Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν."

Transcript

1 ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : Σειέθσλν : Fax : Πιεξνθνξίεο : Παλαγηψηα Μαθξνδεκήηξε ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ Αζήλα, Y5β /Γ.Π Ππορ: ΟΠΧ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. 2716/99 σεη.: 1. Σν ππ αξ. πξση. Τ5β/Γ.Π.νηθ.63812/ έγγξαθν 2. Σν ππ αξ. πξση. Τ5β/Γ.Π.νηθ.63818/ έγγξαθν 3. Σν ππ αξ. πξση. Τ5α,β/Γ.Π.νηθ.28101/ έγγξαθν καο πξνο ηελ Αξρή 4. Σν ππ αξ. Τ5α,β/Γ.Π.νηθ.69306/ έγγξαθν καο πξνο ηελ Αξρή 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/1997 (ΦΔΚ Α 50/ ), φπσο ηζρχεη 6. Σν ππ. αξ. πξση. Τ5β/Γ.Π.νηθ.21603/ έγγξαθν καο πξνο ηελ Αξρή 7. Σελ ππ αξ. πξση. Τ5β/Γ.Π. νηθ / (ΦΔΚ 2444/Β/2009) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Ζκέξαο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2716/99», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 8. Σελ ππ αξ. πξση. Τ5β /νηθ 1662/ (ΦΔΚ 691/Β/2001) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζηειέρσζεο ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2716/99 θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηαο εθαξκνγήο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 9. Σελ ππ αξ. πξση. έγγξαθν 5448/ επηζηνιή ηνπ Φνξέα πλ - Δηξκφο 10. Σελ ππ αξ. πξση / επηζηνιή ηνπ σκαηείνπ Λεπηψλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο «Απηνεθπξνζψπεζε» Δπαλεξρφκελνη ζηα αλαθεξφκελα σο άλσ ζρεη. (1) θαη (2) θαη δεδνκέλνπ φηη ηζρχεη λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ ελ ζπλερεία επηρνξήγεζε ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα παξαθάησ:

2 1. Ζ Γηεχζπλζε Φπρηθήο Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ελ ζπλερεία, έγθαηξε θαηαβνιή ηεο επφκελεο επηρνξήγεζεο ζηνπο Φνξείο Φπρηθήο Τγείαο απέζηεηιε ηα αλση. (1), (2) ζρεη. έγγξαθα. 2. Ζ Γηεχζπλζε Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ηα αλση. (3) θαη (4) ζρεη., έρεη πξνβεί ζηε δηαδηθαζία γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηήξεζεο αξρείνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ αλση. (5) ζρεη. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ηεο Γηεχζπλζεο, ιφγσ αιιαγψλ ζην κεζνδηάζηεκα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζε έιεγρν δεδνκέλσλ θαη ηήξεζε αξρείνπ, θαζπζηεξεί. 3. Χο πξνο ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δεηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε θαη θνηλνπνηνχληαη ζην Μεραληζκφ Τπνζηήξημεο αλαθέξνπκε φηη ν Μεραληζκφο Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο δπλάκεη ζχκβαζεο θαη ζρεηηθνχ άξζξνπ απηήο, πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ην Τπνπξγείν Τγείαο / Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο, έρεη δηαηεζεί ζηε Γ/λζε θαη ελεξγεί θαη εληνιή, γηα ινγαξηαζκφ θαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ηεο, σο «βνεζφο εθπιεξψζεσο» ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο Γ/λζεο. πλεπψο δε λνείηαη σο «ηξίηνο», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αλση. (5) ζρεη., άξζξν 2 πεξ. ζ, δεδνκέλνπ φηη ελεξγεί ππφ ηελ άκεζε επνπηεία θαη έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 4. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο ησλ Φνξέσλ Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Ν. 2716/99, άξζ. 11 πεξί ηήξεζεο αξρείνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνέθπςε ζχκθσλα κε ηελ απάληεζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζην αλση. (6) ζρεη. φηη κφλν ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο ζαξάληα πέληε (45) Φνξείο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, πνπ ζήκεξα επηρνξεγνχληαη απφ πφξνπο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, έρεη δεηήζεη θαη ιάβεη άδεηα ηήξεζεο αξρείνπ απφ ηελ Αξρή. Με αθνξκή ηα πξναλαθεξφκελα θαζψο θαη ηα αλση. (9) θαη (10) ζρεη., κέρξη νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο, παξέρνπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: Οη Φνξείο Φπρηθήο Τγείαο ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ ζηε Γηεχζπλζε, ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο, ζχκθσλα κε ηα αλση. (1) θαη (2) ζρεη., με εξαίπεζη, ζηνπο Πίλαθεο Α1, o ηε ζηήιε πνπ αθνξά ζηνλ ΑΜΚΑ ησλ σθεινπκέλσλ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί ΑΜΚΑ θαη ζα αληηθαζίζηαληαη ηα ηξία (3) πξψηα ςεθία κε ηα γξάκκαηα ΑΒΓ. Ζ ξχζκηζε απηή ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηε Γηεχζπλζε έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο απφ ηελ Αξρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Μεηά ηελ αδεηνδφηεζε, ζα αθνινπζήζνπλ πξφζζεηεο ζρεηηθέο νδεγίεο.

3 o ηε ζηήιε πνπ αθνξά ην νλνκαηεπψλπκν ησλ σθεινπκέλσλ, φπνπ δελ ζα γίλεηαη αλαθνξά ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ ησλ σθεινπκέλσλ αιιά ζα αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά ηνπο κε ηε ζεηξά φλνκα, επίζεην, φλνκα παηξφο, φλνκα κεηξφο θαη κφλν. Ζ απνζηνιή ησλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηα (1) θαη (2) ζρεη. Οη Φνξείο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, ζα απνζηέιινπλ, πξνγξακκαηηθά, κεληαίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ εμακεληαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Κέληξα Ζκέξαο θαη Κηλεηέο Μνλάδεο) θαη κεληαίν πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζε ηαθηηθή βάζε (θιηκάθηα Κηλεηψλ Μνλάδσλ θαη ζχλζεζε θιηκαθίνπ) αλά Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ηα αλση. (7) θαη (8) ζρεη. Οη Φνξείο Φπρηθήο Τγείαο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ, άκεζα, ζηελ Αξρή, ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ Μεραληζκνχ Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, ηα πξνβιεπφκελα έληππα αίηεζεο, ζχκθσλα κε ην αλση. (5) ζρεη. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη, παξαθαινχκε γηα ηηο άκεζεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΟ ΤΓΔΗΑ ΕΔΣΣΑ Μ. ΜΑΚΡΖ

4 Η. ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ: 1. ΑΜΚΔ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ "ΑΡΧΓΖ", Μνπξέινπ 5, Σ.Κ , Ζξάθιεην Κξήηεο 2. ΜΔΣΑΒΑΖ - ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, Μεηάβαζε Αζηηθή Δηαηξεία γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή Έληαμε, Βνχξβαρε 6, Σ.Κ , Αξγνζηφιη - Κεθαινληά 3. Διιεληθφ Κέληξν γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ηνπ Παηδηνχ θαη ηεο Οηθνγέλεηαο «Σν Πεξηβνιάθη», Αλαπαχζεσο 37-39, Σ.Κ Παηαλία 4. ΗΡΗ» Δηαηξεία Πξναγσγήο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Παηδηψλ & Δλειίθσλ, Δπηαλήζνπ 20, Αγία Παξαζθεπή, Σ.Κ Θεζζαιηθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο Πεξίζαιςεο & Απνθαηάζηαζεο (ΘΔΦΤΠΑ), Αγίνπ Όξνπο 6Α, T.K , Λάξηζα 6. Α.κ.Κ.Δ. «ΗΑΗ», Επκπξαθάθε 45, Σ.Κ Αγ. Νηθφιανο, Παηήζηα 7. Κέληξν Παηδηνχ & Δθήβνπ» - Γηάγλσζε πκβνπιεπηηθή Απνθαηάζηαζε, Αγίνπ Φσηίνπ6, Σ.Κ , Υίνο 8. Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «Κιίκαθα», Δπκνιπηδψλ 30-32, Σ.Κ Γθάδη 9. «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ» Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία, Ζιία Ζιηνχ 36 & Γεηλνζηξάηνπο 88, Σ.Κ , Αζήλα 10. Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «ΑΜΑΛΘΔΗΑ», Υαηδερξήζηνπ 36, Σ.Κ Σξίπνιε 11. Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ππνζηήξημεο αηφκσλ πάζρνπλ απφ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο «ΑΝΑΑ», Λ. πγγξνχ Σ.Κ «Άλνδνο» Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία, Λεσθ. Αγ. Γεκεηξίνπ 54, Αγ. Γεκήηξηνο Σ.Κ «πλ-εηξκφο» Α.κ.Κ.Δ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Η. Γξνζνπνχινπ 72, Σ.Κ Αζήλα 14. Παλειιήληα Έλσζε γηα ηελ Φπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Δπαλέληαμε (ΠΔΦΑΔΔ), Υαξίζεο 6, Σ.Κ , Αζήλα 15. Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «ΦΑΗΝΑΡΔΣΖ», Γνξδίνπ 1 θαη 2αο Μαΐνπ 14 Σ.Κ Ν. κχξλε 16. «Ζ Αζπίδα ηνπ Γαπίδ», Διεπζεξσηψλ 27 Τκεηηφο Σ.Κ Γηεζλήο Δηαηξεία Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο, Ζπείξνπ 29, 55438, Θεζζαινλίθε 18. «ΤΝΘΔΖ» Με θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Έξεπλαο Δθπαίδεπζεο & Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Μαξαζιή 51 & Ενπκεηίθνπ 9 Σ.Κ Θεζ/ληθε 19. Δηαηξεία Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο & Φπρηθήο Τγείαο (ΔΚΦ&ΦΤ), Μειεηίνπ Πεγά 22, Μεηο, T.K , Αζήλα 20. Δηαηξεία Πξναγσγήο Φπρηθήο Τγείαο Ζπείξνπ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 38 Σ.Κ Ησάλληλα 21. Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Αζζελψλ (ΔΦΤΚΑΑ), Γηαλληηζψλ 31 & Π. Κπξίιινπ, T.K , Θεζ/λίθε 22. Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ, Ησάλλνπ Θενιφγνπ 19, Σ.Κ Υνιαξγφο 23. Δηαηξεία Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Φπρηθήο Τγείαο, Γξάκκνπ Σ.Κ Μαξνχζη 24. Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ Αηησιναθαξλαλίαο (ΔΦΤΠΔΑ), Κ. Σδαβέια 12 θαη Δ. Γειεγηψξγε Μεζνιφγγη 25. Με Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο «ΑΠΟΣΟΛΖ», Ήξαο 8 & Γέζπσο έρνπ 37, Σ.Κ Νένο Κφζκνο, Αηηηθή 26. Διιεληθφ Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρηαηξηθήο & Πεξίζαιςεο (Κσζηήο Μπάιιαο), Πινπηάξρνπ 10, Σ.Κ , Αζήλα 27. Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθψλ Μειεηψλ ( ΔΦΤΜΔ) ΑΝΑΓΤΖ, Μ. Μπφηζαξε 33, Γξαπεηζψλα, 18648

5 28. Δηαηξεία Νφζνπ Αιηζράηκεξ θαη πλαθψλ Γηαηαξαρψλ Αζελψλ, Μάξθνπ Μνπζνχξνπ 89 θαη πίισλνο 33, Σ.Κ Αζήλα 29. Διιεληθή Δηαηξεία Νφζνπ Αlzheimer & πγγελψλ Γηαηαξαρψλ, Πέηξνπ πλδίθα 13, Θεζ/ληθε Σ.Κ Διιεληθή Δηαηξεία Νφζνπ Alzheimer θαη πγγελψλ Γηαηαξαρψλ Βφινπ, Αλζεζηήξσλ 5, Αιπθέο Βφινπ, Σ.Κ , Ν. Μαγλεζίαο 31. Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο & Παηδηνχ, θνπθά 75, Σ.Κ , Αζήλα 32. Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Δθπαίδεπζεο Φπρηαηξηθψλ Αλντθψλ Αζζελψλ Alzheimer, Υξπζνπεγήο 58, Σ.Κ , Υαληά 33. Δηαηξεία Αλάπηπμεο Κνηλνηηθψλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο Παηδηψλ & Δλειίθσλ «ΠΑΝΑΚΔΗΑ», η.καδνχιε 18, Σ.Κ Ρφδνο 34. Παλειιήληνο χιινγνο Πξνζαξκνζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ ΑΛΜΑ, Αγίαο Βαξβάξαο 32 Σ.Κ Παιαηφ Φάιεξν 35. Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «ΠΡΟΜΖΘΔΑ», Διηθψλνο 27 Σ.Κ Κπςέιε 36. χιινγνο Οηθνγελεηψλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (ΟΦΤ), Γήινπ 3, Βχξσλαο, Σ.Κ , Αηηηθή 37. Α.κ.Κ.Δ. «Φζησηηθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο», Λ. Γεκνθξαηίαο 52, Λακία, Σ.Κ , Ν. Φζηψηηδαο 38. Φίινη Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο /Ηαηξηθήο Αλνηρηή Αγθαιηά, Κνινθνηξψλε 181, Σ.Κ Κνξσπί 39. Φπρνγεξηαηξηθή Δηαηξεία «Ο ΝΔΣΧΡ», Γξνζνπνχινπ 22, Κπςέιε Σ.Κ Α.κ.Κ.Δ. «Γίνδνο», Καζζαβέηε 9, Βφινο, Σ.Κ , Ν. Μαγλεζίαο 41. Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ, Έθηνξνο 20, 15344, Γέξαθαο 42. Δπαλέληαμε Παηδηψλ κε Φπρνθνηλσληθά Πξνβιήκαηα, Γξάθνληνο 6 Σ.Κ Καηζαξηαλή 43. χιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Απηηζκφ Ν. Μεζζελίαο, Φαξψλ & Αξηζηείδνπ 1,Καιακάηα Σ.Κ Διιεληθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο & Δξεπλψλ, Εαΐκε 9, Σ.Κ , Αζήλα 45. Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο (ΔΠΗΦΤ), σξαλνχ ηνπ Δθεζίνπ 2, Παπάγνπ, Σ.Κ , Αηηηθή ΗI. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1. Γξαθείν Τθππνπξγνχ 2. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 3. Γηεχζπλζε Φπρηθήο Τγείαο 4. Μεραληζκφο Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα