ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων που αφορούν δράσεις και απαιτήσεις τη Διασφάλιση Ποιότητας είναι (Σχήμα 5.1): Σειρά προτύπων 9000 (με αντιπροσωπευτικότερο το ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2008): Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 17011: Γενικές απαιτήσεις για τη Διαπίστευση ΙSO 17025: Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα Εργαστηρίων Δοκιμών ΙSO 19011: Κατευθυντήριες οδηγίες για την Επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα Εργαστηρίων Δοκιμών Κατευθυντήριες οδηγίες για την επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας Γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση Σχήμα 5.1. Διασύνδεση προτύπων νέας προσέγγισης. Τα πρότυπα αυτά απεικονίζουν τις κατευθύνσεις της φιλοσοφίας νέας προσέγγισης για την ποιότητα: προσανατολισμός στον πελάτη, πρόληψη προβλημάτων, εξάλειψη μη συμμορφώσεων/ απορρίψεων και μείωση της αναξιοπιστίας. Τα πρότυπα της σειράς 9000 παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο εφαρμογής και τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Ποιότητας που εξασφαλίζει την «ποιοτική» λειτουργία μιας επιχείρησης, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί ως κριτήριο απόδοσης την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Παράλληλα μ αυτά, αναπτύχθηκε το πρότυπο (ελληνική έκδοση: ΕΛΟΤ ΕΝ /IEC 17025) που αφορά την εφαρμογή των αρχών Διασφάλισης Ποιότητας σε Εργαστήρια Δοκιμών, τα οποία επιδιώκουν όχι μόνο να λειτουργούν ποιοτικά, αλλά και να παρέχουν έγκυρα αποτελέσματα. Ως δοκιμές νοούνται οι τεχνικές λειτουργίες που συνίστανται στον προσδιορισμό ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών δοθέντος προϊόντος ή διεργασίας, σύμφωνα με

3 5.2 προδιαγεγραμμένη τεχνική οδηγία. Η επίσημη αναγνώριση της ικανότητας ενός εργαστηρίου να εκτελεί καθορισμένες δοκιμές/ τύπους δοκιμών, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και σε συγκεκριμένο εύρος καλείται διαπίστευση εργαστηρίου και καθορίζεται το πεδίο διαπίστευσής του, δηλαδή το είδος των δοκιμών που μπορεί να εκτελέσει βάσει δεδομένης τεχνικής προδιαγραφής και για την οποία μπορεί να εκδόσει μια Εκθεση Εργαστηριακής Δοκιμής όπου τα περιεχόμενα αποτελέσματα μετρήσεων, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης είναι ορθά. Στην Ελλάδα, ανώτατη αρχή λήψης αποφάσεων σε θέματα διαπίστευσης φορέων ποιότητας, δηλαδή φορέων πιστοποίησης, διακρίβωσης, επιθεώρησης και δοκιμών, είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (E.ΣY.Δ.). Ιδρύθηκε με τον N. 3066/2002 και αποτελεί μετεξέλιξη του Eθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που λειτουργούσε στο Yπουργείο Aνάπτυξης από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο (Ε.ΣΥ.Δ.). Είναι ανώνυμη επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας έχει καταβληθεί από το Eλληνικό Δημόσιο, και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα. Ποσοστό μέχρι 40% των μετοχών μπορεί να μεταβιβαστεί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα θέματα της ποιότητας. Στα διοικητικά όργανα της επιχείρησης υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών, επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία στη λειτουργία της. Το έργο του E.ΣY.Δ. υποστηρίζεται, από Τεχνικές Επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι κατά τομέα εμπειρογνώμονες. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Οι αξιολογητές του E.ΣY.Δ. επιλέγονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες και υπακούουν σε κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτουν. Ο E.ΣY.Δ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημοσιοποίηση των διαπιστευμένων εργαστηρίων για την εκτέλεση δοκιμών, των εργαστηρίων διακρίβωσης οργάνων, κλπ. Τα πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδει δημοσιοποιούνται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα:

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ /IEC Σε σχέση με τις απαιτήσεις των προτύπων της 9000, εκείνες του είναι πολύ πιο «αυστηρές», αφού η ικανότητά τους για διαπίστευση συνδέεται άρηκτα και με την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή των αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν τα ταξινομηθούν σε δυο κύριες κατηγορίες: Α. Απαιτήσεις οργανωτικές/ διοικητικές Καθιέρωση οργανογράμματος και καταμερισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού Ελεγχος Τεκμηρίωσης (περιγραφή διαδικασιών στο εγχειρίδιο ποιότητας) Αναθεώρηση των πελατειακών απαιτήσεων, συμβάσεων και παραγγελιών Ελεγχος των εργασιών βαθμονόμησης και συντήρησης μηχανημάτων Ελεγχος υπεργολάβων Ελεγχος μη-συμμόρφωσης, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες Εσωτερικές επιθεωρήσεις Διαχείριση παραπόνων πελατών Τήρηση αρχείων Β. Απαιτήσεις τεχνικές Εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού κατάλληλης εκπαίδευσης Διασφάλιση της επάρκειας τεκμηρίωσης των διεξαγόμενων εργαστηριακών δοκιμών Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού για το πεδίο διαπίστευσης Πρόγραμμα ελέγχου, βαθμονόμησης και επαλήθευσης του εξοπλισμού Περιοδική διακρίβωση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού Εξασφάλιση της ορθότητας των μετρήσεων και υπολογισμός αβεβαιοτήτων Μονοσήμαντη έκδοση Εκθεσης Εργαστηριακών Δοκιμών Χειρισμός δοκιμίων πριν και μετά την εκτέλεση των δοκιμών Ιχνηλασιμότητα δοκιμίων (εισερχόμενα) και Εκθέσεων Εργαστηριακών Δοκιμών (εξερχόμενα)

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Στο Σχήμα 5.2, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα οργανογράμματος εταιρείας παροχής «υπηρεσιών ποιότητας», στην οποία λειτουργεί ως διακριτή μονάδα ο Τομέας Εργαστηριακών Δοκιμών που αποτελείται από έξι εργαστήρια (μηχανικών δοκιμών, χημικών αναλύσεων, υδραυλικών δοκιμών, μη καταστροφικών ελέγχων, μεταλλογνωσίας και μικροσκοπίας και σκυροδέματος). Τα εργαστήρια αυτά είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ /IEC 17025, για την εκτέλεση δοκιμών βάσει τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες προσδιορίζονται πλήρως στο Πιστοποιητικό Διαπίστευσής τους από τον Ε.ΣΥ.Δ. Σχήμα 5.2. Παράδειγμα ογρανογράμματος εταιρείας παροχής «υπηρεσιών ποιότητας». Μια καθημερινή μέρα σ αυτή την εταιρεία περιλαμβάνει: Την παραλαβή από τη γραμματεία έγγραφων παραγγελιών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών από τον πελάτη, οι οποίες αρχειοθετούνται (ενιαίο πρωτόκολλο εισερχομένων/ εξερχομένων της εταιρείας) Την προώθηση της παραγγελίας προς τον Προϊστάμενο του Εργαστηρίου που αφορά Αποδοχή ή όχι της παραγγελίας από τον Προϊστάμενο του Εργαστηρίου Ενημέρωση του λογιστηρίου για την αναληφθείσα εργασία και «άνοιγμα Εργου»

6 5.5 Παραλαβή των προς εξέταση δοκιμίων και καταχώρησή τους σε ενιαίο πρωτόκολλο εισερχόμενων δοκιμών εργαστηριακών δοκιμών Εσωτερική ανάθεση εκτέλεσης δοκιμών σε άλλο εργαστήριο της εταιρείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο Προσδιορισμός του αριθμού και της γεωμετρίας των δοκιμίων για τη διενέργεια δοκιμών βάσει των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών Αποστολή σε εξωτερικό ή εσωτερικό μηχανουργείο, εάν αυτό είναι απαραίτητο, υλικού για τη διαμόρφωση της γεωμετρίας των δοκιμίων, μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια Παραλαβή των δοκιμίων από το μηχανουργείο και έλεγχος της συμμόρφωσης τους προς τις γεωμετρικές απαιτήσεις (σχέδια) Εκτέλεση των ζητούμενων δοκιμών, βάσει των οδηγιών εκτέλεσης που περιγράφονται από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές Εκδοση μοναδικής Εκθεσης Εργαστηριακών Δοκιμών από τον Προϊστάμενο του εργαστηρίου, όπου καταγράφονται λιτά και περιεκτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το έργο καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών Αποθήκευση των εξετασθέντων δοκιμίων και διατήρησή τους για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άμεση εύρεσή του σε μελλοντική ζήτηση (από τον πελάτη, εσωτερικούς ή εξωτερικούς επιθεωρητές) Τιμολόγηση όλων εκτελεσθέντων εργασιών που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του Εργου και εντολή έκδοσης τιμολογίου με την ολοκλήρωση των εργασιών Προώθηση στη γραμματεία της/ των Εκθέσεων Εργαστηριακών Δοκιμών, από τον Προϊστάμενο του Εργαστηρίου (Συντονιστής Εργου). Αποστολή στον πελάτη των Εκθέσεων Εργαστηριακών Δοκιμών και του τιμολογίου, συνοδευόμενων από επιστολή αποστολής (με αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου)

7 5.6 (α) (β) (γ) ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εστω ότι ως μηχανικός μιας κατασκευαστικής εταιρείας, για τις ανάγκες συγκεκριμένου έργου, έχετε την ευθύνη αναζήτησης διαπιστευμένου εργαστηρίου για την εκτέλεση μηχανικών δοκιμών και χημικών αναλύσεων και της ανάθεσης των σχετικών εργασιών. Με ποιό τρόπο θα αναζητήσετε το κατάλληλο εργαστήριο και πώς θα ελέγξετε την καταλληλότητά του; Αναλύστε και τεκμηριώστε την απάντησή σας σε κάθε στάδιο. Εστω ότι είστε ο υπεύθυνος μηχανικός ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου μηχανικών δοκιμών (Προϊστάμενος Εργαστηρίου Μηχανικών δοκιμών), το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια μιας εταιρείας παροχής «υπηρεσιών ποιότητας», το οργανόγραμμα του οποίου προσομοιάζει προς εκείνο του παραδείγματος σχήματος 5.2. Στο εργαστήριο απασχολούνται δυο τεχνικοί εργαστηρίου και δυο εργατοτεχνίτες, ενώ για τις ανάγκες διαμόρφωσης δοκιμίων (όπου αυτό είναι απαραίτητο) απευθύνεστε σε εξωτερικό μηχανουργείο. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι: δυο μηχανές εφελκυσμού, δυο σκληρόμετρα, -τα οποία μετρούν στις κλίμακες Rockwell, Brinell και Vickers,- και μια μηχανή Charpy. Αναλύσατε τις ενέργειές σας, προκειμένου το εργαστήριο αυτό να αυτό να διατηρήσει τη διαπίστευσή του ΕΛΟΤ ΕΝ /IEC Ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας που περιγράφεται στο ερώτημα (β), αναλύσατε τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές σας προκειμένου ο Τομέας Εργαστηριακών Δοκιμών να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ /IEC

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε Κ ΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩ Ν " Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΕΡΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23210 49101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα