ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 817 (ειδ. αρ. 6221) Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα (Γρ. ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ), Τηλ/FAX: ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 16/2015 κ. Κώστα Ήσυχο Αθήνα, 30 Μαρ 2015 ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: - κ.κ. ΥΠΟΙΚ, ΥΕΘΑ - Βουλευτές της ΒτΕ - Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών - Στρατιωτικοί συντάκτες Μισθολογικές Ανισότητες ΣΧΕΤ : α. ΝΔ 53/1974 (A 256), «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4 ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20 ης Μαρτίου 1952» β. Υπ αριθ. Φ /2449/Σ.150/ /ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β απόφαση ΥΦΕΘΑ (Α 94), «Περί κυρώσεως του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων ΣΚ 20-2» γ. Ν.1157/1981 (Α 126), «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεων ταύτης» δ. Υπ αριθ Φ.012.5/57/ ΚΥΑ (Β 719), «Περί της καθιερώσεως 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής» ε. Υπ αριθ Φ.012.5/58/ ΚΥΑ (Β 719), «Περί της καθιερώσεως αποζημιώσεως για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα» στ. Υπ αριθ /4033/ ΚΥΑ (Α 43), «Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα» ζ. Ν.1249/1982 (Α 43), «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» η. Υπ αριθ /2184/ , ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως αποζημιώσεως για το φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.Π.Ε. της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και Λ.Ε.Μ.Μ. και Μ.Ε.Λ.Τ.» όπως κυρώθηκε από το νόμο 1284/1982 (Α 114) θ. Ν.1426/1984 (Α 32), «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» ι. Ν.1711/1987 (Α 109) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και άλλες διατάξεις» ια. Υπ αριθ / εγκύκλιος του ΥΠΠΟ με θέμα, «Οδηγίες

2 2 και διευκρινήσεις για τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, καθώς και για τον τρόπο αποζημίωσης Κυριακών Εξαιρέσιμων και πέραν του πενθημέρου του φυλακτικού προσωπικού του ΥΠΠΟ» ιβ. Ν.1943/1991 (Α 50) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» ιγ. Ν.2085/1992 (Α 170) «Ρυθμίσεις θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» ιδ. Ν.2129/1993 (Α 57), «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» ιε. Ν.2187/1994 (Α 16), «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» ιστ.ν.2362/1995 (Α 247), «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ιζ. Ν.2400/1996 (Α 96), «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ αριθμ. 11 Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση» ιη. Ν.2448/1996 (Α 279), «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος» ιθ. Ν.2512/1997 (Α 138), «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» κ. Ν.2606/1998 (Α 89), «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» κα. ΠΔ 88/1999 (Α 94), «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» κβ. ΠΔ 394/2001 (Α 274), «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» κγ. Υπ αριθ. 2/9276/0022/2002 ΚΥΑ (Β 829), «Αναπροσαρμογή των επιδομάτων κινδύνου (ΜΑΤ-ΕΚΑΜ) που χορηγούνται στο Αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο προσωπικό των Ειδικών Μονάδων Αποκατάστασης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και στους δύτες υποβρυχίων διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος» κδ. Ν.3205/2003 (Α 297), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» κε. Υπ αριθ. 2/72757/0022/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3205/2003 (Α 297)» κστ.υπ αριθ. 2/70289/0022/2003 ΚΥΑ (Β 1915), «Ειδική αποζημίωση προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα» κζ. ΠΔ 76/2005 (Α 117), «Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 [Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ (Α 94)] σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»

3 3 κη. Ν.3408/2005 (Α 272), «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» κθ. Υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 769), «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» λ. Ν.3554/2007 (Α 80), «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» λα. Υπ αριθ. 8002/32/122-α/ ΚΥΑ (Β 1803), «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος» λβ. Ν.3670/2008 (Α 117), «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» λγ. Ν.3754/2009 (Α 43), «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» λδ. Υπ αριθ.2/2381/0022/ ΚΥΑ (Β 928) «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος» λε. Υπ αριθ.3880/ απόφαση (Β 69) «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης» λστ.υπ αριθ. 3881/ απόφαση (Β 69), «Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών» λζ. Υπ αριθ.3882/ απόφαση (Β 69), «Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης πέραν του πενθημέρου» λη. Ν.3833/2010 (Α 40), «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» λθ. Ν.3845/2010 (Α 65), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» μ. Ν.3883/2010 (Α 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» μα. ΠΔ 113/2010 (Α 194), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» μβ. Ν.3938/2011 (Α 61), «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» μγ. Ν.3979/2011 (Α 138), «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» μδ. Ν.3984/2011 (Α 150), «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» με. Ν.3986/2011 (Α 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » μστ.ν.4024/2011 (Α 226) «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» μζ. Υπ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/ απόφαση ΥΕΘΑ (Β 1139),

4 4 «Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ - Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ» μη. Υπ αριθ. Φ.400/163881/Σ.4187/ απόφαση ΥΕΘΑ (Β 2156), «Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ - Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ» μθ. Υπ αριθ. Φ.400/165047/Σ.4722/ απόφαση ΥΕΘΑ (Β 2340), «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.400/163881/Σ.4187/ (Β 2156) απόφασης ΥΕΘΑ «Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ - Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ» ν. Υπ αριθ. οικ.2/78400/0022/ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ με θέμα, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » να. Υπ αριθ. Φ.400/44/18972/σ.11435/ Διαταγή Α/ΓΕΣ νβ. Υπ αριθ. οικ.2/16519/0022/ ΚΥΑ (Β 465), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ )» νγ. Υπ αριθ. 2/127837/0022/ ΚΥΑ (Β 1398), «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011» νδ. Υπ αριθ. 2/33348/0022/ ΚΥΑ (Β 1398), Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ) για υπαλλήλους των Ταμείων Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ)» νε. Υπ αριθ. 8002/32/204-ε/ ΚΥΑ (Β 2554) «Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας» νστ.ν.4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » νζ. Υπ αριθ. οικ.2/83408/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β 3017) «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α / )» νη. Υπ αριθ. οικ.2/85127/0022/ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ με θέμα, «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» νθ. Ν.4110/2013 (Α 17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» ξ. Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2013 (ΤΟΜΟΣ Α ) ξα. Υπ αριθ.φ.847.1/2/922181/σ.495/ απόφαση ΥΕΘΑ «Υπερωριακή Απασχόληση Μονίμων και με Σ.Ε.Ι.Δ Αορίστου Χρόνου

5 5 Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά το έτος 2014» ξβ. Υπ αριθ. 2/44020/0022/ ΚΥΑ (Β 1795), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» ξγ. Υπ αριθ. 2/53212/0022/ ΚΥΑ (Β 2012), «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ξδ. Ν.4307/2014 (Α 246) «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α ), β) της Απόφασης Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β ), γ) της Απόφασης Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ ) και άλλες διατάξεις. ξε. Υπ αριθ. οικ2/88371/δεπ/ ΚΥΑ (Β 3093), «Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους» ξστ.υπ αριθ. οικ.2/95266/δεπ/ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ με θέμα, «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ξζ. Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1746/2006 ξη. Απόφαση Επιτροπής Υπουργών Ευρωπ. Συμβουλίου/Rec(2010)4 ξθ. Υπ αριθ. Φ.400/96/264124/σ.3901/ Διαταγή Α/ΓΕΕΘΑ ο. Υπ αριθ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ 1. Πολύ συχνά, στο δημόσιο λόγο, το μισθολόγιο των στρατιωτικών προσδιορίζεται με εμφατικότητα ως ειδικό, όχι με σκοπό να καταδείξει τη βαρύτητα του λειτουργήματος και τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό επιτελείται, αλλά για να προκαλέσει στην κοινή γνώμη την παραπλανητική εντύπωση μιας προνομιακής μισθολογικής μεταχείρισης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εις βάρος των λοιπών εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, ενεργοποιώντας συχνά αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοματισμού με στόχο την καθήλωση των αποδοχών τους και την υποβάθμιση της προσφοράς τους. 2. Το εγχείρημα αυτό προσκρούει στην πραγματικότητα των αριθμών, που

6 6 καταδεικνύουν μια εντελώς αντίστροφη κατάσταση και η οποία συμπυκνώνεται στη διαπίστωση ότι οι αποδοχές των στρατιωτικών είναι τουλάχιστον 50% χαμηλότερες των λοιπών ειδικών μισθολογίων, ενώ υπολείπονται και των βασικών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αντιστοιχία επιπέδου εκπαίδευσης, το χρόνο υπηρεσίας και τη βαθμολογική εξέλιξη. 3. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, περιγράφονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ και ΟΣΩΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (Πίνακας 1) Κατηγορία Εργαζομένων Αριθμός Εργαζομένων Ετήσια Μισθολογική Δαπάνη Έτους 2013 (Πληρωμές) Μέσες Αποδοχές ανά Εργαζόμενο 2013 Ετήσιες Μικτές Μηνιαίες Μικτές Καθαρές Ετήσια Μισθολογική Δαπάνη Έτους 2015 (πρόβλεψη Π/Υ) Μέσες Αποδοχές ανά Εργαζόμενο 2015 Ετήσιες Μικτές Μηνιαίες Μικτές Καθαρές (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ & ΜΕΛΗ του ΝΣτΚ ΓΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Το κόστος της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης για κάθε κατηγορία λειτουργού ή υπαλλήλου που αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο ελήφθη από τον απολογισμό του ΥΠΟΙΚ για το έτος 2013, (στήλη πληρωμές). Για λόγους ομογενοποίησης των δεδομένων και εξαγωγής αντικειμενικών συμπερασμάτων η ετήσια μισθολογική δαπάνη για το έτος 2015 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων πλην των δικαστικών λειτουργών και των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στους οποίους το ποσό του μισθολογικού κόστους προσαυξήθηκε κατά το ποσό που προβλέπει η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών τους. 2. Στο μισθολογικό κόστος δεν ελήφθη υπόψη η δαπάνη για το επίδομα οικογενειακής παροχής, το οποίο είναι κοινό για όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου Τομέα και καταβάλλεται αναλόγως του αριθμού των τέκνων. Επίσης δε συνυπολογίζονται στο μισθολογικό κόστος οι παρακάτω δαπάνες: α. το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΚΑΕ 0284) όσων υπηρετούν εκτός της ελληνικής επικράτειας. β. η εισφορά εργοδότη για κοινωνική ασφάλιση (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ). γ. η έκτακτη παροχή του ν.3620/2007 (άρθρο 5, παρ.9) που δίδεται στους δικαστικούς λειτουργούς (ΚΑΕ 0263) δ. τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται αναδρομικά σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ 0288) ε. η αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (ΚΑΕ 0283) 3. Στο μισθολογικό κόστος των βουλευτών δεν έχουν συμπεριληφθεί η δαπάνη για τη στελέχωση του γραφείου τους (4.500 ), το κόστος μίσθωσης αυτοκινήτου ( ) και το επίδομα ενοικίου για τους βουλευτές της περιφέρειας (1.000 ).

7 7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ και ΟΣΩΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (Πίνακας 2) Κατηγορία Εργαζομένων Αριθμός Εργαζομένων Μέσες Μηνιαίες Αποδοχές ανά Εργαζόμενο Έτους 2013 Έτους 2015 Συμμετοχή κατηγορίας στο σύνολο της Μικτές Καθαρές Μικτές Καθαρές δύναμης δαπάνης Απόκλιση από το μέσο όρο Σχέση με τις αποδοχές των Στρκών (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ,16% 0,71% 441% 5,20 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ & ΜΕΛΗ του ΝΣτΚ ,20% 5,20% 237% 2,80 ΓΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ ,91% 16,40% 138% 1,63 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ,02% 0,02% 130% 1,54 ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ,06% 0,07% 126% 1,49 ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ,47% 0,59% 124% 1,47 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ,38% 7,64% 120% 1,41 ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ,68% 33,70% 92% 1,08 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ,13% 35,68% 85% 1,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00% 100,00% 4. Από τη σύγκριση των στοιχείων των ανωτέρω πινάκων προκύπτει ότι και μετά τη μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών οι μέσες ετήσιες και μηνιαίες αποδοχές τους παραμένουν υποπολλαπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των λοιπών υπαλλήλων και λειτουργών που συναποτελούν τα λεγόμενα «ειδικά μισθολόγια». Έτσι οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των στρατιωτικών υπολείπονται κατά 7.132,00 των μικτών μηνιαίων αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών, κατά 2.775,00 των δικαστικών λειτουργών, κατά 1.062,00 των ιατρών του Ε.Σ.Υ., κατά 916,00 των ιατροδικαστών, κατά 828,00 των αρχιερέων, κατά 790,00 των διπλωματών, κατά 703,00 των πανεπιστημιακών και κατά 143,00 των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 5. Οι στήλες (ζ) και (η) του πίνακα 2, εκφράζουν το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της δύναμης των εργαζομένων και στο σύνολο της μισθολογικής δαπάνης. Σε μία θεωρητικά κοινή μισθολογική αντιμετώπιση τα ποσοστά των δύο στηλών θα έπρεπε να συμπίπτουν, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μία ενιαία κατηγορία εργαζομένων, των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια, της οποίας οι μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές θα ανέρχονταν στα 2.003,00. Η στήλη (θ) δείχνει το ποσοστό απόκλισης της κάθε κατηγορίας από το μέσο μηνιαίο μικτό μισθό με τους βουλευτές να λαμβάνουν το 441% των μέσων μηνιαίων αποδοχών και τους στρατιωτικούς το 85%. 6. Συμπερασματικά οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές ενός βουλευτή είναι υπερπενταπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των δικαστικών λειτουργών. Επιπλέον οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές των στρατιωτικών

8 8 και διπλάσιες από αυτές των υπολοίπων κατηγοριών. Οι δε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, λαμβάνουν κατά μέσο όρο 50% μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές των στρατιωτικών. 7. Με ανάλογο τρόπο ο παρακάτω πίνακας παρέχει ενδεικτικά στοιχεία της σύγκρισης των βασικών αποδοχών των στρατιωτικών (Β.Μ. + Ε.Χ.Υ.), με τους βασικούς μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, που αμείβονται με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο του ν.4024/2011. Α/Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ και Δ.Υ. που αμείβονται με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (Πίνακας 3) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛ. ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛ. ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΒΜ + ΕΧΥ) μέχρι από με πλήρη συμμόρφωση στην 2193 απόφαση του ΣτΕ από % % % % α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη 1 35 ΤΑΞΧΟΣ 1/3 Αντγου Α' ΜΚ % % 77 3% % 2 33 ΣΧΗΣ Υπτγου Α' ΜΚ % -31-1% 166 7% % 3 30 ΑΝΧΗΣ Ταξχου Α' ΜΚ % -81-4% 77 4% % 4 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου Α' ΜΚ % % -90-4% 47 2% 5 20 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη Β' ΜΚ % % % % 6 15 ΛΓΟΣ Τχη Γ' ΜΚ % % % % 7 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού Δ' ΜΚ % % % % 8 8 ΥΠΛΓΟΣ Υπλγού Δ' % % % % 9 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού Ε' % % % % ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου Α' ΜΚ % % -42-2% 102 5% ΛΓΟΣ 1/3 Ταξχου Α' ΜΚ % % -58-3% 73 3% ΛΓΟΣ Σχη Α' ΜΚ % % % -1 0% ΥΠΛΓΟΣ Ανχη Α' % % % % ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη Β' ΜΚ % % % % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού Γ' ΜΚ % % % % ΑΛΧΙΑΣ Ανθστή Δ' ΜΚ % % % % 17 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία Ε' % % % % 18 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ΣΤ' % % % ΑΝΘΣΤΗΣ Λγου Β' ΜΚ % % -83-5% -16-1% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Υπλγού Γ' ΜΚ % -68-5% -33-2% 1 0% ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή Γ' % % % % ΛΧΙΑΣ Αλχία Δ' ΜΚ % % % % 23 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία Ε' ΜΚ % -82-8% -60-6% -40-4% 24 3 ΔΝΕΑΣ Επχία Ε' % % % -80-8% 25 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ΣΤ' % % % % ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Με πράσινο σημαίνονται οι βαθμοί των Αξκών κατηγορίας ΑΣΕΙ, με κίτρινο οι βαθμοί της κατηγορίας ΑΣΣΥ, με σκούρο σομόν, οι βαθμοί των ΕΜΘ και με ανοιχτό σομόν, οι βαθμοί των ΕΠΟΠ. 2. Η αντιστοίχηση των βαθμών των Στρατιωτικών, με τους βαθμούς των Δ.Υ., έγινε βάσει το χρόνου υπηρεσίας με ορίζοντα 40ετίας και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα βαθμολογική εξέλιξη, που καθορίζουν οι διατάξεις του ν.3883/2010 και οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ από 1/1/ Για τις ανάγκες της ανωτέρω σύγκρισης η κατηγορία "ΑΣΕΙ" αντιστοιχεί στην κατηγορία "ΠΕ" των Δ.Υ., η κατηγορία "ΑΣΣΥ" στην κατηγορία "ΤΕ" και οι κατηγορίες "ΕΜΘ" και "ΕΠΟΠ" στην κατηγορία "ΔΕ". 4. Επισημαίνεται ότι αρκετά από τα στελέχη της κατηγορίας ΕΠΟΠ αλλά και των ΕΜΘ, διαθέτουν τίτλους Ανώτερης Εκπαίδευσης οι οποίοι όμως δεν αναγνωρίζονται από την υπηρεσία, για την προσαύξηση των αποδοχών τους. 5. Ο πίνακας συγκρίνει τους βασικούς μισθούς (ΒΜ) των δημοσίων υπαλλήλων (ΔΥ) με το άθροισμα των ΒΜ και του ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δ.Υ. Αύξηση ΒΜ & ΕΧΥ Στρκών μετά τη μερική αποκατάστασή τους μέχρι Διαφορές ΒΜ Δ.Υ. με Βασικές Αποδοχές Στρκών με πλήρη συμμόρφωση στην 2193 απόφαση του ΣτΕ

9 9 Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ) των στρατιωτικών, αφού η ανάλογη αύξηση των ΔΥ εμπεριέχεται στο βασικό τους μισθό και αποδίδεται μέσω των Μισθολογικών Κλιμακίων. 8. Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα 3, προκύπτει ότι η μέση ποσοστιαία διαφορά των βασικών μηνιαίων αποδοχών στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων (Δ.Υ.) ανά κατηγορία στελέχους, μέχρι τη ήταν για την κατηγορία των Αξιωματικών προερχομένων από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) -16,7%, για τους προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) -19,1%, για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) -6,9% και για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) -8,8%. Τα προηγούμενα ποσοστά μετά την πλημμελή εφαρμογή της υπ αριθμ. 2193/2014 απόφασης του ΣτΕ, διαμορφώθηκαν ως εξής: ΑΣΕΙ: -12,1%, ΑΣΣΥ: -16,2%, ΕΜΘ: -3,60% και ΕΠΟΠ: - 5%. 9. Τα παραπάνω ποσοστά εάν εφαρμοζόταν πλήρως η ανωτέρω απόφαση θα μεταβάλλονταν ως εξής: ΑΣΕΙ: -7,80%, ΑΣΣΥ: -13,30%, ΕΜΘ: -0,50% και ΕΠΟΠ: - 2,80%. 10. Η αρνητική εις βάρος των στρατιωτικών διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση των αποδοχών τους, με τις αντίστοιχες των Δ.Υ., διατηρείται μέχρι το 26ο έτος υπηρεσίας για τα στελέχη των κατηγοριών ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, με τιμές που κυμαίνονται από -0,5% έως -41%, μέχρι το 27ο έτος υπηρεσίας για τα στελέχη της κατηγορίας ΑΣΕΙ, με τιμές που κυμαίνονται από -1,7% έως -21,7% και καθ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου για τα στελέχη της κατηγορίας ΑΣΣΥ, των οποίων οι τιμές κυμαίνονται από -1,92% μέχρι -28%. 11. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές των βασικών απόδοχών στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων περιέχονται στους αναλυτικούς πίνακες κάθε κατηγορίας στελεχών του Παραρτήματος «Β» του παρόντος. 12. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι μετά τη μερική επαναφορά, των μισθών των στρατιωτικών στα επίπεδα που ίσχυαν τη , οι βασικές αποδοχές τους υπολείπονται κατά μέσο όρο 10,4% των αντιστοίχων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. 13. Ακόμα και με πλήρη επαναφορά των μισθών των στρατιωτικών στα επίπεδα που ίσχυαν τη , οι βασικές αποδοχές τους θα υπολείπονταν κατά μέσο όρο 7,3% των αντιστοίχων αποδοχών των Δ.Υ.. Αυτό σημαίνει ότι εάν το δημόσιο συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 2193 του ΣτΕ, οι αυξήσεις που θα έχουν δοθεί στους στρατιωτικούς, θα καλύψουν μόνο το μισό της διαφοράς που τους χωρίζει από τις βασικές αποδοχές όσων υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο. 14. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί μειονεκτούν και στις ειδικές παροχές επιδοματικού χαρακτήρα, παρόλο που εργάζονται σε χειρότερες συνθήκες από τους δημοσίους υπαλλήλους και χωρίς ποτέ να αποζημιώνονται για την υπερωριακή τους απασχόληση η οποία συχνά υπερβαίνει τις 25 ώρες εβδομαδιαίως.

10 Συνοπτικά τα επιδόματα που λαμβάνουν αμφότεροι είναι τα κατωτέρω: α. Ειδικά Επιδόματα που λαμβάνουν μόνο οι Στρατιωτικοί (1) Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης (138,23 για Επαγγελματίες Οπλίτες και Υπαξιωματικούς, 180,82 για Ανθυπασπιστές και Αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη, και από 218,56 έως 294,05 για όσους αμείβονται με μισθολογικό βαθμό Ανωτάτου Αξιωματικού). (2) Επίδομα Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (105,86 για τους άγαμους, 159,61 για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και 212,94 για τους έγγαμους και μη, στρατιωτικούς που επιμελούνται τέκνα). (3) Επίδομα Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (45,39 ) που δίδεται μόνο σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, στα Υποβρύχια αλλά και σε μονάδες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και του Έβρου που από τη φύση τους έχουν αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις. (4) Επίδομα Διοίκησης Διεύθυνσης (από 28,00 έως 107,01 ) που δίδεται μόνο σε όσους ασκούν διοίκηση επιπέδου Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας και στα στελέχη από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω. β. Επιδόματα υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου που μπορούν να αντιστοιχηθούν με επιδόματα των Στρατιωτικών. (1) Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (150,00 ) που αντιστοιχεί στο Επίδομα Ειδικών Συνθηκών που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί (68,46 ). (2) Επίδομα Θέσης Ευθύνης (από 100,00 έως 900,00 ) που αντιστοιχεί στο Επίδομα Επιτελικής Ευθύνης (από 27,58,00 έως 235,75 ). γ. Επιδόματα και Παροχές που λαμβάνουν μόνο οι υπάλληλοι του ενιαίου μισθολογίου και δεν αποδίδονται στους Στρατιωτικούς (1) Επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων Περιοχών (100,00 ). (2) Αποζημίωση λόγω μετάθεσης σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής. (α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2606/98 οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες του άρθρου 9 του ν.2085/1992 στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, πέραν των εξόδων μετάθεσης, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό ως εξής: Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής Α κατηγορίας: Για άγαμο υπάλληλο, 1.027,15. Για έγγαμο υπάλληλο, 1.173,88.

11 11 Για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 24 ετών, αν σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας, αν είναι ανίκανα, για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%, 1.614,09. Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής Β κατηγορίας: Για άγαμο υπάλληλο, 880,41. Για έγγαμο υπάλληλο, 1.027,15. Για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 24 ετών, αν σπουδάζουν ή ανεξαρτήτως ηλικίας, αν είναι ανίκανα, για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%, 1.467,35. (β) Το εφάπαξ χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. (γ) Οι προβληματικές περιοχές της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.2606/98 (Α 89) προσδιορίζονται με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 (Β 667), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ42/2463/ΟΙΚ/ (Β 2097), ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2489/οικ.5659/ (Β 270), ΔΙΔΑΔ/Φ.48Α/5/οικ. 8352/ (Β 571) και ΔΙΔΑΔ/Φ48Α/38/οικ.33004/ (Β 2599). (3) Προσαύξηση Βασικού Μισθού στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. (4) Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων ως εξής: (α) Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες οι οποίες έχουν πετύχει πάνω από 80% κατά το προηγούμενο έτος, τους ποσοτικοποιημένους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το σύστημα αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011, είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.). Το Κ.Ε.Σ. καταβάλλεται μία φορά κατ έτος, μετά από πιστοποιημένη (μέσω έκθεσης αξιολόγησης) επίτευξη των στόχων κατά το προηγούμενο έτος και ισούται με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και με ποσό μέχρι 100% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω. (β) Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντίστοιχων δαπανών καταβάλλεται, αντί του Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων. Το κίνητρο έχει τη μορφή ποσοστιαίας προσαύξησης του βασικού μισθού κατά το έτος που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου καταγράφηκε η επίτευξη των στόχων με βάση το κατά τα ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης. Το Κίνητρο Επίτευξης

12 12 Δημοσιονομικών Στόχων καταβάλλεται και στους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης. Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% καταβάλλεται προσαύξηση 15% του βασικού τους μισθού. (5) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας, (20 ώρες μηνιαίως με 6,00 την ώρα κατά μέσο όρο) (20 x 6 = 120,00 μηνιαίως). (6) Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η υπερωριακή αμοιβή είναι δέκα ευρώ (10,00 ) ανά ώρα διδασκαλίας και μέχρι είκοσι (20) ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό μηνιαίως, (20 x 10 = 200,00 μηνιαίως). (7) Αποζημίωση για εργασία κατά τις Κυριακές & Εξαιρέσιμες καθώς και Αποζημίωση Νυκτερινής Εργασίας, (16 ώρες μηνιαίως με 7,5 την ώρα κατά μέσο όρο) (16 x 7,5 = 120,00 μηνιαίως). (8) Μισθολογική Διαφορά βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου «Β», του παρόντος νόμου, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: (α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, (β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου. Αρχικά με τις εν λόγω διατάξεις επιχειρήθηκε να μειωθεί το εύρος της περικοπής των μισθών, θέτοντας μια τριετή περίοδο προσαρμογής, εντός της οποίας οι υπερβάλλουσες μειώσεις θα επιβάλλονταν σταδιακά. Στη συνέχεια με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου Γ1 του ν.4093/2012 (Α 222), ανεστάλησαν, από και μέχρι το τέλος του έτους 2016, οι όμοιες του άρθρου 19 του ν.4024/2011, αναφορικά µε τη χορήγηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων και Δημοσιονομικών Στόχων στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, που αφορούν την από και από εφαρμογή της 2 ης και 3 ης ισόποσης περικοπής αντίστοιχα της υπερβάλλουσας μείωσης. Τελικά με τον τρόπο αυτό περίπου δημόσιοι υπάλληλοι, διατήρησαν με τη μορφή επιδόματος και εν ίδει προσωπικής διαφοράς, το

13 13 μεγαλύτερο μέρος των ειδικών και κλαδικών επιδομάτων που καταργούσαν οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4024/2011, καθιστώντας κενό γράμμα την ουσία του Ενιαίου Μισθολογίου. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν προσφάτως στην Ελληνική Βουλή, από τους αρμοδίους υπουργούς, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρέχουν σαφή εικόνα της ανωτέρω περιγραφείσας κατάστασης, η οποία επαληθεύεται και από την ανάγνωση των σχετικών κωδικών εξόδων των αντιστοίχων υπουργείων. Σύμφωνα λοιπόν με τον απολογισμό εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2013 (σελ. 46), ο προϋπολογισμός της κεντρικής διοίκησης μέσω του κωδικού αριθμού εξόδου (ΚΑΕ) 221, επιβαρύνθηκε με το ποσό των ,00 ευρώ για την πληρωμή «Μισθολογικών Διαφορών βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου». 16. Τα ανωτέρω εκτεθέντα στοιχεία διαψεύδουν την άποψη του ΥΠΟΙΚ, η οποία διατυπώθηκε στην αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας, του προσφάτως ψηφισθέντος ν.4307/2014, βάσει της οποίας οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των στρατιωτικών είναι μεσοσταθμικά μεγαλύτερες από αυτές των υπαλλήλων που μισθοδοτούνται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο του ν.4024/2011 και επιπλέον καταρρίπτει πλήρως την επίσης εκπεφρασμένη υπό του ΥΠΟΙΚ βεβαιότητα, ότι η μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών είναι υπεραρκετή, αφού αυτοί έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από το ν.4093/2012, οι διατάξεις του οποίου περιέκοψαν τις αποδοχές τους σε μικρότερο ποσοστό από ότι τις αποδοχές των υπολοίπων υπαλλήλων αμειβομένων με ειδικά μισθολόγια. Το πραγματικό αυτό γεγονός αποκρύπτει τεχνηέντως την ουσία και ανάγει σε προνόμιο την άδικη μεταχείριση που υφίστανται διαχρονικά οι Έλληνες Στρατιωτικοί, λαμβάνοντας ως αποδοχές κλάσματα των αποδοχών των υπολοίπων κατηγοριών των ειδικών μισθολογίων. 17. Παρόμοια, η προσπάθεια του ΥΠΟΙΚ να συγκρίνει τις αποδοχές των στρατιωτικών, με αυτές των πολιτικών υπαλλήλων που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, χωρίς να λάβει υπόψη την αντιστοιχία χρόνου υπηρεσίας και εκπαιδευτικής βαθμίδας και αθροίζοντας στις τακτικές αποδοχές των στρατιωτικών τις δόσεις των αναδρομικών που θα τους καταβάλλονταν από , παραλείποντας ταυτόχρονα να συνυπολογίσει το κόστος της υπερωριακής αποζημίωσης των Δ.Υ. αποτελεί παραποίηση των πραγματικών στοιχείων και διαστρέβλωση της αληθινής κατάστασης, αφού οι δόσεις των αναδρομικών καταβολών δε μπορούν να θεωρηθούν τακτικές μηνιαίες αποδοχές, ενώ η μη συνυπολογιζόμενη υπερωριακή αποζημίωση των πολιτικών υπαλλήλων δεν υφίσταται με καμία μορφή στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 18. Εν τέλει η θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου για τους στρατιωτικούς φαίνεται πως λειτουργεί ως νομική συγκάλυψη, μιας διαχρονικής προσπάθειας της πολιτείας, να υποβαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Έλλην στρατιωτικός, επιβάλλοντας ένα άδικο μισθολόγιο, υποδεέστερο τόσο των λοιπών ειδικών μισθολογίων, όσο και του ενιαίου μισθολογίου των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Ένα μισθολόγιο που πέραν των χαμηλότατων βασικών μισθών, είναι το μοναδικό που δεν προβλέπει κανενός είδους αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία, η οποία μάλιστα επιβάλλεται τόσο από τη ιδιάζουσα φύση της αποστολής των

14 14 Ενόπλων Δυνάμεων όσο και από το κανονιστικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διεξάγεται εν γένει η στρατιωτική εκπαίδευση και η πολεμική προπαρασκευή. 19. Απογοήτευση προκαλεί το γεγονός, ότι οι αποδοχές των στρατιωτικών υστερούν ακόμα και έναντι των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας παρόλο που θεωρητικά μοιράζονται το ίδιο μισθολόγιο. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δε λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την υπερωριακή τους εργασία αλλά και την εργασία που εκτελείται πέραν του πενθημέρου σε αντίθεση με τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς οι οποίοι αποζημιώνονται με 2,77 για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας και με 46,00 ημερησίως για την εργασία που παρέχουν πέραν του πενθημέρου. 20. Ο αποκλεισμός των στρατιωτικών από ειδικές διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας επεκτείνεται και σε μια σειρά επιδομάτων τα οποία αναφέρονται παρακάτω: (α) Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Στο προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών (80,00 ), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της υπ αριθ 2/9276/0022/2002 ΚΥΑ όπως αναπροσαρμόστηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 ου του ν.3554/2007. (β) Επίδομα Ειδικών Επιχειρήσεων. Στο προσωπικό των Ειδικών Μονάδων Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, (ΜΑΤ- ΕΚΑΜ -ΤΕΕΜ) χορηγείται μηνιαίο επίδομα Ειδικών Επιχειρήσεων, το οποίο καταβάλλεται σε εκτέλεση του ν.1711/1987 το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/9276/0022 /2002 σε ποσοστό 16% του Βασικού Μισθού του Ανθυπολοχαγού (141,92 ). Με τις διατάξεις του ν.2448/1996, το εν λόγω επίδομα χορηγήθηκε και στο προσωπικό των Ειδικών Μονάδων Αποκατάστασης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) καθώς και στους δύτες υποβρυχίων διασώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. (γ) Επίδομα Υπηρεσίας Γραφείου. Βάσει των διατάξεων του 1 ου και 2 ου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 ου του ν.3554/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 16 του ν.3938/2011, στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσεται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 300,00. Το ίδιο ποσό χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. 21. Η εν λόγω διακριτή μεταχείριση εις βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών, εγείρει ερωτήματα, ως προς τη στόχευση της πράξης αυτής, που επαγωγικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτεία, είτε υποτιμά το έργο που παράγουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, είτε θεωρεί τους υπηρετούντες σε αυτές, Έλληνες 2 ης κατηγορίας. 22. Αρνούμενοι να αποδεχθούμε τη συλλογιστική της δεύτερης παραδοχής, η

15 15 οποία υποκρύπτει διαχρονικές συμπλεγματικές αντιλήψεις, θα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων σε καιρό ειρήνης όπως αυτή προκύπτει από την αποστολή τους και την καθημερινή δράση τους. 23. Σύμφωνα με το Νόμο η αποστολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Χώρας, εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας. Στα πλαίσια αυτά η συντήρηση και επαύξηση της απότρεπτικής ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστά πρώτιστο μέλημα της πολιτείας. 24. Συνεπώς το κυριότερο έργο των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την περίοδο της ειρήνης, είναι η επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού, η οποία είναι μια συνεχής, καθημερινή και επίπονη διαδικασία εμπέδωσης των διαδικασιών δοκιμής και εξοικείωσης του χειρισμού των μέσων, δοκιμής και βελτίωσης των επιχειρησιακών σχεδίων, σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει κατά το δυνατό ακριβέστερα την πραγματικότητα. 25. Σε ειρηνική περίοδο οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ως κύριο έργο: Τη συνεχή επαγρύπνηση για την ασφάλεια του εθνικού χώρου. Τη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών καθώς και την εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης αντίδρασης. Τη συνεισφορά στη διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. Τη συμβολή σε δραστηριότητες κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, παρέχουν καθοριστική συνδρομή στην ανακούφιση του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές με προσωπικό και μέσα, με υγειονομική υποστήριξη και αεροδιακομιδές, καθώς και με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο. Αξίζει να επισημανθεί η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, στην προστασία εν γένει του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της Ελλάδας ακόμα και με κόστος ανθρώπινων ζωών, (εναέρια και επίγεια δασοπυρόσβεση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, εκπομπή περιπόλων πυρασφάλειας, δενδροφυτεύσεις κ.α.). 26. Συνοπτικά το έργο που παράγουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας είναι η προστασία των αγαθών της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της ασφάλειας, η υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας και η παροχή σημαντικότατου και πολυδιάστατου κοινωφελούς έργου. 27. Η κινητήριος δύναμη όλων των παραπάνω προσπαθειών είναι το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα και

16 16 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία οποιασδήποτε αποστολής, σε ειρήνη και πόλεμο. 28. Το επιχειρησιακό έργο των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι δύσκολο και κοπιώδες αλλά εξόχως τιμητικό, που φέρεται εις πέρας αγόγγυστα, νυχθημερόν, με θάρρος, τόλμη, ιδρώτα, αλλά και με απώλειες ζωών σε περίοδο ειρήνης, το οποίο δεν προσμετράται απλά με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία. 29. Αφού προσδιορίσαμε το έργο που παράγουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η αποτίμηση του οποίου καθίσταται ρητορική, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις ώρες που εργάζεται ο Έλλην στρατιωτικός προκειμένου αυτό να παραχθεί. 30. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 ου, του ν.1157/1981, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες του άρθρου 41 του ν.3979/2011, εφαρμόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών. Το ωράριο εργασίας καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που τους παρέχει σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ορίζεται για όλη τη διάρκεια του έτους από 7:00 έως 15:00. Πέραν των ανωτέρω, στο στρατιωτικό προσωπικό, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και της αποστολής του, τού ανατίθεται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών η εκτέλεση εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου με την εξής συχνότητα: α. Δύο (2) έως πέντε (5) 24ωρες υπηρεσίες το μήνα. Με μέσο όρο τις τρείς (3) υπηρεσίες το μήνα, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον αργία, ο στρατιωτικός εργάζεται μηνιαίως, πλέον του κανονικού ωραρίου εργασίας, 32 ώρες καθημερινής υπερωρίας και 24 ώρες αργίας. Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες οι οποίοι αποτελούν το 23% των στελεχών και οι οποίοι κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες σκοπού και περιπόλου φύλαξης εγκαταστάσεων, ο μέσος αριθμός των εκτελουμένων 24ωρων υπηρεσιών αυξάνεται σε έξι (6) το μήνα. Για τις παραπάνω καθημερινές υπηρεσίες, τα στελέχη δεν αποζημιώνονται, ενώ λαμβάνουν χρόνο ανάπαυσης (ρεπό) μόνο για τις 8 από τις 16 συνολικά ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε μέρα πέραν του πενθημέρου (Σάββατο, Κυριακή, ή επίσημη αργία), τα στελέχη δικαιούνται μία μέρα ανάπαυση (ρεπό) και αποζημιώνονται μόνο για τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, στο Στρατό Ξηράς με 13,26 ευρώ, στο Πολεμικό Ναυτικό με 8,81 ευρώ, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία δε λαμβάνουν καμία αποζημίωση. Δηλαδή για τις υπόλοιπες 16 ώρες υπερωριακής εργασίας, σε ημέρα αργίας, από τις οποίες 8 νυχτερινές, τα στελέχη δε λαμβάνουν κανένα ρεπό, αλλά και καμία αποζημίωση. β. Μία (1) εβδομαδιαία υπηρεσία το μήνα, κατά την οποία τα στελέχη χρεώνονται με επιπλέον 3 ώρες και 20 λεπτά, καθημερινής εργασίας πέραν του ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και 3 ώρες και 15 λεπτά εργασία πέραν του πενθημέρου το Σάββατο. Μηνιαίως οι επιπλέον ώρες απασχόλησης, που επωμίζονται τα στελέχη, αθροίζονται σε 17 καθημερινές και 3 πέραν του πενθημέρου.

17 17 γ. Μία (1) τουλάχιστον υπηρεσία εφόδου το μήνα, η οποία εκτελείται πάντα τη νύχτα και διαρκεί κατά μέσο όρο 4 ώρες. Αυτές πραγματοποιούνται τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και κατά τις εξαιρέσιμες ή αργίες. 31. Επιπλέον βάσει του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως αλλά και των περιοδικά εκδιδομένων σχετικών οδηγιών, το στρατιωτικό προσωπικό, συμμετέχει ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης της μονάδος του, και ειδικότερα για το Στρατό Ξηράς, συνοπτικά στις εξής δραστηριότητες: α. Νυκτερινές και καθολικές εκπαιδεύσεις (9,5 ώρες υπερωρία). β. Τακτικές ασκήσεις μονάδος, (4 ώρες υπερωρία). γ. 12ημερα εκπαίδευσης σε καταυλισμό (25 ώρες υπερωρία και 8 ώρες εργασία πέραν του πενθημέρου). δ. Εκπαίδευση σε πλωτά μέσα (5,5 ώρες υπερωρία). ε. Πενθήμερα βολών (7 ώρες υπερωρία). στ. Ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού (1,5 ώρα υπερωρία). Εντός παρενθέσεως αναγράφεται ο χρόνος υπερωριακής εργασίας, υπολογιζόμενος μηνιαίως, αλλά και η εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα (εξαιρέσιμη, αργία), που χαρακτηρίζεται ως πέραν του πενθημέρου. Από τις παραπάνω δραστηριότητες έχουν αφαιρεθεί οι 8 ώρες καθημερινής υποχρεωτικής εργασίας 32. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης της μονάδος, αναλύεται και αθροίζεται στους πίνακες που ακολουθούν: ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πίνακας 4) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ από 6η έως έως 6η ώρα (νυκτερινά) από 6η έως έως 6η ώρα (νυκτερινά) Δευτέρα έως Παρασκευή ΣΥΝΟΛΟ Πέραν του 5μέρου ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,7 12,6 18,7 10,7 35,3 23,3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,5 4,0 10,5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ,5 5,3 18,7 2,7 42,2 8,0 Σύνολο σε ώρες ,7 17,9 41,3 13,3 88,0 31,3 Σύνολο σε εργάσιμες ημέρες (8 ώρες) ,8 2,2 5,2 1,7 11,0 3,9 Οι μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης, αποτελούν το 75% του συνόλου των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων.

18 18 Αν στις μετατρέψιμες σε ημέρες υπερωρίες του πίνακα (4), αθροίσουμε τις 214 ημέρες του υποχρεωτικού ετήσιου εργάσιμου χρόνου, από τον οποίο έχουμε ήδη αφαιρέσει, Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες υποχρεωτικής αδείας, προκύπτει συνολικός χρόνος απασχόλησης 346 εργάσιμες ημέρες κατ έτος, από τις οποίες οι 47 αργίες, ή 28,8 ημέρες το μήνα, από τις οποίες 4 αργίες, ενώ ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας το έτος ξεπερνά τις 60 ώρες. Για τις μονάδες συντήρησης εκπαίδευσης και τα επιτελεία ισχύει ο ακόλουθος πίνακας: ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ (Πίνακας 5) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ από 6η έως έως 6η ώρα (νυκτερινά) από 6η έως ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ έως 6η ώρα (νυκτερινά) Δευτέρα έως Παρασκευή ΣΥΝΟΛΟ Πέραν του 5μέρου ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΜ. ΑΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,7 12,6 18,7 10,7 35,3 23,3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,2 3,3 7,5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ,8 4,7 9,5 Σύνολο σε ώρες ,7 12,6 26,7 10,7 52,3 23,3 Σύνολο σε εργάσιμες ημέρες (8 ώρες) ,2 1,6 3,3 1,3 6,5 2,9 Αθροίζοντας με τον ίδιο ως άνω τρόπο στις μετατρέψιμες σε ημέρες υπερωρίες, τις 214 ημέρες του ετήσιου υποχρεωτικού εργάσιμου χρόνου, προκύπτει συνολικός χρόνος απασχόλησης 292 εργάσιμες ημέρες το έτος, από τις οποίες οι 35 αργίες, ή 24,4 ημέρες το μήνα από τις οποίες 3 αργίες, ενώ ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας το έτος ξεπερνά τις 50 ώρες. Λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της υπερωριακής απασχόλησης και του πραγματικού ετήσιου εργάσιμου χρόνου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα «Γ». Στις παραπάνω υπερωρίες, δεν συνυπολογίστηκαν διάφορες άλλες τακτικές ή έκτακτες δραστηριότητες, όπως επάνδρωση φυλακίου, αναγνώριση τοποθεσίας, αγήματα, επιθεωρήσεις, υπηρεσίες Φρουραρχείου, πυρασφάλειες, επιφυλακές μέτρων ασφαλείας και σχεδίων εκτάκτων αναγκών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και τελετές, οι οποίες δαπανούν μεγάλο μέρος του εκτός υποχρεωτικού ωραρίου, χρόνου των στρατιωτικών. 33. Το κόστος των υπερωριών που αναγράφονται στους πίνακες (4) και (5), η αποζημίωση των οποίων προβλέπεται, τόσο από το Εσωτερικό Δίκαιο (ΠΔ 88/1999, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με το ΠΔ 76/2005), όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία (άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ο οποίος κυρώθηκε με το ν.1426/1984) η οποία αναγνωρίζει το

19 19 δικαίωμα της αυξημένης αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση, είναι αυτό που αποτυπώνεται στους πίνακες που έπονται. 34. Ο προσδιορισμός της αξίας της υπερωριακής απασχόλησης των στρατιωτικών έγινε με τρείς διαφορετικούς τρόπους: α. Βάσει του ωρομισθίου υπερωριακής και λοιπής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται σε υπηρεσίες που δε λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (πίνακας 1 στη σελίδα 15 της υπ' αριθ. οικ.2/78400/0022/ ερμηνευτικής εγκυκλίου, του ν.4024/2011), αντιστοιχίζοντας στους βασικούς μισθούς των στρατιωτικών τα ανάλογα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική βαθμίδα ή προέλευση, το χρόνο υπηρεσίας και τη βαθμολογική κλίμακα αμφοτέρων. β. Με επέκταση στους στρατιωτικούς, των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4024/2011 που προβλέπουν ωριαία υπερωριακή αμοιβή, η οποία λογίζεται ως 1/280 του βασικού μισθού του κάθε υπαλλήλου. Το εν λόγω ωρομίσθιο, αυξάνεται σε ποσοστό 15%, εάν η υπερωριακή εργασία παρέχεται από την 22η νυχτερινή ως την 6η πρωινή ώρα εργάσιμης ημέρας. Τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής εργασίας, το ωρομίσθιο αυξάνεται σε ποσοστό 25%, εάν η εργασία παρέχεται από την 6η πρωινή μέχρι την και σε ποσοστό 30%, εάν η εργασία παρέχεται από την 22η μέχρι την 6η πρωινή ώρα. γ. Με εφαρμογή του συστήματος αποζημίωσης της νυκτερινής εργασίας και της απασχόλησης πέραν του πενθημέρου που ισχύει για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και το οποίο προβλέπει ίση αποζημίωση για όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως προέλευσης, βαθμού και προϋπηρεσίας. 35. Για τον ακριβή υπολογισμό της αξίας της υπερωριακής εργασίας τους, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακρίθηκαν σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον τύπο της εκπαίδευσης που διεξάγει η μονάδα στην οποία υπηρετούν. Η διάκριση αυτή η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία καταγραφής των ωρών υπερωριακής απασχόλησης στην παράγραφο 32 του παρόντος έχει ως εξής: α. Μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης, που αποτελούν το 75% του συνόλου των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Μονάδες Συντήρησης Εκπαίδευσης και Επιτελεία, που αποτελούν το 25% του συνόλου των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων. 36. Οι διοικητικοί βαθμοί και τα μισθολογικά κλιμάκια που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε κατηγορία, καλύπτουν όλο των φάσμα της βαθμολογικής εξέλιξης τον στρατιωτικών. Στην κατηγορία των ΕΜΘ λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ενεργοί μισθολογικοί βαθμοί, αφού ο θεσμός έπαψε να ισχύει από το Οι μέσες τιμές των Βασικών Μισθών (ΒΜ) είναι ο μέσος όρος των ΒΜ που λαμβάνει ένα στέλεχος κατά τη διάρκεια παραμονής του σε έναν διοικητικό βαθμό

20 20 [(κατώτατος ΒΜ + ανώτατος ΒΜ) / 2]. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιστοίχους μέσους ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ βάσει της Ωρομίσθιας Υπερωριακής Αποζημίωσης Προσωπικού Υπηρεσιών που δε λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση (Ωρομίσθιο Δ.Υ) των ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ μέσες τιμές (Πίνακας 6) ΒΑΘΜΟΙ και ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ Χρόνος Υπηρεσίας σε έτη Βασικός Μισθός Δημοσίου Υπαλ. Ωρομίσθιο Κλιμακίου ΔΥ από λήξη υποχρ. εργασ. μέχρι Καθημερινές Κυριακές & Εξαιρέσιμες Καθημερινές Κυριακές & Εξαιρέσιμες μέχρι 6η ώρα πρωϊνή από 6η πρωϊνή μέχρι Υπερωρίες μέχρι 6η ώρα πρωϊνή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΠΟΠ" - ΔΕ από λήξη υποχρ. εργασ. μέχρι μέχρι 6η ώρα πρωϊνή από 6η πρωϊνή μέχρι μέχρι 6η ώρα πρωϊνή 46,7 41,3 17,9 13,3 119,20 ΣΤΡΤΗΣ 0, ,06 3,06 3,52 3,83 3,98 142,90 145,38 68,56 52,93 409,77 ΔΝΕΑΣ ,44 3,44 3,96 4,3 4,47 160,65 163,55 76,97 59,45 460,62 ΛΧΙΑΣ 10,5 1119, ,6 5 5,2 186,80 189,98 89,50 69,16 535,44 ΕΠΧΙΑΣ 18,5 1300,5 4,64 4,64 5,34 5,8 6,03 216,69 220,54 103,82 80,20 621,25 ΑΛΧΙΑΣ ,58 5,58 6,42 6,98 7,25 260,59 265,15 124,94 96,43 747,10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΜΘ" - ΔΕ ΕΠΧΙΑΣ ,5 4,51 4,51 5,19 5,64 5,86 210,62 214,35 100,96 77,94 603,86 ΑΛΧΙΑΣ ,75 6,25 6,5 233,50 237,48 111,88 86,45 669,30 ΑΝΘΣΤΗΣ ,5 5,74 5,74 6,6 7,18 7,46 268,06 272,58 128,52 99,22 768,38 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΣΣΥ" - ΤΕ ΛΧΙΑΣ ,7 3,7 4,26 4,63 4,81 172,79 175,94 82,88 63,97 495,58 ΕΠΧΙΑΣ ,5 4,12 4,12 4,74 5,15 5,36 192,40 195,76 92,19 71,29 551,64 ΑΛΧΙΑΣ 10,5 1338,5 4,78 4,78 5,5 5,98 6,21 223,23 227,15 107,04 82,59 640,01 ΑΝΘΣΤΗΣ ,61 5,61 6,45 7,01 7,29 261,99 266,39 125,48 96,96 750,81 ΑΝΘΛΓΟΣ 20, ,53 6,53 7,51 8,16 8,49 304,95 310,16 146,06 112,92 874,10 ΥΠΛΓΟΣ ,19 7,19 8,27 8,99 9,35 335,77 341,55 160,92 124,36 962,60 ΛΓΟΣ 30,5 2093,5 7,48 7,48 8,6 9,35 9,72 349,32 355,18 167,37 129, ,14 ΤΧΗΣ 34, ,85 7,85 9,03 9,81 10,21 366,60 372,94 175,60 135, ,93 ΑΝΧΗΣ ,01 8,01 9,21 10,01 10,41 374,07 380,37 179,18 138, ,07 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΑΣΕΙ" - ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΛΓΟΣ 5, ,33 4,33 4,98 5,41 5,63 202,21 205,67 96,84 74,88 579,60 ΥΠΛΓΟΣ ,03 5,03 5,78 6,29 6,54 234,90 238,71 112,59 86,98 673,19 ΛΓΟΣ 15, ,79 5,79 6,66 7,24 7,53 270,39 275,06 129,60 100,15 775,20 ΤΧΗΣ 21,5 1963,5 7,01 7,01 8,06 8,76 9,11 327,37 332,88 156,80 121,16 938,21 ΑΝΧΗΣ 27,5 2160,5 7,72 7,72 8,88 9,65 10,04 360,52 366,74 172,74 133, ,54 ΣΧΗΣ 32,5 2293,5 8,19 8,19 9,42 10,24 10,65 382,47 389,05 183,30 141, ,46 ΤΑΞΧΟΣ 35, ,6 8,6 9,89 10,75 11,18 401,62 408,46 192,43 148, ,20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του υπερωριακού ωρομισθίου των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται σε υπηρεσίες που δε λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση. (Πίνακας 1 σελίδα 15 της υπ' αριθ. ο- ικ.2/78400/0022/ ερμηνευτικής εγκυκλίου, του νόμου 4024/2011, ΦΕΚ 226 Α ). 2. Η αντιστοίχηση του Μισθολογικού Κλιμακίου (ΜΚ) των ΔΥ με αυτό των στρατιωτικών έγινε βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδος ή προέλευσης, του χρόνου υπηρεσίας και της βαθμολογικής εξέλιξης αμφοτέρων. Με τον τρόπο αυτό η κατηγορία "ΔΕ" αντιστοιχεί στους ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, η κατηγορία "ΤΕ" στους προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και η "ΠΕ" στους Αξιωματικούς προερχόμενους από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) 3. Η μέση δικαιούμενη μηνιαία υπερωριακή αποζημίωση των στρατιωτικών που υπηρετούν σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι 751, (ΑΣΕΙ: 892, ΑΣΣΥ: 822, ΕΜΘ: 681, ΕΠΟΠ: 555 ).

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35 4 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3922 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα