Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών"

Transcript

1 Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση Μελέτη Θέρµανσης: Υπολογισµός Θερµικών Απωλειών Μελέτη Ηλεκτρολογικών: Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Μαστιχαρίου 150/20KV Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Μελέτη Θέρµανσης: Υπολογισµός Θερµικών Απωλειών Μελέτη Ηλεκτρολογικών: Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

2 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεµελιακή Γείωση 1

3 Θεµελιακή γείωση Κτιρίου Ελέγχου (σχ Α) Στο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ και κατά την κατασκευή των θεµελίων του θα εγκατασταθεί θεµελιακή γείωση. Ως αγωγός της θεµελιακής γείωσης θα χρησιµοποιηθεί ταινία επιψευδαργυρωµένου εν θερµώ χάλυβα (500 gr/m 2 ), ελάχιστων διαστάσεων 30 mm x 3,5 mm (ενδ.τύπος ΕΛΕΜΚΟ ). Ο αγωγός της θεµελιακής γείωσης θα αναπτυχθεί µέσω κατάλληλων στηριγµάτων, πάνω στο µεταλλικό οπλισµό του περιµετρικού και του κεντρικού επιµήκους θεµελίου του κτιρίου του Υ/Σ, περιβαλλόµενος παντού από σκυρόδεµα, πάχους τουλάχιστον 5 cm, σχηµατίζοντας δυο κλειστούς περιµετρικούς βρόγχους. Ακόµη, θα αναπτυχθεί και µε εγκάρσιες και επιµήκεις ταινίες, που θα οδεύουν επί του µεταλλικού οπλισµού του δαπέδου και θα συνδέονται µεταξύ τους και µε τις περιµετρικές ταινίες για τη δηµιουργία εσωτερικών βρόγχων. Η περιµετρική θεµελιακή γείωση θα συγκολλείται ανά 2 m στον κύριο οπλισµό (στις σιδερόβεργες οδηγούς) του περιµετρικού και κεντρικού επιµήκους θεµελίου ή εναλλακτικά θα συνδέεται επί του κύριου οπλισµού σε ενδιάµεσα τµήµατα ανά 2 µέτρα, µε σφιγκτήρες ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ διαστ. 60 x 80 mm. Στο δάπεδο οι ταινίες της θεµελιακής γείωσης θα συγκολλούνται µεταξύ τους, µε την περιµετρική ταινία και µε τον οπλισµό (δάριγκ) του δαπέδου σε πολλά σηµεία, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος γαλβανικά µεταλλικός οπλισµός, ο οποίος σε περίπτωση ηλεκτρικού σφάλµατος θα λειτουργήσει σαν ισοδυναµική επιφάνεια. Εάν η σύνδεση της ταινίας του περιµετρικού και του διαµήκους θεµελίου µε τις ταινίες του δαπέδου διέλθει από το έδαφος, τότε θα χρησιµοποιείται επικασσιτερωµένη χάλκινη ταινία 25 x 4 mm που θα συνδέεται µέσα στο σκυρόδεµα µε τις χαλύβδινες θεµελιακές ταινίες µε σφιγκτήρες ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 30 mm και ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 40 mm. Στο σχέδιο της θεµελιακής γείωσης φαίνονται οι ταινίες της θεµελιακής γείωσης καθώς και οι θέσεις των αναµονών για τη σύνδεσή της µε τις αναµονές του δικτύου γείωσης του Υ/Σ και µε τον εξοπλισµό του κτιρίου µέσω ισοδυναµικών γεφυρών (ενδ. τύπος ΕΛΕΜΚΟ ). Οι ισοδυναµικές γέφυρες θα τοποθετούνται σε ύψος 20 cm 30 cm από το δάπεδο και θα έχουν 4 υποδοχές για σύνδεση µε ταινίες διατοµής έως 40 x 4 mm. Επισηµαίνεται ότι όλα τα τµήµατα των αναµονών σύνδεσης µε τις ισοδυναµικές γέφυρες θα είναι από χάλκινη επικασσιτερωµένη ταινία 25 x 4 mm, η οποία θα συνδέεται µε την χαλύβδινη ταινία της θεµελιακής γείωσης µε σφιγκτήρα τύπου «Τ», κατάλληλο για σύνδεση ταινιών, από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 30 mm και για ταινίες 40 mm και θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 5 cm. Στις θέσεις αρµών διαστολής του σκυροδέµατος η συνέχεια του αγωγού της θεµελιακής γείωσης θα εξασφαλίζεται µέσω εύκαµπτων αγωγών, εκτός του σκυροδέµατος, από επικασσιτερωµένο χάλκινο αγωγό Φ11 mm ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ , οι οποίοι θα συνδέονται µε τη θεµελιακή γείωση µέσα στο σκυρόδεµα µε σφιγκτήρα τύπου «Τ» ενδ.τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες έως 30 mm και ενδ. τύπου ΕΛΕΜΚΟ για ταινίες 40 mm. Όλα τα υλικά της θεµελιακής γείωσης (σφιγκτήρες, ταινίες, ισοδυναµικές γέφυρες κλπ) θα είναι εργαστηριακά δοκιµασµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ και ΕΛΟΤ-ΕΝ Θεµελιακή Γείωση 2

4 ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΚΤ-1) ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 1 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

5 Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο τρόπος εκτέλεσης των εγκαταστάσεων θα είναι σύµφωνος µε: Tους επίσηµους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους και ειδικότερα τον Κανονισµό εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Υπ. Απ \ΦΕΚ 59\ Τους επίσηµους κανονισµούς της χώρας προέλευσης τους για κάθε µηχάνηµα, συσκευή ή όργανο, όσα είναι προέλευσης εξωτερικού, και δεν υπάρχουν σε ισχύ επίσηµοι κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους. Τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE και DIN που ισχύουν για όσες κατηγορίες δεν καλύπτονται από τα προηγούµενα εδάφια α και β και ειδικότερα VDE Τους όρους της τεχνικής περιγραφής, των φύλλων προδιαγραφών και των εγκεκριµένων σχεδίων και µελετών. Τους κανόνες της τέχνης και εµπειρίας και τις σχετικές εντολές και οδηγίες της επίβλεψης. Τα IEC τα οποία καλύπτουν τον επί µέρους εξοπλισµό αναφέρονται στις προδιαγραφές εκάστου. Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Η εγκατάσταση φωτισµού και θέρµανσης θα γίνει χωνευτή σε βάθος τουλάχιστον 5 mm από την τελική επιφάνεια, από σωλήνες πλαστικούς εκτός από τα τµήµατα εκείνα τα οποία σηµειώνονται στο σχέδιο ως χαλυβδοσωλήνες µε σύµβολο Χ. Οι χωνευτοί σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης και τα κουτιά οργάνων διακοπής κλπ, θα τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσµατα αλλά µετά την κατασκευή των οδηγών επιχρισµάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι µεν σωλήνες να καλύπτονται µετά από πλήρωση των αυλάκων που τοποθετούνται µέσα, τα δε κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής κλπ, να εξέχουν τόσο, ώστε µετά την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων να βρίσκονται τα χείλη αυτών στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια της στρώσης αυτής. H διάνοιξη των απαιτουµένων αυλάκων εντός της τοιχοποιίας ή του επιχρίσµατος κλπ, για την τοποθέτηση των σωλήνων, θα πραγµατοποιείται µε ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό εργαλείο προσεκτικά, ώστε η φθορά και η απαραίτητη επαναφορά των κονιαµάτων να περιορισθούν εις στο ελάχιστον. Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις σωλήνων χωρίς παρεµβολή κουτιού διακλάδωσης είναι το πολύ (3) τρεις. Οι σωλήνες µεταξύ των κουτιών µπορούν να έχουν δύο (2) το πολύ ενώσεις ανά 3 m, δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το 1 m. Ενώσεις εντός του πάχους των τοίχων απαγορεύονται. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης και θα είναι απαλλαγµένες παγίδων (σιφώνων). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα προς την πορεία των, στο σηµείο εισόδου. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι διαµέτρου τουλάχιστον 70 mm. Η ελαχίστη απόσταση ηλεκτρικών γραµµών από σωλήνες θερµού νερού (κεντρικής θέρµανσης) είναι 20 cm. Οι απολήξεις των σωλήνων, τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις τροφοδότησης φωτιστικών σωµάτων κλπ, ή στις αναµονές, θα εφοδιάζονται µε προστόµια τα οποία θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων κατά 2 mm. Οι σωλήνες µέσα στο σκυρόδεµα θα είναι χαλύβδινοι ή γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες. Οι σωλήνες που τοποθετούνται µέσα στο έδαφος θα αλείφονται µε δύο στρώσεις ασφαλτικής επάλειψης. Στον ξυλότυπο των πλακών και των στύλων να τοποθετηθούν πήχεις για την δίοδο των σωλήνων και την αποφυγή στη συνέχεια διανοίξεως αυλάκων πάνω στο σκυρόδεµα. 2 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

6 Η αντιστοιχία της διαµέτρου σωλήνων προς την διατοµή και τον αριθµό των περιεχοµένων αγωγών καθορίζεται από την ακόλουθη σχέση: Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-13,5 mm. Από 5-7 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. Από 8-12 αγωγοί 1,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. Μέχρι 5 αγωγοί 2,5 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. Μέχρι 3 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 4-5 αγωγοί 4 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδσωλήνα Φ-21 mm. Μέχρι 3 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα Φ-16 mm. 4-5 αγωγοί 6 mm² σε πλαστικό σωλήνα Φ-23 mm ή χαλυβδοσωλήνα Φ-21 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 70 mm. Οι ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διακλάδωσης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι 80x80 mm. Γ. ΣΥΡΜΑΤΩΣΕΙΣ Για κάθε µονοφασική γραµµή χρησιµοποιούνται (3) τρεις αγωγοί (Φάση, ουδέτερος, γείωση). Για κάθε τριφασική γραµµή χρησιµοποιούνται πέντε (5) αγωγοί (τρεις φάσεις, ουδέτερος, γείωση). Η διατοµή των αγωγών που θα χρησιµοποιηθούν δεν θα είναι µικρότερη των 1,5 mm 2. Ειδικότερα η διατοµή των αγωγών για τα κυκλώµατα θα είναι : α. Φωτισµοί-αυτοµατισµοί : 1,5 mm 2. β. Ρευµατοδοτών (Απλών-Θέρµανσης): 2,5 mm 2. γ. Ηλεκτρικών Θερµοσιφώνων : 4,0 mm 2. δ. Φωτισµού επειγούσης ανάγκης (110 VDC) : 2,5 mm 2. Ολοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωµάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το µήκος της µόνωσής τους τα από το Κ.Ε.Η.Ε. οριζόµενα χρώµατα και θα διατηρούν σταθερή τη διατοµή τους. Οι ενώσεις των αγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µέσα σε κουτιά διακλάδωσης (µπουάτ), που θα είναι από βακελίτη µε διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε µονωτικές βάσεις. Ο αγωγός γείωσης θα καταλήγει σε όλα τα σηµεία ρευµατοληψίας A.C. φωτισµού η ρευµατοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεµένα φωτιστικά σώµατα δεν έχουν µεταλλικά µέρη. Οι αγωγοί διατοµής µέχρι 4 mm² θα είναι µονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατοµής άνω των 6 mm² θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύµνωση των άκρων των αγωγών θα δίδεται µεγάλη προσοχή να µη δηµιουργούνται εγκοπές επί αυτών, οι οποίες θα επιφέρουν ελάττωση της µηχανικής αντοχής τους. Η σύνδεση αγωγών διατοµής πάνω από 10 m 2 µε τους αγωγούς των πινάκων κλπ, θα πραγµατοποιείται µε ακροδέκτες συσφικτικού κοχλία και συγκόλλησης.. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Η ελάχιστη διατοµή αγωγών κυκλωµάτων φωτισµού, κινήσεως, τηλεχειρισµού και ελέγχου είναι 1,5 mm² και ρευµατοδοτών 2,5 mm². Η ελάχιστη διάµετρος σωλήνων όλων των κυκλωµάτων και συστηµάτων θα είναι Φ-13,5 mm. Η ελάχιστη διάµετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωµάτων θα είναι Φ-70 mm, οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διέλευσης των συστηµάτων ασθενών ρευµάτων θα είναι 75x75 mm. Τα κυκλώµατα φωτισµού ή ρευµατοδοτών της επέκτασης του κτιρίου θά είναι συνέχεια των υπαρχόντων κυκλωµάτων φωτισµού ή ρευµατοδοτών µόνον εφόσον η φόρτιση των υπαρχόντων κυκλωµάτων το επιτρέπει. Σε άλλη περίπτωση θα γίνουν ανεξάρτητα κυκλώµατα µε την υπόδειξη του επιβλέποντα. 3 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

7 Τα κυκλώµατα των θερµαντικών σωµάτων που προσθέτονται θα είναι ανεξάρτητα των υπαρχόντων. Γενικά όλα τα άλλα κυκώµατα εκτος φωτισµού και ρευµατοδοτών θα είναι σε ανεξάρτητα κυκλώµατα. Ε. ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ Οι διακόπτες θα είναι τύπου πλήκτρου χωνευτοί (10A, 250V), οι ρευµατοδότες θα είναι "σούσο" τριπολικοί (16A,250V) κατάλληλοι για χωνευτή εγκατάσταση. Το ύψος των ρευµατοδοτών θα είναι 0,6 m από το δάπεδο ενώ το ύψος των διακοπτών θα είναι 1,1 m από το δάπεδο. Οι ρευµατοδότες των θερµαντικών σωµάτων θα φέρουν σχετική ένδειξη. Όλοι οι χωνευτοί ρευµατοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύµµατα, χρώµατος της επιλογής του επιβλέποντα. Τα θερµαντικά σώµατα (ηλεκτρικά καλοριφέρ) θα είναι επιτοιχα ισχύος µέχρι 2500W. Ολοι οι ρευµατοδότες ή τα φωτιστικά που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κ.λ.π.), σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου βαθµού προστασίας ΙΡ-44. Στο χώρο των συσσωρευτών όλοι οι διακόπτες και ρευµατοδότες να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. ΣΤ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι άριστης ποιότητας και θα τεθούν οπωσδήποτε υπόψη της επιβλέψεως προς έγκριση. Ο τύπος και ο αριθµός των φωτιστικών σωµάτων φαίνονται στο σχ Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων αρχίζει από την σύνδεση του τροφοδοτικού καλωδίου και περιλαµβάνει τη σύνδεση µε τους διακλαδωτήρες ("κλέµενς") που βρίσκονται µέσα στο φωτιστικό, την προσαρµογή τους σε οροφές, ψευδοροφές, τοίχους κλπ., καθώς επίσης και τα τυχόν απαιτούµενα µικροϋλικά για τη στήριξη ή για την αποκατάσταση των επιφανειών ("µερεµέτια"). Τα φωτιστικά σώµατα νοούνται ότι συµπεριλαµβάνουν τις βάσεις τους, τα καλύµµατά τους, όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, ballast), τους λαµπτήρες (φθορισµού ή πυρακτώσεως), τις διατάξεις στερεώσεως ή αναρτήσεως µεµονωµένα ή σε συνεχείς σειρές. Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότητας, προελεύσεως χωρών Ε.Ε και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς VDE. Όλα τα φωτιστικά σώµατα, δύο ή τεσσάρων λαµπτήρων φθορισµού, προβλέπονται να φέρουν πυκνωτές σε συνδεσµολογία duo (εν σειρά) ενώ όλα τα φωτιστικά σώµατα µε ένα λαµπτήρα φθορισµού προβλέπονται να φέρουν ένα πυκνωτή εν σειρά (κατά duo). Οι µεταλλικές κατασκευές των σωµάτων θα είναι είτε από αλουµίνιο είτε από λαµαρίνα DKP µε πάχος τουλάχιστον 0,5 mm ή µεγαλύτερο δηλαδή όσο απαιτείται για την επίτευξη ισχυρότατης κατασκευής χωρίς παραµορφώσεις ή ίχνη κατεργασίας ("πονταρισιές", κτυπήµατα κλπ.) ώστε να επιτευχθεί απολύτως λεία επιφάνεια, κυρίως στις εµφανείς επιφάνειές τους. Η µεταλλική κατασκευή µετά την πλήρη διαµόρφωση και κατεργασία της θα υποστεί καθαρισµό και βαφή µε ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος, γενικά λευκού (όταν δεν είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο). Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες πυράκτωσης θα είναι από πορσελάνη κατάλληλες για τους προαναφερθέντες λαµπτήρες. Οι υποδοχές των φωτιστικών σωµάτων για λαµπτήρες φθορισµού θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή σύστηµα στερέωσης του λαµπτήρα µε περιστροφή (rotary lock). 4 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

8 Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα είναι µόνωσης ανθεκτικής σε υψηλές θερµοκρασίας C. Όλα τα µεταλλικά φωτιστικά σώµατα θα έχουν και κατάλληλους δέκτες για σύνδεση των αγωγών γειώσεως. Για όλα τα φωτιστικά σώµατα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των κατασκευαστών. Τα στεγανά φωτιστικά σώµατα φθορισµού θα έχουν απαραιτήτως στεγανές λυχνιολαβές και προστασία του χώρου των οργάνων (πυκνωτών ballast κτλ.) ΙΡ- 43 τουλάχιστο µε κατάλληλη στεγανή διαµόρφωση του χώρου οργάνων και ελαστικά παρεµβύσµατα. Η υποδοχή του εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια στερεώσεως και ακροδέκτες σύνδεσης των αγωγών χωρίς συγκόλληση. Όλα τα µεταλλικά όργανα και οι λαµπτήρες θα είναι του ίδιου οίκου, ώστε να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία, µεγάλη διάρκεια ζωής και ευχέρεια ανταλλακτικών. Στην ηλεκτρική εξάρτηση κάθε φωτιστικού σώµατος φθορισµού για όλους τους τύπους θα τοποθετείται πυκνωτής αντιστάθµισης του επαγωγικού φορτίου και αντιπαρασιτικός πυκνωτής. Ζ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Η εγκατάσταση της θέρµανσης θα γίνει µε ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα τύπου CONVERTER, επίτοιχα, εφοδιασµένα µε ανεµιστήρα, µε επιλογικό διακόπτη ισχύος δύο θέσεων και µε θερµοστάτη χώρου. Θα συνδεθούν σε ανεξάρτητα κυκλώµατα ρευµατοδοτών, που τροφοδοτούνται από ξεχωριστό κύκλωµα θέρµανσης (βλέπε Σχέδιο «Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Θέρµανσης & Ρευµατοδοτών») Η. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο ανεµιστήρας εξαερισµού θα εγκατασταθεί στην αίθουσα συσσωρευτών. Θα είναι επίτοιχος, αντιεκρηκτικού τύπου µε δυνατότητα 10 εναλλαγών αέρα ανά ώρα (10 εναλλαγές/h). Θα ενεργοποιείται µε χρονοδιακόπτη τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται διάρκεια λειτουργίας του ανεµιστήρα 15min ανά ώρα (15min/h). Θ. ΠΙΝΑΚΕΣ Τους πίνακες φωτισµού και θερµάνσεως θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο Εργολάβος οµικών Εργων ο οποίος θα τους συνδέσει και µε όλα τα κυκλώµατα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του κτιρίου. Το περίβληµα των µεταλλικών πινάκων θα γειωθεί πάνω στην κοινή γείωση του Υ/Σ µε επικασσιτερωµένη ταινία Cu διαστάσεων 25Χ4 χιλ. Η γενική παροχή σε κάθε πίνακα θα γίνει από τον πίνακα A.C. του Υ/Σ και µέσω χαλυβδοσωλήνα κατακόρυφου από τον πίνακα µέχρι τον οχετό καλωδίων. Θ1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Οι πίνακες φωτισµού και θέρµανσης (βλ. Σχ ,18) θα είναι των τύπων: α. Μεταλλικοί "κλειστού ερµαρίου" (τύπου stab) µε πόρτα µεταλλική που τοποθετούνται στον τοίχο, προστασίας ΙΡ-30 κατά DIN β. όπως ο τύπος της παραγράφου α), αλλά κατάλληλοι για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, στεγανοί, προστασίας ΙΡ-43 κατά DIN µε µεταλλική πόρτα. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί, όπως φαίνεται στα σχέδια και θα στηρίζονται µε σιδηρογωνίες 50x50 mm. Οι σιδηρογωνιές θα βαφούν µε αντιδιαβρωτική βαφή και θα τοποθετηθούν µέσα στον τοίχο. Το "ερµάριο" και η µεταλλική θύρα θα κατασκευάζονται από λαµαρίνα, ικανού πάχους (τουλάχιστον 1,5 mm) και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης, γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο στο πίσω τµήµα και χαλυβδόφυλλο βαµµένο µε αντιδιαβρωτική βαφή στο 5 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

9 µπροστινό. Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή από δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος της εκλογής του επιβλέποντα. Κάτω από κάθε ασφάλεια, µικροαυτόµατο ή διακόπτη θα τοποθετηθεί πινακίδα, που προσδιορίζει τον προορισµό του κυκλώµατος. Οι πίνακες θα κατασκευάζονται έτσι ώστε τα εντός αυτών όργανα διακοπής, χειρισµού, ασφάλισης, ενδείξεων κλπ, να είναι προσιτά µετά την αφαίρεση των µπροστινών τµηµάτων των πινάκων, να είναι σε κανονικές θέσεις τοποθετηµένα και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση αυτών χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι χάλκινοι, κατάλληλης διατοµής κατάλληλοι για ρεύµα, όσο το ονοµαστικό ρεύµα του πίνακα, για να στερεώνονται πάνω σε αυτούς ασφάλειες, µικροαυτόµατοι κλπ. Οι πίνακες θα φέρουν και ζυγό γείωσης και ουδετέρου από χαλκό. Οι πίνακες θα είναι συναρµολογηµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα έχουν άνεση χώρου για το καλώδιο εισόδου και για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων, θα δοθεί δε µεγάλη σηµασία στην καλή και σύµµετρη εµφάνιση των πινάκων. Για αυτό πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές: τα γενικά όργανα εισαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω µέρος του πίνακα. τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλεια) θα τοποθετηθούν συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα αυτού. τα όργανα των διαφόρων κυκλωµάτων θα τοποθετηθούν σε κανονικές οριζόντιες σειρές συµµετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα. Επειδή δεν είναι γνωστή από τώρα η σειρά των καλωδίων των κυκλωµάτων, στην πάνω πλευρά του πίνακα θα αφεθεί αρκετός χώρος (τουλάχιστον 5 cm) µεταξύ της σειράς των "κλέµενς" (βλ. κατωτέρω) και του πάνω άκρου του πίνακα. Για τον λόγο αυτό δεν θα ανοιχθούν οπές στην πάνω πλευρά των πινάκων, αλλά απλώς θα "κτυπηθούν", ώστε να µπορούν να ανοίγουν µε ένα κτύπηµα. Οι οπές αυτές θα είναι ως προς τον αριθµό όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα (θα υπάρχουν οπές για το γενικό καλώδιο του πίνακα, καθώς και για τα καλώδια των εφεδρικών γραµµών), ως προς την διάµετρο, ίσες προς την µεγαλύτερη απαιτούµενη διάµετρο για κάθε κύκλωµα, θα έχουν όµως αρκετή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να µεγαλώσουν για να περνούν και καλώδια µεγαλύτερης διαµέτρου. Στο πάνω µέρος µέσα στους πίνακες και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές) θα υπάρχουν κλέµενς, στις οποίες θα συνδεθούν εκτός από τους αγωγούς φάσεων, και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώµατος σε τρόπο ώστε οι αγωγοί κάθε γραµµής να συνδέονται µόνον µε κλέµενς και µάλιστα συνεχόµενες. Η σειρά (ή σειρές) των κλέµενς θα ευρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του πίνακα. Σε περίπτωση που έχουµε περισσότερες από µία σειρές κλέµενς, κάθε υποκείµενη σειρά θα απέχει περισσότερο από την πίσω πλευρά του πίνακα από ότι η υπερκείµενή της. Οι εσωτερικές συρµατώσεις θα οδηγούνται προς τις κλέµενς από την πίσω πλευρά ώστε η πάνω επιφάνεια των πινάκων να είναι ελεύθερη για να συνδεθούν τα εξωτερικά καλώδια. Οι χαρακτηριζόµενες στα σχέδια ως εφεδρικές γραµµές θα είναι και αυτές πλήρες και ηλεκτρικά συνεχείς µέχρι τα κλέµενς. Η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν οµαδικά ή µεµονωµένα, ευθείες και σύντοµες διαδροµές, θα είναι καλά προσαρµοσµένα και σφιγµένα µε κατάλληλες βίδες και περικόχλια, στα άκρα τους δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ, και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς στα δύο άκρα τους. Οι ζυγοί (µπάρες) θα είναι από χαλκό επικασσιτερωµένοι, τυποποιηµένων διατοµών. Οι διατοµές των καλωδίων και χάλκινων τεµαχίων εσωτερικής συνδεσµολογίας θα είναι τουλάχιστον ίσες προς τις διατοµές των αντίστοιχων κυκλωµάτων. 6 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

10 Θ2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ασφάλιση κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών θα γίνεται από µικροαυτόµατους, κατασκευασµένους σύµφωνα µε VDE-0641 και DIN Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι 63 Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500 Vac µε βιδωτά πώµατα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης, ικανότητας διακοπής 70 kα. Πάνω από 63 Α θα είναι µαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100 kα τάσης 500 Vac. Αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης τύπου W (µικροαυτόµατος). Ο αυτόµατος ασφαλειοδιακόπτης χρησιµοποιείται για την ασφάλιση ηλεκτρικής γραµµής. ιακόπτει αυτόµατα ένα κύκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης ή βραχυκυκλώµατος. Περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι σύµφωνος προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000 Α / 380V. ιακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλος για το λιγότερο αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο. Οι διαστάσεις του θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι: - µονοπολικός 17,5 mm. - διπολικός 35 mm και - τριπολικός 32,5 mm. Για την στερέωσή του θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα. Για την ηλεκτρική σύνδεσή του θα έχει στην είσοδο, ακροδέκτη για αγωγό ως 10 mm 2 και στην έξοδό του, ακροδέκτη για αγωγούς ως 2x6 mm 2. Κοχλιωτές συντηκτικές ασφάλειες. Η βιδωτή συντηκτική ασφάλεια τοποθετείται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωµάτων και σε σειρά µε αυτά για να προστατεύει τους αγωγούς ή τις συσκευές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις. Μία πλήρης ασφάλεια αποτελείται από την βάση, την µήτρα, το δακτύλιο, το πώµα και το φυσίγγιο. Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούµενη στη ράγα του πίνακα και θα φέρει σύστηµα ταχείας µανδάλωσης για τοποθέτηση της ασφάλειας. Το µεταλλικό σπείρωµα που βιδώνει το πώµα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο από πορσελάνη. Μέσα στην βάση τοποθετείται µήτρα για το φυσίγγιο ώστε να µην είναι δυνατή η προσαρµογή φυσιγγίου µεγαλύτερης έντασης. Το πώµα θα έχει κάλυµµα από πορσελάνη και θα είναι σύµφωνο µε το DIN Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσης 500V σύµφωνα µε το DIN και DIN και µε τις προδιαγραφές VDE-0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό συντηκτικό 500 V. Θα έχουν ένταση βραχυκύκλωσης τουλάχιστον 70 kα στα 500 Vac. Οι ασφάλειες ταχείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη σύµφωνα µε VDE-0635 και βραδείας τήξης θα έχουν χαρακτηριστική καµπύλη κλάσης gl κατά VDE Οι συντηκτικές ασφάλειες µέχρι ονοµαστική ένταση 6 Α θα είναι "µινιόν" ονοµαστικής τάσης 380 V, και µέχρι ονοµαστική ένταση 63 Α θα είναι κοινές συντηκτικές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ- Siemens, ονοµαστικής τάσης 500 V και δεν θα χρησιµοποιούνται για ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 63 Α. Η βάση είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500 V σύµφωνα προς τα DIN ως και µε σπείρωµα: Ε 16 (τύπου µινιόν) ως τα 25 Α Ε 27 ως τα 25 Α Ε 33 ως τα 63 Α 7 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

11 R 1 1/4" ως τα 100 Α Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας. Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις µε τους ραγοδιακόπτες, ονοµαστικής τάσης 250 V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερµαρίου µε διαφανές κάλυµµα. Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "µινιόν". ιακόπτες χειρισµού κυκλωµάτων φωτισµού (ραγοδιακόπτες). Θα είναι διαστάσεων και µορφής όπως οι µικροαυτόµατοι κατά VDE-0632 από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) FS-131 κατά DIN-7708 κλάσης µόνωσης Β κατά VDE-0110 τάσης 250 V τουλάχιστον και κατάλληλοι για απ' ευθείας ενσφήνωση (κούµπωµα, snapon) σε µεταλλική υποδοχή (ράγα) 35 mm κατά DΙΝ-46277/3 ή θα µπορούν να στερεωθούν και µε βίδες σε αντίστοιχη υποδοχή. Οι µονοπολικοί διακόπτες θα είναι ονοµαστικής τάσης 250 V και οι τριπολοκοί 380 V. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο. Ραγοδιακόπτης. Ο ραγοδιακόπτης είναι κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε πίνακα και χρησιµοποιείται για µερικός διακόπτης κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης 16 Α και 25 Α. Έχει το ίδιο σχήµα και τις ίδιες διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι της σειράς W. Η στερέωσή του γίνεται µε ένα µάνδαλο πάνω σε ράγα στήριξης. Το κέλυφός του θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για µεγάλα ρεύµατα και για την διάκρισή του από τους µικροαυτόµατους στην µετωπική πλευρά θα φέρει το σύµβολο του αποζεύκτη. Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι χωνευτές. Οι αγωγοί θα είναι ΝΥΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικός). Όλοι οι αγωγοί των διαφόρων κυκλωµάτων θα φέρουν ευδιάκριτα σε όλο το µήκος της µόνωσής τους τα από το Κ.Ε.Η.Ε. οριζόµενα χρώµατα και θα διατηρούν σταθερή τη διατοµή τους. Οι ενώσεις µεταξύ τους θα γίνονται µέσα σε πλαστικά κουτιά διακλάδωσης (µπουάτ) µε διακλαδωτήρες ή κοχλίες σύσφιξης σε µονωτικές βάσεις. 2. Απαγορεύεται η λάξευση του φέροντα οργανισµού ή οποιαδήποτε µείωση της διατοµής του για την χωνευτική τοποθέτηση ή στήριξη γραµµών ή συσκευών από τον υπεύθυνο εγκαταστάτη, χωρίς άδεια του επιβλέποντα µηχανικού. 3. Ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί απαιτούν τοίχους πάχους 15 cm ή µεγαλυτέρου. 4. Ο αγωγός γείωσης πρέπει να καταλήγει σε όλα τα σηµεία ρευµατοληψίας (φωτισµού ή ρευµατοδοτών ή συσκευών), έστω και αν τα αρχικά συνδεδεµένα φωτιστικά σώµατα δεν έχουν µεταλλικά µέρη ή τα δάπεδα των χώρων που είναι εγκατεστηµένα είναι µονωτικά. 5. Όλοι οι ρευµατοδότες που είναι σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες κλπ) ή σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος να βραχούν θα είναι στεγανού τύπου. 6. Σε υγρούς χώρους και σε χώρους που βρέχονται θα τοποθετηθούν φωτιστικά σηµεία στεγανά. 7. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί από αδειούχο εγκαταστάτη µε σχετική εµπειρία. 8. Για την εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Κ.Ε.Η.Ε. 9. Κάθε αλλαγή στα σχέδια είναι δυνατή µόνο µετά από έγκριση του συντάκτη της µελέτης. 8 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

12 Κ. ΟΚΙΜΕΣ Πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θα γίνει δοκιµή αντίστασης µόνωσης. Η τιµή δεν θα υπερβαίνει τα 250 ΜΩ. Ολες οι µετρήσεις τάσεως, εντάσεως, αντιστάσεως κ.λ.π. θα γίνουν µε όργανα µε ακροδέκτες επαφής. 9 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

13 ΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Στον υποσταθµό θα παραδοθεί και εγκατασταθεί τηλεφωνικό σύστηµα επικοινωνίας µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε Tους κανονισµούς του ΟΤΕ περί «Εσωτερικών Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων» Το ΦΕΚ Υπ. Απ. 773\8\ «Εσωτερικά Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Οικοδοµών» Θα προβλεφθεί η σύνδεση µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ µε δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές συνδέσεις τύπου ISDN. Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Κάθε θέση εργασίας θα εξυπηρετείται από τηλεφωνική λήψη µε πρίζα RJ45 τύπου ΑΤ&Τ. Για την εγκατάσταση θα τοποθετηθούν τηλεφωνικά καλώδια UTP100 κατηγορίας 5 των 4 ζευγών (8 αγωγών 24AWG) που εξυπηρετούν και µεταφορά δεδοµένων µε ταχύτητα µέχρι 100Mbps. Οι οδεύσεις στους τοίχους θα γίνονται µέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινούς σωλήνες ενώ η διαδροµή των καλωδίων θα αποτρέπει παρεµβολές από τα κυκλώµατα ισχυρών ρευµάτων (βλέπε Σχέδιο «Μελέτη Εγκατάστασης Ασθενών Ρευµάτων»). Γ. ΠΛΗΘΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι γραφείου. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός τηλεφωνικών συσκευών και οι θέσεις τους αναφέρονται παρακάτω: Ripple Control: 1 συσκευή Γραφείο: 1 συσκευή Αίθουσα Ελέγχου: 3 συσκευές. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μέσω αυτόνοµου συστήµατος ενδοεπικοινωνίας (θυροτηλέφωνο, καλωδιώσεις, σωληνώσεις) θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας της αίθουσας ελέγχου µε: - την κύρια είσοδο του κτιρίου του υποσταθµού - την κεντρική είσοδο του οικοπέδου του υποσταθµού Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Η εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων θα περιλαµβάνει καλωδιώσεις και κανάλια οδεύσεων των τηλεφωνικών καλωδίων, κουτιά διακλαδώσεων, τηλεφωνικές πρίζες, τηλεφωνικές συσκευές και γενικότερα τον παρελκόµενο εξοπλισµό και τις εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση της εγκατάστασης σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία. 10 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις.doc

14 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οδός υρραχίου 89 & Κηφισού Αθήνα ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΙΝΑΚΩΝ Μ/Τ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Κτίριο Ελέγχου-Πινάκων Μ.Τ ανήκει σύµφωνα µε την παράγραφο 1.1. του Π.. 71/88 στην κατηγορία "Ζ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ", διότι στεγάζει βιοµηχανικές δραστηριότητες. Η αίθουσα Πινάκων Μέσης Τάσης (20 KV ή 15 KV) βάσει της εµπειρίας της ΕΗ για παρόµοιους Υ/Σ που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θεωρείται µέσου βαθµού κινδύνου (Αβ), διότι περιέχει Ηλεκτρικούς Πίνακες Μέσης Τάσης (20 KV ή 15 KV) µε ενσωµατωµένους σε αυτούς διακόπτες ισχύος. Η Αίθουσα Πινάκων Ελέγχου και το δωµάτιο ελέγχου (RIPPLE CONTROL) θεωρούνται χαµηλού βαθµού κινδύνου (Αα), διότι περιέχουν Ηλεκτρικούς Πίνακες για την Επιτήρηση του εξοπλισµού του Υ/Σ και είναι χαµηλής τάσης 220 V A.C. και 110 V D.C. Τα υπόλοιπα βοηθητικά δωµάτια (αποθήκη, W.C., συσσωρευτών, γραφείο) είναι χαµηλού βαθµού κινδύνου (Αα). Το κτίριο Ελέγχου Πινάκων συνοπτικά (Κ.Ε.) είναι ισόγειο µε εµβαδόν 536 τ.µ. Είναι προσπελάσιµο κατά µήκος και των τεσσάρων πλευρών του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαϊάς. Η παρούσα µελέτη Πυροπροστασίας έγινε σύµφωνα µε το Π.. 71/88 (ΦΕΚ 32 Τ.Α., ), Άρθρο Ο ΕΥΣΕΙΣ (παρ. 2 αρ.11) 2.1 Σχεδιασµός κτιρίων Το (Κ.Ε.) αποτελείται από: α. Την αίθουσα πινάκων εµβαδού 243 τ.µ. Η αίθουσα διαθέτει τρεις εξόδους. Η πρώτη είναι έξοδος κινδύνου και οδηγεί απευθείας στον εξωτερικό ελεύθερο χώρο. Η δεύτερη έξοδος οδηγεί µέσω της αίθουσας πινάκων ελέγχου στην τελική έξοδο κινδύνου του κτιρίου. Η τρίτη έξοδος είναι δίφυλλη και οδηγεί µέσω του διαδρόµου του κτιρίου στην τελική έξοδο κινδύνου του κτιρίου. β. Την αίθουσα των πινάκων ελέγχου εµβαδού 109 τ.µ. Η αίθουσα διαθέτει µια έξοδο κινδύνου δίφυλλη που οδηγεί µέσω του διαδρόµου σε µια τελική έξοδο κινδύνου προς τον εξωτερικό ελεύθερο χώρο. γ. Τα δωµάτια των συσσωρευτών 16,8 τ.µ., του W.C. 9,3 τ.µ. και της αποθήκης 14,7 τ.µ διαθέτουν από µία έξοδο προς τον διάδροµο του κτιρίου ο οποίος οδηγεί σε µια δίφυλλη έξοδο κινδύνου προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο. δ. Το δωµάτιο ελέγχου (RIPPLE CONTROL) 29 τ.µ. που διαθέτει µια έξοδο κινδύνου δίφυλλη που οδηγεί στον εξωτερικό ελεύθερο χώρο. ε. Το δωµάτιο του γραφείου 8,3 τ.µ. και του W.C. 4,1 τ.µ. που διαθέτουν από µια έξοδο που οδηγεί µέσω διαδρόµου σε εξωτερική δίφυλλη έξοδο κινδύνου. 1 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

15 Πλάτος οδεύσεων και έξοδοι κινδύνου Πληθυσµός : 2 άτοµα (επιτηρητές) Η παροχή ανά µονάδα πλάτους (0,60 µ.), καθορίζεται σε 100 άτοµα για οριζόντιες οδεύσεις. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,0 µ. ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 µ. και για τους χώρους υγιεινής 0,75µ. Το πλάτος των οδεύσεων διαφυγής στο κτίριο είναι πάνω από 1,0 µ. Στο (Κ.Ε.) οι έξοδοι κινδύνου είναι οι µεν δίφυλλες πλάτους 2,20µ. και 1,90µ. οι δε µονόφυλλες πλάτους 0,9 µ. Εποµένως παντού ικανοποιούνται τα όρια διαφυγής Αποστάσεις διαφυγής (παρ , άρθρο 11) α. Αίθουσα πινάκων Μέσης Τάσης : διαθέτει µία έξοδο διαφυγής απευθείας στην ύπαιθρο, µία έξοδο στην αίθουσα πινάκων ελέγχου και µια έξοδο στον διάδροµο του κτιρίου που οδηγεί σε τελική έξοδο διαφυγής. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2 για κατηγορία Ζ2 και για δύο εξόδους διαφυγής το µέγιστο όριο πραγµατικής απόστασης διαφυγής είναι 45 µ. και άµεσης απόστασης 25 µ. Η πραγµατική απόσταση διαφυγής δεν υπερβαίνει τα 44 µ., δηλαδή είναι µικρότερη των ορίων των 45 µ. Η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 23 µ., δηλαδή είναι µικρότερη του ορίου των 25 µ. β. Αίθουσα πινάκων ελέγχου : διαθέτει µια έξοδο διαφυγής που µέσω διαδρόµου οδηγεί σε εξωτερική τελική έξοδο. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2., για κατηγορία Ζ1 και για µια έξοδο κινδύνου το µέγιστο όριο πραγµατικής απόστασης διαφυγής είναι 35 µ. και της άµεσης απόστασης 25 µ. Η πραγµατική απόσταση δεν υπερβαίνει τα 22µ. (<35 µ.) και η άµεση δεν υπερβαίνει τα 19 µ. (<25 µ.). γ. Τα δωµάτια των συσσωρευτών, του W.C. και της αποθήκης, διαθέτουν από µια έξοδο που οδηγεί µέσω διαδρόµου τε τελική έξοδο κινδύνου (προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο). Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2. για κατηγορία Ζ1, για τον δυσµενέστερο χώρο (χώρος Αποθήκης) και για µια έξοδο κινδύνου η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 11 µ. (<25 µ.) και η πραγµατική απόσταση όδευσης διαφυγής τα 22 µ. (<35 µ.). δ. Το δωµάτιο ελέγχου (RIPPLE CONTROL) διαθέτει µια έξοδο κινδύνου προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο. Η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 6,5 µ. (<25 µ.) και η πραγµατική απόσταση όδευσης διαφυγής τα 9 µ. (<35 µ.). ε. Τα δωµάτια του γραφείου και του W.C. διαθέτουν από µια έξοδο που καταλήγει σε σε τελική έξοδο προς εξωτερικό ελεύθερο χώρο, µέσω διαδρόµου. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2 για κατηγορία Ζ.1, για τον δυσµενέστερο χώρο (W.C.) και για µια έξοδο κινδύνου η άµεση απόσταση δεν υπερβαίνει τα 6,5 µ. (<25 µ.) και η πραγµατική απόσταση όδευσης διαφυγής τα 8 µ. (<35 µ.) Το πλάτος κάθε τελικής εξόδου στην ύπαιθρο πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το ήµισυ του αθροίσµατος των απαιτούµενων µονάδων πλάτους που στην περίπτωση του κτιρίου αυτού είναι 0,6 µ. Αυτό το όριο ικανοποιείται στο (Κ.Ε.) διότι οι τελικές έξοδοι είναι µία δίφυλλη πλάτους 2,2 µ. µε πλάτος κάθε φύλλου το 1,1 µ., µία δίφυλλη πλάτους 2,90µ. µε πλάτος κάθε φύλλου 0,8µ. και µονόφυλλες πλάτους 0,9µ Πυροπροστασία Στο Κ.Ε. δεν χρειάζεται πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, διότι οι αποστάσεις της όδευσης διαφυγής (βλ. πιο πάνω) είναι πιο κάτω των ορίων του πίνακα 2 άρθρο 11 Π.. 71/ Φωτισµός Προβλέπεται τεχνητός φωτισµός συνεχής, παρέχοντας ελέχιστη ένταση φωτισµού 15 LUX, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων. Θα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύµα από ΕΗ. Επίσης προβλέπεται φωτισµός ασφαλείας στις αίθουσες και στις οδεύσεις διαφυγής, ο οποίος θα πληρεί τα παρακάτω: 2 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

16 α. Η διακοπή του φωτισµού στην διάρκεια αλλαγής από µια πηγή ενέργειας σε άλλη θα είναι ελάχιστη. Η επιτρεπόµενη διακοπή δεν θα υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα. β. Ο φωτισµός ασφαλείας θα τροφοδοτείται από συσσωρευτές ρεύµατος 110 V, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10LUX, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. γ. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας θα διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1 ½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού Σήµανση οδεύσεων διαφυγής. Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής για όλα τα στάδια, γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές. Κάθε σήµανση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π.. 422/ "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" µε τις εξής συµπληρώσεις: Κάθε επιγραφή ή σήµα, που δείχνει µία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής είναι κατάλληλα τοποθετηµένη έτσι ώστε να είναι άµεσα ορατή. εν υπάρχει καµιά διακόσµηση ή άλλος εξοπλισµός, που εµποδίζει την ορατότητα. Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι ορατή, τοποθετείται το σήµα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π.. 422/ Το µέγεθος και το χρώµα του σήµατος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παρ. 1γ του ίδιου ιατάγµατος. Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής τοποθετείται το σήµα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π.. 422/8-6-79, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη "ΕΞΟ ΟΣ", κάτω από το σύµβολο. Σε κάθε πόρτα, που σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να παραµένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ". 3. ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (άρθρο 11, παραγρ. 3) 3.1. Η αίθουσα πινάκων µέσης τάσης του (Κ.Ε.) αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα. Σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3. του Π.. ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης του πυροδιαµερίσµατος (για την κατηγορία Ζ2 και για µονόροφα κτίρια) είναι 60 λεπτά. 3.2 Η τοιχοποιία είναι δύο ειδών και µη φέρουσα : α. Η εξωτερική τοιχοποιία είναι διπλή δροµική µε διάκενο πάχος διάτρητων πλίνθων 9 εκατ. και επιχρισµένη. β. Η εσωτερική τοιχοποιία είναι µπατική µε διάτρητους πλίνθους πάχους 19 εκατ. και επιχρισµένη Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α του άρθρου 14 παραγρ και 1.2., οι ανωτέρω τοιχοποιίες έχουν δείκτη πυραντιστάσεων 180 λεπτά και 240 λεπτά, αντιστοίχως, δηλαδή ικανοποιούν το όριο των 60 λεπτών Τα υποστυλώµατα του (Κ.Ε.) είναι διατοµής 30 x 30 εκ. Το πάχος επικάλυψης του οπλισµού είναι τουλάχιστον 25 χιλιοστά, σε περίπτωση δε πυρκαϊάς θα εκτεθεί το 50-80% της περιµέτρου του υποστυλώµατος. Άρα σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α, παρ. 2 ικανοποιείται το όριο πάχους υποστυλώµατος που είναι 20 εκατ. µε επικάλυψη οπλισµού 25 χιλ., ώστε να έχουµε ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης τα 60 λεπτά Οι δοκοί έχουν ελάχιστη διάσταση 25 εκ. µε πάχος επικάλυψης οπλισµού 25 χιλ., είναι συνεχείς και οπλισµένοι. Άρα σύµφωνα µε το Παρ. Α, παρ ικανοποιείται το όριο ελαχίστης 3 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

17 διάστασης που είναι 80 χιλ. Με πάχος επικάλυψης τα 20 χιλ., ώστε να έχει η δοκός δείκτη πυραντίστασης τα 60 λεπτά Οι πλάκες οροφής είναι οπλισµένες συνεχείς πάχους 15 εκατ. µε πάχος επικάλυψης 25 χιλ. Άρα σύµφωνα µε το Παρ. Α., παρ ικανοποιείται η ελάχιστη διάσταση που είναι 9,5 εκατ. µε πάχος επικάλυψης 20 χιλ. ώστε να έχουµε ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά Τα εσωτερικά κουφώµατα του πυροδιαµερίσµατος και της αίθουσας πινάκων ελέγχου θα είναι πυράντοχα µε δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτά και θα είναι αυτοκλειόµενα. Επιτρέπεται η χρήση υαλοπινάκων µε ενσωµατωµένο συρµατόπλεγµα έτσι ώστε σε καµµιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίστασης να είναι µικρότερος των 30 λεπτών. Τα κουφώµατα θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά δεικτών πυραντίστασης εξουσιοδοτουµένων εργαστηρίων ξένης χώρας κατά προτίµηση της Ε.Ο.Κ Σύµφωνα µε το Παρ. Β του άρθρου 14 στο κτίριο : Τα εσωτερικά τελειώµατα των τοίχων και των οροφών είναι επιχρίσµατα από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 15 χιλ. ακάλυπτα ή µε βαφή από πλαστικό. Άρα κατατάσσονται στην κατηγορία Ο. Η πλάκα του δαπέδου είναι απλό σκυρόδεµα πάχους κατηγορίας Ο και µε τελείωµα από µωσαϊκό κατηγορίας Ο. Άρα σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙ παραγρ των Γενικών ιατάξεων των Κανονισµών, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για εσωτερικά τελειώµατα που για τους τοίχους είναι κατηγορία Ο και για τα δάπεδα και τις οροφές είναι η κατηγορία Το (Κ.Ε.) απέχει πάνω από 20 µ. από τα όρια του οικοπέδου. Εποµένως σύµφωνα µε τον Πίνακα ΙΙΙ της παραγρ των Γενικών ιατάξεων του Κανονισµού - υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής µετάδοσης της φωτιάς. Ηµεροµηνία :.. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 4 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

18 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΘΗΝΑ Κτίριο Ελέγχου πινάκων Μ/Τ Υ/Σ ΚΩ 150/20KV ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε µε την Υ.Α. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ 611/Β/ ) Από την ΓΑΓΚΑ ΑΝΝΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ) Αριθµ.αδείας : ΤΕΕ ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΜΗΧΑΝ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος: Ισόγειο κτίριο ελέγχου - πινάκων Μ/Τ υπαίθριου Υ/Σ 150/20 KV 2. Κατηγορία: [Αα και Αβ] Αβ: η αίθουσα πινάκων Μ/Τ, Αα: το υπόλοιπο κτίριο 3. Έδρα: Πόλη: ΑΘΗΝΑ Οδός: υρραχίου Αρ.: 89 Τ.Κ.: Τηλ.: Εγκαταστάσεις: 5. Ιδιοκτηρία: ΕΗ 6. Ιδιοκτησία ακινήτου: ΕΗ 7. Υπεύθυνος: ΕΗ 8. Υπεύθυνος Εργοστασίου ΕΗ: 9. Απασχολούµενο προσωπικό: 1 έως 2 επιτηρητές 10. Ωράριο απασχόλησης: Συνεχές στο κυρίως κτίριο ελέγχου 11. Υπεύθυνος Αρχηγός Πυροπροστασίας: Ο ένας επιτηρητής 12. Υπεύθυνος Υπαρχηγός Πυροπροστασίας: Ο δεύτερος επιτηρητής 13. Προσωπικό Πυροπροστασίας: 1 ή 2 άτοµα 5 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

19 Β. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Οικοπεδική έκταση: Ο υπαίθριος υποσταθµός 150/20 KV ιδιοκτησίας ΕΗ 6650m 2 2. Aριθµός ορόφων κτίσµατος: [ 1 ] 3. Όροφοι που καταλαµβάνει η επιχείρηση: [1 (ισόγειο)] Όροφος τ.µ. 4. Συνολική επιφάνεια κτιρίου ελέγχου: [ 536 ] m 2 5. Χρήση ακάλυπτης επιφάνειας: Ο υπαίθριος υποσταθµός 150/20 KV: 6. ΕΙ ΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Κωδικός Υλικό Φέρουσα κατασκευή Ο Οπλισµένο σκυρόδεµα Τοιχοποιία Τ Τεχνητοί λίθοι Φέρουσα κατασκευή στέγης Ο Οπλισµένο σκυρόδεµα Επικάλυψη στέγης Τεχνητές πλάκες Φέρουσα Κατασκευή Τοιχοποιία Κατασ.Στέγης Επικάλυψη Στέγης Κωδ. Οπλισµένο Σκυρόδεµα Οπλ/νο Σκυρόδεµα Οπλ/νο Σκυρόδεµα Άοπλο Σκυρόδεµα Λιθοδοµή (Τεχν.Λιθ.) Λιθοδοµή (Φυσ.Λιθ.) Μεταλλική Ξύλινη Άοπλο Σκυρόδεµα Τεχν.Λίθοι Φυσ.Λίθοι Μεταλλική Ξυλοπηκτή Μεταλλική Ξύλινη Μικτή Άλλου Τύπου Μικτή Άλλου Τύπου Μικτή Άλλου Τύπου Φύλλα Φύλλα Πλαστικού Λαµαρίνα-Τσίγκος Αµιαντοτσίµεντο Κεραµίδια Λίθινες Πλάκες Τεχνητές Μικτή Άλλου Τύπου -Ο- -Α- -Τ- -Φ- -Μ- -Ξ- -L- -Π- -Ζ- -Ε- -Κ- -Θ Ι- -Λ- Περιγραφή άλλου τύπου: 6 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

20 7. Αριθµός εξόδων κινδύνου : Τέσσερις [4] Έξοδος 1η: (Έξοδος Αίθουσας Πινάκων Μ/Τ) Έξοδος 2η: Κεντρική είσοδος κτιρίου (Μέσω διαδρόµου) Έξοδος 3η: Έξοδος RIPPLE CONTROL Έξοδος 4η: Έξοδος χώρου γραφείου 8. Φωτισµός ασφάλειας (Ναι/Όχι) : [ΝΑΙ] Φωτισµός Τεχνητός φωτισµός Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) είναι συνεχής στο χρονικό διάστηµα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισµού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής συµπεριλαµβανοµένων των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόµων, των κλιµακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής. Φωτισµός ασφαλείας Η διακοπή του φωτισµού, στη διάρκεια αλλαγής από την πηγή ρεύµατος της πόλης σε συσσωρευτές είναι < 10 sec. Ο φωτισµός ασφαλείας τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10 lux, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1 1/2 ώρα τουλάχιστον, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού. Για τον φωτισµό ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής χρησιµοποιούνται ειδικά φωτεινά σηµεία που τροφοδοτούνται µε τάση 110 V µέσω συστοιχίας συσσωρευτών του Υ/Σ. Σήµανση οδεύσεων διαφυγής Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής για όλα τα στάδια, γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές. Κάθε σήµανση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π.. 422/ "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" µε τις εξής συµπληρώσεις: -Κάθε επιγραφή ή σήµα, που δείχνει µία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής είναι κατάλληλα τοποθετηµένη έτσι ώστε να είναι άµεσα ορατή. εν υπάρχει καµιά διακόσµηση ή άλλος εξοπλισµός, που εµποδίζει την ορατότητα. -Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι ορατή, τοποθετείται το σήµα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π.. 422/ Το µέγεθος και το χρώµα του σήµατος προσδιορίζεται από το άρθρο 3, παρ. 1γ του ίδιου ιατάγµατος. -Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής τοποθετείται το σήµα διάσωσης ε του άρθρου 4 του Π.. 422/8-6-79, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη "ΕΞΟ ΟΣ", κάτω από το σύµβολο. -Σε κάθε πόρτα, που σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να παραµένει κλειστή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΗ". 7 Η/Μ Εγκαταστάσεις: Ενεργητική Παθητική Πυροπροστασία

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

1-11- Η-/Γ. ( ~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα