Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000."

Transcript

1 Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου δύναµει του άρθρου 25 του περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµου του 2000 αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµο (99/89 όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 227/90). Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Kανονισµοί δυνάµει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάµει του άρθρου 25 του περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµου του 2000 εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισµούς. Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι Περί Εφαρµογής Ορισµένων Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Κανονισµοί του Χρόνος παράδοσης αυγών. 2.-(1) Οι παραγωγοί παραδίδουν τα αυγά στα κέντρα συσκευασίας, ή τα κέντρα συσκευασίας συλλέγουν από τους παραγωγούς τα αυγά, τουλάχιστον κάθε τρίτη εργάσιµη ηµέρα. (2) Τα αυγά που διατίθενται στο εµπόριο µε την ένδειξη "έξτρα" πρέπει να παραδίδονται στα κέντρα συσκευασίας ή συλλέγονται από τα κέντρα συσκευασίας, κάθε εργάσιµη ηµέρα. Ωστόσο, η εν λόγω παράδοση ή συλλογή µπορεί να λάβει χώρα κάθε δεύτερη ηµέρα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η θερµοκρασία του χώρου στον οποίο διατηρούνται τα αυγά στην εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τους 18 C. (3)(α) Τα αυγά πάνω στα οποία πρόκειται να αποτυπωθεί η

2 ηµεροµηνία ωοτοκίας, πρέπει να παραδίδονται από τον κάθε παραγωγό στα κέντρα συσκευασίας ή τα κέντρα συσκευασίας συλλέγουν από τον κάθε παραγωγό τα αυγά, µόνο την ηµέρα της παραγωγής τους. (β) Τα αυγά τα οποία φέρουν σφραγίδα µε την ηµεροµηνία ωοτοκίας στην εγκατάσταση, παραδίδονται ή συλλέγονται το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία ωοτοκίας. (4)(α) Οι συλλέκτες παραδίδουν τα αυγά στα κέντρα συσκευασίας το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. (β) Οι έµποροι ωστόσο στις αγορές µπορούν να παραδίδουν τα αυγά όχι αργότερα από τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία παραλαβής. Αναγνώριση φορτίου. 3. Κάθε φορτίο αναγνωρίζεται από το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού ή του συλλέκτη και από την ηµεροµηνία αποστολής του. Χρόνος ταξινόµησης και σήµανσης αυγών. 4.-(1) Τα κέντρα συσκευασίας ταξινοµούν και συσκευάζουν τα αυγά το αργότερο τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί την ηµέρα παραλαβής τους στο κέντρο συσκευασίας, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες: (α) Τα αυγά που έχουν παραληφθεί από τους παραγωγούς παραδίδονται σε άλλα κέντρα συσκευασίας, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή τους, (β) όταν προγραµµατίζεται να αποτυπωθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, πάνω στα αυγά που προµηθεύουν µονάδες παραγωγής που βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε το κέντρο συσκευασίας και τα οποία δεν περιέχονται σε σφραγισµένο κιβώτιο, ταξινοµούνται και

3 συσκευάζονται την ηµέρα της ωοτοκίας ή, αν η ηµέρα της ωοτοκίας δεν είναι εργάσιµη, την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα. (2) Οι ενδείξεις στα αυγά της κατηγορίας Α και οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις µεγάλες και µικρές συσκευασίες καθώς και οι ενδείξεις των συµπληρωµατικών ηµεροµηνιών στις συσκευασίες που παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες στον καταναλωτή πρέπει να εναποτίθενται την ηµέρα της ταξινόµησης και της συσκευασίας. Έγκριση κέντρων συσκευασίας. 5.-(1) Μόνο επιχειρήσεις και παραγωγοί που πληρούν τους όρους των παραγράφων (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισµού µπορούν να εγκριθούν ως συλλέκτες ή κέντρα συσκευασίας. (2) Οι χώροι των συλλεκτών ή των κέντρων συσκευασίας πρέπει- (α) Να διαθέτουν επαρκή έκταση σε σχέση µε το µέγεθος της δραστηριότητας που ασκείται σ αυτούς. (β) να είναι κτισµένοι και εξοπλισµένοι κατά τρόπον που να διασφαλίζεται ότι- (i) (ii) (iii) Είναι δυνατός ο κατάλληλος αερισµός και φωτισµός τους, είναι δυνατός ο καλός καθαρισµός και η απολύµανσή τους, τα αυγά προφυλάσσονται από σοβαρές διακυµάνσεις της εξωτερικής θερµοκρασίας. (γ) να προορίζονται αποκλειστικά για το χειρισµό και την αποθήκευση των αυγών. Μέρος των χώρων είναι δυνατό να χρησιµοποιείται για την εναποθήκευση και άλλων προϊόντων, υπό τον όρο ότι αυτά δεν προσδίδουν στα αυγά ξένες οσµές.

4 (3) Ο τεχνικός εξοπλισµός των κέντρων συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζει τον κατάλληλο χειρισµό των αυγών και να περιλαµβάνει ιδίως- (α) Kατάλληλη εγκατάσταση ωοσκόπησης επανδρωµένη συνεχώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η οποία επιτρέπει την εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού ξεχωριστά. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης αυτόµατης µηχανής η οποία ωοσκοπεί, διαχωρίζει και ταξινοµεί κατά ποιότητα και βάρος, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη λάµπα ωοσκόπησης. (β) όργανο για τη µέτρηση του ύψους του αεροθαλάµου. (γ) µηχανή για την ταξινόµηση των αυγών κατά κατηγορία βάρους. (δ) µια ή περισσότερες ζυγαριές ρυθµισµένες για το ζύγισµα των αυγών. (ε) εξοπλισµό για τη σήµανση των αυγών. (4) Οι χώροι και ο τεχνικός εξοπλισµός πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση συντήρησης και να είναι απαλλαγµένοι από ξένες οσµές. Εγγραφή κέντρων συσκευασίας. 6.-(1) Κάθε αίτηση για έγκριση συλλέκτη ή κέντρου συσκευασίας πρέπει να απευθύνεται στην Εντεταλµένη Υπηρεσία. Παράρτηµα III Τύπος της αίτησης για έγκριση λειτουργίας κέντρου συσκευασίας επισυνάπτεται σαν τύπος Α στο Παράρτηµα ΙΙΙ. (2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία χορηγεί στο εγκεκριµένο από αυτήν κέντρο συσκευασίας διακριτικό αριθµό, ο οποίος έχει σαν πρώτα στοιχεία τα γράµµατα ΚΥ (CY).

5 Παράρτηµα IV Tύπος της προηγούµενης άδειας λειτουργίας κέντρου Συσκευασίας/συλλέκτη επισυνάπτεται σαν Τύπος Β στο Παράρτηµα IV. (3) Κάθε κέντρο συσκευασίας µετά από αίτησή του προς την Εντεταλµένη Υπηρεσία µπορεί να λάβει άδεια να συσκευάζει αυγά της κατηγορίας Α µε την ένδειξη "έξτρα" ή να αναφέρει την ηµεροµηνία ωοτοκίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό 19 ή τους όρους του Κανονισµού 20. Παράρτηµα V Τύπος της αίτησης για απόκτηση άδειας συσκευασίας αυγών Α ως "έξτρα" ή "έξτρα φρέσκα" επισυνάπτεται σαν τύπος Γ στο Παράρτηµα V. Παράρτηµα VI Τύπος της χορηγούµενης άδειας για συσκευασία αυγών Α σαν "έξτρα", ή "έξτρα φρέσκα" επισυνάπτεται σαν τύπος στο Παράρτηµα VI. Αυγά κατηγορίας Α. 7.-(1) Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: ( α) Κέλυφος µε τη µεµβράνη του: κανονικά, καθαρά, άθικτα (β) αεροθάλαµος: ύψος µη υπερβαίνον τα 6 χιλιοστά (mm), ακίνητος. ωστόσο, για αυγά µε ένδειξη "έξτρα" δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά (mm). (γ) λευκό (ασπράδι) αυγού: καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους σύστασης, χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής. (δ) κρόκος αυγού: ορατός κατά την ωοσκόπηση

6 (ε) γεννητικό κύτταρο: (βλαστικός δίσκος) µόνον ως σκιά, χωρίς εµφανή περίµετρο, µη αποµακρυνόµενος αισθητά από το κέντρο του αυγού κατά την περιστροφή και χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής. ανεπαίσθητη ανάπτυξη. (στ) οσµή: χωρίς ξένες οσµές. (2) Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πρέπει να πλένονται ή να καθαρίζονται µε άλλο τρόπο πριν ή µετά την κατάταξη. (3) Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν πρέπει να υπόκεινται σε καµία διεργασία διατήρησης, ούτε να έχουν ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις όπου η θερµοκρασία διατηρείται τεχνητώς κάτω των + 5 C. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως ψυχθέντα τα αυγά τα οποία έχουν παραµείνει σε θερµοκρασία κατώτερη των +5 C στον ίδιο χώρο που πραγµατοποιείται η λιανική πώληση ή στις πλησίον αυτών εγκαταστάσεις, εφόσον η ποσότητα που είναι αποθηκευµένη στις εγκαταστάσεις αυτές δεν υπερβαίνει την ποσότητα που απαιτείται για τρεις ηµέρες λιανικής πώλησης στον χώρο αυτό. Αυγά κατηγορίας Β. 8.-(1)Τα αυγά της κατηγορίας Β πρέπει να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: ( α) κέλυφος: κανονικό, άθικτο, (β) αεροθάλαµος: ύψος µη υπερβαίνον τα 9 χιλιοστά (mm) (γ) λευκό (ασπράδι) αυγού: καθαρό, διαυγές και χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής.

7 (δ) κρόκος αυγού: ορατός κατά την ωοσκόπηση µόνο σαν σκιά (το χαρακτηριστικό αυτό δεν απαιτείται για τα διατηρηµένα σε άσβεστο αυγά) και χωρίς ξένα σώµατα οποιασδήποτε µορφής. (ε) γεννητικό κύτταρο: (βλαστικός δίσκος) µε ανεπαίσθητη ανάπτυξη. (στ) οσµή: χωρίς ξένες οσµές. (2) Η κατηγορία Β περιλαµβάνει αυγά τριών οµάδων: (α) Αυγά µη ψυχθέντα ούτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διατηρηµένα: Αφορά αυγά της κατηγορίας Β τα οποία δεν έχουν υποστεί καµία διεργασία διατήρησης και δεν έχουν ψυχθεί σε χώρους ή εγκαταστάσεις όπου η θερµοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω των +5 C. εντούτοις, δεν θεωρούνται ως ψυχθέντα τα αυγά τα οποία έχουν διατηρηθεί σε θερµοκρασία κάτω των +5 C κατά τη διάρκεια µεταφοράς τους που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες ή στον ίδιο χώρο που πραγµατοποιείται η λιανική πώληση ή στις πλησίον αυτού εγκαταστάσεις, εφόσον η ποσότητα που είναι αποθηκευµένη στις εγκαταστάσεις αυτές δεν υπερβαίνει την ποσότητα που απαιτείται για τρεις ηµέρες λιανικής πώλησης στον χώρο αυτό. (β) Αυγά ψυχθέντα: Αφορά αυγά της κατηγορίας Β τα οποία έχουν ψυχθεί σε χώρους όπου η θερµοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω των +5 C.

8 (γ) Αυγά διατηρηµένα: Αφορά αυγά της κατηγορίας Β τα οποία έχουν διατηρηθεί, σε ψύξη ή όχι, σε αεριούχο µείγµα η σύσταση του οποίου διαφέρει από εκείνη του ατµοσφαιρικού αέρα, ή εκείνα τα οποία έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο διατήρησης. Αυγά κατηγορίας Γ. 9. Τα αυγά της κατηγορίας Γ είναι αυγά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που αφορούν τα αυγά των κατηγοριών Α και Β και µπορούν να διατεθούν µόνο σε βιοµηχανίες ειδών διατροφής. Ταξινόµηση των αυγών σε κατηγορίες βάρους. 10.-(1) Τα αυγά της κατηγορίας Α ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες βάρους: (α) XL-πολύ µεγάλο: 73 g και άνω, (β) L-µεγάλο: 63 g και άνω µέχρι 73 g, (γ) Μ-µεσαίο: από 53 g µέχρι 63 g, (δ) S-µικρό: κάτω από 53 g. (2) Στις συσκευασίες θα αναφέρονται οι κατηγορίες βάρους µε τα αντίστοιχα γράµµατα, όπως ορίζονται στην παράγραφο (1) ή σε συνδυασµό και των δύο, που µπορεί να συµπληρώνονται και από τις αντίστοιχες κλίµακες. Σήµανση των αυγών της κατηγορίας Α. 11. Στην περίπτωση σήµανσης αυγών της κατηγορίας Α εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: (α) το διακριτικό σήµα της κατηγορίας Α είναι κύκλος διαµέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστοµέτρων (mm), (β) το διακριτικό σήµα της κατηγορίας βάρους είναι το (τα) γράµµα(-τα), όπως ορίζεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 10, ύψους 2 έως 3 mm, τοποθετηµένο εντός του

9 προαναφερθέντος κύκλου, (γ) ο αριθµός του κέντρου συσκευασίας αποτελείται από τρία τουλάχιστο ψηφία, ύψους τουλάχιστο 5 mm, (δ) η ένδειξη της ηµεροµηνίας συσκευασίας αποτελείται από ψηφία ύψους τουλάχιστο 5 mm που σχηµατίζουν τη λέξη "συσκευασθέν", ακολουθούµενη από την ηµεροµηνία, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 16 (1)(α). Σήµανση των αυγών των κατηγοριών Β και Γ. 12.-(1)Το διακριτικό σήµα της κατηγορίας ποιότητας για τα κατηγορίας Β είναι- (α) Για "αυγά µη ψυχθέντα ούτε διατηρηµένα, κύκλος διαµέτρου τουλάχιστο 12 mm, ο οποίος περιέχει το γράµµα Β, σε όρθια θέση, ύψους τουλάχιστο 5 mm. (β) για "αυγά ψυχθέντα", ισόπλευρο τρίγωνο µε πλευρά ύψους τουλάχιστο 10 mm. (γ) για "αυγά διατηρηµένα", ρόµβος µε διαγωνίους 16 και 7 mm, Η σήµανση που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (β) και (γ) πρέπει να προηγείται της ψύξης ή της διαδικασίας διατήρησης των αυγών. Για τα διατηρηµένα σε άσβεστο αυγά, η σήµανση µπορεί να τεθεί στο τέλος της διαδικασίας διατήρησης. (2) Το διακριτικό σήµα της κατηγορίας ποιότητας για τα αυγά της κατηγορίας Γ είναι κύκλος διαµέτρου τουλάχιστο 12 mm που περιέχει το γράµµα Γ ή/και C σε όρθια θέση, ύψους τουλάχιστο 5 mm. (3) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων, τα αυγά των κατηγοριών Β και Γ δεν απαιτείται να φέρουν σήµατα σε

10 περίπτωση απευθείας παράδοσής τους στις βιοµηχανίες τροφίµων, εφόσον οι συσκευασίες που περιέχουν τα αυγά φέρουν σαφή ένδειξη του προορισµού αυτού. Σήµανση των αυγών. 13.-(1) Τα διακριτικά σήµατα που τίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών 11 και 12 και οι ενδείξεις επί των αυγών που αναφέρονται στους Κανονισµούς 18, 19, 20 και 22 πρέπει να είναι ευανάγνωστες. (2) Τα αυγά πρέπει να σφραγίζονται µε ανεξίτηλο χρώµα, ανθεκτικό στο βρασµό. Οι χρησιµοποιούµενες ουσίες που µπορούν να χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιµα Κανονισµών των 1983 εως 1995 ή οποιοδήποτε άλλων τους τροποποιούν ή αντικαθιστούν, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συσκευασίες αυγών. 14.-(1) Οι συσκευασίες, περιλαµβανοµένων των εσωτερικών επενδύσεων, πρέπει να είναι ανθεκτικές στα χτυπήµατα, ξηρές, καθαρές σε καλή κατάσταση συντήρησης, κατασκευασµένες από υλικά τέτοια ώστε τα αυγά να προφυλάσσονται από ξένες οσµές και από τον κίνδυνο χειροτέρευσης της ποιότητάς τους. (2) Οι µεγάλες συσκευασίες, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών επενδύσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και την αποστολή των αυγών, µπορούν να επαναχρησιµοποιούνται µόνο εφόσον είναι σε καινούργια κατάσταση και ανταποκρίνονται στις τεχνικές και υγειονοµικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1). Οι µεγάλες συσκευασίες που επαναχρησιµοποιούνται δεν πρέπει να εµφανίζουν καµία προηγούµενη σήµανση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση. (3) Οι µικρές συσκευασίες δεν µπορούν να

11 επαναχρησιµοποιηθούν. (4) Όταν η παράδοση αυγών γίνεται απευθείας από τον συσκευαστή στο λιανικό εµπόριο αυγών που προορίζονται για πώληση χύµα σε µικρές ποσότητες, τα αυγά αυτά δύνανται να µην συσκευάζονται σε µεγάλες συσκευασίες στην περίπτωση παράδοσης σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από το κέντρο συσκευασίας και για ποσότητες µικρότερες από αυγά ανά αποστολή και για λιγότερο από 360 αυγά ανά αγοραστή. Στα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναγράφονται η ονοµασία, η διεύθυνση και ο αριθµός του κέντρου συσκευασίας, καθώς και η κατηγορία ποιότητας και βάρους και η ηµεροµηνία ταξινόµησης. Αποθήκευση και µεταφορά αυγών. 15.(1) Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται σε τόπους καθαρούς, ξηρούς και απαλλαγµένους από εξωτερική οσµή. (2) Τα αυγά κατά τη µεταφορά πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ξηρά και χωρίς ξένες οσµές και να προφυλάσσονται αποτελεσµατικά από τα χτυπήµατα, τις καιρικές συνθήκες και την επίδραση του φωτός. (3) Τα αυγά πρέπει να διατηρούνται κατά την αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και κατά την µεταφορά από τον παραγωγό στον συλλέκτη ή στο κέντρο συσκευασίας, σε κατάλληλη θερµοκρασία που να εξασφαλίζει την άριστη δυνατή διατήρηση της ποιότητάς τους. (4) Τα αυγά κατά την αποθήκευση τους και κατά την µεταφορά τους πρέπει να προφυλάσσονται από την επίδραση των ακραίων θερµοκρασιών. Μέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία κατά την αποθήκευση/µεταφορά των αυγών είναι 18 C κελσίου. Ένδειξη ηµεροµηνίας τελευταίας 16.(1) Η ένδειξη της ηµεροµηνίας ελάχιστης χρονικής διατηρησιµότητας στις συσκευασίες, αναγράφεται τη στιγµή της

12 χρήσης. συσκευασίας και πρέπει να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) Κατανάλωση κατά προτίµηση πριν από... (β) Βest before... Για το σκοπό αυτό, η ηµεροµηνία αναγράφεται µε τη βοήθεια δύο οµάδων ψηφίων που αντιστοιχούν κατά σειρά: (α) Στην ηµέρα, από 01 έως 31, (β) στο µήνα, από 01 έως 12. (2) Οι µεγάλες συσκευασίες, καθώς και οι µικρές συσκευασίες, ακόµη και όταν αυτές περιέχονται σε µεγάλες συσκευασίες, φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια µε ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία, ένδειξη που συνιστά στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά εντός ψυγείου µετά την αγορά τους. (3) Σε περίπτωση πωλήσεων αυγών χύµα, η αντίστοιχη µε την αναφερόµενη στην παράγραφο (2) ένδειξη αναγράφεται µε τρόπο ευκρινή και σαφή για τον καταναλωτή. Ένδειξη ηµεροµηνίας συσκευασίας. 17. Η ένδειξη της ηµεροµηνίας συσκευασίας περιλαµβάνει τουλάχιστο µία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) Ηµεροµηνία συσκευασίας:..., (β) Packing date:..., µαζί µε τις δύο οµάδες ψηφίων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 16. Προαιρετική ένδειξη της ηµεροµηνίας πώλησης. 18.-(1) Πέρα από την ηµεροµηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιµότητας ή/και της ηµεροµηνίας συσκευασίας, η

13 συνιστώµενη ηµεροµηνία πώλησης µπορεί επίσης να αναγράφεται από τον έµπορο τη στιγµή της συσκευασίας στα αυγά ή στις συσκευασίες που τα περιέχουν ή και στα δύο. (2) Η συνιστώµενη ηµεροµηνία πώλησης αποτελεί ένδειξη της προθεσµίας στην οποία πρέπει να διατεθούν τα αυγά προς πώληση στους καταναλωτές, µετά δε την παρέλευση της υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αυτών επί επτά ηµέρες. Η εν λόγω ένδειξη αναγράφεται µε τέτοιο τρόπο ώστε τα αυγά της κατηγορίας "Α", όταν διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, να εξακολουθούν να πληρούν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 7 έως της λήξη της περιόδου αποθήκευσης. Η ηµεροµηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιµότητας αντιστοιχεί µε τη λήξη αυτής της περιόδου αποθήκευσης. Η ένδειξη πρέπει να διατυπώνεται έτσι ώστε η συνιστώµενη ηµεροµηνία πώλησης να είναι σαφής. (3) Η ηµεροµηνία ωοτοκίας µπορεί να αναγράφεται από τον έµπορο στα πακέτα τη στιγµή της συσκευασίας και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφεται επίσης και στα αυγά που περιέχονται στα πακέτα. Ωστόσο, η ηµεροµηνία ωοτοκίας είναι δυνατόν να σφραγίζεται πάνω στα αυγά στην εγκατάσταση. Παράρτηµα Ι (4) Για την ένδειξη των ηµεροµηνιών πάνω στα αυγά που αναφέρονται στον Κανονισµό αυτό και σε περίπτωση που οι ηµεροµηνίες πώλησης και ωοτοκίας τοποθετούνται επίσης στα πακέτα, χρησιµοποιούνται µία ή περισσότερες από τις λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. (5) Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται στον Κανονισµό αυτό αναγράφονται µε τη βοήθεια δύο οµάδων ψηφίων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 16. Όροι στη σήµανση αυγών µε ηµερονηνία ωοτοκίας. 19. Κατά την αναφορά της ηµεροµηνίας ωοτοκίας πάνω στα αυγά καθώς και στις συσκευασίες που τα περιέχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 18, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

14 (1) Τα κέντρα συσκευασίας πρέπει να τηρούν ειδικά µητρώα µε- (α) Τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών που προµηθεύουν τέτοια αυγά, οι οποίοι εγκρίνονται µετά από επιθεώρηση της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, (β) τον αριθµό των ωοτόκων ορνίθων που διατηρεί κάθε παραγωγός, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εντεταλµένη Υπηρεσία. (2) οι παραγωγοί που αναφέρονται στην παράγραφο (1), επιθεωρούνται στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, και οι οποίοι πρέπει να τηρούν ενηµερωµένα µητρώα µε: (α) την ηµεροµηνία εισαγωγής των ωοτόκων ορνίθων στην εκµετάλλευση, την ηλικία που είχαν κατά την ηµεροµηνία αυτή οι ωοτόκες όρνιθες καθώς και τον αριθµό τους. τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ξεχωριστά κατανεµηµένα ανά µονάδα παραγωγής, (β) την καθηµερινή παραγωγή αυγών για κάθε θάλαµο ωοτόκων ορνίθων, (γ) τον αριθµό ή το βάρος των αυγών που παραδίδονται και στα οποία πρόκειται να σφραγισθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, ή στα οποία έχει ήδη σφραγισθεί στην εγκατάσταση η ηµεροµηνία αυτή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι κατανεµηµένα ανά αγοραστή και να περιλαµβάνουν το όνοµα και τη διεύθυνσή του, καθώς και τον αριθµό του κέντρου συσκευασίας. (3) Τα αυγά πάνω στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, παραδίδονται στα κέντρα συσκευασίας µέσα σε σφραγισµένα κιβώτια, εκτός εάν οι µονάδες παραγωγής βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε αυτά τα κέντρα. Τα φορτία αυτών των αυγών καθώς και των αυγών πάνω στα οποία έχει ήδη σφραγισθεί στο αγρόκτηµα η ηµεροµηνία ωοτοκίας αναγνωρίζεται από-

15 (α) Την ηµεροµηνία ωοτοκίας, (β) το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό του παραγωγού, µαζί µε κωδικοποιηµένη αναφορά του θαλάµου των ωοτόκων ορνίθων από τον οποίο προέρχονται τα αυγά, (γ) την ηµεροµηνία αποστολής, (δ) τον αριθµό ή το βάρος των αυγών κατά την παράδοση. Οι πληροφορίες αυτές εµφαίνονται πάνω στα κιβώτια και στα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται στο κέντρο συσκευασίας για έξι τουλάχιστον µήνες. (4) τα κιβώτια που αναφέρονται στην παράγραφο (3) ανοίγονται στο κέντρο συσκευασίας αµέσως πριν αρχίσει η ταξινόµηση. Όλα τα αυγά από το ίδιο κιβώτιο ταξινοµούνται και συσκευάζονται χωρίς διακοπή. Η ηµεροµηνία ωοτοκίας σφραγίζεται κατά ή αµέσως µετά την ταξινόµηση για τα αυγά που πρόκειται να σφραγισθούν. (5) Στην περίπτωση κέντρων συσκευασίας που εφοδιάζονται Από τις δικές τους µονάδες παραγωγής οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τα αυγά που δεν περιέχονται σε σφραγισµένα κιβώτια, τα αυγά πρέπει να- (α) Σφραγίζονται µε την ηµεροµηνία της ωοτοκίας. Τα αυγά που παράγονται σε µη εργάσιµη ηµέρα µπορούν να σφραγίζονται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί µαζί µε τα αυγά που παράγονται αυτή την ηµέρα, µε την ηµεροµηνία της πρώτης εργάσιµης ηµέρας, ή (β) ταξινοµούνται και συσκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 4, ή (γ) παραδίδονται σε άλλα κέντρα συσκευασίας ή βιοµηχανίες, την ηµέρα της ωοτοκίας ή εάν η ηµέρα ωοτοκίας είναι αργία, την

16 πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Τα κέντρα συσκευασίας που δέχονται αυγά από εξωτερικούς παραγωγούς για τους οποίους δεν έχει προβλεφθεί να αναφέρουν την ηµέρα ωοτοκίας, τα αυγά αυτά αποθεµατοποιούνται ξεχωριστά και υφίστανται ξεχωριστή µεταχείριση. Τα κέντρα συσκευασίας διατηρούν ηµερήσια µητρώα της αποδοχής ή συγκέντρωσης και της ταξινόµησης των αυγών αυτών. (6) τα κέντρα συσκευασίας τηρούν ειδικά µητρώα για- (α) Τις καθηµερινές ποσότητες, ανά παραγωγό, των αυγών που φθάνουν στο κέντρο και στα οποία πρόκειται να σφραγισθεί η ηµεροµηνία ωοτοκίας, ή στα οποία έχει ήδη σφραγισθεί στην εγκατάσταση η ηµεροµηνία αυτή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος, της διεύθυνσης και του αριθµού έγκρισης του παραγωγού, (β) την καθηµερινή ποσότητα και την κατά βάρος ταξινόµηση αυτών των αυγών, (γ) τον αριθµό ή/και το βάρος των αυγών που έχουν πωληθεί κατά κατηγορία βάρους και αγοραστή, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος και της διεύθυνσης του αγοραστή. (7) οι µονάδες παραγωγής και τα κέντρα συσκευασίας που αναφέρονται στην παράγραφο (1) επιθεωρούνται από τους Επιθεωρητές τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο µήνες. Όροι στη σήµανση αυγών ανάλογα µε την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής. Παράρτηµα ΙΙ 20.-(1) Για την ένδειξη της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής, εκτός από την περίπτωση του οργανικού ή βιολογικού είδους εκτροφής, στα αυγά κατηγορίας Α καθώς και στις µικρές συσκευασίες που περιέχουν τέτοια αυγά, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται άλλοι όροι εκτός από αυτούς που αναφέρονται κατωτέρω και, εν πάση περιπτώσει, µόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ.

17 Στη συσκευασία: (α) Αυγά ελεύθερης βοσκής Free range eggs (β) Αυγά περιορισµένης βοσκής Semi-intensive eggs Στα αυγά: Ελεύθερης βοσκής Free range Περιορισµένης βοσκής Semi-intensive (γ) Αυγά δαπέδου µε στρωµνή Deep litter eggs απέδου-στρωµνής Deep litter (δ) Αυγά κλιµακωτής σχάρας Perchery eggs ("Barn eggs") Κλιµακωτής σχάρας Perchery (Barn) (ε)κλωβοστοιχίας Εggs from caged eggs Κλωβοστοιχίας Cage production Οι όροι αυτοί δύνανται να συµπληρώνονται από ενδείξεις που αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής. Σε περίπτωση πωλήσεων χύµα, οι ενδείξεις του τύπου εκτροφής χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον κάθε αυγό φέρει την αντίστοιχη σήµανση. (2) Τα κέντρα συσκευασίας τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί µε ειδική προς τούτο άδεια, να χρησιµοποιούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο (1), που εξασφαλίζεται µετά από υποβολή σχετικής αίτησης προς την Εντεταλµένη Υπηρεσία, πρέπει να τηρούν σε ξεχωριστό µητρώο ανάλογα µε την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής- (α) Το όνοµα και τη διεύθυνση των παραγωγών των αυγών αυτών, οι οποίοι πρέπει να εγγράφονται µετά από αίτηση που υποβάλλουν στην Εντεταλµένη Υπηρεσία και µετά από

18 προγενέστερο έλεγχο από την Εντεταλµένη Υπηρεσία, (β) τον αριθµό των ορνίθων που εκτρέφονται από κάθε παραγωγό, εάν αυτό ζητηθεί από την Εντεταλµένη Υπηρεσία. Τέτοια µητρώα τηρούνται στην εκµετάλλευση τουλάχιστο επί έξι µήνες µετά την καταστροφή του σµήνους των ορνίθων. Παράρτηµα VII Παράρτηµα VIII Τύπος αίτησης για εξασφάλιση άδειας και άδειας σήµανσης των αυγών µε βάση την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής επισυνάπτονται σαν τύπος Ε και ΣΤ στα Παραρτήµατα VII και VIII αντίστοιχα. Παράρτηµα ΙΧ Παράρτηµα Χ Τύπος αίτησης παραγωγών για εξασφάλιση άδειας και τύπος Αδειας παραγωγής αυγών ειδικών κατηγοριών µε βάση την πτηνοτροφική µέθοδο εκτροφής επισυνάπτονται σαν Τύπος Ζ και τύπος Η στα Παραρτήµατα ΙΧ και Χ, αντίστοιχα. Οι εν λόγω παραγωγοί ελέγχονται τακτικά. Ενηµερώνουν το µητρώο που τηρούν εγγράφοντας την ηµεροµηνία εισαγωγής στην εγκατάσταση, την ηλικία που είχαν κατά την ηµεροµηνία αυτή και τον αριθµό των ωοτόκων ορνίθων, την παραγωγή και τις παραδόσεις αυγών, καθώς και την ηµεροµηνία αποστολής και τα ονόµατα των αγοραστών. Γλώσσες σήµανσης. (3)(α) Τα αυγά µε τις ενδείξεις της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής, αποστέλλονται προς τα κέντρα συσκευασίας στην Ελληνική ή και σε περισσότερες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (β) Τα φορτία αναγνωρίζονται από το όνοµα και την ηµεροµηνία αποστολής και παράδοσης, καθώς και από τα ενηµερωµένα µητρώα των στοιχείων αυτών και των αποθεµάτων σε εβδοµαδιαία βάση που τηρούνται από τα κέντρα συσκευασίας. (4) Τα αυγά όπως αναφέρονται στην παράγραφο (1),

19 ταξινοµούνται και συσκευάζονται µόνο κατά τις ηµέρες που ανακοινώνονται στην Εντεταλµένη Υπηρεσία τουλάχιστον µία εργάσιµη ηµέρα πριν την ηµέρα της συσκευασίας. Τα αυγά αυτά πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από τα άλλα αυγά κατά την αποθήκευση, την ταξινόµηση και τη συσκευασία. (5) Τα κέντρα συσκευασίας, που χρησιµοποιούν τις ενδείξεις της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής πρέπει να τηρούν ξεχωριστά µητρώα για την καθηµερινή ταξινόµηση κατά ποιότητα και βάρος και για τις πωλήσεις αυγών και µικρών συσκευασιών που έχουν σφραγισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (1), συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος και της διεύθυνσης του αγοραστή, του αριθµού των συσκευασιών, του αριθµού ή/και του βάρους των αυγών που έχουν πωληθεί κατά κατηγορία βάρους και ηµεροµηνία παράδοσης, καθώς και των αποθεµάτων των καταχωρηµένων αυγών σε εβδοµαδιαία βάση. Τα κέντρα συσκευασίας έχουν τη δυνατότητα, αντί να τηρούν µητρώα πωλήσεων, να τηρούν αρχεία τιµολογίων ή αποδείξεων παράδοσης, όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο (1). (6) Οι χονδρέµποροι και οι συλλέκτες πρέπει να τηρούν µητρώα για τις αγοραπωλησίες και µητρώα των αποθεµάτων για τα αυγά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου (1). Οι συλλέκτες πρέπει να είναι σε θέση να δείχνουν γι αυτά τα αυγά- (α) Τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες των συλλεγέντων αυγών. (β) τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των παραγωγών. (γ) τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα σχετικά κέντρα συσκευασίας. Οι χονδρέµποροι (συµπεριλαµβανοµένων και των

20 συναλλασσοµένων που είναι ενδιάµεσοι και δεν έχουν άµεση επαφή µε τα αυγά) πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν για τα αυγά αυτά- (i) (ii) Τις ηµεροµηνίες και τις ποσότητες που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν. τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των προµηθευτών /αγοραστών. Επιπλέον, οι χονδρέµποροι οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα αυγά πρέπει να τηρούν εβδοµαδιαίο µητρώο των φυσικών αποθεµάτων. Αντί να τηρούν ειδικά µητρώα αγοραπωλησιών, οι συλλογείς και οι χονδρέµποροι µπορούν να τηρούν φακέλους τιµολογίων ή δελτία παράδοσης που φέρουν τις ενδείξεις της πτηνοτροφικής µεθόδου εκτροφής. (7) Οι µεγάλες συσκευασίες που περιέχουν αυγά ή αυτές που περιέχουν µικρές συσκευασίες, στις οποίες η σήµανση έχει γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο (1), πρέπει να φέρουν µία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. (8) Οι διατάξεις των παραγράφων (2) έως (6) δεν εφαρµόζονται, όταν χρησιµοποιείται ένδειξη της κλωβοστοιχίας. Εµπιστευτικότητα στοιχείων. 21.-(1) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που παρέχονται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 19 και 20, παράγραφος (2), στο βαθµό που αφορούν φυσικά πρόσωπα. (2) Τα στοιχεία που καταχωρούνται στα µητρώα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για την εφαρµογή των παρόντων Κανονισµών.

21 Σήµανση των αυγών ανάλογα της χώρας προέλευσής. 22.-(1) Για την αναγραφή της χώρας προέλευσης στα αυγά της κατηγορίας Α ή στις µικρές συσκευασίες που περιέχουν τέτοια αυγά, οι όροι ή/και σύµβολα που χρησιµοποιούνται µπορούν να αναφέρονται στο κράτος προέλευσης ή/και στις διοικητικές ή σε άλλες περιοχές, που καθορίζονται από τον Υπουργό του κράτους στο οποίο παρήχθησαν τα αυγά. Στην περίπτωση πωλήσεων αυγών χύµα, οι εν λόγω ενδείξεις της προέλευσης των αυγών χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον τα αυγά φέρουν το καθένα τους αντίστοιχους όρους ή/και τα σύµβολα. (2) Τα κέντρα συσκευασίας που χρησιµοποιούν τις ενδείξεις ή/και τα σύµβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πρέπει να τηρούν λεπτοµερές µητρώο παραδόσεων ανάλογα µε την προέλευση τους, αναφέροντας το όνοµα και τη διεύθυνση του παραγωγού, τον αριθµό ή το βάρος των αυγών και την ηµεροµηνία παράδοσης. Οι παραγωγοί πρέπει να ενηµερώνουν τα µητρώα που τηρούν, εγγράφοντας τον αριθµό και την ηλικία των ωοτόκων ορνίθων, καθώς και την παραγωγή και τις παραδόσεις αυγών, την ηµεροµηνία αποστολής και τα ονόµατα των αγοραστών. (3) Τα κέντρα συσκευασίας που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πρέπει να τηρούν ξεχωριστά µητρώα, στα οποία να καταχωρούν την ηµερήσια παραγωγή αυγών κατά ποιότητα, τις κατηγορίες βάρους και τις πωλήσεις µικρών συσκευασιών και αυγών στα οποία η σήµανση γίνεται µε τους όρους ή/και µε τα σύµβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (1), µε το όνοµα και τη διεύθυνση του αγοραστή, τον αριθµό ή το βάρος των συσκευασιών και των πωληθέντων αυγών, την ηµεροµηνία παράδοσης, καθώς και τα αποθέµατα πάνω σε εβδοµαδιαία βάση. Τα κέντρα συσκευασίας αντί των αναφεροµένων µητρώων, µπορούν να τηρούν φακέλους των αποδείξεων ή των δελτίων παράδοσης των αυγών αυτών, αναφέροντας τις ενδείξεις που αναγράφονται στην παράγραφο (1).

22 (4) Οι µεγάλες συσκευασίες που περιέχουν αυγά ή µικρές συσκευασίες, στις οποίες η σήµανση γίνεται µε τους όρους ή/και µε τα σύµβολα που αναφέρονται στην παράγραφο (1), πρέπει να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις ή/και τα σύµβολα. Ταινίες επικόλλησης. 23.-(1) Οι ταινίες και οι ετικέτες των µεγάλων συσκευασιών πρέπει να είναι λευκές και οι ενδείξεις πρέπει να τυπώνονται µε µαύρους χαρακτήρες πάνω στις ταινίες και στις ετικέτες αυτές. (2) Εκτός από τις ενδείξεις που φέρουν οι µεγάλες και οι µικρές συσκευασίες, οι επικολλούµενες ταινίες και ετικέτες, οι οποίες µπορούν να είναι αριθµηµένες, φέρουν επίσηµη σήµανση που καθορίζεται από την Εντεταλµένη Υπηρεσία. Σήµανση συσκευασιών αυγών που προορίζονται για µεταποίηση. 24.-(1) Τα ακόλουθα αυγά τίθενται σε εµπορία σε συσκευασίες εφοδιασµένες µε ταινίες και ετικέτες χρώµατος κίτρινου, οι οποίες δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µετά το άνοιγµα: (α) Τα αυγά που παράγονται στη ηµοκρατία και παραδίδονται για µεταποίηση σε επιχειρήσεις της βιοµηχανίας ειδών διατροφής τα οποία δεν έχουν ταξινοµηθεί σε κατηγορίες Α, Β ή Γ. (β) τα αυγά των κατηγοριών Α ή Β που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών αυτών και δεν έχουν επαναταξινοµηθεί. (γ) τα αυγά κατηγορίας Γ ή C. (2) Οι επικολλούµενες ταινίες και ετικέτες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) είναι σύµφωνες µε το υπόδειγµα που καθορίζεται από την Εντεταλµένη Υπηρεσία.

Κ.Δ.Π. 227/ Έγκριση κέντρων συσκευασίας. Εγγραφή κέντρων συσκευασία

Κ.Δ.Π. 227/ Έγκριση κέντρων συσκευασίας. Εγγραφή κέντρων συσκευασία E.E. Παρ. III(I) 993 Κ.Δ.Π. 227/2000 Αρ. 3423, 28.7.2000 Αριθμός 227 Οι περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3420, 21/7/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3420, 21/7/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3420 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ N.118(I)/2000 O περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 340/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2295/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης εκεµβρίου 2003 περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

1305 ΚΛΠ. 290/2000 Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3449,17.11.2000 1305 ΚΛΠ. 290/2000 Αριθμός 290 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπαραγγιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

1444 Κ.Δ.Π. 318/2000

1444 Κ.Δ.Π. 318/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3449,17.11.2000 1444 Κ.Δ.Π. 318/2000 Αριθμός 318 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ροδάκινων και Νεκταρινιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

1396 Κ.Δ.Π. 310/2000

1396 Κ.Δ.Π. 310/2000 E.E. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3449,17.11.2000 1396 Κ.Δ.Π. 310/2000 Αριθμός 310 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σκόρδων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1354 Κ.Δ.Π. 300/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 300 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κουνουπιδιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού

το 1/2 του μήκους του ραδικιού του μήκους του ραδικιού E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1383 Κ.Δ.Π. 307/2000 Αρ. 344,17.11.2000 Αριθμός 307 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ραδικιών Witloof Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1378 Κ.Α.Π. 306/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 306 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρότων Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28) E.E. Παρ. III(I) 1300 Κ.Δ.Π. 289/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 289 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ντοματών που είναι καρποί της ποικιλίας Lycopersicum esculentum Mill Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28)

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 28) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1148 Κ.Δ.Π. 117/2001 Αρ. 3481, 16.3.2001 Αριθμός 117 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρυδιών Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΩΝ Τα χορηγούμενα αυγά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρο 87) του 2011, τις ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π. 221/2001 Αρ. 3502, Αριθμός 221 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ

Κ.Α.Π. 221/2001 Αρ. 3502, Αριθμός 221 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ 32 του 1962 10 του 1963 79 του 1966 18 του 1972 202 του 1987 11(1) του 1995 116(1) του 2000. Συνοπτικός τίτλος. Κοινοί Κανόνες Ποιότητας. Παράρτημα. E.E. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 2530 Κ.Α.Π. 221/2001 Αρ. 3502, 25.5.2001

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3601 της 10ης ΜΑ Ι ΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1160 Κ.Α.Π. 10/001 Αρ. 481, 16..001 Αριθμός 10 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδαλόψιχας Κανονισμοί του 001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

τα προϊόντα πρέπει να είναι

τα προϊόντα πρέπει να είναι E.E. Παρ. III(I) 1333 ΚΛ.Π. 295/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 295 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μαρουλιών, Κατσαρών Αντιδιών και Πλατύφυλλων Αντιδιών (Σκαρόλες) Κανονισμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 Για σκοπούς Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Εφημερίδα της EE: L 334, 16.12.2011, σ. 1. (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΦΕΣ-ΜΕΛΙ-ΕΙΔΗ-ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Άρθρο 144 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΘΕΥΤΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε έμπορο (καφεκόπτη, παντοπώλη, ζαχαροπλάστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 25 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 25 Απριλίου 2013 Αθήνα 25 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα μας οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποιημένων προϊόντων. Η σωστή επιλογή τους και η

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 125/ κατηγοριών. (1) Η Γερμανία και Ολλανδία φέρουν επιφυλάξεις με προτίμηση μέγιστου ποσοστού υγρασίας το 6,0%

Κ.Δ.Π. 125/ κατηγοριών. (1) Η Γερμανία και Ολλανδία φέρουν επιφυλάξεις με προτίμηση μέγιστου ποσοστού υγρασίας το 6,0% i:.e. Παρ. III(I) 85 Κ.Α.Π. 25/200 Αρ. 348, 6.3.200 Αριθμός 25 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ψίχας Χαλεπιανών και Ξεφλουδισμένης Ψίχας Χαλεπιανών Κανονισμοί του 200, που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι κανόνες έχουν σαν αντικείμενο να προσδιορίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι κανόνες έχουν σαν αντικείμενο να προσδιορίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 55 Κ.Δ.Π. 0/001 Αρ. 50, 5.5.001 Αριθμός 0 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6Α Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Οργανισµός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - ΝΠΙ Ιθάκης 45-47, 112 51 Αθήνα Τηλ.:8231 277, Fax: 8231 438, e-mail : agrocert@otenet.gr, website: www.agrocert.gr ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 493 Κ.Δ.Π. 108/2000 Αρ. 3403,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 493 Κ.Δ.Π. 108/2000 Αρ. 3403, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 493 Κ.Δ.Π. 108/2000 Αρ. 3403, 21.4.2000 Αριθμός 108 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1962 ΕΩΣ 1995) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6Α Ο Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Νωπών Οπωρολαχανικών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς:28-7-2017

Διαβάστε περισσότερα

2556 Κ.Δ.Π. 226/2001. Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ

2556 Κ.Δ.Π. 226/2001. Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3502, 25.5.200 2556 Κ.Δ.Π. 226/200 Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ 32 του 962 0 του 963 79 του 966 8 του 972 202 του 987 () του 995 6()

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου.

«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου. Ν. 101(Ι)/2000 Ο περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Κρέατος Πουλερικών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 80 Κ.Δ.Π. 4/00 Αρ. 48, 6..00 Αριθμός 4 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Χαλεπιανών Κανονισμοί του 00, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑ! ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4045 Κ.Δ.Π. 480/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 480 Οι περί των Υγειονομικών Όρων για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τί πρέπει να προσέξουμε στις αγορές του Πάσχα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τί πρέπει να προσέξουμε στις αγορές του Πάσχα Αθήνα 3 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί πρέπει να προσέξουμε στις αγορές του Πάσχα Οι παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες τις ημέρες του Πάσχα μας οδηγούν σε αγορά και κατανάλωση κυρίως φρέσκων, μη τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004

/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 704 6978 704/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2)(α) και (β) των περί Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΟΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9 κατ 23(3)(ε)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΟΣ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9 κατ 23(3)(ε) E.E. Παρ. ΙΠ (I) 701 Κ.Δ.Π. 193/89 Αρ. 2440,15.9.89 Αριθμός 193 Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα Αναθεώρηση Έκτης Σειράς) Κανονισμός του 1989, ο οποίος εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 3651 Κ.Δ.Π. 347/2001 Αρ. 3525,

E.E. Παρ. III(I) 3651 Κ.Δ.Π. 347/2001 Αρ. 3525, E.E. Παρ. III(I) 365 Κ.Δ.Π. 347/00 Αρ. 355, 4.8.00 Αριθμός 347 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 96 ΕΩΣ 000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6 Α Ο Υπουργός Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

2652 Κ.Δ.Π. 273/2002

2652 Κ.Δ.Π. 273/2002 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3608, 3..00 6 Κ.Δ.Π. 73/00 Αριθμός 73 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αποξηραμένων Μήλων Κανονισμοί του 00, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

AITΗΣΗ (ΑΥΓΑ ΟΡΝΙΘΩΝ - ΚΑΝ(ΕΚ) 589/2008) Συµπληρώνεται από τον AGROCERT Αρ. Υπόθεσης / -. (στα ελληνικά) ιακριτικός τίτλος.

AITΗΣΗ (ΑΥΓΑ ΟΡΝΙΘΩΝ - ΚΑΝ(ΕΚ) 589/2008) Συµπληρώνεται από τον AGROCERT Αρ. Υπόθεσης / -. (στα ελληνικά) ιακριτικός τίτλος. AITΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ (ΑΥΓΑ ΟΡΝΙΘΩΝ - ΚΑΝ(ΕΚ) 589/2008) Συµπληρώνεται από τον AGROCERT Αρ. Υπόθεσης / -. ENOTHTA 1 : ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002

6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3666, 27.12.2002 6251 Κ.Δ.Π. 636/2002 Αριθμός 636 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Πολυχλωροδιφαινύλια και Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 39/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 39/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο L 396/844 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 7 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και προληπτικά μέτρα ΜΕΡΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Εφαρμογή 1.1. Οι εισαγωγείς

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

403 Κ.Δ.Π. 154/93. Πρόλογος CYS 141 : 1992

403 Κ.Δ.Π. 154/93. Πρόλογος CYS 141 : 1992 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2802,18.6.93 403 Κ.Δ.Π. 154/93 Αριθμός 154 Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα Αναθεώρηση Δωδέκατης Σειράς) Κανονισμός του 1993, που εκδόθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ "

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ " ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 807 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Αριθμός 807 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3926, 26.11.2004 7748 Κ.Δ.Π. 807/2004 Αριθμός 807 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(1) του 2002 140(1) του 2004. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 88(Ι) του 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

Αριθµός 88(Ι) του 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Ν.88(Ι)/1999 Ο Περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3482 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, Κ.Δ.Π. 268/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2556 Αρ. 3608, 31.5.2002 Κ.Δ.Π. 268/2002 Αριθμός 268 Οι περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) Υρ. 3852, 30.4.2004 4038 Αριθμός 479 Οι περί Προβλημάτων Υγείας και Υγιεινής στην Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Αυγών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Α.Π. 292/2000

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Α.Π. 292/2000 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Α.Π. 292/2000 131!> Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 292 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μπανανών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 139(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(1) Ο Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ "

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ " ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα Παράρτημα. (α) κατάλληλα κατασκευασμένο με επαρκή χώρο, αερισμό και φωτισμό' των βασικών κανονισμών. τίτλος. Επ β λ ής Ποιοτικού Ελέγχου των

Εφημερίδα Παράρτημα. (α) κατάλληλα κατασκευασμένο με επαρκή χώρο, αερισμό και φωτισμό' των βασικών κανονισμών. τίτλος. Επ β λ ής Ποιοτικού Ελέγχου των Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. 523/2004 Αρ. 3853, 30.4.2004 4868 Αριθμός 523 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2981,16.6.95 718 Κ.Δ JI. 167/95 Αριθμός 167 Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Εικοστή Δεύτερη Σειρά) Κανονισμοί του 1995 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα