Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν"

Transcript

1 Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : , Ε - m a i l : i. m a h a i r i d i p n a i. g o v. gr Θ έ μ α : «Υ π ο β ο λ ή π ρ ο τ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν έ α δ ρ ά σ η ε ν ίσ χ υ σ η ς τ ω ν Μ Μ Ε» Α ξ ι ό τ ιμ ε Κ ύ ρ ι ε Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η, Σ ε α π ά ν τ η σ η τ η ς α π ό 2 9 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ μ ε α ρ. π ρ ω τ / ε π ι σ τ ο λ ή ς σ α ς, υ π ο β ά λ ο υ μ ε τ ι ς π ρ ο τ ά σ ε ις τ ο υ Ε π ιμ ε λ η τ η ρ ί ο υ Κ υ κ λ ά δ ω ν γ ια τ η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η δ ρ ά σ η π ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο σ τ ά δ ιο τ η ς δ ια β ο ύ λ ε υ σ η ς, έ χ ο ν τ α ς λ ά β ε ι υ π ό ψ η τ ό σ ο τ ις π ρ α κ τ ι κ έ ς π ο υ έ χ ο υ ν ε φ α ρ μ ο σ θ ε ί σ ε π α ρ ό μ ο ιε ς δ ρ ά σ ε ις ε ν ί σ χ υ σ η ς τ ω ν μ ι κ ρ ο μ ε σ α ίω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι κ α τ ά τ η ν ά π ο ψ ή μ α ς χ ρ ή ζ ο υ ν β ε λ τ ί ω σ η ς, ό σ ο κ α ι τ ι ς ι δ ια ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ιά ς μ α ς : 1. Σ υ ν ο λ ικ ό ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ια ς Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ Υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η Κ α τ α ν ο μ ή Μ ε β ά σ η τ η ν ε μ π ε ι ρ ία μ α ς α λ λ ά κ α ι τ η ν α ν ά λ υ σ η σ τ α τ ισ τ ι κ ώ ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν, α π ό τ ο ν Α κ ύ κ λ ο ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν τ ω ν Μ Μ Ε τ ω ν κ λ ά δ ω ν Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ, Μ ε τ α π ο ί η σ η ς, Ε μ π ο ρ ί ο υ κ α ι Υ π η ρ ε σ ιώ ν, τ ε κ μ α ίρ ε τ α ι ό τ ι η σ υ ν ο λ ι κ ή τ ε λ ι κ ή α π ο ρ ρ ό φ η σ η θ α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί σ ε έ ν α π ο σ ο σ τ ό τ η ς τ ά ξ η ς τ ο υ 6 0 % τ η ς α ρ χ ι κ ώ ς δ ια τ ι θ έ μ ε ν η ς δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά, α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ο ι κ ά τ ω θ ι λ ό γ ο ι γ ια τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π α ρ α τ η ρ ή θ η κ ε τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο φ α ι ν ό μ ε ν ο σ τ ο ν Α κ ύ κ λ ο : o ο ι ε π ε ν δ υ τ έ ς γ ια δ ιά φ ο ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς δ ε ν π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ε π ε ν δ υ τ ικ ώ ν σ χ ε δ ί ω ν τ ο υ ς, o κ α τ ά τ η φ ά σ η υ λ ο π ο ί η σ η ς τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν σ χ ε δ ίω ν τ ο υ ς, α ρ κ ε τ ο ί ε π ε ν δ υ τ έ ς ε π έ λ ε ξ α ν ε κ ο ύ σ ια ν α υ λ ο π ο ιή σ ο υ ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ό α ν τ ι κ ε ίμ ε ν ο σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ο α ρ χ ι κ ώ ς ε γ κ ρ ι θ έ ν κ α ι o κ α τ ά τ η ν δ ι ε ν έ ρ γ ε ια ε λ έ γ χ ω ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε π ισ τ ο π ο ίη σ η μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ α ν τ ικ ε ιμ έ ν ο υ, σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ο υ π ο β λ η θ έ ν, ε ξ α ι τ ία ς ε λ λ ε ίψ ε ω ν σ τ η ν τ ε κ μ η ρ ί ω σ η, μ η ε π ι λ ε ξ ιμ ό τ η τ α ς δ α π α ν ώ ν κ λ π 1

2 Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν π ρ ο η γ η θ ε ίσ α α ν ά λ υ σ η ε κ τ ιμ ά τ α ι ό τ ι, γ ια τ ο υ π ό π ρ ο κ ή ρ υ ξ η π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α γ ι α τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η τ ο υ Ν ο τ ί ο υ Α ιγ α ί ο υ, σ ε α ρ χ ικ ώ ς δ ια τ ι θ έ μ ε ν ο Π / Υ δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς ύ ψ ο υ ς 2 0 ε κ., α ν α μ έ ν ε τ α ι τ ε λ ι κ ώ ς ν α α π ο ρ ρ ο φ η θ ε ί π ο σ ό τ η ς τ ά ξ η ς τ ω ν ε κ.. Α ν τ ί θ ε τ α, δ ε δ ο μ έ ν ο υ τ ο υ π ο λ ύ υ ψ η λ ο ύ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς τ ο ο π ο ίο α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α υ π ά ρ ξ ε ι ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ιο χ ή ς γ ια τ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο π ρ ό γ ρ α μ μ α, σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η ς ι κ α ν ή ς υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς π ό ρ ω ν (π.χ. ε ά ν ο Π /Υ δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς α ν έ λ θ ε ι σ τ α 3 0 ε κ. ) τ ο π ο σ ό τ ο ο π ο ί ο τ ε λ ι κ ώ ς θ α δ ια τ ε θ ε ί υ π ό μ ο ρ φ ή κ ρ α τ ι κ ώ ν ε ν ισ χ ύ σ ε ω ν π ρ ο ς τ ι ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις θ α π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι τ ο ν σ η μ ε ρ ι ν ό δ ια τ ι θ έ μ ε ν ο Π / Υ δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς τ ω ν 2 0 ε κ.. Η δ ι α δ ι κ α σ ία υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς π ό ρ ω ν, α π ο τ ε λ ε ί μ ια σ υ ν ή θ η κ α ι σ ε ο ρ ισ μ έ ν ε ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς ε π ιβ ε β λ η μ έ ν η π ρ α κ τ ι κ ή, ε ιδ ι κ ό τ ε ρ α σ τ ις π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις κ α τ ά τ ις ο π ο ί ε ς η α ξ ι ο λ ό γ η σ η ε ί ν α ι σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή κ α ι η ζ ή τ η σ η γ ια κ ε φ ά λ α ια δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι σ ε π ο λ ύ υ ψ η λ ό ε π ίπ ε δ ο. Δ ι α μ έ σ ο υ μ ια ς ε π α ρ κ ο ύ ς υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς π ό ρ ω ν, ο ι β α θ μ ο λ ο γ ι κ έ ς β ά σ ε ι ς α ν ά θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν σ ε σ η μ α ν τ ικ ά χ α μ η λ ό τ ε ρ α ε π ίπ ε δ α, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ι δ ι α ιτ έ ρ ω ς α ξ ι ό λ ο γ α ε π ε ν δ υ τ ι κ ά σ χ έ δ ια, μ ε π ο λ ύ υ ψ η λ ή β α θ μ ο λ ο γ ία, ν α κ α τ α φ έ ρ ο υ ν ν α ε ξ α σ φ α λ ίσ ο υ ν χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η. Μ ε β ά σ η τ α π α ρ α π ά ν ω, π ρ ο τ ε ίν ο υ μ ε τ η ν ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ ο υ ύ ψ ο υ ς τ η ς δ ια τ ιθ έ μ ε ν η ς δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς Π /Υ 2 0 ε κ. κ α ι τ η ν δ ι α μ ό ρ φ ω σ η τ η ς, δ ι α μ έ σ ο υ υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς, σ τ ο π ο σ ό τ ω ν 3 0 ε κ.. Η κ α τ α ν ο μ ή τ η ς δ η μ ό σ ι α ς δ α π ά ν η ς, α ν ά Θ ε μ α τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ε ίν α ι η ε ξ ή ς : Τ ο υ ρ ισ μ ό ς : 5 5 % - Μ ε τ α π ο ί η σ η : 3 0 % - Υ π η ρ ε σ ίε ς : 1 5 % Τ έ λ ο ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι τ ο 8 0 % τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ κ ά θ ε Θ ε μ α τ ικ ή ς Ε ν ό τ η τ α ς ν α α φ ο ρ ά υ φ ι σ τ ά μ ε ν ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο 2 0 % ν έ ε ς ή υ π ό σ ύ σ τ α σ η ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις μ ε δ υ ν α τ ό τ η τ α α ν α κ α τ α ν ο μ ή ς τ ω ν π ο σ ώ ν π ο υ θ α π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν α δ ιά θ ε τ α. 2. Ε π ι λ ο γ ή Ε ν δ ι ά μ ε σ ω ν Φ ο ρ έ ω ν Ο ι ε π ι τ α γ έ ς τ ό σ ο τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς ό σ ο κ α ι τ η ς ε θ ν ικ ή ς α ν ά γ κ η ς γ ια ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ισ μ ό τ η ς δ ιο ι κ η τ ικ ή ς δ ιά ρ θ ρ ω σ η ς, ε π ιβ ά λ λ ο υ ν τ η μ ε ί ω σ η τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς κ α ι θ έ τ ο υ ν υ π ό α μ φ ι σ β ή τ η σ η τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ κ α ι τ η ν α ν ά γ κ η π α ρ ο υ σ ία ς τ ο υ σ ε σ ε ι ρ ά δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν, ιδ ια ί τ ε ρ α α υ τ ώ ν π ο υ σ χ ε τ ίζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α. Γ ια τ η δ ια χ ε ί ρ ι σ η τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ε ν τ ό ς α υ σ τ η ρ ο ύ χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς, π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ό τ ι δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο ε π ι λ ο γ ή ς μ ε τ α ξ ύ δ η μ ό σ ι ο υ η ι δ ιω τ ι κ ο ύ τ ο μ έ α, ιδ ια ί τ ε ρ α σ τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α π ε ρ ίο δ ο κ α τ ά τ η ν ο π ο ία ο ι π ε ρ ι σ τ ά σ ε ις α π α ι τ ο ύ ν υ ψ η λ ό ε π ίπ ε δ ο ο ρ γ ά ν ω σ η ς κ α ι τ α χ ύ τ η τ α σ τ η ρ ο ή τ ω ν α π α ι τ ο ύ μ ε ν ω ν δ ια δ ι κ α σ ιώ ν. Υ π ό τ η ν έ ν ν ο ια τ ο υ «τ ο μ η χ ε ί ρ ο ν β έ λ τ ι σ τ ο ν» π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ ο ν ο ρ ι σ μ ό τ ω ν τ ρ α π ε ζ ώ ν ω ς Ε ν δ ιά μ ε σ ω ν Φ ο ρ έ ω ν Δ ια χ ε ί ρ ι σ η ς (Ε Φ Δ ), γ ια τ ο υ ς κ ά τ ω θ ι λ ό γ ο υ ς : 2

3 Ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς α π ό τ ο σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο, π ο υ ε ίν α ι η τ ό ν ω σ η τ η ς α γ ο ρ ά ς τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο δ υ ν α τ ό ν, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ν έ ο υ χ ρ ή μ α τ ο ς ε ν τ ό ς τ ο υ ( χ ο ρ ή γ η σ η π ρ ο κ α τ α β ο λ ώ ν π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ε ν τ ό ς τ ο υ έ τ ο υ ς ), ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς ε ί ν α ι ο ι κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ ε ς κ α ι ί σ ω ς ο ι μ ο ν α δ ι κ έ ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α τ ο ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ ν. Ο ι Τ ρ ά π ε ζ ε ς δ ια θ έ τ ο υ ν ε κ τ ε τ α μ έ ν ο δ ί κ τ υ ο π α ρ ο υ σ ία ς, π ο υ κ α θ ι σ τ ά ά μ ε σ η τ η ν ε π α φ ή μ ε τ α ξ ύ ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς κ α ι φ ο ρ έ α, ε λ α χ ι σ τ ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς π ο υ α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ια π α ρ ο χ ή ο δ η γ ι ώ ν, α π ο σ τ ο λ ή κ α ι λ ή ψ η ε γ γ ρ ά φ ω ν κ λ π. Μ ε δ ε δ ο μ έ ν ο ό τ ι σ τ η σ υ ν τ ρ ιπ τ ι κ ή π λ ε ι ο ψ η φ ία τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν σ χ ε δ ί ω ν π ρ ο β λ έ π ε τ α ι δ α ν ε ι σ μ ό ς, ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς ο ύ τ ω ς ή ά λ λ ω ς ε ξ ε τ ά ζ ο υ ν κ α ι π ρ ο α ξ ιο λ ο γ ο ύ ν κ ά θ ε ε π ε ν δ υ τ ι κ ό σ χ έ δ ι ο, π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ ν α ν θ α τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ο υ ν ή ό χ ι. Κ α τ ά σ υ ν έ π ε ια, σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ία ς τ ω ν τ ρ α π ε ζ ώ ν ω ς Ε Φ Δ, ο δ υ ν η τ ι κ ό ς ε π ε ν δ υ τ ή ς έ ρ χ ε τ α ι σ ε ε π α φ ή μ ε έ ν α μ ό ν ο σ η μ ε ί ο τ ό σ ο γ ια τ η ν π ρ ο έ γ κ ρ ισ η τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ δ α ν ε ι σ μ ο ύ ό σ ο κ α ι τ η ν υ π ο β ο λ ή τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ο υ. Τ έ λ ο ς, σ τ ο π λ α ί σ ιο μ ια ς α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ό τ ε ρ η ς π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς δ ια χ ε ί ρ ι σ η ς, θ α θ έ λ α μ ε ν α π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ ο ν ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ισ μ ό τ ω ν δ ι α χ ε ι ρ ισ τ ικ ώ ν α μ ο ι β ώ ν τ ω ν Ε Φ Δ κ α ι τ η μ ε ίω σ ή τ ο υ ς σ ε λ ο γ ι κ ό τ ε ρ ο ε π ί π ε δ ο α π ό τ ι σ τ ο ν Α κ ύ κ λ ο, κ α τ ά τ ο ν ο π ο ί ο τ ο 2 0 % τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς δ ια τ έ θ η κ ε γ ια τ η ν δ ια χ ε ί ρ ισ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, σ τ ε ρ ώ ν τ α ς σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς π ό ρ ο υ ς α π ό τ ι ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις. 3. Ύ ψ ο ς ε π ιλ έ ξ ι μ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ Ε ά ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α τ ε θ ε ί π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς σ τ ο μ έ γ ι σ τ ο ύ ψ ο ς τ ο υ ε π ιλ έ ξ ιμ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς, μ ε β ά σ η τ ο ν κ ύ κ λ ο ε ρ γ α σ ι ώ ν μ ια ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί έ ω ς τ ο τ ρ ι π λ ά σ ι ο ( 3 x ) τ ο υ μ έ σ ο υ ε τ ή σ ι ο υ κ ύ κ λ ο υ ε ρ γ α σ ι ώ ν γ ια τ ι ς ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ε ς χ ρ ή σ ε ι ς, υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι δ ε ν θ α ξ ε π ε ρ ν ά τ α μ έ γ ισ τ α ό ρ ια α ν ά θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α, τ α ο π ο ία π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ε ί ν α ι τ α ε ξ ή ς : - Τ ο υ ρ ισ μ ό ς : Μ ε τ α π ο ί η σ η : Υ π η ρ ε σ ί ε ς : Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α, γ ια τ α μ ι κ ρ ά ν η σ ιά τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ια ς, μ ε π λ η θ υ σ μ ό μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν ( λ ό γ ω μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ τ ζ ί ρ ο υ ο ο π ο ί ο ς ο φ ε ίλ ε τ α ι α φ ε ν ό ς σ τ ο ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο π λ η θ υ σ μ ό κ α ι α φ ε τ έ ρ ο υ, ε ν π ο λ λ ο ίς, σ τ η ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ η δ ιά ρ κ ε ια τ η ς τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ ), τ ο μ έ γ ι σ τ ο ύ ψ ο ς τ ο υ ε π ι λ έ ξ ιμ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί έ ω ς τ ο π ε ν τ α π λ ά σ ι ο (5 x ) τ ο υ μ έ σ ο υ ε τ ή σ ι ο υ κ ύ κ λ ο υ ε ρ γ α σ ι ώ ν γ ια τ ις ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ε ς χ ρ ή σ ε ι ς, υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι δ ε ν θ α ξ ε π ε ρ ν ά τ α μ έ γ ι σ τ α ό ρ ια α ν ά θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ν ο ρ ι σ μ ό ε λ ά χ ι σ τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ε π έ ν δ υ σ η ς, π ρ ο τ ε ίν ε τ α ι ν α ε ί ν α ι τ ο π ο σ ό ν τ ω ν γ ια ό λ ε ς τ ις θ ε μ α τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς. 3

4 Σ ε κ ά θ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ο ρ ι σ τ ε ί ε λ ά χ ισ τ ο ς ε τ ή σ ι ο ς κ ύ κ λ ο ς ε ρ γ α σ ιώ ν γ ια ό λ ε ς τ ι ς θ ε μ α τ ικ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς, ω ς ε ξ ή ς : - Τ ο υ ρ ισ μ ό ς : Μ ε τ α π ο ί η σ η : Υ π η ρ ε σ ί ε ς : Χ ρ ό ν ο ι Α ξ ιο λ ό γ η σ η ς π ρ ο τ ά σ ε ω ν Σ υ μ β ά σ ε ις μ ε τ α ξ ύ ε π ε ν δ υ τ ώ ν κ α ι Ε Φ Δ Π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α κ α τ α σ τ ε ί ρ ε α λ ι σ τ ικ ό ς κ α ι ε φ ι κ τ ό ς ο σ τ ό χ ο ς τ η ς χ ο ρ ή γ η σ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ώ ν ε ν τ ό ς τ ο υ , ε ί ν α ι α π ο λ ύ τ ω ς α ν α γ κ α ία η σ υ μ π ί ε σ η τ ο υ α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο υ χ ρ ό ν ο υ τ ό σ ο κ α τ ά τ η φ ά σ η α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν σ χ ε δ ί ω ν κ α ι έ κ δ ο σ η ς τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ό σ ο κ α ι κ α τ ά τ η φ ά σ η υ π ο γ ρ α φ ή ς τ ω ν σ υ μ β ά σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ώ ν κ α ι τ ω ν Ε Φ Δ. Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι, ο σ υ ν ο λ ι κ ό ς χ ρ ό ν ο ς υ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ο ς α π ό τ η ν κ α τ α λ η κ τ ι κ ή η μ ε ρ ο μ η ν ί α ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς τ ω ν υ π ο β ο λ ώ ν ( έ ν τ υ π ω ν κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν ) έ ω ς κ α ι τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν σ υ μ β ά σ ε ω ν μ ε τ ις ε π ιχ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ε ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις ν α μ η ν υ π ε ρ β α ί ν ε ι τ ο υ ς τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 4 ) μ ή ν ε ς κ α τ ά μ έ γ ισ τ ο. 5. Ε π ι λ ε ξ ιμ ό τ η τ α ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν μ ε μ ι κ τ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α Π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι τ α α κ ό λ ο υ θ α : 1. Σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν μ ε μ ι κ τ ή ε π ι λ έ ξ ι μ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α, κ α τ ά τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία υ π ο β ο λ ή ς τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ικ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι τ α ε ξ ή ς : 1. 1 Ε φ ό σ ο ν ε π ι χ ε ί ρ η σ η ε π ι θ υ μ ε ί ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι ε π έ ν δ υ σ η σ ε δ ύ ο δ ια φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ε π ι λ έ ξ ιμ ε ς Θ ε μ α τ ι κ έ ς Ε ν ό τ η τ ε ς, θ α π ρ έ π ε ι ν α υ π ο β ά λ ε ι π ρ ό τ α σ η χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς σ τ η ν ε ν ό τ η τ α π ο υ α ν τ ι σ τ ο ιχ ε ί σ τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο τ μ ή μ α τ ο υ κ ύ κ λ ο υ ε ρ γ α σ ι ώ ν τ η ς. Ε π ιπ λ έ ο ν, σ τ ο ε π ε ν δ υ τ ικ ό σ χ έ δ ιο θ α π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι δ α π ά ν ε ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν γ ια τ ο 4 0 % α υ τ ο ύ, σ χ ε τ ι κ έ ς μ ε τ η Θ ε μ α τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α π ο υ έ χ ε ι τ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α έ σ ο δ α. Τ ο υ π ό λ ο ιπ ο 6 0 %, κ α τ ά μ έ γ ι σ τ ο, τ ω ν δ α π α ν ώ ν μ π ο ρ ε ί ν α α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ η θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α σ τ η ν ο π ο ία δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ε ί τ α ι, σ ε ε π ιλ έ ξ ιμ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α π ο υ ή δ η δ ια θ έ τ ε ι κ α τ ά τ η ν υ π ο β ο λ ή τ η ς π ρ ό τ α σ η ς Ε φ ό σ ο ν η ε π ιχ ε ί ρ η σ η ε π ι θ υ μ ε ί ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή σ ε ι ε π έ ν δ υ σ η σ ε μ ι α ε κ τ ω ν δ ύ ο δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ι ς ο π ο ίε ς α σ κ ε ί, ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι υ π ό ψ η ο κ ύ κ λ ο ς ε ρ γ α σ ι ώ ν π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί σ τ η ν α ν τ ίσ τ ο ιχ η Θ ε μ α τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α. 2. Σ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς η ο π ο ία ε π ιθ υ μ ε ί ν α ε π ε ν δ ύ σ ε ι σ ε δ ια φ ο ρ ε τ ι κ ή Θ ε μ α τ ικ ή Ε ν ό τ η τ α α π ό α υ τ ή π ο υ δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ε ίτ α ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α λ ο γ ί ζ ε τ α ι ω ς υ π ό σ ύ σ τ α σ η ε π ι χ ε ί ρ η σ η υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η π ρ ο σ θ ή κ η ς τ ο υ σ χ ε τ ικ ο ύ Κ Α Δ. 4

5 3. Σ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς η ο π ο ία δ ια θ έ τ ε ι ε π ι λ έ ξ ιμ ο Κ Α Δ κ α ι ε π ι θ υ μ ε ί ν α δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ιη θ ε ί σ ε δ ια φ ο ρ ε τ ι κ ό Κ Α Δ τ η ς ί δ ι α ς θ ε μ α τ ι κ ή ς ε ν ό τ η τ α ς, ν α ε ίν α ι ε π ι λ έ ξ ιμ η κ α ι ν α α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ω ς υ φ ι σ τ ά μ ε ν η. 6. Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ό Σ χ ή μ α - Ί δ ι α σ υ μ μ ε τ ο χ ή - Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η Τ ο ύ ψ ο ς τ η ς ί δ ια ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί ω ς π ο σ ο σ τ ό ε π ί τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς, σ ε λ ο γ ι κ ό γ ια τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α ο ικ ο ν ο μ ικ ή σ υ γ κ υ ρ ία ε π ίπ ε δ ο κ α ι ό χ ι υ ψ η λ ό τ ε ρ ο τ ο υ 1 5 %. Η δ υ ν α τ ό τ η τ α κ α τ α β ο λ ή ς τ η ς ί δ ια ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α τ ε κ μ η ρ ι ω θ ε ί κ α ι μ ε ε ν α λ λ α κ τ ι κ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς. Ε ν δ ε ικ τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ο υ μ ε τ ι ς α ν α μ ε ν ό μ ε ν ε ς ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς β ά σ ε ι ε κ δ ο θ έ ν τ ω ν τ ιμ ο λ ο γ ίω ν, τ ις σ υ μ β ά σ ε ις σ ε ε ξ έ λ ι ξ η κ λ π. 7. Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς δ α π ά ν ε ς Β α θ μ ο λ ο γ ί α Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ τ ι ς ε π ι λ έ ξ ιμ ε ς δ α π ά ν ε ς κ α ι ν α μ ο ρ ιο δ ο τ ο ύ ν τ α ι ι δ ι α ιτ έ ρ ω ς, ο ι σ χ ε τ ι ζ ό μ ε ν ε ς μ ε τ ο π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, τ ις ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ίε ς κ α ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Η σ υ μ β ο λ ή τ ο υ ς σ τ η σ υ ν ο λ ι κ ή μ ο ρ ιο δ ό τ η σ η τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ, ν α μ η ν ξ ε π ε ρ ν ά τ ο 3 0 % ( μ ε ε λ ά χ ι σ τ ο ε π ί τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο υ π ο σ ο σ τ ο ύ, τ ο 2 0 % α ν ά κ α τ η γ ο ρ ία μ ο ρ ι ο δ ο τ ο ύ μ ε ν η ς δ α π ά ν η ς ). Ο ι δ α π ά ν ε ς γ ι α κ τ ιρ ι α κ έ ς ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις π ρ ο τ ε ίν ε τ α ι ν α μ η ν ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν τ ο 5 0 % τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ, ε ν ώ ο ι δ α π ά ν ε ς γ ια ε ξ ο π λ ι σ μ ό π ο υ έ χ ε ι σ χ έ σ η μ ε τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ία τ η ς ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς ν α φ θ ά ν ε ι έ ω ς κ α ι τ ο %. Γ ι α τ ι ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις π ο υ ε ν τ ά σ σ ο υ ν σ τ ο σ χ έ δ ι ο τ ο υ ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς π ισ τ ο π ο ί η σ η ς π ο ι ό τ η τ α ς, ν α π ρ ο β λ έ π ε τ α ι π ο σ ο σ τ ό ε π ιπ λ έ ο ν μ ο ρ ι ο δ ό τ η σ η ς. Τ ο ί δ ιο θ α π ρ έ π ε ι ν α ι σ χ ύ ε ι κ α ι για τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ο υ ή δ η ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν σ υ σ τ ή μ α τ α π ισ τ ο π ο ίη σ η ς. Ε π ίσ η ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η μ ο ρ ι ο δ ό τ η σ η ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ω ν ο π ο ί ω ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α έ χ ε ι κ α ι ε ξ α γ ω γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α, ε φ ό σ ο ν α υ τ ό α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι μ ε σ χ ε τ ι κ ά δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά. Ο ι δ α π ά ν ε ς α ) ε κ π ό ν η σ η ς /σ ύ ν τ α ξ η ς τ ο υ ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ κ α ι β ) π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς ό π ω ς α ν α λ υ τ ι κ ά π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι π α ρ α κ ά τ ω, ν α μ η ν υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ ο 5 % τ ο υ ε π ιλ έ ξ ιμ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ μ ε α ν ώ τ α τ ο ό ρ ιο τ ο π ο σ ό ν τ ω ν Τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ε π ι λ έ ξ ι μ ω ν ά υ λ ω ν δ α π α ν ώ ν ε ν ό ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ, μ ε β ά σ η τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο π ί ν α κ α, ν α μ η ν ξ ε π ε ρ ν ά τ ο 3 0 % τ ο υ ε π ιχ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ο υ Π / Υ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς μ ε μ έ γ ι σ τ ο ό ρ ι ο τ ο π ο σ ό τ ω ν

6 Ε ν δ ε ικ τ ικ ό ς π ίν α κ α ς ά υ λ ω ν δ α π α ν ώ ν 1. Υ π ο β ο λ ή φ α κ έ λ ο υ κ α ι ε π ίβ λ ε ψ η υ λ ο π ο ίη σ η ς ε π ε ν δ υ τ ικ ο ύ σ χ ε δ ίο υ 2. Τ ε χ ν ικ έ ς Μ ε λ έ τ ε ς (α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ έ ς, σ τ α τ ικ έ ς, Η / Μ κ. λ π. ) π ο υ δ ια σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ά μ ε σ α μ ε τ ις α ν ά γ κ ε ς υ λ ο π ο ίη σ η ς τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς. 3. Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ή υ π ο σ τ ή ρ ιξ η σ ε έ ρ ε υ ν ε ς α γ ο ρ ώ ν, α ν ά π τ υ ξ η e - m a r k e t p la c e s, δ η μ ιο υ ρ γ ία ισ τ ο σ ε λ ίδ α ς κ. λ π. 4. Σ ύ ν τ α ξ η ε γ χ ε ιρ ιδ ίω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν δ ια χ ε ίρ ισ η ς ( μ ό ν ο ε φ ό σ ο ν κ α τ α λ ή ξ ε ι σ ε π ισ τ ο π ο ί η σ η ). 8. Π ισ τ ο π ο ι ή σ ε ις Έ λ ε γ χ ο ι Κ α τ ά τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή π ισ τ ο π ο ιή σ ε ω ν ε λ έ γ χ ω ν, θ α π ρ έ π ε ι ν α υ π ά ρ χ ε ι ο μ ο ιο μ ο ρ φ ία κ α ι κ ο ι ν ό ς τ ρ ό π ο ς α ν τ ιμ ε τ ώ π ι σ η ς ζ η τ η μ ά τ ω ν / θ ε μ ά τ ω ν ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν Ε Φ Δ, σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η κ α τ ά τ η ν ο π ο ία α υ τ ά δ ε ν δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α ή α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς σ τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α ή α ξ ι ο π ισ τ ία τ ο υ επ ε ν δ υ τ ικ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ. 9. Κ α τ α β ο λ ή ε ν ισ χ ύ σ ε ω ν Π ρ έ π ε ι ν α γ ί ν ε ι α ν τ ι λ η π τ ό, ό τ ι κ α τ ά τ η ν υ λ ο π ο ίη σ η μ ια ς ε π έ ν δ υ σ η ς κ ά θ ε ε π ιχ ε ί ρ η σ η α ν α λ α μ β ά ν ε ι κ ι ν δ ύ ν ο υ ς - ιδ ια ί τ ε ρ α ε ν μ έ σ ω τ η ς τ ρ έ χ ο υ σ α ς α ρ ν η τ ι κ ή ς ο ικ ο ν ο μ ι κ ή ς σ υ γ κ υ ρ ία ς κ α ι η τ ή ρ η σ η τ ο υ χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ ω ν π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ω ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν ή λ ο ιπ ώ ν δ ια δ ι κ α σ ι ώ ν ( ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά έ λ ε γ χ ο ι, π ισ τ ο π ο ιή σ ε ις, π λ η ρ ω μ έ ς ) α π ο τ ε λ ε ί έ ν α π ο λ ύ κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό π α ρ ά γ ο ν τ α τ ό σ ο γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ ή υ λ ο π ο ί η σ η ε ν ό ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ ό σ ο κ α ι γ ια τ η β ιω σ ιμ ό τ η τ α τ η ς ί δ ια ς τ η ς ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς. Γ ι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό ο ι Ε Φ Δ θ α π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν χ ω ρ ί ς π α ρ ε κ κ λ ίσ ε ις α υ τ ή τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η η ο π ο ί α ε ίν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ν α α ν α φ έ ρ ε τ α ι μ ε σ α φ ή ν ε ια σ τ ις σ χ ε τ ι κ έ ς σ υ μ β ά σ ε ις κ α ι ν α κ α τ α β ά λ λ ο υ ν ε μ π ρ ό θ ε σ μ α τ ις π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ε ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς. Σ ε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή π ε ρ ίπ τ ω σ η π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η ε π ι β ο λ ή κ υ ρ ώ σ ε ω ν κ α ι π ρ ο σ τ ί μ ω ν σ ε Ε Φ Δ π ο υ π α ρ ε κ κ λ ί ν ο υ ν τ ω ν σ υ μ β α τ ι κ ώ ν τ ο υ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν. Ε π ιπ λ έ ο ν, λ ό γ ω τ ο υ ό τ ι τ ο τ ρ α π ε ζ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ έ ς δ υ σ κ ο λ ίε ς π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α ε π ε ν δ υ τ ι κ ά έ ρ γ α ( Π Ε Π - Ε Σ Π Α Α Δ ρ ά σ η ), π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ η ν ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ ο υ τ ρ ό π ο υ κ α τ α β ο λ ή ς τ ω ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν. Γ ια π α ρ ά δ ε ι γ μ α, σ ε α ί τ η μ α κ α τ α β ο λ ή ς τ ο υ 5 0 % τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς ε ν ί σ χ υ σ η ς, μ ε τ ά τ η ν έ κ δ ο σ η τ ω ν α ν τ ί σ τ ο ιχ ω ν τ ι μ ο λ ο γ ίω ν κ α ι τ η δ ι ε ν έ ρ γ ε ια ε π ι τ ό π ι ο υ ε ν δ ι ά μ ε σ ο υ ή τ ε λ ικ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ, τ ο α ν α λ ο γ ο ύ ν π ο σ ό ν α κ α τ α τ ίθ ε τ α ι σ ε δ ε σ μ ε υ μ έ ν ο λ ο γ α ρ ια σ μ ό τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ή ( μ α ζ ί μ ε τ η ν α ν α λ ο γ ο ύ σ α ίδ ια σ υ μ μ ε τ ο χ ή ) α π ό τ ο ν ο π ο ί ο θ α γ ί ν ο ν τ α ι ο ι ε ξ ο φ λ ή σ ε ι ς τ ω ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ώ ν. 10. Χ ο ρ ή γ η σ η Π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς 6

7 Η δ υ ν α τ ό τ η τ α λ ή ψ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς, ε κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς, θ ε ω ρ ε ί τ α ι α π ο λ ύ τ ω ς κ ρ ί σ ιμ η κ α ι κ α θ ο ρ ι σ τ ικ ή, τ ό σ ο γ ια τ η ν ε π ι τ ά χ υ ν σ η τ η ς υ λ ο π ο ί η σ η ς τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ έ δ ι ο ό σ ο κ α ι γ ια τ η ν ά μ ε σ η τ ό ν ω σ η τ η ς α γ ο ρ ά ς. Ό μ ω ς η υ π ο χ ρ έ ω σ η π ρ ο σ κ ό μ ι σ η ς ι σ ό π ο σ ω ν ε γ γ υ η τ ικ ώ ν ε π ι σ τ ο λ ώ ν, κ α θ ι σ τ ά τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή α υ τ ή ς τ η ς δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η ς ε ξ α ι ρ ε τ ικ ά δ ύ σ κ ο λ η έ ω ς κ α ι α δ ύ ν α τ η, κ α θ ώ ς υ π ό τ ο β ά ρ ο ς τ ω ν τ ρ ε χ ο υ σ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν, τ α π ι σ τ ω τ ι κ ά ι δ ρ ύ μ α τ α ζ η τ ο ύ ν υ ψ η λ ή ς υ π ε ρ κ ά λ υ ψ η ς ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι ς. Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό, ό τ ι ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς δ ε ν α ρ κ ο ύ ν τ α ι σ τ η ν ε κ χ ώ ρ η σ η τ η ς ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς γ ια ν α ε κ δ ώ σ ο υ ν ε γ γ υ η τ ι κ ή ε π ι σ τ ο λ ή λ ή ψ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς, α λ λ ά ζ η τ ο ύ ν ι σ ό π ο σ η δ έ σ μ ε υ σ η μ ε τ ρ η τ ώ ν ή π ρ ο σ η μ ε ίω σ η υ π ο θ ή κ η ς. Π ρ α κ τ ικ ά λ ο ιπ ό ν, α π ο τ ε λ ε ί ο υ τ ο π ία ο τ ρ ό π ο ς π α ρ ο χ ή ς τ η ς δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η ς, α φ ο ύ ε ά ν κ ά π ο ι ο ς ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ία ς έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α δ ε σ μ ε ύ σ ε ι ι σ ό π ο σ η κ α τ ά θ ε σ η π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α τ ο υ χ ο ρ η γ η θ ε ί ε γ γ υ η τ ικ ή ε π ι σ τ ο λ ή, τ ό τ ε μ π ο ρ ε ί α π λ ά ν α κ ά ν ε ι χ ρ ή σ η τ ω ν κ α τ α θ έ σ ε ώ ν τ ο υ. Γ ι α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α υ τ ο ύ ς, π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ η ν ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η τ ο υ Ε Τ Ε Α Ν, μ ε τ η ν α ν ά π τ υ ξ η ε ι δ ι κ ο ύ π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς μ έ σ ω τ ο υ ο π ο ί ο υ θ α π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε γ γ υ ή σ ε ι ς π ρ ο ς τ ι ς τ ρ ά π ε ζ ε ς γ ι α τ η ν έ κ δ ο σ η ε γ γ υ η τ ι κ ώ ν ε π ι σ τ ο λ ώ ν λ ή ψ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς, χ ω ρ ί ς α υ τ ό ν α ε π ιφ έ ρ ε ι μ ε ίω σ η τ ο υ π ο σ ο σ τ ο ύ ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς τ ο υ ε π ι χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ο υ Π /Υ. Κ α τ ά τ η ν ά π ο ψ ή μ α ς, α υ τ ό ς ο τ ύ π ο ς ε γ γ ύ η σ η ς ε ί ν α ι χ α μ η λ ο ύ ρ ί σ κ ο υ, κ α θ ώ ς σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι μ ε ε π ε ν δ υ τ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α, γ ι α τ η ν ο π ο ία τ υ χ ό ν μ η υ λ ο π ο ίη σ ή τ η ς ε ξ υ π α ι τ ιό τ η τ α ς τ ο υ π ι σ τ ο ύ χ ο υ (υ π έ ρ ο υ η ε γ γ ύ η σ η ) θ α ε π ιφ έ ρ ε ι σ ε ι ρ ά κ υ ρ ώ σ ε ω ν. 11. Ε π ι λ έ ξ ι μ ο ι Κ Α Δ Γ ι α τ ο υ ς κ λ ά δ ο υ ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Μ ε τ α π ο ίη σ η ς κ α ι Υ π η ρ ε σ ι ώ ν, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ι σ χ ύ σ ο υ ν ο ι Κ Α Δ τ ο υ Α Κ ύ κ λ ο υ Ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν π ρ ο ς Μ Μ Ε ( 1 η Δ ρ ά σ η Ε Σ Π Α ) μ ε τ ις ε ξ ή ς τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ις : Θ ε μ α τ ικ ή ε ν ό τ η τ α Μ ε τ α π ο ί η σ η ς Κ Α Δ Π α ρ α γ ω γ ή ο ί ν ο υ α π ό σ τ α φ ύ λ ια. Ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι π ε ρ ι ο ρ ισ τ ι κ ό ς ό ρ ο ς ω ς π ρ ο ς τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α ς Κ Α Δ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ία γ α λ α κ τ ο κ ο μ ε ί ω ν κ α ι τ υ ρ ο κ ο μ ία. Ν α σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ε ί σ τ ο υ ς ε π ι λ έ ξ ιμ ο υ ς Κ Α Δ Θ ε μ α τ ικ ή ε ν ό τ η τ α Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Γ ι α τ ο υ ς π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο υ ς Κ Α Δ τ ο υ κ λ ά δ ο υ τ ω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν, ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι π ί ν α κ α ς. Ε ι δ ικ ά γ ια τ η δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α τ η ς κ α τ η γ ο ρ ία ς 5 0 (Π λ ω τ έ ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς ) π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι α φ ε ν ό ς ν α ε ί ν α ι ε π ιλ έ ξ ιμ η, α φ ε τ έ ρ ο υ ν α δ ίν ε τ α ι η δ υ ν α τ ό τ η τ α έ ν τ α ξ η ς δ α π α ν ώ ν α π ό κ τ η σ η ς, μ ε τ α σ κ ε υ ή ς ή ε π ι σ κ ε υ ή ς σ κ ά φ ο υ ς, κ α θ ώ ς η Π ε ρ ιφ έ ρ ε ιά μ α ς έ χ ε ι α ν ά γ κ η τ α π λ ω τ ά μ έ σ α, ό σ ο η η π ε ι ρ ω τ ι κ ή χ ώ ρ α τ α ο δ ι κ ά μ έ σ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς κ α ι α π ο τ ε λ ε ί γ ε γ ο ν ό ς ά ν ι σ η ς μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ς η ε π ί σ ε ι ρ ά ε τ ώ ν ε π ι λ ο γ ή ε ν ίσ χ υ σ η ς μ ό ν ο τ ω ν χ ε ρ σ α ί ω ν μ έ σ ω ν. 7

8 Ε π ιπ λ έ ο ν π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ύ ν σ τ ο υ ς ε π ιλ έ ξ ιμ ο υ ς Κ Α Δ ο ι : Ε π ι σ κ ε υ ή κ α ι σ υ ν τ ή ρ η σ η π λ ο ίω ν κ α ι σ κ α φ ώ ν ( σ τ ι ς υ π ο κ α τ η γ ο ρ ί ε ς τ ο υ ο π ο ίο υ ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι ο ι τ α ρ σ α ν ά δ ε ς τ ο υ Ν ο τ ί ο υ Α ιγ α ί ο υ ), γ ι α τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω λ ό γ ο υ ς κ α ι ε π ιπ λ έ ο ν λ ό γ ω τ ο υ ό τ ι α ) η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ε ί ν α ι υ ψ η λ ή ς έ ν τ α σ η ς π α γ ί ω ν σ τ ο ιχ ε ί ω ν κ α ι β ) μ ια ι σ τ ο ρ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α γ ια τ ο Ν ό τ ι ο Α ι γ α ίο β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε κ ρ ί σ ιμ ο σ η μ ε ίο κ α ι χ ρ ή ζ ε ι ε ν ίσ χ υ σ η ς μ ε σ κ ο π ό τ ο ν ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό τ η ς Ν ο σ ο κ ο μ ε ι α κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Ε ίν α ι γ ν ω σ τ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ α ν η σ ιά τ η ς Π ε ρ ιφ έ ρ ε ι α ς μ ε τ ις π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς υ π η ρ ε σ ίε ς υ γ ε ία ς π ο υ σ ε π ο λ λ έ ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις ε ί ν α ι α π ό ε λ λ ιπ ε ί ς έ ω ς α ν ύ π α ρ κ τ ε ς. Θ ε ω ρ ο ύ μ ε ό τ ι ι δ ι ω τ ι κ έ ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ίε ς π ο υ έ χ ο υ ν σ χ έ σ η μ ε τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς υ γ ε ία ς κ α ι υ π ά γ ο ν τ α ι σ τ ο ν κ ω δ ικ ό τ ω ν ε ν δ ο ν ο σ ο κ ο μ ε ια κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι μ ό ν ο (δ η λ. μ η σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν ια τ ρ ε ίω ν, ο δ ο ν τ ια τ ρ ε ί ω ν κ α ι ά λ λ ω ν γ ε ν ι κ ώ ν ό π ω ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ η σ χ ε τ ι κ ή ο ν ο μ α τ ο λ ο γ ί α - ι α τ ρ ικ ώ ν ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν ) π ρ έ π ε ι ν α σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ύ ν σ τ ι ς ε ν ι σ χ υ ό μ ε ν ε ς δ ρ ά σ ε ι ς. Ε ί μ α σ τ ε σ τ η δ ιά θ ε σ ή σ α ς γ ια ο π ο ια δ ή π ο τ ε δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ η κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ία. Μ ε ε κ τ ίμ η σ η, O Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ 8

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ Λ Ο ΓΙΚ ΕΣ Κ ΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜ ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝ Ο ΥΉΛΙΔΟ Υ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η Σ Ρ Ο Κ Ο Υ Α Ν Α Π Λ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Κ. Σ Α Μ Σ Α Ρ Η Σ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν Μ ι α πρώτη αποτίμηση τον φαινομένου της ρωμαϊκής imitatio Alexandri* Ο ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς π ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια Ε λεκ το ρ Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος 2 0 0 6 Περιεχόμενα Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Ηλεκτρονικά νέα και αγορά Ηλεκτρονικά διαβατήρια Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v]

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v] : f. Z i u l V d Q J t f I V U t f!» I H i H Z A i U t f ^ i t f M H i l? i a i d H i 2 I l t f U H d X r 9 Q i H V O O U I A I H u Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u H 1 1 1 1 2 A 0 7 I N

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Κανόνες Ομαλής Λειτουργίας Ερχόμαστε στην ώρα μας Δεν καπνίζουμε και τρώμε εντός της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Π ρ ο β λ η μ α τ ισ μ ο ί κ α ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις γ ι α τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς ν ε ο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - UNIX Τρόπος Απεικόνισης Μπλόκ της Κύριας Μνήµης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήµης (placement policy) Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX Κρυφή Μνήµη Οργάνωση κρυφής µνήµης ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΚΟΥΜΑΚΗΣ ί. ;Γ.'. *3ίι : :.? ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 -ν r*n» -.^5. ^.? ^.'>rr < -u :? ^***>> *.; ;.*?& >' ;. ' v;..y«-fcv ' >? ΤΕΥΧΟΣ Γ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δοκίμια χανμελέτβς Vi - - ί ϊ.>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - 2 3 - Γ. I. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΤΑΚΤΓΚΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑθΗΝΑΙ 1967 ' 3 1 - ΙΠ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ ΛΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΑΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ... Αρ. ττρωτ.: ΕΑΙΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ επιβατικού αυτοκινήτου με χρηματοδοτική ή απλή μίσθω ση α π ό εκμισθωτές

Διαβάστε περισσότερα

πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S * av I Ο. IS SN 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. H.

πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S * av I Ο. IS SN 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. H. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S 1 9 9 7 * av I Ο. IS SN 1 ΝΑΟΥΣΑΣ 10 6-2 1 1 8 H. 1 I Τ Τ Λ πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ I η.» IVAAOtO-r 'K jílh t'k U. V. ilm K H O l uuvnri.»

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οικονομικοί κύκλοι

Κεφάλαιο 8. Οικονομικοί κύκλοι Κεφάλαιο 8 Οικονομικοί κύκλοι Περίγραμμα κεφαλαίου Τι είναι ο οικονομικός κύκλος; Οι οικονομικοί κύκλοι στις ΗΠΑ: Ιστορική καταγραφή Γνωρίσματα των οικονομικών κύκλων Ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή βράβευσης των καλύτερων πτυχιακών εργασιών των αποφοίτων της ΣΤΕΦ

Τελετή βράβευσης των καλύτερων πτυχιακών εργασιών των αποφοίτων της ΣΤΕΦ 5. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ Τελετή βράβευσης των καλύτερων πτυχιακών εργασιών των αποφοίτων της ΣΤΕΦ Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας, συνεχίζοντας τον θεσμό της βράβευσης των καλύτερων πτυχιακών εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α & Φ Ο Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕ ΙΟ Ν Α Υ ΤΙΛΙΑ Σ & Α ΙΓΑ ΙΟ Υ /Κ Λ Α Δ Ο Σ Ε ΛΕΓΧ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Ω Ν ΠΛΟΙΩ Ν / Λ ΙΜ Ε Ν ΙΚ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕ ΙΟ Ν Α Υ ΤΙΛΙΑ Σ & Α ΙΓΑ ΙΟ Υ /Κ Λ Α Δ Ο Σ Ε ΛΕΓΧ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Ω Ν ΠΛΟΙΩ Ν / Λ ΙΜ Ε Ν ΙΚ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΎ.Ε.) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [Σημειώ νεται ο π λήρης τίτλος της δημόσιας α ρχής που α ναζητά αυτεπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ι Α - Σ τ ό χ ο ι

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ι Α - Σ τ ό χ ο ι Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1. ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ι Α - Σ τ ό χ ο ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ... ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ... 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σεεκατ..) Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν Λ» ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν 026088265529 1e?4t Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ 'ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ 'ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ' Μ Η Ν Α Σ ΑΛ. Α Λ Ε Ξ ΙΑ Δ Η Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ 'ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ' Ο Ν. Γ. Πολίτης, όπως είναι γνωστό, εισήγαγε για πρώτη φορά το 1884 τη λέξη 'λαογραφία1, για να δώσει ένα όνομα1 στην επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %&

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %& !! # %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 )& 1 ( 20 %& 3 4 5 5 5 4 6 7 4 7 7 5 8 ) 9 : 4 5 9 5 9 46 5 9 ; 8 6 5 5 : 9 ; 8 9. /4 6 5

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

' Αίθο σ ς 2

' Αίθο σ ς 2 & Α Α Α Α Ω Χ Ω Α Α Α Α Α 9.00-10.00 α α ι ό ι. Α' α α ι ό ι ές Α χές Ασ ι ού α α ι ό ι ές Α χές Ασ ι ού Σα ι ό ω Σα ι ό ω, Οι ο ο ί ο,, Σα ι ό ω Σα ι ό ω, Οι ο ο ί ο, Σα ι ό ω, Α Μαθη α ι ώ 10.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV :,., fax: , ο

14SYMV :,., fax: ,   ο Η ετα ύ τ υ Γ Ο Η Ο Ο Ρ Ο α KAPPA-LAB- Η Η Ρ Ο Ρ Η για την ο ήθ ια α ι α η ίω α η ίω Ρ Θ Ο Η : 65/2014 α Α α 5 ο β ίο, α ά, ο ι ό ίο ο ά ο, ο ι Α α, Α. όχα, α ω ά ω ι βα ο ω ο. άχο, οϊ α ο ι ι..., ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

Θέμα: «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

. Σύνολα και Αριθμοί

. Σύνολα και Αριθμοί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΤΣΑΜΑΤΟΥ Ε πίκ. Κ αθηγητή του Τ μήματος Μ α θηματικώ ν του Π ανεπιστημίου Ιω α ννίνω ν. Σύνολα και Αριθμοί Γ ια τ ο υ ς Φ ο ι τ η τ έ ς τ ο υ Π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ Τ μ ή μ α τ ο ς Δ η μ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ

Μ Δ Δ Κ Α Ι Τ Φ Η Λ Δ Α Κ Ο Ο Μ Δ Σ Ρ Ι Κ Δ Τ Υ Ν Ο Σ Η Σ Δ Γ Ι Γ Α Κ Σ Ο Ρ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Ρ Ι Β Η ΣΟΤ Π Τ Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ Κ Χ Ν Σ Α Ν Σ Ι Ν Ο Τ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Χ Σ ΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ Ι Δ Τ Θ Τ Ν Σ Η : Κ Α Θ Η Γ Η Σ Η Π. Γ. Γ Κ Ο Τ Μ Α Δ Π Ι Γ Ρ Α Η Σ Η Υ Ρ Η Η Α Ν Σ Ι Β Ι Ο Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ι Μ Δ Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 10000 9000 8000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα