ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 817 (ειδ. αρ. 6221) Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα (Γρ. ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ), Τηλ/FAX: ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΡΟΣ : Αρ. Πρωτ. 106/2014 Ως πίνακα αποδεκτών Αθήνα, 10 Ιουλ 2014 ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : Μισθολόγιο Στρατιωτικών ΣΧΕΤ : α. ΝΔ 53/1974 (ΦΕΚ 256 Α, «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4 ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20 ης Μαρτίου 1952») β. Υπ αριθ. Φ /2449/Σ.150/ /ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β (ΦΕΚ 94 Α, απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί κυρώσεως του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων ΣΚ 20-2») γ. Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεων ταύτης») δ. Υπ αριθ Φ.012.5/57/ (ΦΕΚ 719 Β, ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής») ε. Υπ αριθ Φ.012.5/58/ (ΦΕΚ 719 Β, ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως αποζημιώσεως για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα») στ. Υπ αριθ /4033/ (ΦΕΚ 43 Α, ΚΥΑ «Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα») ζ. Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α, «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις») η. Υπ αριθ /2184/ , (ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως αποζημιώσεως για το φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.Π.Ε. της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και Λ.Ε.Μ.Μ. και Μ.Ε.Λ.Τ.» όπως κυρώθηκε από το νόμο 1284/1982 ΦΕΚ 114 Α ) θ. Ν.1426/1984 (ΦΕΚ 32 Α, «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη») ι. Ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α «Οπλίτες του στρατού ξηράς με πενταετή υποχρέωση και άλλες διατάξεις») ια. Ν.184/1989 (ΦΕΚ 112 Α «Προέλευση των μονίμων αξιωματικών του Οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)

2 - 2 - ιβ. ιγ. ιδ. ιε. Υπ αριθ / Εγκύκλιος του ΥΠΠΟ με θέμα, «Οδηγίες και διευκρινήσεις για τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, καθώς και για τον τρόπο αποζημίωσης Κυριακών Εξαιρέσιμων και πέραν του πενθημέρου του φυλακτικού προσωπικού του ΥΠΠΟ» ΠΔ 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α «Εθελοντές Εθελόντριες Μακράς θητείας») Ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α, «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις») Ν.2187/1994 (ΦΕΚ16 Α, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις») ιστ. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α, «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις») ιζ. Ν.2400/1996 (ΦΕΚ 96 Α, «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ αριθμ. 11 Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση») ιη. Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις») ιθ. Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος») κ. ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ») κα. ΠΔ 394/2001 (ΦΕΚ 274 Α, «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας») κβ. Ν.2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις») κγ. Ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις») κδ. Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α, «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις») κε. Υπ αριθ. 2/72757/0022/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α )» κστ. Υπ αριθ. 2/70289/0022/2003 (ΦΕΚ 1915 Β, ΚΥΑ «Ειδική αποζημίωση προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα») κζ. ΠΔ 76/2005 {ΦΕΚ 117 Α, «Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 [Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ] (ΦΕΚ 94 Α ) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»} κη. Ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α ) «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» κθ. Υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769 Β, απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.») λ. Υπ αριθ. Φ.420/ /Σ.249/ (ΦΕΚ 1271 Β, απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των

3 - 3 - Μονάδων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας») λα. Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α, «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις») λβ. Υπ αριθ. 8002/32/122-α/ (ΦΕΚ 1803 Β, ΚΥΑ «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος») λγ. Ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α, «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» λδ. Υπ αριθ. Φ.400/142909/ (ΦΕΚ 657 Β, απόφαση ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.010/80789/Σ.5480/ απόφασης ΥΕΘΑ περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ») λε. Υπ αριθ. 2/2381/0022/ (ΦΕΚ 928 Β, ΚΥΑ «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος») λστ. Υπ αριθ.3880/ (ΦΕΚ 69 Β απόφαση «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης») λζ. Υπ αριθ. 3881/ (ΦΕΚ 69 Β, απόφαση «Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών») λη. Υπ αριθ. 3882/ (ΦΕΚ 69 Β, απόφαση «Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης πέραν του πενθημέρου») λθ. Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» μ. Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» μα. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις») μβ. Το από Πλαίσιο Διαλόγου Για Ένα Νέο Μισθολόγιο των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. μγ. ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μδ. Το από Προσχέδιο Μελέτης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο δημόσιο των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. με. Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1746/2006 μστ. Απόφαση Επιτροπής Υπουργών Ευρ.Συμβ/Rec(2010)4 μζ. Υπ αριθ. Φ.951.1/3/682259/σ.82/ ΚΥΑ «Πάγια Μηνιαία Κράτηση Υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού» μη. Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ») μθ. ΠΟΛ 1148/ «Παρακράτηση από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους

4 - 4 - από μέχρι με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011» μι. Υπ αριθ. 2/55702/0022/ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων» ν. Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής») να. ΠΟΛ. 1246/ «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από και με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011» νβ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ») νγ. Δελτίο Τύπου της 3/1/2012 της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών το 2010, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2009» νδ. Δελτίο Τύπου της 10/1/2013 της ΕΛΣΤΑΤ για το Γενικό Δείκτη Τιμών νε. Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) Δελτίο Τύπου Ιαν του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ. για την Αύξηση του Κόστους του Οικογενειακού Καλαθιού ενός μεσαίου Ελληνικού Νοικοκυριού. νστ. Ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.») νζ. ΠΟΛ. 1010/ «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από και με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α / )» νη. Υπ αριθμ. πρωτ. 14/ έγγραφο ΣΥΣΜΕΔ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας, την περίοδο που διανύουμε είναι τουλάχιστον κακή. Πανθομολογούμενη διαπίστωση επίσης αποτελεί και η ανάγκη για περιορισμό των κρατικών δαπανών προς μείωση του δημοσίου ελλείμματος. 2. Η αντιμετώπιση των ανωτέρω διαπιστωθέντων προβλημάτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συντελεστεί μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης του Έλληνα στρατιωτικού, ο οποίος είδε την τελευταία τριετία να χάνει το 45%, των ήδη πενιχρών αποδοχών του. 3. Ο τομέας της άμυνας εκτός από τη διαρκή αναβάθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού του, απαιτεί και τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού του, που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος και επιτρέπει στις Ένοπλες Δυνάμεις να αποδώσουν τα μέγιστα. Ατυχώς στα πλαίσια της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής προσβλήθηκε το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτικών, το οποίο θα πρέπει τάχιστα να αποκατασταθεί αποδεικνύοντας ότι η πολιτεία δεν τους έχει

5 - 5 - εγκαταλείψει. 4. Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι ο Έλληνας στρατιωτικός πρέπει να πάψει να αμείβεται με μισθούς κατώτερους των δημοσίων υπαλλήλων έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει ένα δυσκολότερο εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο, τόσο οι ομαλές συνθήκες εργασίας όσο και η ύπαρξη ωραρίου είναι ζητούμενα και όχι αυτονόητα. 5. Συμμεριζόμενοι την αγωνία της πολιτείας για τη διάσωση της οικονομίας και στοιχιζόμενοι με την επιταγή για δημιουργία ενός μισθολογίου που θα αμείβει τον στρατιωτικό, σωρευτικά, βάσει των προσόντων του, της ευθύνης που επωμίζεται και του έργου που παράγει, αιτούμαστε κατ ελάχιστον την εφαρμογή και προσαρμογή του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να πάψει ο μύθος του προνομιούχου στρατιωτικού που εντέχνως έχει καλλιεργηθεί και διαδοθεί το τελευταίο διάστημα. 6. Προς τούτο, και προς ενίσχυση της δικής σας προσπάθειας, η οποία ευελπιστούμε πως έχει κοινούς στόχους, παρουσιάζουμε την πρότασή μας για το νέο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η δομή του ισχύοντος μισθολογίου των στρατιωτικών το οποίο είναι κοινό για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, θεσπίστηκε αρχικά το 1996 με το ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α ). 2. Την ίδια δομή και φιλοσοφία, με ελάχιστες τροποποιήσεις στους συντελεστές των βαθμών και τα επιδόματα, διατήρησε και ο νόμος 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α ), ο οποίος εξαιρώντας από το νέο μισθολόγιο τους στρατιωτικούς, τους στέρησε την δυνατότητα να εξομοιώσουν τις αποδοχές τους με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είδαν τις αμοιβές τους να αυξάνονται κατακόρυφα με την ενσωμάτωση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, αλλά και άλλων ειδικών επιδομάτων στο βασικό μισθό. 3. Διατηρώντας, λοιπόν, τους βασικούς τους μισθούς σε επίπεδα υποδεέστερα των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ελάμβαναν αυξήσεις πολύ μικρότερες αυτών. Με τη πάροδο του χρόνου, και μέσω της εφαρμογής της ετήσιας προσαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής, το χάσμα στις αμοιβές στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων βάθυνε ακόμη περισσότερο, αυξανόμενο με γεωμετρική πρόοδο υπέρ των τελευταίων, αφού οι εκάστοτε αυξήσεις υπολογίζονταν στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο των αποδοχών. Η ρύθμιση αυτή είχε αντίκτυπο και στο ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων, αφού αυτές υπολογίζονταν πλέον για τους δημοσίους υπαλλήλους επί μεγαλύτερων ποσών. 5. Ενδεικτικοί της άνισης αυτής μεταχείρισης είναι οι παρακάτω πίνακες, στους οποίους συγκρίνονται ο βασικός μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου με το άθροισμα του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ενός στρατιωτικού τής, κατ αναλογία και για το σκοπό της παρούσας μελέτης - πρότασης, αντίστοιχης κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Όπου δε, αναφέρονται βαθμοί του Στρατού Ξηράς εννοούνται και οι αντίστοιχοι του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Κοινών σωμάτων.

6 - 6 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΚΩΝ προερχομένων από Α.Σ.Ε.Ι. (ΣΣΕ -ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ) εκ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 1 4% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 2 4% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 3 8% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 4 8% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Ε ,32% 5 12% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Ε ,40% 6 12% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Ε ΜΚ ,00% 7 16% ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ Ε ΜΚ ,6 1055,6-169,4-13,83% 8 16% ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ Δ ,6 1055,6-325,4-23,56% 9 20% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ,6 1113,6-267,4-19,36% 10 20% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ΜΚ ,6 1113,6-295,4-20,97% 11 24% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,72-258,28-18,33% 12 24% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,72-286,28-19,92% 13 28% ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Γ , ,84-400,16-25,20% 14 28% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ , ,88-345,12-21,73% 15 32% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ ΜΚ , ,72-338,28-20,88% 16 32% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ ΜΚ , ,72-338,28-20,88% 17 36% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ ΜΚ , ,56-331,44-20,06% 18 36% ΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ Γ ΜΚ , ,32-275,68-16,69% 19 40% ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1446,2-497,8-25,61% 20 40% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ ,2 1551,2-392,8-20,21% 21 44% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,52-348,48-17,93% 22 44% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,52-387,48-19,54% 23 48% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,84-343,16-17,31% 24 48% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,84-343,16-17,31% 25 52% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,2 1953,2-185,8-8,69% 26 52% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,2 1953,2-185,8-8,69% 27 56% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,6 2004,6-134,4-6,28% 28 56% ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ , ,28-133,72-6,13% 29 60% ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,8 2100,8-81,2-3,72% 30 60% ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,8 2100,8-81,2-3,72% 31 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,37% 32 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,37% 33 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,37% 34 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,28% 35 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,6 2281,6-127,4-5,29% 36 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,6 2281,6-127,4-5,29% 37 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,4 2366,4-42,6-1,77% 38 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,4 2366,4-42,6-1,77% 39 60% ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΠΣ Α ,4 2534,4 1. Οι βαθμοί των Στρ/κών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Αξκούς κατηγορίας ΑΣΕΙ, είναι ο βαθμός του Υπτγου. Οι βαθμοί των Αντιστρατήγων και άνω αποτελούν Ειδικές Θέσεις στις οποίες επιλέγονται από Ειδικό Κυβερνητικό Συμβούλιο (ΚΥΣΕΑ). 2. Οι Αξκοί ειδικών καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου και ελαφράς υπηρεσίας) κατηγορίας ΑΣΕΙ, καταλήγουν οι δε απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ στο βαθμό του Σχη, ενώ όσοι δεν είναι απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ καταλήγουν στο βαθμό του Ανχη. 3. Η αντιστοίχηση έγινε με ορίζοντα 40ετίας και βάσει των διατάξεων του ν.3883/2010 που τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2012.

7 - 7 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΚΩΝ - ΑΝΘΣΤΩΝ - ΥΠΞΚΩΝ προερχ. από ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων ν.2838/2000 & 3016/2002 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 1 4% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 2 4% ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ ΣΤ' ,72 746,72-290,28-27,99% 3 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΣΤ' ,6 831,6-205,4-19,81% 4 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΣΤ' ,6 831,6-205,4-19,81% 5 12% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ,44 881,44-259,56-22,75% 6 12% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-282,56-24,27% 7 16% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,92 912,92-251,08-21,57% 8 16% ΑΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ,36 923,36-388,64-29,62% 9 20% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ,6 987,6-324,4-24,73% 10 20% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ ,6 987,6-350,4-26,19% 11 24% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,52-317,48-23,73% 12 24% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,92-301,08-22,06% 13 28% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,24-266,76-19,54% 14 28% ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,44-389,56-25,31% 15 32% ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,36-353,64-22,98% 16 32% ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,2 1201,2-368,8-23,49% 17 36% ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,6 1237,6-332,4-21,17% 18 36% ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,92-347,08-21,68% 19 40% ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ Β ,8 1339,8-471,2-26,02% 20 40% ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ Β ΜΚ ,8 1339,8-507,2-27,46% 21 44% ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,24-448,76-24,30% 22 44% ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,24-448,76-24,30% 23 48% ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ Α , ,76-494,24-24,81% 24 48% ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ Α , ,76-494,24-24,81% 25 52% ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ Α , ,16-421,84-21,18% 26 52% ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ Α ΜΚ , ,16-461,84-22,73% 27 56% ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ Α ΜΚ , ,48-303,52-14,94% 28 56% ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ Α ΜΚ , ,48-344,52-16,62% 29 60% ΛΓΟΣ ΣΧΗ Α ΜΚ ,6 1833,6-239,4-11,55% 30 60% ΛΓΟΣ ΣΧΗ Α ΜΚ ,6 1833,6-239,4-11,55% 31 60% ΛΓΟΣ ΣΧΗ Α ΜΚ ,6 1833,6-280,4-13,26% 32 60% ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,91% 33 60% ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,91% 34 60% ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,50% 35 60% ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,50% 36 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 37 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 38 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 39 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 40 60% ΣΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 1. Οι βαθμοί των Στρ/κών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Αξκούς κατηγορίας ΑΣΣΥ είναι ο βαθμός του Ανχη. Στο βαθμό του Σχη προάγονται μόνο όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. 2. Οι Αξκοί ειδικών καταστάσεων κατηγορίας ΑΣΣΥ καταλήγουν, οι δε Υπηρεσίας Γραφείου στο βαθμό του Λγού, οι δε Ελαφράς Υπηρεσίας στο βαθμό του Υπολοχαγού. 3. Η αντιστοίχηση έγινε με ορίζοντα 40ετίας και βάσει των διατάξεων του ν.3883/2010, που τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2012

8 - 8 - ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΚΩΝ προερχομένων από ΕΠΥ - ΕΜΘ ν.2838_2000 & ν.3016_2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΔΝΕΑΣ ΔΝΕΑ ΣΤ' ,84% 1 4% ΔΝΕΑΣ ΔΝΕΑ ΣΤ' ,96 518,96-339,04-39,52% 2 4% ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ Ε ,72 746,72-197,28-20,90% 3 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ,6 831,6-112,4-11,91% 4 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ΜΚ ,6 831,6-131,4-13,64% 5 12% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-81,56-8,47% 6 12% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-100,56-10,24% 7 16% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,92 912,92-69,08-7,03% 8 16% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,36 923,36-78,64-7,85% 9 20% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,2 955,2-46,8-4,67% 10 20% ΕΠΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ΜΚ ,2 955,2-152,8-13,79% 11 24% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 12 24% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 13 28% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,92-111,08-9,63% 14 28% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,44-99,56-8,63% 15 32% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Γ , ,36-162,64-13,02% 16 32% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ , ,56-116,44-9,32% 17 36% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ MK , ,88-107,12-8,41% 18 36% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,39% 19 40% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,70% 20 40% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,2 1257,2-67,8-5,12% 21 44% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,12-31,88-2,41% 22 44% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,4 1310,4-188,6-12,58% 23 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 24 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 25 52% ΑΝΘΣΤΗΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-149,44-9,58% 26 52% ΑΝΘΣΤΗΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-149,44-9,58% 27 56% ΑΝΘΣΤΗΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,76-45,24-2,90% 28 56% ΑΝΘΣΤΗΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,76-76,24-4,79% 29 60% ΑΝΘΣΤΗΣ ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,8 1652,8 61,8 3,88% 30 60% ΑΝΘΣΤΗΣ ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,8 1652,8 61,8 3,88% 31 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,46% 32 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,46% 33 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,46% 34 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,38% 35 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,38% 36 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,38% 37 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 38 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 39 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 40 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 1. Οι βαθμοί των Στρκών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Υπαξκούς ΕΜΘ είναι ο βαθμός του Ανθστή. 2. Με γκρί σκίαση καλύπτονται οι βαθμοί που δεν υπάρχουν πλέον αφού ο θεσμός των ΕΠΥ - ΕΜΘ αντικαταστάθηκε από το θεσμό των ΕΠΟΠ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ.

9 - 9 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΑΞΚΩΝ ΕΠ.ΟΠ. (ν.2936_2001 & ν.3036_2002) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΣΤΡΤΗΣ ΛΧΙΑ ΣΤ' ,32% 1 4% ΣΤΡΤΗΣ ΛΧΙΑ ΣΤ' ,72 746,72-111,28-12,97% 2 4% ΔΝΕΑΣ ΛΧΙΑ Ε ,72 746,72-197,28-20,90% 3 8% ΔΝΕΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ,6 831,6-112,4-11,91% 4 8% ΔΝΕΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ΜΚ ,6 831,6-131,4-13,64% 5 12% ΔΝΕΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-81,56-8,47% 6 12% ΔΝΕΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-100,56-10,24% 7 16% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Δ ,92 912,92-173,08-15,94% 8 16% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ,36 923,36-162,64-14,98% 9 20% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ΜΚ ,2 955,2-152,8-13,79% 10 20% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ΜΚ ,2 955,2-152,8-13,79% 11 24% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 12 24% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 13 28% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,92-111,08-9,63% 14 28% ΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,44-99,56-8,63% 15 32% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Γ , ,36-162,64-13,02% 16 32% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ , ,56-116,44-9,32% 17 36% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,88-107,12-8,41% 18 36% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,59% 19 40% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,70% 20 40% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,2 1257,2-41,8-3,22% 21 44% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,12-31,88-2,41% 22 44% ΕΠΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,4 1310,4-41,6-3,08% 23 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 24 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 25 52% ΑΛΧΙΑΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-118,44-7,75% 26 52% ΑΛΧΙΑΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-118,44-7,75% 27 56% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΤΧΗ Β ΜΚ , ,92-36,08-2,36% 28 56% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΤΧΗ Β ΜΚ , ,92-67,08-4,30% 29 60% ΑΛΧΙΑΣ ΤΧΗ Β ΜΚ ,6 1553,6-6,4-0,41% 30 60% ΑΛΧΙΑΣ ΤΧΗ Β ΜΚ ,6 1553,6-6,4-0,41% 31 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2 28,2 1,77% 32 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2 28,2 1,77% 33 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2 28,2 1,77% 34 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-3,8-0,23% 35 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-3,8-0,23% 36 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-3,8-0,23% 37 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-35,8-2,16% 38 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-35,8-2,16% 39 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-35,8-2,16% 40 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-68,8-4,08% Οι βαθμοί των Στρκών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Υπαξκούς κατηγορίας ΕΠΟΠ είναι ο βαθμός του Αλχία.

10 Οι πίνακες επιβεβαιώνουν ότι και μετά τις σκληρές μειώσεις που υπέστησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί εξακολουθούν να είναι αρκετά πίσω από αυτούς. Συγκεκριμένα αυτό που προκύπτει από τους πίνακες είναι ότι οι βασικές αποδοχές (βασικός μισθός + επίδομα χρόνου υπηρεσίας) της κατηγορίας αποφοίτων ΑΣΕΙ είναι κατά μέσο όρο 17% χαμηλότερες των βασικών μισθών, των αντιστοίχων (βάσει του χρόνου υπηρεσίας), δημοσίων υπαλλήλων. Η αρνητική εις βάρος των στρατιωτικών διαφορά διατηρείται καθ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, υπερβαίνοντας ακόμη και το -25%. Παρόμοια διαπιστώνουμε ότι στην κατηγορία αποφοίτων ΑΣΣΥ οι διαφορές στις βασικές αποδοχές, οι οποίες και σε αυτή την περίπτωση διατηρούνται σε όλο το εύρος του εργασιακού βίου, είναι αρνητικές σε βάρος των στρατιωτικών, με μέση τιμή -19,1% και μέγιστη -29,62%. Οι αντίστοιχη μέση τιμή ανά βαθμό για την κατηγορία των ΕΜΘ- ΕΠΟΠ είναι για τους πρώτους -6,9% και για τους δεύτερους -8,5%. Το αρνητικό πρόσημο των διαφορών των ΕΜΘ- ΕΠΟΠ, διατηρείται μέχρι το 30 ο έτος υπηρεσίας, μετά το οποίο παρατηρείται μία σχετική εξίσωση των βασικών αποδοχών τους με τις αντίστοιχες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Συμπερασματικά οι στρατιωτικοί κάθε κατηγορίας μέχρι τα 25 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν κατά μέσο όρο 20% μικρότερες βασικές αποδοχές από τους αντίστοιχους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ μετά τα 25 έτη (30 για τη 2 η κατηγορία) το ποσοστό της διαφοράς γίνεται μονοψήφιο παραμένοντας όμως αρνητικό σε βάρος των στρατιωτικών. 7. Έτσι, έχουμε μια άνιση μεταχείριση έναντι των χαμηλόβαθμων και νεώτερων στελεχών και γενικά μια ασύμμετρη και ανομοιογενή αύξηση των αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Με το ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), μειώθηκαν αναδρομικά από 1/1/2010 κατά ποσοστό 12% όλα τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονταν στους στρατιωτικούς, πλην του επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής. Επιπλέον μειώθηκαν κατά ποσοστό 30% τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 2. Με το ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ) μειώθηκαν περαιτέρω τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής κατά ποσοστό 8%, ενώ ο υπολογισμός των δώρων εορτών και αδείας αποσυνδέθηκε από το ύψος των βασικών αποδοχών. Καθορίσθηκε το ύψος τους στα 500 για το δώρο Χριστουγέννων και στα 250 για το δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, ενώ επιβλήθηκαν ταυτόχρονα προϋποθέσεις καταβολής τους, βάσει των οποίων τα επιδόματα δεν καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων δώρων, υπερβαίνουν τα το μήνα υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση. 3. Με την υπ αριθμ. Φ.951.1/3/682259/Σ.82/7 Ιαν 2011 ΚΥΑ αυξήθηκε από 1/2/2011, η μηνιαία κράτηση που επιβάλλεται επί του αθροίσματος των ποσών του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από 4% σε 5%. Ανάλογη αύξηση επιβλήθηκε στις μηνιαίες κρατήσεις και των δύο λοιπών ταμείων, ήτοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, στους μετόχους αυτών. 4. Με το ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α ) μειώθηκε περαιτέρω από 1/7/2011, κατά 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης.

11 Με το άρθρο 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 297 Α ) ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (4% κατ έτος) και οι μισθολογικές προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες πραγματοποιούνταν βάσει των άρθρων 5 και 6 του ν.2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α ), όπως τροποποιήθηκαν από το ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α ) και των άρθρων 6 του π.δ. 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α ) και 10 του ν.2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α ), που αφορούν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και τους Επαγγελματίες Οπλίτες αντίστοιχα. 6. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) παρατάθηκε, αδικαιολόγητα, η αναστολή χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας αλλά και των μισθολογικών προαγωγών, αφού αυτή προβλέπονταν να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τελικά η ισχύς της ανωτέρω αναστολής καταργήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2012, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 38β της υποπαραγράφου Γ1 του 1 ου άρθρου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ), στερώντας όμως επί μία διετία σημαντικό μέρος των αποδοχών, που θα ελάμβαναν τα στελέχη, αφού η επαναχορήγησή τους δε συνοδεύτηκε από αναδρομική καταβολή. 7. Σε συνέχεια των δημοσιονομικών ρυθμίσεων επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2011 με το άρθρο 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ), ειδική εισφορά για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Ο.Α.Ε.Δ. που με το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4024/ αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ., για το προσωπικό που είναι εκεί ασφαλισμένο, επίσης αναδρομικά από Με το άρθρο 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ), επιβλήθηκε πλέον των υπολοίπων μέτρων ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις Αυτή υπολογίζεται για εισόδημα από έως σε ποσοστό 1% επί ολόκληρου του ποσού, για εισόδημα από έως σε ποσοστό 2%, για εισόδημα από έως σε ποσοστό 3% και για εισόδημα από ευρώ και άνω σε ποσοστό 5%. Στην ουσία η κράτηση αυτή επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2010. Η είσπραξη των αναλογούντων ποσών για το 2011 έγινε εφάπαξ με αποστολή εκκαθαριστικού σημειώματος ενώ οι κρατήσεις που αναλογούν στο έτος 2012, 2013 και 2014 θα παρακρατούνται μηνιαίως από το μισθό βάσει της τροποποίησης που επέφερε η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.4024/ Με το ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μειώθηκαν περαιτέρω, κατά μέσο όρο 28%, τα πάσης φύσεως επιδόματα και 12% οι βασικοί μισθοί και οι συντελεστές προσαύξησης αυτών, ενώ καταργήθηκαν πλήρως τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας. 10. Οι διαδοχικές περικοπές στους μισθούς και η επιβολή νέων εισφορών και κρατήσεων συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), οι οποίες μείωσαν το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος μισθωτών από τα τα έτη 2009, 2010 στα τα έτη 2011, 2012 και υπό προϋποθέσεις στα το έτος 2013, ενώ παράλληλα αύξησαν τους συντελεστές των κλιμακίων, εκτοξεύοντας στα ύψη την αναλογούσα φορολογία εισοδήματος, (ν.3485/2010, ν.3986/2011, ν.4024/2011, ν.4110/2013). 11. Χαρακτηριστικό παράδοξο της τριετούς φορολογικής μεταρρύθμισης, είναι ότι αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό, στη σταδιακή μείωση μέχρι και την πλήρη

12 εξάλειψη, του ποσού που προσαύξανε το αφορολόγητο όριο της κλίμακας, βάσει των τέκνων του φορολογουμένου μεταβάλλοντας ευθέως την επιμέλεια των παιδιών σε τεκμήριο διαβίωσης. Η παρέμβαση αυτή επέφερε αύξηση του αναλογούντος φόρου 1290% στις τρίτεκνες οικογένειες και τουλάχιστον 1370% στις πολύτεκνες προκαλώντας επιπλέον μείωση των ετήσιων αποδοχών κατά έναν ή και δύο μισθούς. 12. Από τον Δεκέμβριο του 2012 οι αποδοχές των Ελλήνων Στρατιωτικών μειώθηκαν περαιτέρω κατά μέσο όρο 5%, αφού έπαψαν να καταβάλλονται οι Πάγιες Ημέρες Εκτός Έδρας μηνός λόγω θέσης και βαθμού και οι Ημέρες Εκτός έδρας Παραμεθορίου που δίδονταν ως αποζημίωση μέρους των δεδουλευμένων και πέραν των καθοριζομένων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία υπερωριών. Είχε προηγηθεί από το Νοέμβριο του 2010 η παύση καταβολής των Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας που καταβάλλονταν σε τριμηνιαία βάση. 13. Σχετική με την επιβληθείσα ακρίτως ανωτέρω μείωση είναι και η σύγκριση των αναρτηθέντων και δημοσιευθέντων στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σχετικών αποφάσεων για την Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών Ετών 2012 και 2013, (Φ.800/224/138325/Σ.2551/ και Φ.812/91/135598/Σ.2361/ /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ), από την οποία προκύπτει ότι για το 2013 ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων ΚΑΕ 711 που αντιστοιχεί στη δαπάνη για Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μονίμου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων είναι μειωμένος κατά ,00 ευρώ ήτοι 80% σε σχέση με τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδου του Τα ποσά που ελάμβαναν οι στρατιωτικοί ως ημερήσια αποζημίωση μέσω της καταβολής Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας λόγω θέσης και βαθμού μηνός και τριμήνου, αλλά και ως αποζημίωση Παραμεθορίου και τα οποία έπαψαν πλέον να χορηγούνται, είναι κατά βαθμό και θέση τα παρακάτω: Α/Α ΘΕΣΗ - ΠΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕ -ΘΟΡΙΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 1 Α/ΓΕΕΘΑ 105,6 330,1 330,1 545, ,60 2 Α/ΓΕΣ - ΓΕΠΣ 105,6 316,9 132,1 466, ,96 3 ΑΝΤΓΟΣ 105,6 316,9 132,1 466, ,96 4 ΥΠΤΓΟΣ 105,6 264,1 132,1 413, ,12 5 ΤΑΞΧΟΣ 105,6 237,7 132,1 387, ,20 6 ΣΧΗΣ 105,6 211,3 118,8 356, ,48 7 ΑΝΧΗΣ 105,6 184,9 118,8 330, ,56 8 ΤΧΗΣ 105,6 158,5 118,8 303, ,64 9 ΛΓΟΣ - ΥΠΛΓΟΣ - ΑΝΘΛΓΟΣ 105,6 132,1 105,6 272, ,80 10 ΑΝΘΣΤΗΣ 105,6 132,1 105,6 272, ,80 11 ΑΛΧΙΑΣ - ΕΠΧΙΑΣ - ΛΧΙΑΣ 105,6 118,8 79,23 250, ,80 12 ΔΝΕΑΣ 105,6 92,44 52,82 215, ,16 13 ΣΤΡΤΗΣ 105,6 79,23 26,41 193, , Οι μειώσεις που έχουν δεχθεί από το 2009 μέχρι σήμερα οι αποδοχές των Ελλήνων Στρατιωτικών, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο κινδύνου της φτώχειας, απεικονίζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες οι οποίοι μεταφέρονται αυτούσιοι από

13 την με αριθμό πρωτοκόλλου 14/ σχετική συγκριτική μελέτη του ΣΥΣΜΕΔ. (πίνακας Ε1) Α/Α α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ιθ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά Άγαμος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,4% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,0% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,6% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,6% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,2% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,3% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,9% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,9% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,2% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,4% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,6% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,1% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,4% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,4% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,7% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,5% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,2% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,8% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,0% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,3% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,6% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,7% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,0% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,8% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,0% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,5% ΕΜΘ 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,0% ΕΠΟΠ 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,3% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ 2009 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,1% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,7% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,4% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,5% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,1% 2013 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ (%)

14 Α/Α (πίνακας Ε2) α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ιθ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά 6 Άγαμος ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,6% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,1% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,3% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,7% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,6% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,4% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,3% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,5% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,5% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,3% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,8% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,4% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,3% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,0% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,0% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,2% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,3% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,9% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,4% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,9% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,2% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,8% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,4% ΕΜΘ 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,3% ΕΠΟΠ 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,4% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,5% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,3% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,0% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,8% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,4% ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. (%)

15 Α/Α (πίνακας Μ1) α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά Άγαμος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,4% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,0% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,6% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,6% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,2% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,3% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,9% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,9% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,2% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,4% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,6% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,1% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,4% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,4% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,7% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,5% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,2% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,8% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,0% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,3% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,6% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,7% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,0% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,8% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,0% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,5% ΕΜΘ 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,0% ΕΠΟΠ 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,3% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ 2009 ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,1% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,7% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,4% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,5% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,1% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δώρα και το επίδομα αδείας του 2009 έχουν επιμεριστεί ισόποσα στους 12 μηνιαίους μισθούς ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. (%)

16 Α/Α (πίνακας Μ2) α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά 6 Άγαμος ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,6% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,1% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,3% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,7% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,6% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,4% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,3% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,5% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,5% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,3% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,8% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,4% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,3% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,0% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,0% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,2% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,3% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,9% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,4% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,9% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,2% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,8% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,4% 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,3% 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,4% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,5% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,3% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,0% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,8% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,4% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δώρα και το επίδομα αδείας του 2009 έχουν επιμεριστεί ισόποσα στους 12 μηνιαίους μισθούς. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. (%)

17 Α/Α (πίνακας Ε3) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 κατά Είδος Νοικοκυριού και Κατηγορία Στελεχών με το ΚΑΤΩΦΛΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΟ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΕΙΔΟΣ ΝΟΙΚΥΡΙΟΥ 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας άνω των 13 ετών 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, (3 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας άνω των 13 ετών 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, (2 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά, (2 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας άνω των 13 ετών 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, (1 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά, (1 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά, (1 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 1 εξαρτώμενο παιδί ηλικίας άνω των 13 ετών ΟΡΙΟ ΑΝΥΣΜΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 27579, , , , , , , , , , ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΜΕ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΥΡΩ Διαφορά 2013 (%) 30 ΑΣΕΙ ΣΧΗΣ Υπτγου ,6% 30 ΑΣΣΥ ΛΓΟΣ Σχη ,4% 30 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,4% 30 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Τχη ,9% 28 ΑΣΕΙ ΣΧΗΣ Υπτγου ,5% 28 ΑΣΣΥ ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,5% 28 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,1% 28 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Τχη ,6% 28 ΑΣΕΙ ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 28 ΑΣΣΥ ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,0% 28 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,3% 28 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Τχη ,9% 25 ΑΣΕΙ ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,3% 25 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,3% 25 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,6% 25 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Λγού ,6% 25 ΑΣΕΙ ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,7% 25 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,4% 25 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,3% 25 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Λγού ,3% 25 ΑΣΕΙ ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,8% 25 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,8% 25 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,5% 25 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Λγού ,5% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,0% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,4% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,7% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,7% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,3% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,0% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,8% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9%

18 Α/Α α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ΕΙΔΟΣ ΝΟΙΚΥΡΙΟΥ 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω 2 ενήλικες και 1 εξαρτώμενο παιδί ηλικίας 13 ετών και κάτω ΟΡΙΟ ΑΝΥΣΜΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 21275, , , , ενήλικες χωρίς παιδιά , Ένα (1) άτομο 7879, ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΕΙ ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,4% 18 ΑΣΣΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,6% 18 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,6% 18 ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ Ανθλγού ,6% 18 ΑΣΕΙ ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 15 ΑΣΣΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,1% 15 ΕΜΘ ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,6% 15 ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,6% 15 ΑΣΕΙ ΛΓΟΣ Τχη ,3% 13 ΑΣΣΥ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Ανθλγού ,0% 13 ΕΜΘ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,3% 13 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,3% 13 ΑΣΕΙ ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,6% 10 ΑΣΣΥ ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,5% 10 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% 10 ΑΣΕΙ ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,8% 8 ΑΣΣΥ ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% 8 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% 8 ΑΣΕΙ ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,9% 5 ΑΣΣΥ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 5 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στο Συνοπτικό Πίνακα αναγράφονται τα πιο αντιπροσωπευτικά μισθολογικά κλιμάκια της κάθε κατηγορίας στελεχών για κάθε έιδος νοικοκυριού. 2. Περισσότερα κλιμάκια και πληροφορίες περιέχονται στους αναλυτικούς πίνακες σύγκρισης αποδοχών της συγκριτικής μελέτης. 3. Στις αποδοχές δεν έχει συμπεριληφθεί το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (43 ) που δίδεται μόνο σε όσους υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές και σε όσους υπηρετούν στην προκάλυψη ή μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα Επίσης δε συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση κινδύνου που λαμβάνουν οι ιπτάμενοι και οι υπηρετούντες στις ειδικές δυνάμεις και τα υποβρύχια. ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΜΕ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΥΡΩ Διαφορά 2013 (%)

19 (πίνακας ΕΠ3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΚΩΝ ΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. Ε.Χ.Υ. % ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ % 4 8% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΛΓΟΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΤΧΗΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΤΧΗΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ ΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ ,0% 19 40% ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ % ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ % ΑΝΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,9% 22 44% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,9% 23 48% ΑΝΧΗΣ ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,0% 24 48% ΑΝΧΗΣ ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,0% 25 48% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΣΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ,0% 28 56% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ,7% 29 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ,5% 30 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ,1% 31 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,7% 32 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,3% 33 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,3% 34 60% ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΠΣ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,5% 35 60% ΓΕΠΣ Α/ΓΕΣ ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ,9% 36 60% Α/ΓΕΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ,4% 37 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,5% 38 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,5% 39 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΠΣ ,1% 40 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΓΕΠΣ Α/ΓΕΣ ,5% 41 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΣ Α/ΓΕΕΘΑ ,3% 42 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ προερχόμενοι από ΑΣΕΙ εκ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 1. Με χακί χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές όλων των στελεχών. 2. Με πράσινο χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές των στελεχών βάσει της νέας βαθμολογικής εξέλιξης που επέβαλε από 1/1/2013 η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3883/ Με την εφαρμογή της νέας βαθμολογικής κλίμακας οι ετήσιες αποδοχές των αξκών μειώνονται από 292 (2%) έως (24,5%)

20 (πίνακας ΕΠ4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΚΩΝ ΑΣΣΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. Ε.Χ.Υ. % ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ % 2 4% ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ % ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ % ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ % ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ % ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ % ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ ΑΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ % ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΛΓΟΥ % ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ % ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ % ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ % ΛΓΟΣ ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ % ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ % ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ % ΛΓΟΣ ΣΧΗ ΛΓΟΣ ΣΧΗ % ΛΓΟΣ ΣΧΗ ΛΓΟΣ ΣΧΗ % ΤΧΗΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ ΛΓΟΣ ΣΧΗ ,1% 32 60% ΤΧΗΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ ,8% 34 60% ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ,0% 36 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΚΟΙ προερχόμενοι από ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων ν.2838/2000 & 3016/2002 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 1. Με χακί χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές όλων των στελεχών. 2. Με πράσινο χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές των στελεχών βάσει της νέας βαθμολογικής εξέλιξης που επέβαλε από 1/1/2013 η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3883/ Με την εφαρμογή της νέας βαθμολογικής κλίμακας οι ετήσιες αποδοχές των αξκών μειώνονται από 392 (2%) έως (6,1%)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2010 1 απευθυνόμενη προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας, διά της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ Την ώρα που η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση 1 Προγραμματική Ιδεολογία 1. Το οικονομικοκοινωνικό πλέγμα του παγκόσμιου συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν δημιουργεί τις αναγκαίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Greece Version 1.0, July 2013 Greek Version 1 Υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ή συμβούλιο εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα