ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (η µονάδα µε διπλή λειτουργία) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν τοποθετείτε τη µονάδα σε µικρό δωµάτιο, λάβετε µέτρα ώστε να αποτρέψετε τη συγκέντρωση ψυκτικού πάνω από τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς. Υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού σε κλειστό περιβάλλον µπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου. Για την εγκατάσταση χρησιµοποιήστε τα προσαρτηµένα παρελκόµενα εξαρτήµατα. διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πτώσης της µονάδας, διαρροής νερού, ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Χρησιµοποιήστε µια ανθεκτική και σταθερή βάση που είναι σε θέση να αντέξει το βάρος της µονάδας. Αν η αντοχή της βάσης δεν είναι αρκετή ή η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά, η συσκευή θα πέσει και µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό. Η µονάδα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 2,3 m πάνω από το δάπεδο. Η µονάδα δεν πρέπει να τοποθετείται στο πλυσταριό. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθούνται η τοπική, εθνική και διεθνής νοµοθεσία και κανονισµοί. Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ". Οι ακόλουθες προφυλάξεις περιλαµβάνουν σηµαντικά στοιχεία ασφαλείας. Φροντίστε να τις τηρείτε και να µην τις ξεχνάτε ποτέ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες, θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρίζα να είναι σε προσβάσιµο σηµείο. Το περίβληµα της συσκευής θα πρέπει να σηµανθεί µε σύµβολα της κατεύθυνσης της ροής του ρευστού. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο µαζί µε το εγχειρίδιο χρήσης ώστε να τα έχετε εύκαιρα σε περίπτωση που τα χρειαστείτε στο µέλλον. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται εδώ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η µη τήρηση κάποιας προειδοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η µη τήρηση κάποιας προφύλαξης µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή σε βλάβη του εξοπλισµού. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εκκίνησης. ώστε στον πελάτη οδηγίες σχετικά µε το χειρισµό της µονάδας και ζητήστε του να τις ακολουθεί πιστά. Επίσης, ενηµερώστε τους πελάτες ότι θα πρέπει να φυλάξουν αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης µαζί µε το εγχειρίδιο χρήστη για µελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Φροντίστε ώστε η εγκατάσταση, η επισκευή ή η συντήρηση του εξοπλισµού να γίνεται µόνο από εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο προσωπικό. Τυχόν εσφαλµένη εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωµα, διαρροή, πυρκαγιά ή άλλες βλάβες στον εξοπλισµό. Η διαδικασία εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης. Εάν η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, θα προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, ακολουθήστε τα τοπικά εθνικά πρότυπα και κανονισµούς καλωδίωσης καθώς και αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται ανεξάρτητο κύκλωµα και αποκλειστική πρίζα. Εάν η ηλεκτρική ισχύς του κυκλώµατος δεν είναι επαρκής ή υπάρξει ελάττωµα στην ηλεκτρική σύνδεση, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιµοποιήστε το ειδικό καλώδιο και συνδέστε το και στερεώστε το σφιχτά έτσι ώστε να µην ασκείται καµία εξωτερική δύναµη στον ακροδέκτη. Εάν η σύνδεση ή η στερέωση δεν είναι σωστή, θα προκληθεί υπερθέρµανση ή πυρκαγιά στη σύνδεση. Τα καλώδια πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα έτσι ώστε το κάλυµµα του πίνακα ελέγχου να τοποθετηθεί σωστά. Εάν το κάλυµµα δεν τοποθετηθεί σωστά, θα προκληθεί υπερθέρµανση στο σηµείο ένωσης του ακροδέκτη, µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τµήµα σέρβις της αντιπροσωπείας ή κάποιον ειδικό, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Στην καλωδίωση θα πρέπει να παρεµβληθεί ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3mm. Κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων, προσέξτε να µην εισχωρήσουν ξένα σώµατα, εκτός του ειδικού ψυκτικού, στο κύκλωµα ψύξης. ιαφορετικά, θα προκληθεί µείωση της ισχύος λειτουργίας, µη φυσιολογική υψηλή πίεση στον κύκλο ψύξης, έκρηξη και τραυµατισµός. Μην αλλάζετε το µήκος του καλωδίου τροφοδοσίας, µη χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα και µην τοποθετείτε το φις της συσκευής σε πολύπριζο, µαζί µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να εκτελείτε τις καθορισµένες εργασίες εγκατάστασης αφού λάβετε υπόψη τους ισχυρούς ανέµους, τους τυφώνες ή τους σεισµούς. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την πτώση της µονάδας και την πρόκληση ατυχηµάτων. 1

3 Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αερίστε αµέσως το χώρο. Σε περίπτωση που το ψυκτικό έλθει σε επαφή µε φωτιά ενδέχεται να προκληθεί έκλυση τοξικών αερίων. Η θερµοκρασία του κυκλώµατος ψυκτικού είναι υψηλή, κατά συνέπεια, φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο διασύνδεσης µακριά από το χαλκοσωλήνα. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επιθεωρήστε τη µονάδα για τυχόν διαρροές. Μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο σε περίπτωση που διαρρεύσει ψυκτικού µέσα στο δωµάτιο και εκτεθεί σε πηγή φωτιάς, το αερόθερµο, η σόµπα ή η ηλεκτρική κουζίνα. Γειώστε το κλιµατιστικό. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Τυχόν ανεπαρκής γείωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να εγκαταστήσετε ρελέ διαρροής γείωσης. Η µη εγκατάσταση ρελέ διαρροής γείωσης µπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συνδέστε πρώτα τα καλώδια της εξωτερικής µονάδας και, στη συνέχεια, αυτά της εσωτερικής. εν επιτρέπεται να συνδέσετε το κλιµατιστικό µε την παροχή ρεύµατος αν δεν ολοκληρώσετε πρώτα όλες τις καλωδιώσεις και σωληνώσεις του κλιµατιστικού. Ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης, τοποθετήστε τους σωλήνες αποστράγγισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση και να µονώστε τις σωληνώσεις ώστε να αποτραπεί η συµπύκνωση. Τυχόν ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη διαρροή νερού και την πρόκληση υλικών ζηµιών. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για σωστή εγκατάσταση, διαβάστε πρώτα το παρόν "εγχειρίδιο εγκατάστασης". Η µονάδα πρέπει να τοποθετείται από εξειδικευµένους τεχνικούς. Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας ή των σωληνώσεών της, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Αν το κλιµατιστικό είναι εγκατεστηµένο σε κάποιο µεταλλικό τµήµα του κτιρίου, θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά µονωµένο σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες για τις ηλεκτρικές συσκευές. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης, µπορείτε να θέσετε τη µονάδα σε λειτουργία µόνο µετά από αυστηρό έλεγχο. Ενδεχόµενες τροποποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων µας ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιλέξτε θέση. Εγκαταστήστε την εσωτερική µονάδα. Εγκαταστήστε την εξωτερική µονάδα. Εγκαταστήστε τις ψυκτικές σωληνώσεις. Εγκαταστήστε το δίκτυο αποχέτευσης. Συνδέστε τις µονάδες ηλεκτρικού. Βάλτε την εγκατάσταση σε δοκιµαστική λειτουργία. Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα, την καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής και τα καλώδια τουλάχιστον 1 µέτρο µακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα για την αποφυγή παρεµβολών στην εικόνα ή θορύβου. Ανάλογα µε τα ραδιοκύµατα, η απόσταση 1 µέτρου µπορεί να µην είναι επαρκής για να εξαλείψει το θόρυβο. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από µικρά παιδιά ή από άτοµα µε µειωµένες σωµατικές ή πνευµατικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη. Μην τοποθετείτε το κλιµατιστικό στις ακόλουθες θέσεις: Σε σηµεία όπου υπάρχουν ποσότητες γέλης πετρελαίου (βαζελίνη). Σε χώρους στους οποίους ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος (κοντά σε ακτές). Σε µέρη όπου στον αέρα εκλύονται καυστικά αέρια (όπως το σουλφίδιο, για παράδειγµα - π.χ. κοντά σε ιαµατικές πηγές). Σε χώρους µε µεγάλες διακυµάνσεις στην τάση του δικτύου (π.χ. σε εργοστάσια). Σε οχήµατα ή κουβούκλια. Σε κουζίνα όπου υπάρχουν ατµοί ελαίου. Σε σηµεία όπου υπάρχουν ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε σηµεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέριο. Σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Σε περιβάλλοντα µε άλλες ειδικές συνθήκες. 2

4 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ελέγξτε αν ο κατάλογος των παρακάτω εξαρτηµάτων είναι πλήρης. Αν απαιτούνται κάποια επιπλέον εξαρτήµατα, φροντίστε να τα προµηθευτείτε. ΟΝΟΜΑ ΣΧΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Εξαρτήµατα εγκατάστασης 1. Χάρτινο πατρόν εγκατάστασης (σε ορισµένα µοντέλα) 1 Σωλήνες & Εξαρτήµατα 2. Ηχοµονωτική/µονωτική επένδυση (σε ορισµένα µοντέλα) 1 3. Επένδυση σωλήνα εξόδου (σε ορισµένα µοντέλα) 1 Εξαρτήµατα αποστράγγισης 4. Σφιγκτήρας σωλήνα εξόδου (σε ορισµένα µοντέλα) 5. Σύνδεσµος αποστράγγισης (σε ορισµένα µοντέλα) Ροδέλα στεγανωτική (σε ορισµένα µοντέλα) 1 7. Τηλεχειριστήριο 1 Το τηλεχειριστήριο και η βάση του (Το δικό σας προϊόν ενδέχεται να µην διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήµατα) 8. Βάση τηλεχειριστηρίου 1 9. Βίδα συγκράτησης (ST2.9x10-C-H) Αλκαλικές µπαταρίες (AM4) Εγχειρίδιο χρήστη Επεκτάσιµο άγκιστρο 4 Εξαρτήµατα εγκατάστασης (Το δικό σας προϊόν ενδέχεται να µην διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήµατα) 14. Ντίζα εγκατάστασης 4 15.Ακροφύσιο 1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου: (ανάλογα µε το µοντέλο) Ποτέ µην πετάτε ή χτυπάτε το τηλεχειριστήριο. Πριν από την εγκατάσταση, θέστε σε λειτουργία το τηλεχειριστήριο για να καθορίσετε το εύρος λήψης. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1m από την κοντινότερη τηλεόραση ή στερεοφωνικό, (είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν οι διαταραχές στην εικόνα ή οι παρεµβολές θορύβου.) Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε µέρος που εκτίθεται σε άµεσο ηλιακό φως ή κοντά σε µια πηγή θέρµανσης, όπως µια σόµπα. Όταν τοποθετείτε τις µπαταρίες φροντίστε οι πόλοι τους να ταιριάζουν µε τις ενδείξεις της θήκης. Το παρόν εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγές λόγω της συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης χωρίς περαιτέρω ανακοινώσεις. Τηλεχειριστήριο Βίδα συγκράτησης Β ST2.9x10-C-H Βάση τηλεχειριστηρίου Εικ.3-1 3

5 4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Σύνδεση ψυκτικών σωληνώσεων Σύνδεση αποχέτευσης Κατά την παράδοση, θα πρέπει να ελέγχεται η συσκευασία και σε περίπτωση οποιασδήποτε ζηµιάς αυτή θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στο τµήµα τεχνικής εξυπηρέτησης της αντιπροσωπείας. Όταν πιάνετε στα χέρια σας τη µονάδα, να έχετε υπόψη σας τα εξής: 1 Υπάρχουν εύθραυστα εξαρτήµατα, πιάστε την µε προσοχή. 680 (Θέση άγκιστρου ανάρτησης) 840 (Σώµα) 950 (Πάνελ) Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για να αποφύγετε ζηµιά στον συµπιεστή. 2 Επιλέξτε από πριν τη διαδροµή από την οποία θα µεταφέρετε τη µονάδα. 3 Μετακινήστε τη µονάδα µέσα στην αρχική της συσκευασία όσο το δυνατόν περισσότερο. 4 Κατά την ανύψωση της µονάδας, χρησιµοποιείτε πάντα προστατευτικά για την πρόληψη ζηµιάς στους ιµάντες και δώστε προσοχή στην θέση του κέντρου βάρους της µονάδας. 780 (Θέση άγκιστρου ανάρτησης) 840 (Σώµα) 950 (Πάνελ) Σηµείο σύνδεσης σωλήνα Μέγ. µονάδας: mm Εικ. 5-1 Σηµείο σύνδεσης ψυκτικού σωλήνα (Γραµµή υγρού) 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Σηµείο σύνδεσης ψυκτικού σωλήνα (Γραµµή αερίου) 5.1 Θέση εγκατάστασης (Για τις προδιαγραφές, ανατρέξτε στις Εικ.5-1, Εικ.5-2, Εικ.5-3 και στον Πίνακα 5-1.) Η εσωτερική µονάδα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Οροφή Έξοδος Είσοδος Έξοδος 880mm (Οπή οροφής) Πάνελ άπεδο Να υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της. Εικ. 5-2 Η οροφή πρέπει να είναι οριζόντια κατάλληλης αντοχής για να αντέξει το βάρος της εσωτερικής µονάδας. Να µην παρεµποδίζεται η είσοδος και η έξοδος του αέρα και η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη. Η ροή αέρα να µπορεί να φτάσει σε όλο το δωµάτιο. Να είναι εύκολη η σύνδεση των ψυκτικών σωληνώσεων και του σωλήνα αποστράγγισης. Να µην υπάρχει άµεση ακτινοβολία από συσκευές θέρµανσης. Κρατήστε την εσωτερική µονάδα, την εξωτερική µονάδα, τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης των µονάδων και τα καλώδια του αυτοµατισµού σε απόσταση 1 µέτρου τουλάχιστον από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Αυτό επιβάλλεται για να αποφευχθεί τυχόν παρεµβολή στην εικόνα και θόρυβος σε αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές. (Θόρυβος µπορεί να παραχθεί ανάλογα µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγεται το ηλεκτρικό κύµα, ακόµη και σε απόσταση του 1 µέτρου) Πίνακας 5-1 mm Εικ. 5-3 ΜΟΝΤΕΛ Ο A H > > > > >317 4

6 5.2 Εγκατάσταση του κύριου σώµατος Σώµα Σε υπάρχουσα ψευδοροφή (πρέπει να είναι οριζόντια) 1 ιαµορφώστε οπή 880x880mm στην οροφή, σύµφωνα µε το σχήµα του χάρτινου πατρόν εγκατάστασης. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-2) Το κέντρο της οπής πρέπει να είναι στην ίδια θέση του εκείνο του σώµατος του κλιµατιστικού. Καθορίστε τα µήκη και τις συνδέσεις του ψυκτικού σωλήνα, του σωλήνα αποστράγγισης και των καλωδίων. Για να σταθεροποιήσετε την οροφή και να αποφύγετε τους κραδασµούς, φροντίστε να ενισχύσετε την οροφή όταν είναι απαραίτητο. 2 Επιλέξτε τη θέση των αγκίστρων εγκατάστασης σύµφωνα µε τις οπές αγκίστρου που υπάρχουν στο πλαίσιο εγκατάστασης. Οροφή Σώµα Εικ.5-4 Κεντρική οπή Εικ.5-5 Ανοίξτε τέσσερις τρύπες από 0,12 mm, βάθους 45 ~ 50 mm, στις επιλεγµένες θέσεις στην οροφή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα άγκιστρα επέκτασης. Τοποθετήστε την κοίλη πλευρά των αγκίστρων εγκατάστασης προς το µέρος των αγκίστρων επέκτασης. Προσδιορίστε το µήκος των αγκίστρων εγκατάστασης από το ύψος της οροφής και, στη συνέχεια, κόψτε το τµήµα που δεν χρειάζεται. Βίδα M6X12 Χαρτόνι-πατρόν εγκατάστασης Εικ.5-6 Αν η οροφή βρίσκεται σε µεγάλο ύψος, υπολογίστε το µήκος του άγκιστρου εγκατάστασης σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα. 5.3 Εγκατάσταση του πάνελ 3 Ρυθµίστε τα εξάγωνα παξιµάδια στα τέσσερα άγκιστρα εγκατάστασης οµοιόµορφα, ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία του σώµατος της µονάδας. Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι στραβός, θα προκληθεί διαρροή λόγω δυσλειτουργίας του διακόπτη στάθµης του νερού. Ρυθµίστε τη θέση του έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κενά µεταξύ του σώµατος της µονάδας και των τεσσάρων πλευρών της οροφής είναι οµοιόµορφα. Το κάτω µέρος του σώµατος της µονάδας θα πρέπει να βυθίζεται µέσα στην οροφή για 10~12 mm (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4). Γενικά, το L είναι το ήµισυ του µήκους του άγκιστρου εγκατάστασης.(ανατρέξτε στην Εικ. 5-4) Στερεώστε το κλιµατιστικό σταθερά, στρέφοντας τα παξιµάδια αφού πρώτα έχετε ρυθµίσει σωστά τη θέση του σώµατος της µονάδας.(ανατρέξτε στην Εικ. 5-5) Νεόδµητες κατοικίες και οροφές 1 Στην περίπτωση νεόδµητων κατοικιών, το άγκιστρο µπορεί να ενσωµατωθεί εκ των προτέρων στην οροφή (ανατρέξτε στο 2 που αναφέρεται παραπάνω). Η οροφή θα πρέπει όµως να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει το βάρος της εσωτερικής µονάδας και να µην χαλαρώνει λόγω συρρίκνωσης του σκυροδέµατος. 2 Αφού εγκαταστήσετε το σώµα της µονάδας, στερεώστε το χάρτινο πατρόν πάνω στο κλιµατιστικό µε ντίζες (M6X12) για να σηµειώσετε εκ των προτέρων τα µεγέθη και τις θέσεις του ανοίγµατος στην οροφή.(ανατρέξτε στην Εικ.5-6) Κατά την εγκατάσταση της µονάδας βεβαιωθείτε πρώτα ότι η οροφή είναι οµαλή και απολύτως οριζόντια. Για τα υπόλοιπα ανατρέξτε στην ενότητα 1 που αναφέρθηκε παραπάνω. 3 Για τις διαδικασίες εγκατάστασης ανατρέξτε στην ενότητα 3 παραπάνω. 4 Αφαιρέστε το χάρτινο πατρόν εγκατάστασης. Ποτέ µην τοποθετείτε το πάνελ µε την πρόσοψη στραµµένη προς το δάπεδο, προς το µέρος του τοίχου ή απέναντι σε ογκώδη αντικείµενα. Ποτέ µην το πετάτε ή το χτυπάτε. 1 Αφαιρέστε την γρίλια εισόδου αέρα. Σύρετε ταυτόχρονα τις δύο λαβές της γρίλιας προς το κέντρο και στη συνέχεια τραβήξτε τις προς τα επάνω. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-7) Σύρετε τη γρίλια σε γωνία περίπου 45, και αφαιρέστε την. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-8) 2 Αφαιρέστε τα καλύµµατα εγκατάστασης στις τέσσερις γωνίες Ξεβιδώστε τις βίδες, χαλαρώστε το σχοινί των καλυµµάτων εγκατάστασης και αφαιρέστε τα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-9) Λαβή πλέγµατος Εικ.5-7 Μετά την εγκατάσταση του σώµατος, θα πρέπει να στερεωθούν οι τέσσερις βίδες (M6x12) πάνω στο κλιµατιστικό για να εξασφαλιστεί ότι το σώµα είναι στερεωµένο καλά. Εικ. 5-8 Εικ

7 3 Εγκαταστήστε το πάνελ σώµα αφρώδες υλικό εξόδου Ευθυγραµµίστε τον κινητήρα περιστροφής των πτερυγίων του πάνελ µε τους συνδέσµους των σωληνώσεων του σώµατος της µονάδας. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-10) Στερεώστε τα άγκιστρα του πάνελ στον κινητήρα και τις αντίθετες πλευρές του στα άγκιστρα του αντίστοιχου συλλέκτη νερού. ( Ανατρέξτε στην Εικ ) Στη συνέχεια, αναρτήστε τα άλλα δύο άγκιστρα του πάνελ στους αντίστοιχους βραχίονες ανάρτησης του σώµατος της µονάδας. (Ανατρέξτε στην Εικ ) Οροφή µονωτικό υλικό πάνελ πάνελ αφρώδες υλικό πάνελ1 έξοδος αέρα Φτερωτή αφρώδες υλικό πάνελ 2 Εικ.5-11 Σύνδεσµος σωληνώσεων Σύνδεσµος εξόδου Πάνελ ανάρτησης ιαρροή Οροφή Μοτέρ περιστροφής Συλλέκτης νερού Ρύπανση Συµπύκνωση νερού Εικ.5-12 Κοχλίας άγκιστρου Σταυροκατσάβιδο Χαλαρώστε το επάνω περικόχλιο Εικ.5-10 Μην τυλίγετε την καλωδίωση του κινητήρα στο στεγανωτικό παρέµβυσµα. Ρυθµίστε τις τέσσερις βίδες ανάρτησης του πάνελ για να διατηρήσετε το πάνελ σε οριζόντια θέση και βιδώστε τις οµοιόµορφα µέχρι την οροφή. ( Ανατρέξτε στην Εικ. 5-10,3) Προσαρµόστε το πάνελ µετακινώντας το ελαφρά σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους στην Εικ ώστε το κέντρο του πάνελ να ταιριάζει µε το κέντρο του ανοίγµατος της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα στις τέσσερις γωνίες έχουν στερεωθεί καλά. Συνεχίστε να σφίγγετε τις βίδες στερέωσης κάτω από τα άγκιστρα του πάνελ, µέχρις ότου το πάχος του παρεµβύσµατος µεταξύ του σώµατος και της εξόδου του πάνελ να έχει µειωθεί σε περίπου 4~6mm. Το άκρο του πάνελ πρέπει να εφάπτεται σφιχτά µε την ψευδοροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-11) Η δυσλειτουργία που περιγράφεται στην Εικ.5-12 µπορεί να προκληθεί από εσφαλµένη σύσφιξη της βίδας. Εάν µετά τη σύσφιξη των βιδών στερέωσης εξακολουθεί να υπάρχει διάκενο µεταξύ του πάνελ και της οροφής, θα πρέπει να διορθώσετε και πάλι το ύψος της εσωτερικής µονάδας. (Ανατρέξτε στην Εικ αριστερά) Μπορείτε να τροποποιήσετε το ύψος της εσωτερικής µονάδας µέσα από τα ανοίγµατα στις τέσσερις γωνίες του πίνακα, εφόσον δεν επηρεάζεται η ανυψωµένη πλευρά της εσωτερικής µονάδας µε το σωλήνας αποστράγγισης (Ανατρέξτε στην Εικ.5-13-δεξιά). 4 Αναρτήστε τη γρίλια εισόδου αέρα στο πάνελ και, στη συνέχεια, συνδέστε τους ακροδέκτες του κινητήρα και αυτούς του ηλεκτρικού κιβωτίου µε τους αντίστοιχους ακροδέκτες του σώµατος της µονάδας. 5 Επανατοποθετήστε τη γρίλια εισόδου αέρα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. 6 Επανατοποθετήστε το κάλυµµα εγκατάστασης. Στερεώστε το σχοινί του καλύµµατος εγκατάστασης στη βίδα του καλύµµατος εγκατάστασης. (Ανατρέξτε στην Εικ αριστερά) Πιέστε ελαφρά το κάλυµµα εγκατάστασης µέσα στο πάνελ. (Ανατρέξτε στην Εικ δεξιά) εν επιτρέπονται κενά Σχοινί καλύµµατος εγκατάστασης Λαµαρινόβιδα Ρυθµίστε το κάτω περικόχλιο Εικ.5-13 Κατά την τοποθέτηση του καλύµµατος σύρετε τους τέσσερις ολισθητήρες στο αντίστοιχο κανάλι Εικ

8 ώστε κλίση πάνω από 1/50 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα µε το µοντέλο). Υπερισχύει το πραγµατικό σχήµα. Σφιγκτήρας σωλήνα αντλίας (συναρµογές) Εικ.5-15 Σύνδεσµος αντλίας οκιµαστικό κάλυµµα οκιµαστικό στόµιο Σωληνάκι γεµίσµατος Σώµα Συλλέκτης νερού Οπή αποστράγγισης οκιµαστική τάπα Εικ.5-16 οκιµή αποστράγγισης Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης δεν παρεµποδίζεται. Στα νεόδµητα κτήρια θα πρέπει να εκτελεστεί αυτή τη δοκιµή προτού σφραγιστεί η οροφή. Η µονάδα θα ξεκινήσει την άντληση. 1 Αφαιρέστε το δοκιµαστικό κάλυµµα και γεµίστε την λεκάνη νερού µε περίπου 2000 ml νερό. 2 Λειτουργήστε το κλιµατιστικό σε λειτουργία ψύξης "COOLING". Θα πρέπει να ακουστεί ο ήχος της αντλίας αποστράγγισης. Ελέγξτε αν το νερό αποχετεύεται σωστά (είναι πιθανό να υπάρξει υστέρηση 1 min, ανάλογα µε το µήκος του σωλήνα αποστράγγισης), και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από τις ενώσεις. 3 Θέστε το κλιµατιστικό εκτός λειτουργίας και επανατοποθετήστε το καπάκι. 7

9 5.4 Εγκατάσταση του αεραγωγού διανοµής Ο κλιµατισµένος αέρας της µονάδας διανέµεται µέσω ενός αεραγωγού διανοµής. MODLE (18-60) Στόµιο εισαγωγής φρέσκου αέρα (Ø 75mm) Αεραγωγός διανοµής Αεραγωγός διανοµής Αεραγωγός διανοµής Φρέσκος αέρας Αεραγωγός διανοµής Εικ.5-17 µοντέλα 18 έως 30 µοντέλα 36 έως 60 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση σύνδεσης µε έναν αγωγό Σειρά A=160mm; Σειρά B=75mm Σειρά A=160mm; Σειρά B=95mm Η παροχή αέρα στον αγωγό είναι περίπου m 3 /h για τα µοντέλα 18 έως 30. Η παροχή αέρα στον αγωγό είναι περίπου m 3 /h για τα µοντέλα 36 έως 60. Το µέγιστο µήκος του αγωγού είναι 2m. Η έξοδος αέρα που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση µε τον αγωγό διανοµής θα πρέπει να σφραγίζεται. Σε περίπτωση σύνδεσης µε δύο αγωγούς Ο παροχή του αέρα στον αγωγό είναι περίπου m 3 /h για τα µοντέλα 18 έως 30. Ο παροχή του αέρα στον αγωγό είναι περίπου m 3 /h για τα µοντέλα 36 έως 60. Το µέγιστο µήκος του αγωγού είναι 1,5m για έναν αγωγό. Η έξοδος αέρα που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση µε τον αγωγό διανοµής θα πρέπει να σφραγίζεται. ύο κατευθύνσεων Εικ.5-19 Μίας κατεύθυνσης Εικ

10 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 6.1 Θέση εγκατάστασης Η εξωτερική µονάδα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Να υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της. Να µην παρεµποδίζεται η έξοδος και η είσοδος του αέρα και η µονάδα να είναι προφυλαγµένη από τους ισχυρούς ανέµους. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόµενο και στεγνό χώρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα µε το µοντέλο). Υπερισχύει το πραγµατικό σχήµα. 6.2 Σχεδιάγραµµα εξωτερικής µονάδας 1. Εξωτερική µονάδα διαιρούµενου τύπου Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια και να µπορεί να αντέξει το βάρος της εξωτερικής µονάδας. Θα πρέπει επίσης να µην δηµιουργούνται θόρυβος και κραδασµοί. Οι γείτονές σας δεν πρέπει να ενοχλούνται από το θόρυβο της µονάδας ή τον εξερχόµενο αέρα. Η εγκατάσταση των σωλήνων σύνδεσης ή των καλωδίων είναι εύκολη. Ρυθµίστε την κατεύθυνση εξόδου του αέρα ώστε να µην εµποδίζεται ο εξερχόµενος αέρας. Εικ.6-2 εν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτου αερίου. Το µήκος των σωληνώσεων µεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής µονάδας δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτρεπόµενο µήκος σωληνώσεων. Σε περίπτωση που το σηµείο εγκατάστασης είναι εκτεθειµένο σε ισχυρούς ανέµους, όπως στα παραθαλάσσια µέρη, βεβαιωθείτε ότι ο ανεµιστήρας λειτουργεί σωστά, τοποθετώντας τη µονάδα κατά το µήκος του τοίχου ή χρησιµοποιώντας προφυλακτήρα ή ανεµοφράκτη.(ανατρέξτε στη Εικ.6-1) Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε την εγκατάσταση της µονάδας σε µέρος όπου εκτίθεται σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε ηλιοπροστασία αρκεί να µην παρεµποδίζει την ροή του αέρα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης, το νερό αποστραγγίζεται στην εξωτερική µονάδα. Το νερό συµπύκνωσης πρέπει να είναι αποστραγγίζεται καλά µέσω της οπής αποστράγγισης σε κάποιο κατάλληλο σηµείο, έτσι ώστε να µην ενοχλούνται οι περίοικοι. Εικ.6-3 Επιλέξτε µια θέση που προστατεύεται από το χιόνι, τη συσσώρευση φύλλων ή άλλα εποχιακά υπολείµµατα. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, φροντίστε να προστατεύσετε τη µονάδα µε κάποιο κάλυµµα. Τοποθετήστε την εξωτερική µονάδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εσωτερική µονάδα. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τα εµπόδια που βρίσκονται τριγύρω για να αποτρέψετε τυχόν µείωση της απόδοσης λόγω ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αέρα. Εικ.6-4 Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ της εξωτερικής µονάδας και τα εµπόδια που περιγράφονται στο διάγραµµα εγκατάστασης δεν σηµαίνει ότι ισχύουν και για την περίπτωση εγκατάστασης σε κλειστό δωµάτιο. Αφήστε ανοιχτές δύο από τις τρεις κατευθύνσεις (M,N,P) (Ανατρέξτε στην Εικ.6-5) Ισχυρός άνεµος Εικ.6-1 9

11 Πίνακας 6-1 mm 3. Εξωτερική µονάδα φυγοκεντρικού ανεµιστήρα ΜΟΝΤΕΛΟ A B C D E F H Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εξωτερική µονάδα τύπου κάθετης εκκένωσης Εικ.6-7 Πίνακας 6-3 mm ΜΟΝΤΕΛΟ A B C D E F G H I J Χώρος εγκατάστασης και συντήρησης 1. Εξωτερική µονάδα διαιρούµενου τύπου (Τοίχος ή εµπόδιο) Πίνακας 6-2 Εικ.6-5 Εικ.6-6 µονάδα: mm Είσοδος αέρα ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ A B C ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Είσοδος αέρα Κανάλι συντήρησης Ανατρέξτε στην Εικ.6-5 Εικ.6-6 Έξοδος αέρα Εικ Εξωτερική µονάδα τύπου κάθετης εκκένωσης (Τοίχος ή εµπόδιο) Έξοδος αέρα Εικ

12 (Τοίχος ή εµπόδιο) Είσοδος αέρα Ρύθµιση εισαγωγής αέρα Για να αλλάξετε τη θέση της εισαγωγής αέρα χρειάζεται µόνο να αλλάξετε µεταξύ τους τις θέσεις των πάνελ, όπως βλέπετε στην εικόνα. Και τα δύο πάνελ χρησιµοποιούν βίδες για τη στερέωσή τους στο σασί της µονάδας. Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Εικ Εξωτερική µονάδα φυγοκεντρικού ανεµιστήρα α) Σε περίπτωση ανάρτησης από την οροφή Αλλαγή πάνελ Εικ.6-13 Για να αλλάξετε τη θέση της εξόδου αέρα χρειάζεται επίσης να αλλάξετε µεταξύ τους τις θέσεις των πάνελ. Το πάνελ εξόδου του ανεµιστήρα είναι προσαρτηµένο στο σώµα του ανεµιστήρα, ως εξής. Εικ β) Σε περίπτωση εγκατάστασης στο δάπεδο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εικ.6-12 Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει. Υπερισχύει το πραγµατικό σχήµα. 6.4 Ρύθµιση εξόδου αέρα Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ρυθµίσεις για την έξοδο αέρα της εξωτερικής µονάδας, αλλάζοντας µόνο τα πάνελ και τη θέση του ανεµιστήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λάβετε υπόψη ότι το βάρος της µονάδας µε τον ανεµιστήρα είναι περίπου 30kg. Η µονάδα καθώς και ο σχετικός εξοπλισµός καλύπτονται µε επένδυση βινυλίου κατά την εγκατάσταση. 6.5 Μεταφορά και εγκατάσταση Εικ.6-14 εδοµένου ότι το κέντρο βάρους της µονάδας δεν συµπίπτει µε το φυσικό κέντρο της, να είστε προσεκτικοί κατά την ανύψωσή της µε αρτάνη. Μην πιάνετε ποτέ την εξωτερική µονάδα από το στοιχείο εισαγωγής αέρα γιατί υπάρχει κίνδυνος παραµόρφωσης. Μην αγγίζετε τον ανεµιστήρα µε τα χέρια ή άλλα αντικείµενα. Μην δίνετε στη µονάδα κλίση µεγαλύτερη από 45 και µην την ακουµπάτε σε λοξή θέση. Κατασκευάστε βάση από σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εξωτερικών µονάδων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-15) Στερεώστε τα πόδια της µονάδας µε βίδες σταθερά για να αποτρέψετε ενδεχόµενη κατάρρευσή της σε περίπτωση σεισµού ή ισχυρών ανέµων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-15) 11

13 Στερέωση µε βίδες Αναρτηµένη µονάδα 1. Αναρτήστε τη µονάδα µε τον τρόπο που δείχνει η εικόνα. 2. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή µπορεί να αντέξει το βάρος της µονάδας που αναγράφεται στην πινακίδα προδιαγραφών. Βίδα ανάρτησης Εικ.6-15 Βραχίονας ανάρτησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα µε το µοντέλο). Υπερισχύει το πραγµατικό σχήµα. Εικ.6-17 Βάση από σκυρόδεµα 1 Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη και συνιστάται να είναι mm υψηλότερη από το επίπεδο του εδάφους. 2 Εγκαταστήστε κανάλι αποστράγγισης γύρω από τη βάση για την οµαλή αποχέτευση του νερού. 3 Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας, στερεώστε τη µονάδα µε µπουλόνια ανάρτησης M10. 4 Όταν τοποθετείτε τη µονάδα σε στέγη ή βεράντα, το νερό που αποχετεύεται µετατρέπεται µερικές φορές σε πάγο σε χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Ως εκ τούτου, προσέξτε ώστε η αποστράγγιση να µην γίνεται σε περιοχή συχνής διέλευσης άλλων ατόµων, επειδή ενδέχεται να γλιστρήσουν. Σηµείο εκροής Εικ.6-18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δηµιουργείται γωνία 3-4 µοιρών µεταξύ της µονάδας και του δαπέδου, όταν η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε περιβάλλον µε χαµηλή θερµοκρασία και υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι ο πάγος που συσσωρεύεται στο πλαίσιο της εξωτερικής µονάδας µπορεί να αποµακρυνθεί όταν η µονάδα είναι εγκατεστηµένη σε περιβάλλον µε χαµηλή θερµοκρασία και υγρασία. Η εξωτερική µονάδα πρέπει να τοποθετείται σε βάση µε ύψος 30cm. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι άνω των 0. Το µηχάνηµα πρέπει να τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο. 7. ΨΥΚΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (η µονάδα µε διπλή λειτουργία) 7.1 Επιτρεπόµενο µήκος και κατακόρυφο ύψος του ψυκτικού σωλήνα Σηµείωση: Το µήκος του κάθε διακλαδωτήρα είναι το 0,5 m του ισοδύναµου µήκους σωλήνα. Εικ.6-16 Πίνακας.7-1 Πίνακας 6-4 Μέγιστη τιµή ίκτυο Όχι Περιγραφή 1 Εξωτερική µονάδα 2 Ελαστικός αποσβεστήρας κραδασµών 3 Βίδα ανάρτησης M10 4 Αποστράγγιση (Πλάτος 100xΒάθος 150) 5 Αποστράγγιση 6 Οπή από κονίαµα (Ø100xΒάθος 150) Πίνακας 6-5 mm Μοντέλο µονάδας B C Μήκος σωλήνα Υψοµετρικό Συνολικό µήκος σωλήνα (Πραγµατικό) (απόσταση από διακλαδωτήρα της γραµµής σωληνώσεων) (απόσταση από διακλαδωτήρα της γραµµής σωληνώσεων) Υψοµετρική διαφορά εσωτερικής-εξωτερικής µονάδας Υψοµετρική διαφορά µεταξύ των εσωτερικών µονάδων 18K+18K 24K+24K/ 30K+30K 15m 10m 20m 30m 50m L+L1+L2 L1,L2 L1-L2 H1 0,5m H

14 Εξωτερική µονάδα Ύψος πτώσης µεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας H<20m Εσωτερική µονάδα Υψοµετρική διαφορά µεταξύ των εσωτερικών µονάδων H<0.5m ιακλαδωτήρας Εικ. 7-1 Σηµείωση: Όλοι οι διακλαδωτήρες πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από την Midea, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Οι εσωτερικές µονάδες πρέπει να συνδέονται και στις δύο πλευρές του διακλαδωτήρα τύπου U. 7.2 Άντληση µε αντλία κενού 1) Χρησιµοποιήστε αντλία κενού της οποίας το επίπεδο κενού είναι χαµηλότερο από -0,1 MPa και η ικανότητα εκκένωσης αέρα υψηλότερη από 40L/min. 2) Στην εξωτερική µονάδα δεν είναι απαραίτητο να γίνει αναρρόφηση, εποµένως, µην ανοίγετε τις βάνες αποκοπής της γραµµής υγρού και αερίου της εξωτερικής µονάδας. 3) Βεβαιωθείτε ότι η αντλία κενού µπορεί να αποδώσει τιµή κενού MPa ή χαµηλότερη µετά από 2 ώρες λειτουργίας ή περισσότερο. Αν η αντλία µετά από 3 ώρες-ή παραπάνωλειτουργίας δεν καταφέρει να επιτύχει πίεση -0,1 MPa ή χαµηλότερη, ελέγξτε αν υπάρχει ίχνος νερού ή διαρροή αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα. Συνδέστε την αντλία κενού 7.3 Ποσότητα ψυκτικού που πρέπει να συµπληρωθεί Ο σωλήνας διακλάδωσης πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια θέση, ενώ η γωνία σφάλµατος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 10. ιαφορετικά, θα προκληθεί δυσλειτουργία. ιακλαδωτήρας σχήµατος U Προβολή κατεύθυνσης Α Λάθος Σωστό Λειτουργήστε την αντλία (διάρκεια 2 ώρες ή παραπάνω) Όταν η αντλία επιτύχει επίπεδο κενού -0,1 MPa, θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της για λεπτά Θέστε την αντλία κενού εκτός λειτουργίας. 1. Κλείστε την βαλβίδα του µετρητή κενού. 2. Κόψτε τη σύνδεση µεταξύ του µετρητή πίεσης και της αντλίας κενού. 3. Κλείστε την αντλία κενού. Οριζόντια επιφάνεια Εικ.7-3 Σηµειώστε την κατάσταση που έµεινε αχρησιµοποίητη η αντλία κενού (1 ώρα ή παραπάνω) Εικ.7-2 Μην αναµιγνύετε διαφορετικούς τύπους ψυκτικών ούτε να εφαρµόζετε υπερβολική δύναµη στα εργαλεία και τα µέσα µέτρησης που έρχονται απευθείας σε επαφή µε το ψυκτικό µέσο. Μη χρησιµοποιείτε ψυκτικό αέριο για τη δηµιουργία κενού. Εάν η στάθµη του κενού δεν φθάσει στην τιµή πίεσης -0,1 MPa, ελέγξτε αν αυτό οφείλεται σε διαρροή και εντοπίστε το σηµείο της διαρροής. Εάν δεν υπάρχει διαρροή, θέστε ξανά σε λειτουργία την αντλία κενού για 1 ή 2 ώρες. 13

15 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Ελέγξτε αν η υψοµετρική διαφορά µεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας, οι αποστάσεις των ψυκτικών σωληνώσεων και ο αριθµός των καµπυλών των σωλήνων πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:: Πίνακας 8-1 Τύπος µοντέλου 50Hz T1 condition/r22 Κλιµατιστικό διαιρούµενου τύπου 50Hz Κλιµατιστικό κάθετης εκκένωσης αέρα/60hz T1 condition/r22 Κλιµατιστικό διαιρούµενου τύπου και κλιµατιστικό κάθετης εκκένωσης αέρα Κλιµατιστικό διαιρούµενου τύπου και εξωτερική µονάδα φυγοκεντρικού ανεµιστήρα τύπου R410A inverter Κλιµατιστικό διαιρούµενου τύπου και εξωτερική µονάδα φυγοκεντρικού ανεµιστήρα τύπου R410A 50Hz/60Hz T3 condition (εξωτερική µονάδα κάτω) 50Hz/60Hz T3 condition (εξωτερική µονάδα πάνω) Μοντέλο Μήκος ψυκτικού σωλήνα Μέγιστο υψοµετρική διαφορά 12K K-24K K-42K K-60K K K-24K K-60K K K-24K K K K-60K K K-30K K K-60K K-24K K K K-60K K-24K K K K K-60K Η µονάδα µε ταχυσύνδεσµο 12K-18K 5 5 Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται από εξουσιοδοτηµένο ψυκτικό και να συµµορφώνονται µε τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς. 8.1 ιαδικασία τοποθέτησης των σωλήνων σύνδεσης 1 Ανοίξτε µια τρύπα στον τοίχο (ώστε να χωρά ακριβώς τον αγωγό σωληνώσεων του τοίχου) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα εξαρτήµατα, όπως τον αγωγό και το κάλυµµά του. 2 Συνδέστε σφιχτά µαζί το σωλήνα σύνδεσης στεγνό και τα καλώδια µε ταινία. Περάστε το σωλήνα σύνδεσης µέσα από τον αγωγό του τοίχου από την εξωτερική πλευρά. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση για να µην κάνετε ζηµιά στο σωλήνα. 3 Συνδέστε τους σωλήνες. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος σύνδεσης των σωλήνων". 4 Αποµακρύνετε τον αέρα µε µια αντλία κενού. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Πώς να αποµακρύνετε τον αέρα µε µια αντλία κενού". 5 Ανοίξτε τις βάνες αποκοπής της εξωτερικής µονάδας για ξεκινήσει η ροή ψυκτικού µέσα στο σωλήνα ψυκτικού που συνδέει την εσωτερική µε την εξωτερική µονάδα. 6 Ελέγξτε τα τυχόν διαρροή. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις µε ανιχνευτή διαρροών ή µε σαπουνόνερο. 7 Καλύψτε τις ενώσεις του σωλήνα σύνδεσης µε ηχοµονωτική/µονωτική επένδυση και τυλίξτε τους καλά µε ταινίες για την αποτροπή διαρροών. Φροντίστε να καλύψετε µε µονωτικό υλικό όλα τα εκτεθειµένα µέρη των ενώσεων και των σωλήνων ψυκτικού στις γραµµές υγρού και αερίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό ανάµεσά τους. Ελλιπής µόνωση µπορεί να προκαλέσει συµπύκνωση νερού. Πώς να συνδέσετε τους σωλήνες 1 Εκχείλωση Κόψτε τον σωλήνα µε έναν κόφτη σωλήνων, (ανατρέξτε στην Εικ.8-1) Κλίση κατεργασία αφαίρεση γρεζιών Μην επιτρέπετε στον αέρα, τη σκόνη ή σε άλλες ακαθαρσίες να εισχωρούν στο δίκτυο ψυκτικό σωληνώσεων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Ο σωλήνας σύνδεσης δεν πρέπει τοποθετείται αν δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εσωτερικές και οι εξωτερικές µονάδες. ιατηρήστε το σωλήνα σύνδεσης στεγνό και µην αφήνετε να σχηµατιστεί υγρασία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Επενδύστε µε θερµοµόνωση και τους ψυκτικούς σωλήνες αερίου και υγρού. ιαφορετικά, αυτό µπορεί µερικές φορές να οδηγήσει σε σχηµατισµό συµπυκνωµάτων. Εικ. 8-1 Βάλτε ένα εκχειλωτικό ρακόρ στο σωλήνα και διευρύνετε τα χείλη του σωλήνα. Για τις διαστάσεις των εκχειλωµένων ρακόρ διεύρυνσης ανατρέξτε στον Πίνακα 8-2. Πίνακας 8-2 ιαµέτρηµα σωλήνα Ροπή σύσφιξης ιαστάσεις διευρυµένου στοµίου A ελάχ. (mm) µέγ. Σχήµα διευρυµένου στοµίου Ø6,4 14,2~17,2 N m (144~176 kgf cm) 8,3 8,3 Ø9,5 32,7~39,9 N m (333~407 kgf cm) 12,0 12,4 Ø12,7 49,5~60,3 N m (504~616 kgf cm) 15,4 15,8 Ø15,9 61,8~75,4 N m (630~770 kgf cm) 18,6 19,0 Ø19,1 97,2~118,6 N m (990~1210 kgf cm) 22,9 23,3 14

16 2 Συνδέστε πρώτα την εσωτερική µονάδα και, στη συνέχεια, την εξωτερική. Λυγίστε τους σωλήνες µε το σωστό τρόπο. Προσπαθήστε να µην προκαλέσετε ζηµιά. Λυγίστε το σωλήνα µε τους αντίχειρές σας ελάχ. ακτίνα 100 mm Η γωνία κάµψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 µοίρες. Εικ. 8-2 Η θέση κάµψης να είναι κατά προτίµηση στη µέση του ευλύγιστου σωλήνα. Όσο µεγαλύτερη είναι η ακτίνα κάµψης τόσο το καλύτερο. Μη λυγίζετε το σωλήνα πάνω από τρεις φορές. Όταν συνδέετε το ρακόρ, καλύψτε µε λάδι ή λάδι εστέρα τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό του ρακόρ και βιδώστε µε το χέρι 3 ή 4 στροφές προτού το σφίξετε µέχρι το τέρµα. Πίνακας 8-3 Μέγεθος βαλβίδας αποκοπής Ροπή σύσφιξης N.M (Γυρίστε δεξιόστροφα για να κλείσετε) Άξονας (σώµα βαλβίδας) Καπάκι (Καπάκι βαλβίδας) Ø6,4 5,4~6,6 Εξαγωνικό 13,5~16,5 Ø9,5 κλειδί 4 mm Ø12,7 8,1~9,9 18~22 Ø15,9 13,5~16,5 Ø22,2 Ø25,4 27~33 Εξαγωνικό κλειδί 6 mm Εξαγωνικό κλειδί 10 mm 23~27 36~44 Περικόχλιο συντήρησης 11,5~13,9 Πάντα να χρησιµοποιείτε µια µάνικα πλήρωσης για τη σύνδεση µε το στόµιο εξαγωγής. Μόλις σφίξετε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού. στόµιο εξαγωγής περικόχλιο συντήρησης Εικ. 8-3 Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα κλειδί και ροπόκλειδο όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε σωλήνες στην/από τη µονάδα. (Εικ.8-4) καπάκι στεγανοποιητικό παρέµβυσµα άξονας εξαγωνική οπή Εικ.8-5 Χρήση της αντλίας κενού. Εικ. 8-4 Η εφαρµογή υπερβολικής ροπής θα προκαλέσει ζηµιά στο κωδωνοειδές στόµιο ενώ η πολύ µικρή ροπή θα προκαλέσει διαρροή. Καθορίστε τη ροπή σύµφωνα µε τον Πίνακα 8-2. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Πώς να αποµακρύνετε τον αέρα µε µια αντλία κενού Οδηγίες λειτουργίας βαλβίδας αποκοπής 1. Άνοιγµα της βαλβίδας αποκοπής 1) Αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη βαλβίδα αριστερόστροφα µε το εξαγωνικό κλειδί. 2) Γυρίστε το µέχρις να σταµατήσει ο άξονας. Μην εφαρµόζετε υπερβολική δύναµη στη βαλβίδα αποκοπής. Κάτι τέτοιο µπορεί να σπάσει το σώµα της βαλβίδας, καθώς η βαλβίδα δεν είναι τύπου πίσω έδρασης. Να χρησιµοποιείτε πάντα ειδικό εργαλείο. 3) Φροντίστε να σφίξετε καλά το καπάκι ασφαλείας. 2. Κλείσιµο της βαλβίδας αποκοπής 1) Αφαιρέστε το καπάκι και γυρίστε τη βαλβίδα δεξιόστροφα µε το εξαγωνικό κλειδί. 2) Σφίξτε καλά τη βαλβίδα µέχρι ο άξονας να έλθει σε επαφή µε το στεγανοποιητικό σώµατος. 1 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα παξιµάδια συντήρησης των βαλβίδων αποκοπής Α και Β, και συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης της πολλαπλής βαλβίδας στο στόµιο εξαγωγής της βαλβίδας διακοπής Α. (Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες Α και Β είναι και οι δύο κλειστές) 2 Συνδέστε το ρακόρ του σωλήνα πλήρωσης µε την αντλία κενού. 3 Ανοίξτε τελείως το µοχλό χαµηλής της βαλβίδας πολλαπλής. 4 Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού. Κατά την έναρξη της άντλησης, χαλαρώστε λίγο το παξιµάδι συντήρησης της βαλβίδας διακοπής B για να ελέγξετε αν εισέρχεται αέρας (ο ήχος της αντλίας αλλάζει και η ένδειξη του σύνθετου µετρητή γυρίζει κάτω από το µηδέν). Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιµάδι συντήρησης. 5 Όταν ολοκληρωθεί η άντληση, κλείστε τελείως το µοχλό χαµηλής της βαλβίδας πολλαπλής και απενεργοποιήστε την αντλία κενού. Αντλήστε για τουλάχιστον 15 λεπτά και ελέγξτε αν ο σύνθετος µετρητής δείχνει -76cmHg(-1X10 5 Pa) 6 Χαλαρώστε και αφαιρέστε το καπάκι των βαλβίδων αποκοπής A και B για να ανοίξετε τελείως τις βαλβίδες αποκοπής Α και Β και, στη συνέχεια, σφίξτε το καπάκι. 7 Αποσυναρµολογήστε το σωλήνα πλήρωσης από το στόµιο εξαγωγής της βαλβίδας αποκοπής Α, και σφίξτε το παξιµάδι. Εξωτερική µονάδα Βαλβίδα αποκοπής Γραµµή αερίου Γραµµή υγρού Εσωτερική µονάδα Εικ. 8-6 Φροντίστε να σφίξετε καλά το καπάκι ασφαλείας. Για τη ροπή σύσφιξης, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. 15

17 -76cmHg Χαµηλής Σωλήνας πλήρωσης 8.2. Εγκατάσταση ψυκτικού σωλήνα Επιτρεπόµενο µήκος και ύψος πτώσης των σωλήνων Εικ. 8-7 Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας. Για λεπτοµερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας. Υλικό και µέγεθος των σωλήνων Υπάρχουν τρία µήκη (3m,5m,10m) σωλήνων διαθέσιµα για αγορά. Αερίστε το χώρο σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού κατά την εγκατάσταση. Το ψυκτικό µέσο που διέρρευσε θα δηµιουργήσει δηλητηριώδες αέριο, αν εκτεθεί σε φλόγα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού µετά την εγκατάσταση. Το ψυκτικό µέσο που διέρρευσε θα δηµιουργήσει δηλητηριώδες αέριο, αν εκτεθεί σε φλόγα. 8.3 Συµπλήρωση ψυκτικού Η εξωτερική µονάδα περιέχει ψυκτικό από το εργοστάσιο. Ορισµένα συστήµατα απαιτούν πρόσθετο συµπλήρωµα ψυκτικού, ανάλογα µε το µήκος των σωλήνων. Η επιπλέον ποσότητα ψυκτικού µπορεί να υπολογιστεί από τον ακόλουθο τύπο: R22: (Μήκος σωλήνα-5m) x 30g/m R410A: Πλευρά υγρού:(φ6.35 (Μήκος σωλήνα - 5m) x 15g/m Πλευρά υγρού:(φ9.52 (Μήκος σωλήνα - 5m) x 30g/m Βαλβίδα πολλαπλής Πολύµετρο Μανόµετρο Υψηλής Μοχλός χαµηλής Σωλήνας πλήρωσης Αντλία κενού Η συµπλήρωση ψυκτικού δεν µπορεί να γίνει αν δεν ολοκληρωθεί πρώτα η καλωδίωση. Η συµπλήρωση ψυκτικού µπορεί να γίνει µόνο αφού πραγµατοποιήσετε τον έλεγχο διαρροών και την άντληση κενού. Κατά την πλήρωση ενός συστήµατος, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε η ποσότητα να µην υπερβαίνει ποτέ την µέγιστη επιτρεπόµενη, λόγω κινδύνου διαρροής υγρού. Η πλήρωση µε ακατάλληλη ουσία ενδέχεται να προκαλέσει εκρήξεις και ατυχήµατα, γι 'αυτό, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το κατάλληλο ψυκτικό. Τα δοχεία ψυκτικού πρέπει να ανοίγονται µε προσοχή. Κατά τη φόρτιση ψυκτικού να χρησιµοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια και να προστατεύετε τα µάτια σας. 9. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης της εσωτερικής µονάδας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα σωλήνα πολυαιθυλενίου ως σωλήνα αποστράγγισης (εξωτ. διάµ χιλιοστά, εσωτ. διάµ. 32mm). Μπορείτε να τον αγοράσετε από κοντινό σας κατάστηµα ή από τον αντιπρόσωπό σας. Προσαρµόστε το στόµιο του σωλήνα αποστράγγισης στη βάση του σωλήνα αντλίας του σώµατος και στερεώστε σταθερά το σωλήνα αποστράγγισης και τον σωλήνα εξόδου (παρελκόµενο) χρησιµοποιώντας το δακτύλιο σύσφιξης του σωλήνα εξόδου (παρελκόµενο). Ο σωλήνας αντλίας του σώµατος και ο σωλήνας αποστράγγισης (ειδικά το εσωτερικό µέρος) θα πρέπει να καλύπτονται οµοιόµορφα από το προστατευτικό κάλυµµα του σωλήνα εξόδου (παρελκόµενο) και να είναι δεµένοι σφιχτά µε το σφιγκτήρα για την αποτροπή της συµπύκνωσης που προκαλείται από την είσοδο αέρα. Για να αποτρέψετε τη ροή νερού προς τα πίσω µέσα στο κλιµατιστικό όταν αυτό σταµατήσει, δώστε στο σωλήνα αποστράγγισης (γραµµή εξόδου) κλίση προς τα κάτω πάνω από 1/50. Αποφύγετε τη διόγκωση των τοιχωµάτων ή την εναπόθεση νερού. Μην τραβάτε βίαια το σωλήνα αποστράγγισης κατά τη σύνδεση επειδή µπορεί να τραβήξετε και το σώµα της µονάδας. Εν τω µεταξύ, κάθε 1-1,5m θα πρέπει να τοποθετείται ένα σηµείο στήριξης να αποτραπεί το λύγισµα του εύκαµπτου σωλήνα. Ή µπορείτε να δέσετε το σωλήνα αποστράγγισης πάνω στο σωλήνα σύνδεσης για να τον στερεώσετε. Σε περίπτωση επιµηκυµένου εύκαµπτου σωλήνα, σφίξτε καλύτερα την εσωτερική πλευρά του µε ένα προστατευτικό σωλήνα για να αποτρέψετε τη χαλάρωσή του. Εάν η έξοδος του σωλήνα αποστράγγισης είναι σε µεγαλύτερο ύψος από τον σωλήνα αντλίας του σώµατος της µονάδας, ο σωλήνας θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφα. Και η απόσταση ανύψωσης πρέπει να είναι µικρότερη από 200mm, διαφορετικά, θα υπάρχει υπερχείλιση νερού όταν σταµατήσει το κλιµατιστικό. Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης θα πρέπει να είναι σε ύψος πάνω από 50mm από την επιφάνεια του εδάφους ή το κάτω µέρος του αγωγού αποστράγγισης, και να µην είναι βυθισµένο σε νερό. Εάν το νερό κατευθύνεται απευθείας µέσα στην αποχέτευση, φροντίστε να δηµιουργήσετε µια διάταξη στεγανοποίησης µορφής U λυγίζοντας το σωλήνα για την αποφυγή της έκλυσης δύσοσµων αερίων στο εσωτερικό της κατοικίας µέσα από το σωλήνα αποστράγγισης. οκιµή αποστράγγισης Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης δεν παρεµποδίζεται. Οι νεόδµητες κατοικίες θα πρέπει να εκτελέσουν αυτή τη δοκιµή προτού σφραγίσουν την οροφή. 1 Αφαιρέστε το δοκιµαστικό κάλυµµα και γεµίστε την λεκάνη νερού µε περίπου 2000 ml νερό µέσω του σωλήνα πλήρωσης. 2 Θέστε το κλιµατιστικό σε λειτουργία και αφήστε το να λειτουργήσει σε λειτουργία ψύξης "COOLING". Ακούστε τον ήχο της αντλίας αποστράγγισης. Ελέγξτε αν το νερό αποχετεύεται σωστά (πριν από την αποχέτευση επιτρέπεται µια µικρή καθυστέρηση 1 λεπτού, ανάλογα µε το µήκος του σωλήνα αποστράγγισης), και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από τις ενώσεις. 3 ιακόψτε τη λειτουργία του κλιµατιστικού, αποσυνδέστε το από το ρεύµα και επανατοποθετήστε το κάλυµµα της δοκιµής στην αρχική του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η οπή αποστράγγισης χρησιµοποιείται για το άδειασµα της λεκάνης νερού µε σκοπό τη συντήρηση του κλιµατιστικού. Στη διάρκεια της λειτουργίας να την έχετε πάντα κλειστή για την αποτροπή διαρροών. 16

18 Εγκατάσταση του συνδέσµου αποστράγγισης της εξωτερικής µονάδας Τοποθετήστε πρώτα την τσιµούχα στο σύνδεσµο αποστράγγισης, στη συνέχεια, βάλτε το σύνδεσµο µέσα στην οπή εξόδου της λεκάνης της εξωτερικής µονάδας, περιστρέφοντάς τον κατά 90 για να ασφαλίσει στη θέση του. Συνδέστε το σύνδεσµο αποστράγγισης µε σωλήνα επέκτασης (αγορασµένο σε κοντινό κατάστηµα) στην περίπτωση διαρροής νερού από την εξωτερική µονάδα στη διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης. Στεγανοποιητικό παρέµβυσµα Σύνδεσµος αποστράγγισης Έξοδος αποστράγγισης της εξωτερικής µονάδας Στεγανοποιητικό παρέµβυσµα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρατήρηση σύµφωνα µε την οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ για την πρόληψη του τρεµοπαίγµατος κατά την εκκίνηση του συµπιεστή (τεχνική διαδικασία), όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες εγκατάστασης. 1 Η σύνδεση παροχής ρεύµατος για το κλιµατιστικό πρέπει να γίνει σε κεντρική παροχή ρεύµατος. Η παροχή πρέπει να έχει χαµηλή σύνθετη αντίσταση, συνήθως η απαιτούµενη σύνθετη αντίσταση φθάνει σε ένα σηµείο σύντηξης 32Α. 2 εν πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε αυτή τη γραµµή παροχής ισχύος. 3 Για λεπτοµέρειες που αφορούν την αποδοχή της εγκατάστασης, επικοινωνήστε µε τον πάροχο ενέργειας για να δείτε αν ισχύουν περιορισµοί για προϊόντα, όπως πλυντήρια, κλιµατιστικά ή ηλεκτρικοί φούρνοι. 4 Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την παροχή ενέργειας, ανατρέξτε στην πινακίδα ονοµαστικών τιµών του προϊόντος. 5 Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας. Λεκάνη αποστράγγισης της εξωτερικής µονάδας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εικ.9-1 Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα µε το µοντέλο). Υπερισχύει το πραγµατικό σχήµα. 10. ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ Σύνδεσµος αποστράγγισης 10.1 Σύνδεση του καλωδίου Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυµµα. (Αν δεν υπάρχει κάλυµµα στην εξωτερική µονάδα, αφαιρέστε τις βίδες από την πλακέτα συντήρησης, και τραβήξτε την προς την κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέστε την προστατευτικό πάνελ.) (Ανατρέξτε στην Εικ. 10-1) Η εξωτερική παροχή ρεύµατος του κλιµατιστικού θα πρέπει να διαθέτει γείωση, η οποία να συνδέεται µε τα αντίστοιχα καλώδια γείωσης της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Επανατοποθετήστε το κάλυµµα ή το προστατευτικό πάνελ. Η θερµοκρασία του κυκλώµατος ψυκτικού είναι υψηλή, κατά συνέπεια, φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο διασύνδεσης µακριά από το χαλκοσωλήνα. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς καλωδίωσης. Το κλιµατιστικό θα πρέπει να χρησιµοποιεί ξεχωριστή παροχή ρεύµατος µε ονοµαστική τάση. Η εξωτερική παροχή ρεύµατος του κλιµατιστικού θα πρέπει να διαθέτει γείωση, η οποία να συνδέεται µε τα καλώδια γείωσης της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας. Οι εργασίες καλωδίωσης πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα του κυκλώµατος. Στην καλωδίωση θα πρέπει να παρεµβληθεί ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3mm καθώς και µία διάταξη ρεύµατος διαρροής (RCD) µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη από 10mA, σύµφωνα µε τον τοπικό κανονισµό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τα καλώδια παροχής ρεύµατος και τα καλώδια σήµατος για να αποφύγετε τυχόν αλληλοπαρεµβολές. Μην θέσετε σε λειτουργία το κλιµατιστικό αν δεν έχετε ελέγξει προσεκτικά την καλωδίωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τύπου H07RN-F. Εξωτερική µονάδα τύπου κάθετης απόρριψης αέρα Προστατευτικό πάνελ Προστατευτικό πάνελ Κάλυµµα Εικ.10-1 Εικ

19 Εξωτερική µονάδα φυγοκεντρικού ανεµιστήρα 11. ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 Η δοκιµαστική λειτουργία πρέπει να πραγµατοποιείται µετά την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 2 Επιβεβαιώστε τα παρακάτω σηµεία πριν τη δοκιµαστική λειτουργία: Προστατευτικό πάνελ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εικ.9-3 Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα µε το µοντέλο). Το πραγµατικό σχήµα υπερισχύει Προδιαγραφές ισχύος (Ανατρέξτε στον Πίνακα10-1~Πίνακα10-8) 10.3 Εικόνα καλωδίωσης (Ανατρέξτε στην Εικ.10-1~Εικ.10-8) 10.4 Εξωτερική µονάδα 1. Αφαιρέστε το κάλυµµα των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων από την εξωτερική µονάδα. 2. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στους ακροδέκτες της πλακέτας ακροδεκτών της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας που προσδιορίζονται από τους αντίστοιχους αριθµούς. (Αφαιρέστε την προστατευτική επένδυση και συνδέστε το καλώδιο στην πλακέτα ακροδεκτών.) 3. Για να αποτραπεί η είσοδος νερού, σχηµατίστε ένα βρόχο µε το καλώδιο σύνδεσης, όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών µονάδων. 4. Μονώστε τα καλώδια που δεν χρησιµοποιούνται (αγωγούς) µε ταινία PVC. ιαµορφώστε τα έτσι ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε οποιαδήποτε ηλεκτρικά ή µεταλλικά µέρη. Καλώδιο Η εσωτερική µονάδα και η εξωτερική µονάδα έχουν εγκατασταθεί σωστά. Οι σωλήνες και τα καλώδια είναι σωστά τοποθετηµένα. Το δίκτυο ψυκτικών σωλήνων έχει ελεγχθεί για διαρροές. Η αποστράγγιση γίνεται απρόσκοπτα. Η θερµοµόνωση λειτουργεί καλά. Η καλωδίωση γείωσης έχει συνδεθεί σωστά. Το µήκος της σωλήνωσης και η πρόσθετη χωρητικότητα πλήρωσης του ψυκτικού µέσου έχουν καταγραφεί. Η τάση του ρεύµατος ταιριάζει µε την ονοµαστική τάση του κλιµατιστικού. εν υπάρχει κανένα εµπόδιο στην έξοδο και στην είσοδο των εξωτερικών και εσωτερικών µονάδων. Οι βαλβίδες διακοπής των γραµµών αερίου και υγρού είναι ανοικτές. Το κλιµατιστικό προθερµαίνεται µε την ενεργοποίηση της συσκευής. 3 Σύµφωνα µε την απαίτηση του χρήστη, εγκαταστήστε τη βάση του τηλεχειριστηρίου σε σηµείο όπου το σήµα του τηλεχειριστηρίου να µπορεί να φτάσει ανεµπόδιστα στην εσωτερική µονάδα. 4 οκιµαστική λειτουργία. Ρυθµίστε το κλιµατιστικό σε λειτουργία ψύξης (COOLING) µε το τηλεχειριστήριο, και ελέγξτε τα ακόλουθα σηµεία. Αν υπάρξει δυσλειτουργία, επιχειρήστε να την διορθώσετε, σύµφωνα µε το κεφάλαιο "Αντιµετώπιση προβληµάτων" στο "Εγχειρίδιο χρήσης κατόχου". 1) Εσωτερική µονάδα α. Αν ο διακόπτης στο τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά. β. Αν τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου λειτουργεί σωστά. γ. Αν η περσίδα ροής του αέρα κινείται κανονικά. δ. Αν η θερµοκρασία του δωµατίου έχει ρυθµιστεί σωστά. ε. Αν οι ενδείξεις ανάβουν κανονικά. στ. Αν τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας λειτουργούν σωστά. ζ. Αν η αποστράγγιση είναι κανονική. η. Αν υπάρχουν κραδασµοί ή ασυνήθιστοι θόρυβοι στη διάρκεια της λειτουργίας θ. Αν η µονάδα ζεσταίνει καλά το χώρο όταν πρόκειται για µονάδα θέρµανσης/ψύξης (HEATING/COOLING). 2) Εξωτερική µονάδα α. Αν υπάρχουν κραδασµοί ή ασυνήθιστοι θόρυβοι στη διάρκεια της λειτουργίας. β. Αν ο παραγόµενος αέρας, ο θόρυβος ή η συµπύκνωση από το κλιµατιστικό ενοχλούν τους γείτονές σας. γ. Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού. Εικ Λάθος συνδέσεις καλωδίων µπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε κάποια ηλεκτρικά εξαρτήµατα. 18

20 Προδιαγραφές ισχύος (Ανεξάρτητη τροφοδοσία ισχύος) Πίνακας 10-1 ΜΟΝΤΕΛΟ ~36 42~48 60 ΙΣΧΥΣ ΦΑΣΗ 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ VOLT V V V V V ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A) 20/16 40/25 50/30 60/45 60/50 Πίνακας 10-2 ΜΟΝΤΕΛΟ ~60 30~ ΙΣΧΥΣ ΦΑΣΗ 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ VOLT V V V V ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A) 25/20 25/20 40/25 45/35 Προδιαγραφές ισχύος (εξωτερική τροφοδοσία ισχύος) Πίνακας 10-3 ΜΟΝΤΕΛΟ 24 30~36 42~48 60 ΙΣΧΥΣ ΦΑΣΗ 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση 1 Φάση ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ VOLT V V V V ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A) 40/30 60/40 70/55 70/60 Πίνακας 10-4 ΜΟΝΤΕΛΟ 30~36 42~60 30~36 42~60 ΙΣΧΥΣ ΦΑΣΗ 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις 3 Φάσεις ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ VOLT V V V V ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ(A) 25/20 25/20 40/25 45/35 19

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HI CRRIER N.. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα