Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων

2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ 100 ΛΙΤΡΑ 3 ΛΙΤΡΑ 0,003 ΛΙΤΡΑ (1/2 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ) ΟΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 100% ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ 3% ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ 0,003%

3 Οδηγία Πλαίσιο για την Προστασία των Υδάτων Στόχος Θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για µια ολοκληρωµένη προστασία των επιφανειακών, παράκτιων και υπογείων υδάτων, για τη βελτίωση της οικολογικής τους ποιότητας και για τη βιώσιµη διαχείριση τους

4 KAΠΟΙΟΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (22) Η παρούσα οδηγία θα συµβάλλει στην προοδευτική µείωση της εκποµπής επικίνδυνων ουσιών στο νερό (24) Η καλή ποιότητα θα εξασφαλίσει την παροχή πόσιµου ύδατος στο πληθυσµό

5 Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η χρήση της Λεκάνης Απορροής Ποταµού ως βασικής µονάδας για όλες τιςενέργειεςπουαναφέρονταιστονερό. Αναγνωρίζεται δηλαδή το γεγονός ότι το νερό έχει φυσικά και υδρολογικά όρια, όχι όµως πολιτικά και διοικητικά.

6 Νέο Θεσµικό Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 Οκτωβρίου «Θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-εναρµόνιση µε την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» ΚΥΑ 43504/ΦΕΚ 1784 Β/ «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών» ΚΥΑ 47630/ΦΕΚ 1688 Β/ «ιάρθρωση της ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998 (ΦΕΚ 892/Β/01)»

7 Ν.3199/03 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΘΝΙΣΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ /ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦ. Β ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Υ ΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ ΑΤΩΝ ΚΕΦ. Γ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 7 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΕΦ. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 11 Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΣ ΚΕΦ. Ε ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦ. ΣΤ ΑΡΘΡΟ 15 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

8 ιεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Λεωφ. ΓεωργικήςΣχολής 46, Τ.Θ ΤΚ ,Θεσ/νίκη Τηλ , Fax ιάρθρωση Η ιεύθυνση ΥδάτωνΠεριφέρειας, σύµφωνα µε την µε Α.Π (ΦΕΚ 1688 Β/ ) ΚΥΑ σύστασής της, συγκροτείται από τα παρακάτω Τµήµατα : 1. Τµήµα Α -Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων. 2. Τµήµα Β -Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων 3. Τµήµα Γ - ιοικητικής Υποστήριξης, Αδειοδότησης, Οργάνωσης και Επικοινωνίας

9 Υδατικά ιαµερίσµατα της χώρας-αρµοδιότητα της /νσης Υδάτων ΠΚΜ Π

10 Υδατικό διαµέρισµα 10-Κεντρική Μακεδονία

11 Υδατικό διαµέρισµα 11-Ανατολική Μακεδονία

12 Υλοποιούµενες δράσεις απότο Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων Λειτουργία (στα πλαίσια της ιεύθυνσης Υδάτων) εργαστηρίου χηµικών αναλύσεων για τον προσδιορισµό βασικών ποιοτικών παραµέτρων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Λειτουργία, µέχρι το τέλος του 2007, επτά (7) Σταθµών Τηλεµετρίας σε αντίστοιχα διαφορετικά σηµεία επιφανειακών υδάτων (Αξιός 1, Λουδίας 1, Αλιάκµων 1, Λίµνη Βόλβη και Στρυµόνας 3) για την παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε 15 περιπτώσεις καταγγελιών για παράνοµη εκτέλεση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων. Έναρξη δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων µε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπογείων υδάτων από το σύνολο των περιοχών αρµοδιότητάς µας.

13 ΝΟ 3 - Ευαίσθητες ζώνες UNEP 2005

14 ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ Eνέργειεςγια για την εφαρµογή της ΚΥΑ 16175/824/ΦΕΚ 530Β/ : «Πρόγραµµα δράσης για την προστασία της περιοχής του κάµπου Θεσσαλονίκης-Πέλλας Πέλλας-Ηµαθίας από τη νιτρορύπανση». Eνέργειεςγια για την εφαρµογή της ΚΥΑ 50982/2309/ΦΕΚ 1894Β/ : «Πρόγραµµα δράσης για την περιοχή της λεκάνης του Στρυµόναπου έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη στη νιτρορύπανση».

15 (συνέχεια) Υλοποιούµενες δράσεις απότο Τµήµα Παρακολούθησης της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων και Ελέγχου της Παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων σε επιλεγµένες υφιστάµενες γεωτρήσεις, εκ των οποίων δύο υδρευτικές, στην πεδιάδα Ανθεµούντα µετά το ατύχηµα στη χωµατερή των Ταγαράδων και τη διαρροή υγρών λυµάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συνολικά, 8 γεωτρήσεις 4 µετρήσεις και προγραµµατισµός για συγκρότηση νέων δεδοµένων το 2007

16 Υλοποιούµενες δράσεις από το Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων Στο Τµήµα έχουν ανατεθεί : 1. Η αναπροσαρµογή όλων των ισχυόντων περιοριστικών µέτρων στο σύνολο της περιοχής αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας (7 Νοµοί της Κεντρικής Μακεδονίας και 2 νοµοί της Ανατολικής Μακεδονίας, Υδατικά διαµερίσµατα 9, 10 και 11). Ήδη έχει ξεκινήσει η διαβούλευση µε τις Ν.Α., ενώ η όλη διαδικασία για την έκδοση νέων περιοριστικώναπό τον ΓΓ Περιφέρειας αναµένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του Η Υλοποίηση επτά (7) συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, που έχουν εγκριθεί µε τελικό δικαιούχο τη ιεύθυνση Υδάτων της ΠΚΜ. Τα προγράµµατα αυτά, που υποβλήθηκαν από τη ιεύθυνση Υδάτων και εγκρίθηκαν προέρχονται από Κοινοτικές πρωτοβουλίες INTERREG και LIFE.

17 Υλοποιούµενες δράσεις από το Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ (INTERREG III A) «Ανάπτυξη και εφαρµογή κοινού συστήµατος παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των επιφανειακών υδάτων και της κατάστασης του ποταµού Στρυµόνα, µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας» «Ανάπτυξη και εφαρµογή κοινού συστήµατος παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υπογείων υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταµού Στρυµόνα» «Εξοικονόµηση νερού µε τη χρήση δικτύου µετεωρολογικών σταθµώνστηλεκάνητουποταµούστρυµόνα»,,

18 Υλοποιούµενες δράσεις απότο Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων INTERREG III B (Archimed( Archimed) «Ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα µε καινοτόµες τεχνολογίες» Φυσικό Αντικείµενο: Η επισκόπηση της κατάστασης υγροτοπικών συστηµάτων (Λίµνη Βόλβη) µε καινοτόµες τεχνολογίες (τηλεπισκόπηση, τηλεµετρία, µετρήσεις πεδίου)

19 Υλοποιούµενες δράσεις απότο Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων INTERREG III B (Archimed( Archimed) «Ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης και εκτίµησης του κινδύνου ερηµοποίησης»,. Φυσικό Αντικείµενο: Η δηµιουργία συστήµατος πρόληψης από τον κίνδυνο της ερηµοποίησης εδαφών µε πιλοτική εφαρµογή στο Νοµός Κιλκίς.

20 Υλοποιούµενες δράσεις απότο Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων INTERREG III B (Cadses( Cadses) «Προστασία ποταµών από ρύπανση οφειλόµενη σε βιοµηχανικά ατυχήµατα», (RIVER-SHIELD). Φυσικό Αντικείµενο: Η δηµιουργία συστήµατος πρόληψης από τον κίνδυνο του ποταµού Στρυµόνα από βιοµηχανικούς ρύπους και η δηµιουργία συστήµατος εγκαίρου προειδοποίησης των εµπλεκοµένων φορέων.

21 Υλοποιούµενες δράσεις απότο Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων Πρόγραµµα LIFE «Ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε µία υδρολογική λεκάνη µε την εφαρµογή µιας δηµόσιας κοινωνικής συµφωνίας στη βάσητωναρχώντης Agenda 21 καιτωνκατευθύνσεωντης οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΕ», Φυσικό Αντικείµενο: Η πιλοτική εφαρµογή της Ευρωπαϊκης Οδηγίας 2000/60 στη λεκάνη απορροής του ποταµού Ανθεµούντα, Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

22 Υλοποιούµενες δράσεις από το Τµήµα Προστασίας και Αναβάθµισης των Υδατικών Πόρων Συντονισµόςκαι παρακολούθηση των ενεργειών υλοποίησης του προγράµµατος «Αποκατάσταση της λίµνης Κορώνεια του Νοµού Θεσσαλονίκης».

23 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Η ΓΕΩΡΓΙΑ

24 Υλοποιούµενες δράσεις από το Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης, Αδειοδότησης, Οργάνωσης και Επικοινωνίας Ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων για το νέο καθεστώς αδειοδότησης. Συνεργασία µε τις /νσεις Υδάτων των Περιφερειών υτικής Μακεδονίας και ΑΜΑΘ για την από κοινού έκδοση αδειών σε έργα όπου υπάρχει συναρµοδιότητα. Έκδοση των αδειών εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού µέσα στις οριζόµενες από το νοµικό πλαίσιο προθεσµίες. Πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων σε όλα τα προς αδειοδότηση έργα σε όλους τους Νοµούς αρµοδιότητας µας (2 τουλάχιστον αυτοψίες, µία για άδεια εκτέλεσης και περιβαλλοντική αδειοδότηση και µία για άδεια χρήσης νερού). Γνωµοδότηση σε ΜΠΕ ή ΠΠΕ για όλα τα έργα, που έρχονται για αδειοδότηση στην υπηρεσία µας. ιενέργεια ελέγχων για τοποθέτηση υδροµέτρου και για την ποιότητα του νερού. Συλλογή πρωτογενών δεδοµένων (θέσεις γεωτρήσεων, αποστάσεις, κλπ) και εισαγωγή σε βάση δεδοµένων µε χρήση GIS. Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισµού της /νσης Υδάτων για το 2006 και το Υποβολή 10σέλιδου υποµνήµατος προς την ΚΥΥ/ΥΠΕΧΩ Ε

25 Υ ΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 ''Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998 (ΦΕΚ 892/Β/01) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ν. ΑΥΤ/ΣΕΩΝ

26 Σηµείαπου χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Παλαιάέργα προ του 1739/89 (Η προτεινόµενη ΚΥΑ χρήζει ριζικής αναµόρφωσης). ιοικητικές κυρώσεις - ιαδικασία επιβολής και βεβαίωσης προστίµων - Κατηγοριοποίηση των προστίµων. (Αποσαφήνιση Συµπλήρωση νοµοθετικού πλαισίου) Περιοριστικά µέτρα Αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων των ιευθύνσεων Υδάτων µε βάση τον καθορισµό λεκάνης απορροής ποταµού Προεδρικό διάταγµα για έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των ν υδάτων (Θεσµοθέτηση και χρηµατοδότηση για διαπίστευση και λειτουργία εργαστηρίου καθώς και λειτουργία των σταθµών τηλεµετρίας). Χρηµατοδότηση προγράµµατος για τη σύνταξη οδηγού καλής λειτουργίας δικτύου σταθµών µέτρησης (προτεινόµενη πιλοτική εφαρµογή στην ΠΚΜ)

27 Ένας κόσµος γεµάτος αλάτι Υπολογισµοί Ολικών αποθεµάτων σε γλυκό και αλµυρό νερό γλυκό νερό 0,3% Λίµνες και ποτάµια 30.8% Υπόγειο νερό, έλη 68,9% Παγετώνες και αιώνιο χιόνι αλµυρό νερό

28 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Operational Programme Cross-Border Co-operation Bulgaria/Greece 2007-2013. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρία / Ελλάδα 2007-13 Περιβαλλοντική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα