Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ν. Κηφισιά 16/02/2016 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.πρωτ.: 2912 Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: Πληροφορ.: Ε.ΒΛΑΧΟΥ Φαξ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ α) ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ β) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τo ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/ Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.Α /07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 3. Το π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/ /τ.Α ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 4. Την υπ αριθμ. 17/ (θέμα 3 ο ) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής» 5. Την υπ αρίθμ.2891/ εγκύκλιο της ΕΠΥ σχετικά με «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας» (συνεδρίαση ΕΠΥ 65/ / θέμα 1 ο ). 6. Την υπ αρίθμ. 3512/ εγκύκλιο της ΕΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων» 7. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: 7ΧΛ6469ΗΔΖ-ΣΑ6) Απόφαση του Διοικητή για την έγκριση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 8. Το υπ αριθμ. 1729/ έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 9. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ α) ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ β) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ/ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών). 1

2 Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών από το Νοσοκομείο, θα αναρτηθούν αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν γραπτώς τις τυχόν προτεινόμενες παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ, στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. To Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (έγκριση από Δ.Σ. Νοσοκομείου) θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (CPV: ) Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται καθημερινά 12:30μμ έως 14:30 μμ στο τηλέφωνο και O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2

3 1 Συσκευασία Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: στα Ελληνικά ή Αγγλικά εκτός εάν η Υπουργ. Απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά: 1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 3. Κατά περίπτωση, την ένδειξη "ΣΤΕΙΡΟ" ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. 4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη "ΠΑΡΤΙΔΑ", ή τον αύξοντα αριθμό. 5. Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 6. Κατά περίπτωση, ένδειξη, με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν που χρησιμοποιείται in vitro» ή «μόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων». 7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 9. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν η Υπουργ. Απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής: α. Τα στοιχεία της ετικέτας β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη συγκέντρωση του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit). γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη μέτρηση. δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη αποσφράγιση της πρωτοταγούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, την ανάκτηση, την αναπαραγωγιμότητα, τα όια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις. στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτουμένου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς. ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής, προεπεξεργασίας και, κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς. η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος. θ. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση: -Της αρχής της μεθόδου. -Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης, φάσμα μετρήσεων, πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεμβολών), των περιορισμών της μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων αναφοράς. -Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος απαιτείται, πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.ά.). -Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. ι.τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα και όπου απαιτείται η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων. ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος. ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με: -Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης. - Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. - Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. - Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των

4 2 ενδεδειγμένων προϊόντων ή εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός. - Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. - Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων. - Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.α.). - Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας. - Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης. ιγ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και συνήθεις κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της. ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με: α. Τα στοιχεία του προμηθευτή β. Αριθμό σύμβασης γ. Την ένδειξη «ΚΡΑΤΊΚΟ ΕΙΔΟΣ». Άλλοι Ειδικοί Όροι (Απαράβατοι επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς). Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία αύξηση στις τιμές που θα κατακυρωθούν, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως: Συμπληρώνοντας τις τιμές αντιδραστηρίων (χωρίς ΦΠΑ) σε πίνακα από τον οποίο θα προκύψει το προσφερόμενο συνολικό ετήσιο κόστος ανά αναλυτή (χωρίς ΦΠΑ). Στην ανωτέρω τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά (κατά το άρθρο 7 παρ.1 του Ν.2955/ ) τα ακόλουθα: a. Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. b. Το κόστος σύνδεσης του λογισμικού του αναλυτή (μηχανήματος) με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει το Νοσοκομείο c. Η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεσή του με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. d. Το κόστος λογισμικού ελέγχου ποιότητας του αναλυτή (μηχανήματος) με το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα που διαθέτει το Νοσοκομείο μας, καθώς και το κόστος εγκατάστασης και παραμετροποίησής του. e. Το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει αναλωσίμων υλικών εντός του Νοσοκομείου. f. Ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων. g. Το κόστος ασφάλισης του μηχανήματος. h. Το σύνολο των απαιτουμένων για τη διενέργεια των εξετάσεων αναλωσίμων υλικών, υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας. i. Χορήγηση πιστοποιητικούδιακρίβωσης κατά ISO. Έλεγχοι - Απόρριψη Υλικών - Αντικατάσταση. 1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. 2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης. Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. 3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε 1 ημέρα από την προσκόμιση των νέων ειδών. 4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.

5 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 1. ΣΚΟΠΟΣ 1.1. Η Τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των υπό προμήθεια "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ ΑΝΑΛΎΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ". Ως "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ" φέρονται στο εξής, όλα τα βιολογικά, βιοχημικά, ανοσολογικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. (Όρος απαράβατος) Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος που θα διατεθεί από τον προμηθευτή για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης (standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να μη παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αντιστοίχου εργαστηρίου. (Όρος απαράβατος) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Βιολογικά και χημικά αντιδραστήρια Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους σε αναλυτές Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως σύμφωνα με την παρ του ΚΕΦΑΛ. Α Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία Ιδιαίτερες απαιτήσεις. α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης του να μην έχουν παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του. β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητος. γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. δ. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια να αξιολογηθούν με ευθύνη της εταιρείας κατά την διαδικασία της οριστικής παράδοσης τους για το εάν η επαναληψημότητα και η ανάκτηση τους συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από την κατασκευάστρια εταιρεία και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής Επιστημονικά Όργανα Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, να ενσωματώνουν δε όλα τα χαρακτηριστικά αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται μ ε έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος που θα διατεθεί από τον προμηθευτή για την διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να μην κωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

6 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΟΚΕΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 1 2 Anti-A (ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) Anti-B (ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 3 Anti-AB 4 Anti-D IgG+ IgM, BLEND μονοκλωνικό που αναγνωρίζει τη DVI με έμμεση COOMBs 5 Anti-D μονοκλωνικό IgM anti-a1-lectin (slide ή tube test) anti-h-lectin (slide ή tube test χωρίς επώαση) anti-c (slide ή tube test) anti-c (slide ή tube test) anti-e (slide ή tube test) anti-e (slide ή tube test) 12 anti-cw (slide ή tube test) 13 anti-kell (K) σε πλάκα ή σωληνάριο (χωρίς διαδικασία έμμεσης Coombs) (slide ή tube test) 14 anti-cellano (k) ( tube test) 15 anti-duffy-a (Fy-a) (tube test) 16 anti-duffy-b (Fy-b) (tube test) 17 anti-kidd-a (Jka)( tube test) 18 anti-kidd-b (Jk-b) (tube test) 19 anti-lewis-a (Le-a)( tube test) 20 anti-lewis-b (Le-b)( tube test) 21 anti-s (S) (tube test) 22 anti-s (s) (tube test) 23 anti-m (M) (tube test) 24 Anti-N (tube test) 25 Anti-P1 (tube test) 26 anti -Lutheran-a (Lu- a) (tube test) 27 anti-lutheran-b (Lu- b) (tube test)

7 28 anti-kp-a (tube test) 29 anti-kp-b )tube test) 30 anti-i (tube test) Bovine albumin solution 31 30% anti-human polyspecific (anti- IgG-C3d) πράσινου 32 χρώματος EDMA anti-human anti-igg να μην περιέχει Anti- C4 anti-human -C3d Ερυθροκύτταρα Α1, Α2,Β,Ο για την εκτέλεση της ανάστροφης ομάδα αίματος στο σωληνάριο 5% 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ KAI ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ ΓΕΛΗΣ 36 EDMA Αντιδραστήριο κατάλληλο για την παρασκευή όξινου εκλούματος ερυθρών (acid elution) σε περιπτώσεις θετικής άμεσης Coombs που να μπορεί να ελεγχθεί σε panel με την την ΚΙΤ (10 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 37 EDMA Έλεγχος αντιηπαρινικών αντισωμάτων Heparin /PF4 με την την ΕΞΕΤΑΣΗ 38 Τεχνική των στηλών για τον έλεγχο του Kell αντιγόνου με την Κάρτες των στηλών γέλης για τον έλεγχο P1-Le(a)-Le(b)-Lu(a)- Lu(b) Κάρτες των στηλών γέλης για τον έλεγχο k(cellano)-kp(a) - Kp(b)- Jk(a)- Jk(b) καρτών (12 καρτών ( Κάρτες των στηλών γέλης για τον έλεγχο M-N-S-s-Fy(a)-Fy(b) καρτών (12 Αντιοροί M-N-S-s- Fy(a)- Fy(b) με την έλεγχο M αντιγόνου με την την ΚΙΤ των 6 φιαλίδια x 1,4ml (12 44 έλεγχο N αντιγόνου με την την

8 45 έλεγχο P1αντιγόνου με την 6 46 έλεγχο Cw αντιγόνου με την καρτών (72 47 έλεγχο Le(a) αντιγόνου με την 48 έλεγχο Le(b) αντιγόνου με την 49 έλεγχο k (cellano) αντιγόνου με την 50 έλεγχο Jk(a) αντιγόνου με την την 51 έλεγχο Jk-(b) αντιγόνου με την την 52 έλεγχο S αντιγόνου με την την 53 Αντιοροί S για τις κάρτες των στηλών με την των 75 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 54 έλεγχο s αντιγόνου για τις κάρτες των στηλών με την 55 Αντιοροί anti-s για τις κάρτες των στηλών με την των 75 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 56 έλεγχο Fy(a) αντιγόνου με την 57 Αντιοροί anti-fy(a) για τις κάρτες με την των 75 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 58 έλεγχο Fy(b) αντιγόνου καρτών (72

9 EDMA KAI EDMA EDMA KAI KAI EDMA EDMA Αντιοροί anti-fy(b) για τις κάρτες με την έλεγχο Lu(a) αντιγόνου με την έλεγχο Lu(b) αντιγόνου με την έλεγχο Kpa αντιγόνου με την έλεγχο Kpb αντιγόνου με την Κάρτες των στηλών για καθορισμό ομάδας αίματος - Rhesus (Anti A,B,Ο, D,CDE-CTL) με την με μονοκλωνικα/ πολυκλωνικα αντισωματα) Κάρτες των στηλών για καθορισμό ομάδας αίματος - Rhesus (Anti A,B,Ο, D VI+/-, CTL) με την μονοκλωνικα/ πολυκλωνικα αντισωματα) Κάρτες των στηλών για επιβεβαίωση ομάδας αίματος - Rhesus (Anti A,B,Ο, D) για δότες και ασθενείς με την με μονοκλωνικα/πολυκλωνικα αντισωματα 7 των 75 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ καρτών (72 καρτών (72 καρτών (72 καρτών (72 1κάρτα=1 εξέταση 1κάρτα=1 εξέταση 67 EDMA Κάρτες των στηλών και οροί για καθορισμό ποικιλιών RhD φαινοτύπου με την Κιτ 12 εξετάσεις EDMA KAI Κάρτες των στηλών για επιβεβαίωση ασθενούς RhD φαινοτύπου με την Κάρτες των στηλών για καθορισμό πλήρους RhD φαινοτύπου, συμπεριλαμβανομένου και του Kell με την EDMA Κάρτες των στηλών για καθορισμό RhD φαινοτύπου, και RhD ασθενούς, με μονοκλωνικα / πολυκλωνικα αντισώματα με την

10 71 EDMA Κάρτες των στηλών για 1κάρτα=1 εξέταση καθορισμό ΑΒD με μονοκλωνικα και πολυκλωνικα αντισώματα σε συνδυασμό με ανάστροφη ομάδα Α1- Β με την EDMA EDMA Κάρτες μικροσωληναρί ων γέλης (gel test) για ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΟΜΑΔΟΣ ΑΒD( με μονοκλωνικα /πολυκλωνικα αντισωματα) με την Κάρτες γέλης με μονοδύναμους ορους για άμεση Coombs (IGG,IGA,IGM,C3c,c 3d,ctr) 1κάρτα=1 εξέταση καρτών ( α. Παίρνει τον κωδικό της αντίστο ιχης εξέτασ ης EDMA / 1β. EDMA Διάλυμα ή διαλύματα απαραίτητο για την παρασκευή εναιωρημάτων ερυθροκυττάρων για τον έλεγχο του φαινότυπου ή/και της συμβατότητας με την τεχνική των μικροσωληναρίων γέλης Κάρτες με πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό (anti-igg+anti-c3d) για την δοκιμασία: 1.έμμεσης Coombs (α.screening, β panel) ()- δεν μπορει να υπολογισθει με ακριβεια-είναι αναλογο/α των εξετασεων που θα πραγματοποιηθο υν 1.ΕΞΕΤΑΣΗ (a.3 ΣΤΗΛΕΣ screening /b.12 στήλες για panel) EDMA GR code Σ υ μ β α τ ό τ η τ α ς 2. εξέταση: 1 στήλη 3. EDMA GR code ά μ ε σ η ς Coombs με την 3. εξέταση: 1 στήλη

11 76 1α. EDMA β. EDMA Κάρτες NaCl (ουδέτερη) για την δοκιμασία: 1.έμμεσης Coombs με την τεχνική γέλης, που χρησιμοποιείται στο ένζυμο (α.screening, β.panel) 9 1.ΕΞΕΤΑΣΗ (a.3 ΣΤΗΛΕΣ screening / b.12 στήλες για panel) 2. EDMA GR code Σ υ μ β α τ ό τ η τ α ς 2. εξέταση: 1 στήλη 77 EDMA Κάρτες γέλης για πλήρη διασταύρωση (A-B-D-ENZ-AHG- AHG) 1κάρτα=1 εξέταση Κάρτες γέλης ANTI- A EDMA ερυθρα αναστροφης ομαδας ΑΒΟ,3 κυττάρων Α1-Β-Ο 0,8% με την EDMA EDMA Κάρτες γέλης ANTI-H Κάρτες γέλης ANTI-D και D(u) ερυθροκύτταρα γνωστής αντιγονικής σύστασης 3 κυττάρων για την ανιχνευση μη αναμενομενων αντιερυθροκυτταρικων αντισωματων με την τεχνικη γελης σε δοκιμασια εμμεσης COOMBS Kit 3x10 ml των 200 εξετάσεων EDMA EDMA ερυθροκύτταρα επεξεργασμενα με παπαινη γνωστής αντιγονικής σύστασης 3 κυττάρων για την ανιχνευση μη αναμενομενων αντιερυθροκυτταρικων αντισωματων με την τεχνικη γελης σε δοκιμασια ενζυμου και θ.περιβαλλοντος ερυθροκύτταρα γνωστής αντιγονικής σύστασης 11 κυττάρων για την ανιχνευση μη αναμενομενων αντιερυθροκυτταρικων αντισωματων με την τεχνικη γελης σε δοκιμασια εμμεσης COOMBS Kit 3x10 ml των 200 εξετάσεων Kit 11x4 ml των 80 εξετάσεων

12 86 87 EDMA EDMA ερυθροκύτταρα επεξεργασμενα με παπαινη γνωστής αντιγονικής σύστασης 11 κυττάρων για την ανιχνευση μη αναμενομενων αντιερυθροκυτταρικων αντισωματων με την τεχνικη γελης σε δοκιμασια ενζυμου και θ.περιβαλλοντος σύστασης Ι-αρνητικά κύτταρα για επιβεβαίωση ειδικότητας του αντι-i(νόσος ψυχροσυγκολλητινών) 10 Kit 11x4 ml των 80 εξετάσεων Fl EDMA GR code EDMA GR code Προσδιορισμός Rh (D) weak με την μέθοδο της τεχνικής γέλης Κάρτες με μονοδύναμο αντισφαιρινικό ορο IGG για διενεργεια εμμέσου coombs fl 5ml 100 εξετάσεις 1στηλη = 1 εξέταση Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΟΚΕΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ με ΣΤΗΛΕΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ Σε HMIAYTOMATO ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ Κασέτες για τον έλεγχο ΑΒΟ-RhD με ανάστροφη ομάδα και control (COMBO ABO Rh-D) Ερυθροκύτταρα Α1, Α2, Β,Ο για την εκτέλεση της ανάστροφης ομάδα αίματος Ομάδα αίματος - Rhesus (Anti A,B,D) για στήλες αιμοσυγκόλλησης. Κασέτες για το έλεγχο C-c-E-e-Kell ΕΞΕΤΑΣΗ (ΚΑΣΕΤΑ) ΚΙΤ των 2 x 3ml ΕΞΕΤΑΣΗ (ΚΑΣΕΤΑ) ΕΞΕΤΑΣΗ (ΚΑΣΕΤΑ) Κασέτες για ταυτοποίηση αντισωμάτων επεξεργασμένων με φισίνη (ουδέτερη) (NEUTRAL) Κασέτες με πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό Coombs για έμμεση Coombs και συμβατότητα (ANTI HUMAN POLYSPECIFIC) Κασέτες για συμβατότητα στο περιβάλλον (REVERSE) ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

13 Διάλυμα χαμηλής ιονικής ισχύος για τις ΤΕΣΤ Coombs με την τεχνική των μικροστηλών αιμοσυγκόλλησης (BLISS) Ερυθροκύτταρα ελέγχου ( που να αποτελείται από 3 δείγματα ερυθροκυττάρων μη επεξεργασμένων με ένζυμο) για έμμεση Coombs σε κασσέτα μικροσφαιριδίων ομόζυγα στα συστήματα Rhesus, Duffy, Kidd, M & S και 3 δείγματα ερυθροκυττάρων ίδιας αντιγονικής σύστασης επεξεργασμένα με φισίνη, 0,8% Panel ερυθρών για ταυτοποίηση ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων που να περιλαμβάνει 11 δείγματα ερυθροκυττάρων μη επεξεργασμένα με ένζυμο και 11 δείγματα ερυθροκυττάρων ίδιας αντιγονικής σύστασης επεξεργασμένα με φισίνη, 0,8% Κασέτες με στήλες αιμοσυγκόλλησης με αντι- IgG ορό και συμπλήρωμα για άμεση Coombs 11 ΚΙΤ των 3 x10ml ΣΕΤ ΣΕΤ (22 X3ML) 101 Κασέτες με στήλες αιμοσυγκόλλησης με μονοδύναμο αντι- IgG ορό 102 ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΟΚΕΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 103 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ομάδων αίματος ABO+Rh (4 κύκλοι ετησίως) 104 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος συμβατότητας και έμμεσης Coombs (4 κύκλοι ετησίως) 105 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος άμεσης Coombs (4 κύκλοι ετησίως) ΚΙΤ ΚΙΤ ΚΙΤ 4 κύκλοι ετησίως 4 κύκλοι ετησίως 4 κύκλοι ετησίως

14 106 Αντιδραστήρια για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του ελέγχου των συστημάτων ΑΒΟ- RhD και Kell για τεχνική σωληναρίου και αναλυτές ομάδων αίματος 12 ΚΙΤ 12 κύκλοι ετησίως ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Να αναγράφεται: 1. Η επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Ο προσφέρων οφείλει, με ποινη απόρριψης, να αναφέρει τη χώρα προέλευσης των αντιδραστηρίων και το εργοστάσιο κατασκευής. 2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως, αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωσικό προιόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 3. Ο κωδικός της παρτίδας και η ημερομηνία μέχρι την οποία το προιόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 4. Οι ενδεδειγμένες συνθήκες αποθήκευσης, προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 5. Οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να είναι ανάλογες του αιτούμενου όγκου εξετάσεων. 6. Τα αντιδραστήρια να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως. 7. Τα προιόντα θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστο της συνολικής διάρκειας ζωής τους. 8. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προιόντος προ της λήξεώς του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσας ποσότητας. 9. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές. 10. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται. 11. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά. 12. Η προσφορά να αναφέρει τις ποσότητες των συμπληρωματικών υλικών (βαθμονομητές- calibrators, πρότυποι οροι- controls, αραιωτικά διαλύματα, ρυθμιστικά διαλύματα, πλυστικά διαλύματα) που θα απαιτηθούν να αγοραστουν για το ζητούμενο αριθμό των εξετάσεων για ένα χρόνο, για την εξαγωγή ασφαλούς αποτελέσματος. 13. Τα προιόντα να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη σήμανση CE και οι τεχνικες προδιαγραφές να είναι σύμφωνες με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ- ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 1. Να είναι άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητά τους και αφετέρου από τον τίτλο τους, σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για το Rh ο τίτλος πρέπει να είναι πάνω από 1/32 και για Αnti -Α, Αnti - Β πάνω από 1/128, αντι-c 1/16, αντι-c 1/16, αντι-ε 1/64,anti-e 1/8. Ο τίτλος των αντιορών να πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι μόνο από την προμηθεύτρια εταιρεία και να παραμένει διαπιστωμένα σταθερός μεχρι την τελευταία μερα της ημερομηνίας λήξης. 2. Το Anti-B να μην αντιδρά με το επίκτητο Β. 3. Το Anti-D να προσφέρεται σε δύο τύπους: μονοκλωνικο IgM και μίγμα μονοκλωνικών αντιορών IgG και IgM (DVI αρνητικό ) ώστε να ανιχνεύονται καλύτερα οι υποομάδες D. Το αντι-d να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτείνη. 4. Το Anti- Human πρέπει να έχει δράση ευρέως φάσματος, να μη δημιουργεί αιμόλυση ή συγκόλληση με μη ευαισθητοποιημένα ερυθρά. 5. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραίωση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών 3% σε θερμοκρασία δωματίου ειδικότερα για ΑΒΟ Και Rhesus. 6. Η συγκόληση να πραγματοποειται σε χρόνο <2 min. 7. Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης. 8. Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται αντιγόνα με χαμηλή έκφραση και να είναι απαλλαγμένα από μη ειδικά αντισώματα ώστε να αποφεύγονται τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 9. Η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης. 10. Οι αντιοροί αντι-α, αντι-β, αντι-αβ, αντι-d, αντι-c, αντι-c, αντι-ε, αντι-e, αντι-lea, αντι- Leb, αντι-jka, anti- Jkb, να είναι μονοκλωνικοι και να περιέχουν κλώνους που η ποιότητά τους να έχει επιβεβαιωθεί και να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο. 11. Να διατηρούν τη σταθερότητα τους στους 2-8 ο C. 12. Τα αντιδραστήρια που περιέχουν ερυθρά να έχουν διάρκεια ζωής 40 (σαράντα) ημερών. 13. Τα αντιδραστήρια που δεν περιέχουν ερυθρά να έχουν διάρκεια ζωής 1 (ενός) έτους.

15 Η κατακύρωση των συστημάτων ABI-RhD, CcEe, Kidd, Duffy, MNSsP1, πρέπει να κατακυρωθεί ανά σύστημα σε μία εταιρεία (συνολικός μειοδότης ανά σύστημα). 15. Η συγκολλητική τους δράση να συμφωνεί με τα standards της Αιμοδοσίας μας που έχουν τεθεί και με τα οποία είναι εξοικειωμένο το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Αιμοδοσίας και να προστατεύεται η υγεία των μεταγγιζόμενων ασθενών. 16. Επειδή στις τεχνικές χειρός η ακριβής μέτρηση των ποσοτήτων δεν είναι εφικτή, ενώ παράλληλα μικρή ποσότητα παραμένει στους νεκρούς χώρους, γιαυτό, ως προς τους αντιορούς θεωρούμε ότι για κάθε εξέταση απαιτούνται δύο σταγόνες. 17. Για να κατακυρωθούν αντιδραστήρια στα οποία δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στο τμήμα μας, θα πρέπει αυτά να δοκιμασθούν από πριν σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων. 18. Να έχουν έγκριση από τον Οργανισμό FDA ή από το Ινστιτούτο PPaul Erlich. 19. Να υπάρχει εμπειρία από τη χρήση τους τόσο σε μεγάλες Αιμοδοσίες της Ελλάδος όσο και της Ευρωπαικής Ένωσης ή των ΗΠΑ, που να αποδεικνύεται από συννημένο πελατολόγιο και δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. 20. Να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό έγγραφομε οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 21. Να παρέχεται το πλήρες φάσμα των αντιδραστηρίων. 22. Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση αντιδραστηρίων για αξιολόγηση. 23. Να έχουν CE mark (declaration of conformity), πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και πιστοποιητικο ISO μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΓΕΛΗ Β1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΗΣ Η τεχνική μικρομεθόδου γέλης (gel test) πρέπει να είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό των ζητούμενων δοκιμασιών και να πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω: 1. Τα αντιδραστήρια να είναι ανθρώπειας (human) ή μονοκλωνικής προέλευσης. Τα αντιδραστήρια ομάδων αίματος και Rhesus να είναι μονοκλωνικής/ ανθρώπειας προέλευσης προκειμένου να ανιχνεύονται οι υποομάδες ABO και Rh D weak. Το σύστημα να διαθέτει στήλη control. 2. Να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 3. Να δίνουν καθαρές και σταθερες αντιδράσεις. 4. Να μη δίνουν ψευδείς αντιδράσεις και τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα. 5. Τα αντιδραστήρια, οι κάρτες και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσεως τουλάχιστο 1 έτους. 6. Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 30ημερών. 7. Οι αντιοροί να είναι ενσωματωμένοι (όρος απαράβατος) να είναι υψηλής ευαισθησίας, επαναληψιμότητας και άριστης ποιότητας. 8. Να διαθέτει έλεγχο ποιότητας της μεθόδου και του εξοπλισμού. 9. Να προσφέρονται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια (επί ποινής αποκλεισμού) ώστε να υπάρχει ομοιογένεια 10. Να προσφέρονται διαλύτες και ό,τι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων. 11. Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ελλάδα και να αποδεικνύεται με επισυναπτόμενο πελατολόγιο και βιβλιογραφία. 12. Να κατατεθεί συμμετοχή σε έγκυρο σχήμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 13. Απαραίτητα να υπάρχει σήμανση CE και πιστοποιητικά CE, ISO. 14. Η εταιρεία ή οι εταιρείες στις οποίες θα κατακυρωθούν τα αντιδραστήρια αυτά, θα πρέπει να προσφέρουν ημιαυτόματο συνοδό εξοπλισμό που να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Φυγόκεντρο με κεφαλή που κάθε μια θέση δέχεται μια κάρτα. Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι εκ των προτέρων ρυθμισμένα με ακρίβεια. Να λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt. Η κεφαλή της φυγόκεντρου να διαθέτει τουλάχιστον 24(είκοσι τέσσερις) υποδοχείς. Ο χρόνος και η ταχύτητα να εμφανίζονται στην οθόνη. Να υπάρχει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος της φυγοκέντρησης. Να διαθέτει άμεση τεχνική υποστήριξη. Επωαστήρας για επώαση καρτών σε θερμοκρασία 37 ο C, η οποία να είναι ελεγχόμενη ηλεκτρονικά και να λειτουργεί με ρεύμα 220 Volt. Ο χρόνος και η θερμοκρασία να εμφανίζονται οπτικά σε οθόνη. Στο τέλος της επώασης να υπάρχει ηχητικό σήμα. Να διαθέτει άμεση τεχνική υποστήριξη. Δοσομετρητές επαναλαμβανόμενης διανομής σταθερού όγκου ανάλογου με αυτόν που απαιτείται για την παρασκευή των εναιωρημάτων (τουλάχιστο δύο τεμάχια). Να διαθέτει άμεση τεχνική υποστήριξη. Αυτόματη πιπέτα που να αποδίδει επαναλαμβανόμενο πιπετάρισμα με δυνατότητα ρύθμισης συγκεκριμένου όγκου. Υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ρυθμίσεις όγκου 10μL, 25μL και 50μL. Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη ρυγχών μιας χρήσεως. Να διαθέτει άμεση τεχνική υποστήριξη.

16 14 Β2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ a. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ MΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ Το σύστημα πρέπει να αποτελείται από τα κάτωθι: 1. Μία Φυγόκεντρο καρτών γέλης (Centrifuge). Να διαθέτει κεφαλή φυγοκέντρου με 24 υποδοχές για κάρτες. Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι εκ των προτέρων ρυθμιζόμενα με ακρίβεια (905/910 rpm/10') και να εμφανίζονται οπτικά σε οθόνη. Να υπάρχει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος της φυγοκέντρησης. 2. Έναν Eπωαστήρα καρτών γέλης (Incubator). Να διαθέτει 24 θέσεις επώασης για κάρτες και σωληνάρια σε θερμοκρασία 37 C, η οποία να είναι ελεγχόμενη ηλεκτρονικά. Ο χρόνος και η θερμοκρασία να εμφανίζονται οπτικά σε οθόνη. 3. Ένα Στατώ καρτών. Στατώ καρτών και σωληναρίων από plexiglass. 4. Δύο Δοσομετρητές (2) (Dispensors). Οι Δοσομετρητές να είναι επαναλαμβανόμενης διανομής σταθερού όγκου 0.5 ml και 1.0 ml για τα διαλύματα, και να δέχονται φιαλίδια των 100ml, 500ml. 5. Μία Αυτόματη Πιπέττα (Pipettor). Η πιπέττα να είναι αυτόματη, με επαναλαμβανόμενο πιπεττάρισμα για 10-12,5μl, 25μl, 50μl. Να είναι μικρού βάρους, ώστε να γίνεται ο επαναλαμβανόμενος χειρισμός με ευκολία. Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη ρυγχών μιας χρήσεως. b. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΩΝ Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος για εκτέλεση των παρακάτω εξετάσεων: προσδιορισμός ΑΒΟ ομάδων και υποομάδων αίματος, πλήρης φαινότυπος Rhesus, ανάστροφη ομάδα, διασταύρωση αίματος δότη-λήπτη, επιβεβαίωση ομάδων αίματος ABD, προσδιορισμός μεμονωμένων και συνδυασμένων αντιγόνων πλέον των ΑΒΟ/Rh, έλεγχος και ταυτοποίηση αντισωμάτων άλλοι έλέγχοι σε κάρτες μικρομεθόδου γέλης με ενσωματωμένους αντιορούς ή παραχωρούμενους ξεχωριστά. 1. Να είναι εύκολος στην χρήση. 2. Να έχει υψηλή ταχύτητα, ανάλογα με τον συνδυασμό των ζητουμένων εξετάσεων 3. Να έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα 4. Ο αναλυτής να είναι ολοκληρωτικά ελεύθερος χρήστη μετά το αρχικό στάδιο τοποθέτησης των δειγμάτων 5. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και τυχαίας προσπέλασης (Random Access). 6. Να διαθέτει υψηλή χωρητικότητα τουλάχιστον 48 δειγμάτων και ακρίβεια τοποθέτησης (να μην είναι δυνατόν να τοποθετηθούν ανάποδα) των ειδικών αντιδραστηρίων και να έχει σύστημα ειδοποίησης 7. Να διαθέτει δοχείο αποβλήτων μεγάλης χωρητικότητας ή δυνατότητα απόρριψης στο αποχετευτικό του Νοσοκομείου 8. Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα καθορισμού δειγμάτων σε προτεραιότητα. 9. Να δέχεται διαφορετικούς τύπους δειγμάτων αίματος (πχ συμπυκνωμένα ερυθρά, ολικό αίμα, ορό, πλάσμα, εναιώρημα ερυθρών 5%, 0,8%) 10. Να έχει αυτόματη αναγνώριση πήγματος αίματος. 11. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης προγράμματος εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου 12. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα bar code για αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων 13. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων με ενημέρωση του χρήστη. 14. Να μην χρησιμοποιεί αναλώσιμα (θήκες εναιωρημάτων, μαγνητάκια ανακίνησης ερυθρών). 15. Να υπάρχει σύστημα καθαρισμού απολύμανσης της πιπέττας δειγματοληψίας 16. Να ξαναχρησιμοποιεί τις κάρτες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως.

17 Να διαθέτει μεθοδολογία υποστήριξης όλων των εξετάσεων (φυγοκέντρηση, επώαση), ακρίβεια μετρήσεων, υψηλή ανάλυση εικόνας και διαβάθμιση αποτελεσμάτων από ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ έως 4+, καθώς και ειδικές ενδείξεις (π.χ μεικτός πληθυσμός, αιμολυμένο δείγμα) 18. Το πρόγραμμα να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. να είναι φιλικό προς τον χρήστη, με οθόνες βοηθείας σε κάθε σημείο του MENU 19. Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσμάτων με δυνατότητα παρέμβασης σε αυτά. 20. Να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει ο χρήστης και συνδυασμό εξετάσεων για την οικονομία του χρόνου 21. Να υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης καρτών που χρειάζονται επανέλεγχο από τον χρήστη 22. Να συνδέεται με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή της Αιμοδοσίας (LIS) για την αμφίδρομη διακίνηση αρχείων (το κόστος σύνδεσης θα βαρύνει τον προμηθευτή) 23. Να παρέχεται η δυνατότητα καθημερινού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 24. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και ειδοποίησης του χρήστη 25. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης στατιστικών αναλύσεων και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων και ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας, ο οποίος θα συνοδεύει τον αναλυτή 26. Να προσφερθούν απαραίτητα όλα τα ζητούμενα είδη εξετάσεων. 27. Να συνοδεύεται από ανορθωτή τάσεως (UPS) που θα βαρύνει τον προμηθευτή 28. Η κατανάλωση υλικών για έκπλυση του αναλυτή και κάθε συνοδό υλικό για τη λειτουργία του θα προσφερθεί συγχρόνως. 29. Το service, η συντήρηση, οι επισκευές, οι αντικαταστάσεις μερών (μηχανικών ή ηλεκτρονικών ) και τα αναλώσιμα, πέραν των αναφερομένων στην προσφορά θα βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό δωρεάν στο χώρο του Νοσοκομείου 30. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη για εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων του αναλυτή στο εξωτερικό. 31. To σύστημα να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το CE σύμφωνα με την περί In Vitro Διαγνωστικών οδηγία 98/79/EC και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO. Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - Οι στήλες να έχουν ενσωματωμένους τους αντιορούς για τον έλεγχο των ομάδων αίματος, για την εκτέλεση συμβατότητας και τις δοκιμασίες Coombs. - Οι αντιοροί πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, υψηλής ευαισθησίας και να μη δημιουργούν ψευδείς αντιδράσεις. - Να είναι εγκεκριμένοι από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. - Να χρησιμοποιούνται ως φίλτρα συγκράτησης των συγκολλημένων ερυθρών αδρανή μικροσφαιρίδια. - Να έχουν διάρκεια χρήσης, οι κάρτες και διαλύματα μεγαλύτερη του1έτους και τα ερυθρά τουλάχιστον 30 ημέρες. - Να υπάρχει πλήρης γκάμα των αντιδραστηρίων. -Το εναιώρημα ερυθροκυττάρων που χρησιμοποιείται στη μέθοδο, να παρασκευάζεται με φυσιολογικό ορό και να μην απαιτούνται ειδικά διαλύματα παρασκευής. - Τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα να είναι ξεκάθαρα, σταθερά, αντικειμενικά και να μην δίνουν ψευδείς αντιδράσεις. - Να έχουν άδεια κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρώπης και απαραίτητα σήμανση CE και πιστοποιητικά CE και ISO. Να είναι εγκεκριμένα από το FDA. Σε σχέση με τις τεχνικές στο σωληνάριο, να διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : - Να είναι πιο αντικειμενική στο διάβασμα. - Να είναι ταχύτερη μέθοδος. - Να καταργεί το πλύσιμο των ερυθρών στις τεχνικές Coombs. - Να είναι σταθερή αντίδραση και να διαρκεί αρκετές ώρες. - Να είναι ασφαλέστερη για το προσωπικό, να μειώνει την επαφή του χρήστη με τα δείγματα αίματος. Γ2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ Φυγόκεντρος Καρτών - Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι ρυθμισμένα με ακρίβεια - Η κεφαλή της φυγόκεντρου να διαθέτει τουλάχιστον 12(δώδεκα) υποδοχείς - Ο χρόνος και η ταχύτητα να εμφανίζονται στην οθόνη. - Να υπάρχει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος της φυγοκέντρησης

18 16 - Να διαθέτει άμεση τεχνική υποστήριξη Επωαστήρας Καρτών - Επώαση τουλάχιστον 12 καρτών στους 37ο C. Η θερμοκρασία να ελέγχεται ηλεκτρονικά - Ο χρόνος και η θερμοκρασία να εμφανίζονται οπτικά σε οθόνη. - Στο τέλος της επώασης να υπάρχει ηχητικό σήμα. Ηλεκτρονική πιπέττα επαναληπτική και επαναφορτιζόμενη - Να έχει τη δυνατότητα παρασκευής εναιωρήματος ερυθρών. - Να έχει έτοιμα προγράμματα για προσθήκη αντιδραστηρίων και δειγμάτων με τους όγκους που χρησιμοποιούνται στα test. Υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ρυθμίσεις όγκου 10μL, 25μL και 50μL. Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη ρυγχών μιας χρήσεως. Να διαθέτει άμεση τεχνική υποστήριξη Στατώ Καρτών - Στατώ για κάρτες και σωληνάρια Γ3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΛΩΝ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ Πλήρως αυτόματος αναλυτής για προσδιορισμό ΑΒΟ/ Rh ομάδων αίματος, συμβατοτήτων, επιβεβαίωση ομάδων αίματος, πλήρη φαινότυπο Rh (D-C-c-E-e) και Kell, ανίχνευσης αντισωμάτων και εξέτασης Coombs. 1. Να στηρίζεται στην τεχνική μικροστηλών αιμοσυγκόλλησης με μικροσφαιρίδια. 2. Να λειτουργεί χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση χειριστή και να προσφέρει δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας. 3. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και τυχαίας προσπέλασης (random access). 4. Να μπορεί να δέχεται επείγοντα δείγματα που θα μπορούν να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Η προσπέλαση του αναλυτή για προγραμματισμό νέων εξετάσεων και τοποθέτηση των αντίστοιχων δειγμάτων να μην υπόκειται σε περιορισμούς. 5. Η ευαισθησία των εξετάσεων που εκτελεί να είναι τουλάχιστον ίδια με εκείνη της κλασσικής τεχνικής. 6. Να δέχεται διαφορετικους τύπους δειγμάτων (ορό, πλάσμα, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, ολικό αιμα, εναιώρημα ερυθρών). 7. Να δέχεται διαφορετικούς τύπους σωληναρίων χωρίς περιορισμό. 8. Να μπορεί να αναγνώσει bar code για αυτόματη εισαγωγή της ταυτότητας του δείγματος. 9. Να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του τμήματος ή του νοσοκομείου για την αμφίδρομη διακίνηση αρχείων. 10. Να διαθέτει χώρο αποθήκευσης αντιδραστηρίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και αποθήκες αποβλήτων. 11. Να ενημερώνεται συνεχώς για το διαθέσιμο απόθεμα και την ημερομηνία λήξεως και να ενημερώνει το χρήστη σε περίπτωση που το διαθέσιμο απόθεμα δεν είναι αρκετό για τις ζητούμενες εξετάσεις. 12. Η συντήρησή του να είναι εύκολη και σύντομη. 13. Να υπάρχει διετής εγγύηση καλης λειτουργίας. 14. Η εκπαίδευση του χρήστη είναι ευθύνη και υποχρέωση του προμηθευτή. 15. Η κάθε προσφορά να συνοδεύεαι από βιβλιογραφικά στοιχεία, δημοσιευμένα σε έγκυρα περιοδικά. 16. Να αναφερθεί υποχρεωτικά εάν οι ανωτέρω αναλυτές έχουν δυνατότητα εκτέλεσης και άλλων εξετάσεων εκτός των ανωτέρω. Σε περίπτωση καταφατική να αναφερθούν οι εξετάσεις αυτές. Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Απαιτείται ανεξάρτητο control από ολικό αίμα για τον έλεγχο των ομάδων αίματος ΑΒΟ (ευθεία/ ανάστροφη), RhD, φαινότυπου και Kell, τόσο για μεθόδους υγρής φάσης (πλάκα) όσο και για μεθόδους παθητικής αιμοσυγκόλλησης. 2. Απαιτείται μια σειρά γνωστών ορών, συμπεριλαμβανομένων και οριακά θετικών δειγμάτων για τον σύγχρονο έλεγχο στις εξετάσεις ρουτίνας της Αιμοδοσίας. 3. Να έχουν άδεια κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρώπης και απαραίτητα σήμανση CE και πιστοποιητικά CE και ISO. 4. Προσκόμιση πελατολογίου. Δ2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για την διασφάλιση της ποιότητας απαιτείται συμμετοχή σε ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας που να περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις : Ομάδα αίματος ΑΒΟ και Rh Άμεση Coombs Aνίχνευση και ταυτοποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων και αντιγόνων. Δοκιμασία συμβατότητας 1. Το πρόγραμμα να αποτελείται από 3-4 κύκλους ετησίως. 2. Να παρέχεται άμεση και πλήρης υποστήριξη από πιστοποιημένο επιστημονικό Προσωπικό.

19 17 3. Ο οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και πιστοποιημένος με ISO 9001 : 2008 και να είναι διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC : Να δοθεί πελατολόγιο 5. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στον επαρκή αριθμό συμμετεχόντων στο σχήμα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του: 1. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αναλώσιμα και ανταλλακτικά (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος, και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 2. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος, ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κλπ.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. 3. Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος τεκμηριωμένη με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής. 4. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα) σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς. 5. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα παραδώσει και βεβαίωση του Οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό σειράς, S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία. 6. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 7. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα ορισθεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. 8. Συμμόρφωση CΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητικήσυμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής. 9. Περιγραφή των οδηγιών χρήσης και συντήρησης του μηχανήματος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 10. Ενημερωτικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (MANUAL) για το συγκεκριμένο σύστημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. 11. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει το μηχάνημα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 12. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος ή μηχανήματος για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό (serial number), ο οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων. 13. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, χωρίς επιβάρυνση της υπηρεσίας. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι από 1 έως 5 ημέρες, ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής. 14. Έγγραφη εγγύηση δήλωση για τη δυνατότητα υποστήριξης χωρίς την επιβάρυνση της υπηρεσίας (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση, κλπ) σε ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αντίστοιχου εργαστηρίου. 15. Πιστοποιητικά απαραίτητα για ISO. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. 2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση κατά την παράδοση των αντιδραστηρίων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ αυτόν μηχάνημα: 2.1. Έγγραφη εγγύηση-καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο Εργοστασιακό Αριθμό (Serial

20 18 Number), ο οποίος θα αναγράφεται στην σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή το ισοδύναμο των tests που έχουν καταστραφεί λόγω της απότομης διακοπής λειτουργίας (βλάβης) του αναλυτή, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το εργοστάσιο και αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλμάτων του αναλυτή. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη τόσο για τις εργάσιμες ημέρες όσο και για τις αργίες και λήγει με την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τις τέσσερις (4) ώρες. Ο προμηθευτής οφείλει για τις εξετάσεις, που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και για το διάστημα που το μηχάνημα θα μείνει εκτός λειτουργίας (μέγιστο 4 ώρες) να έχει μεριμνήσει για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών (εφεδρικός αναλυτής, συντήρηση τυχόν υπαρχόντων αναλυτών ή άλλος τρόπος). Ο τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς. Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας του αναλυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τέσσερις (4) ώρες, όπως αναφέρεται ανωτέρω, άλλως ο προμηθευτής υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 30 /ώρα επιπλέον καθυστέρησης για το πρώτο 24ωρο. Αν ο αναλυτής παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την παρέλευση του πρώτου 24ώρου, η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται (60 /ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, οργάνου ή συσκευής, χωρίς την επιβάρυνση της υπηρεσίας. 3. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Ο μακροσκοπικός Έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση: 3.1. Της καλής καταστάσεως από άποψη εμφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική. 4. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) ημέρα έως πέντε (5) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 5. Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέμενου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί σε δουλειά ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από την υπηρεσία. Στο διάστημα αυτό να γίνει έλεγχος της επαναληψιμότητας και ανάκτησης των μεθόδων, με ευθύνη της εταιρείας και να συγκριθούν τα αποτελέσματα εάν συμφωνούν με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρείας. Προσοχή: Η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται με ηλεκτρονικό αρχείο που θα περιέχει τα ανωτέρω αρχεία σε μορφή Excel.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 61/Π/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 61/Π/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 14564 Πληρ. : Ε. ΒΛΑΧΟΥ Τηλ.: 210 3501545 FAX: 210-80.03.298

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 17/03/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 2690 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-09-2014 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 1274/2-07-2013 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΣΤ 1 Ηλεκτροφόρηση ορού σε gel 1440 2 Ανοσοκαθήλωση ορού σε gel 280 3 Ανοσοκαθήλωση ούρων (για κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:4996/18-3-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:196/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης είναι 20000, και αφορά 1(έναν) αναλυτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης είναι 20000, και αφορά 1(έναν) αναλυτή. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 1-2017 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 1681 / 15-11-2016 Πράξη του Διοικητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. α)αντιδραστηρια ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 1 Ιουλίου 2016 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 4350 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά Τηλέφωνο: 24673

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟ Ο ΓΕΛΗΣ Κωδικός Αριθμός είδους CPV33696200-7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13.03.01 Περιγραφή Είδους CPV «Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ» (Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) Η τεχνική μεθόδου οφείλει να: Έχει υψηλή ασφάλεια, ευαισθησία, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Δεν δίνει ψευδείς αντιδράσεις. Διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Είδους CPV είδους CPV 33696100-6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 120/ Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων.

ιακήρυξη 120/ Χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων. ιακήρυξη 120/2013 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/353/182271/Σ.1113/18 Ιουλ 2013/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΑΙΚ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ή Μ.ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΤΗΛ. 2132028509 ΦΑΞ 210-5551515 14PROC002057963 2014-05-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας ( Βασικές Αρχές Εξετάσεις Ανοσοαιματολογίας ) ΑΡΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΖΑΝΕΙΟ 1 Ανοσοαιματολογία Βασικές Αρχές Η μελέτη των αντιγόνων που εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV )

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:197/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18661/2-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 14PROC002319837 2014-10-02 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αρ. πρ. 754/26-02-2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ) 1. Ο αναλυτής να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές:

Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: Architect i2000sr Ο αναλυτής Architect i2000sr ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο από τον κάθε προμηθευτή να προσφερθούν όλες οι εξετάσεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία. Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Μετάγγιση σε Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία Ζωή Μπεζιργιαννίδου, Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Περιστατικό Άνδρας 70 ετών Αρτηριακή Υπέρταση Β-ΧΛΛ διαγνωσθείσα από 6 μήνου Εισάγεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ισχύουν για όλα τα είδη αντιδραστηρίων): ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ 1. Ο προσφέρων οφείλει, με ποινή απόρριψης, να αναφέρει τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. εξοπλισµό» ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. εξοπλισµό» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Αρ.Πρωτ.: 21101/4-11-2015 ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 4/10/2016 Αριθμ. πρωτ.: 28730

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» ΠΠΥΦΥ 2014 ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΣ: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 4/10/2016 Αριθμ. πρωτ.: 28732

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και την κείμενη νομοθεσία, η αρμόδια επιτροπή προέβει στη σύνταξη των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και την κείμενη νομοθεσία, η αρμόδια επιτροπή προέβει στη σύνταξη των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 20-04-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1 ης δημόσιας διαβούλευσης επί των

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ).

Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Νεογνό ομάδας ΑΒ(+) με ασθενή έκφραση στο Β γεννήθηκε από μητέρα που με το συνήθη έλεγχο είχε ταυτοποιηθεί ως Ο( ). Ζ.Μπεζιργιαννίδου Επιμ.Α Κέντρο Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης ΑΒΟ Rhesus Νεογνού Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη 26-07-2016 Αρ. Πρωτ :6013 Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax e-mail : :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 15/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 15/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 15/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/10/180463/Σ.78/23 Ιαν. 2015/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 16/2/2016 Αριθμ.πρωτ.: 4782

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ.5290/28-4-2016 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» TMHMA ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΙΓΙΚΟ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Η 1 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ.: 115 27 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ιωάννινα 02-10 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ. 17105 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Ο υπό προμήθεια αναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,,

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,, Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2016 ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι,, Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ Παρουσίαση Περιστατικών ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πειραιάς Περίπτωση 1 Άνδρας ετών 83, κάταγμα, ορθοπεδική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 215/25-02-2015 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα).

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ θετικότητας αμέσου Coombs λόγω αυτοαντισώματος και θετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

68/2014 CPV: , :00

68/2014  CPV: , :00 ιακήρυξη 68/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Ηθµός ιάλυσης CPV:33181200-4) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461-2313304463

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 5904/

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 5904/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 5904/1-4-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 23/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 65/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 65/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 65/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 31/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 31/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΑ: Β43Φ469078-Ρ3Ι ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΕ Υ ΤΗΣ 7 ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ: Α. Αυτόµατος Αιµατολογικός αναλυτής (τύπου Α ) για τη γενική αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220V. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής της τελευταίας 5ετίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ Η εμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ Η εμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ Η εμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» Φλεσιοπούλου Ιωάννα Νοσηλεύτρια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ø Ο σημαντικότερος σταθμός στην ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.ηλίου (Δ.3006.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 946ΡΟΡΡ3-9Μ0 Αρ.Πρωτ.: 458/06.02.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό για το βιοπαθολογικό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Architect ci4100 Ο αναλυτής Architect ci4100 ανταποκρίνεται στις παρακάτω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: 1. Είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 18/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 5.700,00, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 4989/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 4989/ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Κηφισιά 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 4989/18-3-2016 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ,Ι.ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21102/4-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ( ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ )CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ( ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ )CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20656/04-12-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-11-13 Αριθμ. Πρωτ.:32860 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

(CPV 33181100)». 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης.

(CPV 33181100)». 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 12/01/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Αιμοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Πίνακας 1. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Πίνακας 1. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚEΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στον προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ Πίνακας 1. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α Είδος Εξέτασης- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ 1 AntiHAV(Total) 300 2 Anti-HAV (IgM) 100 3 HbsAg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : Γκάτσος Χρήστος Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθ.πρωτ.: 3508/24-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική συνεδρία. Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Διαδραστική συνεδρία. Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Διαδραστική συνεδρία ανοσοαιματολογίας Δρ Ελισάβετ Ι Γρουζή Δρ Ελισάβετ Ι. Γρουζή Αιματολόγος Συντ. Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 η Ερώτηση Η δοκιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα Αρ. Πρωτ

Λάρισα Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α Βιοχημικός αναλυτής VITROS DT 60 (Τεχνικές προδιαγραφές ως Παράρτημα Α)

ΟΜΑΔΑ Α Βιοχημικός αναλυτής VITROS DT 60 (Τεχνικές προδιαγραφές ως Παράρτημα Α) Ανήκει στο Φ.646.1/36/13/Σ.4964 /03-09-13//NNA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ(Συμφωνία-Πλαίσιο) Νο36/13 ΟΜΑΔΑ Α Βιοχημικός αναλυτής VITROS DT 60 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 γ GGT ΑΧΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 21/4/2016 Αριθμ. πρωτ.: 11882

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. συνοδό εξοπλισµό» ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. συνοδό εξοπλισµό» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Αρ. Πρωτ.: 3015/15-02-2016 ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ A1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ RPR 1) Το αντιγόνο RPR περιέχει μικροσωματίδια άνθρακα ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα