Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine!"

Transcript

1 Καρδιαγγειακή*υγεία Διατροφή&Αντιγήρανση ΔημήτρηςΣυκιανάκης Gerontology & Antiaging Medicine

2 Χτυπώ&χτυπώ,&δίχως&να&σε&πονώ,&μ'&αν&πάψω& να&χτυπώ,&χάθηκες&στο&λεπτό. && &Τι&είναι&; Μαφυσικά ηκαρδιά. -Τοόργανοτης«ζωής»όλωνμας,τοόργανοπουσυμπάσχει&μετοάγχοςμας, τιςαγωνίεςκαιτουςφόβουςμας. -Τοόργανοπουεπηρεάζεταιαπόπολλούςπαράγοντεςκαιμπορείναμας προδώσειεντελώςξαφνικάκαισυχνάανεπανόρθωτα

3 Στατιστικά*Στοιχεία*Θνησιμότητας* Πηγή: World Health Organization, 2008 Ανάλυσηθνησιμότηταςανάκατηγορίαπαθήσεων,παγκοσμίως Λοιπές&Παθήσεις& 16%& Ζαχαρώδης&Διαβήτης&& 3%& Καρκίνος& 21%& Αναπνευστικές& Παθήσεις& 12%& Καρδιαγγειακές& Παθήσεις& 48%&

4 Γράφημα&πρόβλεψης&αιτιών&θνησιμότητας&από& το&2008&ως&το&2030,&παγκοσμίως& Πηγή: Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control, Published by WHO Πηγή: Global Atlas on cardiovascular disease prevention and control, Published by WHO

5 Ελλάδα& Στατιστικά&θνησιμότητας&& Σύμφωναμεταστοιχείατηςστατιστικήςυπηρεσίας. Ογενικόςδείκτηςθνησιμότηταςγιατο2011στηνΕλλάδαείναι9.8ανά1,000 κατοίκους.συνολικόςαριθμόςθανάτων: άτομα. Ανάλυσηθνησιμότηταςανάασθένεια,ΣτατιστικάWHO, 2008, WHO ,26% 6,46% 44,74% 8,00% 3,99% 28,84% 1,57% 1,14% π π π π π

6 Παράγοντες&που&επηρεάζουν&την&ομαλή&λειτουργία& της&καρδιάς& && Οιπαράγοντεςπουεπηρεάζουντηνυγείατουκαρδιαγγειακού συστήματοςμπορούννακατηγοριοποιηθούν Μη&τροποποιήσιμοι& &Συμπεριφοριστικοί& Τροποποιήσιμοι& Ηλικία Διατροφή Παχυσαρκία Φύλο Κάπνισμα Υπέρταση ΟικογενειακόΙστορικό Καθιστικήζωή Δυσλιπιδαιμία &Κλινικοί&δείκτες& Εθνικότητα Υπεργλυκαιμία/ΣακχαρώδηςΔιαβήτης Υπερτροφίααριστερήςκοιλίας Αυξημέναεπίπεδαλιποπρωτεϊνής Lp(a) Αυξημέναεπίπεδαινωδογόνου Cαντιδρώσαπρωτεϊνη Υπερομοκυστεϊναιμία

7 Συμπεριφοριστικοί&Παράγοντες Διατροφή& & ΗΔιατροφήδιαδραματίζεισημαντικόρόλοστηνπρώιμηεμφάνισητης καρδιαγγειακήςνόσου Επηρεάζειβιολογικέςδιαδικασίεςτουοργανισμούόπωςαρτηριακήπίεση, ταεπίπεδατωνλιπιδίωνκαιτοσωματικόβάρος. Στηνμελέτητων«ΕπτάΧωρών 1»διαπιστώθηκεέναςισχυρόςσυσχετισμός μεταξύτωνδιατροφικώνσυνηθειώντουπληθυσμούτωνχωρώνκαιτην συχνότηταεμφάνισηςστεφανιαίαςνόσου. Οιχώρεςμετηνυψηλήπρόσληψηκορεσμένωνλιπαρώνοξέων(>15%των συνολικώνπροσλαμβανόμενωνθερμίδων)καιμευψηλάεπίπεδα χοληστερόλης,εμφάνισαντηνυψηλότερηθνησιμότηταλόγωστεφανιαίας νόσου. 1. Keys A: Coronary Heart Diseases in 7 Countries. Circulation 41:I-1, 1970

8 Συμπεριφοριστικοί&Παράγοντες Διατροφικοί&παράγοντες& & Κορεσμένα& Λιπαρά&Οξέα: Γιακάθεαύξησητου1%τωνκορεσμένωνλιπαρώνστοσύνολοτων προσλαμβανόντωνθερμίδων,αυξάνεταιηχοληστερόληldl κατά2%.τα κορεσμέναλιπαράοξέαδενπρέπειναξεπερνούντο10%τηςημερήσιας θερμιδικήςπρόσληψης. Trans Λιπαρά&οξέα: ηπρόσληψητουςστομόνο3%τηςημερήσιαςπρόσληψηςαυξάνειτην χοληστερόληldl καιμειώνουνταεπίπεδατηςhdl(καλήςχοληστερόλης), γεγονόςπουτακάνειπιοεπικίνδυνακαιαπότακορεσμέναλίπη. Διαιτητικά& Λιπαρά&οξέα: Ηυψηλήπρόσληψηςχοληστερόληςμέσωτηςδιατροφήςσυντελείστην αύξησητηςολικήςχοληστερόληςκαιτηςldlχοληστερόλη,πουείναιο κύριοςπαράγονταςτηςαθηροσκλήρωσης.ηαύξησητηςδιαιτητικής χοληστερόληςκατά25mgαυξάνειτηνχοληστερόληστοαίμακατά1mg/dl. 1. Keys A: Coronary Heart Diseases in 7 Countries. Circulation 41:I-1, Prospective study of major dietary patterns and risk of coronary heart disease in men, 2000 American Society for Clinical Nutrition

9 Συμπεριφοριστικοί&Παράγοντες Διατροφικοί&παράγοντες& & Υδατάνθρακες: Ανκαιδενεπηρεάζουντηνχοληστερόλη.Ηυψηλήπρόσληψη Υδατανθράκωναυξάνειταεπίπεδατωντριγλυκεριδίωννηστείαςκαι επίσηςότανδενσυνοδεύεταιμετηνκατανάλωσηφυτικώνινώνμειώνει ταεπίπεδατηςhdlχοληστερόληςστοορό. Νάτριο: ΗπρόσληψηΑλατιούδενεπηρεάζειτολιπιδαιμικόπροφίλαλλά επηρεάζειτηναρτηριακήπίεση.έχειπροκύψειπωςηχαμηλή κατανάλωσηνατρίουλιγότεροαπό6gημερησίως βοηθάειτημείωση τηςσυστολικήςαρτηριακήςπίεσηςκατά3-5mmhg. Αλκοόλ: ΣτηνμελέτηCARDIO 2000βρέθηκεότιηκατανάλωση1-2ποτηριώνκρασί συσχετίζεταιμε51%μείωσητουκινδύνουεμφάνισηςτηςστεφανιαίας νόσου,ενώηκατανάλωση2-4ποτήριασχετίστηκεμετηναύξησηκατά24% τουκινδύνου.σύμφωναμετηνέρευνατο2%τωνκρουσμάτωνστεφανιαίας νόσοσεάνδρεςπροήρθεαπόυψηλήκατανάλωσηαλκοόλ. 1. Keys A: Coronary Heart Diseases in 7 Countries. Circulation 41:I-1, Prospective study of major dietary patterns and risk of coronary heart disease in men, 2000 American Society for Clinical Nutrition

10 Η&Σωστή&Διατροφή& Τι&πρέπει&να&περιλαμβάνει&το&καθημερινό&μας&διαιτολόγιο: &

11 Υδατάνθρακες&

12 Υδατάνθρακες& Οιυδατάνθρακεςείναιμιακατηγορίαενώσεωνμε ιδιαίτεροενδιαφέρονστηδιατροφήτουανθρώπου Οιυδατάνθρακεςαποτελούνσημαντικές συνιστώσεςστηδιατροφήτου ανθρώπουτροφοδοτώνταςτονμετηναπαιτούμενη ενέργειαεπιβίωσης. Αποτελούνγιατοανθρώπινοσώμαότιοήλιοςγια ταφυτάκαιταδέντρα. Είναιένααπότατρίαθερμιδογόνασυστατικάτων τροφίμων(υδατάνθρακες,πρωτεΐνεςκαιλίπη)και αποδίδουν4θερμίδεςανάγραμμάριοανεξάρτητα απότοείδοςτους.

13 Υδατάνθρακες& Διαχωρίζονται&σε&τέσσερις&κύριες&ομάδες&οι&οποίες&είναι:& & Οιμονοσακχαρίτεςγλυκόζηκαιφρουκτόζη, οιδισακχαρίτεςσουκρόζη(ζάχαρη),μαλτόζηκαιλακτόζη, οιολιγοσακχαρίτες&ραφινόζηκαισταχυόζηκαιτέλος, οιπολυσακχαρίτεςόπωςείναιτοάμυλο,οιδεξτρίνες,η κυτταρίνη,τογλυκογόνοκαιοιημικυτταρίνες. Όσοανεβαίνουμεσκαλοπάτιαπότουςμονοσακχαρίτεςπροςτουςπολυσακχαρίτες τόσοπιοσύνθετοκαιπολύπλοκογίνεταιτομόριοτουυδατάνθρακαπροκαλώνταςτο σώμαναδαπανήσειπερισσότερηενέργειαγιανατοδιασπάσεισεμικράκομμάτια. Αντίθετα,όσοκατεβαίνουνεσκαλοπάτιααπότουςπολυσακχαρίτεςπροςτους μονοσακχαρίτεςτόσοπιοαπλόγίνεταιτομόριο,δενδαπανάταιαρκετήενέργειαγια τηδιάσπασητουκαικατ'επέκτασηεισέρχεταιγρήγοραστηκυκλοφορίατου αίματος.

14 Υδατάνθρακες& Οι&5&βασικές&πηγές&τροφές&υδατανθράκων&. Κατηγορία& Υποομάδα& Συστατικά& Τροφές& Σάκχαρα Μονοσακχαρίτες, Γλυκόζη,γαλακτόζη, Μέλι,φρούτα, δισακχαρίτες φρουκτόζησακχαρόζη, ζάχαρη,γάλα Ολιγοσακχαρίτες Μαλτοολιγοσακχαρίτες άλλοιολιγοσακχαρίτες Πολυσακχαρίτες Άμυλο Μηαμυλούχοι πολυσακχαρίτες λακτόζη Μαλτοδεξτρίνες, ραφινόζη,αμυλόζη, φρουκτοολιγοσακχαρίτες Σόγια,αγκινάρες, κρεμμύδια Αμυλόζη,αμυλοπηκτίνη Ρύζι,ψωμί,πατάτες, ζυμαρικά Κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, Όλαταλαχανικάκαι πηκτίνες, φρούτα υδροκολλοειδή

15 Υδατάνθρακες& Κάποιες&από&τις&σπουδαιότερες&λειτουργίες&των&υδατανθράκων&είναι&οι& παρακάτω:& &1.Αποτελούνκύριαπηγήενέργειαςγιατονοργανισμό. &2.Έχουν&άμεση&σχέση&με&το&μεταβολισμό&των&λιπών.Σεπερίσσεια,η γλυκόζημετατρέπεταισετριγλυκερίδια,ενώσεανεπάρκειαταλίπη διασπώνταισελιπαράοξέα,γιανακαλύψουνενεργειακέςανάγκεςκαι γλυκερόλη,ηοποίαμετατρέπεταισεγλυκόζη. &3.Ηγλυκόζηαποτελείτηνκύρια&πηγή&ενέργειας&για τοκεντρικόνευρικό&σύστημα. 4.Οιυδατάνθρακες,επίσης,προστατεύουν&τις& πρωτεΐνες.σεανεπάρκειαυδατανθράκων,ο οργανισμόςμετατρέπειορισμένααμινοξέα (πρωτεΐνες)σεγλυκόζη.

16 Υδατάνθρακες& ΝέαμελέτηειδικώντουΠανεπιστημίουτηςΑλαμπάμαστο ΜπέρμιγχαμτωνΗΠΑηοποίαπαρουσιάστηκεσεσυνέδριοτου ΑμερικανικούΚολεγίουΚαρδιολογίαςστοΣικάγο.Έδειξεότι: Οι«πλούσιες»σεπρωτεΐνεςκαι«φτωχές»σευδατάνθρακες δίαιτεςμπορείναβοηθούνορισμέναάτομαναχάσουνβάρος, ωστόσουπάρχεικίνδυνοςνααποβούνακόμηκαιμοιραίεςγια όσουςέχουνοικογενειακόιστορικόκαρδιοπαθειών. & Έναςλόγοςγιααυτό,είναιότιταλιπαράπροκαλούνπερισσότερο οξειδωτικόστρεςκαιοδηγούνστηδημιουργίαπερισσότερων ελεύθερωνριζώνοιοποίεςκαταστρέφουντοdnaκαιτα κυτταρικάτοιχώματαοδηγώνταςτελικώςσεθάνατοτων κυττάρωντουκαρδιακούμυός. Επιπλέον,έλλειψηυδατανθράκωνστερείενέργειααπότον καρδιακόμυ.

17 Υδατάνθρακες& Πως&πρέπει&να&καταναλώνονται&οι& υδατάνθρακες; 5γραμμάριαυδατανθράκωνανάκιλόσωματικού βάρουςκαθημερινά. Γιαένανάνδρα70κιλών αυτόσημαίνει350γραμμάριαυδατανθράκων καθημερινά,ενώγιαμιαγυναίκα55κιλών,275 γραμμάρια. Επιλέγουμετρόφιμαπλούσιασεσύνθετους υδατάνθρακεςσεκάθεγεύμα.όπωςψωμίκαιάλλα προϊόντααρτοποιίας,ζυμαρικά,δημητριακά πρωινού,ρύζι,φασόλια,αμυλώδηλαχανικά (πατάτες,καρότα),φρούτακαιπαξιμάδια. Οιχυμοίκαιτααποξηραμέναφρούταμπορείνα είναιβολικήκαιπρακτικήλύσηγιακάποιονπου ασκείται.είναιπλούσιασευδατάνθρακεςενώ ταυτόχροναδεφουσκώνουντοστομάχι.

18 Υδατάνθρακες& Ωστόσο,είναικαλύτεροναμηνλαμβάνουμεπάρα πολλούςαπ αυτούςτουςμικρούςή&απλούς& υδατάνθρακες,επειδήαναγκάζουντοεπίπεδοτου σακχάρουαίματοςναανέβειγρήγορακαιύστερανα ξαναπέσειαμέσως,μεαποτέλεσμαπολύγρήγορανα πεινάμεξανά. Ταγλυκάανήκουνσεαυτήνακριβώςτηνκατηγορία,γι αυτόκαλάθαείναινααποφεύγονται,εναντιθέσειμε τουςσύνθετουςυδατάνθρακες,πουπεριέχουνφυτικές ίνεςκαιδενπροκαλούνραγδαίααύξησητουεπιπέδουτου σακχάρουαίματος. Οισύνθετοι&υδατάνθρακες&προσφέρουνστοσώμαμας γλυκόζηγιαμεγαλύτεροχρονικόδιάστημακαι,ωςεκ τούτου,μπορούμεναεπιτύχουμεπολύκαλύτερες επιδόσειςστιςκαθημερινέςμαςδραστηριότητες.

19 Το&κλειδί&στην&Αντιγήρανση& Ισογλυκαιμία& & & & & Το&κρυφό&μυστικό&της&αντιγήρανσης

20 Γλυκαιμικός&Δείκτης& Οβασικότεροςδιατροφικόςκανόναςγιατη διατήρησητηςνεανικότηταςτουδέρματος είναιηαποφυγήεπεξεργασμένων υδατανθράκωνμεζάχαρηκαιγενικότερα τροφώνπουανεβάζουντονγλυκαιμικό δείκτη. Ηαποφυγήτηςγλυκοζυλίωσηςτου κολλαγόνου(ενδογενήςγήρανση)είναι θεμελιώδουςσημασίας. Ηαύξησητουγλυκαιμικούδείκτηοδηγείστη μηενζυμικήσυμπύκνωσητηςγλυκόζηςμετο κολλαγόνοκαιωςεκτούτουστησκλήρυνση τωνινώντου. ΟιΆγγλοιτηνονομάζουν«caramelizaÅon».

21 Γλυκαιμικός&Δείκτης& Γιατί&είναι&σημαντικός&ο&Γλυκαιμικός&Δείκτης; & Είναιπολύσημαντικόναγνωρίζεικάποιοςτησχέση μεταξύτουγλυκαιμικούδείκτηκαιτηςυγείαςτου. ΤατρόφιμαμευψηλήτιμήGIέχουντητάσηνα αυξάνουνγρήγορατηνινσουλίνητουαίματος. Ηινσουλίνηελέγχειταεπίπεδατουσακχάρουτου αίματος,αλλάέχεικαικάποιεςάλλεςιδιότητες όπωςτοναπροάγειτηναποθήκευσητουλίπουςκαι ναοδηγείστηνπαραγωγή"κακών"εικοσανοειδών. Ταεικοσανοειδήχαρακτηρίζονταιαπόπολλούςως"σουπερορμόνες"διότι ρυθμίζουνσχεδόνταπάνταόσοναφοράτηνυγείαμας.τοκαρδιαγγειακό,το νευρικό,τοανοσοποιητικόκαιτοορμονικόσύστημαδιευθύνονταιόλααπότα εικοσανοειδή. Όταντα"κακά"εικοσανοειδήείναιπερισσότερααπότα"καλά"καιδενυπάρχει ισορροπίαμεταξύτουςτότεπροκύπτουναρκετάπροβλήματαυγείας.

22 Γλυκαιμικός&Δείκτης& Επομένως,ότανκαταναλώνουμετρόφιμα μευψηλήτιμήgiαυξάνεταιγρήγορατο σάκχαροτουαίματοςκαικατόπιν εκκρίνεταιαπότομακαισευψηλές ποσότητεςινσουλίνηηοποίαοδηγείστην παραγωγή"κακών"εικοσανοειδών. Ποιες τιµές GI είναι ιδανικές? Υψηλός Γλυκαιµικός δείκτης (GI) Πάνω από 70 Ηπαραπάνωαλυσιδωτήαντίδραση προάγειτιςφλεγμονές,τοσακχαρώδη διαβήτη,τηπαχυσαρκία,τονκαρκίνο,τα καρδιαγγειακάνοσήματα,ταδερματικά προβλήματα,τιςαλλεργίες,τοάσθμα,τις ρευματοπάθειες,τηδιαδικασίατης γήρανσηςκαιτοχρόνιοστρες. Μέτριος Γλυκαιµικός δείκτης (GI) Χαµηλός Γλυκαιµικός δείκτης (GI) Κάτω από 55

23 Γλυκαιμικός&Δείκτης& &&& &Ενδεικτικός&Πίνακας&τροφίμων& και&γλυκαιμικός&δείκτης.&&&& Τηναύξησητουγλυκαιμικού δείκτηδεντηδημιουργούν μόνοντροφέςμεages,αλλά και«καλά»τρόφιμαόπως φρέσκα&αποξηραμένα φρούτα. Τρόφιμο& Γλυκαιμικός&δείκτης&(GI)& Πατάτα&βραστή& 101& Ψωμί&λευκό& 73&με&95& Ρυζογκοφρέτα& 91& Πατάτα&φούρνου& 85& Ρύζι&στιγμής& 81& Καρπούζι& 72& Πορτοκαλάδα& 68& Παντζάρια& 64& Βρώμη&σε&νιφάδες& 58& Ρύζι&καστανό& 55& Μπανάνα& 52& Αρακάς& 48& Δαμάσκηνα& 39& Γάλα& 32& Φακές& 30& Κεράσια& 22& Καρότο&ωμό& 16& Ξινόγαλο& 11&

24 Γλυκαιμικός&Δείκτης& Χρειάζεταιιδιαίτερηπροσοχήακόμακαιστα Super Foods,διότιυπάρχεικίνδυνοςΓλυκοζυλίωσης. Τακτικάσυνιστούμελήψηαποξηραμένωνφρούτων λόγωτηςσυμπύκνωσηςτωνβιταμινών,ιχνοστοιχείων καιελαίων,έχειόμωςσυμπυκνωθείκαιηφρουκτόζη. Ηλήψηαποξηραμένωνφρούτωνπρέπειναγίνεται μεφειδώκαιπάντανασυνοδεύεταιαπόπρωτεΐνες γιατηναποφυγήτηςδιαταραχήςτηςγλυκαιμίας ινσουλιναιμίας. Ηισογλυκαιμίαθαπρέπειναδιατηρείταισεκάθε πρόσληψητροφής. Τόσοστακύριαγεύματαόσοκαισταsnaks

25 Συμπέρασμα& Οιυδατάνθρακεςπρέπειναεπιλέγονταιμεπροσοχή. Προτείνουμετηνπρόσληψηυδατανθράκωνβραδείαςενεργειακής αποδέσμευσηςώστεναδιατηρείταιηισογλυκαιμία. Μόνοτο10%τωνημερησίωςπροσλαμβανομένωνυδατανθράκωνμπορεί ναείναιταχείαςενεργειακήςαποδέσμευσης. Προτεινόμενες&Επιλογές: Ταόσπρια,πουπεριέχουνκαιποσοστόπρωτεϊνών,τα λαχανικάκαιμεμεγάληπροσοχήταφρούτα,κυρίωςαυτά πουανεβάζουντογλυκαιμικόδείκτη. Ηημερήσιακατανάλωσηπέραντωνδυοφρούτωντην ημέρα,καθώςκαιχυμώνφρούτωνείναιλάθος,αφού αυξάνειταεπίπεδατηςγλυκόζηςστοαίμαμεταγνωστά ανεπιθύμητααποτελέσματατηςγλυκοζυλίωσης.

26 Πρωτεΐνες&

27 Πρωτεΐνες&& Εισαγωγή Ηπρωτεΐνηαποτελείένααπόταπιοβασικάθρεπτικά συστατικάγιατονανθρώπινοοργανισμό. Διαμορφώνειτηνδομικήβάσητουμυϊκούιστού. Χρησιμεύειωςπηγήενέργειαςκατάτηνέντονησωματική δραστηριότητα. Δενείναιπερίεργοπουηπρωτεΐνηεπικράτησετατελευταίαχρόνιαωςη τροφήτουαθλητή.

28 Πρωτεΐνες&& Τι&είναι&η&πρωτεΐνη " Ηπρωτεΐνηείναιμιασύνθετη χημικήδομήπουπεριέχει άνθρακα,υδρογόνο,οξυγόνο καιάζωτοτοοποίοαποτελείτο 16%τωνπερισσοτέρων διαιτητικώνπρωτεϊνών. " Αυτάτα4στοιχείασυνδυάζονταισεδιαφορετικέςδομέςπου ονομάζονταιαμινοξέα " Οσχηματισμόςπεπτιδίωνκαιπολυπεπτιδίωναπόαμινοξέα οδηγούνστηδημιουργίαπρωτεϊνών.

29 Πρωτεΐνες&& Η&ποιότητα&των&πρωτεϊνών Υπάρχουν20&διαφορετικά& αμινοξέα&πουμπορείνα συνδυάζονταιμεταξύτους,γιανα δημιουργούνόλουςτουςτύπους πρωτεϊνών. Οανθρώπινοςοργανισμός,δεν μπορείνασυνθέτειμερικάαπότα αμινοξέα. Ταδιαχωρίζουμεσεαπαραίτητα καιμηαπαραίτητααμινοξέα. Τααπαραίτητααμινοξέατα λαμβάνουμεκυρίωςαπότη διατροφήμας. Απαραίτητα& Αμινοξέα& Ιστιδίνη Μη&Απαραίτητα& Αμινοξέα& Αλανίνη Ισολευκίνη Αργινίνη Λευκίνη Ασπαραγίνη Λυσίνη Ασπαραγινικόοξύ Μεθειονίνη Κυστεϊνη Φαινυλαλανίνη Γλουταμινικόοξύ Θρεονίνη Γλουταμίνη Τρυπτοφάνη Γλυκίνη Βαλίνη Προλίνη Σερίνη Τυροσίνη

30 Πρωτεΐνες&& Σε&ποια&τρόφιμα&υπάρχουν&πρωτεΐνες;& Κρέαςβοδινό,χοιρινό,αρνίσιο Ψάρια Όσπρια Ξηροίκαρποί Γάλακαιγαλακτοκομικάπροϊόντα Πουλερικά Αυγά(ασπράδι) Σόγιακαιταπαράγωγατης Δημητριακά&μερικάλαχανικάκαιφρούτα Προσοχήστιςυψηλέςποσότητέςκορεσμένωνλιπών πουβρίσκονταιστοκόκκινοκρέαςακόμακαιόταν φαίνεταιότιδενπεριέχουνλίπος. Οιπρωτεΐνεςαπόψάρια,πουλερικάκαιόσπρια αποτελούντηνκαλύτερηπηγήπρωτεϊνώνενώτο κορεσμένολίποςπουπεριέχουνείναιλιγοστό.

31 Πρωτεΐνες&& Πόση&διατροφική&πρωτεΐνη&χρειαζόμαστε; Ηαπαραίτητηποσότηταπρωτεΐνηςστη δίαιταποικίλεισταδιάφοραστάδιατου κύκλουζωής. Πρωτεϊνικήανάγκηάνδρα23ετώνκαι βάρους70κιλών: 0,8γρ. πρωτεΐνης/κιλόx70κιλά = 56γρ. πρωτεΐνης/ημέρα. Ηλικία σε χρόνια G / kg σωµατικού βάρους 0,0-0,5 2, ,0 1, , , , ,9 19 και πάνω 0,8

32 Πρωτεΐνες&& Οι&κύριες&λειτουργίες&των&πρωτεϊνών&στον&οργανισμό. Δομικές&λειτουργίες:σχηματίζουνζωτικά συστατικάόλωντωνκυττάρωντουσώματος, όπωςοισυσταλτέςμυϊκέςπρωτεΐνες. Λειτουργία&μεταφοράς:μεταφέρουν διάφορεςουσίεςστοαίμαόπωςοιλίποπρωτείνες γιαναμεταφέρουντιςτριακυλογλυκερόλες. Ορμονική&&&Νευροδιαβιβαστική& λειτουργία:σχηματισμόςορμονών(ινσουλίνη)/ σχηματισμόςνευροπεπτιδίων(σεροτονίνη). Ανοσολογική&λειτουργία:σχηματισμός αντισωμάτων.

33 Πρωτεΐνες&& Οι&κύριες&λειτουργίες&των&πρωτεϊνών&στον&οργανισμό. Λειτουργία&Οξεοβασικής&ισορροπίας: ρύθμισηόξινων&αλκαλικώνουσιώνστοαίμα γιατηδιατήρησητουph. Λειτουργία&ισοζυγίου&υγρών:εξασκούν οσμωτικήπίεσηγιατηδιατήρησητουισοζυγίου τωνυγρώνστουςιστούςκαιστοαίμα. Λειτουργία&μετακίνησης:εξασφαλίζουν τηνκίνησηότανοιδομικέςμυϊκέςπρωτεΐνες χρησιμοποιούνενέργειαγιασυσταλούν. Ενεργειακή&λειτουργία:Παρέχουνπηγή ενέργειαςστονκύκλοτουkrebs κατάτην απαμίνωση.

34 Πρωτεΐνες&& Συμπέρασμα " Οικαλήςποιότηταςπρωτεΐνεςχωρίςζωικάλίπη, προσφέρουνσημαντικάοφέληπουμπορούννα μετριάζουντηνκατανάλωσητωνλιγότεροκαλών υδατανθράκων. " Ημείωσηεπεξεργασμένωνυδατανθράκωνκαιηαύξησηκατανάλωσης πρωτεϊνών,βελτιώνουντηνκατάστασημεταλιπίδιααίματος. " Απομακρύνουμετονκίνδυνοκαρδιακήπροσβολή,εγκεφαλικόεπεισόδιοή άλληκαρδιαγγειακήπάθηση.

35 Λιπαρά&Οξέα&

36 Λιπαρά&Οξέα& Έχειαποδειχθείμέσααπόέρευνες,ότιοιδιατροφικέςσυνήθειεςμερικώνλαών, όπωςοιεσκιμώοικαιοιιάπωνες,παρουσιάζουνιδιαίτεραχαμηλάποσοστά καρδιαγγειακώνπαθήσεων. Ταωμέγα-3λιπαράοξέαθεωρούνταιαπαραίτηταλιπαράοξέαεπειδήόμως οργανισμόςδενμπορείνατασυνθέσειωςεκτούτουπρέπειναπροσλαμβάνονται απότηδιατροφήκαθημερινά. Είναιπολυακόρεσταλιπαράοξέαπροερχόμενααπότολινολεϊκόκαιτοολεϊκό οξύ.

37 Λιπαρά&Οξέα& Υπάρχουν2κατηγορίες:ω3&&ω6ως απαραίτητακαι Ταω9ταοποίαείναισημαντικάαλλάόχι «απαραίτητα» ΤαΩμέγα-3λιπαράοξέαβρίσκονταικυρίως σταψάρια,όπωςοσολομός,οτόνος,η σαρδέλα,άλλαθαλασσινάόπωςταφύκια καιταkrill,ορισμέναφυτά,καιέλαιαξηρών καρπών. Πολλέςμελέτεςέχουνδείξειότιοιάνθρωποι πουακολουθούναυτήτηδίαιταείναι λιγότεροπιθανόνααναπτύξουνκαρδιακές παθήσεις.

38 Λιπαρά&Οξέα& ΗΜεσογειακήδιατροφήδίνειέμφασητροφέςπλούσιεςσεωμέγα-3λιπαρά οξέα,όπωςδημητριακάολικήςαλέσεως,φρέσκαφρούτακαιλαχανικά,τα ψάρια,τοελαιόλαδο,τοσκόρδο,καθώςκαιμέτριακατανάλωσηκρασιού. Ητυπικήαμερικανικήδιατροφήτείνεινα περιέχει14έως25φορέςπερισσότεραωμέγα-6 λιπαράοξέααπόωμέγα-3λιπαράοξέα,τα οποίαθεωρούνταιιδιαιτέρωςυψηλά. Ημεσογειακήδιατροφή,απότηνάλληπλευρά, έχειμιαυγιέστερηισορροπίαμεταξύωμέγα-3 καιωμέγα-6λιπαράοξέα.

39 Λιπαρά&Οξέα& ΗAmericanHeartAssociaÅonσυνιστάκατανάλωσηψαριών(κυρίωςτα λιπαράψάριαόπωςτοσκουμπρί,πέστροφαλίμνης,ρέγγα,σαρδέλα, κιτρινόπτεροςτόνος,οσολομός)τουλάχιστον2φορέςτηνεβδομάδα. Παίζουνκρίσιμορόλοστηνλειτουργίατου εγκεφάλου,καθώςκαιτηφυσιολογική ανάπτυξηκαιεξέλιξη. Έχουνγίνειεπίσηςδημοφιλήςεπειδή μπορείναμειώσουντονκίνδυνοτων καρδιακώνπαθήσεων. Ηέρευναδείχνειότιταω-3λιπαράοξέα μειώνουντηφλεγμονήκαιμπορείνα βοηθήσειχαμηλότεροκίνδυνοχρόνιων ασθενειώνόπωςηκαρδιακήνόσος,ο καρκίνος,καιηαρθρίτιδα

40 Λιπαρά&Οξέα& Παίζουνσπουδαίορόλοστηνπρόληψη τηςφλεγμονήςπράγμασημαντικόγια όλοτονοργανισμόκαικυρίωςγιατο δέρμαγιατοοποίοηχρόνιαφλεγμονή αποτελείιδιαίτεροπαράγοντα εκφυλισμού. Ωμέγα-3λιπαράοξέαείναιιδιαίτερασυγκεντρωμέναστονεγκέφαλοκαι φαίνεταιναείναισημαντικάγιατιςγνωστική(μνήμητουεγκεφάλουκαιτην απόδοση)καισυμπεριφοριστικήλειτουργία. Στηνπραγματικότητα,ταβρέφηπουδενπαίρνουναρκετάωμέγα-3 λιπαράοξέααπότιςμητέρεςτουςκατάτηδιάρκειατηςεγκυμοσύνης διατρέχουντονκίνδυνογιατηνομαλήανάπτυξητηςόρασηςκαι προβλήματανεύρων.

41 Λιπαρά&Οξέα& Τασυμπτώματαανεπάρκειαςτωνωμέγα-3λιπαρώνοξέων περιλαμβάνουνκόπωση,κακήμνήμη,ξηρόδέρμα,προβλήματαστην καρδιά,εναλλαγέςτηςδιάθεσηςήκατάθλιψη,καικακήκυκλοφορία.

42 Οφέλη: Η&Σωστή&Διατροφή&[&Απαραίτητες&τροφές& Λιπαρά&Οξέα& Συντελείστηνκαλήλειτουργίατηςκαρδιάςκαιτουκυκλοφορικού καιστηνπρόληψη τωναρρυθμιών. Ελαττώνειταεπίπεδαχοληστερόληςκαιτριγλυκεριδίων. Λειτουργείκατάτηςαθηρωμάτωσης. ΕνίσχυσηστιςΑρθρώσεις. Μείωσηαπώλειαςμνήμης. ΜείωσητουκινδύνουεμφάνισηςτηςνόσουτουAlzheimer. Στρες,Δυσλεξία,Δυσφαγία,Επιληψία,Κατάθλιψη,Άνοια, Ινομυαλγία. Σύνδρομοχρόνιαςκόπωσης. Εγκεφαλικόεπεισόδιοκαιταεπακόλουθάτου. Νευρικήανορεξία. ΣύνδρομοDown. ΝόσοςτουParkinson.

43 Νερό& Νερό &πηγή&ζωής

44 Νερό& Τονερόαποτελείτοσημαντικότεροστοιχείο γιατηδιατήρησητηςζωήςστηγη. Τα2/3τηςεπιφάνειαςτηςγηςκαλύπτονται απότουγρόστοιχείο Ενώτο75%τουανθρώπινουσώματος αποτελείταιαπόνερό.

45 Νερό& Όσοναφοράστονανθρώπινοοργανισμό,τονερόβοηθάστηνμεταφορά,τη διάλυσηκαιτηναπορρόφησηόλωντωνθρεπτικώνσυστατικώνπου λαμβάνουμε. Επίσηςσυμβάλλειστηναπέκκρισητωνκοπράνωνενώπαίζεισημαντικόρόλο στηνκαλήλειτουργίατωνιστών,τωνκυττάρωνκαιτουαίματοςστοσώμαμας. Ειδικότερα:&& 1.Τονερόλειτουργείσαν«λιπαντικό»για τηνσωστήλειτουργία τωναρθρώσεωνμας. 2.Ενυδατώνειτουςιστούςτουσώματος μας. 3.Διαλύειόλαταθρεπτικάσυστατικάκαι αποβάλειτιςτοξίνεςαπότονοργανισμό μας.

46 Νερό& 4.Μεταφέρειόλαταθρεπτικάσυστατικάκαιτοοξυγόνοστο αίμαμας. 5.Αποτελείτοβασικόσυστατικότουσάλιου. 6.Ρυθμίζειτηνθερμοκρασίατουσώματος. 7.Βοηθάτηνπρόληψητηςδυσκοιλιότητας,βοηθώνταςτην μεταφοράκαιαπέκκρισητωνκοπράνωναπότογαστρεντερικό σύστημα. 8.Ρυθμίζειτονβασικόμεταβολισμό. 9.Βοηθάστονααπαλλαγούμεαπότουπερβάλλοννάτριο, μειώνονταςτιςπιθανότητεςγιακατακράτησηυγρών. 10.Συμβάλλειστηνπρόληψηασθενειών,όπωςτουκαρκίνουκαι στηνπρόληψηεμφάνισηςνεφροπαθειών(americandieteåc AssociaÅon,2009).

47 Νερό& Καταναλώνοντας8ποτήριανερότηνημέρα μειώνεταιηπιθανότηταγιαεμφάνιση - καρκίνουτουπαχέοςεντέρουκατά45%, - καρκίνουτηςουροδόχουκύστεωςκατά50% - ενώμπορείναμειώσεισημαντικάκαιτηνεμφάνιση καρκίνουτουμαστού(americandieteåcassociaåon,2009). - Ηπεριεκτικότητατουανθρώπινουσώματοςσενερό μειώνεταιμετηνηλικία.στοέμβρυοτο90%τουβάρουςείναι νερό,ενώσταβρέφη,τουςενήλικεςκαιτουςυπερήλικεςτα αντίστοιχαποσοστάείναι75%,60%και55%. &

48 Νερό& Μιαάλληπαράμετροςπουεπηρεάζεισημαντικάτοεπίπεδουδάτωσηςείναιη σύστασησώματος,ειδικότεραηαναλογίαμυϊκούκαιλιπώδουςιστού. Άτομα&με&αυξημένο&λιπώδη&ιστό&(π.χ.&γυναίκες,&άτομα&που&δεν&αθλούνται,& παχύσαρκοι)&έχουν&χαμηλότερα&σωματικά&υγρά. Τοφαινόμενοαυτόοφείλεταιστοότιολιπώδηςιστόςσυγκρατείσημαντικά λιγότερονερόαπόότιομυϊκός. Σευγιήάτομαμικρήαπόκλισηαπότιςημερήσιες ανάγκεςυγρώνδενενέχεικινδύνουςαφού εξισορροπείταιμεαντίστοιχηρύθμισητηςαπώλειας ούρωνκαιιδρώτα.

49 Νερό& Ηαίσθησητηςδίψαςαρχίζεινααναπτύσσεταιόταν έχουμεαπώλειαυγρώνπάνωαπό1%τουσωματικού βάρους. Αντοσωματικόβάροςμειωθείπάνωαπό5%λόγω αφυδάτωσηςτότεπαρατηρούνταισυμπτώματαόπως αύξησητηςαρτηριακήςπίεσης,εξάντληση,πονοκέφαλος, μειωμένηαντοχήκαισυγκέντρωση,ενώαντοποσοστό ξεπεράσειτο20%μπορείναεπέλθειακόμακαιθάνατος. Θαπρέπεινασημειωθείπωςηαίσθησητηςδίψαςδενείναιπάνταεπαρκής ένδειξηγιατοεπίπεδουδάτωσηςτουσώματοςειδικάσταβρέφη,ταμικρά παιδιά,τουςυπερήλικεςκαιτουςαθλητές. Τοχρώματωνούρωναποτελείέναχρήσιμοδείκτηγιατοεπίπεδουδάτωσης:τα σκούρα(καιάραπυκνά)ούρααποτελούνένδειξηανεπαρκούςενυδάτωσηςενώ ταανοιχτόχρωμαυποδεικνύουνεπάρκειασευγρά.

50 Νερό& Τελικά,&πόσο&νερό&πρέπει&να&πίνω; & Στηνπραγματικότηταδενυπάρχεισυγκεκριμένη απάντησηστοερώτημααυτό. Οιανάγκεςσευγράεξαρτώνταιαπόταιδιαίτερα χαρακτηριστικάτουκάθεατόμου(φύλο,ηλικία,σύσταση σώματος,επίπεδοφυσικήςδραστηριότητας,ενεργειακή πρόσληψη,κατάστασητηςυγείας)καιτις περιβαλλοντικέςσυνθήκες(θερμοκρασία,κλίμα, υγρασία). Ηλήψηεπαρκούςποσότηταςνερού30[35gr&νερού&ανά& kg BΣτηνημέραεξασφαλίζειτασωστάεπίπεδα υγρασίαςστονοργανισμό.

51 Συμπληρώματα&βιταμινών& Συμπληρώματα&βιταμινών&και&υγεία

52 Συμπληρώματα&βιταμινών& Οιβιταμίνεςεξακολουθούννααποτελούν ένααπότασυμπληρώματαδιατροφής ευρείαςχρήσηςέωςκατάχρησηςστιςη.π.α. Οιπωλήσειςσυμπληρωμάτωνδιατροφής αυξήθηκανκατά100%ανάμεσαστο1992 καιτο1996.το2004τακαθαράκέρδητης βιομηχανίαςτωνσυμπληρωμάτων υπολογίζεταιστα20.3διςδολάρια(annual IndustryReview,2005). To70%τωνΑμερικάνωνκαταναλώνει καθημερινά,σεκάποιαμορφή,κάποιο συμπλήρωμαδιατροφής,απόταοποίαοι βιταμίνεςκαιταμεταλλικάστοιχείαείναι ταπιοδημοφιλή.(fdahealthanddiet Survey,2004).

53 Συμπληρώματα&βιταμινών& ΣτημελέτηNHANES βρέθηκεπωςτο 52%τωνενηλίκωνείχανπάρειβιταμινούχο συμπλήρωματονπροηγούμενομήνακαι35% δήλωσαντακτικήπρόσληψησυμπληρώματος βιταμινώνκαιμετάλλων(mvmm).(radimerk, AmJEpidemiol,2004). Οιεταιρίεςσυμπληρωμάτωνβιταμινών παρουσιάζουνπωςείναιδύσκολο,εάνόχι αδύνατο,ναπροσληφθούνεπαρκήποσότητα βιταμινώνμέσωμιαςτυπικήςδίαιτας. Αντίθετα,ηΑμερικανικήΙατρικήΈνωση υποστηρίζουνότιμιαισορροπημένηδίαιτααρκεί γιακαλύψειτιςανάγκεςενόςατόμου. ΚΑΙ$ΟΙ$ΔΥΟ$ΘΕΣΕΙΣ$ΕΧΟΥΝ$ΕΝΑ$ΜΕΡΙΔΙΟ$ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

54 Χρειαζόμαστε&τα&συμπληρώματα; Γενικά,γνωρίζουμεπωςκαταναλώνονταςκαθημερινά5 μικρομερίδεςφρούτωνκαιλαχανικώνλαμβάνουμεμια σημαντικήποσότηταβιταμινών,ιχνοστοιχείων,φυτικών ινών,αλλάκαιάλλωνθρεπτικώνσυστατικών. Η&Σωστή&Διατροφή&[&Απαραίτητες&τροφές& Συμπληρώματα&βιταμινών& Επιπρόσθετα,καταναλώνονταςμια διατροφήπουακολουθείτιςεπιταγέςτης ΠυραμίδαςτηςΔιατροφής,μεπαρούσες όλεςτιςομάδεςτωντροφίμων,σεσωστές αναλογίεςκαιποσότητες,προσφέρουμε στονοργανισμόμαςόλαταθρεπτικά συστατικά.

55 Τέλος,συμπεριλαμβάνονταςστηδιατροφήμαςκάποιαειδικάτρόφιμα πουπεριέχουνσυγκεκριμένασυστατικάμεαποδεδειγμένηθετικήκαι ευεργετικήδράσηγιατονοργανισμόμαςπ.χ.αντιοξειδωτικέςβιταμίνες, φλαβονοειδή,ρεσβερατρόληκαλύπτουμεακόμαπερισσότεροτις διατροφικέςμαςανάγκεςμέσααπόμιαπλήρηςδιατροφή. Η&Σωστή&Διατροφή&[&Απαραίτητες&τροφές& Συμπληρώματα&βιταμινών& Άραυπάρχειηγενικήαποδοχή πωςμιαδίαιταμετρόφιμααπό όλεςτιςομάδεςτροφίμωνμπορεί, υπόφυσιολογικέςσυνθήκες,να καλύψειτιςδιατροφικέςανάγκες τουγενικούπληθυσμού.

56 Η&Σωστή&Διατροφή&[&Απαραίτητες&τροφές& Συμπληρώματα&βιταμινών& &Προσλαμβάνουμε&τις&απαραίτητες&ποσότητες& βιταμινών&μέσω&της&δίαιτας;& Σήμεραόμωςγνωρίζουμεπωςητυπική'δυτική' δίαιτα(πουτιςτελευταίεςδεκαετίεςακολουθούμε καιστηνελλάδα)συχνάπαρέχειμικρότερες ποσότητεςαπότιςαπαιτούμενεςγιαβιταμίνεςκαι μεταλλικάστοιχεία.(paoem,foodtechnology, 1981). & Ηεπεξεργασίαπουυφίστανταικάποιατρόφιμαοδηγείσεαπώλειαβιταμινών. Ηακατάλληληφύλαξηκαισυντήρηση. Οακατάλληλοςτρόποςμαγειρέματος. ΕπίσηςπρόσφατεςμελέτεςστιςΗΠΑέδειξανπωςμεγάλοςαριθμόςατόμωνκαταναλώνει μικρότερεςποσότητεςαπόασβέστιο,μαγνήσιο,σίδηρο,ψευδάργυρο,χαλκόκαι μαγγάνιοαπόόσοχρειάζονται.(penningtonja,jnutr,1996).ειδικότεραότανπρόκειται γιαυποθερμιδικόδιαιτολόγιοαπίσχνασηςηχορήγησησυμπληρώματοςκρίνεταιπολλές φορέςαπαραίτητη.

57 Συμπληρώματα&βιταμινών& ΣυνιστώμενηΗμερήσιαΠοσότηταΒιταμινώνκαιΜετάλλων ΣύμφωναμετηνεπίσημηοδηγίατηςΕ.Ε. Βιταµίνη ΕΕ ΣΗΠ Βιταµίνη A 800 mcg Βιταµίνη B mcg Βιταµίνη B3 16 mg Βιταµίνη B6 1.4 mg Βιταµίνη C 80 mg Βιταµίνη D 5 mcg Βιταµίνη E 12 mg Βιταµίνη K 75 mcg Βιταµίνη Β1 1.1 mg Βιταµίνη Β2 1.4 mg Βιταµίνη Β5 6 mg Βιταµίνη Β7 50 mcg Φολικό Οξύ 200 mcg Μέταλλα ΕΕ ΣΗΠ Κάλιο 2000 mg Χλώριο 800 mg Ασβέστιο 800 mg Φώσφωρος 700 mg Σίδηρος 14 mg Μαγνήσιο 375 mg Ψευδάργυρος 10 mg Χαλκός 1 mg Μαγγάνιο 2 mg Φθόριο 3.5 mg Σελήνιο 55 mcg Χρώµιο 40 mcg Μολυβδαίνιο 50 mcg Ιώδιο 150 mcg

58 Συμπληρώματα&βιταμινών& Βασικές&Ερωτήσεις:& Αποτελείταιτοκαθημερινόσαςδιαιτολόγιοαπόπέντε μικράγεύματα; Καταναλώνετεημερησίως5μερίδεςαπόφρούτακαι λαχανικά; Τρώτε2φορέςτηνεβδομάδαψάρι; Τα2κυρίωςγεύματασαςπεριλαμβάνουνμιαμερίδααπόσύνθετουςυδατάνθρακες; Καταναλώνετεκαθημερινάμιαμερίδαγαλακτοκομικώνπροϊόντων,χαμηλώνσελιπαρά; Ανέχετεπει&ναι&σε&όλες&τιςπαραπάνωερωτήσεις,τότεείστεσεκαλόδρόμο Ανέχετε&πει&όχι&σεπερισσότερεςαπόδύοερωτήσεις,τότεένασυμπλήρωμαδιατροφής σύμφωναμετιςοδηγίεςτουιατρούενδέχεταιναείναιαπαραίτητο.

59 Συμπληρώματα&βιταμινών& Η&αναγκαιότητα&των&συμπληρωμάτων&διατροφής Hαναγκαιότητατηςλήψηςτωνσυμπληρωμάτων εξαρτάταιαπόπολλούς ηλικίακαιφύλο συνολικήδιατροφή ύπαρξηοργανωμένηςάσκησης ειδικέςπαθολογικέςκαταστάσεις οικογενειακόιστορικόπαθήσεωνκ.ά. Γενικάόμωςείναιαποδεκτόπωςκάποιαάτομαείναιπιθανόνα χρειαστούνσυμπλήρωμαβιταμινώνκαιμετάλλων,γιανακαλύψουντις διατροφικέςτουςανάγκεςόπωςπροτείνεταιπ.χ.απόταdietary GuidelinesforAmericans2000,απόταDepartmentofAgriculture&Health andhumanresourcesκαιταdietaryguidelines2000,ada2001.

60 Συμπληρώματα&βιταμινών& Επιπλέον&Υποστήριξη&μέσω& Συμπληρωμάτων&Διατροφής&

61 Συμπληρώματα&Διατροφής& Φυτικές&Στερόλες& Επίπεδα&πρόσληψης&φυτικών&στερολών& Ημέσηκατανάλωσηστοδυτικό κόσμοείναιπερίπου0.2με0.4g/ ημέρα. Στουςφυτοφάγουςείναιπερίπου 0.6g/ημέρα. Γιατονέλεγχοτηςχοληστερόλης, προτείνονταιπερίπου2 g/ημέρα. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 τυπική φυτογάγων συνιστώµενη Hirai et al. J Nutr Sci Vitaminol 1986 Vuoristo et al. Am J Clin Nutr 1994 International Atherosclerosis Society, 2003 NCEP III Expert Panel, 2001

62 Συμπληρώματα&Διατροφής& Φυτικές&Στερόλες& π EFSA Ευρωπαϊκή*Αρχή*για*την*Ασφάλεια*των*Τροφίµων*(EFSA) * >80τυχαιοποιημένες,ελεγχόμενεςμελέτες-Ημερήσιαδοσολογία:>2g Συμπεράσματα:& g/d,μειώνειταεπίπεδατηςχοληστερόληςκατά7%-10.5% Ταπρώτααποτελέσματαήτανεμφανήμέσαστιςπρώτες2-3εβδομάδες Ηδιάρκειατωναποτελεσμάτωνμπορείναφθάσειωςκαιτις85εβδομάδες Συνδυαστική Δράση Δυνατότητασυγχορήγησηςμεστατίνες- σευπερχοληστερολαιμικούςπου βρίσκονταιήδησεαγωγή. Παρατηρείταιμείωσηεπιπρόσθετατης LDLκατά9,1%(p=0,007)

63 Συμπληρώματα&Διατροφής& Φυτικές&Στερόλες& Επιστημονικές&Τεκμηριώσεις Ηχρήσητωνφυτικώνστερολώνυποστηρίζεταιαπό δεκάδεςδημοσιευμένεςκλινικέςμελέτεςσε ανθρώπους,παγκοσμίως FDA-Authorized health claim ΓνωμοδότησηαπότοEFSA - ΕυρωπαϊκήΑρχήγιατην ΑσφάλειατωνΤροφίµων ΣύστασηαπότοNational Heart, Lung and Blood Institute ωςμέροςτουcholesterol Education Program ΣύστασηαπόΑμερικανικήΚαρδιολογικήΕταιρία

64 Συμπληρώματα&Διατροφής& Βιταμίνη&C& 15[ετής&Μελέτη&του&Χάρβαρντ&[&Διαπιστώνει&ότι&μόνο&ένα&& χάπι&βιταμίνης&c&μειώνει&τον&κίνδυνο&καρδιακής&νόσου& κατά&30%.& " Σεπολλαπλάμοντέλαέρευναςμεδιαφορετικές προσαρμογέςωςπροςτηνηλικία,τοκάπνισμα,καιμια ποικιλίαάλλωνπαραγόντωνκινδύνουτηςστεφανιαίας νόσου,ηχρήσησυμπληρωμάτωνβιταμίνηςc συσχετίστηκε μεσημαντικάχαμηλότεροκίνδυνοεμφάνισης καρδιαγγειακώνπαθήσεων(rr=0,72?95%ci0,61-0,86). " ΟιχρήστεςτωνσυμπληρωμάτωνβιταμίνηςCφαίνεταινα διατρέχουνμικρότεροκίνδυνογιαστεφανιαίανόσο. " Έναχάπιτων360mgβιταμίνηςCτηνημέραμπορείνα σώσειπερισσότερεςαπό ζωέςτοχρόνο.

65 Συμπληρώματα&Διατροφής& Βιταμίνη&C& No&benefit&of&vitamin&C&or&E&for&prevenÉon&of&major&cardiovascular& events:&physicians'&health&study&ii& " RandomizedresultsfromthePhysicians'HealthStudyII(PHS2)showno effectofeithervitamineorvitamincsupplementsinreducingacomposite ofnonfatalmi,nonfatalstroke,orcardiovasculardeatha ereightyearsof treatment. "Inconclusion,PHSdemonstratedthatindividualvitaminEandvitaminCsupplements didnotreducetheriskofmajorcardiovascularevents,"drjmichaelgaziano(brigham andwomen'shospitalandtheharvardschoolofpublichealth,boston,ma),senior authorofthetrial,toldapressconferencehere. "AvailabletrialdatadonotsupporttheuseofvitaminEandvitaminCsupplementsas partofacomprehensivecvdprevenåonstrategy." Theresultswerepresentedhereat theamericanheartassociaåonscienåfic2008sessionsandpublishedin thejournaloftheamericanmedicalassociaåonaheadofthenovember12,2008issue.

66 Συμπληρώματα&Διατροφής& Βιταμίνη&C& Vitamin&C&treatment&reduces&elevated&C[reacÉve&protein.& Source& UniversityofCalifornia,Berkeley,94720,USA. Abstract& PlasmaC-reacÅveprotein(CRP)isaninflammatorybiomarkerthatpredictscardiovascular disease.loweringelevatedcrpwithstaånshasreducedtheincidenceofcardiovascular disease.weinvesågatedwhethervitamincorecouldreducecrp.healthynonsmokers (N=396)wererandomizedtothreegroups,1000mg/dayvitaminC,800IU/dayvitaminE,or placebo,for2months.medianbaselinecrpwaslow,0.85mg/l.notreatmenteffectwasseen whenallparåcipantswereincluded.however,asignificantinteracåonwasfound,indicaång thattreatmenteffectdependsonbaselinecrpconcentraåon.amongparåcipantswithcrp indicaåveofelevatedcardiovascularrisk(>or=1.0mg/l),vitamincreducedthemediancrp by25.3%vsplacebo(p=0.02)(medianreducåoninthevitamincgroup,0.25mg/l,16.7%). TheseeffectsaresimilartothoseofstaÅns.ThevitaminEeffectwasnotsignificant.In summary,treatmentwithvitamincbutnotvitaminesignificantlyreducedcrpamong individualswithcrp>or=1.0mg/l.amongtheobese,75%hadcrp>or=1.0mg/l.research isneededtodeterminewhetherreducingthisinflammatorybiomarkerwithvitaminccould reducediseasesassociatedwithobesity.butresearchonclinicalbenefitsofanåoxidants shouldlimitparåcipantstopersonswithelevaåonsinthetargetbiomarkers.

67 Συμπληρώματα&Διατροφής& Βιταμίνη&D& Η&Βιταμίνη&D και&η&καρδιά& " Ηκαρδιάείναιβασικάέναςμεγάλοςμυς,όπωςκαιστους σκελετικούςμύες,δενέχειυποδοχείςγιατηβιταμίνηd. " Έτσι,ίσωςδεναποτελείέκπληξηότιοιμελέτεςδιαπιστώνουν ότιηέλλειψηβιταμίνηςdμπορείνασυνδεθείμε πολλές παθήσειςκαθώςκαιτιςκαρδιακέςπαθήσεις. " ΣτηνμελέτηThe Health Professional Follow-Upτου ΠανεπιστημίουτουHarvard,ελέγχθηκανταεπίπεδαβιταμίνης Dστοαίμασεσχεδόν50.000άνδρεςπουήτανυγιείς,καιστη συνέχειαπαρακολουθηθήκανγια10χρόνια. " ΒρέθηκεότιοιάνδρεςπουείχανανεπάρκειαβιταμίνηςD είχανδιπλάσιεςπιθανότητεςναυποστούνκαρδιακή προσβολή,συγκριτικάμετουςάνδρεςπουείχανεπαρκή επίπεδαβιταμίνηςd.

Πρωτεΐνες (proteins) Υδατάνθρακες (carbohydrates) 13/7/2015. Ομάδες Τροφίμων (food groups) Θρεπτικά συστατικά (nutrients)

Πρωτεΐνες (proteins) Υδατάνθρακες (carbohydrates) 13/7/2015. Ομάδες Τροφίμων (food groups) Θρεπτικά συστατικά (nutrients) Ομάδες Τροφίμων (food groups) Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία 8 η Υποχρεωτική Άσκηση Επιλογής Διατροφή στη Δημόσια Υγεία Ανδρονίκη Νάσκα, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Δημητριακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των φυτικών στερολών στη µείωση της κακής χοληστερόλης. Εσείς µήπως ανήκετε στο 16,3% του πληθυσµού που έχει υψηλή χοληστερόλη;

Η επίδραση των φυτικών στερολών στη µείωση της κακής χοληστερόλης. Εσείς µήπως ανήκετε στο 16,3% του πληθυσµού που έχει υψηλή χοληστερόλη; Η επίδραση των φυτικών στερολών στη µείωση της κακής χοληστερόλης Εσείς µήπως ανήκετε στο 16,3% του πληθυσµού που έχει υψηλή χοληστερόλη; Ο σύγχρονος τρόπος ζωής Καθιστική ζωή Γρήγορες λύσεις διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ- Λίπη και αθηροσκλήρυνση. Μεσογειακή ίαιτα. Λίπη και αθηροσκλήρυνση: Ο ρόλος της άσκησης

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ- Λίπη και αθηροσκλήρυνση. Μεσογειακή ίαιτα. Λίπη και αθηροσκλήρυνση: Ο ρόλος της άσκησης MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ- ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Θέµατα ιάλεξης Ο ρόλος της διατροφής στην εµφάνιση ασθενειών της καρδιάς Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc Η ΓΥΡΗ Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών 1 H ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ σε κηρήθρες με γυρεοπαγίδες εποχή συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

φυσικό θρεπτικό συμπλήρωμα φυτών

φυσικό θρεπτικό συμπλήρωμα φυτών φυσικό θρεπτικό συμπλήρωμα φυτών www.hollandfarming.com Cropmax Εξαιρετικά συμπυκνωμένο λίπασμα για διαφυλλικούς ψεκασμούς, το οποίο περιέχει επιταχυντές ανάπτυξης, βιταμίνες φυτών, πολυσακχαρίδια, ένζυμα,

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας

Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας Πλούσιες σε Υδατ/χαμηλές Σύνθετοι υδατάνθρακες σε λίπη δίαιτες Απλές ζάχαρες Δίαιτες χαμηλού GI Χαμηλής γλυκαιμικής δόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για την Παγκύπρια Εβδομάδα Πρόληψης Καρδιοπαθειών (24-28/9/2012) Φετινό Θέμα: «Go Red for Women «Κόκκινος συναγερμός για την γυναικεία καρδιά»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Το αυγό αποτελεί ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα τρόφιµα των τελευταίων δεκαετιών, καθώς µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εθεωρείτο τρόφιµο µε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερευνητική εργασία σχολ.έτους 2013-14. Μαυροειδή Θάλεια (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας)

1 Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερευνητική εργασία σχολ.έτους 2013-14. Μαυροειδή Θάλεια (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) 1 Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερευνητική εργασία σχολ.έτους 2013-14 Μαυροειδή Θάλεια (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος Βινιέρη Κωνσταντίνα Γκάνεβ Κονσταντίν Καραγιαννοπούλου Αντωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή. Πρωτεΐνες. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Υγιεινή. Πρωτεΐνες. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Υγιεινή Πρωτεΐνες Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αποτελούνται από αμινοξέα ενωμένα με πεπτιδικούς δεσμούς. Μέση σύσταση: Ν: 16 % C: 50 % H: 7 % O: 22 % S: 0,5-3%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες;

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες; ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Τι είναι οι υδατάνθρακες; Οι υδατάνθρακες είναι τα νομίσματα ενέργειας του σώματός μας. Τα περισσότερα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά αποτελούνται από υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας, σπα τους

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE Περιγραφή Σελίδα = - Πρόγραμμα διατροφής 1.0 Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1.1 Γενική περιγραφή προγράμματος 1.2 = - Γενικά περί τροφίμων 2.0

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική ιαιτολόγος ιατροφολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος

7 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική ιαιτολόγος ιατροφολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος 7 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική ιαιτολόγος ιατροφολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος polly.michaelidou@gmail.com 1 ΘΕΜΑΤΑ Η σημασία της ιατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για την Χοληστερόλη και την Διατροφή Tι είναι η χοληστερόλη; Η χοληστερόλη είναι ένα κερρώδες, όμοιο του λίπους υλικό που βρίσκεται στις ζωικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η διατροφική αξία του σταφυλιού και των προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η καλλιέργεια του αμπελιού στην στην αρχαιότητα Δίαιτα στην Αρχαία Ελλάδα Το Μεσογειακή πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν

Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία είναι σημαντικά για τη διατροφή και την ευεξία μας. Πράγματι, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφική αξία των ψαριών και άλλων αλιευτικών προϊόντων

Η διατροφική αξία των ψαριών και άλλων αλιευτικών προϊόντων Η διατροφική αξία των ψαριών και άλλων αλιευτικών προϊόντων Χριστίνα Οικονομίδου Πιερίδου Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος M.Sc. Nutritional Medicine Μέλος του Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Ελληνικη Διατροφή στην Ανάπτυξη των Παιδιών και την Πρόληψη των Χρόνιων Νοσημάτων

Παραδοσιακή Ελληνικη Διατροφή στην Ανάπτυξη των Παιδιών και την Πρόληψη των Χρόνιων Νοσημάτων Παραδοσιακή Ελληνικη Διατροφή στην Ανάπτυξη των Παιδιών και την Πρόληψη των Χρόνιων Νοσημάτων Ευφιλήτου, 6 ος αιώνας πχ Αντώνης Καφάτος, Ομότιμος καθηγητής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Κλινική Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος. Σουλελες ΟΣΠΡΙΑ. Κωνσταντίνο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Παπαχρηστου. Φώτης Μαυράκης Αλέξανδρος Σουλελές Κωνσταντίνος Παπαχρήστου

Αλέξανδρος. Σουλελες ΟΣΠΡΙΑ. Κωνσταντίνο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Παπαχρηστου. Φώτης Μαυράκης Αλέξανδρος Σουλελές Κωνσταντίνος Παπαχρήστου Σουλελες Παπαχρηστου ΟΣΠΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αλέξανδρος Κωνσταντίνο Φώτης Μαυράκης Αλέξανδρος Σουλελές Κωνσταντίνος Παπαχρήστου ΟΣΠΡΙΑ Όσπρια ονοµάζονται τα φυτά και οι καρποί µιας ολόκληρης οικογένειας φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να «κόψετε» το κρέας;

Θέλετε να «κόψετε» το κρέας; > της Νεκταρίας Καρακώστα Θέλετε να «κόψετε» το κρέας; Για λόγους οικονομικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς, λόγους υγείας και περιβαλλοντικούς, χιλιάδες καταναλωτές αναζητούν τρόπους και λύσεις σε μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η μεσογειακή διατροφή όπως έχει γίνει σήμερα γνωστό από πολλά άρθρα και δημοσιεύματα αποτελεί την βάση μιας υγιεινής διατροφής. Το πρότυπο αυτό διατροφής συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6)

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6) Ω- 6/Ω-3 3 λιπαρά οξέα: το διατροφικό πηλίκο µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Καλλιόπη Άννα Πούλια, MMedSci Κλινική ιαιτολόγος, ΓΝΑ «Λαϊκό» Φυτά Ψάρια Ακετυλο-CoA Eλαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα εµφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής. Άντρες 38% 0% 10% 20% 30% 40%

Συχνότητα εµφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής. Άντρες 38% 0% 10% 20% 30% 40% Υπέρταση και ιατροφή Η υπέρταση είναι µια πάθηση, που αποκαλείται σιωπηλός δολοφόνος, γιατί συχνά δεν εµφανίζει συµπτώµατα. Η 17 η Μαΐου έχει ορισθεί ως Παγκόσµια Ηµέρα Υπέρτασης, και είναι µια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) 1990L0496 EL 11.12.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.gr Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ 100ml Ενέργεια/ Energy 52Kcal/221KJ Υδατάνθρακες/

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση διατροφικών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η εναρµόνιση;

Καθιέρωση διατροφικών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η εναρµόνιση; Καθιέρωση διατροφικών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη σε ποιο βαθµό είναι εφικτή η εναρµόνιση; Παγώνα Λάγιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή κατανάλωση οσπρίων Υψηλή κατανάλωση δημητριακών Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών. 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας

Υψηλή κατανάλωση οσπρίων Υψηλή κατανάλωση δημητριακών Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών. 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας Υψηλή κατανάλωση οσπρίων Υψηλή κατανάλωση δημητριακών Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών Υψηλή κατανάλωση οσπρίων. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και φυσικά λόγω της χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Λάγιου 05/2015. Διατροφή και νοσολογία. Διατροφή στη Δημόσια Υγεία. Διατροφικά στοιχεία. Διατροφή Τροφή - Τρόφιμα.

Π.Δ. Λάγιου 05/2015. Διατροφή και νοσολογία. Διατροφή στη Δημόσια Υγεία. Διατροφικά στοιχεία. Διατροφή Τροφή - Τρόφιμα. Διατροφή και νοσολογία Διατροφή στη Δημόσια Υγεία Διατροφή Παχυσαρκία Φυσική άσκηση Παγώνα Λάγιου, MD Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής 1) «Στερητικά» διατροφικά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ραγδαία αύξηση των εκφυλιστικών παθήσεων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα) στη χώρα μας, που οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΤΕΥΧΟΣ XΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΤΕΥΧΟΣ XΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΤΕΥΧΟΣ XΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 e-περιοδική έκδοση Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕΛ. 2 Εσωτερικό πρωτάθλημα

Διαβάστε περισσότερα

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής.

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. Μπορεί να μην έχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών όπως άλλα λαχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΥΠΕΡΤΑΣΗ-ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει πως η μείωση της πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition. Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού

Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition. Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού Διατροφή Γενετική Ύπνος Δεξιότητες Απόδοση Προπόνηση Εξαρτήματα Ψυχολογία Σωστή διατροφή Υγιή ανάπτυξη Διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεΐνες (κρέας, φασόλια και ψάρια)

πρωτεΐνες (κρέας, φασόλια και ψάρια) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Α. Παπασπύρου, MSc, Ζ. Παφίλη, MSc, PhD, Γ. Μπογδάνης, MSc, PhD ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι πρέπει να τρώµε; 2. Πόσες θερµίδες πρέπει να παίρνουµε την ηµέρα; 3. Επιτρέπεται να πίνουµε νερό κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα γνωρίζατε ότι η κατανάλωση ψωµιού είναι µία απολαυστική και θρεπτική συνήθεια. Από σήµερα η αγαπηµένη σας αυτή καθηµερινή συνήθεια µπορεί να παρέχει στον οργανισµό ακόµη περισσότερα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από βιολογικής άποψης, μας ενδιαφέρουν τα σάκχαρα που χωρίζονται στους:

Από βιολογικής άποψης, μας ενδιαφέρουν τα σάκχαρα που χωρίζονται στους: Από βιολογικής άποψης, μας ενδιαφέρουν τα σάκχαρα που χωρίζονται στους: Μονοσακχαρίτες γλυκόζη, φρουκτόζη Δισακχαρίτες σακχαρόζη, μαλτόζη, λακτόζη Ολιγοσακχαρίτες καλαμοσάκχαρο Πολυσακχαρίτες άμυλο, κυτταρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

premium dog Food Nutrican ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ

premium dog Food Nutrican ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ premium dog Food Nutrican ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΕΞΙΑ. ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΞΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ -RDA (ΙΟΜ-FNB)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ -RDA (ΙΟΜ-FNB) Παρουσίαση ευρηµάτων Επιδηµιολογικής Μελέτης ιατροφής, Ανάπτυξης & Θρέψης σε βρέφη και παιδιά 6 µηνών έως 5 ετών Γιάννης Μανιός, Λέκτορας Τµήµα ιαιτολογίας- ιατροφής ιατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32 Πρόλογος...7 Αρκτικόλεξα και σύμβολα...21 1 Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος! Φαρμακευτικός,Σύλλογος,Θεσσαλονίκης, ΔΙΑ,ΒΙΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη20.3.2013 ΑναστασίαΔ.Κόκκαλη ΚλινικόςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος ΥπεύθυνηΤομέαΔιαιτολογίαςΙΕΚΞΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικές Γλυκαντικές Ύλες. Είναι όλες ασφαλείς; Τι πρέπει να προσέχουμε;

Θρεπτικές Γλυκαντικές Ύλες. Είναι όλες ασφαλείς; Τι πρέπει να προσέχουμε; Θρεπτικές Γλυκαντικές Ύλες. Είναι όλες ασφαλείς; Τι πρέπει να προσέχουμε; 2009-12-08 12:00:01 H συχνότητα του Σακχαρώδη Διαβήτη αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς παγκοσμίως. Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Vidaylin 50 + ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ ΔΙΣΚΙΑ με GINSENG & GINGKO BILOBA Χωρίς Ζάχαρη, Γλουτένη, Λακτόζη. Απαλλαγμένο από Τεχνητές Γεύσεις κaι Συντηρητικά Σωματική & Πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη «Το κόκκινο κρασί κάνει καλό στην καρδιά» «ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από την ποσότητα των υδατανθράκων που αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Παγκύπρια Μέρα Διατροφής 10-5-2009 Ποικιλία - Μέτρο Ισορροπία στην Διατροφή Η Παγκύπρια μέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10/5 (από το 2008) φέτος είναι αφιερωμένη στις βασικές αρχές της διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων της Κύπρου ηλικίας 6-18 ετών καθώς και η συμμόρφωσή τους στις εκάστοτε διατροφικές συστάσεις

Η διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων της Κύπρου ηλικίας 6-18 ετών καθώς και η συμμόρφωσή τους στις εκάστοτε διατροφικές συστάσεις Η διατροφική πρόσληψη των παιδιών και εφήβων της Κύπρου ηλικίας 6-18 ετών καθώς και η συμμόρφωσή τους στις εκάστοτε διατροφικές συστάσεις Δρ Ελενα Φιλίππου, Δρ Μιχάλης Τορναρίτης, Δρ Χαράλαμπος Χατζηγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεσσαλονίκη, 14-16 Νοεµβρίου 2013

Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεσσαλονίκη, 14-16 Νοεµβρίου 2013 Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεσσαλονίκη, 14-16 Νοεµβρίου 2013 Γιαννουλάκη Παρθένα Κλινική Διαιτολόγος (ΜSc) Προϊσταµένη Τµήµατος Διαιτολογίας-Διατροφής Π.Γ.Ν.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παχιαδάκη Άννα Ομάδα μαθητών Β Τάξης Λυκείου: Αλεβυζάκη Ευανθία, Καλαγασίδη Βάλια, Καλοειδάς Αντώνης, Λεμονάκης Μάριος, Πετράκης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση - Αθήνα. Τηλ.: 210 2758228 Fax: 210 2774798

Γρηγορίου Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση - Αθήνα. Τηλ.: 210 2758228 Fax: 210 2774798 Advanced Nutrition ISO PURE 100% Η ISO PURE 100% είναι μία εξαιρετική πρωτεϊνη ορού γάλακτος που διακρίνεται για την μέγιστη ποιότητα και την υπέροχη γεύση. Αποτελείται από 75% καθαρή πρωτεϊνη και περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

DNA. 2 η Βάση 3 η U C A G

DNA. 2 η Βάση 3 η U C A G DNA Ο Γενετικός κώδικας θα σας είναι χρήσιμος για να απαντήσετε ορισμένες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν 1 η Βάση U C A G 2 η Βάση 3 η U C A G Βάση UUU φαινυλανανίνη UCU σερίνη UAU τυροσίνη UGU κυστεΐνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τα παιδιά ρυθμίζουν τη λήψη τροφής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις σωματικές ανάγκες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Θρεπτικά Συστατικά Η ποιοτική διαφορά µεταξύ των τροφών, έγκειται στη περιεκτικότητα τους σε Θρεπτικά Συστατικά. Για να καταλάβει κανείς, αρκεί να συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Σάββατο, 22 Μαΐου 2010 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Oι υδατάνθρακες αποτελούν την τάξη των θρεπτικών υλών που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση και στα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Oι υδατάνθρακες αποτελούν την τάξη των θρεπτικών υλών που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση και στα PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Oι υδατάνθρακες αποτελούν την τάξη των θρεπτικών υλών που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση και στα περισσότερα τρόφιμα. Ζάχαρη Κρέμες, σοκολάτες Αλεύρι, δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Στόχοι για την αντιμετώπιση του Γνώση Δεξιότητες Πηγές Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Υπέρταση Υπερχοληστερολαιμία Χρόνια Κατάθλιψη Φαρμακοληψία Ελένη-Μαρία Παπατέστα, Iατρός Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Λαπαρίδης Κώστας Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Λαπαρίδης Κώστας Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Λαπαρίδης Κώστας Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής Παρουσίαση protein protein Ελληνική ονοµασία: πρώτης σπουδαιότητας Dry-Fat Free Water Protein Fat Ash Protein Ash Pig- 8 kg 73 17 6 3.4 83.3 16.7

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Ανόργανα στοιχεία Απαραίτητες ουσίες που παίζουν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ

Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ Π.ΠΑΣΧΟΣ, Ε.ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Μ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ, Α. ΤΣΑΠΑΣ, Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το 20 30% του γενικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Σημασία Μέσο συντήρησης, αύξησης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής Άμυνα οργανισμού Το σημαντικότερο στοιχείο της εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

07:30 10:30. παιδιά ορρός αντι-α ορρός αντι-β ορρός αντι-d (αντι- Rhesus) 2 εν έγινε συγκόλληση Έγινε συγκόλληση Έγινε συγκόλληση

07:30 10:30. παιδιά ορρός αντι-α ορρός αντι-β ορρός αντι-d (αντι- Rhesus) 2 εν έγινε συγκόλληση Έγινε συγκόλληση Έγινε συγκόλληση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία και Ώρα εξέτασης: Τρίτη, 26 Μαΐου 2009 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΑΜΙ Α ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΛΕΣ ΠΥΡΑΜΙ ΕΣ Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΈΜ Α: Λάρισα 25-4-2013 Πρωτ.:20477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΈΜ Α: Λάρισα 25-4-2013 Πρωτ.:20477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 25-4-13 Πρωτ.:477 Α/Α 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Μεζούρλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ H Vegas Vital έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα συμπληρωμάτων διατροφής, το οποίο σας παρέχει βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και ίνες όπως επίσης κι άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Τα τρόφιμα είναι σύνθετοι συνδυασμοί που προέρχονται από πολλές πηγες. Όλα τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα αλλεπίδρασης (χημικής) σε διαφορετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ H Vegas Vital έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα συμπληρωμάτων διατροφής, το οποίο σας παρέχει βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και ίνες όπως επίσης κι άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Περιεχόμενα 18/06/2014

Στόχοι. Περιεχόμενα 18/06/2014 Ερωτηματολόγιο γνώσεων μεσογειακής διατροφής, ελαιόλαδου 1. Tα βασικά στοιχεία της σωστής διατροφής είναι : Ισορροπία, Μέτρο, Ποικιλία, Μόνο φυτικές τροφές Παγκύπρια Ημέρα Διατροφής: «Τρώω σωστά και ισορροπημένα

Διαβάστε περισσότερα

Μια εύκολη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής για όλα τα στάδια της ζωής

Μια εύκολη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής για όλα τα στάδια της ζωής Μια εύκολη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής για όλα τα στάδια της ζωής Για την καθημερινή υγεία Το VitPlus+ είναι μια Βρετανική σειρά 11 προϊόντων που στοχεύει τις πιο συχνές μας ανάγκες σε κάθε στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα