ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 1

2 Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο τρόπος εκτέλεσης των εγκαταστάσεων θα είναι σύµφωνος µε: Tους επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους και ειδικότερα το εναρµονισµένο πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384 Τους επίσηµους κανονισµούς της χώρας προέλευσης τους για κάθε µηχάνηµα, συσκευή ή όργανο, όσα είναι προέλευσης εξωτερικού, και δεν υπάρχουν σε ισχύ επίσηµοι κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους. Τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE και DIN που ισχύουν για όσες κατηγορίες δεν καλύπτονται από τα προηγούµενα εδάφια α και β και ειδικότερα VDE Τους όρους της τεχνικής περιγραφής, των φύλλων προδιαγραφών και των εγκεκριµένων σχεδίων και µελετών. Τους κανόνες της τέχνης και εµπειρίας και τις σχετικές εντολές και οδηγίες της επίβλεψης. Τα IEC τα οποία καλύπτουν τον επί µέρους εξοπλισµό αναφέρονται στις προδιαγραφές εκάστου. Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Η εγκατάσταση φωτισµού θα γίνει χωνευτή σε βάθος τουλάχιστον 5 mm από την τελική επιφάνεια, από σωλήνες πλαστικούς εκτός από τα τµήµατα εκείνα τα οποία σηµειώνονται στο σχέδιο ως χαλυβδοσωλήνες µε σύµβολο Χ. Οι χωνευτοί σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης, τα κουτιά οργάνων διακοπής κλπ θα τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσµατα αλλά µετά την κατασκευή των οδηγών επιχρισµάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι µεν σωλήνες να καλύπτονται µετά από πλήρωση των αυλάκων που τοποθετούνται µέσα, τα δε κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής κλπ, να εξέχουν τόσο, ώστε µετά την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων να βρίσκονται τα χείλη αυτών στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια της στρώσης αυτής. H διάνοιξη των απαιτουµένων αυλάκων εντός της τοιχοποιίας ή του επιχρίσµατος κλπ για την τοποθέτηση των σωλήνων να πραγµατοποιηθεί µε ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό εργαλείο προσεκτικά, ώστε η φθορά και η απαραίτητη επαναφορά των κονιαµάτων να περιορισθούν στο ελάχιστο. Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς παρεµβολή κουτιού διακλάδωσης είναι το πολύ (3) τρεις. Οι σωλήνες µεταξύ των κουτιών µπορούν να έχουν δύο (2) το πολύ ενώσεις ανά 3 m, δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το 1 m. Ενώσεις εντός του πάχους των τοίχων απαγορεύονται. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης και θα είναι απαλλαγµένες παγίδων (σιφώνων). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα προς την πορεία των, στο σηµείο εισόδου. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι διαµέτρου τουλάχιστον 70 mm. Η ελαχίστη απόσταση ηλεκτρικών γραµµών από σωλήνες θερµού νερού (κεντρικής θέρµανσης) είναι 20 cm. Οι απολήξεις των σωλήνων, τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις τροφοδότησης φωτιστικών σωµάτων κλπ ή στις αναµονές θα εφοδιάζονται µε προστόµια τα οποία θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων κατά 2 mm. Οι σωλήνες µέσα στο σκυρόδεµα θα είναι χαλύβδινοι ή γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες. Οι σωλήνες που τοποθετούνται µέσα στο έδαφος θα αλείφονται µε δύο στρώσεις ασφαλτικής επάλειψης. Στον ξυλότυπο των πλακών και των στύλων να τοποθετηθούν πήχεις για την δίοδο των σωλήνων και την αποφυγή στη συνέχεια διανοίξεως αυλάκων πάνω στο σκυρόδεµα. Η αντιστοιχία της διαµέτρου σωλήνων προς την διατοµή και τον αριθµό των περιεχοµένων αγωγών καθορίζεται από την ακόλουθη σχέση: Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-13,5 mm. Από 5-7 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 2

3 Από 8-12 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. Μέχρι 5 αγωγοί 2,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. Μέχρι 3 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 4-5 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδσωλήνα Φ-21 mm. Μέχρι 3 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 4-5 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 70 mm. Οι ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 80x80 mm. Γ. ΣΥΡΜΑΤΩΣΕΙΣ Για κάθε µονοφασική γραµµή χρησιµοποιούνται (3) τρεις αγωγοί (Φάση, ουδέτερος, γείωση). Για κάθε τριφασική γραµµή χρησιµοποιούνται πέντε (5) αγωγοί (τρεις φάσεις, ουδέτερος, γείωση). Η διατοµή των αγωγών που θα χρησιµοποιηθούν δεν θα είναι µικρότερη των 1,5 mm 2. Ειδικότερα η διατοµή των αγωγών για τα κυκλώµατα θα είναι : α. Φωτισµοί-αυτοµατισµοί : 1,5 mm 2. β. Ρευµατοδοτες (Απλών): 2,5 mm 2. γ. Φωτισµός επείγουσας ανάγκης (110 VDC) : 2,5 mm 2. Όλοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωµάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το µήκος της µόνωσής τους τα από το HD384 οριζόµενα χρώµατα και θα διατηρούν σταθερή τη διατοµή τους. Οι ενώσεις των αγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µέσα σε κουτιά διακλάδωσης (µπουάτ), που θα είναι από βακελίτη µε διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε µονωτικές βάσεις. Ο αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε όλα τα σηµεία ρευµατοληψίας A.C. (φωτισµού, ρευµατοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεµένα φωτιστικά σώµατα δεν έχουν µεταλλικά µέρη. Οι αγωγοί διατοµής µέχρι 4 mm² θα είναι µονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατοµής άνω των 6 mm² θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύµνωση των άκρων των αγωγών θα δίδεται µεγάλη προσοχή ώστε να µη δηµιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της µηχανικής αντοχής τους. Η σύνδεση αγωγών διατοµής πάνω από 10mm 2 µε τους αγωγούς των πινάκων κλπ θα πραγµατοποιείται µε ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης.. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Η ελάχιστη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού, κινήσεως, τηλεχειρισµού και ελέγχου είναι 1,5 mm² και ρευµατοδοτών 2,5mm². Η ελάχιστη διάµετρος σωλήνων όλων των κυκλωµάτων και συστηµάτων θα είναι Φ-13,5 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι Φ-70 mm, οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διέλευσης των συστηµάτων ασθενών ρευµάτων θα είναι 75x75 mm. Γενικά όλα τα άλλα κυκλώµατα εκτός φωτισµού και ρευµατοδοτών θα είναι σε ανεξάρτητα κυκλώµατα. Ε. ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ Οι διακόπτες θα είναι τύπου πλήκτρου χωνευτοί (10A, 250V), οι ρευµατοδότες θα είναι "σούκο" τριπολικοί (16A,250V) κατάλληλοι για χωνευτή εγκατάσταση. Το ύψος των ρευµατοδοτών θα είναι 0,60m από το δάπεδο ενώ το ύψος των διακοπτών θα είναι 1,10m από το δάπεδο. Ειδικά ο ρευµατοδότης του κλιµατιστικού στην Αίθουσα Ελέγχου θα τοποθετηθεί ψηλά στον τοίχο δίπλα στο (νοητό) ύψος του τελειώµατος του παράθυρου. Οι ρευµατοδότες των θερµαντικών σωµάτων θα φέρουν την σχετική ένδειξη. 3

4 Όλοι οι χωνευτοί ρευµατοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύµµατα, χρώµατος της επιλογής του επιβλέποντα. ΣΤ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι άριστης ποιότητας και θα τεθούν οπωσδήποτε υπόψη της επιβλέψεως προς έγκριση. Ο τύπος και ο αριθµός των φωτιστικών σωµάτων φαίνονται στο σχ Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αρχίζει από την σύνδεση του τροφοδοτικού καλωδίου και περιλαµβάνει τη σύνδεση µε τους διακλαδωτήρες ("κλέµενς") που βρίσκονται µέσα στο φωτιστικό, την προσαρµογή τους σε οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κλπ., καθώς επίσης και τα τυχόν απαιτούµενα µικροϋλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("µερεµέτια"). Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται ότι συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατά τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, ballast), τους λαµπτήρες (φθορισµού ή πυρακτώσεως), τις διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως µεµονωµένα ή σε συνεχείς σειρές. Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών Ε.Ε και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE. Όλα τα φωτιστικά σώµατα των λαµπτήρων φθορισµού προβλέπονται να φέρουν πυκνωτές σε συνδεσµολογία duo (εν σειρά). Οι µεταλλικές κατασκευές των σωµάτων θα είναι είτε από αλουµίνιο είτε από λαµαρίνα DKP µε πάχος τουλάχιστον 0,5 mm ή µεγαλύτερο δηλαδή όσο απαιτείται για την επίτευξη ισχυρότατης κατασκευής χωρίς παραµορφώσεις ή ίχνη κατεργασίας ("πονταρισιές", κτυπήµατα κλπ.) ώστε να επιτευχθεί απολύτως λεία επιφάνεια, κυρίως στις εµφανείς επιφάνειές τους. Η µεταλλική κατασκευή µετά την πλήρη διαµόρφωση και κατεργασία της θα υποστεί καθαρισµό και βαφή µε ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος, γενικά λευκού (όταν δεν είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο). Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες πυράκτωσης θα είναι από πορσελάνη κατάλληλες για τους προαναφερθέντες λαµπτήρες. Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες φθορισµού θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή σύστηµα στερέωσης του λαµπτήρα µε περιστροφή (rotary lock). Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα είναι µόνωσης ανθεκτικής σε υψηλές θερµοκρασίας C. Όλα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα έχουν και κατάλληλους δέκτες για σύνδεση των αγωγών γειώσεως. Για όλα τα φωτιστικά σώµατα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Τα στεγανά φωτιστικά σώµατα φθορισµού θα έχουν απαραιτήτως στεγανές λυχνιολαβές και προστασία του χώρου των οργάνων (πυκνωτών ballast κτλ.) ΙΡ-43 τουλάχιστο µε κατάλληλη στεγανή διαµόρφωση του χώρου οργάνων και ελαστικά παρεµβύσµατα. Τα φωτιστικά που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κ.λ.π.), σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου βαθµού προστασίας ΙΡ-44. Η υποδοχή του εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια στερεώσεως και ακροδέκτες σύνδεσης των αγωγών χωρίς συγκόλληση. Όλα τα µεταλλικά όργανα και οι λαµπτήρες θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία, µεγάλη διάρκεια ζωής και ευχέρεια ανταλλακτικών. Στην ηλεκτρική εξάρτηση κάθε φωτιστικού σώµατος φθορισµού για όλους τους τύπους θα τοποθετείται πυκνωτής αντιστάθµισης του επαγωγικού φορτίου και αντιπαρασιτικός πυκνωτής. Ζ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Η εγκατάσταση της θέρµανσης θα γίνει µε ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα τύπου θερµοποµπού (convecteur) επίτοιχα, ισχύος 3000W για την Αίθουσα Ελέγχου και 2000W για την Αίθουσα Η/Ζ, εφοδιασµένα µε θερµοστάτη για την ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας του χώρου από 4

5 +5 0 C ως 30 0 C, διακόπτη on/off 2 θέσεων απόδοσης και επιπλέον θέσης προστασίας από παγετό, προστασία από υπερθέρµανση και υγρασία (ΙΡ24). Θα συνδεθούν σε ανεξάρτητα κυκλώµατα ρευµατοδοτών, που τροφοδοτούνται από ξεχωριστό κύκλωµα θέρµανσης (βλέπε σχ ). Η. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ανεµιστήρες εξαερισµού τοποθετούνται και στην Αίθουσα Ελέγχου & στην Αίθουσα Η/Ζ. Θα είναι επίτοιχοι και θα διαθέτουν διακόπτη (διακόπτης ανεµιστήρα) για χειροκίνητη ενεργοποίησή τους. Οι διακόπτες των ανεµιστήρων θα τοποθετηθούν στον τοίχο δίπλα από τις εισόδους των αιθουσών Ελέγχου και Η/Ζ, ώστε να είναι εύκολη η άµεση χειροκίνητη ενεργοποίηση των ανεµιστήρων από κάποιον που εισέρχεται στον χώρο. Με την λειτουργία τους θα εξασφαλίζουν 4 εναλλαγές αέρα την ώρα (4 εναλλαγές/h). Θ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Στην Αίθουσα Ελέγχου τοποθετείται κλιµατιστικό ψύξης/θέρµανσης. Το κλιµατιστικό αυτό θα είναι ισχύος 18000BTU. Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ Τον ηλεκτρικό πίνακα θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο Εργολάβος οµικών Εργων ο οποίος θα τους συνδέσει και µε όλα τα κυκλώµατα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Το περίβληµα του µεταλλικού πίνακα θα γειωθεί πάνω στον ζυγό γείωσης του Κτιρίου Ελέγχου και κατ επέκταση στο δίκτυο γείωσης του τερµατικού µε επικασσιτερωµένη ταινία Cu διαστάσεων 25x4mm 2. Η γενική παροχή του πίνακα θα γίνει από τον πίνακα AC του τερµατικού και µέσω χαλυβδοσωλήνα κατακόρυφου από τον πίνακα µέχρι τον οχετό καλωδίων. Ι1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Ο ηλεκτρικός πίνακας (βλ. Σχ ) θα είναι των τύπων: α. Μεταλλικοί "κλειστού ερµαρίου" (τύπου stab) µε πόρτα µεταλλική που τοποθετούνται στον τοίχο, προστασίας ΙΡ-30 κατά DIN β. όπως ο τύπος της παραγράφου α), αλλά κατάλληλοι για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, στεγανοί, προστασίας ΙΡ-43 κατά DIN µε µεταλλική πόρτα. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί επίτοιχα ή χωνευτά, όπως φαίνεται στα σχέδια και θα στηρίζεται µε σιδηρογωνίες 50x50 mm. Οι σιδηρογωνιές θα βαφούν µε αντιδιαβρωτική βαφή και θα τοποθετηθούν µέσα στον τοίχο. Το "ερµάριο" και η µεταλλική θύρα θα κατασκευάζονται από λαµαρίνα, ικανού πάχους (τουλάχιστον 1,5 mm) και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης, γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο στο πίσω τµήµα και χαλυβδόφυλλο βαµµένο µε αντιδιαβρωτική βαφή στο µπροστινό. Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή από δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος της εκλογής του επιβλέποντα. Κάτω από κάθε ασφάλεια, µικροαυτόµατο ή διακόπτη θα τοποθετηθεί πινακίδα, που προσδιορίζει τον προορισµό του κυκλώµατος. Ο πίνακας θα κατασκευαστεί έτσι ώστε τα εντός αυτών όργανα διακοπής, χειρισµού, ασφάλισης, ενδείξεων κλπ, να είναι προσιτά µετά την αφαίρεση του µπροστινού τµήµατος του πίνακα, να είναι σε κανονικές θέσεις τοποθετηµένα και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση αυτών χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι χάλκινοι, κατάλληλης διατοµής κατάλληλοι για ρεύµα, όσο το ονοµαστικό ρεύµα του πίνακα, για να στερεώνονται πάνω σε αυτούς ασφάλειες, µικροαυτόµατοι κλπ. Ο πίνακας θα φέρει ζυγό γείωσης και ουδετέρου από χαλκό. Ο πίνακας θα είναι συναρµολογηµένος στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα έχει άνεση χώρου για το καλώδιο εισόδου και για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων, θα δοθεί δε µεγάλη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση του πίνακα. Για αυτό πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές: 5

6 τα γενικά όργανα εισαγωγής του πίνακα θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλεια) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα αυτού τα όργανα των διαφόρων κυκλωµάτων θα τοποθετηθούν σε κανονικές οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα Επειδή δεν είναι γνωστή από τώρα η σειρά των καλωδίων των κυκλωµάτων, στην πάνω πλευρά του πίνακα θα αφεθεί αρκετός χώρος (τουλάχιστον 5 cm) µεταξύ της σειράς των "κλέµενς" (βλ. κατωτέρω) και του πάνω άκρου του πίνακα. Για τον λόγο αυτό δεν θα ανοιχθούν οπές στην πάνω πλευρά του πίνακα, αλλά απλώς θα "κτυπηθούν", ώστε να µπορούν να ανοίγουν µε ένα κτύπηµα. Οι οπές αυτές θα είναι ως προς τον αριθµό όσες απαιτούνται (θα υπάρχουν οπές για το γενικό καλώδιο του πίνακα, καθώς και για τα καλώδια των εφεδρικών γραµµών), ως προς την διάµετρο, ίσες προς την µεγαλύτερη απαιτούµενη διάµετρο για κάθε κύκλωµα, θα έχουν όµως αρκετή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να µεγαλώσουν για να περνούν και καλώδια µεγαλύτερης διαµέτρου. Στο πάνω µέρος µέσα στον πίνακα και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν κλέµενς, στις οποίες θα συνδεθούν εκτός από τους αγωγούς φάσεων, και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώµατος σε τρόπο ώστε οι αγωγοί κάθε γραµµής να συνδέονται µόνον µε κλέµενς και µάλιστα συνεχόµενες. Η σειρά (ή σειρές) των κλέµενς θα ευρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Σε περίπτωση που έχουµε περισσότερες από µία σειρές κλέµενς, κάθε υποκείµενη σειρά θα απέχει περισσότερο από την πίσω πλευρά του πίνακα από ότι η υπερκείµενή της. Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τις κλέµενς από την πίσω πλευρά ώστε η πάνω επιφάνεια του πίνακα να είναι ελεύθερη για να συνδεθούν τα εξωτερικά καλώδια. Οι χαρακτηριζόµενες στα σχέδια ως εφεδρικές γραµµές θα είναι και αυτές πλήρεις και ηλεκτρικά συνεχείς µέχρι τα κλέµενς. Η εσωτερική συνδεσµολογία του πίνακα θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και περικόχλια, στα άκρα τους δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ, και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς στα δύο άκρα τους. Οι ζυγοί (µπάρες) θα είναι από χαλκό επικασσιτερωµένοι, τυποποιηµένων διατοµών. Οι διατοµές των καλωδίων και χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι τουλάχιστον ίσες προς τις διατοµές των αντίστοιχων κυκλωµάτων. Ι2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ασφάλιση κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών θα γίνεται από µικροαυτόµατους, κατασκευασµένους σύµφωνα µε VDE-0641 και DIN Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι 63 Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500 Vac µε βιδωτά πώµατα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης, ικανότητας διακοπής 70 kα. Πάνω από 63 Α θα είναι µαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100 kα τάσης 500 Vac. Αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (µικροαυτόµατος). Ο αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης χρησιµοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραµµής. ιακόπτει αυτόµατα ένα κύκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώµατος. Περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000 Α / 380V. 6

7 ιακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: - µονοπολικός 17,5 mm. - διπολικός 35 mm και - τριπολικός 32,5 mm. Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο, ακροδέκτη για αγωγό ως 10 mm 2 και στην έξοδό του, ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6 mm 2. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες. Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωµάτων και σε σειρά µε αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις. Μία πλήρης ασφάλεια αποτελείται από την βάση, την µήτρα, το δακτύλιο, το πώµα και το φυσίγγιο. Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούµενη στη ράγα του πίνακα και θα φέρει σύστηµα ταχείας µανδάλωσης για τοποθέτηση της ασφάλειας. Το µεταλλικό σπείρωµα που βιδώνει το πώµα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη. Μέσα στην βάση τοποθετείται µήτρα για το φυσίγγιο ώστε να µην είναι δυνατή η προσαρµογή φυσιγγίου µεγαλύτερης έντασης. Το πώµα θα έχει κάλυµµα από πορσελάνη και θα είναι σύµφωνο µε το DIN Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσης 500V σύµφωνα µε το DIN και DIN και µε τις προδιαγραφές VDE-0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό συντηκτικό 500 V. Θα έχουν ένταση βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 70 kα στα 500 Vac. Οι ασφάλειες ταχείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη σύµφωνα µε VDE-0635 και βραδείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη κλάσης gl κατά VDE Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι ονοµαστική ένταση 6 Α θα είναι "µινιόν" ονοµαστικής τάσης 380 V, και µέχρι ονοµαστική ένταση 63 Α θα είναι κοινές συντηκτικές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ- Siemens, ονοµαστικής τάσης 500 V και δεν θα χρησιµοποιούνται για ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 63 Α. Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύµφωνα προς τα DIN ως και µε σπείρωµα: Ε 16 (τύπου µινιόν) ως τα 25 Α Ε 27 ως τα 25 Α Ε 33 ως τα 63 Α R 1 1/4" ως τα 100 Α Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας. Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις µε τους ραγοδιακόπτες, ονοµαστικής τάσης 250 V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερµαρίου µε διαφανές κάλυµµα. Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "µινιόν". ιακόπτες χειρισµού κυκλωµάτων φωτισµού (ραγοδιακόπτες). Θα είναι διαστάσεων και µορφής όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708 κλάσης µόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 250 V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούµπωµα, snap-on) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35 mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα µπορούν να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι µονοπολικοί διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης 250 V και οι τριπολοκοί 380 V. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. 7

8 Ραγοδιακόπτης. Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και χρησιµοποιείται για µερικός διακόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16 Α και 25 Α. Έχει το ίδιο σχήµα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα ρεύµατα και για την διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά θα φέρει το σύµβολο του αποζεύκτη. ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι χωνευτές. Οι αγωγοί θα είναι Η05V (ΝΥΑ κατά VDE) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικός. Όλοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωµάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το µήκος της µόνωσής τους τα από το HD384. οριζόµενα χρώµατα και θα διατηρούν σταθερή τη διατοµή τους. Οι ενώσεις µεταξύ τους θα γίνονται µέσα σε πλαστικά κουτιά διακλάδωσης (µπουάτ) µε διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε µονωτικές βάσεις. 2. Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισµού ή οποιαδήποτε µείωση της διατοµής του για την χωνευτική τοποθέτηση ή στήριξη γραµµών ή συσκευών από τον υπεύθυνο εγκαταστάτη, χωρίς άδεια του επιβλέποντα µηχανικού. 3. Ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί απαιτούν τοίχους πάχους 15 cm ή µεγαλυτέρου. 4. Ο αγωγός γείωσης πρέπει να καταλήγει σε όλα τα σηµεία ρευµατοληψίας (φωτισµού ή ρευµατοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεµένα φωτιστικά σώµατα δεν έχουν µεταλλικά µέρη ή τα δάπεδα των χώρων που είναι εγκατεστηµένα είναι µονωτικά. 5. Όλοι οι ρευµατοδότες που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κλπ) ή σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου. 6. Σε υγρούς χώρους και σε χώρους που βρέχονται θα τοποθετηθούν φωτιστικά σηµεία στεγανά. 7. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από αδειούχο εγκαταστάτη µε σχετική εµπειρία. 8. Για την εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του HD Κάθε αλλαγή στα σχέδια είναι δυνατή µόνο µετά από έγκριση του συντάκτη της µελέτης. ΙΒ. ΟΚΙΜΕΣ Πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θα γίνει δοκιµή αντίστασης µόνωσης. Η τιµή δεν θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ. Όλες οι µετρήσεις τάσεως, εντάσεως, αντιστάσεως κλπ θα γίνουν µε όργανα µε ακροδέκτες επαφής. 8

9 ΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Στο Τερµατικό Καλωδίων 150kV θα παραδοθεί και εγκατασταθεί τηλεφωνικό σύστηµα επικοινωνίας µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε Tους κανονισµούς του ΟΤΕ περί «Εσωτερικών Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων» Το ΦΕΚ Υπ. Απ. 773\8\ «Εσωτερικά Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Οικοδοµών» Θα προβλεφθεί η σύνδεση µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ µε δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές συνδέσεις τύπου ISDN. Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Θεωρούµε από µια θέση εργασίας σε κάθε αίθουσα. Κάθε θέση εργασίας θα εξυπηρετείται από τηλεφωνική λήψη µε πρίζα RJ45 τύπου ΑΤ&Τ. Για την εγκατάσταση θα τοποθετηθούν τηλεφωνικά καλώδια UTP100 κατηγορίας 5 των 4 ζευγών (8 αγωγών 24AWG) που εξυπηρετούν και µεταφορά δεδοµένων µε ταχύτητα µέχρι 100Mbps. Οι οδεύσεις στους τοίχους θα γίνονται µέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινούς σωλήνες ενώ η διαδροµή των καλωδίων θα αποτρέπει παρεµβολές από τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων (βλέπε σχ. Τ: Μελέτη Εγκατάστασης Ασθενών Ρευµάτων). Γ. ΠΛΗΘΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι γραφείου. Απαιτείται από µία τηλεφωνική συσκευή στην Αίθουσα Ελέγχου και στην Αίθουσα Η/Ζ.. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μέσω αυτόνοµου συστήµατος ενδοεπικοινωνίας (θυροτηλέφωνο, καλωδιώσεις, σωληνώσεις) θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας της Αίθουσας Ελέγχου µε: - την κύρια είσοδο του κτιρίου - την κεντρική είσοδο του οικοπέδου του τερµατικού Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Η εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων θα περιλαµβάνει καλωδιώσεις, κανάλια και σωλήνες οδεύσεων των τηλεφωνικών καλωδίων, κουτιά διακλαδώσεων, τηλεφωνικές πρίζες, τηλεφωνικές συσκευές και γενικότερα τον παρελκόµενο εξοπλισµό και τις εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση της εγκατάστασης σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία. 9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-08-2016 Αριθμ. Πρωτ. :17238 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-47 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ : : Η πραγματοποίηση αυτής της άσκησης έχει σκοπό να μάθουν οι μαθητές τα υλικά χαμηλής τάσης.

ΣΚΟΠΟΣ : : Η πραγματοποίηση αυτής της άσκησης έχει σκοπό να μάθουν οι μαθητές τα υλικά χαμηλής τάσης. Επίδειξη Υλικού Εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης ΣΚΟΠΟΣ : : Η πραγματοποίηση αυτής της άσκησης έχει σκοπό να μάθουν οι μαθητές τα υλικά χαμηλής τάσης. Μετά το τέλος της άσκησης οι μαθητές θα έχουν αποκτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250

Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Απαιτούμενες υποδομές για εγκατάσταση μηχανισμού SW250 Παρακάτω, συνοψίζουμε τις βασικές υποδομές που χρειάζεται να υπάρχουν προ της εγκατάστασης ενός μηχανισμού ανοιγόμενων θυρών όπως ο μηχανισμός SW250.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CELIANE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CELIANE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5 3.1. Στήριξη 5 3.2. Σύνδεση 5 3.3. Σηµάνσεις 7 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού υλικού θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ιδιοκτήτης : ITE - ΙΗ Λ Είδος Έργου : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B 108 ιεύθυνση Εγκατάστασης : Λ. Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛ.Ο.Τ. Πρότυπο HD 384. Υ.Α. Φ.50/503/168 στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ15/1-4-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση δικτύων θέρµανσης, υδραυλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 3/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : / &

: : : : /  & ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΠΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ( ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ) ΚΤΙΡΙΑ : ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Απεικόνιση των εξαρτηµάτων απλός διακόπτης ASKLKDKLAJ Α Παγιάτης ΑΣ Α;Α;ΕΩ

ΑΠΛΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Απεικόνιση των εξαρτηµάτων απλός διακόπτης ASKLKDKLAJ Α Παγιάτης ΑΣ Α;Α;ΕΩ 1. Mετακινείστε ανάλογα τον τροχό κύλισης, που διαθέτει το ποντίκι του Η/Υ, καθορίζοντας την ροή της παρουσίασης σύµφωνα µε τις επιλογές σας. 2. Παρατηρείστε προσεκτικά την παρουσίαση έτσι ώστε να είστε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14PROC002009589 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ήµου Κερατσινίου- ραπετσώνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /νση: Αγ. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη FAX:213-2004023 Πληροφορίες: Γκαµίλης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ.152 34 ΤΗΛ. 2132023975 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 11η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας I. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας I. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας I Προστασία από βραχυκύκλωμα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr Μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε. A.T. : 11 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.7 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΚΑΡΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να : Αναφέρουν την χρησιμότητα του ηλεκτρικού πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης 1 Περιεχόμενα: 1. Στοιχεία κατασκευαστή 2. Αναγνώριση προϊόντος 3. Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 4. Περιβάλλον στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αγωγοί και καλώδια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr Βασική δομή Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1 2 6 5 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 267/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 28/20-10-2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 00-10-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι τιμές μονάδας τού

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Μάθημα 0 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση οικιακών και εγκαταστάσεων κίνησης. Είδαμε / χρησιμοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης

Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ LCS 2 20 ΕΤΩΝ Φάκελος ταυτότητας της εγκατάστασης Αντίτυπο Συνεργάτη Αντίτυπο Legrand R www.legrand.com.gr 1º À 20ΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Ε LEGRAND ΛΙΣΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LCS 2» 1 Συµπληρώστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα