ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκθάμνωση εδάφους ή 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκθάμνωση εδάφους ή 1"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Προϋπολογισμός Μελέτης Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη Ομάδας ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκθάμνωση εδάφους ή 1 εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - ΟΙΚ ΟΙΚ % 1 m2 302,5 15, ,28 0,40 m 2 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με ΟΙΚ ΟΙΚ % 2 m3.km ,0 0, ,00 αυτοκίνητο 3 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΟΙΚ ΟΙΚ % 3 m3 294,00 29, ,94 4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με ΟΙΚ ΟΙΚ % 4 m3 663,25 1,20 795,90 μηχανικά μέσα 5 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα ΟΙΚ ΟΙΚ % 5 m3 69,00 4,60 317,40 εκσκαφών 6 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών ΟΙΚ ΟΙΚ % 6 m3 140,00 1,80 252,00 7 επίχωσης Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των ΟΙΚ ΟΙΚ % 7 m3 188,00 5, ,40 προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 8 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ ΟΙΚ % 8 m3 80,32 17, ,54 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 9 οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση ανωδομών από 10 αργολιθοδομή ή λιθοδομή Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 11 οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Αποξήλωση ξυλίνων ή 12 σιδηρών κουφωμάτων 13 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων ΟΙΚ ΟΙΚ % 9 m3 15,60 80, ,36 ΟΙΚ ΟΙΚ % 10 m3 20,04 28,80 577,15 ΟΙΚ ΟΙΚ % 11 m ,50 4, ,65 ΟΙΚ ΟΙΚ % 12 m2 140,8 17, ,84 ΟΙΚ ΟΙΚ % 13 m2 162,00 4,60 745,20 14 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΟΙΚ ΟΙΚ % 14 m3 35,00 57, ,50 15 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ ΟΙΚ % 15 m2 577,00 1, ,60 16 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με ΟΙΚ ΟΙΚ % 16 m2 1, , ,00 αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 17 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως ΟΙΚ ΟΙΚ2268Δ 100% 17 τεμ 19,0 80, ,00 2,50 m2 18 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ ΟΙΚ % 18 m3 83,00 28, ,40 19 Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών που θα αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι OIK 2203-ΣXET. ΟΙΚ % 19 ΤΕΜ 1, , ,00 20 Καθαίρεση επικεραμώσεων ΟΙΚ ΟΙΚ % 20 m2 344,00 4, ,40 21 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ ΟΙΚ % 21 m ,0 5, ,00 22 Eργασίες αποξήλωσης κυματοειδών φύλλων ΟΙΚ-2275 ΣΧΕΤ. OIK TΜ 520,00 32, ,00 αμιαντοστιμέντου. 23 Συλλογή συσκευασία σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης. ΟΙΚ-2180 OIK KGR ,0 1, ,00

2 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 24 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. ΟΙΚ ΟΙΚ % 24 m3 505, ,00 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Χαλύβδινοι οπλισμοί 25 σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ΟΙΚ ΟΙΚ % 25 kgr ,00 1, ,00 ή S500s 26 Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας ΟΙΚ ΟΙΚ % 26 m2 56,5 46, ,00 27 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ ΟΙΚ % 27 m2 220,00 13, ,00 28 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ ΟΙΚ % 28 m2 17,13 15,00 256,95 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης. Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα ΟΙΚ ΟΙΚ % 29 m2 56,08 20, ,60 ΟΙΚ ΟΙΚ % 30 m2 75,00 30, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 31 m2 55,12 3,50 192,92 ΟΙΚ ΟΙΚ % 32 m 71,00 15, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 33 m2 297,00 207, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 34 m2 157,00 51, , , ,95 35 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου ΟΙΚ ΟΙΚ % 35 μμ 368,85 8, ,69 36 Τσιμεντένεση σε 100 ΟΙΚ-3501 ΣΧΕΤ. 36 οποιοδήποτε στοιχείο Κgr 30,0 240, ,00 Πρόσθετη τιμή τραβηχτών 37 επιχρισμάτων για ΟΙΚ ΟΙΚ % 37 μμ 433,4 0,60 260,04 προεξοχές άνω των 20 cm 38 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου ΟΙΚ ΟΙΚ % 38 μμ 433,4 28, ,92 σχεδίου 39 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους ΟΙΚ ΟΙΚ % 39 m ,0 0,60 738,00 από το δάπεδο εργασίας 40 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με ΟΙΚ ΟΙΚ % 40 m2 519,00 12, ,00 τσιμεντοασβεστοκονίαμα 41 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ ΟΙΚ % 41 m ,00 10, ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ : ,77 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕς, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4-7cm 42 με τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες ΟΙΚ ΟΙΚ % 42 m2 250,00 69, ,00 ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 ΟΙΚ 5353 μμ 43 cm, πάχους τουλάχιστον ΟΙΚ ,00 6,4 288,00 12 mm, από ξυλεία τύπου 44 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων ΟΙΚ ΟΙΚ % 44 μμ 109,00 4,10 446,90

3 45 46 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm Επιστρώσεις με 47 χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου σινιών Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά 48 από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 εκ. τύπου τσινί Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά 49 από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 εκ. τύπου δεματίου Επιστρώσεις με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως 50 εξαιρετικά σκληρού, τύπου τσινί Ιωαννίνων, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 Επιστρώσεις με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως 51 εξαιρετικά σκληρού, τύπου τσινί Ιωαννίνων, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό Ποδιές παραθύρων από 52 σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm Μπαλκονοποδιές μήκους 53 έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 54 μάρμαρο λευκό πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό 55 μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Σκαλομέρια από μάρμαρο 56 σκληρό πάχους 2 cm 57 Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους cm ΟΙΚ ΟΙΚ % 45 m ,17 12, ,56 ΟΙΚ ΟΙΚ % 46 m2 66,00 33, ,20 ΟΙΚ ΟΙΚ % 47 m2 160,00 30, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 48 μμ 349,5 14, ,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 49 μμ 143,00 18, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 50 m2 762,00 109, ,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 51 m2 19,25 126, ,50 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 52 m2 21,50 120, ,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 53 μμ 6,8 60,00 408,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 54 μμ 109,00 63, ,70 ΟΙΚ ΟΙΚ % 55 μμ 9,00 207, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 56 τεμ 62,0 16, ,40 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 57 m2 36,15 104, ,60 58 Επιστρώσεις με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, τύπου ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 58 m2 435,00 120, ,00 δεματίου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 59 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ΟΙΚ ΟΙΚ % 59 m2 863,00 18, ,00 Άθροισμα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, 60 ή παρεμφερές υλικό, ΟΙΚ ΟΙΚ % 60 m2 630,00 43, ,00 ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 61 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ-54.86Ν ΟΙΚ % 61 m 287,00 20, ,00 62 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 62 m2 3,64 160,00 582,40 μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm 63 Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 63 m2 4,5 260, ,00 έως 13 cm 64 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 ΟΙΚ ΟΙΚ % 64 m2 26,00 213, ,00 cm 65 Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με κάσσα μπατική, ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 65 m2 30,4 200, ,00 πλάτους έως 23 cm 66 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου ΟΙΚ-54.34Ν ΟΙΚ % 66 m2 85,34 205, ,70 67 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ-54.88Ν ΟΙΚ % 67 m 43,2 50, , ,86

4 Εντοιχισμένες ντουλάπες με εξαρτήματα Κατασκευή ξύλινου γκισέ εκδοτηρίου εισιτηρίων Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου Κιγκλιδώματα εξωστών πολυκαρβονικά Κιγκλιδώματα πλατυσκάλων και εξωστών ευθύγραμμα. Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ-54.75Ν1 ΟΙΚ % 68 m2 32,40 200, ,00 ΟΙΚ-54.75Ν2 ΟΙΚ % ΟΙΚ % 69 τεμ. 1, , ,00 ΟΙΚ-54.51Ν ΟΙΚ % 70 m2 13,8 250, ,00 ΟΙΚ-54.26Ν ΟΙΚ % 71 m2 85,34 300, ,00 ΟΙΚ-72.70Ν ΟΙΚ % 72 m 17,00 50,00 850,00 ΟΙΚ-64.29Ν ΟΙΚ % 73 m 25,00 85, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 74 m 78,0 184, , Κατασκευή μεταλλικού σκεπαστρου Θερινού κινηματογράφου και σκεπών σκηνης και φουαγιέ. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου. Ενίσχυση τοιχοποιιών με σύστημα ελκυστήρων Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Φέροντα ή μη μεταλλικά στοιχεία οποιασδήποτε διατομής μεταλλικών κατασκευών χειμερινού κινηματογράφου Κλίμακες σιδηρές καρφωτές Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών - κλειδαριών Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 84 χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο 85 οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 75 τεμ 1, , ,00 ΟΙΚ-64.01Ν ΟΙΚ % 76 τεμ 1, , ,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 77 ΜΜ 231,2 100, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 78 kgr 897,05 2, ,92 ΟΙΚ-61.06Ν ΟΙΚ % 79 kgr ,00 2, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 80 τεμ 6, , ,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 81 m 38,60 200, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 82 m 40,00 18,00 720,00 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 83 σετ ( 1+1) ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ % ΟΙΚ % 56,00 60, ,00 84 m2 8,00 253, ,00 85 m2 4,00 346, , ,02 86 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΟΙΚ ΟΙΚ % 84 m2 84,53 47, , Χαλύβδινα πυράντοχα κουφώματα με υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm από πυράντοχο γυαλί με δείκτη πυραντίστασης 60 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή σατινέ (λούστρα) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών m2 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 3, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 85 m2 514,24 16, ,84 ΟΙΚ ΟΙΚ % 86 m2 64,68 6,00 388,08 ΟΙΚ ΟΙΚ % 87 m2 249,42 6, ,23 ΟΙΚ ΟΙΚ % 88 m ,78 10, ,80 ΟΙΚ ΟΙΚ % 89 m ,57 0,50 779,79 ΟΙΚ ΟΙΚ % 90 kgr 5.000,0 0, ,00

5 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Αποκατάσταση κολώνων πορτονιών από πωρόλιθο Αποκατάσταση προστώου και αποκατάσταση όψης σκηνής Θερινού κινηματογράφου Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm ΟΙΚ ΟΙΚ % 91 m2 637,4 12, ,80 ΟΙΚ ΟΙΚ % 92 m ,98 8, ,83 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ % 93 τεμ 4,0 700, ,00 ΟΙΚ-78.01Ν ΟΙΚ % 94 τεμ 1, , ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % 95 m2 387,4 19, ,04 ΟΙΚ ΟΙΚ % 96 m2 320,00 16, , Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης Ηχοπετάσματα τύπου ALPHAFON - MB Θερμο-ηχομόνωση με 102 πλάκες ορυκτοβάμβακα Φράγματα υδρατμών Με 103 φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Δένδρα ( Φοίνικας) 104 κατηγορίας Δ9 Εγκατάσταση 105 προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚ ΟΙΚ % 97 m2 862,8 12, ,88 ΟΙΚ ΟΙΚ % 98 m2 350,00 90, ,00 ΟΙΚ ΟΙΚ % ΟΙΚ ΟΙΚ % ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ) m2 m2 50,00 12,70 635,00 900,00 0,90 810,00 ΠΡΣ - Δ1.9Ν ΠΡΣ % 99 τεμ. 1, , ,00 ΠΡΣ Ε13.2 ΠΡΣ % 100 στρ. 0, ,00 240,00 ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ) ΥΔΡΕΥΣΗ Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου Φ15, 1 πάχους 1mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 7 1 m 120,00 11, ,00 Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου Φ18, 2 πάχους 1mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 7 2 m 75,00 12,41 930,75 Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου Φ22, 3 πάχους 1mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 7 3 m 35,00 15,76 551,60 Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου Φ28, 4 πάχους 1mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 7 4 m 47,00 19,51 916,97 Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου Φ35, 5 πάχους 1.50mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 7 5 m 127,00 22, ,76 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 6 διαμέτρου Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 11 6 τεμ 58,00 14,69 852,02 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 7 διαμέτρου Φ 3/4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 11 7 τεμ 9,00 15,19 136,71 ορειχάλκινη διαμέτρου 8 1/2" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 11 8 τεμ 3,00 15,35 46,05 ορειχάλκινη διαμέτρου 9 3/4" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 11 9 τεμ 9,00 16,84 151,56 10 ορειχάλκινη διαμέτρου ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 8,00 19,92 159,36 ορειχάλκινη διαμέτρου /4" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 4,00 25,51 102,04 ορειχάλκινη διαμέτρου /2" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 2,00 33,01 66,02 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου Φ /4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1,00 34,39 34,39 θερμική μόνωση 14 σωλήνων από 1/2" έως ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 195,00 7, ,05 θερμική μόνωση 15 σωλήνων από 1 1/4" ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 206,00 10, , , ,25

6 Μετρητής νερού κοχλιωτός διαμέτρου Φ1 16 1/2" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 1,00 100,08 100,08 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 50 l 17 ισχύος 3000 W ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 3,00 200,17 600,51 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l 18 ισχύος 3000 W ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2,00 193,72 387,44 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 19 Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 6,00 8,92 53,52 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή 20 τραβηκτό πλήρες ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 17,00 105, ,84 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 21 ΑΤΗΕ ins ΗΛΜ τεμ 20,00 56, ,00 Άθροισμα , ,63 2) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 22 διαμέτρου Φ 4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 22 m 45,00 72, ,95 σκληρό P.V.C.,6 atm, 23 Φ40mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 23 m 13,00 14,86 193,18 σκληρό P.V.C.,6 atm, 24 Φ50mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 24 m 29,00 15,58 451,82 σκληρό P.V.C.,6 atm, 25 Φ75mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 25 m 30,00 21,25 637,50 σκληρό P.V.C.,6 atm, 26 Φ100mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 26 m 175,00 26, ,00 σκληρό P.V.C.,6 atm, 27 Φ125mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 27 m 148,00 29, ,36 σκληρό P.V.C.,10 atm, 28 Φ100mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 28 m 30,00 31,30 939,00 Μηχανοσίφωνας από 29 PVC διαμέτρου ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9 29 τεμ 1,00 61,53 61,53 Κεφαλή υδρορροής 30 πλαστική με εσχάρα ΑΤΗΕ 8064 ΗΛΜ 8 30 τεμ 8,00 20,25 162,00 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m 31 διαστάσ. 30cm X 30cm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 11,00 123, ,73 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m 32 διαστάσ. 40cm X 50cm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 1,00 171,69 171,69 Σιφώνι δαπέδου από 33 PVC, πλήρες Φ70 ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 33 τεμ 14,00 37,93 531,02 Καλύμματα φρεατίων 34 χυτοσιδηρά ΑΤΗΕ 8072 ΗΛΜ kg 150,00 3,66 549,00 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ cm ΑΤΗΕ 8130 ΗΛΜ 1 35 τεμ 4,00 48,55 194,20 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής 36 ισχύος 12,5 m3/h ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1, , ,36 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 14,00 107, ,08 Χαρτοθήκη πλήρης 38 Επιχρωμιωμένη απλή Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 14,00 9,60 134,40 από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα 39 εξαρτήματά του ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 12,00 205, ,96 Νιπτήρας πορσελάνης 40 διαστάσεων 40 Χ 50 cm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 12,00 162, ,96

7 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης 41 μήκους 0,50 cm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 20,00 42,13 842,60 Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 30 Χ 15 cm 42 με χειρολαβή ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 20,00 22,04 440,80 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από 43 πορσελάνη απλό ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 22,00 25,04 550,88 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 44 χρώματος λευκού ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 12,00 22,10 265,20 σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8 45 m 48,00 26, ,92 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών 46 πλήρης ΑΤΗΕ 8177 ΗΛΜ τεμ 14,00 174, ,28 Εξοπλισμός W C AMEA 47 πλήρης ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 967, ,52 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 48 ανοιχτή ημικυκλική ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 1 48 kg 290,00 26, ,10 Άθροισμα 40758, ,04 3) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 49 διαμέτρου Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 49 m 50,00 15,16 758,00 50 διαμέτρου Φ 3/4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 50 m 75,00 18, ,00 51 διαμέτρου Φ 1 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 51 m 220,00 21, ,00 52 διαμέτρου Φ 1 1/4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 52 m 160,00 25, ,00 53 διαμέτρου Φ 1 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 53 m 63,00 28, ,36 54 διαμέτρου Φ 2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 54 m 1152,00 33, ,48 55 διαμέτρπυ Φ 2 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 55 m 132,00 40, ,04 56 διαμέτρου Φ 3 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 56 m 100,00 54, ,00 57 διαμέτρου Εξοδος με Φ τον 4 ανάλογο ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 22 m 12,00 72,91 874,92 σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέως ή συλλέκτου /159 mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ 6 57 τεμ 8,00 67,44 539,52 σκληρό P.V.C.,6 atm, 59 Φ40mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 23 m 240,00 14, ,40 σκληρό P.V.C.,6 atm, 60 Φ50mm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 8 24 m 150,00 15, ,00 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 3,00 204,62 613,86 ορειχάλκινη διαμέτρου 62 1/2" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 11 8 τεμ 10,00 15,35 153,50 ορειχάλκινη διαμέτρου 63 3/4" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ 11 9 τεμ 24,00 16,84 404,16 64 ορειχάλκινη διαμέτρου ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 42,00 19,92 836,64 ορειχάλκινη διαμέτρου /4" ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 6,00 25,51 153,06 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2,00 245,52 491,04

8 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη 67 χωρητικότητας 50 l Σύστημα αυτόματης ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1,00 295,81 295,81 πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής 68 διαμέτρου 1 ins Τοπική κλιματιστική ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1,00 155,13 155,13 μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής C.F.M. Τοπική κλιματιστική ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1,00 468,63 468,63 μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής C.F.M. Τοπική κλιματιστική ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 7,00 641, ,91 μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής C.F.M. Τοπική κλιματιστική ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 12,00 790, ,56 μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου παροχής C.F.M. Κεντρική κλιματιστική ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 10,00 986, ,30 μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως 73 παροχής 1300m3/h Κεντρική κλιματιστική ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 941, ,72 μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως 74 παροχής 1600m3/h ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2, , ,36 Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως 75 παροχής 2200m3/h Κεντρική κλιματιστική ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 6, , ,60 μονάδα επεξεργασίας αέρα, χαμηλής πιέσεως 76 παροχής 2500m3/h Αντλία θερμότητας ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2, , ,04 παραγωγής ψυχρού - θερμού νερού ηλεκτροκίνητη αερόψυκτη ψυκτικής ισχύος 210KW και 77 θερμικής ισχύος 230KW ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,00 Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως παροχής από 25,00 έως 78 & 30,00 m3/h ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2, , ,58 79 Φίλτρο νερού ή ατμού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 391,42 782,84 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 80 έως 10 atm Θερμόμετρο ΑΤΗΕ 8641 ΗΛΜ τεμ 3,00 39,86 119,58 εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής 81 ενδείξεως C ΑΤΗΕ 8651 ΗΛΜ τεμ 3,00 36,56 109,68 θερμική μόνωση 82 σωλήνων από 1/2" έως ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 360,00 7, ,40 θερμική μόνωση 83 σωλήνων από 1 1/4" ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 1400,00 10, ,00 θερμική μόνωση 84 σωλήνων από 2 1/2" ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 240,00 10, ,40 θερμική μόνωση 85 σωλήνων από 4" έως 5" ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 15,00 10,16 152,40 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 86 διατομής Αεραγωγός από ΑΤΗΕ ΗΛΜ kg 9200,00 9, ,00 αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομαστικής διαμέτρου mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 30,00 33, , Χ200 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 6,00 88,86 533,16

9 89 400Χ150 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 3,00 73,11 219, Χ300 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 104,61 418, Χ200 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 75,21 300, Χ250 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 79,41 317, Χ150 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 9,00 60,51 544, Χ150 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 69,80 139, Χ150 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 3,00 72,06 216, Χ250 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 3,00 123,35 370, Χ100 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 69,80 139,60 Στόμιο τοίχου, Χ300 mm Στόμιο τοίχου, ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 128,60 514, Χ300 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 100,25 401,00 Στόμιο λήψης και απαγωγής νωπού αέρα διαστάσεων 600Χ mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 84,50 169,00 Στόμιο λήψης και απαγωγής νωπού αέρα διαστάσεων 300Χ mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 70,85 70,85 Στόμιο λήψης και απαγωγής νωπού αέρα διαστάσεων 500Χ mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 3,00 79,25 237,75

10 Στόμιο λήψης και απαγωγής νωπού αέρα διαστάσεων 700Χ mm Στόμιο δαπέδου, ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 100,25 100, Χ150 mm Στόμιο δαπέδου, ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 14,00 125, , Χ250 mm Στόμιο οροφής ή τοίχου, ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 137,00 548,00 γραμμικό, προσαγωγής ή Χ250 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 359,60 359,60 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 107 διαμέτρου Φ 2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 12,00 41,09 493,08 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 108 διαμέτρου Φ 2 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2,00 51,99 103,98 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη 109 διαμέτρου Φ 3 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2,00 79,51 159,02 Στόμιο λήψης και απαγωγής νωπού αέρα διαστάσεων 600Χ mm Ανεμιστήρας ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 107,60 430,40 φυγοκεντρικός αναρροφήσεως απλής αναρροφήσεως διαμ.πτερωτής 330 mm παροχής έως 7000 m3 111 γιά 80 mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 10,00 667, ,10 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 112 Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 10,00 9,64 96,40 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 113 Φ 3/4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 10,00 11,87 118,70 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 114 Φ 1 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 15,00 13,25 198,75 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 115 Φ 1 1/4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 15,00 18,92 283,80 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 116 Φ 1 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 15,00 22,51 337,65 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 117 Φ 2 ins Αυτόματη βαλβίδα με ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 20,00 32,47 649,40 πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 3/8 ins γιά πίεση λειτουργίας έως atm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 60,00 32, ,40 Κατασκευές από 119 μορφοσίδηρο ΟΙΚ 6123.ΣΧ ΟΙΚ kg 200,00 7, ,00 Κατασκευή καναλιού από σκυρόδεμα πλάτους 60cm και μέσου βάθους cm ΟΙΚ Ν ΟΙΚ m 45,00 41, ,45 Διάνοιξις οπής ή φωλεάς επί πλινθοδομής πάχους /2 πλίνθου ΟΙΚ 2263Γ ΟΙΚ 2263Γ 112 τεμ 40,00 37, ,80 Διάνοιξις οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος πάχους 122 έως 0,15 m ΟΙΚ 2271.Δ ΟΙΚ 2271Δ 113 τεμ 25,00 93, ,00 Θερμική μόνωση 123 αεραγωγών ΑΤΗΕ 8538 ΗΛΜ m2 1100,00 50, ,00 Εξαεριστήρας μικτής 124 ροής παροχής 300 m3/h ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 442,63 885,26 Σύνολο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ , ,79 4) ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

11 125 ευθύς 13,5mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 600,00 3, , ευθύς 16mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 1200,00 4, , ευθύς 23mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 200,00 5, , σπιράλ 13,5mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 250,00 3,48 870, σπιράλ 16mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 800,00 4, , σπιράλ 23mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 150,00 5,33 799,50 Κυτίο διακλαδώσεως 131 Πλαστικό Φ 70mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 120,00 4,33 519,60 Κυτίο διακλαδώσεως 132 Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 50,00 5,31 265,50 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 30,00 5,49 164,70 Σχάρα καλωδίων διαστάσεων 200χ50mm από γαλβανισμένη 134 λαμαρίνα ΑΤΗΕ ΣΧ2.Ν ΗΛΜ m 125,00 30, ,00 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 135 1,5 mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 2500,00 1, ,00 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 136 2,5mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 1200,00 1, ,00 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 137 4mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 300,00 1,58 474,00 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 138 1,5mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 2800,00 5, ,00 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 139 2,5mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 3000,00 5, ,00 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 140 4mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 80,00 7,09 567,20 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής Χ 2,5mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 650,00 8, ,00 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής Χ 6mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 90,00 11, ,90 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 143 διατομής 5Χ10mm2 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 40,00 17,56 702,40 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 144 διατομής 5Χ25mm2 Καλώδιο τύπου NYY ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 125,00 33, ,25 ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 20,00 65, ,80 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό 146 διατομής 4 Χ 2,5 mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 120,00 3,94 472,80 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 110,00 4,34 477,40 Διακόπτης πιεστικού κομβίου χωνευτός εντάσεως 6 Α τάσεως V ΑΤΗΕ 8804 ΗΛΜ τεμ 20,00 4,93 98,60 Διακόπτης απλός επίτοιχος εντάσεως Α, τάσεως 250 V ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 25,00 12,32 308,00 Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ επίτοιχος εντάσεως 10 Α, τάσεως V ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 30,00 19,07 572,10 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός ή επίτοιχος, 151 SCHUKO 16Α ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 145,00 17, ,90

12 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος 152 διαστάσεων 50 Χ 35 cm ΑΤΗΕ Ηλεκτρικός πίνακας από ΗΛΜ τεμ 4,00 191,88 767,52 χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος 153 διαστάσεων 32 Χ 55 cm ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 3,00 383, ,28 Αυτόματος διακόπτης ισχύος ονομαστικής 154 έντασης 250 Α ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 1,00 337,42 337,42 Αυτόματος διακόπτης ισχύος ονομαστικής 155 έντασης 200Α ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 1,00 306,82 306,82 Αυτόματος διακόπτης αέρα (ρελέ αέρος) 156 4x40A ΑΤΗΕ ΣΧ1 ΗΛΜ τεμ 10,00 295, ,60 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και 157 σπειρώματος Ε 27 Μικροαυτόματος γιά ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 18,00 10,01 180,18 ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου W L-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως Α Μικροαυτόματος γιά ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 72,00 9,27 667,44 ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου W L-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως Α Μικροαυτόματος γιά ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 39,00 10,88 424,32 ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου W L-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως Α Μικροαυτόματος γιά ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 4,00 10,88 43,52 ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου W L-SIEMENS τριπολικός εντάσεως Α Διακόπτης πινάκων ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 5,00 16,83 84,15 ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 50,00 18,15 907,50 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 163 διπολικός εντάσεως 25 Διακόπτης πινάκων ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 4,00 19,33 77,32 ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως Α Διακόπτης πινάκων ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 4,00 24,22 96,88 ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 3,00 29,58 88,74 Αυτόματος διακόπτης 166 διαρροής 3x40A ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 4,00 107,83 431,32 Αυτόματος διακόπτης 167 διαρροής 3x63A ΑΤΗΕ ΣΧ1 ΗΛΜ 55 Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα 158 τεμ 3,00 145,88 437,64 χαμηλής τάσεως διαστάσεων 0,80 Χ 0,80 Χ 2,20 m ιστάμενου 168 τύπου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , , ευθύς 16mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 500,00 10, , ευθύς 23mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 450,00 10, , ευθύς 29mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 150,00 13, ,00

13 172 ευθύς 36mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 300,00 14, , σπιράλ 16mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 220,00 10, , σπιράλ 23mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 200,00 11, , σπιράλ 29mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 150,00 14, , σπιράλ 36mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 110,00 16, ,80 Κυτίο διακλαδώσεως 177 ενδοδαπέδιας διανομής ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 206,02 412,04 φθορισμού διαστάσεων 600 x 600mm, προστασίας ΙΡ20, 178 4x18W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 24,00 80, ,64 φθορισμού προστασίας 179 ΙΡ20, 2x36W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 20,00 101, ,60 φθορισμού προστασίας 180 ΙΡ54, στεγανό, 2x36W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 12,00 81,72 980,64 πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα (σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα W πυρακτώσεως ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 36,00 95, ,72 πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα W πυρακτώσεως ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 25,00 33,69 842,25 πυρακτώσεως, τοίχου ή 183 οροφής τύπου φανού ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 8,00 86,48 691,84 πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής τύπου φανού, 184 εξωτερικό στεγανό ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 24,00 76, ,72 SPOT 185 με λαμπτήρες PL ΑΤΗΕ 8985.ΣΧ2 ΗΛΜ τεμ 24,00 46, ,64 κρεμαστό για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής 186 πιέσεως 400W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 16,00 532, ,72 κρεμαστό για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής 187 πιέσεως 250W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 25,00 432, , ασφαλείας 6W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 28,00 54, ,80, τοίχου εξωτερικό στεγανό updown light για φωτισμό 189 πρόσοψης κτιρίου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 394, ,04, τύπου spot, ενδοδαπέδιο, 190 στεγανό IP65 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 350, ,24, τύπου spot, ενδοδαπέδιο, στεγανό IP65 με 191 λαμπτήρα LED 1,5W ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 36,00 107, , κορυφής τύπου φανού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 9, , ,67 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων Χ50Χ70m ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 7,00 89,34 625,38 Ακροκιβώτιο Για μονό 194 βραχίονα ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 7,00 63,06 441,42 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος 195 γαιώδες ΑΤΗΕ ΗΛΜ m3 46,00 19,14 880,44

14 Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC 4 atm υπογείων καλωδίων διαμέτρου 100mm 196 πλήρης ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 110,00 11, ,90 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40x40 cm 197 βάθους 50cm ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 7,00 119,41 835,87 Καλύμματα φρεατίων 198 χυτοσιδηρά ΑΤΗΕ 8072 ΗΛΜ kg 110,00 3,66 402,60 Ανακαίνηση υφιστάμενου ιστού ηλεκτροφωτισμού ύψους 199 3,5m παραδοσιακού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 494,52 989, Σύστημα ανύψωσης ΑΜΕΑ με κάθισμα ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , , Μηχανισμός κίνησης συρόμενης στέγης ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 22,00 369, ,24 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ υψηλής ισχύος, με δύο περιστρεφόμενους προβολείς 20 W 202 έκαστος ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 125,75 503,00 Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός 203 εντασεως Α ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1,00 97,87 97, Φωτοηλεκτρικό κύτταρο ΑΤΗΕ9345 ΗΛΜ τεμ 1,00 157,86 157,86 Προβολέας ιωδίνης 205 ισχύος 500 w ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2,00 106,21 212,42 Χρονοδιακόπτης δικτύου 206 ηλεκτροφωτισμού ΑΤΗΕ9346 ΗΛΜ τεμ 1,00 147,02 147,02 Σύνολο ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ , ,70 5. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 207 ευθύς 16mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 150,00 4,38 657, σπιράλ 16mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 50,00 4,34 217,00 Καλώδιο UTP 209 κατηγορίας 5e ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 1900,00 4, ,00 Καλώδιο τύπου A- 2Y(st)2Y τηλεφωνικό x2x0,8mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 34,00 16,44 558,96 Πρίζα τηλεφώνου - Data διπλή τύπου RJ-45, για 211 επίτοιχη τοποθέτηση ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 17,00 19,07 324,19 Τηλεφωνικό κέντρο 6 εξωτερικών γραμμών, 24 εσωτερικών, πλήρως 212 ψηφιακό ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,20 Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζιος με 213 πληκτρολόγιο Επίτοιχη καμπίνα ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 17,00 56,23 955,91 διανομής δομημένης καλωδίωσης (RACK) διαστάσεων έως 0,,60 x 214 0,60m υψους 12U Patch Pannel διανομής ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 1,00 491,13 491,13 δομημμένης καλωδίωσης, 24 θέσεων κατάλληλο για 215 τοποθέτηση σε RACK Switch διανομής ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 3,00 437, ,15 δομημμένης καλωδίωσης, τύπου 3COM/100 κατάλληλο 216 για τοποθέτηση σε ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 816,63 816,63 Πολύμπριζο 6 ρευματοδοτών σούκο, για τοποθέτηση σε 217 RACK ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 115,11 115,11 Patch cord cat5 δομημένης καλωδίωσης, 218 μήκους έως 1,00 m ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 34,00 15,37 522,58 Κανάλι ηλεκτρολογικό από PVC διαστάσεων x25mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 60,00 14,52 871, διαμέτρου Φ 4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 22 m 5,00 72,91 364,55

15 Τηλεφωνικός κατανεμητής πενήντα 221 ζευγών ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 354,24 354,24 Σύνολο ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ , ,85 6. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ Αγωγός - ταινία θεμελειακής γείωσης διαστάσεων 30x3,5mm, χαλύβδινη θερμά 222 επιψευδαργυρωμένη ΑΤΗΕ Ν\ ΗΛΜ m 140,00 33, ,40 Αγωγός συλλογής ή καθόδου αντικεραυνικής προστασίας από χαλκό 223 Φ8 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 25,00 20,66 516,50 Στήριγμα ταινίας 224 αλεξικέραυνου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ kg 80,00 8,02 641,60 Στήριγμα αγωγού Φ8 - Φ10, St/tZn (θερμά 225 γαλβανισμένο) ΑΤΗΕ Ν ΣΧ ΗΛΜ τεμ 25,00 7,50 187,50 Σύνδεσμος ταινίας 30x3,5mm / 30x3,5mm 226 χάλκινος ΑΤΗΕ Ν.8901 ΗΛΜ τεμ 10,00 34,48 344, Αλεξικέραυνο ιονισμού Σύνολο ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,00 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ- ΓΕΙΩΣΕΙΣ , ,80 7. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 228 διαμέτρου Φ 1 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 51 m 210,00 21, , διαμέτρου Φ 1 1/4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 52 m 35,00 25,40 889, διαμέτρου Φ 2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 54 m 110,00 33, , διαμέτρπυ Φ 2 1/2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 55 m 120,00 40, , διαμέτρου Φ 3 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 56 m 158,00 54, , διαμέτρου Φ 4 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 22 m 160,00 72, ,60 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 234 Φ 2 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 7,00 32,47 227,29 Χρωματισμοί γενικώς 235 σωληνώσεων έως 1ins ΟΙΚ ΟΙΚ m 210,00 3,64 764,40 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως ins ΟΙΚ ΟΙΚ m 145,00 6,06 878,70 Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 237 3ins ΟΙΚ ΟΙΚ m 120,00 8, ,80 Χρωματισμοί γενικώς 238 σωληνώσεων 3 έως 4ins ΟΙΚ ΟΙΚ m 298,00 10, ,18 Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από 239 χαλυβδοσωλήνα χωρίς ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 3,00 64,85 194,55 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) 240 διαμέτρου Φ 1 ins ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 1,00 44,66 44, ορειχάλκινη διαμέτρου ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 2,00 102,05 204, ορειχάλκινη διαμέτρου ΑΤΗΕ ΣΧ ΗΛΜ τεμ 8,00 165, ,36 Δίδυμος πυροσβεστικός κρουνός, 4ins x 2 1/2 ins 243 x 2 1/2 ins ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 253,23 253,23 Πυροσβεστική φωλεά 244 επίτοιχη ή χωνευτή ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 7,00 556, ,70 Ακροφύσιο SPRINGLER 245 διαμέτρου 1/2 ins ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 53,00 20, ,56 Υδροκίνητο κουδούνι 246 συναγερμού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 132,71 132,71 Πυροσβεστικό 247 συγκρότημα 25HP ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,30 Πυροσβεστικός σταθμός 248 πλήρης ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 232,42 464,84 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 249 γομώσεως 6 kg ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 32,00 44, ,08 Ποδοβαλβίδα διαμέτρου ins ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 167,65 167,65

16 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, 251 φορητός γομώσεως 6 kg ΑΤΗΕ ΗΛΜ τεμ 2,00 80,28 160,56 Σύνολο ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ , ,67 8. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 252 ευθύς 23mm ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 210,00 10, ,40 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Διπολικό Διατομής 2 Χ 253 1,5mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 310,00 4, ,40 Καλώδιο τύπου NYLHY 254 εύκαμπτο 2χ1,5mm2 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ m 250,00 3,62 905,00 Πίνακας πυρανίχνευσης ζωνών ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 514,22 514,22 Κομβίο σήμανσης 256 συναγερμού ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 5,00 114,32 571,60 Σειρήνα αναγγελίας 257 κινδύνου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 106,71 426,84 Θερμοδιαφορικός 258 πυρανιχνευτής ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 78,36 313,44 Πυρανιχνευτής καπνού 259 φωτοηλεκτρονικός ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 4,00 66,51 266,04 Μηχανισμός συγκράτησης 260 πυράντοχης θύρας ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 2,00 109,86 219,72 Πυράντοχο πέτασμα 261 τύπου πυροκουρτίνας ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 90,00 146, ,90 Μεγάφωνο αναγγελίας 262 πυρκαιάς ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 11,00 136, ,21 Σταθμός ελέγχου 263 πυρκαιάς ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,47 Στόμιο εξαερισμού με 264 ηλεκτροκίνητες περσίδες ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 7,50 160, ,75 Ενισχυτής συστήματος 265 αναγγελίας πυρκαιάς ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1,00 684,84 684,84 Σύνολο ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ , , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εξοπλισμού σκηνής ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,00 Σύνολο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΗΣ , , ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση μεγαφωνικης εγκατάστασης θεάτρου ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ τεμ 1, , ,00 Σύνολο ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,31 Άθροισμα Κύριες ,56 Εργασίες ΓΕ & ΟΕ 18,00% ,67 Μερικό Σύνολο ,23 Απρόβλεπτα ,08 Αθροισμα προ ,31 αναθεώρησης Αναθεώρηση ,40 Σύνολο Δαπανών ,71 ΦΠΑ 23,00% ,29 Συνολική Δαπάνη με ,00 ΦΠΑ

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ(ΠΛΗΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ) Αριθμός Μελέτης : 3/008 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ Ανάδοχος : ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός Μελέτης Θέση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΣ Ημερομηνία: 21.10.2013 Α/Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Α.Τ. Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ.: 406.392,00 με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: H έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα. 2 +ΜΤΦ μ3.κμ 13.680,00. 4 +ΜΤΦ μ3.κμ 180,00. 8 +ΜΤΦ μ3.κμ 144,00. 10 +ΜΤΦ μ3.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. A/A Περιγραφή εργασίας Μον. Mετρ. Ποσότητα. 2 +ΜΤΦ μ3.κμ 13.680,00. 4 +ΜΤΦ μ3.κμ 180,00. 8 +ΜΤΦ μ3.κμ 144,00. 10 +ΜΤΦ μ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ - 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Αναθεώρησης. Αριθμός Τιμ. 20.04.01 001 ΟΙΚ-2122. +μτφ m3.km 35,00 0,24 8,40. 20.10 002 ΟΙΚ-2162 m3 13,50 4,50 60,75

Κωδικοί Αναθεώρησης. Αριθμός Τιμ. 20.04.01 001 ΟΙΚ-2122. +μτφ m3.km 35,00 0,24 8,40. 20.10 002 ΟΙΚ-2162 m3 13,50 4,50 60,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον Κάτω Ζαρό Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ.

Διαβάστε περισσότερα