Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Διαχειριστής Συστήματος») στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α179/ ) καταρτίζει τον παρόντα Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος»). Η παρούσα κωδικοποίηση των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σε ένα ενιαίο κείμενο δεν έχει καμία κανονιστική ισχύ ούτε μπορεί να γίνει βάση άντλησης οποιονδήποτε δικαιωμάτων. Λαμβάνει χώρα με μόνο σκοπό την πρακτική διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχέσεις των αντισυμβαλλομένων και τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων διέπονται αποκλειστικά από τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος όπως εκάστοτε τροποποιείται. ii

3 ΤΜΗΜΑ I... 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 1 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας... 5 Άρθρο Μητρώο Μονάδων... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ... 8 Άρθρο Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας... 8 Άρθρο Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας... 8 Άρθρο Διαφάνεια Εχεμύθεια... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο Φιλική Διευθέτηση Διαφορών Άρθρο Διαιτησία ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου και περιπτώσεις σημαντικών Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Άρθρο Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Άρθρο Στοιχεία που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος στον Λειτουργό της Αγοράς Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας Άρθρο iii

4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης Άρθρο Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΩΣΗ TEXNΙΚOOIKONOMIKΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Άρθρο Αποδοχή και Απόρριψη Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από τον Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Τεχνικά Στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Άρθρο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως Άρθρο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου Άρθρο Μελέτη προσδιορισμού συντελεστών απωλειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και των Αναγκών Εφεδρειών Άρθρο Πρόβλεψη Φορτίου Άρθρο Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος Άρθρο Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος Άρθρο Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο Προδιαγραφές και Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Άρθρο Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Διαχειριστή και τον Λειτουργό της Αγοράς Άρθρο Επικοινωνία Διαχειριστή του Συστήματος, Λειτουργού της Αγοράς και Συμμετεχόντων Άρθρο Υποστήριξη Συμμετεχόντων Άρθρο Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Άρθρο Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία του προσωπικού του Διαχειριστή του Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ Άρθρο Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο iv

5 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Εκκαθάριση Χρεώσεων λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων ΤΜΗΜΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Αντικείμενο Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Υποχρεώσεις κατόχων άδειας παραγωγής στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Κανόνες Διαδικασίας Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Αντικείμενο της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη Διαδικασία Κατανομής Άρθρο Δηλώσεις Φορτίου και Προσφορές Έγχυσης του Διαχειριστή Συστήματος Άρθρο Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των κατόχων άδειας παραγωγής Άρθρο Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εκπροσώπων Φορτίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Δεδομένα Προγράμματος Κατανομής Άρθρο Υπολογισμός τιμής προσφοράς ενέργειας εκτάκτως διαθέσιμων Μονάδων Άρθρο Μεθοδολογία συνεκτίμησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου Άρθρο Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής Άρθρο Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Εντολές Κατανομής Άρθρο Έκδοση Εντολών Κατανομής Άρθρο Περιεχόμενο των Εντολών Κατανομής Άρθρο Αποστολή των Εντολών Κατανομής Άρθρο Υποχρέωση συμμόρφωσης των κατόχων άδειας παραγωγής προς τις Εντολές Κατανομής Άρθρο Μη Συμμόρφωση με Εντολές Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Τήρηση Αρχείου Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Στατιστικά στοιχεία Διαδικασίας Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ v

6 Άρθρο Εγκατάσταση και συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής Άρθρο Σύστημα Επικοινωνιών Άρθρο Ειδικές ρυθμίσεις για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής Άρθρο Υποστήριξη από τον Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Έλεγχος και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Άρθρο Πεδίο εφαρμογής διαδικασίας γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών Άρθρο Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος Άρθρο Πρόσθετα Σημαντικά Περιστατικά Άρθρο Διαδικασία γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών Άρθρο Περιεχόμενο, Τύπος και Διαδικασία Γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο Πεδίο εφαρμογής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Γνωστοποίηση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Ενεργοποίηση Συναγερμού Άρθρο Τύποι Συναγερμού Άρθρο Πρόσθετοι Συναγερμοί Άρθρο Διαδικασίες σε Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Συναγερμού Άρθρο Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου Άρθρο Αποσύνδεση χρήστη Άρθρο Περικοπή Φορτίου Άρθρο Υποχρεώσεις χρηστών σχετικά με την Περικοπή Φορτίου Άρθρο Αποκατάσταση μετά από Περικοπή Φορτίου Άρθρο Πρόσθετες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου για Περικοπή Φορτίου Άρθρο Κυκλική Περικοπή Φορτίου Άρθρο Υποχρέωση ενημέρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος για ενέργειες Περικοπής Φορτίου Άρθρο Αυτόματη Περικοπή Φορτίου Άρθρο Δοκιμή Αποκατάστασης του Συστήματος vi

7 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ορισμός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες Άρθρο Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Ορισμοί Άρθρο Επικουρική Υπηρεσία Στατής Εφεδρείας Ενέργειας - Ορισμός Άρθρο Επικουρική Υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης - Ορισμοί Άρθρο Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήματος Ορισμός Άρθρο Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος - Ορισμοί Άρθρο Διαθεσιμότητα Παροχής, Ετοιμότητα Παροχής και Παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος - Ορισμοί Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος Άρθρο Μέθοδος υπολογισμού Αναμενόμενου Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Ρύθμιση Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Πρόβλεψη Αναγκών Άρθρο Στατή Εφεδρεία Καθορισμός αναγκών Άρθρο Ρύθμιση Τάσης και Ευστάθειας Συστήματος Καθορισμός αναγκών Άρθρο Επανεκκίνηση του Συστήματος Καθορισμός αναγκών Άρθρο Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος Καθορισμός αναγκών και κριτήρια Άρθρο Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Διαθεσιμότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Τήρηση Αρχείου Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία - Υποχρεώσεις Παροχής Άρθρο Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος - Υποχρεώσεις Παροχής Άρθρο Ρύθμιση Τάσης και Ευστάθεια Συστήματος Υποχρεώσεις Παροχής Άρθρο Επανεκκίνηση του Συστήματος Υποχρεώσεις Παροχής vii

8 Άρθρο Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος Υποχρεώσεις Παροχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Άρθρο Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες Άρθρο Κανόνες Υπολογισμού Πληρωμών για Επικουρικές Υπηρεσίες από Κατανεμόμενες Μονάδες Άρθρο Μη Συμμόρφωση με Εντολές Κατανομής Επικουρικών Υπηρεσιών από Κατανεμόμενες Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο Συμβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών Άρθρο Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Άρθρο Συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Γενικοί όροι Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών Άρθρο Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Αντικείμενο διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων Άρθρο Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων Άρθρο Πρόσθετες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων Άρθρο Κατηγορίες Μετρητών Άρθρο Εγκατάσταση Καταχωρημένων Μετρητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Άρθρο Μητρώο Καταχωρημένων Μετρητών Άρθρο Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών Άρθρο Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένου Μετρητή Φορτίου Άρθρο Περιεχόμενο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Άρθρο Χρόνος υποβολής Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Γενικές διατάξεις περί μετρητών και συλλογής μετρήσεων Άρθρο viii

9 Συλλογή μετρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Δεδομένα Μετρήσεων Άρθρο Πιστοποίηση και έλεγχος μετρήσεων Άρθρο Αποτελέσματα πιστοποίησης και ελέγχου μετρήσεων Άρθρο Διόρθωση και εκτίμηση μετρήσεων Άρθρο Προσαρμογή Δεδομένων Μετρήσεων Άρθρο Αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων ΤΜΗΜΑ V ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ορισμοί Άρθρο Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Άρθρο Γενικές Αρχές Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Άρθρο Δεδομένα Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΖΗΤΗΣΗΣ Άρθρο Επεξήγηση Συμβόλων και Μεγεθών Άρθρο Υπολογισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Μονάδες Άρθρο Προσδιορισμός των Αποκλίσεων στις Εισαγωγές και Εξαγωγές Ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων. 138 Άρθρο Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Εκπρόσωπους Φορτίου Πελατών εντός Ελλάδος Άρθρο Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ Άρθρο Μεθοδολογία Υπολογισμού Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης Άρθρο Καταγραφή και Δημοσιοποίηση της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων ή Πιστώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων ή Πιστώσεων για Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και Εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης των Εκπροσώπων Φορτίου Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο ix

10 Υπολογισμός Συμπληρωματικών Πληρωμών ή Χρεώσεων Μονάδων για Μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Αύξηση Παραγωγής Άρθρο Υπολογισμός Συμπληρωματικών Χρεώσεων ή Πιστώσεων Μονάδων για Επιβεβλημένες και Μη Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Μείωση Παραγωγής Άρθρο Ημερήσιες Πληρωμές και Χρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Άρθρο Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Άρθρο Διαδικασία Ημερησίων Πληρωμών και Χρεώσεων και Ενημέρωση Συμμετεχόντων Άρθρο Διαδικασίες Μεταφοράς Κεφαλαίων Άρθρο Διαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερημερίας Συμμετέχοντα Άρθρο Λογαριασμός Αποθεματικού του Διαχειριστή Άρθρο Εκκαθάριση σε Έκτακτες Περιστάσεις Άρθρο Ορισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Άρθρο Λογαριασμοί του Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Λογιστικές Πράξεις Λογαριασμού Προσαυξήσεων Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του Ν.4001/ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-ΙΑ Άρθρο Διευθέτηση Πληρωμών για το Λ-Η Άρθρο Διαχείριση Πλεονάσματος Λογαριασμών Λ-Α, Λ-Β, Λ-Ζ και Λ-ΙΓ Άρθρο Εγγυήσεις ΤΜΗΜΑ VI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Σκοπός Άρθρο x

11 Έτος Αξιοπιστίας Άρθρο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ Άρθρο Ορισμοί Άρθρο Πίνακας Διαθέσιμης Ισχύος Άρθρο Υπολογισμός Διαθέσιμης Ισχύος Άρθρο Κανόνες εφαρμογής μεθόδων υπολογισμού Άρθρο Αντιστοίχιση Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος και ΑΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος Άρθρο Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος Άρθρο Τήρηση Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Έκδοση Άρθρο Καταχώριση ΑΔΙ Άρθρο Τροποποιήσεις - διαγραφή - αναστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Καταχώρηση ΣΔΙ Άρθρο Περιεχόμενο Άρθρο Συναφείς συμφωνίες Άρθρο Μεταβίβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΤΡΩΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Τήρηση Μητρώου ΑΔΙ και Μητρώου ΣΔΙ Άρθρο Στοιχεία εγγραφής Άρθρο Διαδικασία Εγγραφών Μητρώου ΑΔΙ Άρθρο Υποχρέωση ενημέρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Σκοπός Άρθρο Αντικείμενο Άρθρο Προετοιμασία δημοπρασίας Άρθρο xi

12 Διαδικασία δημοπρασίας Άρθρο Δημοπρασία ΑΔΙ με Τιμή Άρθρο Δημοπρασία ΑΔΙ με Οικονομική Συμφωνία Άρθρο Καταβολή τιμήματος δημοπρασίας Άρθρο Ανάκτηση κόστους δημοπρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΔΙ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο Αντικείμενο και σκοπός διαγωνισμών Άρθρο Μεταβίβαση των ΣΔΙ σε Εκπρόσωπο Φορτίου Άρθρο Ανάκτηση δαπανών ΤΜΗΜΑ VII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήματος Άρθρο Χειρισμοί Συστήματος Άρθρο Προστασία Συστήματος Άρθρο Κανόνες ασφάλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Έλεγχοι του Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Έλεγχοι απαιτούμενοι από τους Χρήστες Άρθρο Αξιολόγηση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων Άρθρο Έγκριση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων Άρθρο Προγραμματισμός λειτουργικών ελέγχων Άρθρο Κοινοποίηση αποτελεσμάτων λειτουργικών ελέγχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Σκοπός Άρθρο Προγραμματισμός απομονώσεων Συστήματος Άρθρο Αλλαγές προγράμματος απομονώσεων Συστήματος Άρθρο Έκτακτες τροποποιήσεις ΤΜΗΜΑ VIII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ xii

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής Άρθρο Λειτουργίες Σχεδιασμού Άρθρο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ) Άρθρο Δεδομένα για το ΔΠΑ Άρθρο Επαλήθευση και επικύρωση δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Άρθρο Κριτήρια και πρότυπα σχεδιασμού Άρθρο Κριτήριο σχεδιασμού «Ν-1» Άρθρο Ευστάθεια του Συστήματος Άρθρο Παραδοχές προσομοίωσης Άρθρο Ειδικά κριτήρια σχεδιασμού Άρθρο Υλοποίηση Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος Άρθρο Υλοποίηση Έργων Επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση Χρηστών ΤΜΗΜΑ IX ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Χρήστη Άρθρο Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας Άρθρο Ειδικές προδιαγραφές σχεδιασμού και απόδοσης για θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής Άρθρο Προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας για ανεμογεννήτριες και αιολικούς σταθμούς παραγωγής 254 Άρθρο Προστασία εγκαταστάσεων Χρηστών και ποιότητα ισχύος Άρθρο Παροχές ισχύος Άρθρο Σήματα παρεχόμενα από τους Χρήστες Άρθρο Πρόσθετος εξοπλισμός Άρθρο Πρόσβαση στον εξοπλισμό Άρθρο Ταυτοχρονισμός ωρολογίων Άρθρο Ειδικοί κανόνες λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρήστη Άρθρο Ευθύνη ασφάλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ xiii

14 Άρθρο Προγραμματισμός Συντήρησης Μονάδων και Διασυνδέσεων Άρθρο Αλλαγές εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης Άρθρο Υποχρέωση γνωστοποίησης εργασιών συντήρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Άρθρο Αντικείμενο Άρθρο Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισμού Άρθρο Παρακολούθηση Άρθρο Δοκιμές ελέγχου Άρθρο Δοκιμή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή Άρθρο Έρευνες Άρθρο Μη τήρηση των όρων Σύμβασης Σύνδεσης ή των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Υποβολή στοιχείων από τους Χρήστες ή υποψήφιους Χρήστες Άρθρο Στοιχεία κατόχων άδειας παραγωγής Άρθρο Στοιχεία ζήτησης ΤΜΗΜΑ X ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Γενικές προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων Άρθρο Σημείο Μέτρησης Άρθρο Γενικές υποχρεώσεις Χρηστών ΤΜΗΜΑ XI ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο Σύμβαση Σύνδεσης Άρθρο Διαδικασία σύνδεσης Χρηστών Άρθρο Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Ειδικοί όροι σύνδεσης Άρθρο Σύνδεση Πελατών και Δικτύου Άρθρο xiv

15 Σύνδεση μονάδας παραγωγής Άρθρο Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Ορισμοί Άρθρο Απαιτούμενο Έσοδο του Συστήματος Άρθρο Μέθοδος χρέωσης χρήσης Συστήματος Άρθρο Διαδικασίες υπολογισμού και έγκρισης μοναδιαίων χρεώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Άρθρο Ικανότητα μεταφοράς διασυνδέσεων Άρθρο Δικαίωμα πρόσβασης στις διασυνδέσεις Άρθρο Εκχώρηση Ικανότητας Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις Άρθρο Λοιπές Χρεώσεις Διασυνδέσεων ΤΜΗΜΑ XII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα Άρθρο Θέση σε Εφεδρεία Εκτάκτων Αναγκών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε Άρθρο Μακροχρόνιες εγγυήσεις διαθεσιμότητας ισχύος για τη χορήγηση άδειας προμήθειας Άρθρο Ισχύς Προτύπων ΤΜΗΜΑ XIII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Έναρξη Εφαρμογής Άρθρο Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος Άρθρο Απόδειξη επάρκειας ισχύος Άρθρο Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος Άρθρο Τίμημα Συμβάσεων Συμμετοχής στον Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος Άρθρο Λοιπές μεταβατικές διατάξεις Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις με ισχύ μετά την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς ΆΡΘΡΟ Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το Μητρώο Συμμετεχόντων xv

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Π Γενικές προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων Άρθρο Π Ισχύουσες Οδηγίες και Πρότυπα Άρθρο Π Πρότυπα μετρητικών διατάξεων Άρθρο Π Ακρίβεια εξοπλισμού και όρια σφαλμάτων Άρθρο Π Μετρούμενα μεγέθη και παράμετροι Άρθρο Π Αποθήκευση πληροφοριών Άρθρο Π Κύριοι μετρητές και Εναλλακτικοί μετρητές Άρθρο Π Νέοι και υπάρχοντες μετασχηματιστές μετρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Π Αρχικός έλεγχος και ρύθμιση Μετρητικών Διατάξεων Άρθρο Π Περιοδικός έλεγχος Άρθρο Π Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν αίτησης Χρήστη Άρθρο Π Καταγραφή Αποτελεσμάτων και παρακολούθηση λειτουργίας Άρθρο Π Προστασία μετρητών και σχετικού εξοπλισμού Άρθρο Π Αντικατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων Άρθρο Π Συγχρονισμός μετρητικών διατάξεων xvi

17 ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο Εισαγωγικό Ορισμοί 1. Οι ορισμοί που δίνονται στον παρόντα Κώδικα ισχύουν και για τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας («εφεξής Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας») που καταρτίζει ο Λειτουργός της Αγοράς μετά από έγκριση της ΡΑΕ. 2. Οι ορισμοί που δίνονται στον προαναφερθέντα Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύουν και για τον παρόντα Κώδικα Διαχείρισης τουσυστήματος. Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος 2. Στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος»), στο οποίο περιλαμβάνονται η Διαδικασία Κατανομής, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων, η Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, η Χρέωση Χρήσης Συστήματος και ο Μηχανισμός Διασφάλισης Ε- παρκούς Ισχύοςπεριλαμβάνεται το σύνολο των συναλλαγών που προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα, συμμετέχουν, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, οι ακόλουθοι (Συμμετέχοντες): Α) οι Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες που έχουν συνδεθεί στο Σύστημα ή το Δίκτυο και πρόκειται να εγγραφούν ή έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων κατά το Άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα, Β) οι Προμηθευτές, κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Γ) οι Έμποροι, κάτοχοι άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, Δ) οι Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 1

18 Οι Προμηθευτές, οι Έμποροι, οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και οι Παραγωγοί ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς «Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (όπως εκάστοτε ι- σχύει) και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος») η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα (όπως εκάστοτε ισχύει). Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 4. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αποκλίσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επικουρικών Υπηρεσιών, της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύοςτου παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος παρέχει στους Συμμετέχοντες δικαίωμα να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους αναλογούν, και επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 5. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος παρέχει στον Διαχειριστή του Συστήματος τα δικαιώματα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα σχετικά με το Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 6. Ο Διαχειριστής Συστήματος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που τον αφορούν ρητά και έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτόν. 7. Από την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος από τη ΡΑΕ (όπως και τυχόν τροποποιήσεών τους), συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και του Λειτουργού της Αγοράς σύμβαση, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των Κωδίκων αυτών που θεσπίζουν ως προς τη μεταξύ τους σχέση δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Λειτουργός της Αγοράς δεσμεύονται εκατέρωθεν για την τήρηση εκ μέρους τους όλων των διατάξεων των Κωδίκων αυτών Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος ασκούν τις αρμοδιότητές τους με άκρατη επιμέλεια προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Ειδικά για την περίπτωση Έ- κτακτης Ανάγκης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, τεκμαίρεται ότι ο Λειτουργός και ο Διαχειριστής δεν φέρουν ευθύνη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στην οποία αποδεικνύεται ότι αυτοί ή ένας εξ αυτών ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν σε τρίτο κατά τη διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης. 2

19 Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλεονται στο Λειτουργό της Αγοράς αίτηση, η οποία απευθύνεται τόσο προς τον Λειτουργό της Αγοράς όσο και προςκαι τον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα. Η αίτησηοι αιτήσεις υπογράφεονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά (α) ως προς τη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, από φάκελο δικαιολογητικών που ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β)- ως προς τη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγώνπρος τον Διαχειριστή Συστήματος συνοδέυεται από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως: Α) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή της άδειας εμπορίας ή της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί o αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Γ) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Δ) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι αποδέχονται το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να ενημερώνει α) τους Πελάτες τους σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους α- ποκλειστικά χρήση, καθώς και β) άλλους Προμηθευτές, προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου. Ε) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες τους έχουν συμπεριλάβει όρο, ο οποίος προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεών τους προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στις παραπάνω χρηματικές υποχρεώσεις, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμηθευτή. ΣΤ) Για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, (α) ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος, μετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της μεταξύ αυτών συμβατικής σχέσης που αναφέρεται στο Άρθρο 67 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να δια- 3

20 κόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία ο Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του που προκύπτουν λόγω συμμετοχής του στον ΗΕΠ, και (β) ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία ο Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόντα Κώδικα. Ζ) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος από τον υπογράφοντα την αίτηση και τις ανωτέρω δηλώσεις. Η) Παροχή Εγγυήσεων κατά το Άρθρο 179 για την κάλυψη των υποχρεώσεων του αιτούντος στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών του Διαχειριστή του Συστήματος. 2. Ο Λειτουργός της Αγοράς διαβιβάζει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας προς το Διαχειριστή του Συστήματος το φάκελο δικαιολογητικών που αφορούν στη σύναψη Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εκδίδει και προσκομίζει αρμοδίως προς τον Λειτουργό της Αγοράς, εντός προθεσμίας τεσσάρων οκτώ (84) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος όσον αφορά στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. H βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα της αίτησης και την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 3. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής από το Διαχειριστή του Συστήματος αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στη ΡΑΕ και στο Λειτουργό της Αγοράς. Αίτηση απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του που προέκυψαν λόγω προηγούμενης συμμετοχής του στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ ή στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Ο Λειτουργός της Αγοράς ενεργεί ως εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Συστήματος ως προς την αποδοχή του τελευταίου για τη σύναψη Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και τεκμαίρεται ότι με την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ο Λειτουργός της Αγοράς έχει παράσχει για λογαριασμό του Διαχειριστή του Συστήματος τη σχετική αποδοχή. 4. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του Διαχειριστή του Συστήματος στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 5. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 4. Formatted: bullets or num 4

21 Άρθρο 3 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από τα μέρη. Στις περιπτώσεις παύσης των πληρωμών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς ή λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ για την οποία ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει άμεσα και το αργότερο προ της επόμενης Λήξης Προθεσμίας Υποβολής από τη λύση αυτής να ενημερώσει τον Διαχειριστή του Συστήματος, η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων. Η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και η πράξη διαγραφής από το Μητρώο Συμμετεχόντων κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Συμμετέχοντα και συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος από το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ και τη διαδικασία Κατανομής. 2. Από τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από τον Διαχειριστή του Συστήματος όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις και πληρωμές από τη συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λύση αυτής τον Λειτουργό της Αγοράς όσον αφορά τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, ώστε να επέλθει και η αυτόματη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και η επακόλουθη διαγραφή του Συμμετέχοντος από το Μητρώο Συμμετεχόντων. 3. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος εφόσον έχει εξοφλήσει μέσω του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος όλες τις εκκρεμείς χρεώσεις και πληρωμές που τον αφορούν και, μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, όλες τις εκκρεμείς χρεώσεις και πληρωμές που τον αφορούν.. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή για την απόλαυση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή. 5. Η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο αυτό λύσης της σύμβασής τους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα των δύο συμβάσεων. 5

22 6. Η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο αυτό λύσης της σύμβασής τους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα των δύο συμβάσεων. 7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και εκπροσώπησης των Πελατών του Συμμετέχοντος από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, ο Διαχειριστής του Συστήματος συνεργάζεται με τον Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος (8) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Άρθρο 4 Μητρώο Μονάδων 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί Μητρώο Μονάδων, στο οποίο εγγράφονται οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ ά- δεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (εφεξής «Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ») και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής. Το Μητρώο Μονάδων διαχειρίζεται, ενημερώνει και συντηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο, το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση του Λειτουργού της Αγοράς στο Μητρώο Μονάδων. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του Διαχειριστή του Συστήματος στο Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Λεπτομέρειες αναφορικά με την χρήση του Μητρώου από το Λειτουργό της Αγοράς εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 2. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεμόμενες Μονάδες εφόσον δεν είναι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και μόνο κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν ισχύει ή δεν εφαρμόζεται Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος. Επίσης, ως Κατανεμόμενες Μονάδες θεωρούνται οι Μονάδες Μερικής Συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 35MWe οι οποίες με σχετική απόφαση της ΡΑΕ έχουν χαρακτηρισθεί ως Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ. Μονάδα του Μητρώου Μονάδων, η οποία δεν είναι Κατανεμόμενη και δεν είναι Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών χαρακτηρίζεται ως Συμβεβλημένη Μονάδα. Επίσης, Μονάδες Συμπαραγωγής ισχύος μικρότερης από 35 MWe δεν συνιστούν Κατανεμόμενες Μονάδες. Οι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μονάδων ως ιδιαίτερη κατηγορία. Με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος, το Μητρώο Μονάδων διαχωρίζεται σε Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων, σε Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, σε Μητρώο Συμβεβλημένων Μονάδων και σε Μητρώο Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Για τις 6

23 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που ισχύουν και για τις λοιπές Κατανεμόμενες Μονάδες, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. 3. Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών παραγωγής και λειτουργίας στον Διαχειριστη του Συστήματος. Διαγραφή από το Μητρώο Μονάδων γίνεται σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας ή αποξήλωσης της Μονάδας. Ο κάτοχος της ά- δειας παραγωγής ευθύνεται για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει στο Μητρώο Μονάδων. 4. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων, υποβάλλεται αίτηση από τον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής προς το Διαχειριστή του Συστήματος. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως: Α) Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής. Β) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Γ) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος. Δ) Ειδικά για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, υποβάλλεται και η Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Για κάθε Μονάδα ο Διαχειριστής του Συστήματος εγγράφει στο Μητρώο ιδίως τα εξής στοιχεία: Α) Κωδικός Αριθμός Μονάδας με τον οποίο η Μονάδα προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο. Β) Αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Παραγωγής. Γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Λειτουργίας. Δ) Τύπος Μονάδας. Ε) Καθαρή Ισχύς της Μονάδας σε MW, όπως ορίζεται κατά το Άρθρο 183 του παρόντος Κώδικα και δηλώνεται από τον αιτούντα κατά την εγγραφή. ΣΤ) Χαρακτηρισμός της Μονάδας ως Κατανεμόμενης, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Συμβεβλημένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Η σχετική εγγραφή δύναται να τροποποιείται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα με τον εκάστοτε προσδιορισμό της μονάδας ως Κατανεμόμενης, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Συμβεβλημένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Μονάδας που εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων και ευθύνεται για κάθε ζημία από την παράλειψη αυτή Προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος ΗΕΠ, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε τροποποίηση των στοιχείων του Μητρώου Μονάδων. 7

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Άρθρο 5 Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρακολουθεί καθημερινά τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και το Μητρώο Μονάδων που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Άρθρο 6 Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν όψει τούτου δικαιούται ιδίως: Α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Β) Να διεξάγει αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Γ) Να παρακολουθεί την απόδοση του Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Συστήματος και να δημοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης. 8

25 Άρθρο 7 Διαφάνεια Εχεμύθεια Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ή με άλλο πρόσφορο τρόπο προσβάσιμο προς το κοινό, τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει πληροφορίες μετά από σχετικό αίτημα τρίτου ή Συμμετέχοντα στο κοινό και ιδίως στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που κατέχει στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος δεν παρέχει αθέμιτα εμπορικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τρίτους και ιδίως στους Συμμετέχοντες. 3. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έχει και το προσωπικό και οι βοηθοί εκπλήρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος. 4. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος, την Αγορά και τους Συμμετέχοντες όπως και πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα. 5. Ο χαρακτηρισμός από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 6. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής της Αγοράς οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για την αποφυγή πρόσβασης Συμμετεχόντων, τρίτων ή εταιρειών συνδεδεμένων με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Λειτουργό της Αγοράς σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτούς ή τρίτους. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονται μέτρα προστασίας στην πρόσβαση λογισμικού και δυνατότητας ελέγχου και καταγραφής κάθε πρόσβασης από κάθε χρήστη στις ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε άλλους Συμμετέχοντες. 7. Με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεμύθειας και της ίσης μεταχείρισης των Συμμετεχόντων.. 9

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 8 Πεδίο Εφαρμογής Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των μερών της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 9 Φιλική Διευθέτηση Διαφορών 1. Κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να κοινοποιεί στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης, τα Μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν αμοιβαία τους Εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση. 2. Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για τη διευθέτηση της διαφοράς. 3. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αυτής καταγράφονται σε πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τους Εκπροσώπους και δεσμεύει τα μέρη. 4. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση. Η διαδικασία Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 10 Διαιτησία 1. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών, η διαφορά είναι δυνατόν να παραπέμπεται με συμφωνία των μερών στη μόνιμη διαιτησία που οργανώνεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με το το άρθρο 37 του Ν. 4001/2011. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των οποίων επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της διαιτητικής αρμοδιότητας. Η διαιτησία διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το διαιτητικό δικαστήριο μεριμνά ώστε η δημοσίευση της απόφασής του να έχει περατωθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας. Το διαιτητικό δικαστήριο δύνανται με απόφασή του να ζητεί από τη ΡΑΕ τη διατύπωση γνώμης για ζητήματα που άπτονται των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων και είναι κρίσιμα για την επίλυση της διαφοράς 10

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα