ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ Ο.Π..Σ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ, Δ Σαρ. Γ/λζε : Κεθηζίαο 124 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ.Κώδηθαο Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Κ. Γαιαδνύια Σειέθσλν : FAX : ΘΔΜΑ ΥΔΣ. : Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζκ. ΓΔΦΚ ΔΞ2011/ (ΦΔΚ 246/Β ) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ηεο αληηθαηάζηαζεο απηνθηλήησλ παιαηάο ηερλνινγίαο : Η αξηζκ. πξση. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2010/ Δ.Γ.Τ.Ο ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο Δ.Γ.Τ.Ο κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α ), ζαο θνηλνπνηνύκε, γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ αξηζκ. ΓΔΦΚ ΔΞ2011/ (ΦΔΚ 246/Β ) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο θαη εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόζπξζε ησλ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, κε έλαξμε εθαξκνγήο απηήο ηελ θαη ζαο αλαθνηλώλνπκε ηα αθόινπζα: 1. Γηα ηελ ρνξήγεζε απαιιαγήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ θαη κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο θνηλνπνηνύκελεο Απόθαζεο, ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ παξαζηαηηθνύ (ΔΓΔ ή ΓΔΦΚ) γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ ηνπ θαηλνύξγηνπ απηνθηλήηνπ, εθηόο από ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία λα πξνζθνκίδνληαη θαη: - ε πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ απνζπξόκελνπ νρήκαηνο θαη - ε βεβαίσζε θαηαβνιήο ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, εθηόο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη επηπιένλ θαη - αίηεζε,(επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα), κε ηελ νπνία παξαιακβάλνπλ ην θαηλνύξγην όρεκα πξνθεηκέλνπ λα ην δηαζέζνπλ ζηνλ δηθαηνύρν, δειαδή ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ απνζπξόκελνπ νρήκαηνο ή ζην πξόζσπν πξνο ην νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε δηθαηώκαηνο ηνπ απνζπξζέληνο νρήκαηνο από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ απνζπξζέληνο νρήκαηνο, θαζώο θαη - ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ, όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, γηα ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηελ εκπνξηθή επηρείξεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηαμηλόκεζεο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απαιιαγήο ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή, πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηδόκελσλ ζηνηρείσλ όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 5 ηεο θνηλνπνηνύκελεο Κ.Τ.Α, (ηηκνιόγην θαη άδεηα θπθινθνξίαο) θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππεύζπλεο

2 δήισζεο ηνπ δηθαηνύρνπ, εθόζνλ ε εθρώξεζε δηθαηώκαηνο από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ απνζπξζέληνο ζε ηξίην πξόζσπν πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηνλ ηεισληζκό ηνπ ππό θξίζε απηνθηλήηνπ από ηελ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ έμη κελώλ όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ Απόθαζε. Δίλαη απηνλόεην πσο ε εθρώξεζε δηθαηώκαηνο, κπνξεί λα γίλεη από ηνλ ηδηνθηήηε θαη κόλν ηνπ απνζπξζέληνο απηνθηλήηνπ. Γηα δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ επηζπλάπηνληαη ππνδείγκαηα Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ. 2. Γηα ηνλ απηόκαην ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο ηαμηλόκεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α ),θαηά ηε δηαδηθαζία απνδνρήο ηόζν ηνπ ΔΓΔ όζν θαη ηεο ΓΔΦΚ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θσδηθνί αηέιεηαο. Δηδηθόηεξα σο πξνο ηνπο θσδηθνύο απαιιαγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζέζε 44 ηνπ ΔΓΔ θαη 37β ηεο ΓΔΦΚ, δεκηνπξγνύληαη λένη θσδηθνί σο εμήο : Φ96:Γηα απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα κέρξη θαη 900 cc θαη θνξνινγεηέα αμία κέρξη θαη επξώ απαιιαγή 100%. Φ97: Γηα απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα από 901 cc κέρξη θαη 1400 cc θαη θνξνινγεηέα αμία κέρξη θαη επξώ απαιιαγή 100%. Φ98: Γηα απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα από 1401 cc κέρξη θαη 1600 cc θαη θνξνινγεηέα αμία κέρξη θαη επξώ απαιιαγή 65%. Φ99: Γηα απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα από 1601 cc κέρξη θαη 2000 cc θαη θνξνινγεηέα αμία κέρξη θαη επξώ απαιιαγή 50%. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε θνξνινγεηέα αμία γηα θάζε θαηεγνξία είλαη κεγαιύηεξε ησλ πξναλαθεξόκελσλ πνζώλ, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη νη ίδηνη θσδηθνί αηέιεηαο αιιά ν ρξήζηεο ζα πξνβαίλεη ζε ρεηξόγξαθν ππνινγηζκό ησλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ. 3. Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηελ ππάξρνπζα εθαξκνγή ΟΠΣ ζηελ δεύηεξε νζόλε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Σαμηλόκεζεο, έρνπλ πξνζηεζεί ηα εμήο πεδία: 1. Απιθμ. κςκλουοπίαρ αποσςπόμενος Με ηελ αλάθηεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ νρήκαηνο, θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ «αξηζκ. θπθινθνξίαο απνζπξόκελνπ» (νρήκαηνο), ην ζύζηεκα ζα θάλεη έιεγρν ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο αξρείσλ κε ην ΤΤΜΓ ζα δηαζηαπξώλεη αλ έρεη μαλαρξεζηκνπνηεζεί ην απνζπξόκελν όρεκα θαη ζε άιιν ηεισληζκό. 2. Ημεπομηνία ταξινόμησηρ Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ αξρείνπ από ην ΤΤΜΓ, ζα επηζηξέθεηαη θαη ε εκεξνκελία ηαμηλόκεζεο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο απαιιαγήο. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Κ. ΝΗΥΩΡΙΣΗ ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. Η αξ. πξση. ΓΔΦΚ ΔΞ2011/ ΚΤΑ (ΦΔΚ 246 Β ) 2. Τπόδεηγκα αίηεζεο 3. Τπεύζπλεο δειώζεηο 4. Οζόλε πηζηνπνηεηηθνύ νρήκαηνο ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο (γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ Σεισλείσλ αξκνδηόηεηάο ηνπο)

3 2. Σεισλεία Α, Β & Γ ηάμεο 3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ο.Π..Σ. Σκήκα Δ 4. Γ.Γ.Π.- Γ/λζε 30 ε ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Λνηπνί Απνδέθηεο Πίλαθα Γ (ε ππ αξηζκ /1276/0006γ/ Γ.Τ.Ο.Ο.) 2. ΓΟΔ Κεληξηθή Τπεξεζία 3. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΓΟΔ 4. Γεληθή Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο α)γ/λζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ β)γ/λζε Πξνζσπηθνύ Δπηζεώξεζεο γ) Γ/λζε Δπνπηείαο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 5. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο 6. Γελ. Γξακ. Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο- Μνλάδα Δπηζηεκνληθήο Σεθκεξίσζεο & Αλάιπζεο (Μ.Δ.Σ.Α.) 7. Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ θαη Βξαρπρξόλησλ Γεηθηώλ Πεηξαηώο 46 & Δπνληηώλ ΠΔΙΡΑΙΑ 9. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - Γ/λζε πεξηβαιινληηθνύ ρεδηαζκνύ Παηεζίσλ 127, Αζήλα. 10. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ Γεληθή Γ/λζε Μεηαθνξώλ -Γ/λζε Σερληθήο Ορεκάησλ -Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο -Γ/λζε Δπηβαηηθώλ Μεηαθνξώλ 11. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδαο, Σζακαδνύ 38 ΠΔΙΡΑΙΑ 12. ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Αζήλαο-Πεηξαηά, Σζακαδνύ 38 ΠΔΙΡΑΙΑ 13. ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο, Κνπληνπξηώηνπ 13 - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 14. Παλειιαδηθή Έλσζε Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ (Π.Δ.Δ.Α.), Αθαδεκίαο 41, Αζήλα 15. ύλδεζκνο Δηζαγνκέλσλ Μεηαρεηξηζκέλσλ Απηνθηλήησλ & Αληαιιαθηηθώλ Θεζ/θεο Βάθρνπ 5, Θεζ/θε 16. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζώπσλ Απηνθηλήησλ Λεσθ. Κεθηζίαο 294, Υαιάλδξη 17. ύλδεζκνο Δκπόξσλ Δηζαγσγέσλ Απηνθηλήησλ Διιάδνο Δι. Βεληδέινπ 248, Καιιηζέα 18. Π.Ο.Δ.Μ.Α.Α., Καζζάλδξαο 15, Αζήλα 19. Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) - Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο 3 εο επηεκβξίνπ , Αζήλα ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Κνπζειά 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπ. Οηθνλνκηθώλ θ. Γ. Γεσξγαθόπνπινπ 4. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. θ. Κ.Νερσξίηε 5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκόζησλ ρέζεσλ 7. Γ/λζε 6 ε Οξγάλσζεο-Σκήκα Β 8. Γ/λζε 3 ε Πξνζσπηθνύ Σεισλείσλ Σκήκα Γ Κσδηθνπνίεζεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο (ζε 2 αληίηππα)

4 9. Γ/λζε Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο Σκήκα Γ (ζε 20 αληίηππα) 10. Γ/λζεηο 17 ε, 18 ε, 19 ε, 33 ε 11. Γ/λζεηο 12 ε, 14 ε, 15 ε,16 ε, 24 ε 12. Γ/λζε Διέγρνπ 13. Γ/λζε Μεηξώνπ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΗ-Λ6

5 Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3899/10 (ΦΔΚ 212/Α ), πξνθεηκέλνπ λα ην δηαζέζνπκε ζε δηθαηνύρν. FAX: Ο ΑΙΣΩΝ/Η ΑΙΣΟΤΑ ΘΔΜΑ: «Παξαιαβή απηνθηλήηνπ κε απόζπξζε». Γηα ηελ επηρείξεζε ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:.

6 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ σποβάλλονηαι με ασηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με βάζη ηο αρτείο άλλων σπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Σν Σειωλείν Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: ζπκθωλώ όπωο ε εκπνξηθή επηρείξεζε.αφμ πξνβεί ζην όλνκά κνπ θαη γηα ινγαξηαζκό κνπ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαδηθαζία απόζπξζεο ηνπ κε αξηζκ. θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ κνπ κάξθαο. θαη ηελ παξαιαβή θαηλνύξγηνπ απηνθηλήηνπ ηδηωηηθήο ρξήζεο θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα έωο θαη 2000 cc, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ), ππνγξάθνληαο αλη εκνύ όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. (4) Ηκεξνκελία: 20 Ο Η Δει. (Τπνγξαθή) 1

7 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ σποβάλλονηαι με ασηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με βάζη ηο αρτείο άλλων σπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Σν Σειωλείν Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: εθρωξώ ην δηθαίωκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκ. θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ /..ζύκθωλα κε ηελ αξηζκ.. πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο ππεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Επηθνηλωληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο.. ζηνλ θάηνηθν.. ΑΦΜ.. γηα ηελ παξαιαβή θαηλνύξηνπ επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ ηδηωηηθήο ρξήζεο κέρξη θαη 2000 cc κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ) κε απαιιαγή από ην πξνβιεπόκελν ηέινο ηαμηλόκεζεο. (4) Ηκεξνκελία: 20 Ο Η Δει. (Τπνγξαθή) 2

8 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων ποσ σποβάλλονηαι με ασηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγτθεί με βάζη ηο αρτείο άλλων σπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Σν Σειωλείν Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: ζπκθωλώ όπωο ε εκπνξηθή επηρείξηζε..αφμ πξνβεί ζην όλνκά κνπ θαη γηα ινγαξηαζκό κνπ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ παξαιαβή θαηλνύξγηνπ απηνθηλήηνπ ηδηωηηθήο ρξήζεο θπιηλδξηζκνύ θηλεηήξα έωο θαη 2000 cc, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α ),κε απαιιαγή από ην πξνβιεπόκελν ηέινο ηαμηλόκεζεο, κεηά ηελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ.αφμ.. κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ./.., κάξθαο,ζύκθωλα κε ηελ πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο ππεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Επηθνηλωληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο.αξηζ. /. (4) Ηκεξνκελία: 20 Ο Η Δει. (Τπνγξαθή) 3

9 - Η Υπεύθσνη Δήλωζη ζελίδα (1), αθορά ηην δήλωζη προζώποσ για ηην ζσμθωνία με ηην εμπορική επιτείρηζη για ηην διαδικαζία απόζσρζης και ηην παραλαβή καινούργιοσ ασηοκινήηοσ ζηο όνομά ηοσ. - Η Υπεύθσνη Δήλωζη ζελίδα (2), αθορά ηην δήλωζη ηοσ ιδιοκηήηη ποσ εκτωρεί ηο δικαίωμα ηοσ αποζσρθένηος οτήμαηος ζε ηρίηο πρόζωπο. - Η Υπεύθσνη Δήλωζη ζελίδα (3), αθορά ηην δήλωζη προζώποσ ποσ ηοσ έτει εκτωρηθεί ηο δικαίωμα ηοσ αποζσρθένηος οτήμαηος και ζσμθωνεί με ηην επιτείρηζη για ηην παραλαβή καινούργιοσ ασηοκινήηοσ ζηο όνομά ηοσ. Σε όλες ηις περιπηώζεις θα πρέπει να σπάρτει θεώρηζη για ηο γνήζιο ηης σπογραθής. 4

10 Οθόνη πιστοποιητικού 5

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα