Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρία Γρηγοριάδου Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναγνώριση της ενεργής, αλληλεπιδραστικής και κοινωνικής φύσης της γνώσης από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης καθώς και η δυνατότητα της εκπαίδευσης από απόσταση που παρέχει το ιαδίκτυο, οδηγούν τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη πρωτότυπων διαδικτυακών µαθησιακών περιβαλλόντων που αξιοποιούν την τεχνολογία για να ενισχύσουν τη µαθησιακή εµπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Προσαρµοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης - ΠΠΜ (Adaptive Learning Environments) αποτελούν ευέλικτα εργαλεία µάθησης τα οποία στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες µιας ετερογενούς µαθησιακής κοινότητας. Τα ΠΠΜ λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων, όπως το επίπεδο γνώσεων, το µαθησιακό στυλ, τις προτιµήσεις, τη συµπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, και εξατοµικεύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: συµβουλές πλοήγησης, παρουσίαση ή/και αλληλουχία εκπαιδευτικού υλικού, παρεχόµενη ανατροφοδότηση, υποστήριξη επικοινωνίας. Σηµαντικό θέµα στην ανάπτυξη ενός ΠΠΜ αποτελεί και η σχεδίαση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να ελέγξει ή/και να συµµετέχει στις αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης (Bull & Kay 2005). Τα ΠΠΜ µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης µε στόχο την προώθηση εναλλακτικών, ανοιχτών προσεγγίσεων µάθησης και διδασκαλίας, την ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών (Παπανικολάου, Γρηγοριάδου, Γουλή 2005) υποστηρίζοντας την εξατοµικευµένη µάθηση, τη διερεύνηση, τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Η ενσωµάτωση τέτοιων εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη απαιτεί καταρχήν την αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους δυναµικής και αξίας καθώς και την κατανόηση των υποκείµενων θεωριών µάθησης και του εκπαιδευτικού τους σχεδιασµού. Σηµαντικό εποµένως θέµα που επηρεάζει την επιτυχία της ένταξής τους είναι οι νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και αφορούν ιδιαίτερα (α) στη χρήση των ΤΠΕ, (β) στην εξοικείωση µε σύγχρονες θεωρίες µάθησης που εισάγουν ένα µαθητοκεντρικό µοντέλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και (γ) στην εξοικείωση µε τον εκπαι-

2 58 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ δευτικό σχεδιασµό συστηµάτων και εργαλείων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση των ΠΠΜ από εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων συγγραφής µπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε αυτά αλλά και διαχείρισης λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Πρόκληση αποτελεί η διερεύνηση ενός πλαισίου εµπλοκής των εκπαιδευόµενων στην παραπάνω διαδικασία. Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, έχουµε αναπτύξει διάφορα µαθησιακά περιβάλλοντα µε δυνατότητες προσαρµογής τα οποία υποστηρίζουν την εξατοµικευµένη παροχή εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύουν τον αναστοχασµό των εκπαιδευόµενων, αξιοποιούν εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης όπως οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχοντας εξατοµικευµένη ανατροφοδότηση, και διευκολύνουν την επικοινωνία των εκπαιδευόµενων σε συνεργατικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεκριµένα περιβάλλοντα µε µια συνοπτική αναφορά στις ευρύτερες ερευνητικές περιοχές στις οποίες ανήκουν: Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων, ιαλογικά Αναστοχαστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σύγχρονη Επικοινωνία βασισµένη σε κείµενο. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ Η υπερµεσική µορφή παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα, ανάγει τη µάθηση σε µια ενεργητική διεργασία όπου οι εκπαιδευόµενοι κινητοποιούνται να διερευνήσουν εναλλακτικά µονοπάτια µέσα στο πεδίο γνώσης του συστήµατος καθώς και σε διαφορετικές πηγές ανά τον κόσµο. Σε ένα τέτοιο όµως περιβάλλον, το εκπαιδευτικό περιεχόµενο παρουσιάζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εκπαιδευόµενους ανεξάρτητα από την πρότερη γνώση τους, τους στόχους της πλοήγησής τους, την εµπειρία τους, την πρόοδό τους στη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα, κλπ. Ένα θέµα εποµένως που προκύπτει και αξίζει περαιτέρω να διερευνηθεί είναι η δυνατότητα παροχής εξατοµικευµένης υποστήριξης στους εκπαιδευόµενους από το ίδιο το σύστηµα. Σε αυτήν την κατεύθυνση επικεντρώνεται η ερευνητική περιοχή των Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Υπερµέσων ΠΕΣΥ (Adaptive Educational Hypermedia systems) (Brusilovsky 1996, 1999, Παπανικολάου & Γρηγοριάδου 2005) η οποία ασχολείται µε την παροχή εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου και συµβουλών πλοήγησης στους εκπαιδευόµενους επιτρέποντας συγχρόνως την εµπλοκή τους στις αποφάσεις του συστήµατος. Τα ΠΕΣΥ απεικονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων στο µοντέλο εκπαιδευόµενου το οποίο διατηρούν, ανανεώνουν και χρησιµοποιούν σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης για να προσαρµόσουν κατάλληλα διάφορα ορατά στοιχεία του συστήµατος (Brusilovsky 1996). Με στόχο την προώθηση της έρευνας στην περιοχή των ΠΕΣΥ προς την αξιοποίηση εναλλακτικών θεωριών µάθησης, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, έχουν αναπτυχθεί τα διαδικτυακά ΠΕΣΥ: INSPIRE και ProSys. Τα συστήµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί µε βάση δύο εναλλακτικές θεωρίες µάθησης: το INSPIRE βασίζεται στην προσέγγιση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού που επικεντρώνει στον ορισµό προσδοκώµενων αποτελεσµάτων, µαθησιακών

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 59 στόχων, και στη σχεδίαση δοµηµένου εκπαιδευτικού περιεχοµένου, ενώ το ProSys υιοθετεί την εποικοδοµητική προσέγγιση της µάθησης σε ένα αυθεντικό πλαίσιο µε βάση συνθετικές εργασίες. INSPIRE: Προσαρµοστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Υπερµέσων Το INSPIRE (INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote Environment) (Papanikolaou et al. 2003) αποτελεί ένα πρότυπο µαθησιακό περιβάλλον το οποίο µε βάση τους στόχους, το επίπεδο γνώσης, την πρόοδο και το µαθησιακό στυλ του εκπαιδευόµενου, δηµιουργεί και παρουσιάζει δυνα- µικά εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, τo INSPIRE εφαρµόζει ένα συνδυασµό τεχνολογιών προσαρµογής µε στόχο τη δηµιουργία εξατοµικευµένων µαθηµάτων στα οποία υποστηρίζεται η πλοήγηση και ο προσανατολισµός του εκπαιδευόµενου µε βάση το επίπεδο γνώσεων και την πρόοδό του (προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης - adaptive navigation support και αλληλουχία µαθηµάτων - curriculum sequencing), ενώ η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού διαµορφώνεται µε βάση το µαθησιακό του στυλ (προσαρµοστική παρουσίαση - adaptive presentation). Το INSPIRE διαθέτει διάφορους τύπους αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως ερωτήσεις, δραστηριότητες, παραδείγµατα, ασκήσεις, θεωρία, που δοµούνται µε βάση το επίπεδο επίδοσης που υποστηρίζουν, ενώ η σειρά εµφάνισής τους ποικίλει ανάλογα µε το στυλ του εκπαιδευόµενου (υιοθετείται η κατηγοριοποίηση των Honey και Mumford (1992): Ακτιβιστής, Ανακλαστικός, Πραγµατιστής, Θεωρητικός). Ο εκπαιδευόµενος κατά την αλληλεπίδρασή του µε το INSPIRE έχει τις εξής δυνατότητες: (α) να ακολουθήσει την προσωπική του πορεία στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο, (β) να αξιοποιήσει τις συµβουλές πλοήγησης και µελέτης που παρέχει το σύστηµα, (γ) να ενηµερωθεί για τα στοιχεία που διατηρεί το σύστηµα γι αυτόν έχοντας πρόσβαση στο µοντέλο του, (δ) να παρέµβει και να κατευθύνει την προσαρµογή του συστήµατος και τη δυναµική διαδικασία δηµιουργίας µαθηµάτων, αλλάζοντας το περιεχόµενο του µοντέλου του, (ε) να απενεργοποιήσει την προσαρµογή του συστήµατος και να επιλέξει ο ίδιος τις έννοιες που επιθυµεί να µελετήσει. Ο εκπαιδευτικός που θα χρησιµοποιήσει το INSPIRE µε στόχο την παροχή στους εκπαιδευόµενους αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει εκπαιδευτικό περιεχόµενο ακολουθώντας τον σχεδιασµό του INSPIRE καθώς και να χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα για να παρακολουθήσει την πρόοδο των εκπαιδευόµενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτούµενες δεξιότητες αναφέρονται στο (Grigoriadou et al. 2006). Η διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού στο σύστηµα διευκολύνεται µέσω του εργαλείου συγγραφής που έχει αναπτυχθεί για το INSPIRE (http:// hermes.di.uoa.gr/inspire/auth), το οποίο παρέχει κατάλληλες οδηγίες και την απαραίτητη υποστήριξη. Επιπλέον, το συγκεκριµένο εργαλείο συγγραφής έχει αναπτυχθεί µε στόχο να χρησιµοποιηθεί και από εκπαιδευόµενους παρέχοντάς τους δυνατότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το INSPIRE και αξιολόγησης υλικού που έχει αναπτυχθεί από συµφοιτητές τους (peer review). Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το INSPIRE από εκπαιδευόµενους έχει στόχο να καλλιεργήσει γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται τόσο µε το εκά-

4 60 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ στοτε γνωστικό αντικείµενο όσο και µε τα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα υπερµέσων. ProSys: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για την Εκπόνηση Συνθετικών Εργασιών To ProSys (Project-based System) (Papanikolaou & Grigoriadou 2006) αποτελεί ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό µαθησιακό περιβάλλον που στοχεύει να υποστηρίξει τους εκπαιδευόµενους να οικοδοµήσουν τη γνώση τους και να επιτύχουν τους µαθησιακούς τους στόχους µέσα από την ενασχόληση µε µια συνθετική εργασία. Σε αυτήν την πορεία, το ProSys παρέχει στον εκπαιδευό- µενο υποστήριξη µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων περιπτώσεων (cases) που αποτελούν τη βασική πηγή εκπαιδευτικού υλικού. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν συγκεκριµένη δοµή που περιλαµβάνει πέντε τµήµατα (Kolodner & Guzdial 2000): α) το πρόβληµα, β) τη λύση, γ) τα βήµατα που ακολούθησε ο ειδικός κατά την επίλυση του προβλήµατος, δ) την επεξήγηση/αιτιολόγηση, και ε) το αποτέλεσµα της λύσης που εφαρµόστηκε, συµβουλών για την διαδικασία εκπόνησης της συνθετικής εργασίας (κύκλος µάθησης). Ο κύκλος µάθησης προτείνει στον εκπαιδευόµενο µία αλληλουχία ενεργειών (ως φάσεις της διαδικασίας µάθησης) που θα τον βοηθήσουν σταδιακά να προσδιορίσει το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει και να εµβαθύνει στις έννοιες που αυτό εµπλέκει. Η προσαρµοστική διάσταση του συστήµατος ProSys αναφέρεται στην εξατοµικευµένη πρόταση πλοήγησης στο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς το ProSys προτείνει στον εκπαιδευόµενο το καταλληλότερο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό (συνοδεύεται από έγχρωµα εικονίδια που αντανακλούν το είδος του υλικού και το γνωσιακό επίπεδο στο οποίο αντιστοιχούν) σύµφωνα µε το επίπεδο γνώσεων του (το οποίο διατηρεί στο µοντέλο του εκπαιδευόµενου). Η προσαρµόσιµη διάσταση του ProSys αφορά στη δυνατότητα που παρέχεται στον εκπαιδευόµενο να ενηµερωθεί για το µοντέλο που διατηρεί το σύστηµα γι αυτόν. ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα διαλογικά συστήµατα είναι εκπαιδευτικά συστήµατα µε νοηµοσύνη που προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του χρήστη. Τα ανοικτά διαλογικά συστή- µατα στηρίζονται στην εµπλοκή του εκπαιδευόµενου σε συζήτηση και προωθούν την αναστοχαστική µέθοδο µάθησης (Zapata-Riviera & Greer 2002). Ο εκπαιδευόµενος ενθαρρύνεται να συµµετέχει σε διάλογο, να υπερασπιστεί τις απόψεις του, να συζητήσει, να προβάλλει επιχειρήµατα, να παίρνει ανάδραση από το σύστηµα και να µπορεί να τροποποιήσει τη συλλογιστική του οδηγού- µενος προς τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης (Bull & Nghien 2002). Ιδιαίτερα τα διαλογικά συστήµατα για κατανόηση κειµένου προϋποθέτουν κατάλληλη υποδοµή ώστε να διαγνώσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι κατά την κατανόηση κειµένων αλλά και να τους βοηθήσουν να τις ξεπεράσουν. Τα συστήµατα αυτά κατασκευάζουν το µοντέλο εκπαιδευόµενου το οποίο είναι ανοικτό στον εκπαιδευόµενο για διαπραγµάτευση. Η σχεδίαση δραστηριοτήτων για εξατοµικευµένη µάθηση µε την υποστήριξη κατάλληλων διαλογικών συστηµάτων έχει ελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και των εκπαιδευτικών στην αναζήτηση µεθόδων για αποτελε-

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 61 σµατικότερη διδασκαλία και µάθηση (Freedman 2000). Η εξοικείωση µε ένα διαλογικό σύστηµα είναι αποτελεσµατικότερη όταν ο εκπαιδευόµενος το χρησιµοποιήσει και πολύ περισσότερο όταν προσπαθήσει να το οικοδοµήσει (Jonassen 2004). Η διαδικασία οικοδόµησης, που µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια ενός συγγραφικού εργαλείου, ενεργοποιεί τον εκπαιδευόµενο να ανακαλύψει τα δοµικά στοιχεία του συστήµατος και τον τρόπο που το συνθέτουν, να κάνει επιλογές και µέσα από αυτές να µάθει. Τα διαλογικά συστήµατα είναι συχνά εφοδιασµένα µε συγγραφικά εργαλεία. Ένα συγγραφικό εργαλείο είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει σε χρήστες χωρίς γνώσεις προγραµµατισµού να οργανώσουν το εκπαιδευτικό υλικό τους. Υποστηρίζει τους συγγραφείς στην αναπαράσταση γνώσης µε τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. Η διαδικασία συγγραφής είναι µία διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού υλικού, σχεδίασης και διασύνδεσης γνώσης. Με στόχο τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το σύστηµα ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System) το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ανοικτών συστηµάτων µοντελοποίησης εκπαιδευοµένου. ReTuDiS: ιαγνωστικό και ιαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Κατανόησης Κειµένου Το ReTuDiS (Tsaganou, Grigoriadou & Cavoura 2004, Grigoriadou, Tsaganou & Cavoura, 2005) είναι ένα ιαγνωστικό και ιαλογικό Αναστοχαστικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Κατανόησης Κειµένου. Το σύστηµα ReTuDiS προσεγγίζει την κατανόηση κειµένου από τους εκπαιδευόµενους υποστηρίζοντας ότι πρωταρχικό ρόλο στην οικοδόµηση αναπαραστάσεων κατά την κατανόηση κειµένου από εκπαιδευόµενους διαδραµατίζει η κατανόηση των εννοιολογικών κατηγοριών: κατάσταση, γεγονός και πράξη (Baudet & Denhière 1992). Η κατανόηση κειµένου συσχετίζεται µε την απόδοση αιτιακών συνδέσεων µεταξύ των συµβάντων σε ένα κείµενο και οι εκπαιδευόµενοι συνθέτουν µια αναπαράσταση του κειµένου που περιλαµβάνει τις τρεις γνωστικές κατηγορίες. Όσον αφορά το διάλογο, το σύστηµα ReTuDiS στηρίζεται στις θεωρίες για διαχείριση διαλόγου, χρήση διαλογικών στρατηγικών, τακτικών διαλόγου και σχεδίων διαλόγου στη µάθηση (Collins 1987). Το ReTuDiS περιλαµβάνει δύο τµήµατα: τα διαγνωστικό και το διαλογικό. Στο διαγνωστικό τµήµα οι εκπαιδευόµενοι εκπονούν δραστηριότητα που περιλαµβάνει ανάγνωση κειµένου και απάντηση σε ζευγάρια ερωτήσεων που συνοδεύονται από εναλλακτικές απαντήσεις. Το σύστηµα, µετά από συνεκτίµηση των απαντήσεων, εξάγει το µοντέλο εκπαιδευόµενου. Στο διαλογικό τµήµα το σύστηµα παρουσιάζει στον εκπαιδευόµενο το µοντέλο του. Ο εκπαιδευόµενος υποκινείται να συµµετέχει σε εξατοµικευµένο διάλογο που έχει σχεδιαστεί από το σύστηµα σύµφωνα µε το µοντέλο του που προέκυψε στο διαγνωστικό τµήµα µε στόχο να τον βοηθήσει να αναστοχαστεί τις απαντήσεις του και να οδηγηθεί σε περισσότερο επιστηµονική σκέψη. Ο εκπαιδευόµενος κατά την αλληλεπίδρασή του µε το ReTuDiS συµµετέχει στην αλλαγή του µοντέλου του. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιεί το σύστηµα έχει συγκεκριµένη δοµή. Το σύστηµα ReTuDiS είναι εφοδιασµένο µε εργαλεία συγγραφής που υποστηρίζουν και καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαλογικών δραστηριοτήτων κατανόησης κειµένου για εξατοµικευ-

6 62 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ µένη µάθηση ακολουθώντας τη δοµή του συστήµατος χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραµµατισµού (Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου 2006). Το συγγραφικό εργαλείο του ReTuDiS περιλαµβάνει τα εργαλεία και το κέλυφος. Τα εργαλεία υποστηρίζουν τον συγγραφέα στην εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα για την κατασκευή διαλογικών δραστηριοτήτων. Το κέλυφος αξιοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό που εισάγει ο συγγραφέας σύµφωνα µε τις επιλογές του και τις συνδέσεις που πραγµατοποιεί σε συνδυασµό µε προκαθορισµένα δεδοµένα, όπως οι στρατηγικές διαλόγου. Η χρήση ενός συγγραφικού εργαλείου όπως το παραπάνω µπορεί να συµβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας έχει αξιοποιηθεί το σύστηµα για την εξοικείωση των φοιτητών µε τα διαλογικά συστήµατα µέσω της σχεδίασης διαλογικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το συγγραφικό εργαλείο του συστήµατος ReTuDiS. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στη µάθηση εφόσον αναµιχθεί µε τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία αντί να τοποθετείται στο τέλος της διδασκαλίας (Pellegrino, Chudowsky & Glaser 2001). Τα τελευταία χρόνια, η αξιολόγηση συχνά διαθέτει ένα διδακτικό χαρακτήρα, αναλαµβάνοντας ρόλους σχετικά µε την οργάνωση και τη ρύθµιση της διδακτικής πράξης, την ενίσχυση της εµπλοκής του εκπαιδευόµενου στη µάθηση και τη διευκόλυνση της ουσιαστικής µάθησης (Gouveia & Valadares 2004). Στην κατεύθυνση της µελέτης και ανάπτυξης εναλλακτικών εργαλείων αξιολόγησης, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το COMPASS (COncept MaP ASSessment tool) που αποτελεί ένα προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών. COMPASS: Προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών Το COMPASS (COncept MaP ASSessment tool) (Gouli et al. 2004) είναι ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο αξιολόγησης εννοιολογικών χαρτών το οποίο υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία της αξιολόγησης εµπλέκοντας τους εκπαιδευόµενους στην εκπόνηση δραστηριοτήτων που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες. Συγκεκριµένα, το COMPASS: επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να εκπονήσουν δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του εννοιολογικού χάρτη του εκπαιδευόµενου βάσει κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται από τον εκπαιδευτικό. Η αξιολόγηση στηρίζεται στη σύγκριση του χάρτη του εκπαιδευόµενου µε το χάρτη του έµπειρου (π.χ. εκπαιδευτικού) (Gouli et al. 2005). καθοδηγεί, βοηθά και διδάσκει τους εκπαιδευόµενους παρέχοντας διαφορετικούς τύπους και πολλαπλές µονάδες ανατροφοδότησης, προσαρµοσµένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του εκπαιδευόµενου (Gouli et al. 2006).

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 63 υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δηµιουργεί δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης. Το COMPASS µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη φάση της διαγνωστικής αξιολόγησης για τη διερεύνηση των πρότερων αντιλήψεων των µαθητών, στη διαµορφωτική αξιολόγηση, καθώς και στην τελική αξιολόγηση. Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο αξιολόγησης χρησιµοποιώντας το COMPASS θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες (Grigoriadou et al. 2006) για σχεδίαση δραστηριοτήτων αξιολόγησης εννοιολογικής χαρτογράφησης καθώς και των πλαισίων αξιολόγησης του χάρτη του εκπαιδευόµενου και παροχής ανατροφοδότησης. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ Στην περιοχή της Υποστηριζόµενης από Υπολογιστές Συνεργατικής Μάθησης (CSCL) τα µέλη των οµάδων συχνά χρησιµοποιούν ένα εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µέσω κειµένου. Ωστόσο σε αυτήν την µορφή της σύγχρονης επικοινωνίας οι εκπαιδευόµενοι χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις, η καθοδήγηση παίρνει τη µορφή δοµηµένου διαλόγου που υλοποιείται µέσω προκαθορισµένων µηνυµάτων (Soller 2001). Με στόχο τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων, στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αναπτύχθηκε το ACT (Adaptive Communication Tool) το οποίο είναι ένα προσαρµοστικό εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µέσω κειµένου. ACT: Προσαρµοστικό Περιβάλλον Σύγχρονης Επικοινωνίας To ACT (Adaptive Communication Tool) (Gogoulou et al. 2005) είναι ένα διαδικτυακό προσαρµοστικό εργαλείο που επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων (µέχρι τέσσερα άτοµα) κατά τη διάρκεια εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Το ACT υιοθετεί τον ελεύθερο και το δοµηµένο διάλογο ( ) και χρησι- µοποιεί ως υποστηρικτικές πρότυπες φράσεις (ΥΠΦ) τόσο τις Αρχικές Φράσεις (ΑΦ) όσο και τις ηλώσεις Ενεργειών ( Ε), όπως έχουν προκύψει από τρεις εµπειρικές µελέτες που διεξήχθησαν (Gogoulou et al. 2004). Οι Αρχικές Φράσεις αφορούν προκαθορισµένες ΥΠΦ οι οποίες αποτελούν την αρχή του µηνύµατος και µπορεί να συµπληρώνονται µε επιπρόσθετο κείµενο από τον εκπαιδευόµενο αν είναι ηµιδοµηµένες. Για παράδειγµα µε την ΑΦ «ιαφωνώ γιατί» (ηµιδοµηµένη), ο εκπαιδευόµενος δηλώνει ότι διαφωνεί µε µια προηγούµενη διατυπωµένη άποψη/πρόταση, επεξηγώντας/τεκµηριώνοντας τους λόγους της διαφωνίας του. Οι ηλώσεις Ενεργειών αφορούν προκαθορισµένες ΥΠΦ που επιτρέπουν στον εκπαιδευόµενο να δηλώσει το σκοπό του µηνύµατός του µέσω ενός κατάλληλου λεκτικού. Για παράδειγµα, η Ε «ιευκρίνιση» δηλώνει ότι το µήνυµά του διευκρινίζει/επεξηγεί ένα προηγούµενο µήνυµα. Οι ΑΦ/ Ε προσαρµόζονται µε βάση (i) τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, (ii) τους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόµενους από το µοντέλο συνεργασίας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας,

8 64 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ και (iii) τα υποστηρικτικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την εκπόνηση της δραστηριότητας (π.χ. εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης). Το ACT δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να εµπλουτίσουν τα διαθέσιµα σύνολα των ΥΠΦ ορίζοντας τις δικές τους ΑΦ/ Ε που αποτελούν τµήµα του µοντέλου του εκπαιδευόµενου. Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει, οργανώσει και εγκαθιδρύσει συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ACT θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες (Grigoriadou et al. 2006) για σχεδίαση συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, προσδιορισµό µοντέλων συνεργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ιαδίκτυο και γενικότερα οι ΤΠΕ διαθέτουν µία σηµαντική εκπαιδευτική δυναµική που µπορεί ουσιαστικά να συµβάλλει στην ανανέωση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών. Ωστόσο η µεγαλύτερη πρόκληση που τίθεται για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι προς την ανάπτυξη δηµιουργικών καινοτόµων µαθησιακών περιβαλλόντων που εµπλέκουν τους εκπαιδευόµενους σε κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες (ατοµικές ή οµαδικές) µέσα από τις οποίες ενεργητικά οικοδοµούν τη γνώση τους. Τα ΠΠΜ µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζοντας εναλλακτικές µορφές µάθησης. Η πιλοτική χρήση και η αρχική αξιολόγηση των ΠΠΜ που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο µαθηµάτων του τµήµατος, ανέδειξε την προστιθέµενη αξία στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, καθώς και τη θετική στάση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση τέτοιων περιβαλλόντων. Ιδιαίτερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σηµαντική την παροχή εργαλείων συγγραφής και κατάλληλης υποστήριξης στη σχεδίαση και διαχείριση των επιθυµητών εκπαιδευτικών καταστάσεων µε την ενσωµάτωση Προσαρµοστικών Περιβαλλόντων Μάθησης. Ωστόσο, είναι εξίσου φανερό ότι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόµενοι χρειάζονται χρόνο για να εξοικειωθούν µε τις νέες δυνατότητες που παρέχουν τα ΠΠΜ, να αναπτύξουν τις απαιτούµενες δεξιότητες για την ουσιαστική αξιοποίησή τους και να συµβάλλουν στην εξέλιξη και προώθησή τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Baudet S. & Denhière G. (1992), Lecture Comprehension de Texte et Science Cognitive, Presses Universitaires de France, Paris Brusilovsky P. (1996), Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia, User Modeling and User-Adapted Interaction 6 (2/3), Also in P. Brusilovsky, A. Kobsa & J. Vassileva (Eds.), Adaptive Hypertext and Hypermedia (1998), Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1-44 Brusilovsky P. (1999), Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based Education, in C. Rollinger & C. Peylo (Eds.), Special Issue on Intelligent Systems and Teleteaching. Knstliche Intelligenz, 4, Bull S. & Kay J. (2005), A Framework for Designing and Analysing Open Learner Modelling, in J. Kay, A. Lum, D. Zapata (Eds.): Proceedings of the LeMoRe05 workshop in the context of Artificial Intelligence in Education (AIED2005), Amsterdam, Netherlands, 81-90

9 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 65 Bull S., & Nghien Th. (2002), Helping Learners to Understand Themselves with a Learner Model Open to Students, Peers and Instructors, in P. Brna & V. Dimitrova (eds) Proc. of Workshop on Individual and Group modelling Methods that Help Learners Understand Themselves, International Conference on ITSs, Spain, 5-13 Collins Al. (1987), A Sample Dialogue Based on a Theory of Inquiry Teaching, in Ch. Reigeluth (Ed.) Instructional Theories in Action, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Ass. Freedman R., (2000), Plan-Based Dialogue Management in a Physics Tutor, Proc. of the 6 th Applied Natural Language Processing Conference, (ANLP00), Seattle Gogoulou A., Gouli E., Grigoriadou M. & Samarakou M. (2004), Adapting the Communication-Scaffolding Tools in a Web-based Collaborative Learning Environment, In Proc. of the ED-MEDIA 2004, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vol (1), Gogoulou A., Gouli E., Grigoriadou M. & Samarakou M. (2005), ACT: A Web-based Adaptive Communication Tool, in T. Koschmann, D. Suthers, & T.W. Chan (Eds.), Proceedings of Computer Supported Collaborative Learning 2005: The Next 10 Years!, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Gouli E., Gogoulou A., Papanikolaou K. & Grigoriadou M. (2004), COMPASS: An Adaptive web-based concept map assessment tool, in A. J. Cañas, J. D. Novak, F. M. González (Eds.) Concept Maps: Theory, Methodology, Technology: Proc. of the First International Conference on Concept Mapping, September 2004, Spain Gouli E., Gogoulou A., Papanikolaou K. & Grigoriadou M. (2005), Evaluating Learner s Knowledge level on Concept Mapping Tasks, in Proc. of the 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT05), Gouli E., Gogoulou A., Papanikolaou K. & Grigoriadou M. (2006), An Adaptive Feedback Framework to Support Reflection, Tutoring and Guiding, in G.Magoulas & S.Chen (Eds.) Advances in Web-based Education: Personalized Learning Environments, Idea Group Publishing, Gouveia V. & Valadares J. (2004), Concept maps and the didactic role of assessment, in A. J. Cañas, J. D. Novak, F. M. González (Eds.) Concept Maps: Theory, Methodology, Technology: Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping, September 2004, Spain Grigoriadou M., Papanikolaou K.A., Tsaganou G., Gouli E. & Gogoulou, A. (2006), E-Competence Skills for Adaptive Learning Environments in Higher Education, ecompetence Book (http://www.ecompetence.info/index.php?id=93) Grigoriadou M., Tsaganou G. & Cavoura Th. (2005), Historical Text Comprehension Reflective Tutorial Dialogue System, Educational Technology & Society Journal, 8(40), Honey P. & Mumford A. (1992), The manual of Learning Styles, Maidenhead: Peter Honey, Published and Distributed by Peter Honey Jonassen D. (2004), Model Building for Conceptual Change: Using Computers as Cognitive Tools, Proc. of the 4rd Panellenic Conference with Int. Participation Information & Communication Technologies in Education, Athens, 4-17 Kolodner & Guzdial M. (2000), Theory and Practice of Case-Based Learning Aids, in: D.H. Jonassen and S.M. Land (Eds.): Theoretical Foundations of Learning Environments, Mahwah, NJ, London: Lawrence Erlbaum Associates Papanikolaou K.A., Grigoriadou M., Kornilakis H. & Magoulas G.D. (2003), Personalising the Interaction in a Web-based Educational Hypermedia System: the case of INSPIRE, User-Modeling and User-Adapted Interaction, 13 (3), Papanikolaou K.Α. & Grigoriadou M. (2006), Towards a constructivist approach in the design of Adaptive Educational Systems, Proceedings of ED-MEDIA 2006, June 26-30, Orlando, FL, USA Pellegrino J., Chudowsky N. & Glaser R. (Eds) (2001), Knowing what students know: The Science and Design of Educational Assessment, National Academy of Sciences. Washington DC: National Academy Press

10 66 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Soller A. (2001), Supporting Social Interaction in an Intelligent Collaborative Learning System, International Journal of Artificial Intelligence in Education, 12, Tsaganou G. Grigoriadou M. & Cavoura Th. (2004), W-ReTuDiS: a Reflective Tutorial Dialogue System, 4rd Panellenic Conference with International Participation Information and Communication Technologies in Education, Athens, Zapata-Riviera D. & Greer J. (2002), Exploring Various Guidance Mechanisms to Support Interaction with Inspectable Learner Models, Proceedings of 6 th International Conference ITS, Spain, Παπανικολάου K. & Γρηγοριάδου Μ. (2005), Προσαρµοστικά Εκπαιδευτικά Συστήµατα Υπερµέσων στο ιαδίκτυο, στο Σ. Ρετάλης (Eπ), Οι Προηγµένες Τεχνολογίες ιαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης, Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη, Παπανικολάου Κ.A., Γρηγοριάδου, Μ. & Γουλή, Ε. (2005), Η συµβολή του ιαδικτύου στην ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Θέµατα στην Εκπαίδευση, 6 (1) Τσαγκάνου Γ. & Γρηγοριάδου Μ. (2006), Εξοικείωση µε ιαλογικά Συστήµατα µέσω Σχεδίασης ραστηριοτήτων µε το Συγγραφικό Εργαλείο του Συστήµατος RE- TUDIS, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση / ΕΤΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο & Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RETUDIS

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RETUDIS Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 375 ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΙΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RETUDIS Τσαγκάνου Γραµµατική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισία Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου

Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου Ε. Γουλή, Α. Γόγουλου, Κ. Παπανικολάου και Μ. Γρηγοριάδου, Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ιδασκαλίας που Συνδυάζει Συνθετικές Εργασίες και Μελέτη Περιπτώσεων: Εφαρµογή στη Σχεδίαση Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων

Πρόταση ιδασκαλίας που Συνδυάζει Συνθετικές Εργασίες και Μελέτη Περιπτώσεων: Εφαρµογή στη Σχεδίαση Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Πρόταση ιδασκαλίας που Συνδυάζει Συνθετικές Εργασίες και Μελέτη Περιπτώσεων: Εφαρµογή στη Σχεδίαση Προσαρµοστικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Αικατερίνη Αλέξη, Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Μαρία Γρηγοριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδίασης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS

Αρχές Σχεδίασης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS Αρχές Σχεδίασης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS Ευαγγελία Γουλή και Αγορίτσα Γόγουλου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών lilag@di.uoa.gr, rgog@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE H. Βεργίνης, Ε. Γουλή, Α. Γόγουλου, Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Έννοιες της Πληροφορικής με το Περιβάλλον Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS

Διδάσκοντας Έννοιες της Πληροφορικής με το Περιβάλλον Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS 46. 84 p 3 4 0_347 9/1/08 9:38 AM Page 340 Διδάσκοντας Έννοιες της Πληροφορικής με το Περιβάλλον Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS Ευαγγελία Γουλή, Αγορίτσα Γογουλου, Μαρία Γρηγοριάδου Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή αρχάριων προγραµµατιστών στις βασικές δοµές

Αναπτύσσοντας αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή αρχάριων προγραµµατιστών στις βασικές δοµές Αναπτύσσοντας αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή αρχάριων προγραµµατιστών στις βασικές δοµές προγραµµατισµού Κυπαρισία Παπανικολάου Συνεργάτης Ερευνήτρια Mαρία Γρηγοριάδου Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένη μάθηση και συνεργασία στην Εκπαίδευση από Απόσταση: το προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης INSPIREus

Εξατομικευμένη μάθηση και συνεργασία στην Εκπαίδευση από Απόσταση: το προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης INSPIREus Εξατομικευμένη μάθηση και συνεργασία στην Εκπαίδευση από Απόσταση: το προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης INSPIREus Personalized learning and collaboration in Distance Learning: the adaptive learning environment

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας Ομαδοσυνεργατικές Δράσεις και Εξατομικευμένη Μάθηση

Συνδυάζοντας Ομαδοσυνεργατικές Δράσεις και Εξατομικευμένη Μάθηση Συνδυάζοντας Ομαδοσυνεργατικές Δράσεις και Εξατομικευμένη Μάθηση Α. Αντωνόπουλος 1, Κ. Παπανικολάου 2 1 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, aantono@sch.gr 2 Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΑΣΠAΙΤΕ, kpapanikolaou@aspete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου

Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου Ανάλυση Δομής Κειμένου και Διαλογικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με Θεωρία Κατανόησης Κειμένου Γ. Τσαγκάνου, Μ. Γρηγοριάδου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθήνας gram@di.uoa.gr, gregor@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου

Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου Παναγιώτης Μπλίτσας 1 και Μαρία Γρηγοριάδου 2 1 ΠΜΣ «Βασική & Εφαρµοσµένη Γνωσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων του περιβάλλοντος SCALE για τη διδασκαλία της δομής επιλογής στο περιβάλλον e-eclip

Αξιοποίηση εργαλείων του περιβάλλοντος SCALE για τη διδασκαλία της δομής επιλογής στο περιβάλλον e-eclip Αξιοποίηση εργαλείων του περιβάλλοντος SCALE για τη διδασκαλία της δομής επιλογής στο περιβάλλον e-eclip Μπούμπουκα Μ., Βεργίνης Η., Γόγουλου Α., Γρηγοριάδου Μ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Εκπαιδευόμενου ως εργαλείο αναστοχασμού για μαθητές Γυμνασίου

Μοντέλο Εκπαιδευόμενου ως εργαλείο αναστοχασμού για μαθητές Γυμνασίου Μοντέλο Εκπαιδευόμενου ως εργαλείο αναστοχασμού για μαθητές Γυμνασίου Κ. Παπανικολάου 1, M. Τζελέπη 1 Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ spap@di.uoa.gr MΠΣ ΔΙΜΕΝΤΕ, ΕΚΠΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ tzelepimaria@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Εύα Παπαζώη 1, Κυπαρισσία Παπανικολάου 2, Ευαγγελία Γουλή 2, Μαρία Γρηγοριάδου 3 eva3x7@gmail.com, kpapanikolaou@aspete.gr, lilag@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου Ευάγγελος Τριανταφύλλου, Σταύρος Δημητριάδης, Ανδρέας Πομπόρτσης Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Χρήσης. Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα MyProject και εργαλείο

Oδηγός Χρήσης. Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα MyProject και εργαλείο Oδηγός Χρήσης Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα MyProject και εργαλείο συγγραφής MyProject-ADMIN Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη Καθηγήτρια Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το Προσαρμοστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχιτεκτονική του Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος INSPIRE 1

H Αρχιτεκτονική του Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος INSPIRE 1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 265 H Αρχιτεκτονική του Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος INSPIRE 1 Παπανικολάου Κ., Υπ. ιδάκτορας, spap@di.uoa.gr Γρηγοριάδου Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Εκπαιδευόµενου για Κατανόηση Κειµένου Πληροφορικής-Χαρακτηριστικά ικτύων Υπολογιστών

Μοντέλο Εκπαιδευόµενου για Κατανόηση Κειµένου Πληροφορικής-Χαρακτηριστικά ικτύων Υπολογιστών Μοντέλο Εκπαιδευόµενου για Κατανόηση Κειµένου Πληροφορικής-Χαρακτηριστικά ικτύων Υπολογιστών Νικολέττα Λαλάκου 1, Παναγιώτα Ανδρινοπούλου 1, Γραµµατική Τσαγκάνου 2, Μαρία Γρηγοριάδου 2 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 11: Διάδραση (Interaction) Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜYPROJECT ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜ: 11Μ10 ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό

Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ 61 Πληροφορική Πολυμέσα Τμήμα ΘΕΣ-1 Εργασία / Παρουσίαση: Χρήση πολυμέσων σε εκπαιδευτικό λογισμικό Ν. Ντελής Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένη Μάθηση στο Διαδίκτυο: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα

Εξατομικευμένη Μάθηση στο Διαδίκτυο: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα 1o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Μάιος 2001 Εξατομικευμένη Μάθηση στο Διαδίκτυο: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Γρηγοριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση πρότερης γνώσης και κατανόησης δομημένου κειμένου Πληροφορικής

Αλληλεπίδραση πρότερης γνώσης και κατανόησης δομημένου κειμένου Πληροφορικής Αλληλεπίδραση πρότερης γνώσης και κατανόησης δομημένου κειμένου Πληροφορικής Γ. Τσαγκάνου 1, Μ. Γρηγοριάδου 2 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής Δ. Ε. 2 Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Στέλλα Βοσνιάδου, Μαρία Γρηγοριάδου, Νίκος Αβούρης & Β. Κόλλιας, Α. Γώγουλου, Γ. Φεσάκης, Θ. Μπράτιτσης

Αγγελική Δημητρακοπούλου, Στέλλα Βοσνιάδου, Μαρία Γρηγοριάδου, Νίκος Αβούρης & Β. Κόλλιας, Α. Γώγουλου, Γ. Φεσάκης, Θ. Μπράτιτσης Το πεδίο της Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων προς υποστήριξη της Αυτορύθμισης των Συμμετεχόντων σε τεχνολογικές μαθησιακές δραστηριότητες: Παρούσα κατάσταση, διαστάσεις και προοπτικές Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Ρούσσου ήµητρα MΠΣ ΙΜΕΝΤΕ ΕΚΠΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ roussoud@gmail.com Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης στα πλαίσια της θεωρίας μάθησης εποικοδομισμού /κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social constructivism) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70 Όλγα Κασσώτη Λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ραστηριότητες ως οµικό Στοιχείο Μάθησης + Συνεργασίας στο SCALE

Οι ραστηριότητες ως οµικό Στοιχείο Μάθησης + Συνεργασίας στο SCALE Οι ραστηριότητες ως οµικό Στοιχείο Μάθησης + Συνεργασίας στο SCALE Γρηγοριάδου M. Γόγουλου Α. Γουλή Ε. Σαµαράκου Μ. Αναπληρώτρια Υποψήφια Υποψήφια Καθηγήτρια καθηγήτρια ιδάκτορας ιδάκτορας Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Θέµατα στην Εκπαίδευση, 6 (1) 23-57, 2005 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συνεργάτης Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις

Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις Θεοδώρα Κάββουρα Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD

Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD Μ. Τζελέπη 1, Κ. Παπανικολάου 2, Φ. Παρασκευά 3 1 MΠΣ ΔΙΜΕΝΤΕ, ΕΚΠΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ tzelepimaria@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

http://education.aspete.gr/users/papanikolaou

http://education.aspete.gr/users/papanikolaou 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ονοµα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Ηµ. Γέννησης: 13 Oκτωβρίου 1968 ιεύθυνση Λ.Βύρωνος 16, 15127 Μελίσσια Τηλ. (210) 2896930, (210) 8045223 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση»

Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Ο εννοιολογικός χάρτης στη µαθησιακή διεργασία της «Εκπαίδευσης από Απόσταση» Μαρία ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Αθήνα, Ελλάδα gregor@di.uoa.gr Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοστικά Συστήματα Σεναρίων Συνεργασίας

Προσαρμοστικά Συστήματα Σεναρίων Συνεργασίας 4 5. 83 p 3 32_3 3 9 9 /1 /0 8 9 :3 5 AM Page 332 Προσαρμοστικά Συστήματα Σεναρίων Συνεργασίας Αναστάσιος Καρακωστας, Σταύρος Δημητριάδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης akarakos@csd.auth.gr, sdemetri@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Υπερκείμενο &Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Υπερμέσων Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων Βασικές κατηγορίες Π.Σ.Υ Αρχιτεκτονική Π.Σ.Υ Πλεονεκτήματα &

Ορισμοί Υπερκείμενο &Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Υπερμέσων Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων Βασικές κατηγορίες Π.Σ.Υ Αρχιτεκτονική Π.Σ.Υ Πλεονεκτήματα & Ορισμοί Υπερκείμενο &Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Υπερμέσων Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων Βασικές κατηγορίες Π.Σ.Υ Αρχιτεκτονική Π.Σ.Υ Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Πολυμέσα: Μια διαδραστική (interactive)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ονοµα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Ηµ. Γέννησης: 13 Oκτωβρίου 1968 ιεύθυνση Λ.Βύρωνος 16, 15127 Μελίσσια Τηλ. (210) 2896930, (210) 8045223 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοστικό Περιβάλλον που Υποστηρίζει Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενα Πληροφορικής

Προσαρμοστικό Περιβάλλον που Υποστηρίζει Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενα Πληροφορικής 48. 95 p 352_359 9/1/08 9:41 AM Page 352 Προσαρμοστικό Περιβάλλον που Υποστηρίζει Κατανόηση και Μάθηση από Κείμενα Πληροφορικής Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου, Γραμματική Τσαγκάνου, Μάκης Λεοντίδης, Μαρία Γρηγοριάδου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

H Αρχιτεκτονική του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Συστήματος INSPIRE 1

H Αρχιτεκτονική του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Συστήματος INSPIRE 1 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Πάτρα, 2000 H Αρχιτεκτονική του Προσαρμοστικού Εκπαιδευτικού Συστήματος INSPIRE 1 Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα