1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. (ΚηΠ Α.Δ.) αλαθνηλώλεη ηελ θαηάξηηζε Μεηξώνπ Αμηνινγεηώλ/Πηζηνπνηεηώλ ησλ Γξάζεσλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ πνπ πινπνηεί σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Χεθηαθή Σύγθιηζε» (Δ.Π. Χ.Σ.) θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο - θπζηθά πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε απηό, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο, λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο. Οη αμηνινγεηέο/πηζηνπνηεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ ηειηθά γηα ζπκκεηνρή ζηηο επηηξνπέο αμηνιόγεζεο/νκάδεο πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ζπζηαζνύλ, ζα δηθαηνύληαη ακνηβή, ε νπνία ζα θαζνξηζηεί κε λεώηεξν έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο. 1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος Σθνπόο ηνπ Μεηξώνπ Αμηνινγεηώλ/Πηζηνπνηεηώλ γηα ηηο Γξάζεηο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ ηεο ΚηΠ Α.Δ. είλαη ε δεκηνπξγία, ε δηαρείξηζε θαη ν δηαξθήο εκπινπηηζκόο κηαο ηθαλήο βάζεο αμηνινγεηώλ - πηζηνπνηεηώλ, ώζηε νη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ ηνπ Δ.Π. Χ.Σ πνπ πινπνηεί ε Δηαηξεία, λα αμηνινγνύληαη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πηζηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ηελ απαηηνύκελε ηερλννηθνλνκηθή πιεξόηεηα θαη δηαθάλεηα. 2. Κπιηήπια Εγγπαθήρ - Δικαιολογηηικά Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξών έρνπλ: α) Ιδηώηεο, β) Υπάιιεινη ηνπ Γεκόζηνπ ή ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ Τνκέα. Δηδηθόηεξα: Τν κεηξών πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα βαζίδεηαη ζε δύν (2) θύξηεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: Αμηνινγεηέο/Πηζηνπνηεηέο κε εκπεηξία ζε Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ) Αμηνινγεηέο/Πηζηνπνηεηέο κε εκπεηξία ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε θαη έιεγρν, ζηελ αλάιπζε βησζηκόηεηαο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ,θαζώο θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ειέγρνπο. Οη αμηνινγεηέο/πηζηνπνηεηέο θαη από ηηο δύν θαηεγνξίεο ζα δνπιέςνπλ ζε θνηλέο νκάδεο αμηνιόγεζεο κε ζηόρν: Α) ηελ αμηνιόγεζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο. Β) ηελ πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ Σελίδα 1 από 5

2 Τα ελάσιζηα κπιηήπια εγγξαθήο πνπ ζέηεη ε ΚηΠ Α.Ε. γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ θαη Πηζηνπνηεηώλ Έξγσλ Ιδησηηθνύ Τνκέα είλαη ηα αθόινπζα: 2.1 Αξιολογηηέρ / Πιζηοποιηηέρ με εμπειπία ζε Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ), κε ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζηνλ ηδησηηθό ή δεκόζην ηνκέα ζηνλ θιάδν ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ). ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο ζε άιιν αληηθείκελν ζεηηθήο θαηεύζπλζεο, κε ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηώλ ζηνλ ηδησηηθό ή δεκόζην ηνκέα ζηνλ θιάδν ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ). Πνιύ Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο Δπηπιένλ ησλ ειαρίζησλ θξηηεξίσλ εγγξαθήο ζην Μεηξών, ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα πξόζζεηα επηζπκεηά πξνζόληα, ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο κειώλ ηνπ Μεηξώνπ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ ππνβάιινληαη ζην πιάηζην Γξάζεσλ ή/θαη γηα ηε δηελέξγεηα πηζηνπνηήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ Έξγσλ Ππόζθεηα επιθςμηηά πποζόνηα ζεσξνύληαη : Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ ζηηο Τερλνινγίεο, Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλίεο (ΤΠΔ) Πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό, πινπνίεζε ή δηνίθεζε έξγσλ ΤΠΔ πιεξνθνξηθήο κε εκπεηξία ζε έλα από ηα παξαθάησ ή θαη ζπλδπαζκό απηώλ: o Αξρηηεθηνληθή Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ o Δμεηδηθεπκέλεο Δθαξκνγέο o Τειεπηθνηλσληαθά Γίθηπα o Τερλνινγίεο Αηρκήο o Σύγρξνλεο Τερλνινγίεο (web). Δκπεηξία ζηε ζύληαμε νηθνλνκνηερληθώλ κειεηώλ - επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ ή ζηελ αμηνιόγεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ή ζε ειέγρνπο πινπνίεζεο επελδπηηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ επηρεηξήζεσλ. Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο, αμηνιόγεζεο ή πινπνίεζεο Κνηλνηηθώλ Πξνγξακκάησλ. Σελίδα 2 από 5

3 2.2 Αξιολογηηέρ/Πιζηοποιηηέρ με εμπειπία ζηη σπημαηοοικονομική αξιολόγηζη και έλεγσο, ζηην ανάλςζη βιωζιμόηηηαρ επενδςηικών ζσεδίων,καθώρ και ζε σπημαηοοικονομικούρ ελέγσοςρ ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο ζε αληηθείκελν Οηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο (Οηθνλνκηθά, Φξεκαηννηθνλνκηθά, Λνγηζηηθά θηι), κε ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζηνλ ηδησηηθό ή δεκόζην ηνκέα ζε ηνκείο νηθνλνκίαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ινγηζηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο θαη αλάιπζεο βησζηκόηεηαο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαζώο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ειέγρνπο ή ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο ζε άιιν αληηθείκελν άιιεο θαηεύζπλζεο, κε ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηώλ ζηνλ ηδησηηθό ή δεκόζην ηνκέα ζε ηνκείο νηθνλνκίαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ινγηζηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο θαη αλάιπζεο βησζηκόηεηαο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαζώο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνύο ειέγρνπο Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Δπηπιένλ ησλ ειαρίζησλ θξηηεξίσλ εγγξαθήο ζην Μεηξών, ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα πξόζζεηα επηζπκεηά πξνζόληα, ηα νπνία ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο κειώλ ηνπ Μεηξώνπ, γηα ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο αμηνιόγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Ππόζθεηα επιθςμηηά πποζόνηα ζεσξνύληαη : Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ ζε ηνκείο νηθνλνκίαο, Φξεκαηννηθνλνκηθήο, ινγηζηηθήο. Πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε έξγσλ ζπλαθώλ κε ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ. Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο, αμηνιόγεζεο, πηζηνπνίεζεο ή πινπνίεζεο Κνηλνηηθώλ Πξνγξακκάησλ. 2.3 Γενικέρ Απαιηήζειρ Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών Δπηπξόζζεηα νη ππνςήθηνη νη αμηνινγεηέο/πηζηνπνηεηέο θαη ησλ δύν θαηεγνξηώλ πξέπεη λα πιεξνύλ θαη ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα ζε νπνηνδήπνηε πνηλή. Να κελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία Πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζ ππνηξνπή ή εγθιήκαηα γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. Σελίδα 3 από 5

4 Να κελ είλαη ππόδηθνη ιόγσ παξαπνκπήο κε ηειεζίδηθα βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία (ή λόκηκα λα έρνπλ απαιιαγεί απ απηήλ). Να δειώζνπλ ππεύζπλα όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρνπλ πξνο ηελ ΚηΠ Α.Δ. θάζε έγγξαθν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξών. Να δειώζνπλ ππεύζπλα όηη κε ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ παξέρνπλ ζηελ ΚηΠ Α.Δ. ηελ άδεηα γηα ηε ρξήζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνύλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ελ ιόγσ Μεηξώνπ. Να βεβαηώζνπλ όηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξεπξίζθνληαη θάζε θνξά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ Αμηνιόγεζεο πνπ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα γξαθεία ηεο ΚηΠ Α.Δ.» Σε πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγνύλ, ζα θιεζνύλ λα ππνγξάςνπλ δήισζε εκπηζηεπηηθόηεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη κε ζύγθξνπζεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπο σο αμηνινγεηέο κε ηπρόλ ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα θιεζνύλ λα αμηνινγήζνπλ. Δπηπιένλ, θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε ηήξεζεο ηεο δήισζεο πνπ ππνγξάθνπλ θαη ππνρξενύληαη λα αξλεζνύλ λα αμηνινγήζνπλ πξόηαζε πνπ ζα ηνπο θιεξσζεί εθόζνλ δηαπηζηώζνπλ όηη αληίθεηηαη ζηελ δήισζε πνπ ππνγξάθνπλ. Επιζημαίνεηαι όηη ηα πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ ήδε ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο ζην κεηξών αμηνινγεηώλ ηνπ ICT4GROWTH θαη έρνπλ εληαρζεί ζε απηό, δελ απαηηείηαη λα ππνβάινπλ εθ λένπ αίηεζε εγγξαθήο ζην κεηξών αθνύ απηνί ζα εληαρζνύλ απηόκαηα ζην λέν κεηξών 3. Διαδικαζία Εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Μεηξώνπ Αμηνινγεηώλ/Πηζηνπνηεηώλ ε ήδε πθηζηάκελε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Μεηξώνπ (ΔΓΜ) ηεο δξάζεο ICT4GROWTH, αθνύ παξαιάβεη θαη αμηνινγήζεη ηηο αηηήζεηο βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ, εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚηΠ Α.Ε. γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ/Πηζηνπνηεηώλ (ή ηελ ηεθκεξησκέλε απόξξηςε αίηεζεο πνπ δελ θαιύπηεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο). Τα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ πξνζόλησλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ νξηζηηθή έληαμή ηνπο ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ/Πηζηνπνηεηώλ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, έπεηηα από ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο λνκηκόηεηαο, εγθπξόηεηαο θαη νξζόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε αίηεζε, απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπ αηηνύληνο ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ/Πηζηνπνηεηώλ γηα ηηο Γξάζεηο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ ηεο ΚηΠ Α.Ε. ή ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο. 4. Διαδικαζία Τποβολήρ Αιηήζεων Οη ελδηαθεξόκελνη, αθνύ βεβαησζνύλ όηη πιεξνύλ ηηο πξναλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε εγγξαθήο ζηε δηεύζπλζε (http://icteval.ktpae.gr/). Σελίδα 4 από 5

5 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο αηηήζεηο από ηελ Γεπηέξα 12/08/2013 θαη ώξα 00:00 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., ηει Σελίδα 5 από 5

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα