Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011"

Transcript

1 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

2 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 1. του ηµοσίου 2. των Οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, 3. των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου ΝΠ, συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 4. οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 5. οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας, 6. οι κληρικοί 7. οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµοι αγροτικοί ιατροί 8. οι υπάλληλοι της Βουλής, και της Προεδρίας της ηµοκρατίας µε επιφύλαξη των οριζοµένων στο Π 351/1991 (Α 121) όπως ισχύει, 9. οι ιοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 10. των Τοπικών ενώσεων ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ Κ), της Κεντρικής ένωσης ήµων Ελλάδος (ΚΕ Ε) και της Ένωσης περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), 11. των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, 12. των Νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63, του ν. 801/2009(Α 163), των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.

3 Εξαιρέσεις Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος νόµου οι κάτωθι κατηγορίες των υπαλλήλων: 1. ικαστικοί λειτουργοί 2. Κύριο Προσωπικό Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 3. Ιατροδικαστές 4. Μέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( ΕΠ) Πανεπιστηµίων Πλήρους Απασχόλησης 5. Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) ΤΕΙ 6. Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες 7. Καθηγητές Ανώτατης; Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών 8. Επιστηµονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ 9. Καθηγητές Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας 10. Προσωπικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11. Ιατροί Εθνικού Συστήµατος Υγείας 12. ιπλωµατικοί Υπάλληλοι 13. Αρχιερείς 14. Μουσικοί (Καλλιτεχνικό προσωπικό Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ), 15. Μόνιµα Στελέχη των Ενόπλων υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, 16. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), 17. Υπάλληλοι κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

4 Βασικές διατάξεις Καθιέρωση νέου συστήµατος βαθµολογικής κατάταξης και εξέλιξης των µονίµων και δόκιµων πολιτικών ηµοσίων Υπαλλήλων και υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ηµόσιο Τοµέα, ΟΤΑ, και Ν.Π... Κατάργηση των επιδοµάτων πλήν του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας, αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών, τέκνων και ευθύνης. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής κινήτρου επίτευξης στόχων, εφόσον οι κρατικοί υπάλληλοι πετύχουν ποσοτικούς στόχους µε συγκεκριµένα ποσοστά επιτυχίας. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και από τον ιδιωτικό τοµέα των κρατών µελών της Ε.Ε. για την βαθµολογική και µισθολογική ένταξη, έως 7 έτη κατ ανώτατο όριο. Εισαγωγή νεών βασικών µισθών των κρατικών υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης και βαθµίδα. Αναπροσαρµογή των ποσών ώρων εορτών και επιδόµατος αδείας. Υιοθέτηση νέων προϋποθέσεις έγκρισης και αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης. Ορισµός ανώτατου όριου µέσου κόστους αµοιβής προσωπικού, ανά άτοµο σε Ν.Π.Ι.., Ν.Π... και ΟΤΑ.

5 Κατηγορίες Εργαζοµένων ΠΕ, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ΤΕ, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ε, ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΕ, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθµούς : Βαθµός Α Βαθµός Β Βαθµός Γ Βαθµός Βαθµός Ε Βαθµός ΣΤ

7 Εισαγωγικοί και καταληκτικοί Εισαγωγικός βαθµός : βαθµοί ανά κατηγορία ΣΤ, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού., για τους κατόχους συναφούς ιδακτορικού διπλώµατος (συνολική βαθµολογική και µισθολογική προώθηση 6 ετών). Κατατάσσονται ως όκιµοι. Ε, για τους κατόχους συναφούς Μεταπτυχιακού διπλώµατος (συνολική βαθµολογική και µισθολογική προώθηση 2 ετών). Κατατάσσονται ως όκιµοι, για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συνολική βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη 6 ετών). Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ Α), µε την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιµαστικής επιτυχίας. Καταληκτικός βαθµός : Α, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ. Β, για την κατηγορία Ε. Γ, για την κατηγορία ΥΕ.

8 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β.Κ Κρινόµενοι που προάγονται ΠΕ (ΣΤ-Α) ΤΕ (ΣΤ-Α) Ε (ΣΤ-Β) ΥΕ (ΣΤ-Γ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗ 100% ΣΤ Ε ΣΤ % Ε Ε % Γ % Γ Β Γ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ 22 30% Β Α Β 6 8 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ 22 Α ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ 20 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ 22

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Λαµβάνουν το βασικό µισθό που αντιστοιχεί στο βαθµό τους. (σύνδεση βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης) Σε κάθε βαθµό πέρα του βασικού µισθού θεσπίζονται µισθολογικά κλιµάκια (ΜΚ), στα οποία εξελίσσεται ο υπάλληλος σύµφωνα µε τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του. ΜΚ των βαθµών Ε Γ ωρίµανση ανά 2 έτη ΜΚ των βαθµών Β Α ωρίµανση ανά 3 έτη Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα ΜΚ του βαθµού γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευση του ανωτέρω οριζόµενου χρόνου. Εκτός αν ο υπάλληλος για 2 συνεχή έτη δεν έχει πετύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

10 Ειδικότερα: ΠΕ ΤΕ Ε ΥΕ ΣΤ 0 ΜΚ 0 ΜΚ 0 ΜΚ 0 ΜΚ Ε 2 ΜΚ 2 ΜΚ 3 ΜΚ 5 ΜΚ 3 ΜΚ 3 ΜΚ 4 ΜΚ 6 ΜΚ Γ 4 ΜΚ 4 ΜΚ 5 ΜΚ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ Α ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ

11 Βασικός Μισθός Εισαγωγικός µηνιαίος βασικός µισθός (ΣΤ της ΥΕ) 780. ΒΑΘΜΟΣ ΣΤ Ε Γ Β Α ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 780 *1,10 *1,15 1,15 1,2 1,1 ΥΕ * *1, *1, *1, Ν/Α Ν/Α Ε *1, *1, *1, *1, *1, Ν/Α ΤΕ *1, *1, *1, *1, *1, *1, ΠΕ *1, *1, *1, *1, *1, *1,1 2097

12 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ παρ. 4 καθορίζονται οι βασικοί µισθοί των ΜΚ όλων των βαθµών Το 1ο ΜΚ κάθε βαθµού και κατηγορίας µε προσαύξηση του βασικού µισθού κατά 2% Κάθε επόµενο ΜΚ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του προηγούµενου ΜΚ κατά 2% Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 ορίζεται ότι ο υπάλληλος που προάγεται βαθµολογικά λαµβάνει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου ΜΚ του βαθµού αυτού, ο οποίος όµως θα πρέπει να είναι υψηλότερος από το βασικό µισθό του ΜΚ που κατείχε πριν την προαγωγή του. π.χ. ΠΕ, βαθµού Β, ΜΚ , προάγεται στο βαθµό Α µε βασικό κλιµάκιο 2097, κατά την προαγωγή του θα λάβει το ΜΚ1του βαθµού Α 2139

13 Επιδόµατα Επίδοµα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας & Αποµακρυσµένων και παραµεθορίων περιοχών Επιδόµατα Εορτών και Αδείας Οικογενειακή Παροχή Επίδοµα Θέσης Ευθύνης Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης ηµοσιονοµικών Στόχων ιαφορά Αύξησης ή Μείωσης Αποδοχών

14 Επιδόµατα Επικίνδυνης & ανθυγιεινής Εργασίας και αποµακρυσµένων παραµεθορίων περιοχών 1. Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έως 150 µηνιαίως. 2. Επίδοµα Αποµακρυσµένων παραµεθορίων περιοχών έως 100 µηνιαίως.

15 Επιδόµατα Εορτών και Αδείας Επίδοµα Χριστουγέννων 500. Επίδοµα Πάσχα 250. Επίδοµα Αδείας 250. *Προϋπόθεση για την χορήγηση στο ακέραιο των ανωτέρω επιδοµάτων, είναι οι πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων αυτών, να µην υπερβαίνουν κατά µήνα το ποσό των

16 Οικογενειακή Παροχή Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται ως εξής: 50 για υπαλλήλους µε1 τέκνο. 70 για υπαλλήλους µε 2 τέκνα. 120 για υπαλλήλους µε 3 τέκνα. 170 για υπαλλήλους µε 4 τέκνα. 70 για κάθε τέκνο από το 5ο και πάνω

17 Επίδοµα θέσης ή Ευθύνης Α. Προϊστάµενοι ιοίκησης Γενικών ιευθύνσεων ιοίκησης ιευθύνσεων ιοίκησης Τµηµάτων ιοίκησης Παιδικών Σταθµών

18 Επίδοµα θέσης ή Ευθύνης Β. Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης Περιφερειακοί ιευθυντές Προιστάµενοι ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης , Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης , ιευθυντές Λυκείων, ΚΕ...Υ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., & προϊστάµενοι γραφείων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , η ανωτέρω κατηγορία και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον 6 τµήµατα , ιευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων εύτερης Ευκαιρίας (Σ Ε), ηµόσιων ΙΕΚ, τετραθέσιων και άνω ηµοτικών Σχολείων & Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων , η ανωτέρω κατηγορία και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον 9 τµήµατα , Υποδιευθυντέςς Σχολικών µονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάµενοι τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , Προϊστάµενοι Μονοθέσεων, ιθέσεων και Τριθέσεων ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

19 Κίνητρο Επίτευξης Στόχων & Επίτευξης ηµοσιονοµικών Στόχων Κίνητρο επίτευξης στόχων : α) σε ποσοστό 50% του βασικού µισθού για τους υπαλλήλους που έχουν πετύχει από 80% έως 90% των στόχων που έχουν τεθεί µε βάση το σύστηµα αξιολόγησης. β) σε ποσοστό 100% του βασικού µισθού για τους υπαλλήλους που έχουν πετύχει πέραν του 90% των στόχων που έχουν τεθεί µε βάση το σύστηµα αξιολόγησης. Κίνητρο επίτευξης δηµοσιονοµικών στόχων : α) σε ποσοστό 15% του βασικού µισθού για τους υπαλλήλους που έχουν πετύχει πέραν του 90% των στόχων που έχουν τεθεί µε βάση το σύστηµα αξιολόγησης*. *Αφορά υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ΤΕ & Ε, που έχουν ως κύρια αρµοδιότητα την είσπραξη εσόδων του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ, καθώς και τον προγραµµατισµό και έλεγχο αντίστοιχων δαπανών. Επίσης καταβάλλεται και σε υπαλλήλους των άνω κατηγοριών που υπηρετούν σε υπηρεσιακές µονάδες µε κύρια αρµοδιότητα την Επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών της ηµόσιας ιοίκησης.

20 Περικοπή αποδοχών Σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων εορτών και αδείας, λόγω αποχής από τα καθήκοντά του, ή απεργίας, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/25 των µηνιαίων αποδοχών για κάθε µέρα απουσίας. Άδεια χωρίς αποδοχές, ή αδικαιολόγητη απουσία δεν έχουν κράτηση υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και εργοδότη λόγω αδείας άνευ αποδοχών, για διάστηµα συντάξιµο, παρακρατούνται κανονικά από τις αποδοχές των επόµενων, από την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία µηνών και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υπάλληλο. Σε περίπτωση απεργίας γίνεται περικοπή για κάθε µέρα, των µικτών µηνιαίων αποδοχών συµπεριλαµβανοµένης και της συντάξιµης εργοδοτικής εισφοράς. Για τις στάσεις εργασίας θα περικόπτονται τόσα ωροµίσθια, όσα και η ώρες της στάσης εργασίας.

21 Υπερωριακή Εργασία Οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις 20 ώρες / ανά υπάλληλο µηνιαίως. Η καθ υπέρβαση εργασία σε ώρες νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιµων εορτών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες κατά περίπτωση το µήνα. εν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης στα ιευθυντικά Στελέχη των Υπηρεσιών, όπως και στους προϊσταµένους ιευθύνσεων και Γενικών ιευθύνσεων. 1. Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας δίνεται από τον αρµόδιο Υπουργό. 2. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α και β βαθµού αρµόδιος για την έγκριση είναι ο οικείος ήµαρχος ή ο Περιφερειάρχης.

22 Αµοιβή υπερωριακής εργασίας Απογευµατινή υπερωριακή απασχόληση έως τις 10:00 µ.µ. ΑΠΛΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ Νυχτερινή εργασία εργασίµων ηµερών από τις 10:00 µ.µ. έως 06:00 π.µ. ωροµίσθιο µε προσαύξηση 15% Εργασία σε Κυριακή και εξαιρέσιµες ηµέρες 06:00 π.µ. έως 10:00 µ.µ. ωροµίσθιο µε προσαύξηση 25% 10:00 µ.µ. έως 06:00 π.µ. ωροµίσθιο µε προσαύξηση 30% Νυχτερινή εργασία εργασίµων ηµερών µε την συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας 45% του ωροµισθίου. Νυχτερινή ή ηµερήσια Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία, µε την συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας 60% του ωροµισθίου. Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόµου, σε 12-ωρη ή 24-ωρη βάση ή όλες τις ηµέρες του µήνα, η ωριαία αµοιβή των προηγούµενων περιπτώσεων προσαυξάνεται κατά 15% Το ωροµίσθιο ορίζεται στο 1/280του βασικού µισθού του βαθµού ή του µισθολογικού κλιµακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση της διδασκαλίας µαθήµατος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο) και εντός του ορίου των 20 ωρών µηνιαίως, η ωριαία αµοιβή ορίζεται στο ποσό των 10. Εξαιρέσεις των ορίων και µε έγκριση µέχρι 60 ώρες για τους εργαζόµενους στα γραφεία της Βουλής και των Υπουργών ή 50 ώρες υπερωριακής απασχόλησης στα γραφεία των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Ειδικών Γραµµατέων και των ιοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισµών. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες δύναται να χορηγηθούν µέχρι 30 ώρες για τις εξαιρέσιµες και µέχρι 20 για νυχτερινή εργασία για τη 1η περίπτωση εντός πάντοτε του ανώτατου ορίου των 60 ωρών. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες δύναται να χορηγηθούν µέχρι 20 ώρες για τις εξαιρέσιµες και µέχρι 15 για νυχτερινή εργασία για τη 2η περίπτωση εντός πάντοτε του ανώτατου ορίου των 50 ωρών.

23 Αµοιβές Συλλογικών Οργάνων Αµοιβές σε κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λ.π) του ηµοσίου, των Ανεξάρτητων ιοικητικών Αρχών, Ν.Π.., των Ν.Π.Ι. και των Ο.Τ.Α, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους. Κατ εξαίρεση στους ιδιώτες µέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 50 ανά συνεδρίαση και µέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως.

24 Πίνακας κλιµακίων κατηγορίας ΥΕ ανά βαθµό ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤ Ε Γ Β Α Βασικό κλιµάκιο ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ

25 Πίνακας κλιµακίων κατηγορίας Ε ανά βαθµό ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤ Ε Γ Β Α Βασικό κλιµάκιο ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ

26 Πίνακας κλιµακίων κατηγορίας ΤΕ ανά βαθµό ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤ Ε Γ Β Α Βασικό κλιµάκιο ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ

27 Πίνακας κλιµακίων κατηγορίας ΠΕ ανά βαθµό ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤ Ε Γ Β Α Βασικό κλιµάκιο ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ ΜΚ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr

Πληροφορίες: Δ. Βασιλάκης, Ν.Ντρές 2) Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Τηλέφωνο : 210-3246321 όλης της Χώρας E-mail : t09pde2@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα 15-9 - 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. 93953/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. 10185 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα