μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01)."

Transcript

1 Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η υγεία και η ευεξία όλων των ατόμων. 1 Πλήθος ερευνών συγκλίνουν στο ότι, τόσο η δομή της οικογένειας, όσο και οι διαφορετικές δυναμικές και σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν, και κυρίως η επικοινωνία με τους γονείς, είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του εφήβου, τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία του και την εξέλιξή του στη μετέπειτα ζωή. 2,3 Πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών ρωτήθηκαν το 2014 σχετικά με τη δομή της οικογένειάς τους, τις σχέσεις με τους γονείς αλλά και την επίδραση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην οικογενειακή τους ζωή. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ακολούθως για το σύνολο των μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Δομή οικογένειας - Εθνικότητα Η δομή της οικογένειας των εφήβων διερευνήθηκε μέσα από ερώτηση σχετικά με τα ενήλικα άτομα που μένουν μόνιμα κάτω από την ίδια στέγη. Ποσοστό 84,8% των μαθητών ανέφεραν το 2014 ότι ζουν και με τους δύο βιολογικούς γονείς, ένας στους 8 (11,8%) ζει σε μονογονεϊκή οικογένεια (μόνο πατέρας ή μητέρα), ενώ το 2,3% ζουν σε αναδομημένη οικογένεια (ένας βιολογικός κι ένας μηοικογένεια (γιαγιά ή/και παππούς Γράφημα 1.. Έφηβοι που απάντησαν ότι ζουν σε βιολογικός γονέας). Σε διευρυμένη μαζί στο σπίτι) ζει ένας στους 6 εφήβους (18,0%). μονογονεϊκή* ή αναδομημένη** οικογένεια, διαχρονικά (%) Διαχρονικά, μεταξύ του 1998 και του 2014 έχει διπλασιαστεί το ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι ζουν σε μονογονεϊκή (5,5% και 11,8%, αντίστοιχα) ή αναδομημένη (1,1% και 2,3%, αντίστοιχα) οικογένεια. Ωστόσο, τα ποσοστά και των δύο αυτών μορφών οικογένειας δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά από το 2006 κι έπειτα (Γράφημα 1). Το ποσοστό της διευρυμένης οικογένειας, ενώ είχε μειωθεί σημαντικά από το 2002 στο 2010 (από 21,3% σε 16,7%, αντίστοιχα), το 2014 παρουσίασε τάση αύξησης (18,0%), ωστόσο όχι σημαντική. * Μόνο πατέρας ή μητέρα. ** Ένας βιολογικός κι ένας μη-βιολογικός γονέας. Οι μαθητές ρωτήθηκαν για τον τόπο γέννησής τους και για την Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που εθνικότητα των γονιών τους. 4 συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, Το 2014, στη συντριπτική πλειονότητά 2014 τους (95,3%) ανέφεραν ότι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ενώ τρεις στους 4 (76,9%) ανέφεραν ότι και οι δύο γονείς τους έχουν ελληνική εθνικότητα. Ένας στους 4 εφήβους απάντησε ότι έχει τουλάχιστον ένα γονιό αλλοδαπής εθνικότητας (23,1%, και 12,1% κι οι δυο γονείς αλλοδαποί) σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό τη μητέρα (19,5%, έναντι 15,6% του πατέρα). Διαχρονικά, αυξάνεται το ποσοστό των μαθητών με γονιό αλλοδαπής εθνικότητας. 1 Pedersen JM, Granado MC, Moreno MC & Smith R. Life circumstances of young people: Family. In: Currie C, Roberts C, Morgan A, Smith R, Settertobulte W, Samdal O & Barnekow Rasmussen V. Young People's Health in Context, Health Behaviour in School-aged Children study: International Report from the 2001/2002 Survey. Health Policy for Children and Adolescents, No.4. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe; 2004a. 2 Collins WA & Steinberg L. Adolescent development in interpersonal context. In: Damon W (Series eds.) & Eisenberg N (Vol. Ed.). Handbook of Child Psychology (5th ed.). New York: Wiley; pp Collins WA & Laursen B. Parent-adolescent adolescent relationships and influences. In: Lerner R & Steinberg L (eds.). Handbook of adolescent psychology. New York: Wiley; pp Στις έρευνες 2006 και 2010, οι μαθητές ρωτήθηκαν αν «Η/Ο μητέρα/πατέρας τους είναι Ελληνίδα/Έλληνας»,, ενώ στην έρευνα του 2014, αν «Η/Ο μητέρα/πατέρας τους έχει γεννηθεί στην Ελλάδα» 1

2 Οικονομική κατάσταση οικογένειας Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας διερευνήθηκε με ερώτηση που ζητούσε από τους μαθητές να την αξιολογήσουν σε μια κλίμακα από πολύ καλή έως καθόλου καλή. Σχεδόν οι μισοί έφηβοι (48,2%) απάντησαν το 2014 ότι η οικονομική κατάσταση της Γράφημα 2.. Έφηβοι που αξιολόγησαν την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς οικογένειάς τους ήταν καλή ή πολύ τους ως καλή ή πολύ καλή (%) καλή, το 37,3% την τοποθέτησε στο μέσο όρο, ενώ όχι πολύ -ή καθόλου καλή την αξιολόγησε το 14,5%. Μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων, σε μεγαλύτερο ποσοστό οι 11χρονοι (60,2%) χαρακτήρισαν την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους ως καλή ή πολύ καλή συγκριτικά με τους 13χρονους (49,3%) και τους 15χρονους (34,4%). Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Γράφημα 2). Γράφημα 3. Έφηβοι που αξιολόγησαν την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους ως όχι και τόσο -ή καθόλου καλή,, στο σύνολο και ανά ηλικία, διαχρονικά (%) Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, 2014 Διαχρονικά, από το 1998 στο 2006 παρατηρήθηκε τάση αύξησης του ποσοστού των εφήβων που θεωρούσαν την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους ως καλή ή πολύ καλή, ενώ τα επόμενα χρόνια το ποσοστό μειώθηκε με το 2014 να φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδα από την αρχή της διεξαγωγής της έρευνας (Γράφημα 2). Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, 2014 Το 2014 αυξήθηκε το ποσοστό των εφήβων όλων των ηλικιών, που απαντούν ότι είναι σε οικογένεια με όχι και τόσο -ή καθόλου καλή οικονομική κατάσταση. Από τις διαχρονικές αναλύσεις στις τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, προκύπτει ότι η αίσθηση περί όχι και τόσο -ή καθόλου καλής οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς γίνεται εντονότερη με την αύξηση της ηλικίας, με το ποσοστό των 15χρονων να διπλασιάζεται μεταξύ 2010 και 2014 (Γράφημα 3). Εργασιακή κατάσταση γονέων Στην πλειονότητά τους οι έφηβοι ανέφεραν το 2014 ότι οι γονείς τους εργάζονται, σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ο πατέρας (87,6%) από ό,τι η μητέρα (65,6% 65,6%). Ποσοστό 56,8% των εφήβων ανέφεραν ότι εργάζονται και οι δύο γονείς τους, ενώ το 14,6% % είχε τουλάχιστον ένα γονιό άνεργο (δεν εργάζεται και είναι προς αναζήτηση εργασίας). Ως συνηθέστερους λόγους για το ότι δεν εργάζονταν οι γονείς, οι έφηβοι ανέφεραν για μεν τον πατέρα την ανεργία (43,1%) και τη συνταξιοδότηση (24,8%), για τη δε μητέρα την φροντίδα άλλων ατόμων ή/και του νοικοκυριού (56,6%) και την ανεργία (24,4%). Διαχρονικά, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των εφήβων που αναφέρουν ότι οι γονείς τους είναι άνεργοι το ποσοστό των εφήβων που ανέφεραν το 2014 ότι ο πατέρας ή/και η μητέρα δεν εργαζόταν και έψαχνε για δουλειά ήταν διπλάσιο (14,6%) συγκριτικά με το 2010 (6,8%) και πενταπλάσιο συγκριτικά με το 2002 (3,2%). 2

3 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικογένεια των εφήβων Οι έφηβοι ρωτήθηκαν το 2014 σχετικά με τις επιπτώσεις που η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέφερε στους ίδιους και στην οικογένειά τους. Αναλυτικά οι απαντήσεις των μαθητών, στο σύνολο, ανά φύλο και ηλικία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1.. Απαντήσεις των εφήβων σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, στο σύνολο, ανά φύλο και ηλικία (%) Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σταμάτησαν να πηγαίνουν διακοπές ή ταξίδια Δημιούργησε εντάσεις και καυγάδες μέσα στην οικογένεια Τουλάχιστον ένας γονιός έμεινε άνεργος Σταμάτησαν τα φροντιστήρια/ ιδιαίτερα μαθήματα Χρειάστηκε να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή ή μαζί με συγγενείς Τους λείπουν χρήματα για να αγοράσουν τρόφιμα Χρειάστηκε να αλλάξουν σχολείο (από ιδιωτικό σε δημόσιο) 27,9 27,3 21,3 10,5 8,2 5,4 3,1 25,2 23,2 21,9 10,9 9,4 4,7 3,5 30,5 31,3 20,8 10,0 7,0 6,2 2,7 11 ετών 13 ετών 15 ετών 15,6 29,2 39,3 14,0 27,3 41,0 17,8 21,3 25,1 5,8 10,2 15,6 8,9 7,0 8,7 3,6 5,3 7,5 2,6 3,9 2,6 Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, 2014 Οι συνέπειες τις κρίσης που αναφέρθηκαν συχνότερα από τους εφήβους ήταν η αδυναμία της οικογένειάς τους να πάει διακοπές ή/και ταξίδια (27,9%), η δημιουργία εντάσεων και καυγάδων στην οικογένεια (27,3%) και το ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους έχασε τη δουλειά του (21,3%). Γενικά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι βιώνουν ή αντιλαμβάνονται σε υψηλότερο ποσοστό τις πιθανές συνέπειες της οικονομική κρίσης, συγκριτικά με τους μικρότερους. Επιπλέον, περισσότερα κορίτσια από ό,τι αγόρια αντιλαμβάνονται τις εντάσεις μέσα στην οικογένεια και την αδυναμία της οικογένειας να κάνει διακοπές και ταξίδια (Πίνακας 1). Οικογενειακές σχέσεις κι επικοινωνία Ικανοποίηση από τις σχέσεις στην οικογένεια Οι έφηβοι ρωτήθηκαν για το βαθμό στον οποίο είναι ικανοποιημένοι από τις σχέσεις στην οικογένειά τους. Για την πλειονότητα των εφήβων (81,7%), οι σχέσεις στην οικογένεια ήταν το 2014 από πολύ καλές έως άριστες 5. Οι 11χρονοι αντελήφθησαν τις σχέσεις στην οικογένεια ως πολύ καλές ή άριστες σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (92,6%) σε σύγκριση με τους 13χρονους (80,1%) και τους 15χρονους (72,3%) στους τελευταίους παρατηρήθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. Επιπλέον, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (84,7%) από ό,τι κοριτσιών (78,8%) ανέφεραν πολύ καλές έως άριστες σχέσεις στην οικογένεια (Γράφημα 4). Γράφημα 4.. Έφηβοι που ανέφεραν πολύ καλές έως άριστες* σχέσεις στην οικογένειά τους (%) *Απάντησαν 8 έως 10 στη σχετική 11-βαθμη κλίμακα (0=πολύ κακές,, 10=πολύ καλές). Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, 2014 Διαχρονικά δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στο ποσοστό των εφήβων που αξιολογούν τις σχέσεις στην οικογένειά τους από πολύ καλές έως άριστες (Γράφημα 4). 5 Οι έφηβοι απάντησαν μεταξύ «8» και «10» στη σχετική 11-βαθμη κλίμακα (0=πολύ κακές,, 10=πολύ καλές). 3

4 Επικοινωνία στην οικογένεια Οι έφηβοι απάντησαν σε ερώτηση σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μιλήσουν με τους γονείς τους για θέματα που τους απασχολούν. Η πλειονότητα των μαθητών (89,1%) ανέφεραν το 2014 ότι τους είναι κατά κανόνα εύκολο 6 να μιλήσουν με τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται από την μικρότερη ηλικιακή ομάδα στη μεγαλύτερη (94,8% οι 11χρονοι, 89,2% οι 13χρονοι και 83,0% οι 15χρονοι) και να είναι υψηλότερο για τα αγόρια (91,1%) από ό,τι τα κορίτσια (87,1%). Οι μαθητές απάντησαν ότι θεωρούν την επικοινωνία με τη μητέρα τους εύκολη σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (85,2%) απ ό,τι με τον πατέρα τους (68,5%), με τη διαφορά αυτή να είναι εντονότερη στα κορίτσια (85,9% και 56,4%,, αντίστοιχα) από ό,τι στα αγόρια (84,6% και 80,5%, αντίστοιχα). Ένας στους 9 εφήβους (10,9%) απάντησε το 2014 ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσει σε κανέναν από τους δύο γονείς τους, σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό τα κορίτσια (12,9%) συγκριτικά με τα αγόρια (8,9%). Διαχρονικά, το ποσοστό των εφήβων που θεωρούν ότι είναι εύκολο να μιλήσουν σε τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους αυξήθηκε από 84,4% το 1998 σε 89,1% το Υποστήριξη από την οικογένεια Γράφημα 5. Έφηβοι που απάντησαν ότι συμφωνούν* με τις παρακάτω προτάσεις, ανά φύλο (%) Το 2014 οι έφηβοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη στήριξη που τους προσφέρει η οικογένειά τους. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι τα κορίτσια νιώθουν ότι έχουν συναισθηματική υποστήριξη από την οικογένειά τους 7 σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό από τα αγόρια (Γράφημα 5). *Απάντησαν 5 έως 7 στη σχετική 7-βαθμη κλίμακα (1= =Διαφωνώ πολύ,, 7=Συμφωνώ πολύ). Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, 2014 από την οικογένειά τους: από 92,1% στην ηλικία των 11 ετών, σε 84,2% στην ηλικία των 13 -και 79,1% στην ηλικία των 15 ετών. Γονεϊκός έλεγχος Στους εφήβους έγινε ερώτηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι γονείς γνωρίζουν ν για δραστηριότητές τους, όπως πού βρίσκονται μετά το σχολείο, πού πηγαίνουν τα βράδια, ποιοι/-ες είναι οι φίλοι/-ες τους, πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους και τι κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εφήβων το 2014, ο πατέρας δεν γνωρίζει 9 για τις Όπως και από τις επιμέρους απαντήσεις, έτσι και από τη συνολική κλίμακα 8 προκύπτει ότι τα κορίτσια νιώθουν σε χαμηλότερο ποσοστό από τα αγόρια ότι έχουν υποστήριξη από τους γονείς τους (82,1%, και 88,2% αντίστοιχα). Επιπλέον, από τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα στη μεγαλύτερη μειώνεται το ποσοστό των εφήβων που νιώθουν ότι έχουν υποστήριξη Γράφημα 6.. Έφηβοι που απάντησαν ότι ο/η πατέρας/μητέρα τους δε γνωρίζει για τις δραστηριότητές τους (%) *Απάντησαν «γνωρίζει λίγο» ή «καθόλου». Πηγή: ΕΠΙΨΥ Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών HBSC/WHO, Οι έφηβοι απάντησαν «Πολύ εύκολο» ή «Εύκολο». 7 Οι έφηβοι απάντησαν 5 έως 7 στη σχετική 7-βαθμη κλίμακα των επιμέρους προτάσεων (1=Διαφωνώ πολύ,, 7=Συμφωνώ πολύ). 8 Οι έφηβοι απάντησαν 5 έως 7 στη σχετική 7-βαθμη κλίμακα των επιμέρους προτάσεων (1=Διαφωνώ πολύ,, 7=Συμφωνώ πολύ), σε τουλάχιστον 3 από τις 4 προτάσεις. 9 Οι έφηβοι απάντησαν «Γνωρίζει λίγο» ή «Δε γνωρίζει καθόλου». 4

5 δραστηριότητές τους σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι η μητέρα (Γράφημα 6). Έτσι, για τους δύο στους 5 εφήβους ο πατέρας δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι τους (43,2%), ή τι κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο (39,4%), ή που ξοδεύουν τα χρήματά τους (39,7%) (Γράφημα 6). Συμπεράσματα Η μεγάλη πλειονότητα των εφήβων στην Ελλάδα αναφέρουν ότι ζουν και με τους δύο βιολογικούς γονείς τους- ωστόσο, το ποσοστό που αναφέρουν ότι ζουν σε μονογονεϊκού τύπου οικογένεια έχει διπλασιαστεί μεταξύ 1998 και Οι έφηβοι φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται ι τις συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης μέσα από τις απαντήσεις τους αναφορικά με αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες. Έτσι, όπως αναμενόταν, αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο γονιό και παράλληλα μειώνεται αισθητά το ποσοστό εκείνων που θεωρούν καλή την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Παράλληλα, σημαντική μερίδα των εφήβων, και κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία, βιώνουν έντονα την οικονομική κρίση όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την αδυναμία της οικογένειάς τους να κάνει διακοπές και ταξίδια, την ανάγκη για μετακόμιση σε μικρότερο σπίτι και, σε κάποιες περιπτώσεις, την αδυναμία για αγορά τροφίμων. Επιπλέον σημαντικό ποσοστό των εφήβων αναφέρουν ότι λόγω της κρίσης δημιουργήθηκαν καυγάδες και εντάσεις στην οικογένειά τους. Οι μικρότεροι έφηβοι δεν φαίνεται ότι βιώνουν ή αντιλαμβάνονται τόσο έντονα τις συνέπειες της κρίσης, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί τόσο στο ότι οι ίδιοι δεν έχουν την ωριμότητα να αντιληφθούν προβλήματα οικονομικής φύσης που αντιμετωπίζει η οικογένειά τους όσο και στο ότι οι γονείς τους τούς προστατεύουν από αυτά. Αν και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας των εφήβων φαίνεται να γίνεται δυσμενέστερη διαχρονικά, δεν παρουσιάζονται σημαντικές μεταβολές στην ικανοποίηση που δηλώνουν οι έφηβοι από τις εφήβων μαθητών HBSC/WHO οικογενειακές τους σχέσεις. Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους εφήβους νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν στους γονείς τους για τα προβλήματά τους και βλέπουν την οικογένειά τους σαν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο πολιτικές πρόληψης των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. νιώθουν άνετα και ασφαλείς. Εντούτοις, μικρή αλλά όχι ασήμαντη μερίδα των μαθητών δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε από τις οικογενειακές Κοκκέβη. σχέσεις ούτε από την ποιότητα της Στην έρευνα του 2014 συμμετείχε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα επικοινωνίας με τους γονείς τους. Δεδομένου ότι η εφηβεία αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, το οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι σχέσεις εφήβου-γονιού πρέπει να αποτελέσουν πεδίο εστίασης στην ανάπτυξη πολιτικών και παρεμβάσεων ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης όπως αυτή που διανύει η χώρα. Κατά συνέπεια, παρεμβάσεις προαγωγής της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας που αναπτύσσονται στην κοινότητα και το σχολικό περιβάλλον, επιβάλλεται να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με την αυξημένη ευαλωτότητα των οικογενειών λόγω οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών» διεξάγεται στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Health Behaviour in School-Aged Children» (HBSC, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. H έρευνα επαναλαμβάνεται ανά τετραετία σε περισσότερες από 40 χώρες παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των εφήβων και τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους. Οι πληροφορίες αυτές κατευθύνουν τις Στη χώρα μας τo πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΕΠΙΨΥ από το 1998 με την επιστημονική ευθύνη της Ομοτ. Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α μαθητών εφηβικής ηλικίας (ΣΤ Δημοτικού, Β Γυμνασίου και Α Λυκείου) από 245 σχολικές μονάδες. Οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μέσα στις τάξεις τους. Η έρευνα υλοποιήθηκε χάρη στη μερική οικονομική ενίσχυση από τη UNICEF και στην εθελοντική συμβολή μελών και φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Ηλεκτρονική πρόσβαση των ευρημάτων της έρευνας στην ιστοσελίδα: Για βιβλιογραφική αναφορά: Κοκκέβη Ά., Σταύρου Μ.,, Καναβού Ε.,Φωτίου Α., Οι έφηβοι και η οικογένειά τους. Σειρά θεματικών τευχών: Έφηβοι, Συμπεριφορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Αθήνα, Kokkevi, A., Stavrou, M., Kanavou, E., Fotiou,, A. Adolescents and their family. Series of Short Reports: Adolescents, Behaviours & Health. University Mental Health Research Institute. Athens, 2015 Πληροφορίες: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Τ.Θ Παπάγου Αθήνα Tηλ.: Φαξ: URL: 5

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC Κοκκέβη Ά., Ξανθάκη Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών» HBSC/WHO (Health Behaviour

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και βία. Κοκκέβη Ά., Σταύρου Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή. Κύρια Ευρήματα

Έφηβοι και βία. Κοκκέβη Ά., Σταύρου Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Εισαγωγή. Κύρια Ευρήματα Κοκκέβη Ά., Σταύρου Μ., Φωτίου Α., Καναβού Ε. Κύρια Ευρήματα Ποσοστό 8,5 των εφήβων αναφέρουν ότι υφίστανται σχολικό εκφοβισμό (bullying) τουλάχιστον 2 με 3 φορές το μήνα, ενώ 1 στους 6 (15,8) ότι εκφοβίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε.

Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. Εισαγωγή Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία για την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές

Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές 1 Kοινή επιμέλεια / φροντίδα: ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στις διάφορες οικογενειακές δομές Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την ρύθμιση της κατοικίας των παιδιών των χωρισμένων ζευγαριών Του Vittorio Vezzetti,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Αντωνία Σπυροπούλου Καθηγήτρια Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα 14 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα Παυλάκης Α. Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Διεύθυνση: Οδός Κύκκου, 25, Στρόβολος, 2062

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393

Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ ISSN: 2241-8393 Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων ΤΕΥΧΟΣ 2 2014 ISSN: 2241-8393 Τεύχος 2ο (2014) Πίνακας Περιεχομένων Έρκυνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αικατερίνη Αλιακίζογλου 1, Θεοδωρομανωλάκη Μαρία 2, Καραγκούνης Δημήτριος 3, Θεόδωρος Αντωνίου 4 1. Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π Χαλκίδας aliakizogloukatia@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Πίνακας Περιεχομένων Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα...3 Περίληψη...3 Μεθοδολογία...4-6

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα