Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρία Γρηγοριάδου Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναγνώριση της ενεργής, αλληλεπιδραστικής και κοινωνικής φύσης της γνώσης από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης καθώς και η δυνατότητα της εκπαίδευσης από απόσταση που παρέχει το ιαδίκτυο, οδηγούν τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη πρωτότυπων διαδικτυακών µαθησιακών περιβαλλόντων που αξιοποιούν την τεχνολογία για να ενισχύσουν τη µαθησιακή εµπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Προσαρµοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης - ΠΠΜ (Adaptive Learning Environments) αποτελούν ευέλικτα εργαλεία µάθησης τα οποία στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες µιας ετερογενούς µαθησιακής κοινότητας. Τα ΠΠΜ λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων, όπως το επίπεδο γνώσεων, το µαθησιακό στυλ, τις προτιµήσεις, τη συµπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, και εξατοµικεύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: συµβουλές πλοήγησης, παρουσίαση ή/και αλληλουχία εκπαιδευτικού υλικού, παρεχόµενη ανατροφοδότηση, υποστήριξη επικοινωνίας. Σηµαντικό θέµα στην ανάπτυξη ενός ΠΠΜ αποτελεί και η σχεδίαση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να ελέγξει ή/και να συµµετέχει στις αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης (Bull & Kay 2005). Τα ΠΠΜ µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης µε στόχο την προώθηση εναλλακτικών, ανοιχτών προσεγγίσεων µάθησης και διδασκαλίας, την ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών (Παπανικολάου, Γρηγοριάδου, Γουλή 2005) υποστηρίζοντας την εξατοµικευµένη µάθηση, τη διερεύνηση, τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Η ενσωµάτωση τέτοιων εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη απαιτεί καταρχήν την αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους δυναµικής και αξίας καθώς και την κατανόηση των υποκείµενων θεωριών µάθησης και του εκπαιδευτικού τους σχεδιασµού. Σηµαντικό εποµένως θέµα που επηρεάζει την επιτυχία της ένταξής τους είναι οι νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και αφορούν ιδιαίτερα (α) στη χρήση των ΤΠΕ, (β) στην εξοικείωση µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης που εισάγουν ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και (γ) στην εξοικείωση µε τον εκπαι-

2 58 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ δευτικό σχεδιασµό συστηµάτων και εργαλείων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση των ΠΠΜ από εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων συγγραφής µπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε αυτά αλλά και διαχείρισης λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Πρόκληση αποτελεί η διερεύνηση ενός πλαισίου εµπλοκής των εκπαιδευόµενων στην παραπάνω διαδικασία. Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, έχουµε αναπτύξει διάφορα µαθησιακά περιβάλλοντα µε δυνατότητες προσαρµογής τα οποία υποστηρίζουν την εξατοµικευµένη παροχή εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύουν τον αναστοχασµό των εκπαιδευόµενων, αξιοποιούν εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης όπως οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχοντας εξατοµικευµένη ανατροφοδότηση, και διευκολύνουν την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων σε συνεργατικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεκριµένα περιβάλλοντα µε µια συνοπτική αναφορά στις ευρύτερες ερευνητικές περιοχές στις οποίες ανήκουν: Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων, ιαλογικά Αναστοχαστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σύγχρονη Επικοινωνία βασισµένη σε κείµενο. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ Η υπερµεσική µορφή παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα, ανάγει τη µάθηση σε µια ενεργητική διεργασία όπου οι εκπαιδευόµενοι κινητοποιούνται να διερευνήσουν εναλλακτικά µονοπάτια µέσα στο πεδίο γνώσης του συστήµατος καθώς και σε διαφορετικές πηγές ανά τον κόσµο. Σε ένα τέτοιο όµως περιβάλλον, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο παρουσιάζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εκπαιδευόµενους ανεξάρτητα από την πρότερη γνώση τους, τους στόχους της πλοήγησής τους, την εµπειρία τους, την πρόοδό τους στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα, κλπ. Ένα θέµα εποµένως που προκύπτει και αξίζει περαιτέρω να διερευνηθεί είναι η δυνατότητα παροχής εξατοµικευµένης υποστήριξης στους εκπαιδευόµενους από το ίδιο το σύστηµα. Σε αυτήν την κατεύθυνση επικεντρώνεται η ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Υπερµέσων ΠΕΣΥ (Adaptive Educational Hypermedia systems) (Brusilovsky 1996, 1999, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου 2005) η οποία ασχολείται µε την παροχή εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου και συµβουλών πλοήγησης στους εκπαιδευόµενους επιτρέποντας συγχρόνως την εµπλοκή τους στις αποφάσεις του συστήµατος. Τα ΠΕΣΥ απεικονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων στο µοντέλο εκπαιδευόµενου το οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης για να προσαρµόσουν κατάλληλα διάφορα ορατά στοιχεία του συστήµατος (Brusilovsky 1996). Με στόχο την προώθηση της έρευνας στην περιοχή των ΠΕΣΥ προς την αξιοποίηση εναλλακτικών θεωριών µάθησης, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, έχουν αναπτυχθεί τα διαδικτυακά ΠΕΣΥ: INSPIRE και ProSys. Τα συστήµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί µε βάση δύο εναλλακτικές θεωρίες µάθησης: το INSPIRE βασίζεται στην προσέγγιση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού που επικεντρώνει στον ορισµό προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, µαθησιακών

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 59 στόχων, και στη σχεδίαση δοµηµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου, ενώ το ProSys υιοθετεί την εποικοδοµητική προσέγγιση της µάθησης σε ένα αυθεντικό πλαίσιο µε βάση συνθετικές εργασίες. INSPIRE: Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Υπερµέσων Το INSPIRE (INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote Environment) (Papanikolaou et al. 2003) αποτελεί ένα πρότυπο µαθησιακό περιβάλλον το οποίο µε βάση τους στόχους, το επίπεδο γνώσης, την πρόοδο και το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευόµενου, δηµιουργεί και παρουσιάζει δυνα- µικά εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, τo INSPIRE εφαρµόζει ένα συνδυασµό τεχνολογιών προσαρµογής µε στόχο τη δηµιουργία εξατοµικευµένων µαθηµάτων στα οποία υποστηρίζεται η πλοήγηση και ο προσανατολισµός του εκπαιδευόµενου µε βάση το επίπεδο γνώσεων και την πρόοδό του (προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης - adaptive navigation support και αλληλουχία µαθηµάτων - curriculum sequencing), ενώ η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού διαµορφώνεται µε βάση το µαθησιακό του στυλ (προσαρµοστική παρουσίαση - adaptive presentation). Το INSPIRE διαθέτει διάφορους τύπους αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως ερωτήσεις, δραστηριότητες, παραδείγµατα, ασκήσεις, θεωρία, που δοµούνται µε βάση το επίπεδο επίδοσης που υποστηρίζουν, ενώ η σειρά εµφάνισής τους ποικίλει ανάλογα µε το στυλ του εκπαιδευόµενου (υιοθετείται η κατηγοριοποίηση των Honey και Mumford (1992): Ακτιβιστής, Ανακλαστικός, Πραγµατιστής, Θεωρητικός). Ο εκπαιδευόµενος κατά την αλληλεπίδρασή του µε το INSPIRE έχει τις εξής δυνατότητες: (α) να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο, (β) να αξιοποιήσει τις συµβουλές πλοήγησης και µελέτης που παρέχει το σύστηµα, (γ) να ενηµερωθεί για τα στοιχεία που διατηρεί το σύστηµα γι αυτόν έχοντας πρόσβαση στο µοντέλο του, (δ) να παρέµβει και να κατευθύνει την προσαρµογή του συστήµατος και τη δυναµική διαδικασία δηµιουργίας µαθηµάτων, αλλάζοντας το περιεχόµενο του µοντέλου του, (ε) να απενεργοποιήσει την προσαρµογή του συστήµατος και να επιλέξει ο ίδιος τις έννοιες που επιθυµεί να µελετήσει. Ο εκπαιδευτικός που θα χρησιµοποιήσει το INSPIRE µε στόχο την παροχή στους εκπαιδευόµενους αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει εκπαιδευτικό περιεχόµενο ακολουθώντας τον σχεδιασµό του INSPIRE καθώς και να χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα για να παρακολουθήσει την πρόοδο των εκπαιδευόµενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτούµενες δεξιότητες αναφέρονται στο (Grigoriadou et al. 2006). Η διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού στο σύστηµα διευκολύνεται µέσω του εργαλείου συγγραφής που έχει αναπτυχθεί για το INSPIRE (http:// hermes.di.uoa.gr/inspire/auth), το οποίο παρέχει κατάλληλες οδηγίες και την απαραίτητη υποστήριξη. Επιπλέον, το συγκεκριµένο εργαλείο συγγραφής έχει αναπτυχθεί µε στόχο να χρησιµοποιηθεί και από εκπαιδευόµενους παρέχοντάς τους δυνατότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το INSPIRE και αξιολόγησης υλικού που έχει αναπτυχθεί από συµφοιτητές τους (peer review). Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το INSPIRE από εκπαιδευόµενους έχει στόχο να καλλιεργήσει γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται τόσο µε το εκά-

4 60 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ στοτε γνωστικό αντικείµενο όσο και µε τα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα υπερµέσων. ProSys: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για την Εκπόνηση Συνθετικών Εργασιών To ProSys (Project-based System) (Papanikolaou & Grigoriadou 2006) αποτελεί ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό µαθησιακό περιβάλλον που στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους να οικοδοµήσουν τη γνώση τους και να επιτύχουν τους µαθησιακούς τους στόχους µέσα από την ενασχόληση µε µια συνθετική εργασία. Σε αυτήν την πορεία, το ProSys παρέχει στον εκπαιδευό- µενο υποστήριξη µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων περιπτώσεων (cases) που αποτελούν τη βασική πηγή εκπαιδευτικού υλικού. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν συγκεκριµένη δοµή που περιλαµβάνει πέντε τµήµατα (Kolodner & Guzdial 2000): α) το πρόβληµα, β) τη λύση, γ) τα βήµατα που ακολούθησε ο ειδικός κατά την επίλυση του προβλήµατος, δ) την επεξήγηση/αιτιολόγηση, και ε) το αποτέλεσµα της λύσης που εφαρµόστηκε, συµβουλών για την διαδικασία εκπόνησης της συνθετικής εργασίας (κύκλος µάθησης). Ο κύκλος µάθησης προτείνει στον εκπαιδευόµενο µία αλληλουχία ενεργειών (ως φάσεις της διαδικασίας µάθησης) που θα τον βοηθήσουν σταδιακά να προσδιορίσει το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει και να εµβαθύνει στις έννοιες που αυτό εµπλέκει. Η προσαρµοστική διάσταση του συστήµατος ProSys αναφέρεται στην εξατοµικευµένη πρόταση πλοήγησης στο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς το ProSys προτείνει στον εκπαιδευόµενο το καταλληλότερο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό (συνοδεύεται από έγχρωµα εικονίδια που αντανακλούν το είδος του υλικού και το γνωσιακό επίπεδο στο οποίο αντιστοιχούν) σύµφωνα µε το επίπεδο γνώσεων του (το οποίο διατηρεί στο µοντέλο του εκπαιδευόµενου). Η προσαρµόσιµη διάσταση του ProSys αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται στον εκπαιδευόµενο να ενηµερωθεί για το µοντέλο που διατηρεί το σύστηµα γι αυτόν. ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα διαλογικά συστήµατα είναι εκπαιδευτικά συστήµατα µε νοηµοσύνη που προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του χρήστη. Τα ανοικτά διαλογικά συστή- µατα στηρίζονται στην εµπλοκή του εκπαιδευόµενου σε συζήτηση και προωθούν την αναστοχαστική µέθοδο µάθησης (Zapata-Riviera & Greer 2002). Ο εκπαιδευόµενος ενθαρρύνεται να συµµετέχει σε διάλογο, να υπερασπιστεί τις απόψεις του, να συζητήσει, να προβάλλει επιχειρήµατα, να παίρνει ανάδραση από το σύστηµα και να µπορεί να τροποποιήσει τη συλλογιστική του οδηγού- µενος προς τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης (Bull & Nghien 2002). Ιδιαίτερα τα διαλογικά συστήµατα για κατανόηση κειµένου προϋποθέτουν κατάλληλη υποδοµή ώστε να διαγνώσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι κατά την κατανόηση κειµένων αλλά και να τους βοηθήσουν να τις ξεπεράσουν. Τα συστήµατα αυτά κατασκευάζουν το µοντέλο εκπαιδευόµενου το οποίο είναι ανοικτό στον εκπαιδευόµενο για διαπραγµάτευση. Η σχεδίαση δραστηριοτήτων για εξατοµικευµένη µάθηση µε την υποστήριξη κατάλληλων διαλογικών συστηµάτων έχει ελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και των εκπαιδευτικών στην αναζήτηση µεθόδων για αποτελε-

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 61 σµατικότερη διδασκαλία και µάθηση (Freedman 2000). Η εξοικείωση µε ένα διαλογικό σύστηµα είναι αποτελεσµατικότερη όταν ο εκπαιδευόµενος το χρησιµοποιήσει και πολύ περισσότερο όταν προσπαθήσει να το οικοδοµήσει (Jonassen 2004). Η διαδικασία οικοδόµησης, που µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια ενός συγγραφικού εργαλείου, ενεργοποιεί τον εκπαιδευόµενο να ανακαλύψει τα δοµικά στοιχεία του συστήµατος και τον τρόπο που το συνθέτουν, να κάνει επιλογές και µέσα από αυτές να µάθει. Τα διαλογικά συστήµατα είναι συχνά εφοδιασµένα µε συγγραφικά εργαλεία. Ένα συγγραφικό εργαλείο είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε χρήστες χωρίς γνώσεις προγραµµατισµού να οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό τους. Υποστηρίζει τους συγγραφείς στην αναπαράσταση γνώσης µε τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. Η διαδικασία συγγραφής είναι µία διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού υλικού, σχεδίασης και διασύνδεσης γνώσης. Με στόχο τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το σύστηµα ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System) το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ανοικτών συστηµάτων µοντελοποίησης εκπαιδευοµένου. ReTuDiS: ιαγνωστικό και ιαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Κατανόησης Κειµένου Το ReTuDiS (Tsaganou, Grigoriadou & Cavoura 2004, Grigoriadou, Tsaganou & Cavoura, 2005) είναι ένα ιαγνωστικό και ιαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Κατανόησης Κειµένου. Το σύστηµα ReTuDiS προσεγγίζει την κατανόηση κειµένου από τους εκπαιδευόµενους υποστηρίζοντας ότι πρωταρχικό ρόλο στην οικοδόµηση αναπαραστάσεων κατά την κατανόηση κειµένου από εκπαιδευόµενους διαδραµατίζει η κατανόηση των εννοιολογικών κατηγοριών: κατάσταση, γεγονός και πράξη (Baudet & Denhière 1992). Η κατανόηση κειµένου συσχετίζεται µε την απόδοση αιτιακών συνδέσεων µεταξύ των συµβάντων σε ένα κείµενο και οι εκπαιδευόµενοι συνθέτουν µια αναπαράσταση του κειµένου που περιλαµβάνει τις τρεις γνωστικές κατηγορίες. Όσον αφορά το διάλογο, το σύστηµα ReTuDiS στηρίζεται στις θεωρίες για διαχείριση διαλόγου, χρήση διαλογικών στρατηγικών, τακτικών διαλόγου και σχεδίων διαλόγου στη µάθηση (Collins 1987). Το ReTuDiS περιλαµβάνει δύο τµήµατα: τα διαγνωστικό και το διαλογικό. Στο διαγνωστικό τµήµα οι εκπαιδευόµενοι εκπονούν δραστηριότητα που περιλαµβάνει ανάγνωση κειµένου και απάντηση σε ζευγάρια ερωτήσεων που συνοδεύονται από εναλλακτικές απαντήσεις. Το σύστηµα, µετά από συνεκτίµηση των απαντήσεων, εξάγει το µοντέλο εκπαιδευόµενου. Στο διαλογικό τµήµα το σύστηµα παρουσιάζει στον εκπαιδευόµενο το µοντέλο του. Ο εκπαιδευόµενος υποκινείται να συµµετέχει σε εξατοµικευµένο διάλογο που έχει σχεδιαστεί από το σύστηµα σύµφωνα µε το µοντέλο του που προέκυψε στο διαγνωστικό τµήµα µε στόχο να τον βοηθήσει να αναστοχαστεί τις απαντήσεις του και να οδηγηθεί σε περισσότερο επιστηµονική σκέψη. Ο εκπαιδευόµενος κατά την αλληλεπίδρασή του µε το ReTuDiS συµµετέχει στην αλλαγή του µοντέλου του. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιεί το σύστηµα έχει συγκεκριµένη δοµή. Το σύστηµα ReTuDiS είναι εφοδιασµένο µε εργαλεία συγγραφής που υποστηρίζουν και καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαλογικών δραστηριοτήτων κατανόησης κειµένου για εξατοµικευ-

6 62 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ µένη µάθηση ακολουθώντας τη δοµή του συστήµατος χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραµµατισµού (Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου 2006). Το συγγραφικό εργαλείο του ReTuDiS περιλαµβάνει τα εργαλεία και το κέλυφος. Τα εργαλεία υποστηρίζουν τον συγγραφέα στην εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα για την κατασκευή διαλογικών δραστηριοτήτων. Το κέλυφος αξιοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό που εισάγει ο συγγραφέας σύµφωνα µε τις επιλογές του και τις συνδέσεις που πραγµατοποιεί σε συνδυασµό µε προκαθορισµένα δεδοµένα, όπως οι στρατηγικές διαλόγου. Η χρήση ενός συγγραφικού εργαλείου όπως το παραπάνω µπορεί να συµβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας έχει αξιοποιηθεί το σύστηµα για την εξοικείωση των φοιτητών µε τα διαλογικά συστήµατα µέσω της σχεδίασης διαλογικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το συγγραφικό εργαλείο του συστήµατος ReTuDiS. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στη µάθηση εφόσον αναµιχθεί µε τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία αντί να τοποθετείται στο τέλος της διδασκαλίας (Pellegrino, Chudowsky & Glaser 2001). Τα τελευταία χρόνια, η αξιολόγηση συχνά διαθέτει ένα διδακτικό χαρακτήρα, αναλαµβάνοντας ρόλους σχετικά µε την οργάνωση και τη ρύθµιση της διδακτικής πράξης, την ενίσχυση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στη µάθηση και τη διευκόλυνση της ουσιαστικής µάθησης (Gouveia & Valadares 2004). Στην κατεύθυνση της µελέτης και ανάπτυξης εναλλακτικών εργαλείων αξιολόγησης, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το COMPASS (COncept MaP ASSessment tool) που αποτελεί ένα προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών. COMPASS: Προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών Το COMPASS (COncept MaP ASSessment tool) (Gouli et al. 2004) είναι ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών το οποίο υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία της αξιολόγησης εµπλέκοντας τους εκπαιδευόµενους στην εκπόνηση δραστηριοτήτων που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες. Συγκεκριµένα, το COMPASS: επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να εκπονήσουν δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του εννοιολογικού χάρτη του εκπαιδευόµενου βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τον εκπαιδευτικό. Η αξιολόγηση στηρίζεται στη σύγκριση του χάρτη του εκπαιδευόµενου µε το χάρτη του έµπειρου (π.χ. εκπαιδευτικού) (Gouli et al. 2005). καθοδηγεί, βοηθά και διδάσκει τους εκπαιδευόµενους παρέχοντας διαφορετικούς τύπους και πολλαπλές µονάδες ανατροφοδότησης, προσαρµοσµένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του εκπαιδευόµενου (Gouli et al. 2006).

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 63 υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δηµιουργεί δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης. Το COMPASS µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φάση της διαγνωστικής αξιολόγησης για τη διερεύνηση των πρότερων αντιλήψεων των µαθητών, στη διαµορφωτική αξιολόγηση, καθώς και στην τελική αξιολόγηση. Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο αξιολόγησης χρησιµοποιώντας το COMPASS θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες (Grigoriadou et al. 2006) για σχεδίαση δραστηριοτήτων αξιολόγησης εννοιολογικής χαρτογράφησης καθώς και των πλαισίων αξιολόγησης του χάρτη του εκπαιδευόµενου και παροχής ανατροφοδότησης. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ Στην περιοχή της Υποστηριζόµενης από Υπολογιστές Συνεργατικής Μάθησης (CSCL) τα µέλη των οµάδων συχνά χρησιµοποιούν ένα εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µέσω κειµένου. Ωστόσο σε αυτήν την µορφή της σύγχρονης επικοινωνίας οι εκπαιδευόµενοι χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η καθοδήγηση παίρνει τη µορφή δοµηµένου διαλόγου που υλοποιείται µέσω προκαθορισµένων µηνυµάτων (Soller 2001). Με στόχο τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το ACT (Adaptive Communication Tool) το οποίο είναι ένα προσαρµοστικό εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µέσω κειµένου. ACT: Προσαρµοστικό Περιβάλλον Σύγχρονης Επικοινωνίας To ACT (Adaptive Communication Tool) (Gogoulou et al. 2005) είναι ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων (µέχρι τέσσερα άτοµα) κατά τη διάρκεια εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Το ACT υιοθετεί τον ελεύθερο και το δοµηµένο διάλογο ( ) και χρησι- µοποιεί ως υποστηρικτικές πρότυπες φράσεις (ΥΠΦ) τόσο τις Αρχικές Φράσεις (ΑΦ) όσο και τις ηλώσεις Ενεργειών ( Ε), όπως έχουν προκύψει από τρεις εµπειρικές µελέτες που διεξήχθησαν (Gogoulou et al. 2004). Οι Αρχικές Φράσεις αφορούν προκαθορισµένες ΥΠΦ οι οποίες αποτελούν την αρχή του µηνύµατος και µπορεί να συµπληρώνονται µε επιπρόσθετο κείµενο από τον εκπαιδευόµενο αν είναι ηµιδοµηµένες. Για παράδειγµα µε την ΑΦ «ιαφωνώ γιατί» (ηµιδοµηµένη), ο εκπαιδευόµενος δηλώνει ότι διαφωνεί µε µια προηγούµενη διατυπωµένη άποψη/πρόταση, επεξηγώντας/τεκµηριώνοντας τους λόγους της διαφωνίας του. Οι ηλώσεις Ενεργειών αφορούν προκαθορισµένες ΥΠΦ που επιτρέπουν στον εκπαιδευόµενο να δηλώσει το σκοπό του µηνύµατός του µέσω ενός κατάλληλου λεκτικού. Για παράδειγµα, η Ε «ιευκρίνιση» δηλώνει ότι το µήνυµά του διευκρινίζει/επεξηγεί ένα προηγούµενο µήνυµα. Οι ΑΦ/ Ε προσαρµόζονται µε βάση (i) τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, (ii) τους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόµενους από το µοντέλο συνεργασίας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας,

8 64 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ και (iii) τα υποστηρικτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εκπόνηση της δραστηριότητας (π.χ. εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης). Το ACT δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να εµπλουτίσουν τα διαθέσιµα σύνολα των ΥΠΦ ορίζοντας τις δικές τους ΑΦ/ Ε που αποτελούν τµήµα του µοντέλου του εκπαιδευόµενου. Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει, οργανώσει και εγκαθιδρύσει συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ACT θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες (Grigoriadou et al. 2006) για σχεδίαση συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, προσδιορισµό µοντέλων συνεργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ιαδίκτυο και γενικότερα οι ΤΠΕ διαθέτουν µία σηµαντική εκπαιδευτική δυναµική που µπορεί ουσιαστικά να συµβάλλει στην ανανέωση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών. Ωστόσο η µεγαλύτερη πρόκληση που τίθεται για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι προς την ανάπτυξη δηµιουργικών καινοτόµων µαθησιακών περιβαλλόντων που εµπλέκουν τους εκπαιδευόµενους σε κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες (ατοµικές ή οµαδικές) µέσα από τις οποίες ενεργητικά οικοδοµούν τη γνώση τους. Τα ΠΠΜ µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας εναλλακτικές µορφές µάθησης. Η πιλοτική χρήση και η αρχική αξιολόγηση των ΠΠΜ που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο µαθηµάτων του τµήµατος, ανέδειξε την προστιθέµενη αξία στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, καθώς και τη θετική στάση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση τέτοιων περιβαλλόντων. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σηµαντική την παροχή εργαλείων συγγραφής και κατάλληλης υποστήριξης στη σχεδίαση και διαχείριση των επιθυµητών εκπαιδευτικών καταστάσεων µε την ενσωµάτωση Προσαρµοστικών Περιβαλλόντων Μάθησης. Ωστόσο, είναι εξίσου φανερό ότι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι χρειάζονται χρόνο για να εξοικειωθούν µε τις νέες δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΠΜ, να αναπτύξουν τις απαιτούµενες δεξιότητες για την ουσιαστική αξιοποίησή τους και να συµβάλλουν στην εξέλιξη και προώθησή τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Baudet S. & Denhière G. (1992), Lecture Comprehension de Texte et Science Cognitive, Presses Universitaires de France, Paris Brusilovsky P. (1996), Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia, User Modeling and User-Adapted Interaction 6 (2/3), Also in P. Brusilovsky, A. Kobsa & J. Vassileva (Eds.), Adaptive Hypertext and Hypermedia (1998), Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1-44 Brusilovsky P. (1999), Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based Education, in C. Rollinger & C. Peylo (Eds.), Special Issue on Intelligent Systems and Teleteaching. Knstliche Intelligenz, 4, Bull S. & Kay J. (2005), A Framework for Designing and Analysing Open Learner Modelling, in J. Kay, A. Lum, D. Zapata (Eds.): Proceedings of the LeMoRe05 workshop in the context of Artificial Intelligence in Education (AIED2005), Amsterdam, Netherlands, 81-90

9 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 65 Bull S., & Nghien Th. (2002), Helping Learners to Understand Themselves with a Learner Model Open to Students, Peers and Instructors, in P. Brna & V. Dimitrova (eds) Proc. of Workshop on Individual and Group modelling Methods that Help Learners Understand Themselves, International Conference on ITSs, Spain, 5-13 Collins Al. (1987), A Sample Dialogue Based on a Theory of Inquiry Teaching, in Ch. Reigeluth (Ed.) Instructional Theories in Action, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Ass. Freedman R., (2000), Plan-Based Dialogue Management in a Physics Tutor, Proc. of the 6 th Applied Natural Language Processing Conference, (ANLP00), Seattle Gogoulou A., Gouli E., Grigoriadou M. & Samarakou M. (2004), Adapting the Communication-Scaffolding Tools in a Web-based Collaborative Learning Environment, In Proc. of the ED-MEDIA 2004, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vol (1), Gogoulou A., Gouli E., Grigoriadou M. & Samarakou M. (2005), ACT: A Web-based Adaptive Communication Tool, in T. Koschmann, D. Suthers, & T.W. Chan (Eds.), Proceedings of Computer Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years!, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Gouli E., Gogoulou A., Papanikolaou K. & Grigoriadou M. (2004), COMPASS: An Adaptive web-based concept map assessment tool, in A. J. Cañas, J. D. Novak, F. M. González (Eds.) Concept Maps: Theory, Methodology, Technology: Proc. of the First International Conference on Concept Mapping, September 2004, Spain Gouli E., Gogoulou A., Papanikolaou K. & Grigoriadou M. (2005), Evaluating Learner s Knowledge level on Concept Mapping Tasks, in Proc. of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT05), Gouli E., Gogoulou A., Papanikolaou K. & Grigoriadou M. (2006), An Adaptive Feedback Framework to Support Reflection, Tutoring and Guiding, in G.Magoulas & S.Chen (Eds.) Advances in Web-based Education: Personalized Learning Environments, Idea Group Publishing, Gouveia V. & Valadares J. (2004), Concept maps and the didactic role of assessment, in A. J. Cañas, J. D. Novak, F. M. González (Eds.) Concept Maps: Theory, Methodology, Technology: Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping, September 2004, Spain Grigoriadou M., Papanikolaou K.A., Tsaganou G., Gouli E. & Gogoulou, A. (2006), E-Competence Skills for Adaptive Learning Environments in Higher Education, ecompetence Book (http://www.ecompetence.info/index.php?id=93) Grigoriadou M., Tsaganou G. & Cavoura Th. (2005), Historical Text Comprehension Reflective Tutorial Dialogue System, Educational Technology & Society Journal, 8(40), Honey P. & Mumford A. (1992), The manual of Learning Styles, Maidenhead: Peter Honey, Published and Distributed by Peter Honey Jonassen D. (2004), Model Building for Conceptual Change: Using Computers as Cognitive Tools, Proc. of the 4rd Panellenic Conference with Int. Participation Information & Communication Technologies in Education, Athens, 4-17 Kolodner & Guzdial M. (2000), Theory and Practice of Case-Based Learning Aids, in: D.H. Jonassen and S.M. Land (Eds.): Theoretical Foundations of Learning Environments, Mahwah, NJ, London: Lawrence Erlbaum Associates Papanikolaou K.A., Grigoriadou M., Kornilakis H. & Magoulas G.D. (2003), Personalising the Interaction in a Web-based Educational Hypermedia System: the case of INSPIRE, User-Modeling and User-Adapted Interaction, 13 (3), Papanikolaou K.Α. & Grigoriadou M. (2006), Towards a constructivist approach in the design of Adaptive Educational Systems, Proceedings of ED-MEDIA 2006, June 26-30, Orlando, FL, USA Pellegrino J., Chudowsky N. & Glaser R. (Eds) (2001), Knowing what students know: The Science and Design of Educational Assessment, National Academy of Sciences. Washington DC: National Academy Press

10 66 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Soller A. (2001), Supporting Social Interaction in an Intelligent Collaborative Learning System, International Journal of Artificial Intelligence in Education, 12, Tsaganou G. Grigoriadou M. & Cavoura Th. (2004), W-ReTuDiS: a Reflective Tutorial Dialogue System, 4rd Panellenic Conference with International Participation Information and Communication Technologies in Education, Athens, Zapata-Riviera D. & Greer J. (2002), Exploring Various Guidance Mechanisms to Support Interaction with Inspectable Learner Models, Proceedings of 6 th International Conference ITS, Spain, Παπανικολάου K. & Γρηγοριάδου Μ. (2005), Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων στο ιαδίκτυο, στο Σ. Ρετάλης (Eπ), Οι Προηγµένες Τεχνολογίες ιαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης, Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη, Παπανικολάου Κ.A., Γρηγοριάδου, Μ. & Γουλή, Ε. (2005), Η συµβολή του ιαδικτύου στην ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Θέµατα στην Εκπαίδευση, 6 (1) Τσαγκάνου Γ. & Γρηγοριάδου Μ. (2006), Εξοικείωση µε ιαλογικά Συστήµατα µέσω Σχεδίασης ραστηριοτήτων µε το Συγγραφικό Εργαλείο του Συστήµατος RE- TUDIS, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση / ΕΤΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο & Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ρ Στέλλα Χατζηαχιλλέως, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας Εισαγωγή Οι εννοιολογικοί χάρτες συνιστούν διαγράµµατα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Δεικτών Διαδραστικότητας για την Αποτίμηση της Επίδοσης σε Συνεργατικά Διαδικτυακά Σενάρια Μάθησης

Αξιοποίηση Δεικτών Διαδραστικότητας για την Αποτίμηση της Επίδοσης σε Συνεργατικά Διαδικτυακά Σενάρια Μάθησης 25. 30 p 178_185 8/28/08 11:33 PM Page 178 Αξιοποίηση Δεικτών Διαδραστικότητας για την Αποτίμηση της Επίδοσης σε Συνεργατικά Διαδικτυακά Σενάρια Μάθησης Ουρανία Πετροπούλου, Γεωργία Λαζακίδου, Συμεών Ρετάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Investigation of students views attending the postgraduate programme

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα