Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πνιηηηζηηθνύο πιιόγνπο ηεο πεξηνρήο καο, έρεη πξνγξακκαηίζεη γηα ην θαιοθαίρη 2011 ηηο εμήο παξαθάησ πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο : «Φ Δ Σ Ι Β Α Λ Υ Ο Ρ Χ Γ Ι Χ Ν» ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ 26 Ιοσλίοσ 2011, ζηο ακθηζέαηρο πεύθφλ Μεταληώλας 26/6 21:00 Φεζηηβάι ρνξσδηώλ (Δπαλνκήο Μερ/λαο Πεξαίαο) Ακθηζέαηξν πεύθσλ Μεραληώλαο «Θ Δ Α Σ Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Α Σ Α Η» Θεαηρηθή Οκάδα Ποιηηηζηηθού Κέληροσ Γήκοσ Θερκαχθού Ιοσλίοσ 2011, ζηο ζέαηρο ΚΑΠΠΑ Περαίας Σεηάρηε 29/6 & 30/6 21:00 Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Θεξκατθνύ ζα παξνπζηάζεη ην έξγν ηνπ Woody Allen «Play it again SAM» Θέαηξν ΚΑΠΠΑ Πεξαίαο «Γ Ι Ο Ρ Σ Η Φ Α Ρ Α & Α Γ Ρ Ο Σ Η» 28 Ιοσλίοσ 2011, ζηο ιηκάλη Αγγειοτφρίοσ 28/6 20:30 Υνξσδία 21:00 Παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά 21:30 Λατθή βξαδηά κε δσληαλή κνπζηθή

2 «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ» 7 10 Ιοσιίοσ 2011, ζηο αύιεηο τώρο ηοσ Γεκοηηθού τοιείοσ Αγγειοτφρίοσ 7/7 8/7 9/7 10/7 20:00 Βξαδηά αθηεξσκέλε ζην παηδί 21:00 πλάληεζε παξαδνζηαθώλ ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ 21:00 Λατθή βξαδηά κε δσληαλή κνπζηθή 21:00 Μνπζηθά δξώκελα Αθηέξσκα ζηελ θαηαζηξνθή ηεο κύξλεο 7/7 8/7 9/7 10/7 Γεσηέρα 11/7 «Δ Π Ι Β Α Σ Ι Α Ν Α» Σοπηθή Κοηλόηεηα 7 11 Ιοσιίοσ 2011, ζηο Πάρθο 21:30 Αθηέξσκα ζηελ κνπζηθή ειιεληθή παξάδνζε 21:30 Γηνξηή αξδέιαο Λατθή βξαδηά 21:15 Υνξόο Σξαγνύδη Μνπζηθή από μέλα θαη ληόπηα ρνξεπηηθά 9:00 13:00 Αηκνδνζία Β :15 Παξαδνζηαθνί ρνξνί από Διιάδα Ηλδία θηι 21:15 Ζκέξα αθηεξσκέλε ζην παηδί (κνληέξλνο ρνξόο, ρνξσδηαθό θεζηηβάι παηδηθώλ ρνξσδηώλ)

3 14/7 15/7 16/7 «Μ Η Υ Α Ν Ι Χ Σ Ι Κ Α» Γεκοηηθή Κοηλόηεηα Ν.Μεταληώλας Ιοσιίοσ 2011, ζηελ Παραιία Ν.Μεταληώλας 17:00 Open ηνπξλνπά ηέληο 21:00 ύγρξνλνη ρνξνί από ηνλ Μνξθσηηθό Πνιηηηζηηθό ύιινγν Ν.Μερ/λαο 22:00 πλαπιία κε ηνπο Klein Mein (dance floor jazz, reggae, swing) 00:00 Σν party ζπλερίδεηαη κε ηνπο Djs ηνπ AXAS RADIO (www.axasradio.eu) Η βραδηά πραγκαηοποηείηαη κε ηελ εσγεληθή τορεγία ηφλ bars Sante, Orange, Wall, My Play s, Jimmy s, Riviera 17:00 Open ηνπξλνπά ηέληο 18:30 Παηρλίδηα ζηελ άκκν από ην 3 ν ύζηεκα Ναπηνπξνζθόπσλ Ν.Μερ/λαο Παξαιία 20:30 Σν ζσκαηείν Α.. «Μαύξνο Πάλζεξαο» παξνπζηάδεη ηα ηκήκαηα kick boxing θαη θαξάηε (απόπεηξα θαηάξξηςεο Record Guinness, ηερληθέο ζπαζηνύ, επίδεημε ηερληθήο, θξόηαια, ζπάζηκν ζηπιηαξηνύ νμηάο, θ.α.) 21:30 Παξαδνζηαθνί ρνξνί από ηα ηκήκαηα ησλ Πνιηηηζηηθώλ πιιόγσλ: Δπαλνκήο, «Ο ΦΑΡΟ»,, ΚΑΠΖ Πεξαίαο,, Πξνζθύγσλ Αλαηνι. Θξάθεο, «ΑΡΓΟΝΑΤΣΔ» Μεζεκεξίνπ, Πνιηηηζηηθόο Οηθνινγηθόο Πεξαίαο Σα ρνξεπηηθά ζα ζπλνδεύζεη ην κνπζηθό ζρήκα: «Νάζηηα θαη νη Σαμηδεπηέο ηεο παξάδνζεο». Κέληρο Πρόιευες «ΔΛΠΙΓΑ»: Stand κε ελεκερφηηθό σιηθό. Αλαδεηώληας ηης καγεηρηθές δηαδροκές κας. 17:00 Open ηνπξλνπά ηέληο 20:30 Βξαβεύζεηο Παλθνξαζίδσλ βόιετ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη

4 17/7 καζεηώλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηελ 5 ε Biennale Παηδηθήο Εσγξαθηθήο 21:30 Γηνξηή ζαξδέιαο γαύξνπ. Λατθή βξαδηά κε άθζνλε ξεηζίλα θαη ζαξδέια ζηα θάξβνπλα 17:00 Open ηνπξλνπά ηέληο 20:30 «Παλζεξκατθό ρακόγειν», Άλλα Καξαπέηνβα (β βξαβείν παηδηθήο eurovision) Μνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε γηα παηδηά θαη εθήβνπο 21:30 Μνπζηθό αθηέξσκα ζηνλ Νίθν Καββαδία κε ηνλ Γεκήηξε Νηθνινύδε θαη ηνλ Γηάλλε Σζνιαθίδε «Π Ο Λ Ι Σ Ι Σ Ι Κ Δ Δ Κ Γ Η Λ Χ Δ Ι» Μορθφηηθός Όκηιος Ποληίφλ Μεζεκερίοσ «ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΤΣΔ» Ιοσιίοσ 2011, ζηολ αύιεηο τώρο ηοσ Γεκοηηθού τοιείοσ Μεζεκερίοσ. Σρίηε 26/7 Σεηάρηε 27/7 21:00 Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο Αύιεην ρώξν Γεκνηηθνύ Μεζεκεξίνπ 21:00 Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο Αύιεην ρώξν Γεκνηηθνύ Μεζεκεξίνπ 5/8 6/8 7/8 «Γ Ι Ο Ρ Σ Η Σ Ρ Τ Γ Ο Τ» ύιιογος Προζθύγφλ Αλαη. Θράθες Αγ. Σρηάδας 5 7 Ασγούζηοσ 2011, ζηελ Παραιία Αγίας Σρηάδας. 21:00 Λατθή βξαδηά Παξαιία Αγίαο 21:00 Παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά Παξαιία Αγίαο 21:30 Παξαδνζηαθά ρνξεπηηθά Παξαιία Αγίαο

5 13/8 «Π Α Ν Δ Λ Η Ν Ο» 13 Ασγούζηοσ 2011, ζηο ιηκάλη Αγγειοτφρίοσ 21:00 Λατθή βξαδηά 23/9 24/9 25/9 «Γ Δ Ν Δ Θ Λ Ι Α Η Μ Δ Ρ Α Π Δ Ρ Α Ι Α» Ποιηηηζηηθός Οηθοιογηθός ύιιογος Περαίας επηεκβρίοσ 2011, ζηελ Πιαηεία θάηφ Περαίας 20:00 «ΖΜΔΡΑ ΔΗΡΖΝΖ» Πιαηεία Πεξαίαο Ζ κνπζηθνζπλζέηξηα Αζελά αββίδνπ παξνπζηάδεη ην «Παλζεξκατθν Υακόγειν» Σξαγνύδη κνπζηθή - ρνξόο 20:00 Παξέιαζε θαη ιακπαδεδξνκία Πιαηεία Πεξαίαο όισλ ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ κε ρνξεπηηθό γιέληη 12:00 (κεζεκέξη) Γηνξηή κε θαζνιάδα θαη ιατθό γιέληη Αιζύιιην «ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ» άλσ Πεξαία Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ Ιφάλλες Βαζηιεηάδες

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ ΑΚΟΤΣΕ: ΧΩΜΑ ΠΟΤ ΠΕΡΠΑΣΗΑ (τ.χιώτης) - https://www.youtube.com/watch?v=dp-3jjo8_sy...όχι, δζν πρόκειται γιά ζνα ακόμα αγώνα τησ Ανόρθωςησ ή τησ Νζασ αλαμίνασ. Πρόκειται γιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΥΟΡΟ: ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛHNIKH ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΩ ΜΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα! ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ ΦΔΣΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΗ ΠΗΛΙΟΤ 3-10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2014 Κπξηαθή 3 Απγνύζηνπ 2014 Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο από άπαληεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθεγεηέο "Κη έγηλε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΜΔΣ Live Tξνβατόξε ηνπ Σδνπδέππε Βέξληη άββαην 3 Οθησβξίνπ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ, ζπλερίδεη θαη θέηνο ηηο απεπζείαο κεηαδφζεηο κεγάισλ αξηζηνπξγεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6, 7κκ ύλνξα - FRONTEX - Γνπβιίλν ΙΙ (Υώξνο 4) Παξνπζίαζε No Border Camp ηεο Βνπιγαξίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015

ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015 28 επηεκβξίνπ 2015, Αιεμαλδξνύπνιε ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015 Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2015-2016, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ο.Δ.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ.

ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΣΖ ΓΓΖ ΔΠΙΣΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε α (Δπίζεην), Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο ΗΗΗ ΣΑΞΤΠ. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο όζν θαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θαιιηηετληθό πρόγρακκα άββαηο 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης

Θαιιηηετληθό πρόγρακκα άββαηο 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης ΣΔΥΛΟΣΟΠΟ Δθζεζηαθό θεζηηβάι γηα ηης ηέτλες θαη ηο παηδί 12 & 13 επηεκβρίοσ 2015 11:00 ως 21:00 Γεκαρτείο Θεζζαιολίθες Eίζοδος ειεύζερε Θαιιηηετληθό πρόγρακκα άββαηο 13/9 Δργαζηήρηα δεκηοσργηθές δράζεης

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ Ο ΟΠΑΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΔΣΑΗ Ο ΟΠΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ-ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα