταχωρηµένων αυγών σε εβδοµαδιαία βάση. Τα κέντρα συσκευασίας έχουν τη δυνατότητα, αντί να τηρούν µητρώα πωλήσεων, να τηρούν αρχεία τιµολογίων ή αποδείξεων παράδοσης, όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο (1). (6) Οι χονδρέµποροι και οι συλλέκτες πρέπει να τηρούν µητρώα για τις αγοραπωλησίες και µητρώα των αποθεµάτων για τα αυγά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου (1). Οι συλλέκτες πρέπει να είναι σε θέση να δείχνουν γι αυτά τα αυγά- (α) Τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες των συλλεγέντων αυγών. (β) τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών. (γ) τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα σχετικά κέντρα συσκευασίας. Οι χονδρέµποροι (συµπεριλαµβανοµένων και των

20 συναλλασσοµένων που είναι ενδιάµεσοι και δεν έχουν άµεση επαφή µε τα αυγά) πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν για τα αυγά αυτά- (i) (ii) Τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν. τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των προµηθευτών /αγοραστών. Επιπλέον, οι χονδρέµποροι οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα αυγά πρέπει να τηρούν εβδοµαδιαίο µητρώο των φυσικών αποθεµάτων. Αντί να τηρούν ειδικά µητρώα αγοραπωλησιών, οι συλλογείς και οι χονδρέµποροι µπορούν να τηρούν φακέλους τιµολογίων ή δελτία παράδοσης που φέρουν τις ενδείξεις της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής. (7) Οι µεγάλες συσκευασίες που περιέχουν αυγά ή αυτές που περιέχουν µικρές συσκευασίες, στις οποίες η σήµανση έχει γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο (1), πρέπει να φέρουν µία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. (8) Οι διατάξεις των παραγράφων (2) έως (6) δεν εφαρµόζονται, όταν χρησιµοποιείται ένδειξη της κλωβοστοιχίας. Εµπιστευτικότητα στοιχείων. 21.-(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που παρέχονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 19 και 20, παράγραφος (2), στο βαθµό που αφορούν φυσικά πρόσωπα. (2) Τα στοιχεία που καταχωρούνται στα µητρώα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για την εφαρµογή των παρόντων Κανονισµών.

21 Σήµανση των αυγών ανάλογα της χώρας προέλευσής. 22.-(1) Για την αναγραφή της χώρας προέλευσης στα αυγά της κατηγορίας Α ή στις µικρές συσκευασίες που περιέχουν τέτοια αυγά, οι όροι ή/και σύµβολα που χρησιµοποιούνται µπορούν να αναφέρονται στο κράτος προέλευσης ή/και στις διοικητικές ή σε άλλες περιοχές, που καθορίζονται από τον Υπουργό του κράτους στο οποίο παρήχθησαν τα αυγά. Στην περίπτωση πωλήσεων αυγών χύµα, οι εν λόγω ενδείξεις της προέλευσης των αυγών χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον τα αυγά φέρουν το καθένα τους αντίστοιχους όρους ή/και τα σύµβολα. (2) Τα κέντρα συσκευασίας που χρησιµοποιούν τις ενδείξεις ή/και τα σύµβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πρέπει να τηρούν λεπτοµερές µητρώο παραδόσεων ανάλογα µε την προέλευση τους, αναφέροντας το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού, τον αριθµό ή το βάρος των αυγών και την ηµεροµηνία παράδοσης. Οι παραγωγοί πρέπει να ενηµερώνουν τα µητρώα που τηρούν, εγγράφοντας τον αριθµό και την ηλικία των ωοτόκων ορνίθων, καθώς και την παραγωγή και τις παραδόσεις αυγών, την ηµεροµηνία αποστολής και τα ονόµατα των αγοραστών. (3) Τα κέντρα συσκευασίας που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πρέπει να τηρούν ξεχωριστά µητρώα, στα οποία να καταχωρούν την ηµερήσια παραγωγή αυγών κατά ποιότητα, τις κατηγορίες βάρους και τις πωλήσεις µικρών συσκευασιών και αυγών στα οποία η σήµανση γίνεται µε τους όρους ή/και µε τα σύµβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (1), µε το όνοµα και τη διεύθυνση του αγοραστή, τον αριθµό ή το βάρος των συσκευασιών και των πωληθέντων αυγών, την ηµεροµηνία παράδοσης, καθώς και τα αποθέµατα πάνω σε εβδοµαδιαία βάση. Τα κέντρα συσκευασίας αντί των αναφεροµένων µητρώων, µπορούν να τηρούν φακέλους των αποδείξεων ή των δελτίων παράδοσης των αυγών αυτών, αναφέροντας τις ενδείξεις που αναγράφονται στην παράγραφο (1).

22 (4) Οι µεγάλες συσκευασίες που περιέχουν αυγά ή µικρές συσκευασίες, στις οποίες η σήµανση γίνεται µε τους όρους ή/και µε τα σύµβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (1), πρέπει να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις ή/και τα σύµβολα. Ταινίες επικόλλησης. 23.-(1) Οι ταινίες και οι ετικέτες των µεγάλων συσκευασιών πρέπει να είναι λευκές και οι ενδείξεις πρέπει να τυπώνονται µε µαύρους χαρακτήρες πάνω στις ταινίες και στις ετικέτες αυτές. (2) Εκτός από τις ενδείξεις που φέρουν οι µεγάλες και οι µικρές συσκευασίες, οι επικολλούµενες ταινίες και ετικέτες, οι οποίες µπορούν να είναι αριθµηµένες, φέρουν επίσηµη σήµανση που καθορίζεται από την Εντεταλµένη Υπηρεσία. Σήµανση συσκευασιών αυγών που προορίζονται για µεταποίηση. 24.-(1) Τα ακόλουθα αυγά τίθενται σε εµπορία σε συσκευασίες εφοδιασµένες µε ταινίες και ετικέτες χρώµατος κίτρινου, οι οποίες δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µετά το άνοιγµα: (α) Τα αυγά που παράγονται στη ηµοκρατία και παραδίδονται για µεταποίηση σε επιχειρήσεις της βιοµηχανίας ειδών διατροφής τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί σε κατηγορίες Α, Β ή Γ. (β) τα αυγά των κατηγοριών Α ή Β που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών αυτών και δεν έχουν επαναταξινοµηθεί. (γ) τα αυγά κατηγορίας Γ ή C. (2) Οι επικολλούµενες ταινίες και ετικέτες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι σύµφωνες µε το υπόδειγµα που καθορίζεται από την Εντεταλµένη Υπηρεσία.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ N.118(I)/2000 O περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Οργανισµός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - ΝΠΙ Ιθάκης 45-47, 112 51 Αθήνα Τηλ.:8231 277, Fax: 8231 438, e-mail : agrocert@otenet.gr, website: www.agrocert.gr ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου.

«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου. Ν. 101(Ι)/2000 Ο περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Κρέατος Πουλερικών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 39/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 39/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο L 396/844 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 7 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα Αγορανομική Διάταξη για την εμπορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ Η ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΑΣΗΣ Το σήµα έγκρισης αποτελείται από το διεθνές σύµβολο «Ε» που βρίσκεται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

. : 13/2013 , ,PLOTTERS : 22.927,20 : :

. : 13/2013     , ,PLOTTERS : 22.927,20 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 13/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,PLOTTERS ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.927,20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ. : Α2-1045

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ. : Α2-1045 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210 3893493-210-3893504

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Τυροκοµικών Προϊόντων για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα