Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν"

Transcript

1 Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : , Ε - m a i l : i. m a h a i r i d i p n a i. g o v. gr Θ έ μ α : «Υ π ο β ο λ ή π ρ ο τ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν έ α δ ρ ά σ η ε ν ίσ χ υ σ η ς τ ω ν Μ Μ Ε» Α ξ ι ό τ ιμ ε Κ ύ ρ ι ε Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η, Σ ε α π ά ν τ η σ η τ η ς α π ό 2 9 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ μ ε α ρ. π ρ ω τ / ε π ι σ τ ο λ ή ς σ α ς, υ π ο β ά λ ο υ μ ε τ ι ς π ρ ο τ ά σ ε ις τ ο υ Ε π ιμ ε λ η τ η ρ ί ο υ Κ υ κ λ ά δ ω ν γ ια τ η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η δ ρ ά σ η π ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο σ τ ά δ ιο τ η ς δ ια β ο ύ λ ε υ σ η ς, έ χ ο ν τ α ς λ ά β ε ι υ π ό ψ η τ ό σ ο τ ις π ρ α κ τ ι κ έ ς π ο υ έ χ ο υ ν ε φ α ρ μ ο σ θ ε ί σ ε π α ρ ό μ ο ιε ς δ ρ ά σ ε ις ε ν ί σ χ υ σ η ς τ ω ν μ ι κ ρ ο μ ε σ α ίω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι κ α τ ά τ η ν ά π ο ψ ή μ α ς χ ρ ή ζ ο υ ν β ε λ τ ί ω σ η ς, ό σ ο κ α ι τ ι ς ι δ ια ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ιά ς μ α ς : 1. Σ υ ν ο λ ικ ό ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ια ς Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ Υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η Κ α τ α ν ο μ ή Μ ε β ά σ η τ η ν ε μ π ε ι ρ ία μ α ς α λ λ ά κ α ι τ η ν α ν ά λ υ σ η σ τ α τ ισ τ ι κ ώ ν δ ε δ ο μ έ ν ω ν, α π ό τ ο ν Α κ ύ κ λ ο ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν τ ω ν Μ Μ Ε τ ω ν κ λ ά δ ω ν Τ ο υ ρ ισ μ ο ύ, Μ ε τ α π ο ί η σ η ς, Ε μ π ο ρ ί ο υ κ α ι Υ π η ρ ε σ ιώ ν, τ ε κ μ α ίρ ε τ α ι ό τ ι η σ υ ν ο λ ι κ ή τ ε λ ι κ ή α π ο ρ ρ ό φ η σ η θ α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί σ ε έ ν α π ο σ ο σ τ ό τ η ς τ ά ξ η ς τ ο υ 6 0 % τ η ς α ρ χ ι κ ώ ς δ ια τ ι θ έ μ ε ν η ς δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά, α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι ο ι κ ά τ ω θ ι λ ό γ ο ι γ ια τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς π α ρ α τ η ρ ή θ η κ ε τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο φ α ι ν ό μ ε ν ο σ τ ο ν Α κ ύ κ λ ο : o ο ι ε π ε ν δ υ τ έ ς γ ια δ ιά φ ο ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς δ ε ν π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν σ τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν ε π ε ν δ υ τ ικ ώ ν σ χ ε δ ί ω ν τ ο υ ς, o κ α τ ά τ η φ ά σ η υ λ ο π ο ί η σ η ς τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν σ χ ε δ ίω ν τ ο υ ς, α ρ κ ε τ ο ί ε π ε ν δ υ τ έ ς ε π έ λ ε ξ α ν ε κ ο ύ σ ια ν α υ λ ο π ο ιή σ ο υ ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ό α ν τ ι κ ε ίμ ε ν ο σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ο α ρ χ ι κ ώ ς ε γ κ ρ ι θ έ ν κ α ι o κ α τ ά τ η ν δ ι ε ν έ ρ γ ε ια ε λ έ γ χ ω ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε π ισ τ ο π ο ίη σ η μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ α ν τ ικ ε ιμ έ ν ο υ, σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ο υ π ο β λ η θ έ ν, ε ξ α ι τ ία ς ε λ λ ε ίψ ε ω ν σ τ η ν τ ε κ μ η ρ ί ω σ η, μ η ε π ι λ ε ξ ιμ ό τ η τ α ς δ α π α ν ώ ν κ λ π 1

2 Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν π ρ ο η γ η θ ε ίσ α α ν ά λ υ σ η ε κ τ ιμ ά τ α ι ό τ ι, γ ια τ ο υ π ό π ρ ο κ ή ρ υ ξ η π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α γ ι α τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η τ ο υ Ν ο τ ί ο υ Α ιγ α ί ο υ, σ ε α ρ χ ικ ώ ς δ ια τ ι θ έ μ ε ν ο Π / Υ δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς ύ ψ ο υ ς 2 0 ε κ., α ν α μ έ ν ε τ α ι τ ε λ ι κ ώ ς ν α α π ο ρ ρ ο φ η θ ε ί π ο σ ό τ η ς τ ά ξ η ς τ ω ν ε κ.. Α ν τ ί θ ε τ α, δ ε δ ο μ έ ν ο υ τ ο υ π ο λ ύ υ ψ η λ ο ύ ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς τ ο ο π ο ίο α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α υ π ά ρ ξ ε ι ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ η ς π ε ρ ιο χ ή ς γ ια τ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο π ρ ό γ ρ α μ μ α, σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η ς ι κ α ν ή ς υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς π ό ρ ω ν (π.χ. ε ά ν ο Π /Υ δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς α ν έ λ θ ε ι σ τ α 3 0 ε κ. ) τ ο π ο σ ό τ ο ο π ο ί ο τ ε λ ι κ ώ ς θ α δ ια τ ε θ ε ί υ π ό μ ο ρ φ ή κ ρ α τ ι κ ώ ν ε ν ισ χ ύ σ ε ω ν π ρ ο ς τ ι ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις θ α π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι τ ο ν σ η μ ε ρ ι ν ό δ ια τ ι θ έ μ ε ν ο Π / Υ δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς τ ω ν 2 0 ε κ.. Η δ ι α δ ι κ α σ ία υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς π ό ρ ω ν, α π ο τ ε λ ε ί μ ια σ υ ν ή θ η κ α ι σ ε ο ρ ισ μ έ ν ε ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς ε π ιβ ε β λ η μ έ ν η π ρ α κ τ ι κ ή, ε ιδ ι κ ό τ ε ρ α σ τ ις π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις κ α τ ά τ ις ο π ο ί ε ς η α ξ ι ο λ ό γ η σ η ε ί ν α ι σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή κ α ι η ζ ή τ η σ η γ ια κ ε φ ά λ α ια δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε τ α ι σ ε π ο λ ύ υ ψ η λ ό ε π ίπ ε δ ο. Δ ι α μ έ σ ο υ μ ια ς ε π α ρ κ ο ύ ς υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς π ό ρ ω ν, ο ι β α θ μ ο λ ο γ ι κ έ ς β ά σ ε ι ς α ν ά θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν σ ε σ η μ α ν τ ικ ά χ α μ η λ ό τ ε ρ α ε π ίπ ε δ α, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ι δ ι α ιτ έ ρ ω ς α ξ ι ό λ ο γ α ε π ε ν δ υ τ ι κ ά σ χ έ δ ια, μ ε π ο λ ύ υ ψ η λ ή β α θ μ ο λ ο γ ία, ν α κ α τ α φ έ ρ ο υ ν ν α ε ξ α σ φ α λ ίσ ο υ ν χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η. Μ ε β ά σ η τ α π α ρ α π ά ν ω, π ρ ο τ ε ίν ο υ μ ε τ η ν ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ ο υ ύ ψ ο υ ς τ η ς δ ια τ ιθ έ μ ε ν η ς δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς Π /Υ 2 0 ε κ. κ α ι τ η ν δ ι α μ ό ρ φ ω σ η τ η ς, δ ι α μ έ σ ο υ υ π ε ρ δ έ σ μ ε υ σ η ς, σ τ ο π ο σ ό τ ω ν 3 0 ε κ.. Η κ α τ α ν ο μ ή τ η ς δ η μ ό σ ι α ς δ α π ά ν η ς, α ν ά Θ ε μ α τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ε ίν α ι η ε ξ ή ς : Τ ο υ ρ ισ μ ό ς : 5 5 % - Μ ε τ α π ο ί η σ η : 3 0 % - Υ π η ρ ε σ ίε ς : 1 5 % Τ έ λ ο ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι τ ο 8 0 % τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ κ ά θ ε Θ ε μ α τ ικ ή ς Ε ν ό τ η τ α ς ν α α φ ο ρ ά υ φ ι σ τ ά μ ε ν ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο 2 0 % ν έ ε ς ή υ π ό σ ύ σ τ α σ η ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις μ ε δ υ ν α τ ό τ η τ α α ν α κ α τ α ν ο μ ή ς τ ω ν π ο σ ώ ν π ο υ θ α π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν α δ ιά θ ε τ α. 2. Ε π ι λ ο γ ή Ε ν δ ι ά μ ε σ ω ν Φ ο ρ έ ω ν Ο ι ε π ι τ α γ έ ς τ ό σ ο τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς ό σ ο κ α ι τ η ς ε θ ν ικ ή ς α ν ά γ κ η ς γ ια ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ισ μ ό τ η ς δ ιο ι κ η τ ικ ή ς δ ιά ρ θ ρ ω σ η ς, ε π ιβ ά λ λ ο υ ν τ η μ ε ί ω σ η τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς κ α ι θ έ τ ο υ ν υ π ό α μ φ ι σ β ή τ η σ η τ η ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ κ α ι τ η ν α ν ά γ κ η π α ρ ο υ σ ία ς τ ο υ σ ε σ ε ι ρ ά δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν, ιδ ια ί τ ε ρ α α υ τ ώ ν π ο υ σ χ ε τ ίζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α. Γ ια τ η δ ια χ ε ί ρ ι σ η τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί τ ο ε π ι θ υ μ η τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ε ν τ ό ς α υ σ τ η ρ ο ύ χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς, π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ό τ ι δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο ε π ι λ ο γ ή ς μ ε τ α ξ ύ δ η μ ό σ ι ο υ η ι δ ιω τ ι κ ο ύ τ ο μ έ α, ιδ ια ί τ ε ρ α σ τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α π ε ρ ίο δ ο κ α τ ά τ η ν ο π ο ία ο ι π ε ρ ι σ τ ά σ ε ις α π α ι τ ο ύ ν υ ψ η λ ό ε π ίπ ε δ ο ο ρ γ ά ν ω σ η ς κ α ι τ α χ ύ τ η τ α σ τ η ρ ο ή τ ω ν α π α ι τ ο ύ μ ε ν ω ν δ ια δ ι κ α σ ιώ ν. Υ π ό τ η ν έ ν ν ο ια τ ο υ «τ ο μ η χ ε ί ρ ο ν β έ λ τ ι σ τ ο ν» π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ ο ν ο ρ ι σ μ ό τ ω ν τ ρ α π ε ζ ώ ν ω ς Ε ν δ ιά μ ε σ ω ν Φ ο ρ έ ω ν Δ ια χ ε ί ρ ι σ η ς (Ε Φ Δ ), γ ια τ ο υ ς κ ά τ ω θ ι λ ό γ ο υ ς : 2

3 Ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς α π ό τ ο σ η μ α ν τ ικ ό τ ε ρ ο ζ η τ ο ύ μ ε ν ο, π ο υ ε ίν α ι η τ ό ν ω σ η τ η ς α γ ο ρ ά ς τ ο σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο δ υ ν α τ ό ν, γ ε γ ο ν ό ς π ο υ π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ν έ ο υ χ ρ ή μ α τ ο ς ε ν τ ό ς τ ο υ ( χ ο ρ ή γ η σ η π ρ ο κ α τ α β ο λ ώ ν π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ε ν τ ό ς τ ο υ έ τ ο υ ς ), ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς ε ί ν α ι ο ι κ α τ α λ λ η λ ό τ ε ρ ε ς κ α ι ί σ ω ς ο ι μ ο ν α δ ι κ έ ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α τ ο ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ ν. Ο ι Τ ρ ά π ε ζ ε ς δ ια θ έ τ ο υ ν ε κ τ ε τ α μ έ ν ο δ ί κ τ υ ο π α ρ ο υ σ ία ς, π ο υ κ α θ ι σ τ ά ά μ ε σ η τ η ν ε π α φ ή μ ε τ α ξ ύ ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς κ α ι φ ο ρ έ α, ε λ α χ ι σ τ ο π ο ι ώ ν τ α ς τ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς π ο υ α π α ι τ ο ύ ν τ α ι γ ια π α ρ ο χ ή ο δ η γ ι ώ ν, α π ο σ τ ο λ ή κ α ι λ ή ψ η ε γ γ ρ ά φ ω ν κ λ π. Μ ε δ ε δ ο μ έ ν ο ό τ ι σ τ η σ υ ν τ ρ ιπ τ ι κ ή π λ ε ι ο ψ η φ ία τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν σ χ ε δ ί ω ν π ρ ο β λ έ π ε τ α ι δ α ν ε ι σ μ ό ς, ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς ο ύ τ ω ς ή ά λ λ ω ς ε ξ ε τ ά ζ ο υ ν κ α ι π ρ ο α ξ ιο λ ο γ ο ύ ν κ ά θ ε ε π ε ν δ υ τ ι κ ό σ χ έ δ ι ο, π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ ν α ν θ α τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ο υ ν ή ό χ ι. Κ α τ ά σ υ ν έ π ε ια, σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ία ς τ ω ν τ ρ α π ε ζ ώ ν ω ς Ε Φ Δ, ο δ υ ν η τ ι κ ό ς ε π ε ν δ υ τ ή ς έ ρ χ ε τ α ι σ ε ε π α φ ή μ ε έ ν α μ ό ν ο σ η μ ε ί ο τ ό σ ο γ ια τ η ν π ρ ο έ γ κ ρ ισ η τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ δ α ν ε ι σ μ ο ύ ό σ ο κ α ι τ η ν υ π ο β ο λ ή τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ τ ο υ. Τ έ λ ο ς, σ τ ο π λ α ί σ ιο μ ια ς α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ό τ ε ρ η ς π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς τ ο υ κ ό σ τ ο υ ς δ ια χ ε ί ρ ι σ η ς, θ α θ έ λ α μ ε ν α π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ ο ν ε π α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ισ μ ό τ ω ν δ ι α χ ε ι ρ ισ τ ικ ώ ν α μ ο ι β ώ ν τ ω ν Ε Φ Δ κ α ι τ η μ ε ίω σ ή τ ο υ ς σ ε λ ο γ ι κ ό τ ε ρ ο ε π ί π ε δ ο α π ό τ ι σ τ ο ν Α κ ύ κ λ ο, κ α τ ά τ ο ν ο π ο ί ο τ ο 2 0 % τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς δ η μ ό σ ια ς δ α π ά ν η ς δ ια τ έ θ η κ ε γ ια τ η ν δ ια χ ε ί ρ ισ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, σ τ ε ρ ώ ν τ α ς σ η μ α ν τ ι κ ο ύ ς π ό ρ ο υ ς α π ό τ ι ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις. 3. Ύ ψ ο ς ε π ιλ έ ξ ι μ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ Ε ά ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α τ ε θ ε ί π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς σ τ ο μ έ γ ι σ τ ο ύ ψ ο ς τ ο υ ε π ιλ έ ξ ιμ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς, μ ε β ά σ η τ ο ν κ ύ κ λ ο ε ρ γ α σ ι ώ ν μ ια ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί έ ω ς τ ο τ ρ ι π λ ά σ ι ο ( 3 x ) τ ο υ μ έ σ ο υ ε τ ή σ ι ο υ κ ύ κ λ ο υ ε ρ γ α σ ι ώ ν γ ια τ ι ς ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ε ς χ ρ ή σ ε ι ς, υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι δ ε ν θ α ξ ε π ε ρ ν ά τ α μ έ γ ισ τ α ό ρ ια α ν ά θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α, τ α ο π ο ία π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ε ί ν α ι τ α ε ξ ή ς : - Τ ο υ ρ ισ μ ό ς : Μ ε τ α π ο ί η σ η : Υ π η ρ ε σ ί ε ς : Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α, γ ια τ α μ ι κ ρ ά ν η σ ιά τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ια ς, μ ε π λ η θ υ σ μ ό μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν ( λ ό γ ω μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ τ ζ ί ρ ο υ ο ο π ο ί ο ς ο φ ε ίλ ε τ α ι α φ ε ν ό ς σ τ ο ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο π λ η θ υ σ μ ό κ α ι α φ ε τ έ ρ ο υ, ε ν π ο λ λ ο ίς, σ τ η ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ η δ ιά ρ κ ε ια τ η ς τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ ), τ ο μ έ γ ι σ τ ο ύ ψ ο ς τ ο υ ε π ι λ έ ξ ιμ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί έ ω ς τ ο π ε ν τ α π λ ά σ ι ο (5 x ) τ ο υ μ έ σ ο υ ε τ ή σ ι ο υ κ ύ κ λ ο υ ε ρ γ α σ ι ώ ν γ ια τ ις ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ε ς χ ρ ή σ ε ι ς, υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι δ ε ν θ α ξ ε π ε ρ ν ά τ α μ έ γ ι σ τ α ό ρ ια α ν ά θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ν ο ρ ι σ μ ό ε λ ά χ ι σ τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ε π έ ν δ υ σ η ς, π ρ ο τ ε ίν ε τ α ι ν α ε ί ν α ι τ ο π ο σ ό ν τ ω ν γ ια ό λ ε ς τ ις θ ε μ α τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς. 3

4 Σ ε κ ά θ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ο ρ ι σ τ ε ί ε λ ά χ ισ τ ο ς ε τ ή σ ι ο ς κ ύ κ λ ο ς ε ρ γ α σ ιώ ν γ ια ό λ ε ς τ ι ς θ ε μ α τ ικ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς, ω ς ε ξ ή ς : - Τ ο υ ρ ισ μ ό ς : Μ ε τ α π ο ί η σ η : Υ π η ρ ε σ ί ε ς : Χ ρ ό ν ο ι Α ξ ιο λ ό γ η σ η ς π ρ ο τ ά σ ε ω ν Σ υ μ β ά σ ε ις μ ε τ α ξ ύ ε π ε ν δ υ τ ώ ν κ α ι Ε Φ Δ Π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α κ α τ α σ τ ε ί ρ ε α λ ι σ τ ικ ό ς κ α ι ε φ ι κ τ ό ς ο σ τ ό χ ο ς τ η ς χ ο ρ ή γ η σ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ώ ν ε ν τ ό ς τ ο υ , ε ί ν α ι α π ο λ ύ τ ω ς α ν α γ κ α ία η σ υ μ π ί ε σ η τ ο υ α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο υ χ ρ ό ν ο υ τ ό σ ο κ α τ ά τ η φ ά σ η α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν σ χ ε δ ί ω ν κ α ι έ κ δ ο σ η ς τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν ό σ ο κ α ι κ α τ ά τ η φ ά σ η υ π ο γ ρ α φ ή ς τ ω ν σ υ μ β ά σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ε π ε ν δ υ τ ώ ν κ α ι τ ω ν Ε Φ Δ. Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι, ο σ υ ν ο λ ι κ ό ς χ ρ ό ν ο ς υ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ο ς α π ό τ η ν κ α τ α λ η κ τ ι κ ή η μ ε ρ ο μ η ν ί α ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς τ ω ν υ π ο β ο λ ώ ν ( έ ν τ υ π ω ν κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν ) έ ω ς κ α ι τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν σ υ μ β ά σ ε ω ν μ ε τ ις ε π ιχ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ε ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις ν α μ η ν υ π ε ρ β α ί ν ε ι τ ο υ ς τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 4 ) μ ή ν ε ς κ α τ ά μ έ γ ισ τ ο. 5. Ε π ι λ ε ξ ιμ ό τ η τ α ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν μ ε μ ι κ τ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α Π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι τ α α κ ό λ ο υ θ α : 1. Σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν μ ε μ ι κ τ ή ε π ι λ έ ξ ι μ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α, κ α τ ά τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ία υ π ο β ο λ ή ς τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ικ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι τ α ε ξ ή ς : 1. 1 Ε φ ό σ ο ν ε π ι χ ε ί ρ η σ η ε π ι θ υ μ ε ί ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι ε π έ ν δ υ σ η σ ε δ ύ ο δ ια φ ο ρ ε τ ι κ έ ς ε π ι λ έ ξ ιμ ε ς Θ ε μ α τ ι κ έ ς Ε ν ό τ η τ ε ς, θ α π ρ έ π ε ι ν α υ π ο β ά λ ε ι π ρ ό τ α σ η χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς σ τ η ν ε ν ό τ η τ α π ο υ α ν τ ι σ τ ο ιχ ε ί σ τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο τ μ ή μ α τ ο υ κ ύ κ λ ο υ ε ρ γ α σ ι ώ ν τ η ς. Ε π ιπ λ έ ο ν, σ τ ο ε π ε ν δ υ τ ικ ό σ χ έ δ ιο θ α π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι δ α π ά ν ε ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν γ ια τ ο 4 0 % α υ τ ο ύ, σ χ ε τ ι κ έ ς μ ε τ η Θ ε μ α τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α π ο υ έ χ ε ι τ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α έ σ ο δ α. Τ ο υ π ό λ ο ιπ ο 6 0 %, κ α τ ά μ έ γ ι σ τ ο, τ ω ν δ α π α ν ώ ν μ π ο ρ ε ί ν α α φ ο ρ ά σ ε ά λ λ η θ ε μ α τ ι κ ή ε ν ό τ η τ α σ τ η ν ο π ο ία δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ε ί τ α ι, σ ε ε π ιλ έ ξ ιμ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α π ο υ ή δ η δ ια θ έ τ ε ι κ α τ ά τ η ν υ π ο β ο λ ή τ η ς π ρ ό τ α σ η ς Ε φ ό σ ο ν η ε π ιχ ε ί ρ η σ η ε π ι θ υ μ ε ί ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή σ ε ι ε π έ ν δ υ σ η σ ε μ ι α ε κ τ ω ν δ ύ ο δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ι ς ο π ο ίε ς α σ κ ε ί, ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι υ π ό ψ η ο κ ύ κ λ ο ς ε ρ γ α σ ι ώ ν π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί σ τ η ν α ν τ ίσ τ ο ιχ η Θ ε μ α τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α. 2. Σ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς η ο π ο ία ε π ιθ υ μ ε ί ν α ε π ε ν δ ύ σ ε ι σ ε δ ια φ ο ρ ε τ ι κ ή Θ ε μ α τ ικ ή Ε ν ό τ η τ α α π ό α υ τ ή π ο υ δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι ε ίτ α ι, θ α π ρ έ π ε ι ν α λ ο γ ί ζ ε τ α ι ω ς υ π ό σ ύ σ τ α σ η ε π ι χ ε ί ρ η σ η υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η π ρ ο σ θ ή κ η ς τ ο υ σ χ ε τ ικ ο ύ Κ Α Δ. 4

5 3. Σ ε π ε ρ ίπ τ ω σ η ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς η ο π ο ία δ ια θ έ τ ε ι ε π ι λ έ ξ ιμ ο Κ Α Δ κ α ι ε π ι θ υ μ ε ί ν α δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ιη θ ε ί σ ε δ ια φ ο ρ ε τ ι κ ό Κ Α Δ τ η ς ί δ ι α ς θ ε μ α τ ι κ ή ς ε ν ό τ η τ α ς, ν α ε ίν α ι ε π ι λ έ ξ ιμ η κ α ι ν α α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ω ς υ φ ι σ τ ά μ ε ν η. 6. Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ ό Σ χ ή μ α - Ί δ ι α σ υ μ μ ε τ ο χ ή - Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η Τ ο ύ ψ ο ς τ η ς ί δ ια ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί ω ς π ο σ ο σ τ ό ε π ί τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς, σ ε λ ο γ ι κ ό γ ια τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α ο ικ ο ν ο μ ικ ή σ υ γ κ υ ρ ία ε π ίπ ε δ ο κ α ι ό χ ι υ ψ η λ ό τ ε ρ ο τ ο υ 1 5 %. Η δ υ ν α τ ό τ η τ α κ α τ α β ο λ ή ς τ η ς ί δ ια ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α τ ε κ μ η ρ ι ω θ ε ί κ α ι μ ε ε ν α λ λ α κ τ ι κ ο ύ ς τ ρ ό π ο υ ς. Ε ν δ ε ικ τ ι κ ά α ν α φ έ ρ ο υ μ ε τ ι ς α ν α μ ε ν ό μ ε ν ε ς ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς β ά σ ε ι ε κ δ ο θ έ ν τ ω ν τ ιμ ο λ ο γ ίω ν, τ ις σ υ μ β ά σ ε ις σ ε ε ξ έ λ ι ξ η κ λ π. 7. Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς δ α π ά ν ε ς Β α θ μ ο λ ο γ ί α Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ τ ι ς ε π ι λ έ ξ ιμ ε ς δ α π ά ν ε ς κ α ι ν α μ ο ρ ιο δ ο τ ο ύ ν τ α ι ι δ ι α ιτ έ ρ ω ς, ο ι σ χ ε τ ι ζ ό μ ε ν ε ς μ ε τ ο π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν, τ ις ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ίε ς κ α ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α. Η σ υ μ β ο λ ή τ ο υ ς σ τ η σ υ ν ο λ ι κ ή μ ο ρ ιο δ ό τ η σ η τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ, ν α μ η ν ξ ε π ε ρ ν ά τ ο 3 0 % ( μ ε ε λ ά χ ι σ τ ο ε π ί τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο υ π ο σ ο σ τ ο ύ, τ ο 2 0 % α ν ά κ α τ η γ ο ρ ία μ ο ρ ι ο δ ο τ ο ύ μ ε ν η ς δ α π ά ν η ς ). Ο ι δ α π ά ν ε ς γ ι α κ τ ιρ ι α κ έ ς ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ις π ρ ο τ ε ίν ε τ α ι ν α μ η ν ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν τ ο 5 0 % τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ, ε ν ώ ο ι δ α π ά ν ε ς γ ια ε ξ ο π λ ι σ μ ό π ο υ έ χ ε ι σ χ έ σ η μ ε τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή δ ι α δ ι κ α σ ία τ η ς ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς ν α φ θ ά ν ε ι έ ω ς κ α ι τ ο %. Γ ι α τ ι ς ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ις π ο υ ε ν τ ά σ σ ο υ ν σ τ ο σ χ έ δ ι ο τ ο υ ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς π ισ τ ο π ο ί η σ η ς π ο ι ό τ η τ α ς, ν α π ρ ο β λ έ π ε τ α ι π ο σ ο σ τ ό ε π ιπ λ έ ο ν μ ο ρ ι ο δ ό τ η σ η ς. Τ ο ί δ ιο θ α π ρ έ π ε ι ν α ι σ χ ύ ε ι κ α ι για τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ο υ ή δ η ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν σ υ σ τ ή μ α τ α π ισ τ ο π ο ίη σ η ς. Ε π ίσ η ς, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η μ ο ρ ι ο δ ό τ η σ η ε π ιχ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ω ν ο π ο ί ω ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α έ χ ε ι κ α ι ε ξ α γ ω γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α, ε φ ό σ ο ν α υ τ ό α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι μ ε σ χ ε τ ι κ ά δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά. Ο ι δ α π ά ν ε ς α ) ε κ π ό ν η σ η ς /σ ύ ν τ α ξ η ς τ ο υ ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ κ α ι β ) π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς ό π ω ς α ν α λ υ τ ι κ ά π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι π α ρ α κ ά τ ω, ν α μ η ν υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ ο 5 % τ ο υ ε π ιλ έ ξ ιμ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ μ ε α ν ώ τ α τ ο ό ρ ιο τ ο π ο σ ό ν τ ω ν Τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ε π ι λ έ ξ ι μ ω ν ά υ λ ω ν δ α π α ν ώ ν ε ν ό ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ, μ ε β ά σ η τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο π ί ν α κ α, ν α μ η ν ξ ε π ε ρ ν ά τ ο 3 0 % τ ο υ ε π ιχ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ο υ Π / Υ τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς μ ε μ έ γ ι σ τ ο ό ρ ι ο τ ο π ο σ ό τ ω ν

6 Ε ν δ ε ικ τ ικ ό ς π ίν α κ α ς ά υ λ ω ν δ α π α ν ώ ν 1. Υ π ο β ο λ ή φ α κ έ λ ο υ κ α ι ε π ίβ λ ε ψ η υ λ ο π ο ίη σ η ς ε π ε ν δ υ τ ικ ο ύ σ χ ε δ ίο υ 2. Τ ε χ ν ικ έ ς Μ ε λ έ τ ε ς (α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ έ ς, σ τ α τ ικ έ ς, Η / Μ κ. λ π. ) π ο υ δ ια σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ά μ ε σ α μ ε τ ις α ν ά γ κ ε ς υ λ ο π ο ίη σ η ς τ η ς ε π έ ν δ υ σ η ς. 3. Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ικ ή υ π ο σ τ ή ρ ιξ η σ ε έ ρ ε υ ν ε ς α γ ο ρ ώ ν, α ν ά π τ υ ξ η e - m a r k e t p la c e s, δ η μ ιο υ ρ γ ία ισ τ ο σ ε λ ίδ α ς κ. λ π. 4. Σ ύ ν τ α ξ η ε γ χ ε ιρ ιδ ίω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν δ ια χ ε ίρ ισ η ς ( μ ό ν ο ε φ ό σ ο ν κ α τ α λ ή ξ ε ι σ ε π ισ τ ο π ο ί η σ η ). 8. Π ισ τ ο π ο ι ή σ ε ις Έ λ ε γ χ ο ι Κ α τ ά τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή π ισ τ ο π ο ιή σ ε ω ν ε λ έ γ χ ω ν, θ α π ρ έ π ε ι ν α υ π ά ρ χ ε ι ο μ ο ιο μ ο ρ φ ία κ α ι κ ο ι ν ό ς τ ρ ό π ο ς α ν τ ιμ ε τ ώ π ι σ η ς ζ η τ η μ ά τ ω ν / θ ε μ ά τ ω ν ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν Ε Φ Δ, σ τ η ν π ε ρ ίπ τ ω σ η κ α τ ά τ η ν ο π ο ία α υ τ ά δ ε ν δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α ή α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς σ τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α ή α ξ ι ο π ισ τ ία τ ο υ επ ε ν δ υ τ ικ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ. 9. Κ α τ α β ο λ ή ε ν ισ χ ύ σ ε ω ν Π ρ έ π ε ι ν α γ ί ν ε ι α ν τ ι λ η π τ ό, ό τ ι κ α τ ά τ η ν υ λ ο π ο ίη σ η μ ια ς ε π έ ν δ υ σ η ς κ ά θ ε ε π ιχ ε ί ρ η σ η α ν α λ α μ β ά ν ε ι κ ι ν δ ύ ν ο υ ς - ιδ ια ί τ ε ρ α ε ν μ έ σ ω τ η ς τ ρ έ χ ο υ σ α ς α ρ ν η τ ι κ ή ς ο ικ ο ν ο μ ι κ ή ς σ υ γ κ υ ρ ία ς κ α ι η τ ή ρ η σ η τ ο υ χ ρ ο ν ο δ ια γ ρ ά μ μ α τ ο ς τ ω ν π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ω ν δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν ή λ ο ιπ ώ ν δ ια δ ι κ α σ ι ώ ν ( ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά έ λ ε γ χ ο ι, π ισ τ ο π ο ιή σ ε ις, π λ η ρ ω μ έ ς ) α π ο τ ε λ ε ί έ ν α π ο λ ύ κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό π α ρ ά γ ο ν τ α τ ό σ ο γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ ή υ λ ο π ο ί η σ η ε ν ό ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ ό σ ο κ α ι γ ια τ η β ιω σ ιμ ό τ η τ α τ η ς ί δ ια ς τ η ς ε π ιχ ε ί ρ η σ η ς. Γ ι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό ο ι Ε Φ Δ θ α π ρ έ π ε ι ν α τ η ρ ο ύ ν χ ω ρ ί ς π α ρ ε κ κ λ ίσ ε ις α υ τ ή τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η η ο π ο ί α ε ίν α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ν α α ν α φ έ ρ ε τ α ι μ ε σ α φ ή ν ε ια σ τ ις σ χ ε τ ι κ έ ς σ υ μ β ά σ ε ις κ α ι ν α κ α τ α β ά λ λ ο υ ν ε μ π ρ ό θ ε σ μ α τ ις π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ε ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς. Σ ε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή π ε ρ ίπ τ ω σ η π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η ε π ι β ο λ ή κ υ ρ ώ σ ε ω ν κ α ι π ρ ο σ τ ί μ ω ν σ ε Ε Φ Δ π ο υ π α ρ ε κ κ λ ί ν ο υ ν τ ω ν σ υ μ β α τ ι κ ώ ν τ ο υ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν. Ε π ιπ λ έ ο ν, λ ό γ ω τ ο υ ό τ ι τ ο τ ρ α π ε ζ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ έ ς δ υ σ κ ο λ ίε ς π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ε γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α ε π ε ν δ υ τ ι κ ά έ ρ γ α ( Π Ε Π - Ε Σ Π Α Α Δ ρ ά σ η ), π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ η ν ε π α ν ε ξ έ τ α σ η τ ο υ τ ρ ό π ο υ κ α τ α β ο λ ή ς τ ω ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν. Γ ια π α ρ ά δ ε ι γ μ α, σ ε α ί τ η μ α κ α τ α β ο λ ή ς τ ο υ 5 0 % τ η ς σ υ ν ο λ ι κ ή ς ε ν ί σ χ υ σ η ς, μ ε τ ά τ η ν έ κ δ ο σ η τ ω ν α ν τ ί σ τ ο ιχ ω ν τ ι μ ο λ ο γ ίω ν κ α ι τ η δ ι ε ν έ ρ γ ε ια ε π ι τ ό π ι ο υ ε ν δ ι ά μ ε σ ο υ ή τ ε λ ικ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ, τ ο α ν α λ ο γ ο ύ ν π ο σ ό ν α κ α τ α τ ίθ ε τ α ι σ ε δ ε σ μ ε υ μ έ ν ο λ ο γ α ρ ια σ μ ό τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ή ( μ α ζ ί μ ε τ η ν α ν α λ ο γ ο ύ σ α ίδ ια σ υ μ μ ε τ ο χ ή ) α π ό τ ο ν ο π ο ί ο θ α γ ί ν ο ν τ α ι ο ι ε ξ ο φ λ ή σ ε ι ς τ ω ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ώ ν. 10. Χ ο ρ ή γ η σ η Π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς 6

7 Η δ υ ν α τ ό τ η τ α λ ή ψ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς, ε κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς, θ ε ω ρ ε ί τ α ι α π ο λ ύ τ ω ς κ ρ ί σ ιμ η κ α ι κ α θ ο ρ ι σ τ ικ ή, τ ό σ ο γ ια τ η ν ε π ι τ ά χ υ ν σ η τ η ς υ λ ο π ο ί η σ η ς τ ο υ ε π ε ν δ υ τ ι κ ο ύ σ χ έ δ ι ο ό σ ο κ α ι γ ια τ η ν ά μ ε σ η τ ό ν ω σ η τ η ς α γ ο ρ ά ς. Ό μ ω ς η υ π ο χ ρ έ ω σ η π ρ ο σ κ ό μ ι σ η ς ι σ ό π ο σ ω ν ε γ γ υ η τ ικ ώ ν ε π ι σ τ ο λ ώ ν, κ α θ ι σ τ ά τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή α υ τ ή ς τ η ς δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η ς ε ξ α ι ρ ε τ ικ ά δ ύ σ κ ο λ η έ ω ς κ α ι α δ ύ ν α τ η, κ α θ ώ ς υ π ό τ ο β ά ρ ο ς τ ω ν τ ρ ε χ ο υ σ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν, τ α π ι σ τ ω τ ι κ ά ι δ ρ ύ μ α τ α ζ η τ ο ύ ν υ ψ η λ ή ς υ π ε ρ κ ά λ υ ψ η ς ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι ς. Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό, ό τ ι ο ι τ ρ ά π ε ζ ε ς δ ε ν α ρ κ ο ύ ν τ α ι σ τ η ν ε κ χ ώ ρ η σ η τ η ς ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς γ ια ν α ε κ δ ώ σ ο υ ν ε γ γ υ η τ ι κ ή ε π ι σ τ ο λ ή λ ή ψ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς, α λ λ ά ζ η τ ο ύ ν ι σ ό π ο σ η δ έ σ μ ε υ σ η μ ε τ ρ η τ ώ ν ή π ρ ο σ η μ ε ίω σ η υ π ο θ ή κ η ς. Π ρ α κ τ ικ ά λ ο ιπ ό ν, α π ο τ ε λ ε ί ο υ τ ο π ία ο τ ρ ό π ο ς π α ρ ο χ ή ς τ η ς δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η ς, α φ ο ύ ε ά ν κ ά π ο ι ο ς ε π ιχ ε ι ρ η μ α τ ία ς έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α δ ε σ μ ε ύ σ ε ι ι σ ό π ο σ η κ α τ ά θ ε σ η π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ ν α τ ο υ χ ο ρ η γ η θ ε ί ε γ γ υ η τ ικ ή ε π ι σ τ ο λ ή, τ ό τ ε μ π ο ρ ε ί α π λ ά ν α κ ά ν ε ι χ ρ ή σ η τ ω ν κ α τ α θ έ σ ε ώ ν τ ο υ. Γ ι α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α υ τ ο ύ ς, π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε τ η ν ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η τ ο υ Ε Τ Ε Α Ν, μ ε τ η ν α ν ά π τ υ ξ η ε ι δ ι κ ο ύ π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς μ έ σ ω τ ο υ ο π ο ί ο υ θ α π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε γ γ υ ή σ ε ι ς π ρ ο ς τ ι ς τ ρ ά π ε ζ ε ς γ ι α τ η ν έ κ δ ο σ η ε γ γ υ η τ ι κ ώ ν ε π ι σ τ ο λ ώ ν λ ή ψ η ς π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς, χ ω ρ ί ς α υ τ ό ν α ε π ιφ έ ρ ε ι μ ε ίω σ η τ ο υ π ο σ ο σ τ ο ύ ε π ιχ ο ρ ή γ η σ η ς τ ο υ ε π ι χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ο υ Π /Υ. Κ α τ ά τ η ν ά π ο ψ ή μ α ς, α υ τ ό ς ο τ ύ π ο ς ε γ γ ύ η σ η ς ε ί ν α ι χ α μ η λ ο ύ ρ ί σ κ ο υ, κ α θ ώ ς σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι μ ε ε π ε ν δ υ τ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α, γ ι α τ η ν ο π ο ία τ υ χ ό ν μ η υ λ ο π ο ίη σ ή τ η ς ε ξ υ π α ι τ ιό τ η τ α ς τ ο υ π ι σ τ ο ύ χ ο υ (υ π έ ρ ο υ η ε γ γ ύ η σ η ) θ α ε π ιφ έ ρ ε ι σ ε ι ρ ά κ υ ρ ώ σ ε ω ν. 11. Ε π ι λ έ ξ ι μ ο ι Κ Α Δ Γ ι α τ ο υ ς κ λ ά δ ο υ ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Μ ε τ α π ο ίη σ η ς κ α ι Υ π η ρ ε σ ι ώ ν, π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α ι σ χ ύ σ ο υ ν ο ι Κ Α Δ τ ο υ Α Κ ύ κ λ ο υ Ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν π ρ ο ς Μ Μ Ε ( 1 η Δ ρ ά σ η Ε Σ Π Α ) μ ε τ ις ε ξ ή ς τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ις : Θ ε μ α τ ικ ή ε ν ό τ η τ α Μ ε τ α π ο ί η σ η ς Κ Α Δ Π α ρ α γ ω γ ή ο ί ν ο υ α π ό σ τ α φ ύ λ ια. Ν α μ η ν υ π ά ρ χ ε ι π ε ρ ι ο ρ ισ τ ι κ ό ς ό ρ ο ς ω ς π ρ ο ς τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ α ς Κ Α Δ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ία γ α λ α κ τ ο κ ο μ ε ί ω ν κ α ι τ υ ρ ο κ ο μ ία. Ν α σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ε ί σ τ ο υ ς ε π ι λ έ ξ ιμ ο υ ς Κ Α Δ Θ ε μ α τ ικ ή ε ν ό τ η τ α Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Γ ι α τ ο υ ς π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο υ ς Κ Α Δ τ ο υ κ λ ά δ ο υ τ ω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν, ε π ι σ υ ν ά π τ ε τ α ι π ί ν α κ α ς. Ε ι δ ικ ά γ ια τ η δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α τ η ς κ α τ η γ ο ρ ία ς 5 0 (Π λ ω τ έ ς μ ε τ α φ ο ρ έ ς ) π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι α φ ε ν ό ς ν α ε ί ν α ι ε π ιλ έ ξ ιμ η, α φ ε τ έ ρ ο υ ν α δ ίν ε τ α ι η δ υ ν α τ ό τ η τ α έ ν τ α ξ η ς δ α π α ν ώ ν α π ό κ τ η σ η ς, μ ε τ α σ κ ε υ ή ς ή ε π ι σ κ ε υ ή ς σ κ ά φ ο υ ς, κ α θ ώ ς η Π ε ρ ιφ έ ρ ε ιά μ α ς έ χ ε ι α ν ά γ κ η τ α π λ ω τ ά μ έ σ α, ό σ ο η η π ε ι ρ ω τ ι κ ή χ ώ ρ α τ α ο δ ι κ ά μ έ σ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς κ α ι α π ο τ ε λ ε ί γ ε γ ο ν ό ς ά ν ι σ η ς μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η ς η ε π ί σ ε ι ρ ά ε τ ώ ν ε π ι λ ο γ ή ε ν ίσ χ υ σ η ς μ ό ν ο τ ω ν χ ε ρ σ α ί ω ν μ έ σ ω ν. 7

8 Ε π ιπ λ έ ο ν π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι ν α σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ύ ν σ τ ο υ ς ε π ιλ έ ξ ιμ ο υ ς Κ Α Δ ο ι : Ε π ι σ κ ε υ ή κ α ι σ υ ν τ ή ρ η σ η π λ ο ίω ν κ α ι σ κ α φ ώ ν ( σ τ ι ς υ π ο κ α τ η γ ο ρ ί ε ς τ ο υ ο π ο ίο υ ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι ο ι τ α ρ σ α ν ά δ ε ς τ ο υ Ν ο τ ί ο υ Α ιγ α ί ο υ ), γ ι α τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω λ ό γ ο υ ς κ α ι ε π ιπ λ έ ο ν λ ό γ ω τ ο υ ό τ ι α ) η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ε ί ν α ι υ ψ η λ ή ς έ ν τ α σ η ς π α γ ί ω ν σ τ ο ιχ ε ί ω ν κ α ι β ) μ ια ι σ τ ο ρ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ α γ ια τ ο Ν ό τ ι ο Α ι γ α ίο β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε κ ρ ί σ ιμ ο σ η μ ε ίο κ α ι χ ρ ή ζ ε ι ε ν ίσ χ υ σ η ς μ ε σ κ ο π ό τ ο ν ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό τ η ς Ν ο σ ο κ ο μ ε ι α κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Ε ίν α ι γ ν ω σ τ ά τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α ν τ ιμ ε τ ω π ί ζ ο υ ν τ α ν η σ ιά τ η ς Π ε ρ ιφ έ ρ ε ι α ς μ ε τ ις π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς υ π η ρ ε σ ίε ς υ γ ε ία ς π ο υ σ ε π ο λ λ έ ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις ε ί ν α ι α π ό ε λ λ ιπ ε ί ς έ ω ς α ν ύ π α ρ κ τ ε ς. Θ ε ω ρ ο ύ μ ε ό τ ι ι δ ι ω τ ι κ έ ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ίε ς π ο υ έ χ ο υ ν σ χ έ σ η μ ε τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς υ γ ε ία ς κ α ι υ π ά γ ο ν τ α ι σ τ ο ν κ ω δ ικ ό τ ω ν ε ν δ ο ν ο σ ο κ ο μ ε ια κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι μ ό ν ο (δ η λ. μ η σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν ια τ ρ ε ίω ν, ο δ ο ν τ ια τ ρ ε ί ω ν κ α ι ά λ λ ω ν γ ε ν ι κ ώ ν ό π ω ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ η σ χ ε τ ι κ ή ο ν ο μ α τ ο λ ο γ ί α - ι α τ ρ ικ ώ ν ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν ) π ρ έ π ε ι ν α σ υ μ π ε ρ ι λ η φ θ ο ύ ν σ τ ι ς ε ν ι σ χ υ ό μ ε ν ε ς δ ρ ά σ ε ι ς. Ε ί μ α σ τ ε σ τ η δ ιά θ ε σ ή σ α ς γ ια ο π ο ια δ ή π ο τ ε δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ η κ α ι σ υ ν ε ρ γ α σ ία. Μ ε ε κ τ ίμ η σ η, O Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ 8

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ Κ Α Ι Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η Σ Ρ Ο Κ Ο Υ Α Ν Α Π Λ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr 1 Πώς δημιουργούμε πρόγραμμα Η/Υ; 1. Ανάλυση του προβλήματος 2. Επινόηση & Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια Ε λεκ το ρ Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος 2 0 0 6 Περιεχόμενα Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Ηλεκτρονικά νέα και αγορά Ηλεκτρονικά διαβατήρια Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Κ. Σ Α Μ Σ Α Ρ Η Σ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν Μ ι α πρώτη αποτίμηση τον φαινομένου της ρωμαϊκής imitatio Alexandri* Ο ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς π ο

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Κανόνες Ομαλής Λειτουργίας Ερχόμαστε στην ώρα μας Δεν καπνίζουμε και τρώμε εντός της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - UNIX Τρόπος Απεικόνισης Μπλόκ της Κύριας Μνήµης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήµης (placement policy) Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX Κρυφή Μνήµη Οργάνωση κρυφής µνήµης ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οικονομικοί κύκλοι

Κεφάλαιο 8. Οικονομικοί κύκλοι Κεφάλαιο 8 Οικονομικοί κύκλοι Περίγραμμα κεφαλαίου Τι είναι ο οικονομικός κύκλος; Οι οικονομικοί κύκλοι στις ΗΠΑ: Ιστορική καταγραφή Γνωρίσματα των οικονομικών κύκλων Ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Π ρ ο β λ η μ α τ ισ μ ο ί κ α ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις γ ι α τ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ η ς ν ε ο

Διαβάστε περισσότερα

πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S * av I Ο. IS SN 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. H.

πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S * av I Ο. IS SN 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. H. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ Γΐ^Ρ ΕΤΟΣ 2 0 ο - ΤΟ lf.0. ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ T IO S 1 9 9 7 * av I Ο. IS SN 1 ΝΑΟΥΣΑΣ 10 6-2 1 1 8 H. 1 I Τ Τ Λ πιαο ΥΣΤΟ Η ΜΙΑΟΎΣΤΑ I η.» IVAAOtO-r 'K jílh t'k U. V. ilm K H O l uuvnri.»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - 2 3 - Γ. I. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΤΑΚΤΓΚΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑθΗΝΑΙ 1967 ' 3 1 - ΙΠ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ ΛΗΚΤΙΚΩΝ ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ 'ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ 'ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ' Μ Η Ν Α Σ ΑΛ. Α Λ Ε Ξ ΙΑ Δ Η Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ 'ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ' Ο Ν. Γ. Πολίτης, όπως είναι γνωστό, εισήγαγε για πρώτη φορά το 1884 τη λέξη 'λαογραφία1, για να δώσει ένα όνομα1 στην επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΙ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α & Φ Ο Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣΚΑΙΒΗΜΑΤΑΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΑΣΕΙΣΚΑΙΒΗΜΑΤΑΚΥΚΛΟΥ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΣΕΙΣΚΑΙΒΗΜΑΤΑΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Η πορεία ανάπτυξης κάθε συστήµατος χωρίζεται σε φάσεις ή στάδια. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στάδια αυτά, τα οποία αποτελούν την παραδοσιακή µεθοδολογία του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

. Σύνολα και Αριθμοί

. Σύνολα και Αριθμοί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΤΣΑΜΑΤΟΥ Ε πίκ. Κ αθηγητή του Τ μήματος Μ α θηματικώ ν του Π ανεπιστημίου Ιω α ννίνω ν. Σύνολα και Αριθμοί Γ ια τ ο υ ς Φ ο ι τ η τ έ ς τ ο υ Π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ύ Τ μ ή μ α τ ο ς Δ η μ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β Ι Ο Χ Η Μ Ε Ι Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1999 ^ΝΕΠΙΙΤΗΜΙΟΥI ΓΙΑΝΝΙΝΑΝ 026000290558

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Λ Ε Ν Η ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ

Η Ε Λ Ε Ν Η ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ ΣΩΤΗΡΟΥΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Αναπλ. Καθηγήτρια, Παν. Ιωαννίνων sotconst@cc.uoi.gr Η Ε Λ Ε Ν Η ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ΤΗΣ Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Στη μνήμη τον α δ ελφ ο ύ μ ο υ Δημήτρη Πνίγεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ NET ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ NET ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Έργο: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ NET ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ταρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ τ. ΟΠΑΔ - τ. ΤΥΔΚΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ τ. ΟΠΑΔ - τ. ΤΥΔΚΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ τ. ΟΠΑΔ - τ. ΤΥΔΚΥ Η παραλαβή των δικαιολογητικών για την πληρωμή των Εξόδων Κηδείας, θα γίνεται από το φάκελο Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡΙΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 10000 9000 8000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (παράγραφοι 3.1 έως και 3.5) Α. Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (παράγραφοι 3.1 έως και 3.5) Α. Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (παράγραφοι.1 έως και.5) Α. Να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες: 1 1. 1. 1 1 1. 4. 1 1 1 5. 1 1 1 1 1 6. 1 7 Β. Να υπολογίσετε την τιμή των παρακάτω παραστάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά   (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Σαν όνομα χρήστη και κωδικό πληκτρολογείταιτα αντίστοιχα του ΤΑΧΙ5 ΝΕΤ. 14/50/201613:24:02 14/10/ :54 14/10/201612:10.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Σαν όνομα χρήστη και κωδικό πληκτρολογείταιτα αντίστοιχα του ΤΑΧΙ5 ΝΕΤ. 14/50/201613:24:02 14/10/ :54 14/10/201612:10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Από την σελίδα νννννν.ροΐιίθη.&γ επιλέγεται το πλήκτρο «είσοδος στο σύστημα υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης». Σαν όνομα χρήστη και κωδικό πληκτρολογείταιτα

Διαβάστε περισσότερα

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α710-06-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 4,5 και 7 του άρθρου 5, των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΟΥΝ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΟΥΝ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΟΥΝ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο Μακρής

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δημόσιες δαπάνες και η χρηματοδότησή τους Περίγραμμα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισμός: Δεδομένα και αριθμοί Δημόσιες δαπάνες, φόροι και μακροοικονομία Δημόσια ελλείμματα και χρέος Ελλείμματα

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ i > ΐ ή. ' c i n: v.t Αφιερώνεται στην μνήμη του πολυαγαπημένου μου θείου Δημοσθένη Φίλιου..-;>%. ^, 'ϊ. -Τ. ;. ;:' ' '... - a.,, ' ' '." ',ί. - \V-" ^. V

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ «Μ ΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΚΕΡΩΤΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ Μ ΥΘΙΣΤΟΡΗΜ Α «ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ» ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ*

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ «Μ ΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΚΕΡΩΤΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ Μ ΥΘΙΣΤΟΡΗΜ Α «ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ» ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ* ΕΥΗ Δ Η Μ. Σ Α Μ Π Α Ν ΙΚ Ο Υ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ «Μ ΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΚΕΡΩΤΟΣ» ΑΠΟ ΤΟ Μ ΥΘΙΣΤΟΡΗΜ Α «ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ» ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ* Σ τ ο ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ ό π

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ποινικού Μητρώου

Δελτίο Ποινικού Μητρώου Που ονπκεί,στηιν Ε ΙΣ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Δελτίο Ποινικού Μητρώου Επώνυμο2 Όνομα2 Προσεπώνυμο3 Πατέρα Επώνυμο4 Όνομα4 Μητέρας Επώνυμο5 Όνομα5 Συζύγου Επώνυμο6 Όνομθ6 Ημερομηνία Γέννησης? / / Χώρα Γέννησηςβ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση

Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση Η ΘΑΛΑΣΣΑ Υπεραλίευση 57 ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Τάξη Β (Τμήματα Β1-Β2) Μάρτιος-Ιούνιος 2013 Εκπαιδευτικοί: Τζανάτου Γιάννα-Σώζος Βασίλης Η θάλασσα-υπεραλίευση Στόχοι: Συνειδητοποίηση της σχέσης θάλασσαςανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1-2-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΗΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1-2-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΗΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1-2-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΠΑΝΗΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ένας πίνακας Α με στοιχεία από το σύνολο F (συνήθως θεωρούμε τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα