Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε."

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη δηθηύνπ ππνθαηαζηεκάησλ είλαη ηα αθόινπζα έμη: Τπόδεηγκα ΗΒ09-ΗΒ10-ΗΒ11: «ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ», Τπόδεηγκα ΗΒ12: «ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΗΠΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ», Τπόδεηγκα ΗΒ13: «ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΣΜ ΣΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗΣΧΝ». Τπόδεηγκα ΗΒ21: «ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ», Τπόδεηγκα ΗΒ22: «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ», Τπόδεηγκα ΗΒ23: «ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ», Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΒ09-ΗΒ10-ΗΒ11: «ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» 1. Σν ππόδεηγκα ζπκπιεξώλεηαη ζε εηήζια βάζη από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ. Θα αλαθεξζνύλ μερσξηζηά όια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ππόρξενπ ππνβνιήο ζε ελνπνηεκέλε βάζε (ζα ζπκπεξηιεθζνύλ δειαδή θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ζπγαηξηθώλ). 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε Τπνθαηάζηεκα, i. ζε θάπνηα ρώξα ζην εμσηεξηθό πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ή ii. πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο άιιεο ρώξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ, θαη ην ελ ιόγσ ππνθαηάζηεκα απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ όια ηα θαηαζηήκαηά ηνπ. 3. ηε ζηήιε «Κσδηθόο Υώξαο» επηιέγεηαη από ζρεηηθή ιίζηα ησλ ρσξώλ κε βάζε ην πξόηππν ISO 3166 alpha -2 ε ρώξα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα. Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα επηιέγεηαη σο ρώξα ε Διιάδα (GR) ελώ ζε μερσξηζηέο γξακκέο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ όιεο νη ρώξεο ζην εμσηεξηθό ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ππνθαηαζηήκαηα ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.

2 4. ηηο ζηήιεο «Α.Φ.Μ. ή Κσδηθόο» θαη «ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΜΖΣΡΗΚΖ/ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ» αλαγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε: Γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη εηδηθόηεξα πξνθεηκέλνπ: Γηα ππνθαηαζηήκαηα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ (ηα νπνία ππάγνληαη απεπζείαο ζηελ Διιάδα), ζπκπιεξώλεηαη ην Α.Φ.Μ. θαη ε Δπσλπκία ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. Γηα ππνθαηαζηήκαηα ζπγαηξηθώλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ζπκπιεξώλεηαη ην Α.Φ.Μ. θαη ε Δπσλπκία ηεο ζπγαηξηθήο. Γηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό, ζπκπιεξώλεηαη ν Κσδηθόο ηεο ζπγαηξηθήο θαη ε επίζεκε αγγιηθή νλνκαζία ηεο ζπγαηξηθήο κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο Α.Φ.Μ. ή Κσδηθόο. 5. ηε ζηήιε «ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ», αλαγξάθεηαη ν Κσδηθόο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζύκθσλα κε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα ηνπ θάζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. 6. ηε ζηήιε «HEBIC/Bank-Branch identification code» Γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη εηδηθόηεξα πξνθεηκέλνπ: Γηα ππνθαηαζηήκαηα εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ (ηα νπνία ππάγνληαη απεπζείαο ζηελ Διιάδα), ζπκπιεξώλεηαη επηαςήθηνο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από ην ηξηςήθην ΚΑΠΗ ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ηνλ ηεηξαςήθην Κσδηθό Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο ζηήιεο «ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ». Γηα ππνθαηαζηήκαηα ζπγαηξηθώλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ζπκπιεξώλεηαη επηαςήθηνο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από ην ηξηςήθην ΚΑΠΗ ηεο ζπγαηξηθήο θαη ηνλ ηεηξαςήθην Κσδηθό Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο ζηήιεο «ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ». Γηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό, ζπκπιεξώλεηαη ην Bank-Branch identification code, όπσο έρεη νξηζζεί ζε θάζε ρώξα. Γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ ζπκπιεξώλεηαη επηαςήθηνο θσδηθόο πνπ απνηειείηαη από ην ηξηςήθην ΚΑΠΗ ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο θαη ηνλ ηεηξαςήθην Κσδηθό Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο ζηήιεο «ΚΧΓΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ». 7. ηε ζηήιε «ΟΝΟΜΑΗΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ», αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα ηνπ θάζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. 8. ηε ζηήιε «ΓΗΔΤΘΤΝΖ», αλαγξάθεηαη ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο κε ηε κνξθή Οδόο, αξηζκόο, Πόιε ελώ ν ηαρπδξνκηθόο θσδηθόο (Σ.Κ.) θαηαρσξείηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ». 9. ηε ζηήιε «ΠΔΡΗΟΥΖ» αλαγξάθεηαη έλα από ηα παξαθάησ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: (i): ην όλνκα ηνπ λεζηνύ, εθόζνλ ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε λεζί. (ii): ην όλνκα ηεο πόιεο, εθόζνλ ην ππνθαηάζηεκα δελ βξίζθεηαη ζε λεζί θαη δελ είλαη ΑΘΖΝΑ ή ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.

3 (iii): ε πεξηνρή, εθόζνλ ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζην λνκό Αηηηθήο ή Θεζζαινλίθεο (πρ. ΜΟΥΑΣΟ, ΠΔΗΡΑΗΑ, ΔΤΟΜΟ θιπ.) ή ε επίζεκε αγγιηθή νλνκαζία ηεο πόιεο κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, ρσξίο ηνλ ΣΚ ζηε πεξίπησζε ησλ θαηαζηεκάησλ εμσηεξηθνύ. 10. ηε ζηήιε «ΝΟΜΟ», ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρώξα είλαη ε Διιάδα, επηιέγεηαη έλαο από ηνπο λνκνύο νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθή ιίζηα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε επηιέγεηαη ην «ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» από ηε ζρεηηθή ιίζηα. 11. ηε ζηήιε «ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ», αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε εκεξνκελία απηή, ιόγσ κεγάιεο παιαηόηεηαο, αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθά ε εκεξνκελία 1/1/ ηνπ έηνπο πνπ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζεηείηαη ε έλαξμε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. 12. ηε ζηήιε «ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΜ», αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ΑΣΜ πνπ δηαζέηεη ην θάζε ππνθαηάζηεκα. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΒ12 «ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΗΠΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.» 1. Σν ππόδεηγκα ζπκπιεξώλεηαη ζε εηήζια βάζη από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ. 2. ηε ζηήιε «ΔΗΓΟ» επηιέγεηαη από ζρεηηθή ιίζηα ην είδνο ησλ ινηπώλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ ιίζηα: ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΖΡΗΟ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΘΤΡΗΓΑ ΘΤΡΗΓΑ ΚΗΝΖΣΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΛΛΔ ΔΡΓΑΗΔ 2. ηε ζηήιε «ΓΗΔΤΘΤΝΖ», αλαγξάθεηαη ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε ηε κνξθή Οδόο, αξηζκόο, Πόιε ελώ ν ΣΚ ζπκπιεξώλεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ». 3. ηε ζηήιε «ΠΔΡΗΟΥΖ» αλαγξάθεηαη έλα από ηα παξαθάησ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,: (i): ην όλνκα ηνπ λεζηνύ, εθόζνλ ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε λεζί. (ii): ην όλνκα ηεο πόιεο, εθόζνλ ην ππνθαηάζηεκα δελ βξίζθεηαη ζε λεζί θαη δελ είλαη ΑΘΖΝΑ ή ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. (iii): ε πεξηνρή, εθόζνλ ην ππνθαηάζηεκα βξίζθεηαη ζην λνκό Αηηηθήο ή Θεζζαινλίθεο (πρ. ΜΟΥΑΣΟ, ΠΔΗΡΑΗΑ, ΔΤΟΜΟ θιπ.) 4. ηε ζηήιε «ΝΟΜΟ», επηιέγεηαη από ιίζηα έλαο από ηνπο λνκνύο ηεο Διιάδαο 5. ηε ζηήιε «ΚΧΓΗΚΟ HEBIC ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΤΠΑΓΧΓΖ» αλαγξάθεηαη ν Κσδηθόο HEBIC ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν ππάγεηαη ε κνλάδα και έτει ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11.

4 6. ηε ζηήιε «ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΤΠΑΓΧΓΖ» αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ππαγσγήο, ζύκθσλα κε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα ηνπ θάζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, όπως έτει ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ ηε ζηήιε «ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ», αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε εκεξνκελία απηή, ιόγσ κεγάιεο παιαηόηεηαο, αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθά ε εκεξνκελία 1/1 ηνπ έηνπο πνπ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζεηείηαη ε έλαξμή ηεο. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΒ13 «ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΣΜ ΣΧΝ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΥΧΡΟΤ ΣΡΗΣΧΝ» 1. Σν ππόδεηγκα ζπκπιεξώλεηαη ζε εηήζια βάζη από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ. 2. ηε ζηήιε «ΚΧΓΗΚΟ ΑΣΜ» αλαγξάθεηαη ν Κσδηθόο ηνπ ΑΣΜ ζύκθσλα κε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα ηνπ θάζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο. 3. ηε ζηήιε «ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ» αλαγξάθεηαη κηα έλδεημε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο, πρ ε νλνκαζία ελόο εκπνξηθνύ θέληξνπ, ελόο θαηαζηήκαηνο ή κηαο ππεξεζίαο εθόζνλ ππάξρνπλ. 4. ηε ζηήιε «ΚΧΓΗΚΟ HEBIC ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΤΠΑΓΧΓΖ» αλαγξάθεηαη ν Κσδηθόο HEBIC ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην νπνίν ππάγεηαη ην ΑΣΜ και έτει ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ ηε ζηήιε «ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΤΠΑΓΧΓΖ» αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ππαγσγήο, ζύκθσλα κε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα ηνπ θάζε πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, όπως έτει ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ ηε ζηήιε «ΓΗΔΤΘΤΝΖ», αλαγξάθεηαη ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ ΑΣΜ κε ηε κνξθή Οδόο, αξηζκόο, Πόιε, ΣΚ. 7. ηε ζηήιε «ΠΔΡΗΟΥΖ» αλαγξάθεηαη έλα από ηα παξαθάησ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: (i): ην όλνκα ηνπ λεζηνύ, εθόζνλ ην ΑΣΜ βξίζθεηαη ζε λεζί. (ii): ην όλνκα ηεο πόιεο, εθόζνλ ην ΑΣΜ δελ βξίζθεηαη ζε λεζί θαη δελ είλαη ΑΘΖΝΑ ή ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. (iii): ε πεξηνρή, εθόζνλ ην ΑΣΜ βξίζθεηαη ζην λνκό Αηηηθήο ή Θεζζαινλίθεο (πρ. ΜΟΥΑΣΟ, ΠΔΗΡΑΗΑ, ΔΤΟΜΟ θιπ.) 8. ηε ζηήιε «ΝΟΜΟ», επηιέγεηαη από ιίζηα έλαο από ηνπο λνκνύο ηεο Διιάδαο. 9. ηε ζηήιε «ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ», αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ATM. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηή ε εκεξνκελία απηή, ιόγσ κεγάιεο παιαηόηεηαο, αλαγξάθεηαη ελδεηθηηθά ε εκεξνκελία 1/1 ηνπ έηνπο πνπ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζεηείηαη ε έλαξμε ηνπ ATM. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΒ21 «ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ»

5 1. Σν ππόδεηγκα απηό ζπκπιεξώλεηαη ζε ηριμηνιαία βάζη από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ.. 2. Ζ γξακκή «ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» ππνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ησλ γξακκώλ από 1 έσο θαη 4 θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ ζηνλ όκηιν εληόο θαη εθηόο Διιάδαο. ηελ πεξίπησζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ μέλσλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, ε γξακκή πεξηιακβάλεη κόλν ην ζπλνιηθό αξηζκό απαζρνινύκελώλ ηνπο ζηελ Διιάδα. 3. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ζπκπιεξώλεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηόζν ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηα θεληξηθά γξαθεία, όζν θαη ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ζηελ Διιάδα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηνλ αξηζκό απαζρνινύκελσλ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ όινη νη εξγαδόκελνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κηζζνδνζία ηνπ ππόρξενπ ππνβνιήο, είηε πξόθεηηαη γηα κόληκν πξνζσπηθό είηε όρη, αλεμαξηήησο από ην σξάξην εξγαζίαο (full time/part time). ηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δελ πεξηιακβάλνληαη νη απαζρνινύκελνη ζε ζπγαηξηθό ηνπο πηζησηηθό ίδξπκα (ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό) ή ζε ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ζην εμσηεξηθό. ηελ πεξίπησζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, όηαλ απηά ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη απαζρνινύκελνη ζε όιν ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα. 4. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ Δ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ» θαηαρσξείηαη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν αξηζκόο πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ζην εμσηεξηθό. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαδόκελνη ζε θαηαζηήκαηα ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό. ε πεξίπησζε πνπ έλα ππνθαηάζηεκα εμσηεξηθνύ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ νη απαζρνινύκελνη ζε όιν ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ. Ζ γξακκή απηή δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα. 5. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» θαηαρσξείηαη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο απαζρνινύκελσλ ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηξαπεδηθέο ζπγαηξηθέο κε έδξα ζηελ Διιάδα. Ζ γξακκή απηή δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα.

6 6. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» θαηαρσξείηαη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ηξαπεδηθέο ή κε) ζην εμσηεξηθό. πκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ησλ ζπγαηξηθώλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζην εμσηεξηθό. Ζ γξακκή απηή δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΒ22 «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» 1. Σν ππόδεηγκα απηό ζπκπιεξώλεηαη ζε ηριμηνιαία βάζη από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, κε έδξα εληόο ή εθηόο ΔΟΥ. 2. Ζ γξακκή «ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» ππνινγίδεηαη σο άζξνηζκα ησλ γξακκώλ από 1 έσο θαη 4 θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηνλ όκηιν, εληόο θαη εθηόο Διιάδαο. ηελ πεξίπησζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ μέλσλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, ε γξακκή πεξηιακβάλεη κόλν ην ζπλνιηθό αξηζκό ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Δηδηθά γηα ην ηέινο έηνπο, ζα πξέπεη ην ΤΝΟΛΟ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ λα ζπκθσλεί κε ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ζπγαηξηθώλ ηξαπεδώλ (ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό) ή ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθό. ηελ πεξίπησζε ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, όηαλ απηά ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζην πεδίν απηό ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Δηδηθά γηα ην ηέινο έηνπο, ζα πξέπεη ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ λα ζπκθσλεί κε ην πιήζνο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09- ΙΒ10-ΙΒ11, ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία (κε θσδηθό GR). 4. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ» θαηαρσξείηαη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,

7 ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ζην εμσηεξηθό (πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηε κεηξηθή ηνπο ζηελ Διιάδα). Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ζπγαηξηθώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ππνθαηάζηεκα ζην εμσηεξηθό ιεηηνπξγεί από πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ. Δηδηθά γηα ην ηέινο έηνπο, ζα πξέπεη ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα ζπκθσλεί κε ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Ζ γξακκή απηή δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα. 5. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» θαηαρσξείηαη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο ζηελ Διιάδα. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζπγαηξηθήο ηξάπεδαο ζηελ Διιάδα πνπ δηαζέηεη δηθά ηεο ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθό, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη απηά (αλ θάπνην ππνθαηάζηεκα εμσηεξηθνύ ιεηηνπξγεί πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ). Δηδηθά γηα ην ηέινο έηνπο, ζα πξέπεη ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα ζπκθσλεί κε ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Ζ γξακκή απηή δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα. 6. ηε γξακκή «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΘΤΓΑΣΡΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ» θαηαρσξείηαη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπο ζην εμσηεξηθό. Δηδηθά γηα ην ηέινο έηνπο, ζα πξέπεη ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα ζπκθσλεί κε ην πιήζνο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ήδη αναθερθεί ζηο σπόδειγμα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Ζ γξακκή απηή δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ άιισλ ρσξώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα. Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΒ23 «ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ», 1. Σν ππόδεηγκα απηό ζπκπιεξώλεηαη ζε ηριμηνιαία βάζη κόλν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη ζε αηομική βάζη, δειαδή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ζπγαηξηθώλ ζηε Διιάδα ή ην εμσηεξηθό. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ππνθαηάζηεκα ζην εμσηεξηθό πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα ηνπο ελόο θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ζηε ρώξα απηή.

8 3. ηε ζηήιε «ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ» επηιέγεηαη από ζρεηηθή ιίζηα ε ρώξα κε βάζε ην πξόηππν ISO 3166 alpha -2 ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα. ηε ιίζηα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα (GREECE) γηα ηα ππνθαηαζηήκαηα κε έδξα ζηελ Διιάδα. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ αλά γξακκή όιεο νη ρώξεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα. 4. ηε ζηήιε «ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΝΑ ΥΧΡΑ» αλαγξάθεηαη ην ζύλνιν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ρώξα, ν θσδηθόο ηεο νπνίαο έρεη ζπκπιεξσζεί ζηε ζηήιε «ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ» (θαη πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηε κεηξηθή ηνπο ζηελ Διιάδα). Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ζπγαηξηθώλ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ ζηε ρώξα απηή. ηε ζηήιε «ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΧΝ ΔΓΚΡΗΔΧΝ ΓΗΑ ΑΝΟΗΓΜΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ» αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ αλεθηέιεζησλ εγθξίζεσλ ζύκθσλα κε ηελ ΠΓΣΔ 2603/ , όπσο έρεη πξνθύςεη από ηελ πην πξόζθαηε απόθαζε ΔΠΑΘ έγθξηζε αδεηώλ γηα άλνηγκα ππνθαηαζηεκάησλ ζην πηζησηηθό ίδξπκα γηα ηελ ελ ιόγσ ρώξα, αθνύ αθαηξεζνύλ νη άδεηεο πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί από ηόηε. 5. ηε ζηήιε «ΖΜ/ΝΗΑ ΛΖΞΖ ΑΝΔΚΣΔΛΔΣΧΝ ΔΓΚΡΗΔΧΝ» αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ αλεθηέιεζησλ εγθξίζεσλ, όπσο έρεη πξνθύςεη από ηελ πην πξόζθαηε ΔΠΑΘ ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ή παξαηάζεθαλ άδεηεο γηα άλνηγκα ππνθαηαζηεκάησλ ζην πηζησηηθό ίδξπκα γηα ηελ ελ ιόγσ ρώξα. 6. ηε ζηήιε «ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΤΦΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΤΓΥΧΝΔΤΖ Ή ΣΖΝ ΠΑΤΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ» αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο αδεηώλ πνπ έρνπλ απειεπζεξσζεί κεηά από παύζε ή ζπγρώλεπζε ππνθαηαζηεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ΠΓΣΔ 2603/ ε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ ελ ιόγσ αδεηώλ είλαη έλα έηνο κεηά ηελ εκεξνκελία παύζεο ή ζπγρώλεπζεο, ή δύν έηε ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δνζεί έγγξαθε παξάηαζε.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα