Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο."

Transcript

1 Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε λέν Ινγαξηαζκφ ρξήζηε θαη λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο. Α1.6 Γηεχζπλζε Έδξαο Παξαηίζεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηεο Έδξαο ηεο επηρείξεζεο. Α1.10 Ηζηνζειίδα Δπηρείξεζεο Α1.12 Ζκεξνκελία Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε λέν Ινγαξηαζκφ ρξήζηε θαη λα επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο. Πρ. εθφζνλ ε επηρείξεζεο δηαζέηεη δηαδηθηπαθφ θφκβν. Έηζη απηή αλαθέξεηαη ζηε Βεβαίσζε Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο ή άιιν ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ (απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο επηρείξεζεο). Α2. Λόμιμορ Δκππόζωπορ Παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. Σα παξαζηαηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (π.ρ. ΦΔΘ δεκνζίεπζεο ζρεηηθήο απφθαζεο Γ, πξαθηηθφ Γ.., θιπ) ζα επηζπλαθζνχλ ζηνλ έληππν θάθειν πνπ ζα απνζηαιεί ζηελ ΦΖΦΔΛ ΑΔ έσο 10 εκέξεο κεηά ηελ επηηπρή ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Αίηεζεο επηρνξήγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο. Α3. Σόπορ Τλοποίηζηρ Παξαηίζεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο Α4. Τπεύθςνορ Έπγος Αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα ινηπά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεχζπλζήο ηνπ (εθφζνλ απηή δηαθέξεη απφ απηήλ πνπ δειψζεθε ζην βήκα Α.1 γηα ηελ επηρείξεζε). Α5. Θωδικοί Γπαζηηπιόηηηαρ Α5.1 Θ.Α.Γ. Θχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο Αλαγξάθεηαη ν Θσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) φπσο απηφο αλαγξάθεηαη ζην αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ3 πνπ ζα πξνζθνκίζεηε ζηελ ΦΖΦΔΛ ΑΔ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη ηελ Αίηεζε επηρνξήγεζεο. 1

2 Α5.2 Θ.Α.Γ. Κεγαιχηεξσλ Αθαζάξηζησλ Δζφδσλ Ο θσδηθφο ΘΑΓ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζα ςεθία φζα απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΘΑΓ ηεο επηρείξεζεο (δηαθνξεηηθά ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ην κήλπκα «O θσδηθφο πνπ δψζαηε δελ βξέζεθε). Δάλ ν ΘΑΓ δελ αλήθεη ζηνπο επηιέμηκνπο ΘΑΓ βάζεη ηνπ Οδεγνχ Τπνβνιήο, δελ κπνξείηε λα ππνβάιιεηε Αίηεζε ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο απηήο. Αλαγξάθεηαη ν Θσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο (ΘΑΓ) Κεγαιχηεξσλ Αθαζάξηζησλ Δζφδσλ φπσο απηφο αλαγξάθεηαη ζην αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ3 πνπ ζα πξνζθνκίζεηε ζηελ ΦΖΦΔΛ ΑΔ γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη ηελ Αίηεζε επηρνξήγεζεο. Ο θσδηθφο ΘΑΓ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζα ςεθία φζα απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΘΑΓ ηεο επηρείξεζεο (δηαθνξεηηθά ην ζχζηεκα επηζηξέθεη ην κήλπκα «O θσδηθφο πνπ δψζαηε δελ βξέζεθε). Δάλ ν ΘΑΓ δελ αλήθεη ζηνπο επηιέμηκνπο ΘΑΓ βάζεη ηνπ Οδεγνχ Τπνβνιήο, δελ κπνξείηε λα ππνβάιιεηε Αίηεζε ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο απηήο. Α6. Κεηοσική ύνθεζη Κέηνρνη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο μεγαλύηεπο από ή ίζο με 25% ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο (Λνκηθφ ή/θαη Φπζηθφ Πξφζσπν). Σν πεδίν απηφ ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ ε Αηηνχζα Δπηρείξεζε είλαη Λνκηθφ Πξφζσπν (ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ, ΑΔ), θαη ΓΔΛ ζπκπιεξψλεηαη γηα ηηο Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο. Α7. ςγσπημαηοδοηούμενα Ππογπάμμαηα Χο εκεξνκελία έγθξηζεο ιακβάλεηαη ππφςε αληίζηνηρα θαη κε ηελ εμήο ζεηξά: 1. είηε ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Τπαγσγήο ζηε Γξάζε 2. είηε ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 3. είηε άιιε πξάμε απνλνκήο ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο ηεο επηρνξήγεζεο Χο εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία είζπξαμεο ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο. 2

3 Β. Οικονομικά ηοισεία Β. Οικονομικά ηοισεία ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηεο πεξηφδνπ λ-2 σο θαη λ, φπνπ λ ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο. Απιθμόρ απαζσολούμενων ζε Δηήζιερ Κονάδερ Δπγαζίαρ: Οη ΔΚΔ (Δηήζηεο Κνλάδεο Δξγαζίαο) ππνινγίδνληαη ζε 12κελε βάζε. Κία Δηήζηα Κνλάδα Δξγαζίαο ηζνδπλακεί κε έλα εξγαδφκελν ν νπνίνο απαζρνιείηαη πιήξσο (νθηάσξν) θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (12 κήλεο). ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ επηρείξεζε απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο ή θαη επνρηαθνί, ηφηε, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο, ν ππνινγηζκφο γίλεηαη ζε θιάζκα ΔΚΔ. Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ειεγρζεί σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηα φξηα ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ, ζα εμαρζεί δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξνκηζζίσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην 300 (φπνπ 300=25x12 είλαη ην ηζνδχλακν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ γηα έλα έηνο). (Γηθαηνινγεηηθφ α/α 5 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Τπνβνιήο). Θύκλορ Δπγαζιών, ύνολο Δνεπγηηικού, Θέπδη ππο θόπων και αποζβέζεων:παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηα ηξία ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία, ηφηε παξαηίζεληαη ζηνηρεία ησλ δχν ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ: 1. ε επηρείξεζε έρεη μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο πξηλ ηελ 1/1/2008 θαη δελ έρεη θιείζεη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κέρξη 31/12/2008 θαη 2. δελ ππάξρνπλ επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο ηφηε νη επηρεηξήζεηο ζα πξνζθνκίζνπλ πξνζσξηλή ινγηζηηθή θαηάζηαζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα θέξδε πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην ινγηζηή θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε χπαξμεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ινγηζηηθή θαηάζηαζε ζηα αληίζηνηρα έηε.(γηθαηνινγεηηθφ α/α 4 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Τπνβνιήο). Β1. Οικονομικά ηοισεία Φοπέα Β1.6 Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηεξείηαη ν παξαπάλσ φξνο Ζ Δπηρείξεζε αλήθεη ζηηο Κηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΚΚΔ) κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ ην νπνίν πηζηνπνηείηαη κε Τπεχζπλε Γήισζε (ηνηρεία ρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ΚΚΔ) πνπ ζα ππνβάιισ κε ηνλ Φάθειν ηεο Αίηεζεο. Β2. Αξία Θηήζηρ Τποδομών ΣΠΔ Β2.1 Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηεξείηαη ν παξαπάλσ φξνο Ζ αμία θηήζεο ησλ ππνδνκψλ ΣΠΔ (εμνπιηζκφο & ινγηζκηθφ) είλαη κεγαιχηεξε ησλ

4 Γ. Τποδομή ΣΠΔ Γ1 Αμία παγίσλ ζηνηρείσλ ΣΠΔ (Ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ) Δπηιέμηε ην εχξνο ηηκψλ κέζα ζην νπνίν αλήθεη ην πνζφ πνπ έρεη επελδχζεη ε επηρείξεζή ζαο ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο απφ ην έηνο 2000, ηφζν ζε hardware (servers, πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, θνξεηνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θ.ι.π.), φζν θαη ζε ινγηζκηθφ (εκπνξηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθέο εθαξκνγέο θ.ι.π.). Ζ επηινγή γίλεηαη θάλνληαο «θιηθ» ζην αληίζηνηρν πνζφ. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 7 θαη 8 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Γ2 Πιήζνο εμππεξεηεηψλ Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηρείξεζή ζαο. Δμππεξεηεηέο λννχληαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ «θηινμελνχλ» βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο εθαξκνγέο ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πξφζβαζε πνιινί ρξήζηεο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 7 θαη 8 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Γ8 Πιήζνο ζηαζκψλ εξγαζίαο Θηλεηνί ζηαζκνί εξγαζίαο Σξφπνο εζσηεξηθήο δηαζχλδεζεο ζηελ επηρείξεζε Αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ Σξφπνο απνκαθξπζκέλεο δηαζχλδεζεο ππνθαηαζηεκάησλ Ύπαξμε κηζζσκέλσλ γξακκψλ ή VPN θπθισκάησλ Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζή ζαο γηα εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ζαο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 7 θαη 8 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξεηψλ ζηαζκψλ εξγαζίαο (laptops, PDAs) πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζή ζαο, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνκαθξπζκέλε εξγαζία, ζπλδεφκελα κε θάπνην ηξφπν (GPRS, κέζσ Internet) κε ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο επηρείξεζήο ζαο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 7 θαη 8 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Δπηιέμηε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο κε ηα θεληξηθά ζαο ζπζηήκαηα (servers), αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Δλζχξκαηε είλαη ε δηθηχσζε πνπ ρξεζηκνπνηεί θαιψδηα ραιθνχ ηχπνπ UTP θαη απιά Ethernet switches. Αζχξκαηε είλαη ε δηθηχσζε πνπ δε ρξεζηκνπνηεί θαιψδηα ραιθνχ, αιιά αζχξκαηε δεχμε κε εηδηθφ εμνπιηζκφ αζχξκαηεο δηαζχλδεζεο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 7 θαη 8 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ ππνθαηαζηεκάησλ (εθηφο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο) πνπ έρεη ε επηρείξεζή ζαο, βάζε ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ εθνξία κέζσ ηνπ εληχπνπ Δ3. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 4 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ ππνθαηαζηεκάησλ (εθηφο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο) πνπ έρεη ε επηρείξεζή ζαο, βάζε ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ εθνξία κέζσ ηνπ εληχπνπ Δ3. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 4 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηηο ζπλδέζεηο ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο (Γ8). Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 10 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ 4

5 Γ9 Ύπαξμε outsourcing εθαξκνγψλ Γ10.1 Σεξνχληαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα Γ10.2 Σεξνχληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα Γ10.3 Σεξνχληαη επαίζζεηα επαγγεικαηηθά δεδνκέλα Γ10.4 Σεξνχληαη δεδνκέλα πνπ απνηεινχλ θχξην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο Γ11 Γ12 Γ13 Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε ηηκή αλάινγα κε ην αλ έρεηε ζπλάςεη ζχκβαζε ή ζπκβάζεηο κε θάπνηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, ζηνλ νπνίν έρεηε αλαζέζεη ηκήκα (ή ην ζχλνιν) ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζήο ζαο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ α/α 10 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Θπίζιμα οικονομικά δεδνκέλα ζεσξνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ινγηζηεξίνπ ζαο, κηζζνδνζία θ.ι.π., πνπ ηεξνχληαη φκσο ζε ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη φρη ζε θάπνην ινγηζηηθφ γξαθείν. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ 13 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Τπνβνιήο (Τπεχζπλε Γήισζε 4). Θπίζιμα πποζωπικά δεδνκέλα ζεσξνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη γηα ηνπο πειάηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζήο ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (δηθαηνινγεηηθφ α/α 12). Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ 12 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Θπίζιμα επαγγελμαηικά δεδνκέλα ζεσξνχληαη δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηα ζπζηήκαηά ζαο θαη αθνξνχλ πξντφλ ηεο εηαηξείαο, (π.ρ. παηέληεο, θαζφλ, ζρέδηα πξντφλησλ πνπ παξάγεηε θ.ι.π.). Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ 13 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Γεδνκέλα πνπ απνηεινχλ κύπιο πποϊόν ηεο εηαηξίαο ζεσξείηαη ινγηζκηθφ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζή ζαο ή άιια ςεθηαθά δεδνκέλα (αξρεία multimedia, αξρεία cad) πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε θαη απνηεινχλ ην θχξην έζνδφ ηεο (π.ρ. ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ ή ζπζηεκάησλ). Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ 13 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Γηαζχλδεζε κε internet Δπηιέμηε ηελ ηηκή αλάινγα κε ην αλ ε επηρείξεζή ζαο ζπλδέεηαη κε ην Internet, έζησ θαη γηα παξνρή απιψλ ππεξεζηψλ (browsing, ) ζηνπο ππαιιήινπο ζαο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ α/α 10 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Ύπαξμε ηδηφθηεηνπ mail server ηαηηθέο εθαξκνγέο ζην internet Δπηιέμηε ηελ ηηκή αλάινγα κε ην αλ ζπληεξείηε ηδηφθηεην mail server (ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζήο ζαο) θαη αλαγξάθεηε ην domain ζαο (π.ρ. mycompany.gr) θαη ηελ πξαγκαηηθή ζηαηηθή IP δηεχζπλζε ηνπ Server ζαο. Γηα απηή ηελ πιεξνθνξία ζα θάλεη απηφκαην έιεγρν χπαξμεο ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ζηνηρείσλ). Γηαιέμηε ηελ θαηάιιειε επηινγή αλάινγα κε ην αλ δηαζέηεηε δηθηπαθφ ηφπν (site) γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή δειψλεηε αλ θηινμελείηαη ζε ζπζηήκαηα θάπνηνπ παξφρνπ (hosting) ή ζε ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ζαο, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ URL (π.ρ. Γηα απηή ηελ πιεξνθνξία ζα θάλεη απηφκαην έιεγρν χπαξμεο ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ζηνηρείσλ. 5

6 Γ14 Γ15 Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο ζην internet On-line παξαγγειίεο & Πσιήζεηο Γηαιέμηε ηελ θαηάιιειε επηινγή αλάινγα κε ην αλ δηαζέηεηε δηθηπαθφ ηφπν (site) κε δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο. ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο δειψλεηε αλ θηινμελείηαη ζε ζπζηήκαηα θάπνηνπ παξφρνπ (hosting) ή ζε ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ζαο, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ URL (π.ρ. Γηαδξαζηηθέο ζεσξνχληαη νη εθαξκνγέο πνπ ζρεκαηίδνληαη δπλακηθά, αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ επηζθέπηε θαη αθνξνχλ θαηεγνξίεο ησλ δχν επφκελσλ εξσηήζεσλ. Γηα απηή ηελ πιεξνθνξία ζα θάλεη απηφκαην έιεγρν χπαξμεο ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ζηνηρείσλ. Αλ έρεηε απαληήζεη ζεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε (14), ζπκπιεξψζηε αλ ππάξρεη εθαξκνγή γηα ππνβνιή παξαγγειηψλ πξντφλησλ ζαο, κέζα απφ ην δηαδίθηπν, άζρεηα αλ απηέο δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα, ή κε παξέκβαζε πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζήο ζαο ή αλ ππάξρεη εθαξκνγή γηα απηφκαηε δηεθπεξαίσζε πσιήζεσλ (on-line). Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ α/α 11 ηεο παξαγξάθνπ ηνπ Οδεγνχ Γ. Θαηάηαξη Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ πεδίσλ ησλ ελνηήησλ Β θαη Γ νδεγνχλ ζε άκεζε θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο ηφζν κε βάζε ην κέγεζνο ηεο, φζν θαη κε βάζε ηελ αλάγθε ηεο γηα ςεθηαθή αζθάιεηα θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηηξεπφκελνπ κέγηζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ Οδεγνχ 6

7 Δ. Δπενδςηικό σέδιο Δ1. ηοισεία επενδςηικού ζσεδίος Σίηινο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ Πεξηγξαθή επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (φξην ραξαθηήξεο) Εεηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε λα δηαηππψζεη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ. Πεξηγξάθνληαη νη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε επηιέμηκε δαπάλε. Ζ πεξηγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν νινθιεξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ε νξζφηεηά ηνπ. Δ2. Υπονοδιάγπαμμα επένδςζηρ Αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ επέλδπζε θαηά ελέξγεηεο (Δμνπιηζκφο, Ινγηζκηθφ, Τπεξεζίεο). Γηα θάζε κία απφ ηηο ελέξγεηεο, ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία ηνπ Πίλαθα απνηππψλνληαο ηελ ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο. Οη Κήλεο αξηζκνχληαη απφ ην «1» έσο ην «6» (κέγηζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο είλαη 6 κήλεο). 7

8 Σ. Ανηικείμενο Σ1. Φςζικό & Οικονομικό Ανηικείμενο ηνλ πίλαθα απηφλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζε επίπεδν παξαζηαηηθνχ (πξνζθνξάο ή πξνηηκνινγίνπ) φιεο νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα ηεο Δλφηεηαο Δ1: Πεξηγξαθή επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ ΠΗΛΑΘΑ 1. Οη θσδηθνί καηηγοπιών δαπανών επηιέγνληαη απφ ηηο πξνζδηνξηδφκελεο ιίζηεο φπσο: o Δμνπιηζκφο o Ινγηζκηθφ o Τπεξεζίεο 2. Πεπιγπαθή: πρ server, θιπ 3. Δμποπική ονομαζία: ζηηο πεξηπηψζεηο ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαηαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ θαηαζθεπαζηή/ηχπνπ γηα πξντφληα ή ε εκπνξηθή νλνκαζία ηεο ππεξεζίαο 4. Κονάδα μέηπηζηρ: πρ ηεκάρηα, απνθνπή (γηα δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ), θιπ. 5. Σιμή μονάδαρ: ε ηηκή ΥΧΡΗ ΦΠΑ κηαο κνλάδνο 6. ςνολικό κόζηορ: ε ηηκή ΥΧΡΗ ΦΠΑ ηνπ ζπλφινπ 7. Δπιλέξιμο ποζό: Αλαθέξεηαη ζην πνζφ ηεο δαπάλεο γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε αηηείηαη επηρνξήγεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή αλαθέξεηαη ζε κεγαιχηεξε (ζε νηθνλνκηθφ θαη θπζηθφ αληηθείκελν) πνζφηεηα. 8. Δπωνςμία & ΑΦΚ Πποηεινόμενος Ππομηθεςηή: Δίλαη ν πξνκεζεπηήο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη επηζπλαθζεί θαηά ηελ ππνβνιή 9. Απιθμόρ Πποζθοπάρ: Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αμηνιφγεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί αχμσλ αξηζκφο ζε φιεο ηηο πξνζθνξέο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αληηζηνίρηζε απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο πξφηαζεο. Σ2. ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Γαπανών Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ πίλαθα ηεο Δλφηεηαο Σ 1: Αλάιπζε Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ Δλίζρπζεο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξνβαίλεη απηφκαηα ζε έιεγρν ηήξεζεο ησλ νξίσλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, φπσο απηά ραξαθηεξηζηηθά απνηππψλνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2 ηνπ Οδεγνχ Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα εκθαλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα, δελ πιεξνί ηνπο θαλφλεο γηα ηα φξηα (πνζνζηά) ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, θαη επνκέλσο ε αίηεζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί. εκεηψλεηαη φηη ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ γηα ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη φρη ζηελ εθάζηνηε θαηεγνξία δαπάλεο. 8

9 Ε. Γικαιολογηηικά Δθφζνλ ηα πεδία ζηηο θαηεγνξίεο Α-Σ έρνπλ ζπκπιεξσζεί, ζηνλ πίλαθα απηφ παξνπζηάδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείιεη ε επηρείξεζε λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Φάθειν Αίηεζεο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ζηελ ΦΖΦΔΛ ΑΔ 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Αίηεζεο. Οπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεηε ππνβάιεη ειεθηξνληθά επηιέμηε ην Γηθαηνινγεηηθά Έγγξαθα θαη ζπκπιεξψζηε ηα αλάινγα ζηνηρεία. 9

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα