Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση. επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής. των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών"

Transcript

1 Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. και AIAKOΣ A.E. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συµµόρφωση µε τον κανονισµό του Άρθρου 322 του Χ.Α.

2 Προς ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. Μενεξέδων 6 Κηφισιά Αθήνα, 25 Μαΐου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Σχετικά µε την επικείµενη συγχώνευση της ΝΟTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ (εφεξής «Νότος») µε την ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ (εφεξής «Αιακός»), (από κοινού καλούµενες «Εταιρίες»), µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, κληθήκαµε από εσάς να διενεργήσουµε συγκριτική αποτίµηση των αξιών των µετοχών των δύο Εταιριών. Σε σχέση µε τις παραπάνω εργασίες συντάξαµε την µε ηµεροµηνία 25 Απριλίου 2005 µελέτη συγκριτικής αποτίµησης των µετοχών των Εταιριών, τα συµπεράσµατα της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα περίληψη. Σελίδα 2 από 16

3 Παρακάτω, παραθέτουµε συνοπτικά στοιχεία της έκθεσης αποτίµησης των µετοχών των εταιριών Νότος και Αιακός και γνωµοδότησης επί του εύλογου και λογικού των προτεινόµενων σχέσεων ανταλλαγής των µετοχών τους. 1. Μέθοδοι Αποτίµησης Η µελέτη µας κάνει χρήση δύο διαφορετικών µεθόδων αποτίµησης για κάθε Εταιρία, οι οποίες καταλήγουν σε ένα εύρος σχέσεων αξιών των αποτιµούµενων Εταιριών. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: Για τη ΝΟTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ: 1. Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία των Συναλλαγών 2. Προεξόφληση Ελεύθερων Μελλοντικών Ταµιακών Ροών Για την ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ: 1. Πολλαπλάσια Χρηµατοοικονοµικών εικτών της Αγοράς 2. Προεξόφληση Ελεύθερων Μελλοντικών Ταµιακών Ροών Κρίνουµε ότι οι ανωτέρω µεθοδολογίες είναι κατάλληλες για την εν λόγω αποτίµηση, δεδοµένου ότι είναι διεθνώς αποδεκτές για τέτοιες περιπτώσεις αποτιµήσεων και αρµόζουν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των µεθόδων, ο τρόπος εφαρµογής τους και οι χρησιµοποιηθείσες υποθέσεις εργασίας, παρατίθενται στη συνέχεια. 2. Παρουσίαση Μεθόδων Αποτίµησης Οι µέθοδοι που εξετάστηκαν για την εκτίµηση της αξίας των δύο επιχειρήσεων περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω: Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών Σελίδα 3 από 16

4 Με τη µέθοδο Προεξόφλησης των Μελλοντικών Χρηµατοροών (Discounted Cash Flows) εκτιµάται η αξία της κάθε εταιρίας θεωρούµενη ως δυναµική λειτουργική οντότητα. Στο βαθµό που η αποτίµηση στηρίζεται σε λογικές παραδοχές παρέχει αξιόπιστα αποτελέσµατα, προσεγγίζοντας την αξία της εταιρίας. Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζεται η τρέχουσα αξία του µέρους εκείνου των Μελλοντικών Χρηµατοροών της εταιρίας, που θα είναι διαθέσιµο στους µετόχους. Ως Παρούσα Αξία των Χρηµατοροών λαµβάνεται το άθροισµα: 1. Της Παρούσας Αξίας των Μελλοντικών Χρηµατοροών για µία ορισµένη χρονική περίοδο και 2. Της Υπολειµµατικής Αξίας της κάθε εταιρείας (Residual Value) που αντιπροσωπεύει την Παρούσα Αξία των µετά την περίοδο προβλέψεων Χρηµατοροών της εταιρείας. Οι Χρηµατοροές που προέρχονται από την λειτουργία της εταιρίας υπολογίζονται ως η διαφορά των ταµειακών εισροών µείον τις ταµειακές εκροές, έχοντας λάβει υπόψη και την εκροή λόγω της πληρωµής του φόρου εισοδήµατος. Οι µετά από φόρους Χρηµατοροές αντιπροσωπεύουν ποσά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταβολή µερισµάτων προς τους µετόχους καθώς και επανεπένδυση στην επιχείρηση για την ενδυνάµωση της κεφαλαιακής της δοµής. Οι Χρηµατοροές, τόσο της περιόδου των προβλέψεων, όσο και µετά από αυτήν (Υπολειµµατική Αξία) προεξοφλούνται µε ένα συντελεστή (Discount Rate) που προσδιορίζεται ως το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης των Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αναµένεται από τους µετόχους, ή και τους δανειστές της, ή από κάθε πιθανό επενδυτή. Το ποσοστό αυτό θα τους αποζηµιώνει για το βαθµό επιχειρηµατικού κινδύνου ενεχόµενου στη δραστηριότητα της εταιρίας και του κινδύνου της αγοράς και της οικονοµίας. Κατά τον προσδιορισµό της Υπολειµµατικής Αξίας των Εταιριών µετά την περίοδο προβλέψεων χρησιµοποιήθηκε ετήσιος ρυθµός αύξησης των Χρηµατοροών στο διηνεκές ίσος µε 2,5%. Υπολογισµός του Συντελεστή Προεξόφλησης (Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων) Η εκτίµηση του κόστους Iδίων Kεφαλαίων διενεργείται σύµφωνα µε το Πρότυπο Αποτίµησης Αξιόγραφων (Capital Asset Pricing Model - C.A.P.M.) το οποίο στηρίζεται στη βασική αρχή της συσχέτισης Κινδύνου και Απόδοσης (Risk and Return Trade-off). Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, µεταξύ των οποίων και οι µετοχές, ενσωµατώνουν κινδύνους συνδεδεµένους µε τη γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας και της αγοράς Σελίδα 4 από 16

5 σαν σύνολο, αλλά και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου. Σύµφωνα µε το µοντέλο C.A.P.Μ., ο απαιτούµενος συντελεστής απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων είναι συνάρτηση της απόδοσης των 10-ετών κρατικών τίτλων, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας θεωρείται µηδενικός (Risk-Free) και ενός επιπλέον ποσοστού (Risk Premium) προσαρµοσµένου κατάλληλα για τον αναλαµβανόµενο επιχειρηµατικό και συστηµατικό κίνδυνο. Ke=Rf+[E(Rm)-Rf]*B+e, όπου: K e R f Ε(R m ) Ε(R m )-R f β e Ο αναµενόµενος συντελεστής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από τους µετόχους. Η απόδοση της επένδυσης µηδενικού κινδύνου (συνήθως υπολογίζεται ως η απόδοση των Μακροπρόθεσµων Κρατικών Τίτλων). Για το σκοπό αυτής της εργασίας λάβαµε υπόψη την απόδοση των Ελληνικών Κρατικών Οµολόγων δεκαετούς διάρκειας, όπως αυτή διαµορφώθηκε το εκέµβριο Η αναµενόµενη απόδοση του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς ως σύνολο (Market Portfolio Return). Η επιπλέον επιθυµητή απόδοση (Risk Premium) του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς ως σύνολο (Market Portfolio) σε σχέση µε την απόδοση των Κρατικών Τίτλων. Σχετικές έρευνες που έχουν διενεργηθεί προτείνουν για ανεπτυγµένες αγορές συντελεστές που κυµαίνονται µεταξύ 4%-6%. Για την Ελλάδα, σύµφωνα µε το Stern School of Business, υπολογίζεται ότι η επιπλέον επιθυµητή απόδοση του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς ως σύνολο είναι 4,60%. Ο συντελεστής Βeta (Β) µετρά το βαθµό του σχετικού κινδύνου της εταιρείας ή του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητας του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς. Tεχνικά αντιπροσωπεύει τη διακύµανση της απόδοσης της συγκεκριµένης µετοχής (ή του κλάδου) σε σχέση µε την απόδοση του Χαρτοφυλακίου της Αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο της Αγοράς έχει εξ ορισµού για συντελεστή B τη µονάδα (1). Για την παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε συντελεστής B ίσος µε 1,053, ο οποίος υπολογίστηκε ως ο µέσος όρος του συντελεστή Β της Νότος για το 12µηνο Μάρτιος 2004 έως Μάρτιος 2005 Ο συντελεστής e µετρά το µη συστηµατικό ρίσκο µίας συγκεκριµένης επένδυσης (company specific risk) όπως αυτό προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα λειτουργικά και οικονοµικά Σελίδα 5 από 16

6 χαρακτηριστικά της υπό εξέταση εταιρείας. Για την παρούσα εργασία, για τους σκοπούς της αποτίµησης των µετοχών της Αιακός, ο συντελεστής e θεωρήθηκε ίσος µε 3%. Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία των Συναλλαγών Για εταιρίες των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά, όπως π.χ. Χ.Α., η εκτίµηση της αξίας τους µπορεί να ληφθεί απ ευθείας και ανά πάσα στιγµή από την αγορά. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και ακρίβεια των στοιχείων εκτίµησης µιας µετοχής είναι η υψηλή ρευστότητα, ο µεγάλος αριθµός αγοραστών/ πωλητών, η διαφάνεια, η επαρκής πληροφόρηση, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, η εποπτεία κλπ. Για την καλύτερη εφαρµογή της µεθόδου, η αξία µιας µετοχής µπορεί να υπολογιστεί µε βάση την πιο πρόσφατη τιµή κλεισίµατος, σε συνδυασµό µε µέσες τιµές κλεισίµατος για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα (π.χ. µήνας, τρίµηνο, εξάµηνο), τα οποία λαµβάνονται κατά την κρίση του διενεργούντος την αποτίµηση αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ειδικοί παράγοντες όπως π.χ. έκτακτα γεγονότα σχετιζόµενα µε την εταιρία, την αγορά της, τη χώρα κλπ. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου οι τιµές µιας µετοχής πρέπει να αναπροσαρµόζονται κατάλληλα ώστε να είναι συγκρίσιµες και να λαµβάνουν υπόψη τους π.χ. τυχόν splits µετοχών, µεταβολή της ονοµαστικής αξίας τους κ.α. Θεωρούµε ότι το Χ.Α. αποτελεί µια οργανωµένη αγορά και κατά συνέπεια οι τιµές των µετοχών της Νότος µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για τον υπολογισµό της αξίας. Πολλαπλάσια Χρηµατοοικονοµικών εικτών Τα πολλαπλάσια συγκεκριµένων δεικτών της αγοράς είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη παραδοσιακή µέθοδος αποτίµησης. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η πιθανή αξία µίας εταιρίας ή µετοχής µπορεί να εκτιµηθεί βάσει εµπειρικών δεικτών που προκύπτουν από αντίστοιχες, οµοειδείς και, κατά προτίµηση, συγκρίσιµες Εταιρίες των οποίων κατά βάση οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Αυτή η µέθοδος στηρίζεται στην αποτελεσµατικότητα της αγοράς, η οποία υποδεικνύει ότι η τιµή των µετοχών µιας εταιρίας αντανακλά όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες και την επίδραση της προσφοράς και ζήτησης των ορθολογικών αγορών και πωλήσεων. Υπό την έννοια αυτή, η αγορά συνεχώς αποτιµά κάθε µετοχή. Σελίδα 6 από 16

7 Για τη συγκριτική αυτή αποτίµηση, θεσπίζονται τα κριτήρια επιλογής του συγκριτικού δείγµατος των επιχειρήσεων, επιλέγεται το συγκριτικό δείγµα, καθώς και οι πλέον αντιπροσωπευτικοί δείκτες για τη συγκεκριµένη αποτίµηση. Στη συνέχεια, εφαρµόζονται, µετά από κατάλληλες προσαρµογές, οι δείκτες στα µεγέθη της εταιρείας ώστε να προκύψει το εύλογο εύρος αξιών σε κάθε περίπτωση. Η εφαρµογή πολλαπλάσιων χρηµατοοικονοµικών δεικτών που προκύπτουν από την αγορά διαφαίνεται ως λογική, αλλά πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή για τους ακόλουθους λόγους: Υπάρχουν προβλήµατα µε τη σύγκριση των κερδών λόγω εφαρµογής διαφορετικών λογιστικών αρχών από διάφορες εταιρίες καθώς επίσης και διαφορών στα νοµοθετικά πλαίσια των διαφόρων χωρών. Η µέθοδος αυτή δεν λαµβάνει υπόψη τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την χρήση της αρχής του ιστορικού κέρδους, Οι διαφορετικοί ρυθµοί ανάπτυξης των εταιρειών, των οικονοµικών και επιχειρηµατικών κινδύνων καθιστούν την εξεύρεση ενός κατάλληλου πολλαπλασιαστή δύσκολη. Η επιλογή των εταιριών προς σύγκριση θα πρέπει να είναι σχετικά οµοειδής τόσο ως προς το οικονοµικό µέγεθος όσο και ως προς τις δραστηριότητές τους. Υπάρχουν προβλήµατα µε την εξεύρεση αντίστοιχων οµοειδών εταιριών οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν βάση σύγκρισης για την επιχείρηση υπό αποτίµηση. Επισηµαίνουµε επίσης ότι οι πολλαπλασιαστές κέρδους δεν θεωρούνται από τους αναλυτές σαν σχετική παράµετρος για τον προσδιορισµό αξιών καθώς η αγορά ρυθµίζεται από άλλους παράγοντες (οι οποίοι στηρίζονται συνήθως στο ενεργητικό των). 3. Εφαρµογή Μεθόδων Αποτίµησης Κοινές Παραδοχές Συγκριτικής Αποτίµησης Νότος και Αιακός Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών βασιστήκαµε στα επιχειρηµατικά σχέδια που κατάρτισαν οι ιοικήσεις της Νότος και της Αιακός για το χρονικό ορίζοντα Στα επιχειρηµατικά σχέδια των Εταιρειών περιλαµβάνονται ορισµένες κοινές παραδοχές ως προς το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους για την υπό εξέταση περίοδο. Σελίδα 7 από 16

8 Για την αποτίµηση των Εταιριών χρησιµοποιήθηκε ως κοινή παραδοχή ότι ο ρυθµός αύξησης της ελεύθερης ταµειακής ροής στο διηνεκές (growth rate), ο οποίος ανέρχεται σε 2,5%. Για την περίοδο το ενδεδειγµένο προεξοφλητικό επιτόκιο, δηλαδή το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου (Weighed Average Cost of Capital, WACC ) βάσει διάρθρωσης ιδίων και δανειακών κεφαλαίων υπολογίσθηκε ως εξής: Για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Νότος, το προεξοφλητικό επιτόκιο ανήλθε σε ποσοστό 8,76%, βάσει: αναλογίας δανειακών προς ιδίων κεφαλαίων 12:88, κόστους δανειακών κεφαλαίων 5%, κόστους ιδίων κεφαλαίων 9,34% χρησιµοποιώντας τη θεωρία του Capital Asset Pricing Model (CAPM) ως ακολούθως: Ke = rf + β*(rm-rf), όπου: rf, το επιτόκιο άνευ κινδύνου, το οποίο αντιστοιχεί σε 4,50% βάσει απόδοσης 10ετούς οµολόγου του Ελληνικού ηµοσίου β, ο λόγος της διακύµανσης (covariance) της απόδοσης (returns) της εταιρίας υπό εκτίµηση, σε σύγκριση µε την αγορά (market) στην οποία δραστηριοποιείται η α δια της απόκλισης (variance) της απόδοσης της αγοράς. Ο συντελεστής β για τις Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο, θεωρήθηκε ότι ανέρχεται σε 1,053. (rm rf), η επιδότηση κινδύνου της επένδυσης, η οποία ανέρχεται και για τις δύο Εταιρείες σε 4,6%. Για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Αιακός, το προεξοφλητικό επιτόκιο ανήλθε σε ποσοστό 10,24%, βάσει: αναλογίας δανειακών προς ιδίων κεφαλαίων 32:68, κόστους δανειακών κεφαλαίων 5%, κόστους ιδίων κεφαλαίων 12,34% χρησιµοποιώντας τη θεωρία του Capital Asset Pricing Model (CAPM) ως ακολούθως: Ke = rf + β*(rm-rf) + e, όπου: rf, το επιτόκιο άνευ κινδύνου, το οποίο αντιστοιχεί σε 4,50% βάσει απόδοσης 10ετούς οµολόγου του Ελληνικού ηµοσίου Σελίδα 8 από 16

9 β, ο λόγος της διακύµανσης (covariance) της απόδοσης (returns) της εταιρίας υπό εκτίµηση, σε σύγκριση µε την αγορά (market) στην οποία δραστηριοποιείται η α δια της απόκλισης (variance) της απόδοσης της αγοράς. Ο συντελεστής β για τις Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο, θεωρήθηκε ότι ανέρχεται σε 1,053. (rm rf), η επιδότηση κινδύνου της επένδυσης, η οποία ανέρχεται και για τις δύο Εταιρείες σε 4,6%. e, η επιπρόσθετη απόδοση αντιστάθµισης κινδύνων που συνδέονται µε την Εταιρία, η οποία ανήλθε σε ποσοστό 3%. Κατά τον προσδιορισµό της επιπρόσθετης απόδοσης αντιστάθµισης κινδύνων που συνδέονται µε την Αιακός - company specific risk (e) - που ένας πιθανός επενδυτής θα απαιτούσε προκειµένου να συµµετάσχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λήφθηκε υπόψη ο παράγοντας ότι η Αιακός δεν είναι εισηγµένη σε κάποιο Χρηµατιστήριο Αξιών και ως εκ τούτου οι µετοχές της δεν είναι εξίσου εµπορεύσιµες µε µετοχές εισηγµένων εταιρειών. Το γεγονός αυτό επηρεάζει το βαθµό ευκολίας, καθώς και το χρόνο που απαιτείται προκειµένου ένας πιθανός επενδυτής να ρευστοποιήσει µελλοντικά τη συµµετοχή του και συνεπώς την αξία που αυτός αποδίδει στην συγκεκριµένη επένδυση. Επιπλέον, η Αιακός είναι σχετικά µικρού µεγέθους, η οποία σε περίπτωση που ήταν εισηγµένη σε κάποιο διεθνές Χρηµατιστήριο Αξιών θα είχε µικρή κεφαλαιοποίηση και κατά συνέπεια µικρό όγκο καθηµερινών συναλλαγών. 4. Εφαρµογή Μεθόδων Αποτίµησης ΝΟΤΟΣ COM HOLDINGS Α.Ε. Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών χρησιµοποιήθηκαν οι οικονοµικές προβλέψεις, οι επενδύσεις και οι αποσβέσεις για την επιχειρησιακή λειτουργία της δραστηριότητας για τα έτη και υπολογίσθηκε ο φόρος που αναλογεί στα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ), καταρτίστηκαν, βάσει των παραπάνω, οι ελεύθερες ταµειακές ροές για τις προβλεπόµενες οικονοµικές χρήσεις και υπολογίστηκε η ταµειακή ροή στο διηνεκές. προεξοφλήθηκαν, βάσει του δεδοµένου προεξοφλητικού επιτοκίου, οι µελλοντικές ταµειακές ροές (ροές πενταετίας ) σε τιµές 31ης εκεµβρίου 2004, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλιάδων. Σελίδα 9 από 16

10 προεξοφλήθηκε η υπολειµµατική αξία στο έτος 2009 βάσει ράντας (µε προεξοφλητικό επιτόκιο τη διαφορά µεταξύ µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου και ρυθµού ανάπτυξης κατά το έτος 2009) και στη συνέχεια σε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2004 βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου του έτους 2005, η οποία ανέρχεται στο ποσό των _ χιλιάδων. Λαµβάνοντας υπόψη τις αξίες που προκύπτουν παραπάνω, καταλήγουµε στον προσδιορισµό της συνολικής καθαρής παρούσας αξίας της Νότος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων. Στην παραπάνω αξία: προστίθενται τα διαθέσιµα της Νότος στις 31/12/2004, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των χιλιάδων, αφαιρείται ο δανεισµός της 31/12/2004, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων, αφαιρούνται τα δικαιώµατα µειοψηφίας κατά την 31/12/2004, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των χιλιάδων. Από τα παραπάνω, καταλήγουµε ότι βάσει της µεθοδολογίας προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών, η αξία του 100% των µετοχών της Νότος ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων. Με βάση ανάλυση ευαισθησίας που διενεργήθηκε ως προς το ρυθµό αύξησης της ταµειακής ροής στο διηνεκές (growth rate to perpetuity) και το προεξοφλητικό επιτόκιο (Weighted Average Cost of Capital), η αξία του 100% των µετοχών της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ κατά την 31η εκεµβρίου 2004, βάσει της συγκεκριµένης µεθόδου, κυµαίνεται µεταξύ χιλιάδων και χιλιάδων. Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία των Συναλλαγών Για τον προσδιορισµό του εύρους αξιών της Νότος βάσει της µεθόδου αυτής, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της διακύµανσης της χρηµατιστηριακής τιµής της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ, για χρονικό διάστηµα ενός έτους, από 31 Μαρτίου 2004 έως 31 Μαρτίου Η χρηµατιστηριακή τιµή σταθµίσθηκε µε τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών και προσδιορίσθηκε το εύρος της κεφαλαιοποίησης βάσει µέσου όρου σταθµισµένης χρηµατιστηριακής τιµής για αντιπροσωπευτικά χρονικά διαστήµατα. εδοµένου ότι η κεφαλαιοποίηση µίας εταιρίας δεν ενσωµατώνει την αξία του 100% των µετοχών της, προσαρµόσθηκε στο εύρος κεφαλαιοποίησης της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ επιδότηση ελέγχου (control premium) της τάξεως του 15%, Σελίδα 10 από 16

11 σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρίας και την τρέχουσα τάση στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. Βάσει της Μεθόδου Μέσης Χρηµατιστηριακής Αξίας των Συναλλαγών, η αξία του 100% των µετοχών της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ κατά την 31η εκεµβρίου 2004, κυµαίνεται µεταξύ χιλιάδων και χιλιάδων. Από τον συγκερασµό των αποτελεσµάτων της αποτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη το µέσο όρο των ελάχιστων και µέγιστων αξιών των δύο µεθόδων αποτίµησης, συµπεραίνουµε ότι η αξία του 100% των µετοχών της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ κατά την 31η εκεµβρίου 2004, κυµαίνεται µεταξύ χιλιάδων και χιλιάδων. ΑΙΑΚΟΣ Α.Ε. Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών χρησιµοποιήθηκαν οι οικονοµικές προβλέψεις, οι επενδύσεις και οι αποσβέσεις για την επιχειρησιακή λειτουργία της δραστηριότητας για τα έτη και υπολογίσθηκε ο φόρος που αναλογεί στα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ), καταρτίστηκαν, βάσει των παραπάνω, οι ελεύθερες ταµειακές ροές για τις προβλεπόµενες οικονοµικές χρήσεις και υπολογίστηκε η ταµειακή ροή στο διηνεκές. προεξοφλήθηκαν, βάσει του δεδοµένου προεξοφλητικού επιτοκίου, οι µελλοντικές ταµειακές ροές (ροές πενταετίας ) σε τιµές 31ης εκεµβρίου 2004, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των χιλιάδων. προεξοφλήθηκε η υπολειµµατική αξία στο έτος 2009 βάσει ράντας (µε προεξοφλητικό επιτόκιο τη διαφορά µεταξύ µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου και ρυθµού ανάπτυξης κατά το έτος 2009) και στη συνέχεια σε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2004 βάσει του προεξοφλητικού επιτοκίου του έτους 2005, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων. Λαµβάνοντας υπόψη τις αξίες που προκύπτουν παραπάνω, καταλήγουµε στον προσδιορισµό της συνολικής καθαρής παρούσας αξίας της Αιακός, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων. Στην παραπάνω αξία: Σελίδα 11 από 16

12 προστίθενται τα διαθέσιµα της Αιακός στις 31/12/2004, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 476 χιλιάδων, αφαιρείται ο δανεισµός της 31/12/2004, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων, Από τα παραπάνω, καταλήγουµε ότι βάσει της µεθοδολογίας προεξόφλησης των µελλοντικών ταµειακών ροών, η αξία του 100% των µετοχών της Αιακός ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων. Με βάση ανάλυση ευαισθησίας που διενεργήθηκε ως προς το ρυθµό αύξησης της ταµειακής ροής στο διηνεκές (growth rate to perpetuity) και το προεξοφλητικό επιτόκιο (Weighted Average Cost of Capital), η αξία του 100% των µετοχών της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ κατά την 31η εκεµβρίου 2004, βάσει της συγκεκριµένης µεθόδου, κυµαίνεται µεταξύ χιλιάδων και χιλιάδων. Πολλαπλάσια Χρηµατοοικονοµικών εικτών Για την εφαρµογή της µεθόδου Πολλαπλάσιων Χρηµατοοικονοµικών εικτών, εφαρµόσθηκαν στα προβλεπόµενα αποτελέσµατα της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ για το 2005 οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες «Αξία Εταιρίας / Πωλήσεις (EV / Sales)» και «Τιµή / Λογιστική Αξία (Price / Book Value)». Ως συγκριτικό δείγµα υπολογισµού των παραπάνω αριθµοδεικτών επιλέχθηκαν, µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης 2004: Η, µητρική της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ, εταιρία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρητική προσέγγιση ότι η χρηµατιστηριακή τιµή της εταιρίας, ceteris paribus, ενσωµατώνει την αξία των θυγατρικών της εταιριών. Ο κλάδος του λιανικού εµπορίου, όπως αποτυπώνεται στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, ως ο κλάδος δραστηριοποίησης της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθµοδείκτες που προκύπτουν από προαναφερόµενο συγκριτικό δείγµα: είκτης Notos Com Κλάδος Λιανικού Συµµετοχές Εµπορίου EV / Sales 0,91x 1,72x Price / Book Value 1,92x 2,82x Τα προβλεπόµενα οικονοµικά στοιχεία της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ για το 2005, πάνω στα οποία εφαρµόζονται οι παραπάνω αριθµοδείκτες, παρουσιάζονται παρακάτω. Σελίδα 12 από 16

13 Στοιχεία AIAKOΣ ΑΕ 31/12/2005 ( '000) Πωλήσεις Ίδια Κεφάλαια Καθαρός ανεισµός Από τα ανωτέρω, βάσει της Μεθόδου Πολλαπλάσιων Χρηµατοοικονοµικών εικτών, η αξία του 100% των µετοχών της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ κατά την 31η εκεµβρίου 2004, κυµαίνεται µεταξύ χιλιάδων και χιλιάδων. Από τον συγκερασµό των αποτελεσµάτων της αποτίµησης, λαµβάνοντας υπόψη τον κοινό τόπο αξιών των δύο µεθόδων αποτίµησης, συµπεραίνουµε ότι η αξία του 100% των µετοχών της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ κατά την 31η εκεµβρίου 2004, κυµαίνεται µεταξύ χιλιάδων και χιλιάδων. 5. Συµπεράσµατα Εύρος Ανταλλαγής Μετοχών Για την εξαγωγή του εύρους σχέσης αξιών των µετοχών των δύο εταιριών, σταθµίσαµε το κατώτατο όριο αξίας της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ µε το ανώτατο όριο αξίας της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ και αντίστροφα. Το προτεινόµενο εύρος σχέσης αξιών µετοχών παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Ποσά σε 000 Από Έως Αξία ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ Αξία ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ Αναλογία ΑΙΑΚΟΣ προς ΝΟΤΟS COM (%) 6,31% 7,55% Εύρος Σχέσης Αξιών NOTOS COM / AIAKOΣ 13,24 : 1 15,85 : 1 Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω εύρος σχέσης αξιών αφορά στο σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου των δύο Εταιριών, δηλαδή στη σχέση αξιών του 100% του Μετοχικού Σελίδα 13 από 16

14 κεφαλαίου της Νότος προς το 100% του Μετοχικού κεφαλαίου της Αιακός. Στο εν λόγω εύρος της σχέσης αξιών δεν έχει ληφθεί υπόψη η διαγραφή των µετοχών της Αιακός που κατέχει η Νότος. 6. Γνωµοδότηση επί της Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών Στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε ηµεροµηνία 25 Μαΐου 2005, αναφέρεται ότι η σχέση συµµετοχής των µετόχων των συγχωνευόµενων εταιριών ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ και ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ µετά τη συγχώνευση, σύµφωνα µε την αξία αυτών και δεδοµένης της «σύγχυσης» (όπως αυτή αναφέρεται στις παρ. 2 και 3 του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης), καθορίζεται για τη ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ σε 96, % και για την ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ σε 3, %. Από αυτή την προτεινόµενη σχέση συµµετοχής των δύο εταιριών, προκύπτει µια προτεινόµενη σχέση αξιών ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ : ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ ίση µε 6, : 1 (λαµβανοµένης υπόψη και της σύγχυσης). Οι σχέσεις ανταλλαγής που προτείνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ, ήτοι µία (1) παλιά µετοχή της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ για µία (1) νέα µετοχή της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ και µία (1) µετοχή της ΑΙΑΚΟΣ ΑΕ για 1, νέες µετοχές της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ είναι εύλογες και λογικές για τους µετόχους της ΝΟΤΟS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ, καθώς στηρίζονται σε µια σχέση αξιών η οποία βρίσκεται µέσα στο εύρος της σχέσης αξιών που έχει προκύψει από την αποτίµηση των εταιριών. Η µελέτη µας δεν εξέτασε και ούτε και είχε σκοπό να εξετάσει, την επιχειρηµατική ορθότητα της απόφασης συγχώνευσης. Σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις για τη µελλοντική εξέλιξη διαφόρων µεγεθών ενδέχεται να µεταβληθούν στο µέλλον λόγω αλλαγών των οικονοµικών επιχειρηµατικών και άλλων συνθηκών της αγοράς εν γένει, µε συνέπεια τη µεταβολή των σχετικών αποτελεσµάτων της εκτίµησης µας, µεταβολή η οποία µπορεί να είναι σηµαντική και ουσιώδης. 7. Οικονοµική Επίπτωση της Συγχώνευσης Για να εξετάσουµε την επίπτωση που θα έχει η προτεινόµενη συγχώνευση στην περιουσιακή και οικονοµική διάρθρωση της Νότος, όπως αυτή προκύπτει µετά τη συγχώνευση, στηριχτήκαµε στα στοιχεία ισολογισµού των δύο Εταιριών µε ηµεροµηνία 31 εκεµβρίου 2004 και σε στοιχεία αποτελεσµάτων τους που αφορούν την οικονοµική Σελίδα 14 από 16

15 χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 31η εκεµβρίου Με βάση τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα εξής: Περιουσιακά στοιχεία την 31 η εκεµβρίου 2004 Νότος (σε εκατ.) Νότος & Αιακός (σε εκατ.) Μεταβολή Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 137,22 168,00 22,43% Καθαρός ανεισµός 65,18 81,09 24,41% Μακροπρόθεσµος ανεισµός 27,20 32,81 20,63% Πωλήσεις 268,84 280,84 4,46% (%) Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο καθαρός δανεισµός της Νότος (ορισµένος ως µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός µείον άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία) θα σηµειώσει αύξηση της τάξης του 24,41%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Αιακός. Περιθώρια κέρδους 1 Ιαν εκ 2004 Νότος Νότος & Αιακός Περιθώριο ΚΠΦ (%) 10,5% 7,00% Περιθώριο ΚΠΤΦΑ (%) 16,5% 13,95% Περιθώριο ΚΠΤΦ (%) 11,9% 8,57% Σε ότι αφορά στα στοιχεία αποτελεσµάτων, παρατηρούµε ότι ο Κύκλος Εργασιών της Νότος ενισχύεται κατά 4,46%. Επιπλέον, το περιθώριο Κερδών προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων θα µειωθεί από 16,5% σε 13,5%, ενώ το περιθώριο Κερδών προ Τόκων και Φόρων θα µειωθεί από 11,9% σε 8,57%. Η µείωση αυτή µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η Αιακός εισέρχεται ουσιαστικά στο δεύτερο χρόνο δραστηριοποίησής της υπό τη µορφή εταιρίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο πολυκαταστηµάτων, µε συνέπεια να παρουσιάζει υψηλές αποσβέσεις, καθώς βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Στόχος, σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Νότος είναι η εκµετάλλευση των συνεργειών που προκύπτουν, σε θέµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας, µείωσης του λειτουργικού κόστους, από το γεγονός ότι και οι δύο Εταιρίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο των πολυκαταστηµάτων. 8. Πρόσθετες Παρατηρήσεις και ιευκρινίσεις Σηµειώνουµε ότι οι µέθοδοι οι οποίες εφαρµόσθηκαν κρίνονται κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση και κατά την εφαρµογή των µεθόδων αυτών δεν παρουσιάστηκαν δυσχέρειες ή δυσκολίες. Σελίδα 15 από 16

16 Η µελέτη µας έγινε µε την παραδοχή της αυτοτελούς δραστηριότητας της κάθε Εταιρίας. Συνεπώς δεν λήφθηκαν υπόψη αβεβαιότητες ως προς τα προνόµια (άδειες λειτουργίας, φορολογικές απαλλαγές, κλπ.) που κατέχει η κάθε εταιρία, που τυχόν θα προκύψουν από τη συγχώνευσή τους. Επισηµαίνουµε ότι η µελέτη µας αυτή αφορά συγκριτική αποτίµηση. Συνεπώς τα αποτελέσµατά της δεν αποσκοπούν στον αντικειµενικό προσδιορισµό της αξίας των µετοχών κάθε µίας Εταιρίας ξεχωριστά, αλλά στη σχετική αξία τους. Τα συµπεράσµατα µας επίσης δεν είναι δυνατόν να συνεκτιµήσουν άλλους, µη χρηµατοοικονοµικούς παράγοντες, όπως τα αποτελέσµατα ελεύθερων διαπραγµατεύσεων ή άλλους «στρατηγικής» φύσεως λόγους, οι οποίοι σε περιπτώσεις εξαγορών κάποιας Εταιρίας ενδεχοµένως να οδηγούσαν σε τιµή συναλλαγής εκτός του εύρους αξιών. Επίσης δεν προβήκαµε σε µελέτη αγορών, ανταγωνισµού ή τεχνολογίας και δεν εξετάσαµε τεχνικά, εργατικά, περιβαλλοντικά, νοµικά, φορολογικά και παρεµφερή θέµατα, παρ εκτός στο βαθµό που καλύπτονταν από τους οικονοµικούς και νοµικούς ελέγχους τον Εταιριών. Τέλος, τονίζουµε ότι για την εγκυρότητα των οικονοµικών και άλλων στοιχείων των Εταιριών που τέθηκαν υπόψη µας, την πλήρη ευθύνη φέρουν οι ιοικήσεις των Εταιριών. Η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί πρόταση για οποιαδήποτε αγορά ή πώληση µετοχών οιασδήποτε από τις Εταιρίες που αναφέρονται σε αυτήν. Με εκτίµηση Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτης Β. Τριµπόνιας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Σελίδα 16 από 16

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών

Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών Συνοπτική Έκθεση Αποτίµησης και Γνωµοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόµενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόµενων εταιριών ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω :

14 η Μαρτίου Προκειμένου να καταλήξουμε στην άποψή μας μελετήσαμε τα παρακάτω : Προς τo: 1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ (Unibrain) Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων 2. Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas on Line Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» κατ άρθρο 289 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

β) ελέγξαµε το από 19 Ιουλίου 2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΠΡΟΟ ΟΣ από την EFG EUROBANK,

β) ελέγξαµε το από 19 Ιουλίου 2005 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΠΡΟΟ ΟΣ από την EFG EUROBANK, Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 250-254 152 31 Χαλάνδρι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax: +30 (210) 6776.190 www.deloitte.gr 20 Ιουλίου 2005 Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της EFG EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΤΤ κατά την 31 η Μαρτίου 2011, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού,

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ΤΤ κατά την 31 η Μαρτίου 2011, ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, 7 Ιουλίου 2011 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελ. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ... 5 3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ... 7 3.2. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΆΘΡΟΙΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 8 3.3. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα )

ια Απορροφήσεως από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής EUROBANK ή Απορροφώσα ) Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Μέλος της Grant Thornton Int. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.Χ. 20 Ιουλίου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Θέµα: Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36

- I - 420,00 155,75 130,42 133,83 562,00 246,02 206,62 109,36 ˆ «Ÿ Ÿ P Q R S T U V W T T X Y Z [ \ ] Y ^ _ ` a b c b ` d e f _ ` g h ] \ ` \ i j Y ` X _ ` g k W l m b ` n _ o \ P h _ ] h _ o p ^ \ i h q T g \ r s ^ g j o _ [ \ t ^ _ u v [ \ _ o n S _ ] i b ^ w ]

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece

KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR Athens Greece KPMG Kyriacou Certified Auditors AE 3 Stratigou Tombra Street Aghia Paraskevi GR 153 42 Athens Greece Στρατηγού Τόµπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ43779/01AT/B/99/310 Telephone Τηλ: +30 210 60 62

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4..4..3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 Απομείωση Αξίας Στοιχείων του ενεργητικού

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 Απομείωση Αξίας Στοιχείων του ενεργητικού Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 Απομείωση Αξίας Στοιχείων του ενεργητικού Τα στοιχεία του ενεργητικού δεν πρέπει να μεταφέρονται σε αξία μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό 1. Ορισμοί Ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ερµού 25-14564

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ. Παπαγιάννης Συμεών Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπουλος Συμεών

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ. Παπαγιάννης Συμεών Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπουλος Συμεών ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΜΨΑ Παπαγιάννης Συμεών Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπουλος Συμεών 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ H εκτίµηση της εύλογης αξίας του Ομίλου ΛΑΜΨΑ αλλά και της τιμής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο 175 64 Αθήνα Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας :

ΕΚΘΕΣΗ. Ακολούθως, µετά την ως άνω απόφαση, συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας : ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (X.A.) του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. Προς Το Χ.Α. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ALAPIS A.B.E.E. σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α., σχετικά µε την πραγµατοποιηθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαΐου 2017 επί των Οικονομικών Καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα