Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Διαχειριστής Συστήματος») στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α179/ ) καταρτίζει τον παρόντα Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος»). Η παρούσα κωδικοποίηση των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σε ένα ενιαίο κείμενο δεν έχει καμία κανονιστική ισχύ ούτε μπορεί να γίνει βάση άντλησης οποιονδήποτε δικαιωμάτων. Λαμβάνει χώρα με μόνο σκοπό την πρακτική διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχέσεις των αντισυμβαλλομένων και τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων διέπονται αποκλειστικά από τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος όπως εκάστοτε τροποποιείται. ii

3 ΤΜΗΜΑ I... 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 1 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας... 5 Άρθρο Μητρώο Μονάδων... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ... 8 Άρθρο Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας... 8 Άρθρο Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας... 8 Άρθρο Διαφάνεια Εχεμύθεια... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο Φιλική Διευθέτηση Διαφορών Άρθρο Διαιτησία ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου και περιπτώσεις σημαντικών Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ Άρθρο Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Άρθρο Στοιχεία που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος στον Λειτουργό της Αγοράς Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Έγχυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης υποβολής Προσφοράς Εφεδρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας Άρθρο Συνέπειες μη νόμιμης Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας Άρθρο iii

4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης Άρθρο Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΩΣΗ TEXNΙΚOOIKONOMIKΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άρθρο Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Άρθρο Αποδοχή και Απόρριψη Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από τον Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Τεχνικά Στοιχεία για τις Επικουρικές Υπηρεσίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Άρθρο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως Άρθρο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου Άρθρο Μελέτη προσδιορισμού συντελεστών απωλειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος και των Αναγκών Εφεδρειών Άρθρο Πρόβλεψη Φορτίου Άρθρο Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος Άρθρο Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος Άρθρο Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο Προδιαγραφές και Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Άρθρο Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Διαχειριστή και τον Λειτουργό της Αγοράς Άρθρο Επικοινωνία Διαχειριστή του Συστήματος, Λειτουργού της Αγοράς και Συμμετεχόντων Άρθρο Υποστήριξη Συμμετεχόντων Άρθρο Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Άρθρο Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Εμπιστευτικότητα και αμεροληψία του προσωπικού του Διαχειριστή του Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ Άρθρο Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο iv

5 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Εκκαθάριση Χρεώσεων λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων ΤΜΗΜΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Αντικείμενο Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Υποχρεώσεις κατόχων άδειας παραγωγής στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Κανόνες Διαδικασίας Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Αντικείμενο της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών κατά τη Διαδικασία Κατανομής Άρθρο Δηλώσεις Φορτίου και Προσφορές Έγχυσης του Διαχειριστή Συστήματος Άρθρο Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των κατόχων άδειας παραγωγής Άρθρο Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών των Εκπροσώπων Φορτίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Δεδομένα Προγράμματος Κατανομής Άρθρο Υπολογισμός τιμής προσφοράς ενέργειας εκτάκτως διαθέσιμων Μονάδων Άρθρο Μεθοδολογία συνεκτίμησης Απωλειών Εγχύσεων και Φορτίου Άρθρο Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής Άρθρο Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Εντολές Κατανομής Άρθρο Έκδοση Εντολών Κατανομής Άρθρο Περιεχόμενο των Εντολών Κατανομής Άρθρο Αποστολή των Εντολών Κατανομής Άρθρο Υποχρέωση συμμόρφωσης των κατόχων άδειας παραγωγής προς τις Εντολές Κατανομής Άρθρο Μη Συμμόρφωση με Εντολές Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο Τήρηση Αρχείου Διαδικασίας Κατανομής Άρθρο Στατιστικά στοιχεία Διαδικασίας Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ v

6 Άρθρο Εγκατάσταση και συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής Άρθρο Σύστημα Επικοινωνιών Άρθρο Ειδικές ρυθμίσεις για το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής Άρθρο Υποστήριξη από τον Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Έλεγχος και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Κατανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Άρθρο Πεδίο εφαρμογής διαδικασίας γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών Άρθρο Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος Άρθρο Πρόσθετα Σημαντικά Περιστατικά Άρθρο Διαδικασία γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών Άρθρο Περιεχόμενο, Τύπος και Διαδικασία Γνωστοποίησης Σημαντικών Περιστατικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο Πεδίο εφαρμογής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Γνωστοποίηση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Ενεργοποίηση Συναγερμού Άρθρο Τύποι Συναγερμού Άρθρο Πρόσθετοι Συναγερμοί Άρθρο Διαδικασίες σε Περιπτώσεις Ενεργοποίησης Συναγερμού Άρθρο Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου Άρθρο Αποσύνδεση χρήστη Άρθρο Περικοπή Φορτίου Άρθρο Υποχρεώσεις χρηστών σχετικά με την Περικοπή Φορτίου Άρθρο Αποκατάσταση μετά από Περικοπή Φορτίου Άρθρο Πρόσθετες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου για Περικοπή Φορτίου Άρθρο Κυκλική Περικοπή Φορτίου Άρθρο Υποχρέωση ενημέρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος για ενέργειες Περικοπής Φορτίου Άρθρο Αυτόματη Περικοπή Φορτίου Άρθρο Δοκιμή Αποκατάστασης του Συστήματος vi

7 ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ορισμός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες Άρθρο Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Ορισμοί Άρθρο Επικουρική Υπηρεσία Στατής Εφεδρείας Ενέργειας - Ορισμός Άρθρο Επικουρική Υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης - Ορισμοί Άρθρο Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήματος Ορισμός Άρθρο Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος - Ορισμοί Άρθρο Διαθεσιμότητα Παροχής, Ετοιμότητα Παροχής και Παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος - Ορισμοί Άρθρο Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος Άρθρο Μέθοδος υπολογισμού Αναμενόμενου Κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας παραγωγής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Ρύθμιση Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος - Πρόβλεψη Αναγκών Άρθρο Στατή Εφεδρεία Καθορισμός αναγκών Άρθρο Ρύθμιση Τάσης και Ευστάθειας Συστήματος Καθορισμός αναγκών Άρθρο Επανεκκίνηση του Συστήματος Καθορισμός αναγκών Άρθρο Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος Καθορισμός αναγκών και κριτήρια Άρθρο Μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Διαθεσιμότητας Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Τήρηση Αρχείου Επικουρικών Υπηρεσιών και Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία - Υποχρεώσεις Παροχής Άρθρο Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος - Υποχρεώσεις Παροχής Άρθρο Ρύθμιση Τάσης και Ευστάθεια Συστήματος Υποχρεώσεις Παροχής Άρθρο Επανεκκίνηση του Συστήματος Υποχρεώσεις Παροχής vii

8 Άρθρο Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος Υποχρεώσεις Παροχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Άρθρο Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για τις Επικουρικές Υπηρεσίες Άρθρο Κανόνες Υπολογισμού Πληρωμών για Επικουρικές Υπηρεσίες από Κατανεμόμενες Μονάδες Άρθρο Μη Συμμόρφωση με Εντολές Κατανομής Επικουρικών Υπηρεσιών από Κατανεμόμενες Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο Συμβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών Άρθρο Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Επικουρικών Υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Άρθρο Συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος Άρθρο Γενικοί όροι Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών Άρθρο Πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Αντικείμενο διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων Άρθρο Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων Άρθρο Πρόσθετες υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων Άρθρο Κατηγορίες Μετρητών Άρθρο Εγκατάσταση Καταχωρημένων Μετρητών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Άρθρο Μητρώο Καταχωρημένων Μετρητών Άρθρο Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών Άρθρο Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένου Μετρητή Φορτίου Άρθρο Περιεχόμενο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Άρθρο Χρόνος υποβολής Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Γενικές διατάξεις περί μετρητών και συλλογής μετρήσεων Άρθρο viii

9 Συλλογή μετρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Δεδομένα Μετρήσεων Άρθρο Πιστοποίηση και έλεγχος μετρήσεων Άρθρο Αποτελέσματα πιστοποίησης και ελέγχου μετρήσεων Άρθρο Διόρθωση και εκτίμηση μετρήσεων Άρθρο Προσαρμογή Δεδομένων Μετρήσεων Άρθρο Αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων ΤΜΗΜΑ V ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ορισμοί Άρθρο Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Άρθρο Γενικές Αρχές Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Άρθρο Δεδομένα Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΖΗΤΗΣΗΣ Άρθρο Επεξήγηση Συμβόλων και Μεγεθών Άρθρο Υπολογισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Μονάδες Άρθρο Προσδιορισμός των Αποκλίσεων στις Εισαγωγές και Εξαγωγές Ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων. 138 Άρθρο Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για Εκπρόσωπους Φορτίου Πελατών εντός Ελλάδος Άρθρο Προσδιορισμός των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ Άρθρο Μεθοδολογία Υπολογισμού Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης Άρθρο Καταγραφή και Δημοσιοποίηση της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων ή Πιστώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων ή Πιστώσεων για Αποκλίσεις στις Εισαγωγές και Εξαγωγές μέσω των διασυνδέσεων Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης των Εκπροσώπων Φορτίου Άρθρο Υπολογισμός Χρεώσεων για Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο ix

10 Υπολογισμός Συμπληρωματικών Πληρωμών ή Χρεώσεων Μονάδων για Μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Αύξηση Παραγωγής Άρθρο Υπολογισμός Συμπληρωματικών Χρεώσεων ή Πιστώσεων Μονάδων για Επιβεβλημένες και Μη Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Μείωση Παραγωγής Άρθρο Ημερήσιες Πληρωμές και Χρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Άρθρο Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Άρθρο Διαδικασία Ημερησίων Πληρωμών και Χρεώσεων και Ενημέρωση Συμμετεχόντων Άρθρο Διαδικασίες Μεταφοράς Κεφαλαίων Άρθρο Διαδικασία Εκκαθάρισης σε Περίπτωση Υπερημερίας Συμμετέχοντα Άρθρο Λογαριασμός Αποθεματικού του Διαχειριστή Άρθρο Εκκαθάριση σε Έκτακτες Περιστάσεις Άρθρο Ορισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Άρθρο Συγκεντρωτική Εκκαθάριση Αποκλίσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ Άρθρο Λογαριασμοί του Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Λογιστικές Πράξεις Λογαριασμού Προσαυξήσεων Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον ΛΠ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του Ν.4001/ Άρθρο Λογιστικές Πράξεις για τον Λ-ΙΑ Άρθρο Διευθέτηση Πληρωμών για το Λ-Η Άρθρο Διαχείριση Πλεονάσματος Λογαριασμών Λ-Α, Λ-Β, Λ-Ζ και Λ-ΙΓ Άρθρο Εγγυήσεις ΤΜΗΜΑ VI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Σκοπός Άρθρο x

11 Έτος Αξιοπιστίας Άρθρο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ Άρθρο Ορισμοί Άρθρο Πίνακας Διαθέσιμης Ισχύος Άρθρο Υπολογισμός Διαθέσιμης Ισχύος Άρθρο Κανόνες εφαρμογής μεθόδων υπολογισμού Άρθρο Αντιστοίχιση Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος και ΑΔΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων επαρκούς ισχύος Άρθρο Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος Άρθρο Τήρηση Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Έκδοση Άρθρο Καταχώριση ΑΔΙ Άρθρο Τροποποιήσεις - διαγραφή - αναστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Καταχώρηση ΣΔΙ Άρθρο Περιεχόμενο Άρθρο Συναφείς συμφωνίες Άρθρο Μεταβίβαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΤΡΩΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Τήρηση Μητρώου ΑΔΙ και Μητρώου ΣΔΙ Άρθρο Στοιχεία εγγραφής Άρθρο Διαδικασία Εγγραφών Μητρώου ΑΔΙ Άρθρο Υποχρέωση ενημέρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο Σκοπός Άρθρο Αντικείμενο Άρθρο Προετοιμασία δημοπρασίας Άρθρο xi

12 Διαδικασία δημοπρασίας Άρθρο Δημοπρασία ΑΔΙ με Τιμή Άρθρο Δημοπρασία ΑΔΙ με Οικονομική Συμφωνία Άρθρο Καταβολή τιμήματος δημοπρασίας Άρθρο Ανάκτηση κόστους δημοπρασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΔΙ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο Αντικείμενο και σκοπός διαγωνισμών Άρθρο Μεταβίβαση των ΣΔΙ σε Εκπρόσωπο Φορτίου Άρθρο Ανάκτηση δαπανών ΤΜΗΜΑ VII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήματος Άρθρο Χειρισμοί Συστήματος Άρθρο Προστασία Συστήματος Άρθρο Κανόνες ασφάλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Έλεγχοι του Διαχειριστή του Συστήματος Άρθρο Έλεγχοι απαιτούμενοι από τους Χρήστες Άρθρο Αξιολόγηση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων Άρθρο Έγκριση προτάσεων λειτουργικών ελέγχων Άρθρο Προγραμματισμός λειτουργικών ελέγχων Άρθρο Κοινοποίηση αποτελεσμάτων λειτουργικών ελέγχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Σκοπός Άρθρο Προγραμματισμός απομονώσεων Συστήματος Άρθρο Αλλαγές προγράμματος απομονώσεων Συστήματος Άρθρο Έκτακτες τροποποιήσεις ΤΜΗΜΑ VIII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ xii

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής Άρθρο Λειτουργίες Σχεδιασμού Άρθρο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ) Άρθρο Δεδομένα για το ΔΠΑ Άρθρο Επαλήθευση και επικύρωση δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Άρθρο Κριτήρια και πρότυπα σχεδιασμού Άρθρο Κριτήριο σχεδιασμού «Ν-1» Άρθρο Ευστάθεια του Συστήματος Άρθρο Παραδοχές προσομοίωσης Άρθρο Ειδικά κριτήρια σχεδιασμού Άρθρο Υλοποίηση Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος Άρθρο Υλοποίηση Έργων Επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση Χρηστών ΤΜΗΜΑ IX ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Χρήστη Άρθρο Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας Άρθρο Ειδικές προδιαγραφές σχεδιασμού και απόδοσης για θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής Άρθρο Προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας για ανεμογεννήτριες και αιολικούς σταθμούς παραγωγής 254 Άρθρο Προστασία εγκαταστάσεων Χρηστών και ποιότητα ισχύος Άρθρο Παροχές ισχύος Άρθρο Σήματα παρεχόμενα από τους Χρήστες Άρθρο Πρόσθετος εξοπλισμός Άρθρο Πρόσβαση στον εξοπλισμό Άρθρο Ταυτοχρονισμός ωρολογίων Άρθρο Ειδικοί κανόνες λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρήστη Άρθρο Ευθύνη ασφάλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ xiii

14 Άρθρο Προγραμματισμός Συντήρησης Μονάδων και Διασυνδέσεων Άρθρο Αλλαγές εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης Άρθρο Υποχρέωση γνωστοποίησης εργασιών συντήρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Άρθρο Αντικείμενο Άρθρο Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισμού Άρθρο Παρακολούθηση Άρθρο Δοκιμές ελέγχου Άρθρο Δοκιμή επανεκκίνησης έπειτα από γενική διακοπή Άρθρο Έρευνες Άρθρο Μη τήρηση των όρων Σύμβασης Σύνδεσης ή των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Υποβολή στοιχείων από τους Χρήστες ή υποψήφιους Χρήστες Άρθρο Στοιχεία κατόχων άδειας παραγωγής Άρθρο Στοιχεία ζήτησης ΤΜΗΜΑ X ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Γενικές προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων Άρθρο Σημείο Μέτρησης Άρθρο Γενικές υποχρεώσεις Χρηστών ΤΜΗΜΑ XI ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο Σύμβαση Σύνδεσης Άρθρο Διαδικασία σύνδεσης Χρηστών Άρθρο Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο Ειδικοί όροι σύνδεσης Άρθρο Σύνδεση Πελατών και Δικτύου Άρθρο xiv

15 Σύνδεση μονάδας παραγωγής Άρθρο Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο Ορισμοί Άρθρο Απαιτούμενο Έσοδο του Συστήματος Άρθρο Μέθοδος χρέωσης χρήσης Συστήματος Άρθρο Διαδικασίες υπολογισμού και έγκρισης μοναδιαίων χρεώσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Άρθρο Ικανότητα μεταφοράς διασυνδέσεων Άρθρο Δικαίωμα πρόσβασης στις διασυνδέσεις Άρθρο Εκχώρηση Ικανότητας Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις Άρθρο Λοιπές Χρεώσεις Διασυνδέσεων ΤΜΗΜΑ XII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα Άρθρο Θέση σε Εφεδρεία Εκτάκτων Αναγκών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε Άρθρο Μακροχρόνιες εγγυήσεις διαθεσιμότητας ισχύος για τη χορήγηση άδειας προμήθειας Άρθρο Ισχύς Προτύπων ΤΜΗΜΑ XIII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Έναρξη Εφαρμογής Άρθρο Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος Άρθρο Απόδειξη επάρκειας ισχύος Άρθρο Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος Άρθρο Τίμημα Συμβάσεων Συμμετοχής στον Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος Άρθρο Λοιπές μεταβατικές διατάξεις Άρθρο Μεταβατικές διατάξεις με ισχύ μετά την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς ΆΡΘΡΟ Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το Μητρώο Συμμετεχόντων xv

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Π Γενικές προδιαγραφές μετρητικών διατάξεων Άρθρο Π Ισχύουσες Οδηγίες και Πρότυπα Άρθρο Π Πρότυπα μετρητικών διατάξεων Άρθρο Π Ακρίβεια εξοπλισμού και όρια σφαλμάτων Άρθρο Π Μετρούμενα μεγέθη και παράμετροι Άρθρο Π Αποθήκευση πληροφοριών Άρθρο Π Κύριοι μετρητές και Εναλλακτικοί μετρητές Άρθρο Π Νέοι και υπάρχοντες μετασχηματιστές μετρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο Π Αρχικός έλεγχος και ρύθμιση Μετρητικών Διατάξεων Άρθρο Π Περιοδικός έλεγχος Άρθρο Π Έλεγχος σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν αίτησης Χρήστη Άρθρο Π Καταγραφή Αποτελεσμάτων και παρακολούθηση λειτουργίας Άρθρο Π Προστασία μετρητών και σχετικού εξοπλισμού Άρθρο Π Αντικατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων Άρθρο Π Συγχρονισμός μετρητικών διατάξεων xvi

17 ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο Εισαγωγικό Ορισμοί 1. Οι ορισμοί που δίνονται στον παρόντα Κώδικα ισχύουν και για τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας («εφεξής Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας») που καταρτίζει ο Λειτουργός της Αγοράς μετά από έγκριση της ΡΑΕ. 2. Οι ορισμοί που δίνονται στον προαναφερθέντα Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύουν και για τον παρόντα Κώδικα Διαχείρισης τουσυστήματος. Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος 2. Στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος»), στο οποίο περιλαμβάνονται η Διαδικασία Κατανομής, η Εκκαθάριση Αποκλίσεων, η Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, η Χρέωση Χρήσης Συστήματος και ο Μηχανισμός Διασφάλισης Ε- παρκούς Ισχύοςπεριλαμβάνεται το σύνολο των συναλλαγών που προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα, συμμετέχουν, κατόπιν εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς, οι ακόλουθοι (Συμμετέχοντες): Α) οι Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδες που έχουν συνδεθεί στο Σύστημα ή το Δίκτυο και πρόκειται να εγγραφούν ή έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων κατά το Άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα, Β) οι Προμηθευτές, κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, Γ) οι Έμποροι, κάτοχοι άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, Δ) οι Επιλέγοντες Πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 1

18 Οι Προμηθευτές, οι Έμποροι, οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και οι Παραγωγοί ορίζονται ως «Εκπρόσωποι Φορτίου» όταν υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς «Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (όπως εκάστοτε ι- σχύει) και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος») η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα (όπως εκάστοτε ισχύει). Η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 4. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αποκλίσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επικουρικών Υπηρεσιών, της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύοςτου παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος παρέχει στους Συμμετέχοντες δικαίωμα να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους αναλογούν, και επάγεται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 5. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος παρέχει στον Διαχειριστή του Συστήματος τα δικαιώματα και επάγεται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα σχετικά με το Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 6. Ο Διαχειριστής Συστήματος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που τον αφορούν ρητά και έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτόν. 7. Από την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος από τη ΡΑΕ (όπως και τυχόν τροποποιήσεών τους), συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και του Λειτουργού της Αγοράς σύμβαση, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των Κωδίκων αυτών που θεσπίζουν ως προς τη μεταξύ τους σχέση δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Λειτουργός της Αγοράς δεσμεύονται εκατέρωθεν για την τήρηση εκ μέρους τους όλων των διατάξεων των Κωδίκων αυτών Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος ασκούν τις αρμοδιότητές τους με άκρατη επιμέλεια προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Ειδικά για την περίπτωση Έ- κτακτης Ανάγκης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, τεκμαίρεται ότι ο Λειτουργός και ο Διαχειριστής δεν φέρουν ευθύνη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στην οποία αποδεικνύεται ότι αυτοί ή ένας εξ αυτών ευθύνεται για ζημίες που τυχόν προκλήθηκαν σε τρίτο κατά τη διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης. 2

19 Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλεονται στο Λειτουργό της Αγοράς αίτηση, η οποία απευθύνεται τόσο προς τον Λειτουργό της Αγοράς όσο και προςκαι τον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα. Η αίτησηοι αιτήσεις υπογράφεονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά (α) ως προς τη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ, από φάκελο δικαιολογητικών που ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β)- ως προς τη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγώνπρος τον Διαχειριστή Συστήματος συνοδέυεται από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως: Α) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή της άδειας εμπορίας ή της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί o αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Γ) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Δ) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι αποδέχονται το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να ενημερώνει α) τους Πελάτες τους σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους α- ποκλειστικά χρήση, καθώς και β) άλλους Προμηθευτές, προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου. Ε) Ρητή δήλωση των κατόχων άδειας προμήθειας ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες τους έχουν συμπεριλάβει όρο, ο οποίος προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεών τους προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στις παραπάνω χρηματικές υποχρεώσεις, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμηθευτή. ΣΤ) Για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, (α) ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος, μετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της μεταξύ αυτών συμβατικής σχέσης που αναφέρεται στο Άρθρο 67 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να δια- 3

20 κόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία ο Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του που προκύπτουν λόγω συμμετοχής του στον ΗΕΠ, και (β) ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία ο Πελάτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόντα Κώδικα. Ζ) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος από τον υπογράφοντα την αίτηση και τις ανωτέρω δηλώσεις. Η) Παροχή Εγγυήσεων κατά το Άρθρο 179 για την κάλυψη των υποχρεώσεων του αιτούντος στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών του Διαχειριστή του Συστήματος. 2. Ο Λειτουργός της Αγοράς διαβιβάζει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας προς το Διαχειριστή του Συστήματος το φάκελο δικαιολογητικών που αφορούν στη σύναψη Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εκδίδει και προσκομίζει αρμοδίως προς τον Λειτουργό της Αγοράς, εντός προθεσμίας τεσσάρων οκτώ (84) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος όσον αφορά στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. H βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την πληρότητα της αίτησης και την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 3. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής από το Διαχειριστή του Συστήματος αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στη ΡΑΕ και στο Λειτουργό της Αγοράς. Αίτηση απορρίπτεται ιδίως όταν ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του που προέκυψαν λόγω προηγούμενης συμμετοχής του στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ ή στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Ο Λειτουργός της Αγοράς ενεργεί ως εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Συστήματος ως προς την αποδοχή του τελευταίου για τη σύναψη Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και τεκμαίρεται ότι με την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ο Λειτουργός της Αγοράς έχει παράσχει για λογαριασμό του Διαχειριστή του Συστήματος τη σχετική αποδοχή. 4. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του Διαχειριστή του Συστήματος στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 5. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 4. Formatted: bullets or num 4

21 Άρθρο 3 Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος Λύση Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από τα μέρη. Στις περιπτώσεις παύσης των πληρωμών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς ή λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ για την οποία ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει άμεσα και το αργότερο προ της επόμενης Λήξης Προθεσμίας Υποβολής από τη λύση αυτής να ενημερώσει τον Διαχειριστή του Συστήματος, η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων. Η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και η πράξη διαγραφής από το Μητρώο Συμμετεχόντων κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Συμμετέχοντα και συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος από το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ και τη διαδικασία Κατανομής. 2. Από τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από τον Διαχειριστή του Συστήματος όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις και πληρωμές από τη συμμετοχή στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λύση αυτής τον Λειτουργό της Αγοράς όσον αφορά τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, ώστε να επέλθει και η αυτόματη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και η επακόλουθη διαγραφή του Συμμετέχοντος από το Μητρώο Συμμετεχόντων. 3. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος εφόσον έχει εξοφλήσει μέσω του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος όλες τις εκκρεμείς χρεώσεις και πληρωμές που τον αφορούν και, μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, όλες τις εκκρεμείς χρεώσεις και πληρωμές που τον αφορούν.. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταγγέλλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας ή για την απόλαυση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή. 5. Η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο αυτό λύσης της σύμβασής τους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα των δύο συμβάσεων. 5

22 6. Η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος επιφέρει αυτοδίκαια και τη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι της τελευταίας αποδέχονται τον τρόπο αυτό λύσης της σύμβασής τους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα των δύο συμβάσεων. 7. Σε περίπτωση καταγγελίας ή επελεύσεως άλλου γεγονότος που επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και εκπροσώπησης των Πελατών του Συμμετέχοντος από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, ο Διαχειριστής του Συστήματος συνεργάζεται με τον Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος (8) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Άρθρο 4 Μητρώο Μονάδων 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί Μητρώο Μονάδων, στο οποίο εγγράφονται οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ ά- δεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (εφεξής «Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ») και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής. Το Μητρώο Μονάδων διαχειρίζεται, ενημερώνει και συντηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο, το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, το οποίο τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση του Λειτουργού της Αγοράς στο Μητρώο Μονάδων. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξασφαλίζει την πρόσβαση του Διαχειριστή του Συστήματος στο Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Λεπτομέρειες αναφορικά με την χρήση του Μητρώου από το Λειτουργό της Αγοράς εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 2. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεμόμενες Μονάδες εφόσον δεν είναι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και μόνο κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν ισχύει ή δεν εφαρμόζεται Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ή Σύμβαση Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος. Επίσης, ως Κατανεμόμενες Μονάδες θεωρούνται οι Μονάδες Μερικής Συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 35MWe οι οποίες με σχετική απόφαση της ΡΑΕ έχουν χαρακτηρισθεί ως Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ. Μονάδα του Μητρώου Μονάδων, η οποία δεν είναι Κατανεμόμενη και δεν είναι Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών χαρακτηρίζεται ως Συμβεβλημένη Μονάδα. Επίσης, Μονάδες Συμπαραγωγής ισχύος μικρότερης από 35 MWe δεν συνιστούν Κατανεμόμενες Μονάδες. Οι Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών περιλαμβάνονται στο Μητρώο Μονάδων ως ιδιαίτερη κατηγορία. Με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος, το Μητρώο Μονάδων διαχωρίζεται σε Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων, σε Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, σε Μητρώο Συμβεβλημένων Μονάδων και σε Μητρώο Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Για τις 6

23 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που ισχύουν και για τις λοιπές Κατανεμόμενες Μονάδες, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό. 3. Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών παραγωγής και λειτουργίας στον Διαχειριστη του Συστήματος. Διαγραφή από το Μητρώο Μονάδων γίνεται σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας ή αποξήλωσης της Μονάδας. Ο κάτοχος της ά- δειας παραγωγής ευθύνεται για την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει στο Μητρώο Μονάδων. 4. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων, υποβάλλεται αίτηση από τον κάτοχο της Άδειας Παραγωγής προς το Διαχειριστή του Συστήματος. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύεται από φάκελο δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως: Α) Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής. Β) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας Γ) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος. Δ) Ειδικά για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, υποβάλλεται και η Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Για κάθε Μονάδα ο Διαχειριστής του Συστήματος εγγράφει στο Μητρώο ιδίως τα εξής στοιχεία: Α) Κωδικός Αριθμός Μονάδας με τον οποίο η Μονάδα προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο. Β) Αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Παραγωγής. Γ) Αριθμός Πρωτοκόλλου Άδειας Λειτουργίας. Δ) Τύπος Μονάδας. Ε) Καθαρή Ισχύς της Μονάδας σε MW, όπως ορίζεται κατά το Άρθρο 183 του παρόντος Κώδικα και δηλώνεται από τον αιτούντα κατά την εγγραφή. ΣΤ) Χαρακτηρισμός της Μονάδας ως Κατανεμόμενης, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Συμβεβλημένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών. Η σχετική εγγραφή δύναται να τροποποιείται με ευθύνη του Διαχειριστή του Συστήματος ανάλογα με τον εκάστοτε προσδιορισμό της μονάδας ως Κατανεμόμενης, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Συμβεβλημένης ή Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Μονάδας που εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων και ευθύνεται για κάθε ζημία από την παράλειψη αυτή Προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος ΗΕΠ, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε τροποποίηση των στοιχείων του Μητρώου Μονάδων. 7

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Άρθρο 5 Παρακολούθηση Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρακολουθεί καθημερινά τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και το Μητρώο Μονάδων που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Άρθρο 6 Εποπτεία Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν όψει τούτου δικαιούται ιδίως: Α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθώς και τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Β) Να διεξάγει αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Γ) Να παρακολουθεί την απόδοση του Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Συστήματος και να δημοσιεύει σχετικούς δείκτες απόδοσης. 8

25 Άρθρο 7 Διαφάνεια Εχεμύθεια Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ή με άλλο πρόσφορο τρόπο προσβάσιμο προς το κοινό, τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει πληροφορίες μετά από σχετικό αίτημα τρίτου ή Συμμετέχοντα στο κοινό και ιδίως στους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που κατέχει στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος δεν παρέχει αθέμιτα εμπορικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τρίτους και ιδίως στους Συμμετέχοντες. 3. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έχει και το προσωπικό και οι βοηθοί εκπλήρωσης του Διαχειριστή του Συστήματος. 4. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος, την Αγορά και τους Συμμετέχοντες όπως και πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα. 5. Ο χαρακτηρισμός από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 6. Ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής της Αγοράς οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για την αποφυγή πρόσβασης Συμμετεχόντων, τρίτων ή εταιρειών συνδεδεμένων με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Λειτουργό της Αγοράς σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτούς ή τρίτους. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονται μέτρα προστασίας στην πρόσβαση λογισμικού και δυνατότητας ελέγχου και καταγραφής κάθε πρόσβασης από κάθε χρήστη στις ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που δύνανται να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε άλλους Συμμετέχοντες. 7. Με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεμύθειας και της ίσης μεταχείρισης των Συμμετεχόντων.. 9

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 8 Πεδίο Εφαρμογής Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ των μερών της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 9 Φιλική Διευθέτηση Διαφορών 1. Κάθε αντισυμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να κοινοποιεί στο άλλο πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την περιέλευση της πρόσκλησης, τα Μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν αμοιβαία τους Εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση. 2. Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να διαπραγματεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για τη διευθέτηση της διαφοράς. 3. Τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αυτής καταγράφονται σε πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τους Εκπροσώπους και δεσμεύει τα μέρη. 4. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση. Η διαδικασία Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 10 Διαιτησία 1. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης Διαφορών, η διαφορά είναι δυνατόν να παραπέμπεται με συμφωνία των μερών στη μόνιμη διαιτησία που οργανώνεται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με το το άρθρο 37 του Ν. 4001/2011. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των οποίων επιλαμβάνεται στο πλαίσιο της διαιτητικής αρμοδιότητας. Η διαιτησία διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το διαιτητικό δικαστήριο μεριμνά ώστε η δημοσίευση της απόφασής του να έχει περατωθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας. Το διαιτητικό δικαστήριο δύνανται με απόφασή του να ζητεί από τη ΡΑΕ τη διατύπωση γνώμης για ζητήματα που άπτονται των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων και είναι κρίσιμα για την επίλυση της διαφοράς 10

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 52 16 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 4 Γενικά... 4 Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)... 4 Αρμοδιότητες ΛΑΓΗΕ... 5 Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN 2. Ορισμοί 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σωρού 8-10, Κτίριο Γ, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Αθήνα - Τηλ.: 18 128 - Fax: 210 34 41 245 Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την ELPEDISON... 2 2. Ορισμοί... 3 3. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ home energy ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθυ. Α.Υ/Φ1/ΟΙΚ.17149 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα