Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού."

Transcript

1 Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται η µη εγκεκριµένη κοινοποίηση, αναπαραγωγή και χρήση του, µερικά ή ολικά, όπως και η χρήση του σε εργασίες που δεν αφορούν τις δραστηριότητές του.

2 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 2 ΑΠΟ: 81 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι παρακάτω τροποποιήσεις αφορούν στην έκδοση 01/2003 και ενσωµατώνονται, κατόπιν της τελευταίας αναθεώρησης, στην παρούσα έκδοση του Κανονισµού. ΑΡ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 1/ / /21ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 1.Άρθρο 20 παρ. 2 υποπαράγραφος δ Ιδίως τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν τρίτοι στους οποίους έχουν ανατεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο η άσκηση αρµοδιοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου, οφείλουν να γνωστοποιούν στο ιοικητικό Συµβούλιο, µε ειδική επιστολή τους υποβαλλόµενη στη Γραµµατεία του ιοικητικού Συµβουλίου την πρόθεσή τους για τη σύναψη συµβάσεων µε πελάτες ή µε προµηθευτές της εταιρείας µε οικονοµικό αντικείµενο ανώτερο των εφάπαξ ή σε ετήσια βάση. Η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται τουλάχιστον 20 µέρες πριν τη σύναψη της σχετικής συµβάσεως και κοινοποιείται αµελλητί από τη Γραµµατεία του ιοικητικού Συµβουλίου σε όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Άρθρο 20 παρ.3 υποπαράγραφος ε Με µέριµνα του ιευθύνοντος Συµβούλου και της Γραµµατείας του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνονται στο Ετήσιο ελτίο της Εταιρείας στοιχεία για τις σηµαντικές συναλλαγές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των τυχόν τρίτων στους οποίους έχουν ανατεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο η άσκηση αρµοδιοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου µε πελάτες ή προµηθευτές της Εταιρείας, βάσει των γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται στο ιοικητικό Συµβούλιο από τα πρόσωπα αυτά σύµφωνα µε την υποπαράγραφο δ της προηγούµενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 3. Άρθρο 29 παρ.2 υποπαράγραφος 4 Παρέχει, µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου Συµπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε την σύσταση ιεύθυνσης Οικονοµικού Ελέγχου, η οποία έχει την παρακάτω διάρθρωση: - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2/ / /11β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αντικείµενο της ιεύθυνσης Οικονοµικού Ελέγχου, είναι ο έλεγχος των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Έχει την ευθύνη: Α. Ελέγχει την πληρότητα και νοµιµότητα των πάσης φύσεως τίτλων πληρωµής και είσπραξης, θέτει σφραγίδα µε την ένδειξη και υπογράφει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος και της ιεύθυνσης. Β. Ελέγχει τις πάσης φύσεως οικονοµικές πράξεις και θεωρεί την ακρίβεια και την ορθότητα των πράξεων δια της υπογραφής του Προϊσταµένου του Τµήµατος και της ιεύθυνσης. Γ. Ελέγχει δύο φορές τον χρόνο τις διαχειρίσεις χρηµατικού και εκτάκτως όποτε κριθεί σκόπιµο και συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο παραδίδει στον ιευθύνοντα Σύµβουλο. Η ιεύθυνση Οικονοµικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας.

3 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 3 ΑΠΟ: 81 3/ / /14o Τροποποίηση και αντικατάσταση του τµήµατος Β «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», της παρ. 4 «ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» του Άρθρου 11 «ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σελίδα 25 του κανονισµού ως ακολούθως: Β. Τµήµα Περιφερειακής Οργάνωσης. Το Τµήµα Περιφερειακής Οργάνωσης υπάγεται στην ιεύθυνση Περιφερειακής Οργάνωσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης Υπηρεσιών και είναι αρµόδιο για: 1. Τον σχεδιασµό και τον έλεγχο εφαρµογής των διαδικασιών ποιότητας και του εκάστοτε εφαρµοζόµενου στην Εταιρία προτύπου διασφάλισης ποιότητας σε κάθε είδους λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχουν τα Περιφερειακά κέντρα, Περιφερειακές µονάδες και τα σηµεία Πώλησης της Εταιρίας. 2. Την διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων ποιότητας µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και δυσλειτουργιών που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους συνεργάτες πράκτορες και των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πελάτες στα σηµεία πώλησης. 3. Την τήρηση αρχείου ελέγχων 4. Την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των λειτουργιών και υπηρεσιών στα περιφερειακά κέντρα, περιφερειακές µονάδες και στα σηµεία πώλησης της Εταιρίας. 5. Την ενηµέρωση πωλητών και πρακτόρων για τις αναγκαίες λειτουργικές προσαρµογές για την διασφάλιση εφαρµογής των πρότυπων ποιότητας και τον εντοπισµό τυχόν αναγκών επιµόρφωσης τους. 6. Οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα µπορεί να αποδοθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.

4 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 4 ΑΠΟ: 81 4/ / /49ο 1. Αλλαγή στο Οργανόγραµµα και τον Εσωτερικό Κανονισµό Προσθήκη άρθρου 11 για το µοντέλο λειτουργίας των διαχειριστικών συστηµάτων ως εξής: Άρθρο 11: Λειτουργία ιαχειριστικών Συστηµάτων Παρ. 1: Θέση στην ιεραρχία Σε κεντρικό επίπεδο συνιστάται και λειτουργεί το µοντέλο διοίκησης των διαχειριστικών Συστηµάτων. Σύµφωνα µε το µοντέλο διοίκησης των διαχειριστικών Συστηµάτων προβλέπονται οι θέσεις του εκπροσώπου της ιοίκησης που αναφέρεται στο.σ., του Υπευθύνου ιαχειριστικών Συστηµάτων που αναφέρεται στον ιευθύνοντα Σύµβουλο, τις Επιτροπές των ιαχειριστικών Συστηµάτων και το τµήµα ιαχειριστικών Συστηµάτων που αναφέρεται στον Υπεύθυνο ιαχειριστικών Συστηµάτων. Παρ. 2: Εκπρόσωπος της ιοίκησης Ο Εκπρόσωπος της ιοίκησης είναι µέλος του.σ. που επιβλέπει την λειτουργία των ιαχειριστικών Συστηµάτων και ενηµερώνει το ανώτατο όργανο ιοίκησης της εταιρίας (.Σ) για την επίδοση τους. Ο Εκπρόσωπος της ιοίκησης ορίζεται µε απόφαση του.σ. και η θητεία του είναι αόριστη. Για την αλλαγή του απαιτείται νέα απόφαση του.σ. Ο εκπρόσωπος της ιοίκησης ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, έχει ευθύνη και αρµοδιότητα που περιλαµβάνει: α) την εξασφάλιση ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρµογή και διατηρούνται οι διεργασίες που απαιτούνται για τα ιαχειριστικά Συστήµατα, β) τη γραπτή ενηµέρωση της Ανώτατης ιοίκησης σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και µε οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση, γ) την εξασφάλιση της προαγωγής της ενηµέρωσης όλου του οργανισµού για τις απαιτήσεις των πελατών, δ) προεδρεύει σε όλες τις επιτροπές ιαχειριστικών Συστηµάτων, ε) εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο προτάσεις για λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, ανάλογα µε την σοβαρότητα τους και όπως προβλέπονται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε συστήµατος που εφαρµόζει η εταιρία.

5 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 5 ΑΠΟ: 81 Παρ. 3: Υπεύθυνος ιαχειριστικών Συστηµάτων Ο Υπεύθυνος ιαχειριστικών Συστηµάτων είναι ανώτατο στέλεχος της εταιρίας, που καλύπτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις των ιαχειριστικών Συστηµάτων. Ο Υπεύθυνος ιαχειριστικών Συστηµάτων αναφέρεται απευθείας στον ιευθύνοντα Σύµβουλο και η τοποθέτηση του απαιτεί απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου. Η θητεία του είναι αόριστη και απαιτείται νέα απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου για αλλαγή του Υπευθύνου ιαχειριστικών Συστηµάτων. Όλες οι αποφάσεις του.σ. κοινοποιούνται στον Υπεύθυνο ιαχειριστικών Συστηµάτων. Ο Υπεύθυνος ιαχειριστικών Συστηµάτων ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, έχει ευθύνη και αρµοδιότητα που περιλαµβάνει: α) την εξασφάλιση ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρµογή και διατηρούνται οι διεργασίες που χρειάζονται και πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα ιαχειριστικά Συστήµατα, β) την ενηµέρωση του ιευθύνοντος Συµβούλου σχετικά µε την επίδοση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και µε οποιαδήποτε ανάγκη για βελτίωση, γ) την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής ενηµέρωσης όλου του οργανισµού (µόνιµου και έκτακτου προσωπικού) για τις απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων (υπαλλήλων, πρακτόρων, παικτών, πρακτόρων, κοινωνίας) και τις απαιτήσεις και λειτουργία των ιαχειριστικών Συστηµάτων, δ) εισηγείται τα θέµατα σε όλες τις επιτροπές ιαχειριστικών Συστηµάτων, ε) αποφασίζει για λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, ανάλογα µε την σοβαρότητα τους και όπως προβλέπονται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε συστήµατος που εφαρµόζει η εταιρία,. στ) τον προγραµµατισµό των εσωτερικών επιθεωρήσεων και εξωτερικών επιθεωρήσεων όπως προβλέπονται από τις απαιτήσεις των διαχειριστικών συστηµάτων, ζ) την θέσπιση κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου στις διακηρύξεις προµηθειών σε συνεργασία µε την υπεύθυνη διεύθυνση και περιοδικό έλεγχο των κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου κατά την εξέλιξη της προµήθειας (υλικού ή έργου). η) την συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν τις επιδόσεις των διαχειριστικών συστηµάτων όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε απαιτήσεις των διαχειριστικών συστηµάτων θ) τον ποιοτικό έλεγχο προµηθευτών, περιφερειακών κέντρων και πρακτόρων και την εξασφάλιση ότι πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση έρευνες ικανοποίησης πελάτη.

6 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 6 ΑΠΟ: 81 Παρ. 4: Επιτροπές ιαχειριστικών Συστηµάτων Οι επιτροπές ιαχειριστικών Συστηµάτων ορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του παρόντος κανονισµού που αναφέρεται στην σύσταση επιτροπών. Οι επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά µηνιαίως και εκτάκτως όποτε απαιτείται. Στις επιτροπές µπορούν να συµµετέχουν εξωτερικοί εµπειρογνώµονες ή συνεργάτες της εταιρίας σε ρόλο συµβουλευτικό και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι Επιτροπές ιαχειριστικών Συστηµάτων δεν είναι αµειβόµενες. Αντικείµενο εργασίας των επιτροπών αποτελούν: α) η χάραξη της πολιτικής της ΟΠΑΠ Α.Ε. και η τεκµηρίωση των εταιρικών πολιτικών όπως απαιτείται από τα διαχειριστικά συστήµατα β) η απόφαση για διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που αφορούν τα διαχειριστικά συστήµατα γ) η εισήγηση ενεργειών βελτίωσης δ) η εξασφάλιση των κατάλληλων πόρων (υλικών και υπηρεσιών) για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διαχειριστικών συστηµάτων ε) η διεξαγωγή των ανασκοπήσεων της ιοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα

7 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 7 ΑΠΟ: 81 Παρ. 5: Τµήµα ιαχειριστικών Συστηµάτων Το τµήµα ιαχειριστικών Συστηµάτων αναφέρεται στον υπεύθυνο των ιαχειριστικών Συστηµάτων και είναι συνολικά υπεύθυνο για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ιαχειριστικών Συστηµάτων. Αναλυτικά οι υπευθυνότητες του τµήµατος διαχειριστικών συστηµάτων έχουν ως εξής: α) Τον σχεδιασµό και τον έλεγχο εφαρµογής των διαδικασιών ποιότητας και του εκάστοτε εφαρµοζόµενου στην Εταιρία προτύπου διασφάλισης ποιότητας σε κάθε είδους λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. β) Την καταγραφή και τήρηση φακέλων σχετικών µε τη ροή των εργασιών και πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες των οργανωτικών µονάδων της Εταιρείας. γ) Τον έλεγχο των εγγράφων ποιότητας καθώς επίσης η σύνταξη και διανοµή των εγγράφων της ιασφάλισης Ποιότητας στα αρµόδια στελέχη της εταιρείας. ιασφάλιση ότι όλοι οι παραλήπτες κατέχουν την τελευταία έκδοση που έχει εκδοθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο ιασφάλισης Ποιότητας. δ) Την τήρηση και διανοµή του Εγχειριδίου Ποιότητας, των διαδικασιών ποιότητας, των οδηγιών εργασίας, των εντύπων εργασίας και των Προγραµµάτων Ποιότητας. Ο σκοπός της ανασκόπησης του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας είναι να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών προκειµένου να εξασφαλίζει την καταλληλότητα των προτύπων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO) όπου αυτά εφαρµοστούν. ε) Τον συντονισµό και την εποπτεία των εσωτερικών ελέγχων µε σκοπό τον έλεγχο της αξιοπιστίας του τρόπου διεξαγωγής των παιχνιδιών. στ) Την τεκµηρίωση ειδικών θεµάτων που άπτονται της πρακτικής εφαρµογής των συστηµάτων Ποιότητας. ζ) Την διεκπεραίωση των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων Ποιότητας η) Την υποστήριξη του υπεύθυνου των διαχειριστικών συστηµάτων ι) Την ανάλυση των δεικτών που προκύπτουν από τα συστήµατα και την εφαρµογή των ενεργειών βελτίωσης κ) Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα διαχειριστικών συστηµάτων

8 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 8 ΑΠΟ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΘΡΟ 11: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ παρ. 4 ιεύθυνση Περιφερειακής Οργάνωσης Α. Τµήµα Περιφερειακής Οργάνωσης Το Τµήµα Περιφερειακής Οργάνωσης υπάγεται στην ιεύθυνση Περιφερειακής Οργάνωσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης Υπηρεσιών και είναι αρµόδιο για: 1. Τον σχεδιασµό και τον έλεγχο εφαρµογής των διαδικασιών ποιότητας και του εκάστοτε εφαρµοζόµενου στην Εταιρία προτύπου διασφάλισης ποιότητας σε κάθε είδους λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχουν τα Περιφερειακά κέντρα, Περιφερειακές µονάδες και τα σηµεία Πώλησης της Εταιρίας. 2. Την διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων ποιότητας µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και δυσλειτουργιών που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους συνεργάτες πράκτορες και των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πελάτες στα σηµεία πώλησης. 3. Την τήρηση αρχείου ελέγχων 4. Την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των λειτουργιών και υπηρεσιών στα περιφερειακά κέντρα, περιφερειακές µονάδες και στα σηµεία πώλησης της Εταιρίας. 5. Την ενηµέρωση πωλητών και πρακτόρων για τις αναγκαίες λειτουργικές προσαρµογές για την διασφάλιση εφαρµογής των πρότυπων ποιότητας και τον εντοπισµό τυχόν αναγκών επιµόρφωσης τους. 6. Οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα µπορεί να αποδοθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Β. Τµήµα Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Πωλητών Πρακτόρων Το Τµήµα Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Πωλητών - Πρακτόρων, υπάγεται στη ιεύθυνση Περιφερειακής Οργάνωσης, της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης Υπηρεσιών, και είναι αρµόδιο για: 1. Την αρχική εκπαίδευση των πρακτόρων και πωλητών στα καθήκοντα τους προκειµένου να εξασφαλίζεται η εύρυθµος λειτουργία των Πρακτορείων και Σηµείων Πώλησης. 2. Την σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης Πρακτόρων και Πωλητών σύµφωνα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις της εταιρείας. 3. Την παρακολούθηση και υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων. 5/ / /14ο 3. Αντικατάσταση του οργανογράµµατος Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας ως προς το άρθρο 12 παρ. 3 Α και Γ µε ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των τµηµάτων Πληρωµών και Αποδόσεων µε την υπαγωγή των πάσης φύσεως οικονοµικών ενισχύσεων και δωρεών από το τµήµα Πληρωµών στο Τµήµα Αποδόσεων ως εξής: Παράγραφος 3: Α υποπαράγραφος 5 καταργείται Γ Προστίθεται: Την υλοποίηση των αποφάσεων για επιχορηγήσεις σε Οµοσπονδίες, Εκτελεστικές Επιτροπές, Εθνικά Γυµναστήρια, Ερασιτεχνικά Σωµατεία, Νοµαρχίες, ήµους, Κοινότητες

9 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 9 ΑΠΟ: 81 6/ / /28ο Συµπλήρωση του κανονισµού στο άρθρο 11 παρ.4 ως ακολούθως: Τµήµα Σχέσεων µε το ηµόσιο Το Τµήµα Σχέσεων µε το ηµόσιο υπάγεται στην ιεύθυνση Περιφερειακής Οργάνωσης της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης των Υπηρεσιών και είναι αρµόδιο για: Την παρακολούθηση θεµάτων, τη συνεργασία και γενικότερα οτιδήποτε έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και το Ελληνικό ηµόσιο. Οι παρακάτω τροποποιήσεις αφορούν στην έκδοση και ενσωµατώνονται, κατόπιν της τελευταίας αναθεώρησης, στην παρούσα έκδοση του Κανονισµού. ΑΡ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

10 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 10 ΑΠΟ: 81 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προοίµιο...15 Άρθρο 1: Αντικείµενο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας...15 Άρθρο 2: Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας...16 Α. ΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 3: ιοικητικό Συµβούλιο...17 Παρ. 1: Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου...17 Παρ. 2: Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου...17 Παρ. 3: Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου...17 Παρ. 4: Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου...18 α) Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών...18 β) Επιτροπή Αµοιβών & Παροχών...18 Παρ. 5: Υποχρεώσεις µελών ιοικητικού Συµβουλίου...19 α) Εταιρικό Συµφέρον...19 β) Συγκρούσεις συµφερόντων...19 Άρθρο 4: Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου...19 Άρθρο 5: ιευθύνων Σύµβουλος...20 Παρ. 1: Ιδιότητα...20 Παρ. 2: Αρµοδιότητες...20 Παρ. 3: Αναπλήρωση...21 Άρθρο 6: Όργανα υποστήριξης της ιοίκησης...21 Παρ. 1: Τµήµα Γραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου...21 Παρ. 2: Εκτελεστική Γραµµατεία...22 Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 7: Οργανωτικές Αρχές...23 Παρ. 1: Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων...23 Παρ. 2: Ιεραρχική οργάνωση προσωπικού...23 Παρ. 3: Γενικοί ιευθυντές...24 Παρ. 4: Κανονισµός Εργασίας...24 Παρ. 5: οµή της εταιρείας σε επίπεδο ιευθύνσεων...25 Άρθρο 8: Νοµική Υπηρεσία...26 Άρθρο 9: ιεύθυνση Σχέσεων µε µετόχους...27 Παρ. 1: οµή ιεύθυνσης Σχέσεων µε Μετόχους...27 Παρ. 2: Αντικείµενο ιεύθυνσης Σχέσεων µε Μετόχους...27 Παρ. 3: Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων...28

11 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 11 ΑΠΟ: 81 Παρ. 4: Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων...29 Άρθρο 10: Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας...30 Παρ. 1: Θέση στην ιεραρχία...30 Παρ. 2: Αρµοδιότητες...30 Παρ. 3: Στελέχωση Υπηρεσίας...32 Άρθρο 11: Λειτουργία ιαχειριστικών Συστηµάτων...32 Παρ. 1: Θέση στην ιεραρχία...32 Παρ. 2: Εκπρόσωπος της ιοίκησης...32 Παρ. 3: Υπεύθυνος ιαχειριστικών Συστηµάτων...33 Παρ. 4: Επιτροπές ιαχειριστικών Συστηµάτων...34 Παρ. 5: Τµήµα ιαχειριστικών Συστηµάτων...34 Άρθρο 12: Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης & Οργάνωσης Υπηρεσιών...36 Παρ. 1: οµή Γενικής ιεύθυνσης...36 Παρ. 2: Αντικείµενο Γενικής ιεύθυνσης...36 Παρ. 3: ιεύθυνση ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού...37 Α. Τµήµα Προσωπικού...37 Β. Τµήµα Μισθοδοσίας...37 Γ. Τµήµα Γραµµατείας και Πρωτοκόλλου Τµήµα Αξιοποίησης, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Προσωπικού...38 Παρ. 4: ιεύθυνση Περιφερειακής Οργάνωσης...39 Α. Τµήµα Περιφερειακής Οργάνωσης Β. Τµήµα Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Πωλητών Πρακτόρων...39 Γ. Τµήµα Σχέσεων µε το ηµόσιο...39 Παρ. 5: ιεύθυνση ιαχείρισης Περιφερειακών Κέντρων...40 Άρθρο 13: Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών & Ανάπτυξης...42 Παρ. 1: οµή Γενικής ιεύθυνσης...42 Παρ. 2: Αντικείµενο Γενικής ιεύθυνσης...43 Παρ. 3: ιεύθυνση Ταµειακής ιαχείρισης...43 Α. Τµήµα Πληρωµών...43 Β. Τµήµα Ταµείου...43 Γ. Τµήµα Αποδόσεων...43 Παρ. 4: ιεύθυνση Λογιστηρίου Οικονοµικής ιαχείρισης & Επενδύσεων...43 Α. Τµήµα Προϋπολογισµού...44 Β. Τµήµα Λογιστικού...44 Γ. Τµήµα Επενδυτικών Προγραµµάτων και ιαχειρίσεως ιαθεσίµων...44 Παρ. 5: ιεύθυνση Κερδών & Οικονοµικής ιαχείρισης ικτύου Πωλήσεων...45 Α. Τµήµα Κερδών...45 Β. Τµήµα Λογιστικής ιαχείρισης Σηµείων Πώλησης...45 Παρ. 6: ιεύθυνση Εφοδιαστικής ιαδικασίας (Logistics),Προµηθειών και Περιουσίας...45 Α. Τµήµα Προµηθειών...45 Β. Τµήµα Περιουσίας...46 Γ. Τµήµα Προγραµµατισµού και Παραγωγής Τµήµα Αποθήκης...47 Ε. Τµήµα ιανοµής...47 ΣΤ. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης...47 Άρθρο 14: Γενική ιεύθυνση Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ)...48 Παρ. 1: οµή Γενικής ιεύθυνσης...48 Παρ. 2: Αντικείµενο Γενικής ιεύθυνσης...48 Παρ. 3: ιεύθυνση ιαφήµισης & Προβολής...49

12 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 12 ΑΠΟ: 81 Α. Τµήµα Ελέγχου ιαφηµιστικής απάνης...49 Β. Τµήµα ιαφηµιστικής Προβολής & Ερευνών Αγοράς...49 Γ. Τµήµα Σχεδιασµού & Υλοποίησης Προωθητικών Ενεργειών Τµήµα Εξυπηρέτησης Κοινού Σηµείων Πώλησης & ιαχείρισης Πελατών...50 Παρ. 4: ιεύθυνση ηµοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ)...50 Α. Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων...50 Β. Τµήµα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)...50 Παρ. 5: ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων...51 Α. Τµήµα ιεθνών Σχέσεων...51 Β. Τµήµα Μεταφραστικό...51 Παρ. 6: ιεύθυνση Προώθησης και Ανάπτυξης ικτύου...51 Α. Τµήµα ιαχείρισης Αδειών ικτύου...51 Β. Τµήµα Ανάπτυξης & Εκσυγχρονισµού ικτύου...52 Παρ. 7: ιεύθυνση ιεκπεραίωσης Παιχνιδιών και Λειτουργίας Στοιχηµάτων...52 Α. Τµήµα ιεκπεραίωσης Παιχνιδιών...52 Β. Τµήµα Λειτουργίας Στοιχηµάτων...53 Άρθρο 15: Γενική ιεύθυνση Πληροφορικής & Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάπτυξης...54 Παρ. 1: οµή Γενικής ιεύθυνσης...54 Παρ. 2: Αντικείµενο Γενικής ιεύθυνσης...55 Παρ. 3: ιεύθυνση Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών & Λειτουργίας Επιχ. Κέντρου...55 Α. Τµήµα Έρευνας & Επιχειρησιακής Εκµετάλλευσης Νέων Τεχνολογιών...55 Β. Τµήµα Επιχειρησιακού Κέντρου...56 Γ. Τµήµα Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Συστηµάτων και ικτύου Τµήµα Ανάπτυξης Υποστήριξης Εφαρµογών...57 Παρ. 4: ιεύθυνση Επιχειρησιακής Έρευνας & Ανάπτυξης ιεξαγωγής Παιχνιδιών...57 Α. Τµήµα Στατιστικής Παρακολούθησης Παιχνιδιών...58 Β. Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης...58 Άρθρο 16: Επιτροπές Οµάδες Εργασίας - Σύµβουλοι...58 Παρ. 1: Σύσταση Επιτροπών...58 Παρ. 2: Μέλη Επιτροπών...59 Παρ. 3: Οµάδες Εργασίας...59 Παρ. 4: Εµπειρογνώµονες...59 Παρ. 5: Σύµβουλοι...59 Γ. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 17: Αρχές λειτουργίας της εταιρείας...61 Παρ. 1: Τήρηση νοµιµότητας...61 Παρ. 2: Κοινωνική ευθύνη...61 Παρ. 3: Ενηµέρωση πωλητών πρακτόρων...62 Παρ. 4: ιαφήµιση...62 Παρ. 5: Προστασία προσωπικών δεδοµένων...62 Παρ. 6: Ενηµέρωση προσωπικού για την τήρηση νοµιµότητας...62 Παρ. 7: ιαδικασίες Εγχειρίδιο λειτουργίας...63 Άρθρο 18: Υποχρεώσεις ιευθυντικών Στελεχών...63 Παρ. 1: Υποχρέωση πληροφόρησης...63 Παρ. 2: Γνώση λειτουργίας της Εταιρείας...63 Παρ. 3: Έλεγχος απορρήτου στοιχείων...64 Παρ. 4: Εποπτεία Προσωπικού...64

13 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 13 ΑΠΟ: 81 Άρθρο 19: Κανόνες Συµπεριφοράς Προσωπικού...64 Παρ. 1: Ορθή εκπλήρωση καθηκόντων...64 Παρ. 2: Επαγγελµατική εχεµύθεια...64 Παρ. 3: Ετοιµότητα Πρωτοβουλία...65 Παρ. 4: Πίστη στην επιχείρηση...65 Παρ. 5: Τήρηση ιεραρχίας...65 Παρ. 6: Επικοινωνία µε τρίτους...65 Παρ. 7: Χρήση υλικοτεχνικών µέσων...65 Παρ. 8: Εµφάνιση Προσωπικού...65 Άρθρο 20: Προσλήψεις Προαγωγές...66 Παρ. 1: Γενικές Αρχές...66 Παρ. 2: Πρόσληψη προσωπικού...66 Παρ. 3: Προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού...66 Παρ. 4: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού προσωπικού µε µερική απασχόληση...66 Παρ. 5: Προαγωγές...67 Παρ. 6: ιαδικασίες πρόσληψης ιευθυντικών Στελεχών και Αξιολόγησής τους ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Άρθρο 21: Γνωστοποίηση συναλλαγών στελεχών...68 Παρ. 1: Γνωστοποίηση συναλλαγών στην εταιρεία...68 Παρ. 2: Γνωστοποιήσεις στην εταιρία στοιχείων σχετικά µε την οικονοµική δραστηριότητα των υπόχρεων προσώπων...69 Παρ. 3: Γνωστοποίηση στις εποπτικές αρχές- ηµόσια Γνωστοποίηση συναλλαγών...70 Άρθρο 22: Παρακολούθηση συναλλαγών...70 Παρ. 1: Έλεγχος από τη ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου...70 Παρ. 2: Ειδικό στέλεχος για τον έλεγχο...71 Ε. ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 23: Εµπιστευτικές πληροφορίες...72 Άρθρο 24: Υποχρέωση εχεµύθειας...72 Άρθρο 25: Απαγόρευση χρήσης εµπιστευτικών πληροφοριών...72 Άρθρο 26: Υποχρέωση ενηµέρωσης διοίκησης για συναλλαγές βάσει εµπιστευτικών πληροφοριών...73 Άρθρο 27: Έλεγχος διακίνησης εµπιστευτικών πληροφοριών...73 ΣΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Άρθρο 28: Αντικείµενο Εσωτερικού Ελέγχου...74 Παρ. 1: Σκοπός...74 Παρ. 2: Όργανα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου...74 Παρ. 3: Βασικές αρχές διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου...74 Άρθρο 29: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου...75 Παρ. 1: Συγκρότηση Επιτροπής...75

14 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 14 ΑΠΟ: 81 Παρ. 2: Αντικείµενο...75 Άρθρο 30: ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου...75 Παρ. 1: Αντικείµενο...75 Παρ. 2: Ειδικότερες αρµοδιότητες...75 Άρθρο 31: Τρόπος διενέργειας ελεγκτικού έργου...76 Παρ. 1: Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου...76 Παρ. 2: Βασικές λειτουργίες Εσωτερικού Ελέγχου...76 Α. Συνεχής ανασκόπηση και αξιολόγηση του συστήµατος...76 Β. Έλεγχος της εγκυρότητας των παραγόµενων πληροφοριών...76 Γ. Έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων Εξασφάλιση νοµιµότητας συµπεριφοράς προσωπικού...76 Ε. Ενηµέρωση της διοίκησης σχετικά µε τις αδυναµίες και τις δυνατότητες βελτίωσης του συστήµατος...77 ΣΤ. Τήρηση αρχείου εσωτερικού έλεγχου...77 Παρ. 3: ιαδικασία διενέργειας τακτικού ελεγκτικού έργου...77 Παρ. 4: ιαδικασία διενέργειας έκτακτου ελεγκτικού έργου...78 Παρ. 5: Εκθέσεις Ελέγχου...78 Ζ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 32: Αντικείµενο ιεύθυνσης Οικονοµικού Ελέγχου...79 Παρ. 1: Σκοπός...79 Παρ. 2: Τµήµα Οικονοµικού Ελέγχου...79 Η. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 33: Κυρώσεις...80 Παρ. 1: Είδη Κυρώσεων...80 Παρ. 2: Τήρηση Κανονισµού...80 Παρ. 3: Παράνοµη συµπεριφορά υπόχρεου προσώπου...80 Θ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 34: Ισχύς κανονισµού...81 Παρ. 1: Άµεση ισχύς...81 Παρ. 2: Μεταβατική διάταξη...81

15 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 15 ΑΠΟ: 81 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προοίµιο Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός λειτουργίας της εταιρείας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» καταρτίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθµό 5/204/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον νόµο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών που έχουν εισηγµένες στο Χ.Α.Α. µετοχές καθώς και µε βάση το Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει καθώς και εν γένει µε το νοµοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας τέθηκε σε ισχύ µε την 27 η Συνεδρίαση της 17/12/2002 (Θέµα 1 ο ) του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Ο παρών Κανονισµός βασίζεται στο ισχύον οργανόγραµµα της εταιρείας και ανταποκρίνεται στο µέγεθος της εταιρείας, στο αντικείµενό της και στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης και ανάπτυξης. Ο παρών Κανονισµός περιλαµβάνει δεσµευτικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των επιµέρους διευθυντικών στελεχών που στελεχώνουν τις επιµέρους διευθύνσεις, αρχές λειτουργίας και κανόνες συµπεριφοράς των υπόχρεων προσώπων τα οποία δεσµεύονται από αυτόν. Άρθρο 1: Αντικείµενο του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 1. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας έχει σκοπό τη ρύθµιση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Εταιρείας για τη διασφάλιση: α) της επιχειρηµατικής αρτιότητας β) της διαφάνειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας γ) του ελέγχου της διοίκησης και ιδίως του ελέγχου του τρόπου λήψης διαχειριστικών αποφάσεων δ) της τήρησης της νοµοθεσίας και ιδίως των υποχρεώσεων που προβλέπονται στη νοµοθεσία για τις εισηγµένες εταιρείες. 2. Στον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας ρυθµίζονται η οργάνωση και οι διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας. Και ειδικότερα: α) η διάρθρωση των οργανωτικών τοµέων διευθύνσεων της Εταιρείας, τα αντικείµενά τους και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα του προσωπικού καθώς και η σχέση των διευθύνσεων µεταξύ τους και µε τη διοίκηση, β) ο προσδιορισµός των αρµοδιοτήτων των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου, γ) οι διαδικασίες πρόσληψης των στελεχών, καθώς και του λοιπού υπαλληλικού προσωπικού, της Εταιρείας δ) οι διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους µε την εταιρεία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση επί κινητών αξιών

16 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 16 ΑΠΟ: 81 της εταιρείας ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, εφόσον αυτές είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, ε) οι διαδικασίες προαναγγελίας και δηµόσιας γνωστοποίησης σηµαντικών συναλλαγών των µελών του διοικητικού συµβουλίου διευθυντικών στελεχών ή των συνεργατών της εταιρίας στους οποίους έχουν ανατεθεί διαχειριστικές αρµοδιότητες στ) οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους µετόχους της εταιρείας. 3. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας κοινοποιείται στο προσωπικό της εταιρείας, στα διοικητικά στελέχη και εν γένει στα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία δεσµεύονται από αυτόν, µε κάθε πρόσφορο µέσο. Άρθρο 2: Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας 1. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας συνιστά ένα πλέγµα δεσµευτικών αρχών και κανόνων συµπεριφοράς για: α) τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου β) τους Γενικούς ιευθυντές, τους ιευθυντές και τους Τµηµατάρχες (στο εξής τα «διευθυντικά στελέχη») γ) εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας που συνδέεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και δ) τους συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εµπιστοσύνης ή εφόσον η σύµβαση συνεργασίας τους µε την εταιρεία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισµό 2. Η οργάνωση της Εταιρίας όπως περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό δεσµεύει την Εταιρία και τα υπόχρεα πρόσωπα και τροποποιείται µόνο µε τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Οι οργανωτικές αρχές και οι αρχές λειτουργίας της Εταιρίας θέτουν το πλαίσιο βάσει του οποίου διαµορφώνεται η οργάνωση της εταιρίας και αναπτύσσεται η δραστηριότητά της και από αυτές απορρέουν ειδικότερες υποχρεώσεις για τα υπόχρεα πρόσωπα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 4. Τα υπόχρεα πρόσωπα δεσµεύονται άµεσα από τις διατάξεις του Κανονισµού που ιδρύουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις τους. Οφείλουν περαιτέρω να τηρούν µε κάθε επιµέλεια τα ειδικότερα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αρµόδιο προϊστάµενό τους ή από το ιευθύνοντα Σύµβουλο βάσει των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας.

17 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 17 ΑΠΟ: 81 Α. ΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 3: ιοικητικό Συµβούλιο Παρ. 1: Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου α) Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαµορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Λαµβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως τα στελέχη της εταιρείας τα οποία βάσει του οργανογράµµατος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το ιοικητικό Συµβούλιο έχουν ανατεθεί σχετικές εκτελεστικές αρµοδιότητες. β) Οι εξουσίες και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι αυτές που περιγράφονται στο Καταστατικό αυτής. γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ζητήµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αµοιβών της εταιρείας αποφασίζονται υποχρεωτικά από το ιοικητικό Συµβούλιο. δ) Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου2 του Ν.3016/2002, το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει κατ έτος έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις κατά το άρθρο 42 ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, καθώς και το τίµηµα αυτών. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ε) Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Παρ. 2: Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου α) Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και από µη εκτελεστικά µέλη. Τα εκτελεστικά µέλη απασχολούνται στην εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην εταιρεία. Τα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου διαµορφώνουν και µπορούν να διατυπώνουν προς το ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιµήσεις ιδίως σχετικά µε την στρατηγική της εταιρείας, την απόδοσή της και το ενεργητικό της. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών, και αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα. β) Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη. Παρ. 3: Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου α) Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να µην είναι µέτοχοι και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002. Σχέση εξάρτησης υπάρχει ειδικότερα όταν µέλος του διοικητικού συµβουλίου:

18 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 18 ΑΠΟ: 81 αα) ιατηρεί επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηµατική της δραστηριότητα και ιδίως όταν είναι σηµαντικός προµηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός πελάτης της εταιρείας. ββ) Είναι πρόεδρος ή Γενικός ιευθυντής της εταιρείας ή έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό µέλος του διοικητικού συµβουλίου σε συνδεδεµένη µε την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής µε την εταιρεία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. γγ) Έχει συγγένεια µέχρι δευτέρου βαθµού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή µετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. δδ) Έχει διοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ.3 του κ.ν.2190/1920. β) Τα ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να υποβάλλουν αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του διοικητικού συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. Παρ. 4: Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου α) Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών αα) Η αµοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου καθορίζονται σύµφωνα µε τον κ.ν.2190/1920 και είναι ανάλογες µε το χρόνο που αυτά διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύµφωνα µε τον ν.3016/2002, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. ββ) Το σύνολο των αµοιβών και των τυχών αποζηµιώσεων των µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου αναφέρονται σε ξεχωριστή κατηγορία στο προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. β) Επιτροπή Αµοιβών & Παροχών αα) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου συνιστάται για τη διάρκεια της θητείας κάθε ιοικητικού Συµβουλίου εκ µη εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου η Επιτροπή Αµοιβών και Παροχών. Η επιτροπή αυτή γνωµοδοτεί σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920 επί του καθορισµού των πάσης φύσεως αµοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τον καθορισµό της πολιτικής αµοιβών και παροχών των στελεχών και του λοιπού απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας πέραν των όσων καθορίζονται στην Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. ββ) Η Επιτροπή διαµορφώνει και εισηγείται προς το ιοικητικό Συµβούλιο σχετικές προτάσεις και δύναται να τις υποβάλει προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων για έγκριση.

19 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 19 ΑΠΟ: 81 γγ) ο καθορισµός των βασικών αµοιβών στηρίζεται στα προβλεπόµενα από την Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και Εργασίας του προσωπικού του ΟΠΑΠ. Παρ. 5: Υποχρεώσεις µελών ιοικητικού Συµβουλίου α) Εταιρικό Συµφέρον Τα µέλη του ιοικητικού Συµβούλιο, συλλογικά ή ατοµικά, κατά την άσκηση των ειδικών διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών που τους εκχωρούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο, οφείλουν να ενεργούν µε στόχο τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρείας και την εν γένει προαγωγή του εταιρικού συµφέροντος. β) Συγκρούσεις συµφερόντων αα) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συµφερόντων που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας. ββ) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τα σηµαντικά ίδια συµφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άµεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 43 ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 4: Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο Πρόεδρος του ιοικητικού της εταιρείας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του β) Ο ίδιος ή µε ειδική εξουσιοδότηση από το ιοικητικό Συµβούλιο, µέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση µε αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας: αα) Εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικά την εταιρεία ββ) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόµενους σε αυτήν όρκους γγ) Μπορούν σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα µέσα, να διορίζουν πληρεξούσιους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη προστατευτική των συµφερόντων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αµέσως στο ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση. γ) Αναλαµβάνει κάθε αρµοδιότητα που του εκχωρεί το ιοικητικό Συµβούλιο και υπογράφει κάθε σύµβαση της εταιρείας σύµφωνα µε σχετική εξουσιοδότηση που του έχει δοθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο.

20 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 20 ΑΠΟ: 81 Άρθρο 5: ιευθύνων Σύµβουλος Παρ. 1: Ιδιότητα Ο ιευθύνων Σύµβουλος είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. Παρ. 2: Αρµοδιότητες α) Ο ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Στρατηγικού Σχεδίου. β) Ο ιευθύνων Σύµβουλος κατά την άσκηση των διαχειριστικών εξουσιών που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή του εκχωρούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η εταιρεία, σύµφωνα µε την τρέχουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ο ιευθύνων Σύµβουλος επίσης οφείλει να δίνει βασική προτεραιότητα και στην εκπλήρωση κοινωνικών σκοπών για τη λειτουργία της εταιρείας µε κοινωνική ευαισθησία στο πλαίσιο της υφιστάµενης νοµοθεσίας. γ) Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, ο ιευθύνων Σύµβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές διοικητικές αρµοδιότητες και όσες άλλες αρµοδιότητες του εκχωρεί το ιοικητικό Συµβούλιο. Ειδικότερα: αα) Υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπόµενων στο άρθρο 2 του καταστατικού και στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο. ββ) Αποφασίζει την κατάρτιση συµβάσεων αντικειµένου µέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο. γγ) Εκτελεί τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου δδ) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αναβάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνει στο.σ. για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων Νέων Κανονισµών Προσωπικού, οργανογραµµάτων, προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού. εε) Εισηγείται όλα τα θέµατα της Ηµερήσια ιάταξης στο ιοικητικό Συµβούλιο καθώς επίσης και θέµατα Ε.Η.. (Εκτός Ηµερήσιας ιάταξης) µε τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. δ) Ο ιευθύνων Σύµβουλος φροντίζει για αα) τη σύνταξη, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων της Εταιρείας ββ) Τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της Εταιρείας σύµφωνα µε τα χρονικά όρια που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.

21 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 21 ΑΠΟ: 81 ε) Ο ιευθύνων Σύµβουλος ελέγχει την καθηµερινή εργασία της εταιρείας και ασκεί την εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρείας. στ) Ο ιευθύνων Σύµβουλος είναι αρµόδιος για την εποπτεία και τη διαχείριση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών (M.I.S.), η οργάνωσή του οποίου γίνεται από τη ιεύθυνση Πληροφορικής. Επίσης εποπτεύει εάν διασφαλίζεται από την αρµόδια ιεύθυνση η αδιάλειπτη και άρτια λειτουργία των συστηµάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ιδίως της ιστοσελίδας της Εταιρίας. ζ) Ο ιευθύνων Σύµβουλος µπορεί να µεταβιβάζει µέρος των προβλεπόµενων από το Νόµο και το καταστατικό αρµοδιοτήτων του στους Γενικούς ιευθυντές, στους ιευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρείας. η) Ο ιευθύνων Σύµβουλος υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση, προτάσεις για την έγκριση εξόδων κοινωνικής προβολής και εταιρικής παράστασης για όσους εκπροσωπούν την εταιρία. Οι αµοιβές αυτές καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι αρµόδιο για την έγκριση και ετήσιο απολογισµό αυτών. θ) Ο ιευθύνων Σύµβουλος, σε συνεργασία µε τους Γενικούς ιευθυντές και τους ιευθυντές της εταιρείας, υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση, εισηγήσεις για την συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισµού, είτε για προσωρινές είτε για διαρκείς ανάγκες της Εταιρείας, για τη συγκρότηση και λειτουργία των προβλεπόµενων στην παρ.3 του άρθρου 16 Οµάδων Εργασίας για την πρόσληψη εµπειρογνωµόνων, συµβούλων, κατά την έννοια των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16. Παρ. 3: Αναπλήρωση Ο ιευθύνων Σύµβουλος απών ή κωλυόµενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον η ιδιότητα του ιευθύνοντα Συµβούλου δεν συµπίπτει µε την ιδιότητα του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση του ιευθύνοντα Συµβούλου. Αν η σχέση του ιευθύνοντος Συµβούλου µε την εταιρεία διακοπεί, για οποιοδήποτε λόγο, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του µέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του. Άρθρο 6: Όργανα υποστήριξης της ιοίκησης Παρ. 1: Τµήµα Γραµµατείας ιοικητικού Συµβουλίου α) Το Τµήµα της Γραµµατείας του ιοικητικού Συµβουλίου είναι αρµόδιο για τον προγραµµατισµό των εργασιών, συναντήσεων και υποχρεώσεων εν γένει του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο υπεύθυνος γραµµατείας: αα) Υπενθυµίζει/ επιβεβαιώνει τις συναντήσεις και τις κρίσιµες ηµεροµηνίες και ώρες ββ) Προπαρασκευάζει τις συνεδριάσεις του.σ. και σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του.σ. και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο συντάσσει την ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης

22 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 22 ΑΠΟ: 81 γγ) Αποστέλλει έγκαιρα την ηµερήσια διάταξη µε τα σχετικά εισηγητικά στα µέλη του.σ. και αφού συνεννοηθεί µε τον Πρόεδρο του.σ. δδ) Κρατάει λεπτοµερή πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. που τα καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που επικυρώνονται µε την υπογραφή των µελών του.σ. την επόµενη συνεδρίαση. β) Το Τµήµα της Γραµµατείας του ιοικητικού Συµβουλίου είναι αρµόδιο για την κοινοποίηση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου προς τις αρµόδιες εσωτερικές υπηρεσίες της εταιρείας. γ) Της Γραµµατείας προΐσταται υπάλληλος της Εταιρίας, ο οποίος ορίζεται και αναπληρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας Παρ. 2: Εκτελεστική Γραµµατεία α) Η Εκτελεστική Γραµµατεία της Εταιρείας είναι αρµόδια: αα) Για τον προγραµµατισµό των εργασιών, συναντήσεων και υποχρεώσεων του ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας ββ) Την τήρηση στοιχείων (ονοµάτων, διευθύνσεων, τηλεφώνων κλπ) προσωπικού και συνεργατών γγ) Την τήρηση των εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων δδ) Την επικοινωνία, µετά από εντολές ή οδηγίες του ιευθύνοντα Συµβούλου µε τρίτους, µε σκοπό την τακτοποίηση εκκρεµοτήτων ή την διαβίβαση µηνυµάτων β) Το Τµήµα της Εκτελεστικής Γραµµατείας θα στελεχώνεται από τουλάχιστον ένα (1) µόνιµο υπάλληλο της εταιρείας και τουλάχιστον τέσσερα (4) πρόσωπα, των οποίων η επιλογή θα γίνεται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. Της Γραµµατείας προΐσταται υπάλληλος της Εταιρίας, ο οποίος ορίζεται και αναπληρώνεται, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

23 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 23 ΑΠΟ: 81 Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 7: Οργανωτικές Αρχές Παρ. 1: Σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων α) Η επιχείρηση διακρίνεται οργανωτικά σε διευθύνσεις, µε σαφές και συγκεκριµένο αντικείµενο. Το αντικείµενο και οι βασικές αρµοδιότητες κάθε διεύθυνσης είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας, και µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 34 παρ.2β. β) Οι διατάξεις του Κανονισµού που αφορούν την οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας ορίζουν τις βασικές αρµοδιότητες που δύναται να έχει κάθε προβλεπόµενη στον παρόντα Κανονισµό ιεύθυνση και κάθε Τµήµα. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες κάθε ιεύθυνσης σε δεδοµένη χρονική περίοδο και τα ειδικότερα καθήκοντα κάθε στελέχους ή υπαλλήλου, προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της εταιρείας από τον αρµόδιο Γενικό ιευθυντή και τον αρµόδιο ιευθυντή, υπό την εποπτεία του ιευθύνοντος Συµβούλου. γ) Ο λεπτοµερέστερος καθορισµός των οργανικών θέσεων και των αρµοδιοτήτων κάθε οργανικής θέσης εντός των Τµηµάτων, ιευθύνσεων και Γενικών ιευθύνσεων, ρυθµίζεται µε αποφάσεις του ιευθύνοντος Συµβούλου µε βάση εισηγήσεις των αρµοδίων ιευθυντών. Οι αποφάσεις αυτές ρυθµίζουν επίσης αναγκαίες ειδικότερες εξουσίες που παρέχονται στους ιευθυντές. δ) Όλο το προσωπικό έχει επαρκείς αρµοδιότητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του εντός της οργανικής θέσης που του έχει ανατεθεί. Υπεύθυνος για την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας κάθε εργαζοµένου είναι ο άµεσα προϊστάµενός του. ε) Στους προϊσταµένους τµηµάτων και τους υπαλλήλους κάθε διεύθυνσης ανατίθενται ειδικότερα καθήκοντα, τα οποία έχουν καθοριστεί µε σαφήνεια και αναπροσαρµόζονται κάθε φορά βάσει των αναγκών της επιχείρησης από τον ιευθυντή της κάθε διεύθυνσης. Τα ειδικότερα καθήκοντα του στελέχους ή του υπαλλήλου καθίστανται σαφή σε εκείνον κατά την πρόσληψή του και λαµβάνεται µέριµνα για την άµεση και αναλυτική ενηµέρωσή του σε κάθε αναδιοργάνωση της επιχείρησης. στ) Η εταιρεία, για την αποτελεσµατική λειτουργία της, χρησιµοποιεί όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει και οργανώνει ηλεκτρονικά Σύστηµα ιαχείρισης Πληροφοριών (MIS), και λειτουργεί ιστοσελίδα της εταιρείας (Internet Site), η οποία ενηµερώνεται συστηµατικά για τη διασφάλιση της πληροφόρησης του κοινού σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας. Παρ. 2: Ιεραρχική οργάνωση προσωπικού α) Οι οργανικές θέσεις εργασίας οι οποίες προβλέπονται στο οργανόγραµµα της εταιρείας είναι ιεραρχικά δοµηµένες, ώστε να διακρίνονται βαθµίδες υπαλλήλων, µε

24 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 24 ΑΠΟ: 81 αντίστοιχη διαβάθµιση του βάρους των καθηκόντων τους, της ευθύνης αλλά και των αποδοχών τους. Μέσω της ιεραρχικής διαβάθµισης διασφαλίζεται η εποπτεία της δραστηριότητας αλλά και η καθοδήγηση των υφισταµένων από τους προϊσταµένους. β) Η δοµή της εταιρείας βάση του οργανογράµµατος αυτής είναι: ιοίκηση, Γενικές ιευθύνσεις, ιευθύνσεις και Τµήµατα ιευθύνσεων. Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είναι τα στελέχη που είναι επικεφαλής των διευθύνσεων, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω και έχουν τις ειδικότερες αρµοδιότητες που αποτελούν αντικείµενο των διευθύνσεων. Παρ. 3: Γενικοί ιευθυντές α) Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καταστατικού ορίζονται Γενικοί ιευθυντές, αρµόδιοι για αντίστοιχες Γενικές ιευθύνσεις, οι οποίες έχουν υπό την εποπτεία τους συγκεκριµένες ιευθύνσεις της Εταιρείας. β) Η αναγκαιότητα διορισµού Γενικών ιευθυντών υπόκειται στην κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθµό, τις αρµοδιότητες και τις αποδοχές τους. γ) Οι αποδοχές των Γενικών ιευθυντών καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της Επιτροπής Αµοιβών και Παροχών της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισµού. δ) Οι Γενικοί ιευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, επιλέγονται από ειδικευµένα στελέχη της διοίκησης κατόπιν σχετικής έγκρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός. Προΐστανται αυτοτελών τοµέων δράσης της εταιρείας και παρίστανται εφόσον κληθούν στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου, µπορεί δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέµατα της αρµοδιότητάς τους µετά από πρόταση του ιευθύνοντος Συµβούλου. ε) Οι Γενικοί ιευθυντές που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας επανέρχονται στην θέση τους µετά το τέλος της θητείας τους. Παρ. 4: Κανονισµός Εργασίας Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνεται Κανονισµός Εργασίας στον οποίο ρυθµίζονται οι εργασιακές σχέσεις της εταιρίας µε το προσωπικό της και τα ειδικότερα θέµατα εργασίας του προσωπικού και ιδίως οι ειδικότεροι όροι προσλήψεων, προαγωγών και αξιολόγησης του προσωπικού. Οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ του προσωπικού και της εταιρείας, διέπονται από το άρθρο 10 του Ν. 2414/96.

25 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 25 ΑΠΟ: 81 Παρ. 5: οµή της εταιρείας σε επίπεδο ιευθύνσεων

26 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 26 ΑΠΟ: 81 Άρθρο 8: Νοµική Υπηρεσία 1. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται η πρόσληψη των δικηγόρων που χρειάζεται η εταιρεία σύµφωνα µε τις κείµενες περί προσλήψεων δικηγόρων διατάξεις. Ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας ορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου εκ των υπηρετούντων στην εταιρεία δικηγόρων εφόσον έχει ευδόκιµο προϋπηρεσία και υπό την προϋπόθεση ότι είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. 2. α) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δύναται να αναθέτει σε εξειδικευµένους νοµικούς και δικηγόρους, εκτός της Νοµικής Υπηρεσίας, την παροχή γνωµοδοτικών υπηρεσιών και εν γένει νοµικών υπηρεσιών επί συγκεκριµένων ζητηµάτων. Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει το ύψος της αµοιβής των εν λόγω νοµικών συµβούλων. β) Είναι δυνατή σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις µεγάλου φόρτου εργασίας η ανάθεση νοµικών υποθέσεων σε δικηγόρους εκτός της νοµικής υπηρεσίας µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου έπειτα από εισήγηση του Προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας 3. Η παρουσία των εκπροσώπων της Νοµικής Υπηρεσίας στο ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου για να επιλύονται νοµικά θέµατα που προκύπτουν στις συνελεύσεις αυτές είτε αυτά αφορούν διαδικαστικά θέµατα της σύγκλισης αυτών είτε αφορούν θέµατα ουσίας. 4. Η Νοµική Υπηρεσία της εταιρείας: α) έχει την ευθύνη των νοµικών υποθέσεων στα πλαίσια της λειτουργίας της Εταιρείας και επιλαµβάνεται σχετικά. Επίσης έχει την ευθύνη νοµικής υποστήριξης στις σχέσεις των εµπλεκόµενων στελεχών µε τρίτες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα. β) εξετάζει ως προς το νοµικό µέρος τους την σύνταξη των ακολούθων: - Των συµβάσεων εργασίας µε τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας. - Των συµβάσεων µε πελάτες, προµηθευτές και άλλα πρόσωπα καθώς και του συνόλου των εγγράφων των οποίων γίνεται χρήση για τη λειτουργία της εταιρείας και περιέχουν σηµαντικό οικονοµικό αντικείµενο (π.χ. συµβάσεις δανείων, συµβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων κλπ). - Των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. - Των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ώστε αυτές να είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. γ) προσυπογράφει, υποχρεωτικά, όλες τις συµβάσεις και τις διακηρύξεις διαγωνισµών του Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καθώς και κάθε έγγραφο που µπορεί να έχει νοµικές συνέπειες για την εταιρεία. Ταυτόχρονα, προσυπογράφει και όλες τις εισηγήσεις προς το ιοικητικό Συµβούλιο ως προς τη νοµιµότητά τους. δ) εξετάζει τον Εσωτερικό Κανονισµό και το οργανόγραµµα της εταιρείας ως προς τη νοµιµότητά τους.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 4 4.1. Εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Νοέμβριος 201 7 Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου Επιτροπή Επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9β του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 27.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ όπως εγκρίθηκε στην 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραµµα θέσης εργασίας. Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών

Περίγραµµα θέσης εργασίας. Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής & Ταµειακής ιαχείρισης Τµήµα Λογιστήριο Άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.1448/ 92672 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Πελοποννήσου, 30/06/2015 σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/06.10.1994 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ α) Ο "Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας", που ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα