SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)"

Transcript

1 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od

2 Podmienky uplatňovania taríf za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Úvodné ustanovenia 1.1. Podmienky dodávky zemného plynu (ďalej len plynu ) odberateľom, ktorých spotreba plynu sa oceňuje podľa tohto cenníka, sú stanovené v zmysle Zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom Pre potreby uplatnenia taríf je odberateľom kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) fyzická osoba (okrem odberateľov zaradených do kategórie domácnosť) alebo právnická osoba s požadovaným ročným odberom plynu na odbernom mieste do 633 tis. kwh (približne do 60 tis. m 3 ) vrátane, ktorá odoberá plyn z plynovodnej siete na základe zmluvy o dodávke plynu (ďalej len Zmluva ). Odberateľom kategórie Malé podnikanie a organizácie sú aj odberatelia, ktorí majú so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber Plynom na účely tohto cenníka sa rozumie zemný plyn, ktorý je zmesou uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej PDS ) je plynárenský podnik, do ktorého distribučnej siete je pripojené odberné miesto odberateľa, resp. cez ktorého distribučnú sieť sa realizuje dodávka plynu do odberného miesta odberateľa Odberným miestom je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom. Za jedno odberné miesto sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení užívaných odberateľom, sústredených do stavby alebo súboru stavieb odberateľa, do ktorých sa uskutočňuje dodávka plynu. V prípade pochybností určí odberné miesto PDS, ktorý vykonáva distribúciu plynu do odberného miesta Tarify, uvedené v tomto cenníku, platia pre všetkých odberateľov uvedených v bode 1.2., osobitne pre každé odberné miesto, do ktorého dodáva plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len dodávateľ ) na území Slovenskej republiky. Tento cenník sa nevzťahuje na plyn určený na pohon motorových vozidiel Pre účely tohto cenníka je pojem druh tarify použitý ako označenie zloženej ceny, t.j. M1 až M4, ktorý je dohodnutý medzi odberateľom plynu a dodávateľom plynu Krátkodobá zmluva o dodávke plynu je zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom na obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov. 2. Obchodná jednotka Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo plynu zodpovedajúce 1 kwh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením. Základom pre účtovanie dodávky plynu je dodané množstvo energie v plyne, ktoré sa vypočíta ako súčin objemu plynu vyjadreného v m 3 pri teplote 15 C, absolútnom tlaku 101,325 kpa, relatívnej vlhkosti φ = 0 (tzv. suchý plyn) a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kwh/m 3 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. 2

3 3. Druhy taríf Pre účely ocenenia odberu plynu odberateľov plynu kategórie maloodber sa uplatňujú nasledovné druhy taríf: - druh tarify M1 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do kwh, (približne od 0 do 200 m 3 vrátane) - druh tarify M2 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od kwh do kwh (približne od 200 do m 3 vrátane) - druh tarify M3 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od kwh do kwh (približne od do m 3 vrátane) - druh tarify M4 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od kwh (približne od m 3 ) V prípade, že odberateľ svojím skutočným ročným odberom v príslušnom odbernom mieste prekročí hranicu kwh (približne 60 tis. m 3 ), celý odber plynu vrátane odberu nad uvedenú hranicu bude ocenený dohodnutým druhom tarify. 4. Pravidlá pre určenie druhu tarify 4.1. Odberateľ plynu kategórie maloodber si s dodávateľom dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Sadzbami podľa dohodnutého druhu tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste, ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak. Ak medzi dodávateľom a odberateľom došlo k dohode o druhu tarify v období pred nadobudnutím platnosti tohto cenníka, dodávateľ ocení odber plynu odberateľa kategórie maloodber sadzbami podľa dohodnutého druhu tarify aj v období platnosti tohto cenníka; práva a povinnosti strán uvedené v bode 4.3. tohto cenníka tým nie sú dotknuté Druh tarify určený podľa bodu 4.1. platí počas účinnosti Zmluvy pre dané odberné miesto, ak nedôjde k zmene dohodnutého druhu tarify v zmysle tohto cenníka. Zmenu je odberateľ oprávnený uskutočniť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od určenia tarify podľa bodu 4.1. alebo od poslednej zmeny tarify. Odberateľ žiada o zmenu druhu tarify písomne, a to vyplnením žiadosti o zmenu zmluvných podmienok a jej doručením dodávateľovi. V žiadosti odberateľ uvedie aj stav určeného meradla ku dňu jej podania. Sadzbami podľa zmeneného druhu tarify ocení dodávateľ budúci odber odberateľa odo dňa nasledujúceho po doručení riadne vyplnenej žiadosti V prípade zmeny odberových pomerov na odbernom mieste (zmena počtu a výkonu spotrebičov, resp. ich rekonštrukcia) môže odberateľ požiadať o zmenu druhu tarify aj pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 4.2. Splnenie podmienky na zmenu dohodnutého druhu tarify pri zmene odberových pomerov posudzuje dodávateľ. Zmena odberových pomerov na existujúcom odbernom plynovom zariadení je možná v zmysle platnej legislatívy len na základe predchádzajúceho súhlasu PDS. Odberatelia majú možnosť získať informácie o postupe a detailoch procesu zabezpečenia potrebných krokov v súvislosti so zmenou odberových pomerov na všetkých miestach kontaktu dodávateľa plynu so zákazníkmi (Zákaznícke centrá), ktorých zoznam je okrem iného na internetovej stránke dodávateľa plynu ( alebo telefonicky prostredníctvom Biznis linky ( ), pokiaľ ju dodávateľ prevádzkuje. Informácie môže odberateľ získať tiež u PDS. 3

4 Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne využívanie spotrebičov. Po povolení zmeny druhu tarify pred uplynutím dvanástich mesiacov od poslednej zmeny druhu tarify je možné ďalšiu zmenu druhu tarify uskutočniť až po uplynutí dvanástich mesiacov od poslednej zmeny. Pri zmene druhu tarify odberateľ predloží dodávateľovi stav určeného meradla ku dňu požadovanej zmeny druhu tarify a súhlas PDS so zmenou počtu a výkonu spotrebičov. Zmenený druh tarify sa uplatní na odber plynu odo dňa nasledujúceho po dátume doručenia oznámenia o zmene druhu tarify Dodávka plynu odberateľovi bude ocenená druhom tarify určeným podľa bodu 4.1. tohto cenníka, bez ohľadu na skutočne odobraté množstvo plynu. 5. Štruktúra ceny Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou a ceny za služby súvisiace s prepravou Cena za služby obchodníka Cena za služby obchodníka pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS O ) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP O ) Ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak, jednotlivé zložky ceny za služby obchodníka sú určené nasledovne: tabuľka č.1 Označenie produktu Optimal Označenie druhu tarify 5.2. Cena za služby súvisiace s distribúciou FMS O ( /mesiac) SOP O M1 1,11 0,0430 M2 1,21 0,0425 M3 1,58 0,0423 M4 2,06 0, Cena za služby súvisiace s distribúciou pre príslušné odberné miesto je určená v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľovi distribučnej siete určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve Cena za služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMS D ) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP D ) Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou sú určené nasledovne: tabuľka č.2 Označenie druhu tarify FMS D ( /mesiac) SOP D M1 1,75 0,0246 M2 4,14 0,0110 M3 6,35 0,0095 M4 27,9 0,0081 4

5 Ak je dodávka plynu zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných sietí, dodávateľ plynu má od odberateľa plynu okrem uvedeného vyššie právo na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do odberného miesta odberateľa plynu cez všetky takéto nadväzujúce distribučné siete (okrem nákladov spojených s distribúciou plynu cez distribučnú sieť SPP distribúcia a.s.), t.j. ako keby mal odberateľ plynu uzavreté samostatné zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu so všetkými dotknutými prevádzkovateľmi distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do odberného miesta odberateľa plynu. Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí, resp. na základe ich príslušných cenníkov Cena za služby súvisiace s prepravou Cena za služby súvisiace s prepravou plynu pozostáva zo sadzby za odobratý plyn (SOP P ) Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s prepravou sú určené nasledovne: Označenie druhu tarify SOP P M1 0,0011 M2 0,0011 M3 0,0011 M4 0,0011 tabuľka č Celková cena za dodávku plynu Označenie druhu tarify Fixná mesačná sadzba celkom (FMS D +FMS O ) ( /mesiac) tabuľka č.4 Sadzba za odobratý plyn celkom (SOP D +SOP P +SOP O ) M1 2,86 0,0687 M2 5,35 0,0546 M3 7,93 0,0529 M4 29,96 0, Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za dodávku plynu podľa tohto cenníka a Zmluvy aj ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby (i) ak svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. Prevádzkového poriadku PDS, alebo (ii) ak vznikne dodávateľovi povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS V prípade krátkodobej zmluvy o dodávke plynu si dodávateľ dohodne s odberateľom priamo v Zmluve výšku jednotlivých zložiek celkovej ceny za dodávku plynu (ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou a ceny za služby súvisiace s prepravou). 5

6 6. Uplatnenie zložiek ceny 6.1. Fixná mesačná sadzba za služby súvisiace s distribúciou (FMS D ) a za služby obchodníka (FMS O ) sa uplatňuje v mesiacoch, v ktorých je Zmluva účinná. Príslušná fixná mesačná sadzba sa fakturuje za každý mesiac príslušného fakturačného obdobia, pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje za každý začatý deň dodávky tak, že príslušná fixná mesačná sadzba sa vydelí počtom dní v danom kalendárnom mesiaci a vynásobí počtom dní, počas ktorých bola Zmluva účinná. Dodávateľ neuplatňuje fixné mesačné sadzby za obdobie odberateľom vopred písomne oznámenej rekonštrukcie odberného plynového zariadenia, pri ktorej prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť odberateľa demontáž určeného meradla. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi poplatok za demontáž a montáž meradla v zmysle zverejneného Cenníka externých služieb a výkonov dodávateľa. Dodávateľ neuplatňuje fixné mesačné sadzby za obdobie rekonštrukcie časti distribučnej siete, cez ktorú sa dopravuje plyn do odberného miesta odberateľa, pri ktorej PDS vykoná demontáž určeného meradla Sadzba za odobratý plyn za služby súvisiace s distribúciou (SOP D ), za služby súvisiace s prepravou (SOP P ) a za služby obchodníka (SOP O ) sa odberateľovi fakturuje za každú jednotku dodaného množstva energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa určí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak odberateľ nesprístupní určené meradlo alebo inak znemožní odpočet určeného meradla, vystaví dodávateľ faktúru na základe pravdepodobného odberu s prihliadnutím na vývoj skutočného odberu odberateľa plynu v predchádzajúcom fakturačnom období, počet a typ pripojených plynových spotrebičov, pričom rozdiely v množstvách dodávateľ zúčtuje v rámci reklamačného konania v zmysle platných obchodných podmienok Odpočtovým obdobím je obdobie od vykonania posledného odpočtu odberu plynu po nasledujúci odpočet. Odpočet odberu plynu vykonáva PDS minimálne v intervaloch stanovených v Prevádzkovom poriadku PDS Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré dodávateľ vystavuje vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu, t.j. obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu plynu. Fakturačné obdobie sa nemusí zhodovať s odpočtovým obdobím a môže pozostávať z viacerých odpočtových období. Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne Odberateľ je povinný platiť dodávateľovi cenu za opakované dodávky plynu vo výške ceny predpokladaného odberu plynu, a to podľa faktúr za opakované dodávky v súlade so Zmluvou, minimálne vo výške súčtu fixnej mesačnej sadzby za služby súvisiace s distribúciou (FMS D ) a za služby obchodníka (FMS O ) podľa dohodnutého druhu tarify. Pri určení výšky platieb za opakované dodávky plynu dodávateľ zohľadní skutočný odber plynu za predchádzajúce porovnateľné obdobie alebo predpokladaný odber plynu na nadchádzajúce obdobie. Pri zmene druhu tarify odberateľom, pri zmene výšky spotreby oproti predchádzajúcemu porovnateľnému obdobiu, ako aj pri zmene výšky sadzieb v rámci druhov taríf, je dodávateľ oprávnený zmeniť výšku predpisov za opakované dodávky uvedené v Harmonograme budúcich platieb za opakované dodávky Odber plynu za príslušné obdobie dodávky bude ocenený sadzbami platnými v danom období dodávky plynu v príslušnej tarife. 6

7 7. Dane V sadzbách taríf uvedených v tabuľkách č. 1, 2, 3 a 4 tohto cenníka nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebná daň alebo iná aplikovateľná daň. Pri fakturácii sa bude vychádzať zo sadzieb v, uvedených v tabuľkách č. 1, 2 a 3, pričom k vypočítanej celkovej fakturovanej sume bude pripočítaná spotrebná daň prípadne iná aplikovateľná daň a DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 8. Záverečné ustanovenia Ku dňu nadobudnutia platnosti tohto cenníka sa ruší platnosť Cenníka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), ev. č. M/1/2011 vrátane jeho dodatkov č.1 a č.2. 7

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom. ev. č. MP/1/2017

Cenník. za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom. ev. č. MP/1/2017 Cenník za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú Malým podnikom ev. č. MP/1/2017 Bratislava, 1. december 2016 Účinnosť od 1. januára 2017 Podmienky uplatnenia cien za dodávku plynu odberateľom, ktorí sú malým

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE platný od 1. januára 2016 CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE platný od 1. januára 2016 Cenník bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za distribúciu elektriny

Cenník za distribúciu elektriny Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre používateľov distribučnej sústavy platný od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 s duálnym zobrazením cien 1 2 Tento cenník bol vypracovaný

Διαβάστε περισσότερα

s duálnym zobrazením cien

s duálnym zobrazením cien Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre používateľov distribučnej sústavy platný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 s duálnym zobrazením cien 1 2 Tento cenník bol vypracovaný

Διαβάστε περισσότερα

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0161/2012/E Bratislava, 27.01.2012 Číslo spisu: 6578-2011-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za distribúciu elektriny. pre užívateľov distribučnej sústavy platný od do

Cenník za distribúciu elektriny. pre užívateľov distribučnej sústavy platný od do Cenník za distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy platný od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 www.zsdis.sk 2 Tento cenník bol vypracovaný v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Διαβάστε περισσότερα

Zmena účtovania spotreby zemného plynu z m 3 na kwh

Zmena účtovania spotreby zemného plynu z m 3 na kwh Zmena účtovania spotreby zemného plynu z m 3 na kwh Obsah: SPP účtuje od 1. januára 208 spotrebu zemného plynu v kwh 2-3 Príloha č. 1 4 Princíp prepočtu pre všetky domácnosti (tarify D1 až D4) a maloodber

Διαβάστε περισσότερα

g) Dojednávanie RK 1. RK na napäťovej úrovni VVN, VN sa dojednáva nasledovne:

g) Dojednávanie RK 1. RK na napäťovej úrovni VVN, VN sa dojednáva nasledovne: podľa časti A článku II. písm. b) tohto rozhodnutia. Za nadštandardnú distribúciu sa nepovažuje pripojenie užívateľa sústavy k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy zaslučkovaním. c)

Διαβάστε περισσότερα

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou SSE-D, alebo

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre Malé podniky ev.č. MP/1/2015

Cenník za dodávku plynu pre Malé podniky ev.č. MP/1/2015 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre Malé podniky ev.č. MP/1/2015 (vydaný v zmysle Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, číslo 0063/2014/P zo dňa 22.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Reklamácie... 15

3.7 Ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Reklamácie... 15 3.7 Ukončenie a zánik zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny... 14 3.8 Reklamácie... 15 4. RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA... 15 4.1 Podmienky uzatvorenia rámcovej distribučnej zmluvy...

Διαβάστε περισσότερα

1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia).

1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia). Slovenská inovačná a energetická agentúra, regionálna pobočka Trenčín Hurbanova č.59, 911 01 Trenčín 1. Výpočet ceny tepla z domovej kotolne (klasická technológia). Cena tepla sa skladá z variabilnej zložky

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE CENNÍK DISTRIBÚCIE ELEKTRINY PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE platný od 1. januára 2011 1 Cenník bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím číslo 0062/2011/E zo dňa 1. decembra 2010. Úrad

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/1/2012

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/1/2012 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev. č. D/1/2012 Bratislava, 14. decembra 2011 Platnosť od 1. januára 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za distribúciu elektriny

Cenník za distribúciu elektriny Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre užívateľov distribučnej sústavy platný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 1 2 Tento cenník bol vypracovaný v zmysle rozhodnutí Úradu

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2013

ZMLUVA č PO2013 ZMLUVA č. 30-000063076PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda ) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych

Διαβάστε περισσότερα

b) DPH na odpočítanie 0, c) cena spolu 3, Zúčtovanie stravovania poskytovaného zamestnancom na základe vyúčtovania (faktúry)

b) DPH na odpočítanie 0, c) cena spolu 3, Zúčtovanie stravovania poskytovaného zamestnancom na základe vyúčtovania (faktúry) Kalkulácia ceny jedla uhrádzaná zamestnancami (v ): 2,76 cena jedla (stravného lístka) vrátane DPH -1,98 zákonný príspevok vo výške 71,9 % z ceny jedla podľa 152 Zák. práce (maximálne 55% zo sumy stravného)

Διαβάστε περισσότερα

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla Rek.vyhlášky 630/2005 Z.z. (ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva o dodávke zemného plynu Zmluva o dodávke zemného plynu medzi... a SPP - distribúcia, a.s. 1 Táto zmluva o dodávke zemného plynu (ďalej len Zmluva ) je uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:... Konajúca prostredníctvom/zastúpená:...

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2012

ZMLUVA č PO2012 ZMLUVA č. 50-000056552PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Dodávateľom: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Sídlo:

Διαβάστε περισσότερα

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Ul. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10100/R IČO: 36 302 724, DIČ:

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2015

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2015 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2015 Bratislava, 2. december 2014 Platnosť od 1. januára 2015 1. Úvodné ustanovenia

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva o dodávke zemného plynu Zmluva o dodávke zemného plynu medzi [Spoločnosťou] a SPP - distribúcia, a.s. 1 Táto zmluva o dodávke zemného plynu (ďalej len Zmluva ) je uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: [Spoločnosť]

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA. medzi Dodávateľom Názov: Objednávateľom

ZMLUVA. medzi Dodávateľom Názov: Objednávateľom ZMLUVA o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) kamerový systém uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi Dodávateľom Názov: ANTIK Telecom s.r.o.

Διαβάστε περισσότερα

nie na vlastnú spotrebu v kotolni!

nie na vlastnú spotrebu v kotolni! Usmernenie k predkladaniu návrhov na určenie maximálnej ceny tepla na rok 2010 a 2011 podľa Výnosu z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 10. júna 2009 č.

Διαβάστε περισσότερα

Zmluva o dodávke zemného plynu

Zmluva o dodávke zemného plynu Zmluva o dodávke zemného plynu medzi [Spoločnosťou] a SPP - distribúcia, a.s. 1 Táto zmluva o dodávke zemného plynu (ďalej len Zmluva ) je uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: [Spoločnosť]

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 1. mája 2009 Konverzný kurz: 1 = 30,1260 Sk Prepočet a zaokrúhlenie cien z Sk na boli vykonané

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) podľa 12 ods. 10 a 14 ods. 3 písm.

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 27. 7. 2013 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 222 V Y H L Á Š K A Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 8. 9.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s. pre produkty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 6. júla 2009 Konverzný kurz: 1 = 30,1260 Sk Prepočet a zaokrúhlenie cien z Sk na boli vykonané

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Zákon č. 586 / 2003 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

Zákon č. 586 / 2003 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení Zákon č. 586 / 2003 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (v znení č. 8/2005 Z. z., 327/2005 Z.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE,

TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, TECHNICKÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI EUSTREAM, A.S. AKO PREVÁDZKOVATEĽA PREPRAVNEJ SIETE, ktoré určujú technické podmienky prístupu, Pripojenia do Prepravnej siete a prevádzkovania Prepravnej siete ktoré boli

Διαβάστε περισσότερα

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS

Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS Verejný obstarávateľ: FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica SÚŤAŽNÉ PODKLADY PREDMET ZÁKAZKY Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém THSCAN MT 1213

Διαβάστε περισσότερα

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom.

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom. Príloha č. 11 V 24 ods. 6 zákona: Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti z devízového účtu, sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom spôsobom, keď

Διαβάστε περισσότερα

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Ing. Tomáš ŠVANTNER Poprad, 28.10.2011 Platné právne predpisy v oblasti metrológie Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Vyhlásené: 29. 12. 2003 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 586 Z Á K O N zo 4. decembra 2003 o

Διαβάστε περισσότερα

A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í. uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í. uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka K Ú P N A Z M L U V A A Z M L U V A O P O S T Ú P E N Í P R Á V A P O V I N N O S T Í uzavretá v súlade s ustanoveniami 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: Predávajúci: Názov: Obec Jánovce

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE VYUŽITIA ELEKTRICKEJ ENERGIE U VEĽKOODBERATEĽOV

MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE VYUŽITIA ELEKTRICKEJ ENERGIE U VEĽKOODBERATEĽOV SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE 2118140 TECHNICKÁ FAKULTA MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE VYUŽITIA ELEKTRICKEJ ENERGIE U VEĽKOODBERATEĽOV 2010 Bc. Marcel Fačkovec SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

Smart Metering reálne slovenské ciele a možnosti. Smart Grid nie je cieľ, ale prostriedok. Efocus KCMTE Ing.

Smart Metering reálne slovenské ciele a možnosti. Smart Grid nie je cieľ, ale prostriedok. Efocus KCMTE Ing. Smart Metering reálne slovenské ciele a možnosti Smart Grid nie je cieľ, ale prostriedok Efocus. 11. 01 KCMTE Ing. Igor Chrapčiak Svet sa mení... Nové podmienky, zmeny a súvislosti: Nárast populácie. Presun

Διαβάστε περισσότερα

Zmeny v roku 2009: Zákon 465/2008 z Zákon 83/2009 zo Zákon 258/2009 zo Zákon 471/2009 z

Zmeny v roku 2009: Zákon 465/2008 z Zákon 83/2009 zo Zákon 258/2009 zo Zákon 471/2009 z DPH od 1.1.2010 Zmeny v roku 2009: Zákon 465/2008 z 28.10.2008 Euro zmeny Zákon 83/2009 zo 17.2.2009 protikrízové opatrenia (vrátenie NO do 30 dní,...) skup.registrácie šrot,... Zákon 258/2009 zo 16.6.2009

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Uverejnené: Účinnosť od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Uverejnené: Účinnosť od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2003 Uverejnené: 01.10.2003 Účinnosť od: 01.01.2014 397 V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. septembra 2003, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 720/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 304, , s. 18)

(Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 304, , s. 18) 02011R1169 SK 19.02.2014 002.007 1 Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti. (úprava č.

Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti. (úprava č. Prevádzkový poriadok sústavy tepelných zariadení ktorého súčasťou je aj havarijný plán sústav tepelných zariadení spoločnosti (úprava č. 2) Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky Vydanie/Dátum vydania:

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

MATERASSO Slovakia, s.r.o., 612 Oravské Veselé

MATERASSO Slovakia, s.r.o., 612 Oravské Veselé MATERASSO Slovakia, s.r.o., 612 Oravské Veselé 029 62 Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 28.06.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 01.03.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 180 O P A T R E N I E Národnej banky

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE

TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE ŠTYRY ZÁKLADNÉ TEMATICKÉ OKRUHY: 1. Základné pojmy, definícia elektrizačnej sústavy, jej členenie, štruktúra, úrovne (výroba, prenos, distribúcia).

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT FORMULÁR v.1.00 Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

= + + + = + β β β β β ( ) β β = + = = = = + + + + = = + + = + + = + + + = + + + = + + = + + = + + + = + + + [ = = ] = = + + + = + = = = = = = = = = = = [ = = [ ] = = ] = + + + + [ = ] = + = = + + =

Διαβάστε περισσότερα

Mesto TRNAVA Centrálne číslo zmluvy 103/2016

Mesto TRNAVA Centrálne číslo zmluvy 103/2016 Mesto TRNAVA Centrálne číslo zmluvy 103/2016 ZMLUVA O DIELO na zhotovenie stavby : ZŠ s MŠ Spartakovská, optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie telocvične, uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

I. O P A T R E N I E V Š E O B E C N E J P O V A H Y

I. O P A T R E N I E V Š E O B E C N E J P O V A H Y Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n š t i t ú t Okružní 31, 638 00 Brno 1. ------IND- 011 0011 CZ- SK- ------ 011016 --- --- PROJET Český metrologický inštitút (ČMI), ako orgán vecne a miestne príslušný

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 14. decembra 2005,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 14. decembra 2005, Strana 5806 Zbierka zákonov č. 658/2005 Čiastka 260 658 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky Vláda Slovenskej republiky podľa

Διαβάστε περισσότερα