Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

2 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Ε. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Σ Τ. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Ζ. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Η. Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Σ ε λ ί δ α 2 α π ό 10

3 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ά ρ θ ρ ο 1 ο Ε π ω ν υ μ ί α - Έ δ ρ α - Δ ι ά ρ κ ε ι α Σ υ ν ί σ τ α τ α ι γ ι α α ό ρ ι σ τ ο χ ρ ό ν ο σ ω μ α τ ε ί ο μ η κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ό μ ε τ η ν ε π ω" νσ υύ μν ίδ α ε σ μ ο ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν Ε λ λ ά δ α ς " μ ε τ ο δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό γ ν ώ ρ ι σ μ α " Σ Ε Π Ε " κ α ι μ ε έ δ ρ α τ η ν Α θ ή ν α. Γ ι α τ η ν π ρ α γ μ ά τ ω σ η τ ω ν σ κ ο π ώ ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν α α π ο φ α σίίδζρευι σ η τ ηκν α ι ε γ κ α τ ά σ τ α σ η Π α ρ α ρ τ η μ ά τ ω ν, Γ ρ α φ ε ί ω ν κ α ι Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ σ ε ά λ λ ε ς, ε κ τ ό ς τ η ς έ δ ρ α ς τ ο υ, π ό λ ε ι ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ή σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό. Ά ρ θ ρ ο 2 ο Σ κ ο π ο ί τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ - Μ έ σ α Ε π ί τ ε υ ξ η ς α υ τ ώ ν Ι. Γ ε ν ι κ ο ί σ κ ο π ο ί τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ε ί ν α ι η δ ι α φ ύ λ α ξ η κ α ι π ρ ο α γ ω γ ή τ ω ν κ ο ι ν ώ ν σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν τ ω ν μ ε λ ώ ν α ι υ τ ο ύ κ γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α τ ο υ κ λ ά δ ο υ Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς δ ε ν α π ο τ ε λ ε ί Ε ρ γ ο δ ο τ ι κ ό Σ ω μ α τ ε ί ο κ α ι δ ε ν έ χ ε ι ε ξ ο υ σ ί α κ α ι α ρη μτ οα δ ιγό ιτ α κ α τ ά ρ τ ι σ η κ α ι υ π ο γ ρ α Σφ υή λ λ ο γ ι κ ώ ν Σ υ μ β ά σ ε ω ν Ε ρ γ α σ ί α ς. Ι Ι. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ ο ι σ κ ο π ο ί τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι π α ρ α κ ά τ ω ε ί ν α ι : α. Ν α π ρ ο ά γ ε ι, ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι, α ν α π τ ύ σ σ ε ι, σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι κ α ι π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ω ν ε π- ι χμ ε ιλ ρώ ήν σ ετ ωο ν υ α λ λ ά κ α ι τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α π ο υ έ χ ο υ ν ω ς α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ά ς τ ο υ ς τ π α ρ α γ ω γ ή, α ν ά π τ υ ξ η, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι δ ι α κ ί ν η σ η π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν υ λ ι κ ο ύ κ α ι λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ γ ε ν ι κ ά ή τ η ν π α ρ οι χώ ή ν υ π η ρ ε σ π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, τ ι ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς Ψ ηκ φαι α κτ ή η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α. β. Ν α π ρ ο ά γ ε ι τ η ν έ ρ ε υ ν α γ ι α τ η ν π ρ ό ο δ ο κ α ι τ η ν α ν ά π τ υ ξ η σ ε ό λ ο υ ς τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς ε π ι σ τ ή μ η ς τρ ηι ς κ ήπς λ η ρ ο φ ο κ α θ ώ ς κ α ι ν α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ η δ ι ά δ ο σ η τ η ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι τ η ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, τ ω ν ι ώεν π ι κ ο ι ν ω ν κ α ι τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο γλ ί α ς. γ. Ν α α π ο τ ε λ ε ί χ ώ ρ ο α ν τ α λ λ α γ ή ς α π ό ψ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν α α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό ό ρ γ α ν ο τ ω ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, γ ι α τ η ν κ α λ ύ τ ε ρ η π ρ ο β ο λ ή τ ω ν θ έ σ ε ω ν κ α ι α π ό ψ ε ω ν τ ο υ ς σ τ α ζ η τ ή μ α τ α δ ιε αν φ έ ρ ο ν τ ο ς τ ο υ ς. δ. Ν α π ρ ο ά γ ε ι, ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι, ε ν ι σ χ ύ ε ι κ α ι π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ η σ ύ σ τ α σ η κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν π οτ υ α ι α σ χ ο λ ο ύ ν μ ε τ η ν ε π ι σ τ ή μ η κ α ι τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι τ ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Π α ν ε π ι σμτ ιη α κ ώ ν κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ. ε. Ν α σ υ μ β ά λ λ ε ι σ τ η ν π ο ι ο τ ι κ ή α ν α β ά θ μ ι σ η τ ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν κ α ι / ή τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ι τυ ο. υ κ λ ά δ ο σ τ. Ν α π ρ ο α σ π ί ζ ε ι κ α ι κ α τ ο χ υ ρ ώ ν ε ι τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς κ α ι β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς ις δ ιε οπ κί τ ητσωίν α π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ. ζ. Ν α π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς τ ω ν μ ε λ ώ ν κ α ι τ ο υ κ λ ά δ ο υ κ α ι τ ο κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ό κ ο ι ν ό τ ω ν π ρ ο ϊ ό ν τω ων ν ή κ α ι τ υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ α π ό π λ ε υ ρ ά ς π ο ι ό τ η τ α ς κ α ι α ξ ι ο π ι σ τ ί α ς τ ω ν π α ρ ε χ ο μ έ ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α ι π α ρ α γ ο μ έ ν ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν, ε κ δ ί δ ο ν τ α ς κ α ι σ χ ε τ ι κ ά π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά, α ν κ ρ ί ν ε τ α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ό π ω ς θ α κ α θ ο ρ ι σ θ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α τ ω ν Κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν ( ά ρ θ ρ ο 1 5 τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς ). η. Ν α ι δ ρ ύ ε ι κ α ι ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί σ ε μ ι ν ά ρ ι α π ρ ο ς ε π ι μ ό ρ φ ω σ η σ τ ε λ ε χ ώ ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ι τ ο υ κ λ ά δ ο υ. θ. Ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ει σ ε δ ι ε θ ν ε ί ς ε ν ώ σ ε ι ς ή Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς π ο υ ε π ι δ ι ώ κ ο υ ν π α ρ ε μ φ ε ρ ε ί ς σ κ ο π ο ύ ς κ α θ ώ ς κ α ι ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ ε ε θ ν ι κ έ ς ή δ ι ε θ ν ε ί ς ε π ι τ ρ ο π έ ς, σ υ μ β ο ύ λ ι α, σ υ ν δ ι α σ κ έ ψ ε ι ς, ε κ θ έ σ ε ι ς κ α ι ε κ δ η λπ ώο συ ε ι ς γ ε ν ι έ χ ο υ ν σ χ έ σ η μ ε τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς π ο υ ε π ι δ ι ώ κ ε ι ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς. ι. Ν α ε κ δ ί δ ει π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά υ π έ ρ τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ μ ε δ ι ά ρ κ ε ι α, π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο κ α ι λ ο ι π έ ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς π ο υ κ α θ ο ρ ί σ ε ι μ ε α π ό φ α σ ή τ ο υ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο κ α ι π ο υ θ α ε γ κ ρ ι θ ε ί α υ τ ή α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ντέη λ ε υ σ η μ ε δ ι α δ ι κ α σ ί α τ ω ν Κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν ( ά ρ θ ρ ο 1 5 τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς ). ι α. Ν α ο ρ γ α ν ώ ν ε ι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ, π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν κ α ι τ ω ν ε κ θ έ σ ε ω ν. ι β. Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α δ ε, μ π ο ρ ε ί ν α π ρ ο β α ί ν ε ι σ ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε ε κ δ ή λ ω σ η κ α ι ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ μ π ο ρ ε ί ν α σ υ ν τ ε λ έ σ ε ι σ σ ύ σ φ ι ξ η τ ω ν σ χ έ σ ε ω ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ α ι τ ο υ κ λ ά δ ο υ τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Εν πω ιν κι οώ ιν κ α ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι σ τ η ν π ρ ο α γ ω γ ή τ ω ν κ α τ α σ τ α τ ι κ ώ ν σ κ ο π ώ ν τ ο υ. Ι Ι Ι. Τ ο υ ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς σ τ ι ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ο υ, ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς θ α ε π ι δ ι ώ κ ε ι μ ε κ ά θ ο ε κν αό ι μ ι μ π ρ ό σ φ ο ρ ο μ έ σ ο. Σ τ α μ έ σ α α υ τ ά π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι α κ ό μ α κ α ι η ά σ κ ηασγη ω γ ή ς ή π α ρ έ μ β α σ η ς ε ν ώ π ι ο ν τ ω ν Δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν υ π έ ρ μ έ λ ο υ ς τ ο υ ή τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ π ρ ο ς α ν α γ ν ώ ρ ι σ η δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ή ι κ α ν ο π ο ί η σ η α ξ ι ώ σ ε ώ ν ό τπ ο υ ς, α υ τ ό ε ί ν α ι δ ι κ ο ν ο μ ι κ ά ε π ι τ ρ ε π τ ό κ α ι ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α ι τ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ο υ κ λ ά δ ο υ. Ι. Ι Ι. Ά ρ θ ρ ο 3 ο Σ φ ρ α γ ί δ α - Έ μ β λ η μ α Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς έ χ ε ι δ ι κ ή τ ο υ σ φ ρ α γ ί δ α σ τ η ν ο π ο ί α θ α α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι σ τ η μ έ σ η " έ τ ο ς ι δ ρ ύ σ ε ω ς " κ α ι κ υ κ λ ι κ ά ε π ω ν υ μ ί α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς έ χ ε ι δ ι κ ό τ ο υ έ μ β λ η μ α, τ ο ο π ο ί ο θ α κ α θ ι ε ρ ω θ ε ί μ ε α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υτλ ο ί οου π οκ ία ο ι θ α σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι α π ό τ η νε π ω ν υ μ ί α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. Σ ε λ ί δ α 3 α π ό 10

4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Ά ρ θ ρ ο 4 ο Ι. Τ α μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι σ ε Τ: α κα τ) ι κ ά, β ) Έ κ τ α κ τ α κ α ι γ ) Ε π ί τ ι μ. α Ι Ι. α. Τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ε ί ν α ι τ α ι δ ρ υ τ ι κ ά μ έ λ η τ ο υ κ α θ ώ ς κ α ι ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ο υ έ χ ο υ ν ω ς κ α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ν π α ρ α γ ω γ ή, α ν ά π τ υ ξ η, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι δ ι α κ ί ν η σ η π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν υ λ ι κ ο ύ κ α ι λ ο γ ι σ μ ι κ ο ηύ ν γ ε ν ι κ ά ή π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, τ ι ς Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς κ α ι τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ν ε ξ ά ρ τ η τ α α ν α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κ α ι μ ε ά λ λ α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α τε ωκ ν τ ό ςπ α ρ α π ά ν ω υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν κ ύ κ λ ο ε ρ γ α σ ι ώ ν τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε 0 υ ρ ώ ε τ η σ ί ω ς, σ ε α υ τ ή τ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ό π ο υ μ έ λ ο ς δ ε ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ο ό ρ ι ο α κ α θ α ρ ί σ τ ω ν ε σ ό δ ω ν τ ω ν 5 0. ε0υ0ρ0 ώ ε τ η σ ί ω ς ε π ί δ ύ ο σ υ ν ε χ ή έ τ η, δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι α υοτμ ά τ ω ς. Δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ε τ α ι ό τ ι ό π ο υ σ τ ο π α ρ ό ν Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό α ν α φ έ ρ ε τ α ι ο ό ρ ο ς " ε π ι χ ε ί ρ η σ η ", ω τ έ τ ο ι α ν ο ε ί τ α ι ε ί τ ε φ υ σ ι κ ό ε ί τ ε ν ο μ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο. β. Γ ι α ν α γ ί ν ε ι μ ι α ε π ι χ ε ί ρ η σ η π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι τ α π ρ ο σ ό ν τ α τ ο υ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ ά ρ θ ρ ο υ τ α κ τ ι κ ό Μ έ λ ο ς τ ο Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, π ρ έ π ε ι ν α υ π ο β ά λ ε ι α ρ χ ι κ ά α ί τ η σ η π ρ ο ς τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο α υ τ ο ύ, μ α ζ ί μ ε α ν τ ί γ ρ α φ ο κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ κ α ι τ ω ν τ υ χ ό ν τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ω ν τ ο υ δ η λ ώ ν ο ν τ α ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ε γ γ ρ ά φ ω ς τ η ν π λ ή ρ η ε π ω ν υ μ ί α τ η ς, τ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η τ ω ν γ ρ α φ ε ί ω ν τ η ς, α ρ ι θ μ ο ύ ς τ η λ ε φ ώ ν ο υ, τ ο ν ό μ ι μ ο ε κ π ρ ό σ ω π ό τ το η ς α, ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ η ς κ α θ ώ ς κ α ι ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε π ρ ό σ φ ο ρ ο σ τ ο ι χ ε ί ο κ α θ ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο α π ό τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο, π ο υ ν α α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι τ η ν ε ν ε ρ γ ό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ η ς σ τ ο κ λ ά δ ο κ α ι ό τ ι α π ο δ έ χ ε τ α ι α ν ετ πι ις φ ύ λ α κ τ α δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς, τ οι ίς ε ς ο π γ ν ω ρ ί ζ ε ι. γ. Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ α π ο φ α σ ί ζ ε ι τ η ν ε ι σ δ ο χ ή ή μ η τ ο υ υ π ο ψ η φ ί ο υ ω ς τ α κ τ ι κ ο ύ μ έ λ ο υ ς μ έ σ α σ ε δ ύ ο μ ή ν ε ς α π ό τ η ν υ π ο β ο λ ή τ η ς α ί τ η σ η ς μ ε τ η σ υ ν ή θ η α π α ρ τ ί α κ α ι τ η ν α π ό λ υ τ η π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ι δ έ χ ε τ α ι ή α π ο ρ ρε ίι π τ α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν α τ η ν α ί τ η σ η, ε ν η μ ε ρ ώ ν ο ν τ α ς ε γ γ ρ ά φ ω ς τ ο ν υ π ο ψ ή φ ι ο. Α ί τ η σ η ε γ γ ρ α φ ή ς ν έ ω ν μ ε λ ώ ν σ τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο π ο υ γ ί ν ε τ α ι δ ε κ τ ή α π ό τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύχλειι ο π α ρ έ δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ σ τ η ν ε π ό μ ε ν η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η γ ι α τ η ν ε κ λ ο γ ή Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι τ ων ν λ ο ι π ώ ο ρ γ ά ν ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, μ ό ν ο α ν α υ τ ή έ χ ε ι κ α τ α τ ε θ ε ί τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ύ ο μ ή ν ε ς π ρ ι ν α π ό τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή τ Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς κ α ι σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι α π ό ό λ α τ α δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς π α ρ α γ ρ ά φ ο υ. δ. Τ ο υ π ο ψ ή φ ι ο Μ έ λ ο ς τ ο υ ο π ο ί ο υ η α ί τ η σ η δ ε ν έ γ ι ν ε δ ε κ τ ή, μνπ α ο ρ υε πί ο β ά λ ε ι ν έ α α ί τ η σ η σ τ η ν π ρ ώ τ η μ ε τ ά τ η ν α π ό ρ ρ ι ψ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ π ο υ θ α σ υ γ κ λ η θ ε ί. Ι Ι Ι. α. Έ κ τ α κ τ α μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ί ν α ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ή φ ο ρ ε ί ς π ο υ δ ε ν α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κ α τ ά ο κ ύ ρ ι ο λ ό μ ε τ ι ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τχω εν ι ρε ήπ σι ε ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν μ ε λ ώ ν. β. Τ α μ έ λ η α υ τ ά ό τ α ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ ν τ α π ρ ο σ ό ν τ α τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν μ ε λ ώ ν μ π ο ρ ο ύ ν ν α γ ί ν ο υ ν τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η μ ε τ ά α π ό α ί τ η σ ή τ ο υ ς κ α ι α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ς κ α ι τ ι ς α ν ά λ ο γ ε ς ε ι σ φ ο ρ έ ς τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν μ ε λ ώ ν. γ. Τ α έ κ τ α κ τ α μ έ λ η μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ α σ τ ο ύ ν κ α ι ν α ε κ π ρ ο σ ω π η θ ο ύ ν σ ε κ ά θ ε Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ε κ φ έ ρ ο ν τ α ς τ η ν ά π ο ψ ή τ ο υ ς, χ ω ρ ί ς δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ. δ. Η ε ι σ φ ο ρ ά ε γ γ ρ α φ ή ς τ ω ν ε κ τ ά κ τ ω ν μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι Ε υ ρ ώ κ α ι η ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή Ε υ ρ ώ. Τ α π ο σ ά τ η ς ε ι σ φο ρ ά ς ε γ γ ρ α φ ή ς κ α ι τ η ς ε τ ή σ ι α ς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς μ π ο ρ ο ύ ν κ ά θ ε φ ο ρ ά ν α α υ ξ ο μ ε ι ω θ ο ύ ν μ ε α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, μ ε τ η σ υ ν ή θ η α π α ρ τ ί α κ α ι π λ ε ι ο ψ η φ ί α. ε. Η δ ι α δ ι κ α σ ί α ε γ γ ρ α φ ή ς τ ω ν ε κ τ ά κ τ ω ν μ ε λ ώ ν ε ί ν α ι ί δ ι α μ ε α υ τ ή ν π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α ι κ εα γι γ ργ αι φα ή ττη ων ν τ α κ τ ι κ ώ ν. IV. Ε π ί τ ι μ α μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α α ν α κ η ρ υ χ θ ο ύ ν μ ε α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ π ο υ ε π ι κ υ ρ ώ ν ε τ α ι μ ε α π ό φ α σ η τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς, π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ε ς, ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί, ε τ α ι ρ ε ί ε ς, κεαιι ς εοπι ι χοεπιορίήεσς π ρ ο σ έ φ ε ρ α ν α ξ ι ό λ ο γ ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς σ τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο, σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε π ί τ ε υ ξ η ς τ ω ν σ κ ο π ώ ν α υ τ ο ύ. Τ α ε π ί τ ι μ α μ έ λ η δ ε β α ρ ύ ν ο ν τ α ι μ ε ε ι σ φ ο ρ έ ς. V. Μ η τ ρ ώ ο Μ ε λ ώ ν : Σ τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο τ η ρ ε ί τ α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ε ι δ ι κ ό β ι β λ ί ο π ο υ π ε ρ ι έ χ ε ι μ η τ ρ ώ ο τ ω ν μ ε λ ώ ν τφ οω υ ν α ( σ ύ μ μ ε τ ι ς π α ρ α π ά ν ω κ α τ η γ ο ρ ί εχ ςω ρ ι σ τ ά ) κ α ι π ο υ ε μ φ α ν ί ζ ε ι μ ε α ύ ξ ο ν τ α α ρ ι θ μ ό τ η ν ε π ω ν υ μ ί α κ α θ ε ν ό ς, τ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η, τ α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ω ν ε ρ γ α σ ι ώ ν, τ ο έ τ ο ς σ ύ σ τ α σ η ς, κ α ι τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α ε γ γ ρ α φ ή ς, κ α θ ώ ς κ α ι ό π ο ι ο ίάο λ λκο α θσοτροί ιζχεει τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. Ι. Ά ρ θ ρ ο 5 ο Δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ α ι Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Τ α κ τ ι κ ώ ν Μ ε λ ώ ν Κ ά θ ε τ α κ τ ι κ ό μ έ λ ο ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α ν α π α ρ ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι, ο μ ι λ ε ί κ α ι ψ η φ ί ζ ε ι σ τει λς ε ύγ σε εν ι ς κ έας υ τσ ου ύ ν κ α ι ν α μ ε τ έ χ ε ι γ ε ν ι κ ά σ ε κ ά θ ε δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ μ ε ν ο α π ό έ ν α κ α ι μ ό ν ο έσ νυ ο γ κάετκ ορ μι ο μ ( π ο υ θ α λ έ γ ε τ α ι σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α " Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο ς Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς " ), τ ο ό ν ο μ α τ ο υ ο π ο ί ο υ γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι σ η τ η Δ ι ο ί κ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ μ ε τ η ν υ π ο β ο λ ή τ η ς α ί τ η σ η ς ε γ γ ρ α φ ή ς. Ο Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο ς Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς κ ά θ ε μ έ λ ο υ ς έ πθ εα ι π ρ υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ν α έ χ ε ι μ ί α τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α π ό τ ι ς κ άπτ αω ρ αι δ ι ό τ η τ ε ς σ τ η ν ε π ι χ ε ί - ρ ημσ έη λ ο ς : Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ Σ ή Ο Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ Σ ή Ο Δ ι ε υ θ ύ ν ω ν Σ ύ μ β ο υ λ ο ς ή Ο Γ ε ν ι κ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ή Μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ & μ έ τ ο χ ο ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γ ι α Α. Ε., ή Ο Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γ ι α Ε. Π. Ε., Ο. Ε., Ε. Ε., κ λ π. ή Ο Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α ς σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α τ ο μ ι κ ή ς ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς. Σ ε λ ί δ α 4 α π ό 10

5 Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α π ώ λ ε ι α ς τ η ς π α ρ α π ά ν ω ι δ ι ό τ η τ α ς σ τ η ν ε π ι χ ε ί ρ η σ η μ έ λ ο ς, η ε π ι χ ε ί ρ η σ η ο φ ε ί λ ε ι σν τα ή σα εν ι τ ι κ α τ α ά μ ε σ α τ ο ν Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ό τ η ς, ε ι δ ο π ο ι ώ ν τ α ς ε γ γ ρ ά φ ω ς τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ ο Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο ς Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς κ α τ έ χ ε ι ο π ο ι α δ ή π ο τ ε θ έ σ η σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ή σ τ α λ ο ι π ά οό υ ρ γ α ν α τ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, ο φ ε ί λ ε ι ν α π α ρ α ι τ η θ ε ί ά μ ε σ α. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ κ ά π ο ι ο μ έ λ ο ς δ ε ν έ χ ε ι ο ρ ί σ ε ι Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο, ω ς ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ νρ οό ς σ ω απ νο τς ι π θ ε ω ρ ε ί τ α ι ο ν ό μ ι μ ο ς ε κ π ρ ό σ ω π ο ς τ ο υ μ έ λ ο υ ς. Ι Ι. Η Δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ έ χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α, ε φ ' ό σ ο ν π ρ ο β ά λ ε ι α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν ε ς α ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς ω ς ρ ό πσ ρω οπ ς ο τ ο π τ ο υ π ρ ο τ ε ι ν ο μ έ ν ο υ ε κ π ρ ό σ ω π ο υ ν α ε ι σ η γ ε ί τ α ι τ η ν α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ή τ ο υ. Ε ξ υ π α κ ο ύ ε τ α ι ό τ ι η μ η α π ο δσ οώ χπ ή ο ευ κ, π ρ π ο υ δ ε ν κ α τ έ χ ε ι μ ί α α π ό τ ι ς π α ρ α π ά ν ω α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ε ς θ έ σ ε ι ς, α π ο τ ε λ ε ί υ π ο χ ρ έ ω σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ί ο Συ υ. μ β ο υ λ Ι Ι Ι. Ο δ ι ο ρ ι σ μ ό ς τ ο υ Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο υ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ κ ά θ ε μ έ λ ο υ ς ι σ χ ύ ε ι μ έ χ ρ ι τ η σ τ ι γ μ ή π ο υ θ α π ε ρ η ι έ λ θ ε ι σ τ Δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ έ γ γ ρ α φ η α ν ά κ λ η σ ή ο τυ ή δ ι ο ρ ι σ μ ό ς ά λ λ ο υ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ. IV. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η κ ω λ ύ μ α τ ο ς ή α π ο υ σ ί α ς τ ο υ ο Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο ς Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς κ ά θ ε μ έ λ ο υ ς, μ π ο ρ ε ί ν α α νω αθ πε λί η ρ α π ό ά λ λ ο ν π ο υ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά μ ε ε ι δ ι κ ή α π ό φ α σ η τ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς τ ο υ μ έ λ ο υ ς κ α ι γ ι α τ η ν χ ρο ορ νι ισ κμ ή έ ν η δ ι ά ρ κ ε ι α. Α π ό φ α σ η τ η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς ε ί ν α ι : α. η ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η τ ο υ Ν ο μ ί μ ο υ Ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ή α π ό φ α σ η τ ο υ Δ Σ ή τ η ς Γ Σ γ ι α τ ι ς Α Ε, β. η ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η τ ο υ Ν ο μ ί μ ο υ Ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ή α π ό φ α σ η τ η ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς τ ω ν Ε τ α ί ρ ω ν γ ι α τ ι ς Ε Π Ε, κ α ι γ. η ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η τ ο υ ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α τγι ις α π ρ ο σ ω π ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς. Φ υ σ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο π ο υ έ χ ε ι τ η ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο υ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ά λ λ ο υ μ έ λ ο υ ς, δ ύ ν α τ α ι ν α ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η θ ε ί ν α ε κ π ρ ο σ ω π ή σ ε ι μ ό ν ο μ έ χ ρ ι μ ι α α κ ό μ η ε π ι χ ε ί- ρ ημ σέ η λ ο ς. Φ υ σ ι κ ό π ρ ό σ ω π ο π ο υ δ ε ν έ χ ε ι τ η ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο υ Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τέηνμο υ Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ, δ ύ ν α τ α ι ν α ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η θ ε ί κ α ι ν α ε κ π ρ ο σ ω π ή σ ε ι μ ό ν ο μ έ χ ρ ι μ ι α ε π ι χ ε ί ρ η σ η - μ έ λ ο ς. Η α ν α π λ ή ρ ω σ η ι σ χ ύ ε ι γ ι α ό λ ε ς τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, π λ η ν τ ο υ δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς τ ο υ ε κ λ έ γ ε σ θ α ι. Ά ρ θ ρ ο 6 ο Ε ι σ φ ο ρ ά Ε γ γ ρ α φ ή ς - Ε τ ή σ ι α Σ υ ν δ ρ ο μ ή Μ ε λ ώ ν Ι. Κ ά θ ε ε π ι χ ε ί ρ η σ η π ο υ γ ί ν ε τ α ι τ α κ τ ι κ ό ή έ κ τ α κ τ ο Μ έ λ ο ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ π ρ έ π ε ι μ α ζ ί μ ε τ η ν α ί τ η σ η τ η ς ε γ νγ α ρ α φ ή ς κ α τ α β ά λ ε ι σ τ ο τ α μ ε ί ο τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ τ η ν ε ι σ φ ο ρ ά ε γ γ ρ α φ ή ς ό π ω ς α υ τ ή ο ρ ί ζ ε τ α ι ε κ ά σ τ ο τ ε α π ό τ ο ό Δ ι ο ι κ η τ ι Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ο υ Σ Ε Π Ε. Α ν η α ί τ η σ η δ ε ν γ ί ν ε ι ή δσ εύ κμ τφ ω ν α μ ε τ α π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α, τ ο π ο σ ό ε π ι σ τ ρ έ φ ε τ α ι ά τ ο κ α. Ι Ι. Α ν η α ί τ η σ η γ ί ν ε ι δ ε κ τ ή, η ε π ι χ ε ί ρ η σ η υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι σ ε 1 0 η μ έ ρ ε ς α π ό τ η γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ η ν α κ α τύανβ οάλ ο ε ι τ ητς ο σ ε τ ή σ ι α ς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς τ η ς, α ν η α ί τ η σ η έ χ ε ι υ π ο β λ η θ ε ί σ τ ο π ρ ώ τ ο ε ξ ά μ η ν ο, κ α ι τ ο τ5 ή0 σ% ι ατς η ς σ υεν δ ρ ο μ ή ς, α ν η α ί τ η σ η έ χ ε ι υ π ο β λ η θ ε ί σ τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ε ξ ά μ η ν ο. Ι Ι Ι. Μ έ σ α σ τ ο π ρ ώ τ ο τ ρ ί μ η ν ο τ ο υ ε π ό μ ε ν ο υ τ η ς ε γ γ ρ α φ ή ς έ τ ο υ ς κ α ι γ ι α κ ά θ ε ε π ό μ ε ν ο έ τ ο ς, κ ά θ ε τ α κ τπιρκέό π εμι έ λνοα ς κ α τ α β ά λ ε ι σ τ ο τ α μ ε ί ο τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ τ η ν ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή τ ο υ. IV. Τ α π ο σ ά τ η ς ε ι σ φ ο ρ ά ς ε γ γ ρ α φ ή ς κ α ι τ η ς ε τ ή σ ι α ς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς ο ρ ί ζ ο ν τ α ι κ ά θ ε φ ο ρ ά μ ε α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, μ ε α υ ξ η μ έ ν η π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ρ ι ώ ν π έ μ π τ ω ν ( 3 / 5 ) τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ ώτ ν ω ν τ ομ υ ε λ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ. Η α π ό φ α σ η α υ τ ή ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι ταη πν ό ε π ό μ ε ν η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, η ο π ο ί α ο ρ ί ζ ε ι κ α ι τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α έ ν α ρ ξ η ς ι σ χ ύ ο ς τ η ς. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο I Κ Η Σ Η Σ Ά ρ θ ρ ο 7 ο Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο Ι. Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς δ ι ο ι κ ε ί τ α ι α π ό τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο, π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό ε ν ν έ α ( 9 ) μ έ λ η. Ι Ι. Τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ε κ λ έ γ ο ν τ α ι α π ό τ η ν Ε τ ή σ ι α Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ υ Σ υμνε δ έ σ μ ο μ υ σ τ ι κ ή ψ η φ ο φ ο ρ ί α κ ά θ ε δ ύ ο χ ρ ό ν ι α. Ι Ι Ι. Η θ η τ ε ί α γ ι α ό λ α τ α μ έ λ η ε ί ν α ι δ ι ε τ ή ς. Τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ π ο υ α π έ ρ χ ο ν τ α ι ι ε η π ε ιθ δη ή τ ε ίλ ήα γ ε τ ο υ ς μ π ο ρ ο ύ ν π ά ν τ ο τ ε ν α ε π α ν ε κ λ ε γ ο ύ ν. IV. Μ ε τ ά τ η ν ε κ λ ο γ ή τ ο υ α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η, τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο σ ε ε ι δ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η, λ επίο τυ α ι σ υαγπκ ό α τ ο ν π λ ε ι ο ψ η φ ή σ α ν τ α κ α τ ά τ η ς ε κ λ ο γ έ ς Σ ύ μ β ο υ λ ο ε ν τ ό ς 1 5 η μ ε ρ ώ ν, μ ε μ υ σ τ ι κ ή ψ η φ ο φ ο ρ ί α ε κ λ έ γ ε ι το α υ, μ έτλοη ν τ Π ρ ό ε δ ρ ο, τ ο ν Α Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο, τ ο ν Β Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο, τ ο Γ ε ν ι κ ό Γ ρ α μ μ α τ έ α, τ ο ν Ε ι δέ ια κ ό κ α Γι ρ ατ μο μν α τ Τ α μ ί α. Ε ξ υ π α κ ο ύ ε τ α ι ό τ ι κ ά θ ε μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ μ π ο ρ ε ί ν α ε κ λ ε γ ε ί μ ό ν ο γ ι α π έα νρ α π αά πν ό ω τ α α ξ ι ώ μ α τ α. Η ε κ λ ο γ ή τ ω ν μ ε λ ώ ν γ ι α τ α π α ρ α π ά ν ω α ξ ι ώ μ α τ α γ ί ν ε τ α ι κ α τ ά σ ε ι ρ ά π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η π α ρ ά γ ρ α φ ο κ α ι γ ι α κ ά θ ε α ξ ί ω μ α χ ω ρ ι σ τ ά, α ρ χ ί ζ ο ν τ α ς α π ό τ ο α ξ ί ω μ α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ. Μ έ λ η π ο υ θ έ τ ο υ ν υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ α γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε α ξ ί ω μ α κ α ι δ ε ν ε κ λ έ γ ο ν τ α ι, μ π ο ρ ο ύ ν ν α θ έ σ ο υ ν υ π ο ψ η φ α ι ό τγ ηι τα ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε ά λ λ ο α ξ ί ω μ α χ ω ρ ί ς κ α ν έ ν α π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό. Ε ι δ ι κ ά γ ι α τ η θ έ σ η τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ, α υ τ ή κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι α π ό τ ο μ έ λ ο ς π ο υ π λ ε ι ο ψ η φ ε ί σ τ η ν π ρ ο τ ί μ εη λσ ώη ν τ ω ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι θ α λ ά β ε ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ η ν α π λ ή π λ ε ι ο ν ψ η φμ ίε α λ ώ ν τ ω τ ο υ κ α τ ά τ η μ ο ν α δ ι κ ή ψ η φ ο φ ο ρ ί α π ο υ θ α δ ι ε ξ α χ θ ε ί, δ η λ α δ ή 5 θ ε τ ι κ έ ς ψ ή φ ο υ ς. Σ ε α ν τ ί θ ε τ η π ε ρ ί π τ ω σ η τ, ο υ η θ έ σ η Π ρ ο έ δ ρ ο υ κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι α π ό τ ο μ έ λ ο ς π ο υ έ λ α β ε τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ψ ή φ ο υ ς α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υε σρ η ί. π τ Σω ε σ η π Σ ε λ ί δ α 5 α π ό 10

6 Σ ε λ ί δ α 6 α π ό 10 ι σ ο ψ η φ ί α ς, δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι κ λ ή ρ ω σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν μ ε λ ώ ν π ο υ κ α τ έ λ α β α ν τ η ν π ρ ώ τ η θ έ σ η σ ε ψ ή φ ο υ ς α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η. V. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η κ α τ ά τ η ν ο π ο ί α γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο δ ε ν ε κ λ ε γ ο ύ ν α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α ι α π ο φ α σ ί ζ ε ι ε γ κ α ί ρ ω ς κ α ι ν ο μ ί μ ω ς, ε φ ό σ ο ν τ α υ π ο λ ε ι π ό μ ε ν α μ έ λ η τ ο υ σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ η ν κ α τ ά ά ρ θ ρ. 7 π α ρ. V I τ ο υ κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ α π α ρ τ ί α. Α ν κ ά π ο ι ο Μ έ λ ο ς π α ρ α ι τ η θ ε ί, π ε θ ά ν ε ι ή α π α λ λ α γ ε ί α π ό τ α κ α θ ή κ ο ν τ ά τ ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς θ η τ ε ί α ς τ ο υ, α υ τ ό α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι ω ς Μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ ο χ ρ ό ν ο π ο υ α π ο μ έ ν ε ι α π ό τ ο ν π ρ ώ τ ο κ α τ ά σ ε ι ρ ά ε π ι λ α χ ό ν τ α κ α τ ά τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ε κ λ ο γ ή μ ε λ ώ ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ε λ λ ε ί ψ ε ω ς α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ώ ν, η ε π ό μ ε ν η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η ( Τ α κ τ ι κ ή ή Έ κ τ α κ τ η ) ε κ λ έ γ ε ι τ ο ν α ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ η τ ο υ μ έ λ ο υ ς π ο υ έ φ υ γ ε κ α ι μ ό ν ο γ ι α τ ο ν κ α ν ο ν ι κ ό χ ρ ό ν ο τ η ς θ η τ ε ί α ς ε κ ε ί ν ο υ. Α ν κ ά π ο ι ο Μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ α π ο υ σ ι ά ζ ε ι α π ό τ ρ ε ι ς σ υ ν ε χ ό μ ε ν ε ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, π α ρ α π έ μ π ε τ α ι μ ε ε υ θ ύ ν η τ ο υ Γ ε ν ι κ ο ύ Γ ρ α μ μ α τ έ α σ τ η ν Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, ε ν τ ό ς 5 ( π έ ν τ ε ) η μ ε ρ ώ ν α π ό τ η ν τ ρ ί τ η σ υ ν ε χ ό μ ε ν η α π ο υ σ ί α τ ο υ, μ ε τ ο ε ρ ώ τ η μ α τ η ς έ κ π τ ω σ η ς α π ό μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι τ η ς α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς α π ό τ ο ν π ρ ώ τ ο κ α τ ά σ ε ι ρ ά ε π ι λ α χ ό ν τ α κ α τ ά τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ε κ λ ο γ ή μ ε λ ώ ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ. Η Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή ο φ ε ί λ ε ι ε ν τ ό ς ( 7 ) ε π τ ά η μ ε ρ ώ ν ν α ε ξ ε τ ά σ ε ι τ ο θ έ μ α κ α ι ν α ε κ δ ώ σ ε ι τ ο α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν ο π ό ρ ι σ μ ά τ η ς γ ι α έ κ π τ ω σ η ή μ η τ ο υ μ έ λ ο υ ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ α π ό τ ο α ξ ί ω μ α τ ο υ. Τ ο π ό ρ ι σ μ α τ η ς Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς ε ί ν α ι δ ε σ μ ε υ τ ι κ ό γ ι α τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο κ α ι υ π ό κ ε ι τ α ι μ ό ν ο σ τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς ε π ό μ ε ν η ς τ α κ τ ι κ ή ς ή έ κ τ α κ τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς, η ο π ο ί α έ χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α α ν α τ ρ έ ψ ε ι τ η ν α π ό φ α σ η κ α ι ν α ά ρ ε ι τ ι ς ε π ι π τ ώ σ ε ι ς τ. Η Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, α φ ο ύ ε κ τ ι μ ή σ ε ι ό λ α τ α γ ε γ ο ν ό τ α κ α ι τ α σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ έ θ ε σ α ν σ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α, έ χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α α π ο φ α σ ί σ ε ι τ η ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ή α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ μ έ λ ο υ ς π ο υ π α ρ α π έ μ φ θ η κ ε γ ι α έ κ π τ ω σ η, ό τ α ν σ υ ν τ ρ έ χ ο υ ν ε ι δ ι κ ο ί λ ό γ ο ι, ό π ω ς π. χ. π ρ ο σ ω ρ ι ν ό π ρ ό β λ η μ α υ γ ε ί α ς, α π ο υ σ ί α ς κ. λ π. Μ ε τ ά τ η λ ή ξ η τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς, τ ο ε π α ν ε ρ χ ό μ ε ν ο μ έ λ ο ς κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι τ η θ έ σ η τ ο υ π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ύ α ν α π λ η ρ ω τ ή τ ο υ, χ ω ρ ί ς ν α ε π α ν έ ρ χ ε τ α ι σ τ ο α ξ ί ω μ α π ο υ κ α τ ε ί χ ε π ρ ι ν τ η ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ή α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ή τ ο υ. Α ν τ ο π ρ ο σ ω ρ ι ν ά α ν τ ι κ α θ ι σ τ ο ύ μ ε ν ο μ έ λ ο ς, μ ε τ ά τ η λ ή ξ η τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς, δ ε ν ε π α ν έ λ θ ε ι σ τ η θ έ σ η τ ο υ ( μ ε δ ή λ ω σ ή τ ο υ ή μ ε α π ο υ σ ί α τ ο υ α π ό τ η ν π ρ ώ τ η σ υ ν ε δρ ί α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ π ο υ κ λ ή θ η κ ε μ ε τ ά τ η λ ή ξ η τ η ς π ε ρ ι ό δ ο υ α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς ), ε κ π ί π τ ε ι ο ρ ι σ τ ι κ ά α π ό τ ο α ξ ί ω μ α τ ο υ. Α ν, σ τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς, δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί α ν ά γ κ η ο ρ ι σ τ ι κ ή ς α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α ι ά λ λ ο υ μ έ λ ο υ ς, α υ τ ή γ ί ν ε τ α ι α π ό τ ο ν π ρ ώ τ ο ε π ι λ α χ ό ν τ α, π ο υ ή δ η α ν α π λ η ρ ώ ν ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ά έ ν α μ έ λ ο ς, κ α ι ο ο π ο ί ο ς α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι α π ό τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ε π ι λ α χ ό ν τ α σ τ η ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ή α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η. Ε φ ό σ ο ν τ ο μ έ λ ο ς π ο υ π α ρ α ι τ ή θ η κ ε, π έ θ α ν ε, α π α λ λ ά χ θ η κ ε α π ό τ α κ α θ ή κ ο ν τ ά τ ο υ ή ε ξ έ π ε σ ε ο ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ α ξ ι ώ μ α τ ο ς τ ο υ κ α τ έ χ ε ι κ α ι α ξ ί ω μ α σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο π λ η ν τ ο υ α π λ ο ύ μ έ λ ο υ ς, τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο σ τ η ν ε π ό μ ε ν η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τ ο υ ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 7. Ι V. μ ό ν ο γ ι α τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η θ έ σ η. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η δ ε κ α τ ά τ η ν ο π ο ί α μ έ λ ο ς, π ο υ κ α τ έ χ ε ι ά λ λ η θ έ σ η σ τ ο Δ. Σ. ε κ λ ε γ ε ί γ ι α τ ο α ξ ί ω μ α τ ο υ μ έ λ ο υ ς π ο υ α π ώ λ ε σ ε κ α τ ά τ α π α ρ α π ά ν ω τ ο α ξ ί ω μ ά τ ο υ κ α ι π α ρ α ι τ η θ ε ί α π ό τ η θ έ σ η π ο υ κ α τ ε ί χ ε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς, τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο σ τ η ν ί δ ι α σ υ ν ε δ ρ ί α σ ή τ ο υ, ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 7. I V κ α ι γ ι α τ η θ έ σ η τ ο υ π α ρ α ι τ η θ έ ν τ ο ς μ έ λ ο υ ς. Ό λ ε ς ο ι π α ρ α π ά ν ω ε ν έ ρ γ ε ι ε ς υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι α π ό τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο μ ε ε υ θ ύ ν η τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ κ α ι κ α τ α χ ω ρ ο ύ ν τ α ι σ τ α π ρ α κ τ ι κ ά μ ε ε υ θ ύ ν η τ ο υ Γ ε ν ι κ ο ύ Γ ρ α μ μ α τ έ α. VI. Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ε υ ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε α π α ρ τ ί α κ α ι σ υ ν ε δ ρ ι ά ζ ε ι έ γ κ υ ρ α κ ά θ ε φ ο ρ ά π ο υ π α ρ ί σ τ α ν τ α ι α υ τ ο π ρ ο σ ώ π ω ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν π έ ν τ ε ( 5 ) μ έ λ η τ ο υ. Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο π α ί ρ ν ε ι α π ο φ ά σ ε ι ς μ ε τ η ν α π ό λ υ τ η π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν μ ε λ ώ ν π ο υ ε ί ν α ι π α ρ ό ν τ α. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ι σ ο ψ η φ ί α ς υ π ε ρ ι σ χ ύ ε ι η ψ ή φ ο ς τ ο υ μ έ λ ο υ ς π ο υ π ρ ο ε δ ρ ε ύ ε ι. Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι η ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ ησ η μ έ λ ο υ ς τ ο υ Δ. Σ. π ρ ο ς ά λ λ ο μ έ λ ο ς τ ο υ Δ. Σ., υ π ό τ η ν π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ό τ ι κ ά θ ε μ έ λ ο ς μ π ο ρ ε ί ν α ε κ π ρ ο σ ω π ε ί έ ν α μ ό ν ο μ έ λ ο ς κ α ι η α π α ρ τ ί α δ ε ν ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι α π ό ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ μ ε ν α μ έ λ η. VII. Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι τ α κ τ ι κ ά μ ι α φ ο ρ ά κ ά θ ε μ ή ν α ή έ κ τ α κ τ α ύ σ τ ε ρ α α π ό π ρ ό σ κ λ η σ η τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο υ. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς υ π ο χ ρ ε ώ ν ε τ α ι ν α σ υ γ κ α λ έ σ ε ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ε φ ' ό σ ο ν τ ο ζ η τ ή σ ο υ ν τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ έ σ σ ε ρ α ( 4 ) μ έ λ η τ ο υ. V I I Ι.Ο τ ό π ο ς κ α ι ο χ ρ ό ν ο ς τ ω ν ε κ ά σ τ ο τ ε σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, τ ό σ ο τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν ό σ ο κ α ι τ ω ν έ κ τ α κ τ ω ν, α ν α φ έ ρ ε τ α ι π ά ν τ ο τ ε σ τ ι ς σ χ ε τ ι κ έ ς π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς τ ο υ. Ο ι σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α γ ί ν ο ν τ α ι κ α ι μ ε τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η, κ α τ α ν α λ ο γ ί α τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ο υκ Ν / 2 0, ω ς ι σ χ ύ ε ι μ ε τ ά τ η ν τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ο υ μ ε τ ο Ν / , π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ι ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ω ν Α ν ω ν ύ μ ω ν Ε τ α ι ρ ι ώ ν. Κ α ι σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η α υ τ ή ό μ ω ς ι σ χ ύ ο υ ν ό λ ε ς ο ι δ ι α τ ά ξ ε ι ς π ε ρ ί α π α ρ τ ί α ς κ α ι π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς, υ π ο γ ρ α φ ή ς π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν κ. λ π., τ ι ς ο π ο ί ε ς π ρ ο β λ έ π ε ι τ ο Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α τ ι ς λ ο ι π έ ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, ε φ ό σ ο ν δ ε ν π ρ ο σ κ ρ ο ύ ο υ ν σ ε ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή δ ι ά τ α ξ η π ο υ τ υ χ ό ν θ α ι σ χ ύ σ ε ι γ ι α τ ι ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς α υ τ έ ς. Ε π ί σ η ς τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο μ π ο ρ ε ί ν α λ ά β ε ι ε γ κ ύ ρ ω ς α π ό φ α σ η κ α ι χ ω ρ ί ς σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τ ο υ, ε φ ό σ ο ν σ υ μ φ ω ν ή σ ο υ ν ε γ γ ρ ά φ ω ς ό λ α τ α μ έ λ η α υ τ ο ύ κ α ι η σ χ ε τ ι κ ή α π ό φ α σ η κ α τ α χ ω ρ η θ ε ί σ τ ο β ι β λ ί ο π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ. Ι Χ. Τ η ρ ο ύ ν τ α ι π ρ α κ τ ι κ ά τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ. Τ α π ρ α κ τ ι κ ά υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α ι α π ό τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ή τ ο ν Π ρ ο ε δ ρ ε ύ ο ν τ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι α π ό τ ο Γ ε ν ι κ ό Γ ρ α μ μ α τ έ α. X. Τ ο ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο τ ω ν υ π ο ψ η φ ί ω ν ε ί ν α ι ε ν ι α ί ο κ α ι κ ά θ ε ψ η φ ο φ ό ρ ο ς μ π ο ρ ε ί ν α θ έ σ ε ι ω ς τ ρ ε ι ς ( 3 ) σ τ α υ ρ ο ύ ς π ρ ο τ ί μ η σ η ς. Χ Ι. Α ν ο ι σ τ α υ ρ ο ί ε ί ν α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό τ ρ ε ι ς ( 3 ), τ ό τ ε τ ο ψ η φ ο δ έ λ τ ι ο ε ί ν α ι ά κ υ ρ ο. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η κ ο ι ν ο ύ ε ν τ ύ π ο υ τ ο υ ψ η φ ο δ ε λ τ ί ο υ, η α κ υ ρ ό τ η τ α δ ε ν ε π η ρ ε ά ζ ε ι τ α υ π ό λ ο ι π α ό ρ γ α ν α π ο υ ε κ λ έ γ ε ι η Γ. Σ. Χ Ι Ι. Ε κ λ ε γ έ ν τ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ο ι ε ν ν έ α ( 9 ) π ρ ώ τ ο ι σ ε σ ε ι ρ ά ε π ι τ υ χ ί α ς κ α ι ο ι ε π ό μ ε ν ο ι ε ν ν έ α ( 9 ) α ν α κ η ρ ύ σ ι α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ι σ ο ψ η φ ί α ς σ τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α θ έ σ η, γ ί ν ε τ α ι κ λ ή ρ ω σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ι σ ο ψ η φ η σ ά ν τ ω ν.

7 Ά ρ θ ρ ο 8 ο Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Ι. Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο α π ο φ α σ ί ζ ε ι γ ι α κ ά θ ε ζ ή τ η μ α π ο υ α φ ο ρ ά σ τ η Δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ή σρτιη σ η δ ιταηχς ε ί π ε ρ ι ο υ σ ί α ς τ ο υ, ε κ τ ό ς α ν ο ρ ί ζ ε τ α ι ο ρ δε ιτ αι φκ ά α π ό τ ο Ν ό μ ο κ α ι τ ο π α ρ ό ν Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό. Ι Ι. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο σ ε κ ά θ ε Δ η μ ό σ ι α, Δ ι κ α σ τ ι κ ή ή Ε κ κ ιλ κη ή σ ι α σ τ Α ρ χ ή κ α ι σ ε κ ά θ ε ά λ λ ο Ν ο μ ι κ ό Π ρ ό σ ω π ο, σ υ γ κ α λ ε ί τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο σ ε σ υ ν ε δ ρ ί α σ η, κ ο ι ν ο π οσ ιτ α ώ ν τ α ς υ π ό λ ο ι π α μ έ λ η τ α θ έ μ α τ α τ η ς η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ε ί κ ο σ ι τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 2 4 ) τ ο υώ λρ άε χς ι σπτροινν τ η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τ ο υ, π ρ ο ΐ σ τ α τ α ι κ α ι δ ι ε υ θ ύ ν ε ι τ η σ υ ζ ή τ η σ η κ α τ ά τ ι ς σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ αμι α ζυί π ομγε ρ άτφ οεν ι Τ α μ ί α κ ά θ ε έ γ γ ρ α φ ο ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ς ή λ ηπ ρ ω μ ή ς. Ό τ α ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς α π ο υ σ ι ά ζ ε ι ή κ ω λ ύ ε τ α ι, τ ο ν α ν α π λ η ρ ώ ν ε ι ο Α Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό ς Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς κ α ι α ν κ ω λ ύ ε τ α ι κ α ι α υ τ ό ς ο Β Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς κ α ι α ν κ ω λ ύ ε τ α ι κ α ι έ λ αο υς τ ότ ς ο υ τ ο Μ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ π ο υ α υ τ ό θ α ο ρ ί ζ ε ι μ ε σ χ ε τ ι κ ή α π ό φ α σ ή τ ο υ. Ι Ι Ι. Ο Α Ε κτ ε λ ε σ τ ι κ ό ς Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς ε π ι φ ο ρ τ ί ζ ε τ α ι μ ε τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ώ ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μν ο υ κ α ι τ ω α ν α γ κ ώ ν τ ω ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν κ α ι λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν τ ο υ. Ε π ί σ η ς, μ π ο ρ ε ί ν α υ π ο γ ρ ά φ ε ι μ α ζ ί α μ, ε ατ νο τν ί Τ τα ομ υ ί Π ρ ο έ δ ρ ο υ, κ ά θ ε έ γ γ ρ α φ ο ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ς ή π λ η ρ ω μή ς, γ ι α δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ έ ς π ρ ά ξ ε ι ς π ο υ ε ί ν α ι σ υ ν ή θ ε ι ς κ α ε π α ν α λ α μ β α ν ό μ ε ν ε ς, γ ι α τ η ν α π ρ ό σ κ ο π τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. IV. Ο Β Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ ο σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό τ η ς φ ρ ο ν τ ί δ α ς τ η ς σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς τ ω ν ε π ι τ ρ ο π ώ ν π ο υ αε π ονφα ά σ ι σ σ υ σ τ ή σ ε ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ ύμ λβ ιο ο, ε ι σ η γ ε ί τ α ι τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ω ν ή τ η ν κ α τ ά ρ γ η σ η ά λ λ ω ν, κ α θ ο δ η γ ε ί τ ι ς ν ε ο σ ύ σ τ α τ κ α τ ά τ ο α ρ χ ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ ς κ α ι γ ε ν ι κ ά φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι τ η ν α π ρ ό σ κ ο π τ η ε κ τ έ λ ε σ η τ ο υ, έ ρ γ ο υ υ π ο β ο η θ ώ ν τ α ς τ α ε κ ά σ τ ο τ ε ο ρ ι ζ ό μ ε ν α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ, έ χπο υ ν τ η θ ε μ α τ ι κ ή ε υ θ ύ ν η κ α θ ε μ ι ά ς α π ό α υ τ έ ς. V. Ο Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι γ ι α τ η σ ύ ν τ α ξ η τ ω ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ ω ν σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ οί ύ ο υ Σ υκ μα βι ο υ λ τ η ν τ ή ρ η σ η τ ω ν β ι β λ ί ω ν π ο υ π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι κ α ι τ ω ν α ρ χ ε ί ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. Υ π ο γ ρ ά φ ε ι τ α Π ρ α κ τ ιμκε ά τμοαν ζ ί π ρ ο ε δ ρ ε ύ σ α ν τ α κ α τ ά τ η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η κ α ι κ α τ ό π ι ν τ α κ ο ι ν ο π ο ι ε ί σ ε ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ. Σ υεμ πβ ίο συ ηλ ς ί, ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ ο ν τ α κ τ ι κ ό σ ύ ν δ ε σ μ ο μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι τ ο υ δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ π ρ ο σ ω πυιν κδ οέ ύ σ μτο ου υ Σ τ ο υ ο π ο ί ο υ ε π ο π τ ε ύ ε ι τ ι ς οτ υρ σέ εχ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς. Ό τ α ν ο Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς α π ο υ σ ι ά ζ ε ι ή κ ω λ ύ ε τ α ι, τ ο ν α ν α π λ η ρ ώ ν ε ι ο Ε ι δ ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς, κ α αι ι α κν α ι κ ω αλ υύ τε ότ ς τ ο ν α ν α π λ η ρ ώ ν ε ι τ ο Μ έ λ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ π ο υ α υ τ ό θ α ο ρ ί ζ ε ι μ ε α π ό φ α σ ή τ ο υ. V Ι. Ο Ε ι δ ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ή, κ α τ ό π ι ν ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η ς α π ό τα ου ν τ ό ν Α, μ ε Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο, τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α κ α ι π ρ ο β ο λ ή τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, ε π ι μ ε λε εκ ίδ τό ασ ι ε ωτν ω ν α υ τ ο ύ κ α ι δ ι ε κ π ε ρ α ι ώ ν ε ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν γα α έ κρ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς π ο υ τ ο υ α ν α θ έ τ ε ι τ ο Δ. Σ. VII. Ο Τ α μ ί α ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ ρ α τ ά ε ι τ α Β ι β λ ί α κ α ι Σ τ ο ι χ ε ί α κ α ι τ ο υ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς οτυ ο υ κ ασι υ ν δ έ σ μ ε ν ε ρ γ ε ί τ ι ς τ ρ έ χ ο υ σ ε ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς σ υ ν α λ λ α γ έ ς μ ε τ η σ ύ μ π ρ α ξ η τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ. Τ α ε ν τ ά λ μ α τ α π λκη αρ ι ω μ ώ ν ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ν υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ α ι α π ό τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ( ή τ ο ν Α Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ) κ α ι τ ο ν Τ α μ ί α. VIII. Ο Τ α μ ί α ς ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς ν α τ η ρ ε ί : α. Β ι β λ ί ο Ε σ ό δ ω ν - Ε ξ ό δ ω ν ή Β ι β λ ί α α ν ώ τ ε ρ η ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς β. Δ ι π λ ό τ υ π ε ς Α π ο δ ε ί ξ ε ι ς Π λ η ρ ω μ ή ς γ. Δ ι π λ ό τ υ π ε ς Α π ο δ ε ί ξ ε ι ς Επ ίρ σα ξ η ς δ. Β ι β λ ί ο Π α γ ί ω ν Σ τ ο ι χ ε ί ω ν ε. Ο Τ α μ ί α ς τ η ρ ε ί ε π ί σ η ς σ τ ο ό ν ο μ α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ λ ο γ α ρ ι α σ μ ό σ ε ν ό μ ι μ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α Τ ρ ά π ε ζ α ή σ ε ά λ λ ο Ί δ ρ υ μ α π ο υ τ υ χ ό ν ή θ ε λ ε α π ο φ α σ ί σ ε ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο, σ τ ο ν ο π ο ί ο κ α τ α θ έ τ ε ι α κάό θ ε τ α μ ε ι υ π ό λ ο ι π ο π ο υ υ π ε ρ β α ί ν ε ι τ α Ε υ ρ ώ. σ τ. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η κ ω λ ύ μ α τ ο ς ή α π ο υ σ ί α ς τ ο υ, α ν α π λ η ρ ώ ν ε τ α ι α π ό τ ο Γ ε ν ι κ ό Γ ρ α μ μ α τ έ α κ α ι τ ο ύ τ ο υ κ ω λ υ ο μ έ ν ο υ ή α π ό ν τ ο ς α π ό τ ο ν Α Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο. IX. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς κ α ι ο Τ α μ ί α ς γ ι α τ ι ς τ α μ ε ι α κ έ ς σ υ ν α λ λ α γ έ ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ δ ύ ν α ν τ α ι α π ό κ οξ ιονυ οσ ύ ι ο νδ α ο τ εο ύ ν κ α ι ά λ λ α π ρ ό σ ω π α μ έ λ η ή μ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. X. Μ ε α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε κ χ ω ρ ο ύ ν τ α ι α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς ή ν α α ν α τ ί θ ε ν τ α ι κ α θ ή κ ο ν τ α ε π ο π τ ε ί α ς τ ω ν Ε π ι τ ρ ο π ώ ν σ ε ό λ α τ α μ έ λ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο ε υ, ν α ώ σ τδ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε τ α ι η π ρ ο ώ θ η σ η τ ο υ έ ρ γ ο υ τ ο υ. X Ι. Μ ε α π ό φ α σ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε κ χ ω ρ ο ύ ν τ α ι α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς ή ν α α ν α τ ί θ ε ν τ α ι κ α θ κή ακ ι ο ν στ ε α τ ρ ί τ ο υ ς, μ έ λ η ή μ η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ, ι δ ί ω ς δ ε σ ε σ τ ε λ έ χ η, υ π α λ λ ή λ ο υ ς ή σ υ ν ε ρ γ ά τδ εέ ς σ μ το ου υ. Σ υ ν Ά ρ θ ρ ο 9 ο Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ι. Τ ο Α ν ώ τ α τ ο Ό ρ γ α ν ο τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ε ί ν α ι η Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ο υ κ α ι σ υ γ κ α λ ε ί τ α ι α π ό τ ο Δ ι ο ιμκ βηοτ ύιλκ ιό ο Σ υ μ ε α τ ο μ ι κ ή π ρ ό σ κ λ η σ η π ρ ο ς τ ο ν Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο τ ο υ μ έ λ ο υ ς, π ο υ θ α π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ ο χα ρι ό ντ ο ν κ τ ό π ο α υ τ ή ς κ α θ ώ ς κ α ι τ α θ έ μ α τ α π ο υ θ α σ υ ζ η τ η θ ο ύ ν, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε ί κ ο σ ι ( 2 0 ) η μ έ ρ ε ς π ρ ι ν α π ό τ η ν μ έ ρ α σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς, ε κ τ ό ς α ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α έ κ τ α κ τ η σ υ ν έ λ ε υ σ η ο π ό τ ε η π ρ ό σ κ λ η σ η μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι τ ο υπ λτ ά χ ι( σ7 τ) ο ν ε η μ έ ρ ε ς π ρ ι ν α π ό τ η ν μ έ ρ α τ η ς σ υ γ κ λ ή σ ε ω ς. Η π ρλ όη σκη μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι ε ί τ ε μ ε σ υ σ τ η μ έ ν η ε π ι σ τ ο λ ή, ε ί τ ε μ ε ι δ ι ό χ ε ι π α ρ ά δ ο σ η, ε ί τ ε μ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο, ε ί τ ε μ ε ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε ά λ λ ο τ ρ ό π ο π ο υ θ α α π ο δ ε ι κ ν ύα ερ ι α λ όή τπ ι τ η ο ς π έ λ α β ε γ ν ώ σ η τ η ς π ρ ο σ κ λ ή σ ε ω ς. Ι Ι. Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε α π α ρ τ ί α ε οφ ν ' πό ασ ρ ί σ τ α τ α ι τ ο ή μ ι σ υ ( 1 / 2 ) κ α ι π λ έ ο ν τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν τ α μ ε ι α κ ώ ς ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς κ α ι α π ο φ α σ ί ζ ε ι γ ι α κ ά θ ε θ έ μ α τ η ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς τ η ς μ ε τ η ν α π ό λ υ τ η π λ ωε ν ι ο μψ εη λφ ώί ν α τ π ο υ ε ί ν α ι π α ρ ό ν τ α. Ι Ι Ι. Σ τ η Σ υ ν έ λ ε υ σ η μ ε τ έ χ ο υ ν ό λ α τ α τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ επ ί ν α ι τ α μ ε ι α κ ώ ς ε ν ή μ ε ρ α. Μ ε τ έ χ ο υ ν ή α υ τ ο π ρ ο σ ώ π ω ς ή μ ε α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ο ά ρ θ ρ ο 5 I. V. τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ. Σ ε λ ί δ α 7 α π ό 10

8 Ι V. Η Σ υ ν έ λ ε υ σ η ε κ λ έ γ ε ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο, τ η ν Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, τ η ν Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ιί τν ρε οι π ή τ, ο ν ε γ κ ρ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό κ α ι τ ο ν ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν έ κ θ ε σ η ε λ έ γ χ ο υ π ο υ τ η σ υ ν ο δ ε ύ ε ι, δ ι ο ρ ί ζ ε ι τ ο ε κ κ α θ α ρ ι σ τ έ ς, α π ο φ α σ ί ζ ε ι, κ α τ ά τ α π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν α α π ό τ ο Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό, γ ι α τ η ν ε ι σ δ ο χ ή, μ ε τ ά τ λα ή ξ η μ ή έ λ αο πυ ος β, ο ε γ κ ρ ί ν ε ι τ ο υ ς Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ς κ α ι τ η ν τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τοαυ σ τκα ατ ι κ ο ύ. Α σ κ ε ί ό λ α τ α κ α θ ή κ ο ν τ α π ο υ π ρ ο β λ έ π ε ι ο ν ό μ ο ς κ α ι τ ο Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό κ α ι μ π ο ρ ε ί ν α λ α μ β ά ν ε ι α π ό φ α σ η γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε θ έ μ α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ φ έ ρ ε τ α ι τ εη νς ώ. π ι ο ν Τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ ο υ ε κ λ έ γ ε σ θ α ι π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ α μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ π ο υ έ χ ο υ ν ε γ γ ρ α φ ε ί μ3 έ1 χη ρ ι Δ ε τκ ηε ν μ β ρ ί ο υ τ ο υ έ τ ο υ ς π ο υ π ρ ο η γ ε ί τ α ι τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς π ο υ ε κ λ έ γ ε ι τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο κ α ι ατ να α λ το οι υ π ά ό ρ γ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. Κ ά θ ε μ έ λ ο ς έ χ ε ι δ ι κ α ί ω μ α υ π ο β ο λ ή ς υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ α ς γ ι α έ ν α μ ό ν ο α π ό τ α ό ρ γ α ν α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, δ η λε α δγ ή ι α ε ίτ το Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό υ Σμ β ο ύ λ ι ο ε ί τ ε γ ι α τ η ν Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή ε ί τ ε γ ι α τ η ν Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή. V. Μ ε ε π ι φ ύ λ α ξ η τ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν α υ τ ο ύ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ, σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι α π α ρ τ ί α κ α ι δ υ ν α τ ό τ η ς τ α λ ή ψ α π ό φ α σ η ς κ α τ ά τ ο ν τ ρ ό π ο π ο υ ο ρ ί ζ ε ι η π α ρ ά γ ρ α φ ο ς Ι Ι α υ τ ο ύ τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ, γ κ η λ η σ η ύ ε π α ν α λ η π τ ι κ ή ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς γ ί ν ε τ α ι σ ε δ ύ ο ( 2 ) ε β δ ο μ ά δ ε ς, χ ω ρ ί ς ν α α π α ι τ ε ί τ α ι ν έ α ε ι δ ο π ο ί η σ η τ ω ν μ ε λ ώ ν. Η ή ε πγ αε ναιλκ ηή π τ ι κ Σ υ ν έ λ ε υ σ η θ ε ω ρ ε ί τ α ι ό τ ι β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ε α π α ρ τ ί α α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς α ρ ι θ μ ο ύ π α ρ ό ν τ ω ν κ α ι α π ο φ α σ ί ζ ε ι μ ε α π ό λ υ τ π λ ε ι ο ψ η φ ί α τ ω ν π α ρό ν τ ω ν. VI. Τ η σ ύ γ κ λ η σ η Έ κ τ α κ τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς μ π ο ρ ε ί ν α ζ η τ ή σ ε ι τ ο έ ν α ό γ δ ο ο ( 1 / 8 ) τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν με ίλ νώ αν ι, π ο υ τ α μ ε ι α κ ώ ς τ α κ τ ο π ο ι η μ έ ν α μ ε γ ρ α π τ ή τ ο υ ς α ί τ η σ η π ρ ο ς τ ο Δ. Σ., π ο υ θ α κ α θ ο ρ ί ζ ε ι κ α ι τ α θ έ μ α στ ια α ς τ η δς ι άη τμ αε ξρ ηή ς. Σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η α υ τ ή, ο τδ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο υ π ο χ ρ ε ώ ν ε τ α ι ν α σ υ γ κ α λ έ σ ε ι τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο μ έ σ α σ ε τ ρ ι ά ν τ α ( 3 0 ) μ έ ρ ε ς α π ό τ η ν π α ρ α π ά ν ω α ί τ η σ η. VII. Δ ι κ α ί ω μ α ψ ή φ ο υ σ τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η έ χ ο υ ν μ ό ν ο τ α τ α κ τ ι κ ά μ έ λ η τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ, ε φ ' ό σ ο ν έ χ ο υ ν σεεκι π λτηιρς ώ τ α μ ε ι α κ έ ςτ ο υ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς μ έ χ ρ ι τ η ν έ ν α ρ ξ ή τ η ς κ α ι π ά ν τ ω ς π ρ ι ν τ η ν ε γ γ ρ α φ ή τ ο υ ς σ τ ο ν ε κ λ ο γ ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο. τ α μ ε ι α κ ή τ α κ τ ο π ο ί η σ η μ π ο ρ ε ί ν α ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί μ έ χ ρ ι τ ο κ λ ε ί σ ι μ ο τ ο υ ε κ λ ο γ ι κ ο ύ κ α τ α λ ό γ ο υ. VIII. Υ π ο ψ ή φ ι ο ι γ ι α μ έ λ η ό λ ω ν τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α ε ίμν όα νι ο Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο ι Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι τ α μ ε ι α κ ώ ς τ α κ τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. Ι Χ. Ο ι ε κ λ ο γ έ ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η ό λ ω ν τ ω ν ο ρ γ ά ν ω ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ γ ί ν ο ν τ α ι μ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς τ η ς Τ α ήκ ς τ ι κ ή ς Γ ε ν Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς α π ό τ ε τ ρ α μ ε λ ή Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, τ η ς ο π ο ί α ς τ α τ ρ ί α μ έ λ η, μ ε ι σ ά ρ ι θ μ ο υ ς α ν α π λ ηύρς ω μ α τ ι κ ο ε κ λ έ γ ο ν τ α ι α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η. Η Ε φ ο ρ ε υ τπιικ τή ρ οεπ ή π ρ ο ε δ ρ ε ύ ε τ α ι α π ό δ ι κ α σ τ ι κ ό α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ( ή δ ι κ η γ ό ρ ο π ο υ ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ο Δ ι κ η γ ο ρ ι κ ό Σ ύ λ λ ο γ ο, ε φ ό σ ο ν δ ε ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ς ο δ ι ο ρ ι σ μ ό ς δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ ο υ α ν ατ πι ό π ρ το σο ώ π Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο ), π ο υ δ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι μ ε φ ρ ο ν τ ί δ α κ α ι ε υ θ ύ ν η τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ρ, τ ο ω ς μ έ τλ έο τς α τ η ς. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η ι σ ο ψ η φ ί α ς υ π ε ρ ι σ χ ύ ε ι η ψ ή φ ο ς τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς. Ο ε κ λ ο γ ι κ ό ς κ α τ ά λ ο γ ο ς ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ι ε ί τ α ι μ ε τ ά τ η ν ε κ λ ο γ ή τ η ς Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς κ α ι σ υ γ τκ όε κς ρ ι3μ0 έ ν α ε ν λ ε π τ ώ ν α π ό τ η ν ε κ λ ο γ ή τ η ς κ α ι ε φ ό σ ο ν δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν μ έ λ η σ ε α ν α μ ο ν ή η ν γ ιεα γ γ τρ α φ ή τ ο υ ς σ τ ο ν ε κ λ ο γ ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο. Η ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ί η σ η ( κ λ ε ί σ ι μ ο ) τ ο υ ε κ λ ο γ ι κ ο ύ κ α τ α λ ό γ ο υ δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι α π ό τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο ε υτ τη ις κ ήες φ ο ρ Ε π ι τ ρ ο π ή ς. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Ά ρ θ ρ ο 1 0 ο Π ό ρ ο ι τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ Ι. Π ό ρ ο υ ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ α π ο τ ε λ ο ύ ν : α. Η ε ι σ φ ο ρ ά ε γ γ ρ α φ ή ς τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν κ α ι ε κ τ ά κ τ ω ν μ ε λ ώ ν. β. Η ε τ ή σ ι α σ υ ν δ ρ ο μ ή τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν κ α ι ε κ τ ά κ τ ω ν μ ε λ ώ ν. γ. Ο ι δ ω ρ ε έ ς κ α ι ο ι ε θ ε λ ο ν τ ι κ έ ς ή έ κ τ α κ τ ε ς ε ι σ φ ο ρ έ ς. δ. Τ ο κ α θ α ρ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α π ο υ α π ο μ έ ν ε ι μ ε τ ά τ η ν α φ α ί ρ ε σ η δ α π α ν ώ ν κ α ι ε ξ ό δ ω ν α π ό τ ι ς δ ι ά φ ο ρ ε ς ώ σε εκ ιδς η λ τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. ε. Τ α έ σ ο δ α α π ό τ η λ ο ι π ή ν ό μ ι μ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν ο υ κ α ι τ ο υ τ έ λ ο υ ς δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α ς δ ι α ι τ η σ ί α ς κ α τ ά τ ο ν σ χ ε τ ι κ ό κ α ν ο ν ι σ μ ό τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. σ τ. Κ ά θ ε ά λ λ ο έ σ ο δ ο π ο υ θ α ε γ κ ρ ι θ ε ί α π ό τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. ζ. Τ α έ σ ο δ α α π ό τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ σ ε Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά κ α ι ά λ λ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, σ υ μ β α τ ά μ ε τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. Ι Ι. Η α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς π ε ρ ι ο υ σ ί α ς τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν ε ι μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ή α ν ά μ ι ξ η ρ αδ υο τσ οκ ύ ο πσι ε κ ή κ ε ε π ι χ ε ί ρ η σ η. I Ι Ι. Η π ε ρ ι ο υ σ ί α τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ δ ε ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ν α δ ι α τ ί θ ε τ α ι σ ε σ κ ο π ο ύ ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς α π ' α υ τ ο ύ ς π ο υ π ρ ο β λ έ π ε ι Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό. Ι V. Κ λ η ρ ο δ ο σ ί ε ς, κ λ η ρ ο ν ο μ ι έ ς κ α ι δ ω ρ ε έ ς υ π ό τ ρ ό π ο ν, γ ί ν ο ν τ α ι δ ε κ τ έ ς μ ε τ ά α π ό α π ό φ α σ η τ η ς Γ ε ν ι κ ήσ ς η ς Σ υτ νω έν λ ε υ μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ. V. Ο ι Κ λ η ρ ο ν ο μ ι έ ς κ α ι κ λ η ρ ο δ ο σ ί ε ς π ρ ο ς τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο γ ί ν ο ν τ α ι π ά ν τ α δ ε κ τ έ ς " ε π ' ω φ ε λ ε ί α α π ο γ ρ α φ ή ς ". VI. Κ λ η ρ ο ν ο μ ι έ ς, κ λ η ρ ο δ ο σ ί ε ς κ α ι δ ω ρ ε έ ς π ο υ α φ ή ν ο ν τ α ι γ ι α τ η ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η ο ρ ι σ μ έ ν ο υ σ κ ο π ο ύ α π ο τ ε λ ο ύ ν ι δ ι α ί τ ε ρ ο δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ό κ ο ν δ ύ λ ι ο τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ α ι τ α τ υ χ ό ν έ σ ον δ α μ πτοορ ύοτύ ων ν α δ ι α τ ε θ ο ύ ν α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά κ α ι μ ό ν ο σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο υ ς ό ρ ο υ ς π ο υ έ θ ε σ ε ο δ ω ρ η τ ή ς ή δ ι α θ έ τ η ς. VII. Ο ι δ ω ρ ε έ ς π ρ ο ς τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο γ ί ν ο ν τ α ι ε π ω ν ύ μ ω ς. Σ ε λ ί δ α 8 α π ό 10

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002471155 2014-12-12 INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Γ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.13 16:21:21 EEST Reason: Location: Athens ΝΝΝ Φ Ω Ω Ω Θ ΣΝ Ω Ω Θ Ω,Ν ΣΝ α

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα