Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E"

Transcript

1 Specisoft Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = ,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = ,83 Tυπική Απόκλιση = , Σχετικές Συχνότητες % , , , , ,95 Μέ θοδος Προεξοφλημένων Τα με ια κών Ροών με Τόκους κα ι Χρεολύσια Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης Υπολογισμός με πέντε μεθόδους & Ανάλυση Risk Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, τηλ , fax Internet site:

2 Πρόγραμμα VALUE Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και η λήψη αποφάσεων, με την χρησιμοποίηση των κυριότερων μεθόδων αποτίμησης καθώς και των διαφόρων παραλλαγών αυτών. Σε ποιούς απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς διευθυντές, Ορκωτούς ελεγκτές, Χρηματιστηριακές εταιρείες, Εταιρείες επενδύσεων, Αμοιβαία κεφάλαια, Εκτιμητές επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους, καλά Λογιστικά-Φοροτεχνικά γραφεία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος 1. Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση των μεθόδων αποτίμησης: α)της καθαρής περιουσιακής θέσης β)των προεξοφλημένων ταμειακών ροών γ)των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών δ)της Υπερπροσόδου ε)της μεθόδου με την χρησιμοποίηση του P/E. καθώς και διαφόρων παραλλαγών αυτών. 2. Αποφάσεις σχετικά με το πως πρέπει να κινηθεί η επιχείρηση, για την αύξηση της αξίας της 3. Για εξαγορές, συγχωνεύσεις, χρηματιστηριακές τοποθετήσεις. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 1. Με την μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης Εκτυπώνονται τόσο ο φορολογικός ισολογισμός όσο και ο αναμορφωμένοςπραγματικός, στην συνήθη μορφή των. Επίσης εκτυπώνονται οι ανωτέρω ισολογισμοί σε συνοπτική μορφή. Σημειώνεται η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο αυτή. 2. Με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών Υπολογίζονται και εκτυπώνονται η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και με τις δύο παραλλαγές της : α) με συνυπολογισμό στις ροές των τόκων και των χρεολυσίων και β) χωρίς συνυπολογισμό στις ροές των τόκων και των χρεολυσίων αλλά με την αφαίρεση στο τέλος των δανειακών υποχρεώσεων. 2 Specisoft

3 Οσον αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, για κάθε παραλλαγή της μεθόδου, εκτυπώνεται ο πίνακας των ροών της επιχείρησης, για τον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, η αξία της επιχείρησης, καθώς και πίνακας με την αξία της επιχείρησης για διάφορα επιτόκια προεξόφλησης των ροών, με ανάλυση του επιτοκίου, σε επιτόκιο χωρίς ρίσκο και σε ασφάλιστρο κινδύνου. 3. Με την μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών Υπολογίζονται και εκτυπώνονται η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών και με την χρησιμοποίηση επιτοκίων χωρίς ρίσκο καθώς και με την χρησιμοποίηση επιτοκίων με ρίσκο. Οσον αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, για κάθε παραλλαγή της μεθόδου, εκτυπώνεται ο πίνακας των ροών της επιχείρησης, για τον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, η αξία της επιχείρησης, καθώς και πίνακας με την αξία της επιχείρησης για διάφορα επιτόκια προεξόφλησης των ροών. 4. Με την μέθοδο της υπερπροσόδου Υπολογίζονται και εκτυπώνονται η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο της υπερπροσόδου και με την χρησιμοποίηση επιτοκίων χωρίς ρίσκο καθώς και με την χρησιμοποίηση επιτοκίων με ρίσκο. Οσον αφορά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, για κάθε παραλλαγή της μεθόδου, εκτυπώνεται ο πίνακας των ροών της επιχείρησης, για τον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, η αξία της επιχείρησης, καθώς και πίνακας με την αξία της επιχείρησης για διάφορα επιτόκια προεξόφλησης των ροών. 5. Με την μέθοδο με την χρησιμοποίηση του P/E Παρουσιάζεται σε πίνακα η αξία της επιχείρησης με την χρησιμοποίηση του δείκτη P/E του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση. Εκτυπώνεται επίσης πίνακας με σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των μεθόδων. RISK ANALYSIS Πέρα από την καθοριστική ανάλυση, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί και την ανάλυση RISK. Η τεχνολογία RISK ANALYSIS (με κάποια αφαίρεση, η πιθανοτική προσέγγιση στα μεγέθη της επιχείρησης και η προσομοίωση της λειτουργίας της), δίνει πλέον έγκυρα αποτελέσματα και χρησιμοποιείται διεθνώς. Για την λειτουργία της ανάλυσης ρισκ, τα οικονομικά μεγέθη δένονται με κατανομές πιθανοτήτων είτε τυποποιημένων είτε εμπειρικών (π.χ. με πιθανότητα 0.5 οι πωλήσεις του προϊόντος ΧΨΖ θα είναι , με πιθανότητα 0.3 θα είναι κ.ο.κ) ακολουθεί προσομοίωση και προκύπτει η αξία της επιχείρησης με πιθανοτικό τρόπο και για όλες τις μεθόδους αποτίμησης που περιγράφηκαν. 3 Specisoft

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα δεδομένα που ζητά το πρόγραμμα, είναι ο τελευταίος ισολογισμός και οι προβλέψεις των μελλοντικών ροών της επιχείρησης. Σχετικά με τον ισολογισμό, αυτός είτε εισάγεται, είτε διαβάζεται αυτόματα από το πρόγραμμα FINAN εφ όσον αυτό υπάρχει. Ακολουθεί η αναμόρφωση του ισολογισμού και ο προσδιορισμός της αξίας, με την μέθοδο της καθαρής περιουσιακής θέσης. Σχετικά με τις άλλες μεθόδους, αυτές στηρίζονται στην πρόβλεψη των μελλοντικών ροών και είναι οι πλέον έγκυρες, για την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το πρόγραμμα, σε ειδικό σημείο του και για τον χρονικό ορίζοντα που έχει επιλεγεί, συνήθως πενταετία, ζητά στοιχεία πωλήσεων των προϊόντων, στοιχεία κόστους πωληθέντων, έξοδα διοίκησης και λοιπά σταθερά έξοδα, έξοδα διάθεσης και λοιπά μεταβλητά, έκτακτα έσοδα, έκτακτα έξοδα, τόκους και χρεολύσια μακροπροθέσμων δανείων, τόκους βραχυπροθέσμων δανείων, αποσβέσεις, φόρους καθώς και λοιπές εισροές και εκροές. Ολα τα ανωτέρω, δίνονται με πολύ απλό τρόπο, καθώς το πρόγραμμα έχει δυνατότητα για αυτόματες προβολές στο χρονικό ορίζοντα που έχει επιλεγεί, καθώς και δυνατότητες προσδιορισμού διαφόρων μεγεθών, όπως του κόστους πωλήσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων και πολλές άλλες ευκολίες. Από τα στοιχεία αυτών των ροών το πρόγραμμα επιλέγει αυτόματα, κατά την φάση των υπολογισμών, για την κάθε μέθοδο τις απαιτούμενες ροές και διαμορφώνει την αξία για κάθε μια από αυτές. 4 Specisoft

5 Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Καθαρή Παρούσα Αξία (με Τόκους και Χρεολύσια) Προβλέψεις (οι αξίες είναι σε Ευρώ) α/α Περιγραφή Πωλήσεις , , , , ,0 2. Κόστος Πωλήσεων , , , , ,0 3. Μεικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης , , , , ,0 4. Έξοδα Διοικ. και Λοιπά σταθ. Έξ , , , , ,00 5. Έξοδα Διαθέσεως και Λοιπά μετ. έξ , , , , ,00 6. Λειτουργικό Αποτέλεσμα , , , , ,00 7. Έκτακτα Έσοδα , , , , ,00 8. Έκτακτα Έξοδα , , , , ,00 9. Αποτέλεσμα προ Τόκ.,Απ.& Φόρ , , , , , Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων , , , , , Τόκοι Βραχυπρόθεσμων Δανείων , , , , , Αποτέλεσμα προ Αποσβ. & Φόρων , , , , , Αποσβέσεις , , , , , Αποτέλεσμα προ Φόρων , , , , , Φόροι , , , , , Καθαρό Αποτέλεσμα , , , , , Χρεολύσια , , , , , Λοιπές Εισροές , , , , , Λοιπές Εκροές , , , , , Πλεόνασμα με Τόκους & Χρεολ , , , , ,00 Aξία Επιχείρησης = ,04 Ευρώ Προϋποθέσεις: Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο = 6,00 % Ασφάλιστρο Κινδύνου = 2,00 % Συνολικό Επιτόκιο = 8,00 % Xρονικός Ορίζοντας σε Έτη = 5 5 Specisoft

6 Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Καθαρή Παρούσα Αξία (με Τόκους και Χρεολύσια) α/α Επιτ. χωρίς Κίνδ. Ασφάλ. Κινδ. Επιτόκιο Αξία 1 5,00 % 1,00 % 6,00 % ,78 2 5,00 % 1,50 % 6,50 % ,85 3 5,00 % 2,00 % 7,00 % ,54 4 5,00 % 2,50 % 7,50 % ,52 5 5,00 % 3,00 % 8,00 % ,04 6 5,50 % 1,00 % 6,50 % ,85 7 5,50 % 1,50 % 7,00 % ,54 8 5,50 % 2,00 % 7,50 % ,52 9 5,50 % 2,50 % 8,00 % , ,50 % 3,00 % 8,50 % , ,00 % 1,00 % 7,00 % , ,00 % 1,50 % 7,50 % , ,00 % 2,00 % 8,00 % , ,00 % 2,50 % 8,50 % , ,00 % 3,00 % 9,00 % , ,50 % 1,00 % 7,50 % , ,50 % 1,50 % 8,00 % , ,50 % 2,00 % 8,50 % , ,50 % 2,50 % 9,00 % , ,50 % 3,00 % 9,50 % , ,00 % 1,00 % 8,00 % , ,00 % 1,50 % 8,50 % , ,00 % 2,00 % 9,00 % , ,00 % 2,50 % 9,50 % , ,00 % 3,00 % 10,00 % ,50 6 Specisoft

7 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Οργανικών Κερδών Καθαρή Παρούσα Αξία (με επιτόκιο με κίνδυνο) Προβλέψεις (οι αξίες είναι σε Ευρώ) α/α Περιγραφή Πωλήσεις , , , , ,00 2. Κόστος Πωλήσεων , , , , ,00 3. Μεικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης , , , , ,00 4. Έξοδα Διοικ. και Λοιπά σταθ. έξ , , , , ,00 5. Έξοδα Διαθ. και Λοιπά μεταβλ. έξ , , , , ,00 6. Λειτουργικό Αποτέλεσμα , , , , ,00 7. Τόκοι Mακροπρόθεσμων Δανείων , , , , ,00 8. Τόκοι Βραχυπρόθεσμων Δανείων , , , , ,00 9. Αποτέλεσμα προ Αποσβ. & Φόρων , , , , , Αποσβέσεις , , , , , Αποτέλεσμα προ Φόρων , , , , ,00 Aξία Επιχείρησης = ,91 Ευρώ Προϋποθέσεις: Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο = 6,00 % Ασφάλιστρο Κινδύνου = 2,00 % Συνολικό Επιτόκιο = 8,00 % Xρονικός Ορίζοντας σε Έτη = 5 7 Specisoft

8 Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Οργανικών Κερδών Καθαρή Παρούσα Αξία (με επιτόκιο με κίνδυνο) Ανάλυση α/α Επιτ. χωρίς Κίνδ. Ασφαλ. Κίνδ. Επιτόκιο Αξία 1 5,00 % 1,00 % 6,00 % ,26 2 5,00 % 1,50 % 6,50 % ,79 3 5,00 % 2,00 % 7,00 % ,45 4 5,00 % 2,50 % 7,50 % ,01 5 5,00 % 3,00 % 8,00 % ,91 6 5,50 % 1,00 % 6,50 % ,79 7 5,50 % 1,50 % 7,00 % ,45 8 5,50 % 2,00 % 7,50 % ,01 9 5,50 % 2,50 % 8,00 % , ,50 % 3,00 % 8,50 % , ,00 % 1,00 % 7,00 % , ,00 % 1,50 % 7,50 % , ,00 % 2,00 % 8,00 % , ,00 % 2,50 % 8,50 % , ,00 % 3,00 % 9,00 % , ,50 % 1,00 % 7,50 % , ,50 % 1,50 % 8,00 % , ,50 % 2,00 % 8,50 % , ,50 % 2,50 % 9,00 % , ,50 % 3,00 % 9,50 % , ,00 % 1,00 % 8,00 % , ,00 % 1,50 % 8,50 % , ,00 % 2,00 % 9,00 % , ,00 % 2,50 % 9,50 % , ,00 % 3,00 % 10,00 % ,62 Σημ. : Η αξία είναι σε Ευρώ 8 Specisoft

9 Μέθοδος Yπερπροσόδου Καθαρή Παρούσα Αξία (με επιτόκιο με κίνδυνο) Προβλέψεις (οι αξίες είναι σε Ευρώ) α/α Περιγραφή Πωλήσεις , , , , ,0 2. Κόστος Πωλήσεων , , , , ,0 3. Μεικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης , , , , ,0 4. Έξοδα Διοικ. και Λοιπά σταθ. έξ , , , , ,00 5. Έξοδα Διαθ. και Λοιπά μεταβλ. έξ , , , , ,00 6. Λειτουργικό Αποτέλεσμα , , , , ,00 7. Αποσβέσεις , , , , ,00 8. Αποτέλεσμα προ Φόρων , , , , ,00 9. Κανονική Πρόσοδος , , , , , Υπερπρόσοδος , , , , ,90 Aξία Επιχείρησης = ,75 Ευρώ Προϋποθέσεις: Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο = 6,00 % Ασφάλιστρο Κινδύνου = 2,00 % Συνολικό Επιτόκιο = 8,00 % Xρονικός Ορίζοντας σε Έτη = 5 9 Specisoft

10 Μέθοδος Yπερπροσόδου Καθαρή Παρούσα Αξία (με επιτόκιο με κίνδυνο) Ανάλυση α/α Επιτ. χωρίς Κίνδ. Ασφαλ. Κίνδ. Επιτόκιο Αξία 1 5,00 % 1,00 % 6,00 % ,00 2 5,00 % 1,50 % 6,50 % ,31 3 5,00 % 2,00 % 7,00 % ,71 4 5,00 % 2,50 % 7,50 % ,00 5 5,00 % 3,00 % 8,00 % ,75 6 5,50 % 1,00 % 6,50 % ,31 7 5,50 % 1,50 % 7,00 % ,71 8 5,50 % 2,00 % 7,50 % ,00 9 5,50 % 2,50 % 8,00 % , ,50 % 3,00 % 8,50 % , ,00 % 1,00 % 7,00 % , ,00 % 1,50 % 7,50 % , ,00 % 2,00 % 8,00 % , ,00 % 2,50 % 8,50 % , ,00 % 3,00 % 9,00 % , ,50 % 1,00 % 7,50 % , ,50 % 1,50 % 8,00 % , ,50 % 2,00 % 8,50 % , ,50 % 2,50 % 9,00 % , ,50 % 3,00 % 9,50 % , ,00 % 1,00 % 8,00 % , ,00 % 1,50 % 8,50 % , ,00 % 2,00 % 9,00 % , ,00 % 2,50 % 9,50 % , ,00 % 3,00 % 10,00 % ,00 Σημ. : Η αξία είναι σε Ευρώ 10 Specisoft

11 Αποτελέσματα Μεθόδων - Καθαρή Παρούσα Αξία 1. Μέθοδος Καθαρής Περιουσιακής Θέσης : ,00 Ευρώ 2. Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών α. Με Τόκους και Χρεολύσια : ,04 Ευρώ β. Χωρίς Τόκους και Χρεολύσια μείον Δάνεια : ,29 Ευρώ 3. Κεφαλαιοποίησης Οργανικών Κερδών α. Με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο : ,26 Ευρώ β. Με επιτόκιο με κίνδυνο : ,91 Ευρώ 4. Μεθοδος Υπερπροσόδου α. Με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο : ,00 Ευρώ β. Με επιτόκιο με κίνδυνο : ,75 Ευρώ MΕΣΟΣ ΟΡΟΣ : ,18 Ευρώ Αποτελέσματα Με θόδων Καθαρή Παρούσα Αξία σε Ευρώ Kαθ.Πε ρ.θέ σης Πρ.Τα μ.ροών(+ Τ,Χ) Πρ.Τα μ.ροών(- Τ,Χ) Kεφ.Oρ.Kερ.(-Επ.Κιν δ Kεφ.Oρ.Kερ.(+Επ.Κιν δ Υπερπρ.(- Επ.Κιν δ.) Υπερπρ.(+ Επ.Κιν δ.) Μέθοδοι 11 Specisoft

12 Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών με Τόκους και Χρεολύσια Επιτόκιο 8,00% ( Επιτόκιο χωρίς Κίνδυνο 6,00%, Ασφάλιστρο Κινδύνου 2,00% ) Σχετικές Αθροιστικές Αθροιστικές α/α Τμήματα Συχνότητες Συχνότητες % Συχνότητες Σχετικές Συχν. % 1 <= ,50 1,00 0,10 % 1,00 0,10 % 2 ( , ,00 ] 9,00 0,90 % 10,00 1,00 % 3 ( , ,00 ] 94,00 9,40 % 104,00 10,40 % 4 ( , ,00 ] 212,00 21,20 % 316,00 31,60 % 5 ( , ,00 ] 304,00 30,40 % 620,00 62,00 % 6 ( , ,00 ] 219,00 21,90 % 839,00 83,90 % 7 ( , ,00 ] 112,00 11,20 % 951,00 95,10 % 8 ( , ,00 ] 39,00 3,90 % 990,00 99,00 % 9 ( , ,00 ] 6,00 0,60 % 996,00 99,60 % 10 ( , ,00 ] 3,00 0,30 % 999,00 99,90 % 11 ( , ,99 ] 1,00 0,10 % 1.000,00 100,00 % ,99 > 0,00 0,00 % 1.000,00 100,00 % Καθοριστική τιμή = ,04 Ευρώ Πιθανοτική Εκτίμηση: α. Μέση Τιμή = ,84 Ευρώ β. Τυπική Απόκλιση = ,02 Ευρώ 12 Specisoft

13 Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = ,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = ,84 Tυπική Απόκλιση = ,02 Σχετικές Συχνότητες % , , , , ,94 Μέ θοδος Προεξοφλημένων Τα με ια κών Ροών με Τόκους κα ι Χρεολύσια Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = ,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = ,84 Tυπική Απόκλιση = , Συχνότητες , , , , Μέ θοδος Προεξοφλημένων Τα με ια κών Ροών με Τόκους και Χρεολύσια 13 Specisoft

14 Αποτελέσματα Μεθόδων - Risk Ανάλυση Μέθοδοι Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση Προεξόφληση των Ταμειακών Ροών α. Με Τόκους και Χρεολύσια , ,02 β. Χωρίς Τόκους και Χρεολύσια μείον Δάνεια , ,75 Κεφαλαιοποίηση Οργανικών Κερδών α. Με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο , ,86 β. Με επιτόκιο με κίνδυνο , ,70 Υπερπρόσοδος α. Με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο , ,29 β. Με επιτόκιο με κίνδυνο , ,47 Σημ. : Τα ποσά είναι σε Ευρώ 14 Specisoft

15 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 15 Specisoft

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα