مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی"

Transcript

1 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3 کامران سمیعی 4 سید محمود ضابطی 2 1- گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان خرمآباد ایران 2 -مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرمآباد ایران 3- گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان خرمآباد ایران -4 گروه کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور کنگاور ایران یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی چکیده پذیرش مقاله: 91/2/5 دریافت مقاله: 90/12/6 مقدمه: به دلیل اهمیت گیاه مورد در صنایع دارویی و همچنین کمک به احیاي سریعتر این گیاه در طبیعت کشت و کار آن از طریق بذر به عنوان روشی اقتصادي و کاربردي توصیه میگردد. با توجه به اینکه جوانهزنی بذر این گیاه مشکل میباشد و گسترش سطح زیر کشت و تولید بیشتر این گیاه را با مشکل مواجه میکند از این رو در این پژوهش به بررسی عوامل ممانعت کننده جوانه زنی بذر این گیاه پرداخته شده است. مواد و روشها: براي رفع خواب فیزیکی (سخت پوستی) از تیمارهاي خراش دهی مکانیکی (کاغذ سنباده) و شیمیایی (قرار دادن بذور در محلول اسید سولفوریک %98 به مدت 2 و 4 دقیقه و سپس سه بار شستشو با آب مقطر)و براي رفع خواب فیزیولوژیک یک و دو ماه سرمادهی اعمال گردید. این آزمایشها در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. یافتهها: بررسی بذرهاي سالم نشان داد که بیش از 76 درصدخواب آن ناشی از خواب فیزیکی و بقیه آن ممکن است مربوط به جنین و از نوع فیزیولوژیکی باشد. با وجودي که میزان جوانه زنی بذر در هر دو نوع خراش دهی تفاوت معنی داري نداشتند اما در مجموع استقرار گیاهچه هاي حاصل از تیمار خراش مکانیکی در مقایسه با خراشدهی شیمیایی بسیار بالاتر بود (%88 در مقابل %55) و خراش شیمایی اثرات مضري بر گیاهچه حاصله (خصوصا بخش ریشه و بنیه آن) داشت. بحث و نتیجهگیري: در این بررسی جداسازي بذرهاي پوك و خراش دهی مکانیکی موجب حصول حداکثري جوانه زنی بذر و استقرار مطلوب گیاهچهها شد. Myrtus واژههاي کلیدي: مورد شاخص جوانه زنی استقرار گیاهچه خراش سرما. communis آدرس مکاتبه: خرم آباد دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزي گروه زراعت و اصلاح نباتات پست الکترونیک: / 71 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

2 مقدمه گیاه 1 مورد (مورت) یکی از مهمترین گیاهان دارویی با ارزش در طب سنتی و صنایع دارویی میباشد. این گیاه با نام علمی.L Myrtus communis گونه اي است از جنس 3 2 میرتوس که متعلق به خانواده میرتاسه می باشد. این خانواده داراي 75 جنس و 3000 گونه در جهان است (1). مورد درختچه اي است با برگهاي ساده به رنگ سبز تیره با بافتی چرمی و همیشه سبز با عطر دل انگیز می باشد. میوه آن سته تقریبا گوشتی حاوي دانه هاي متعدد تخم مرغی شکل به رنگ آبی تیره و داراي طعم شیرین و گس است (2). گیاه مورد به دلیل همیشه سبز بودن هرسپذیري و شاخ و برگ متراکم اغلب در شیبهاي مشرف به رودخانه ها چمنکاريها بولوارها و حاشیه پاركها به عنوان درختچه زینتی یا ایجاد پرچین مورد استفاده میباشد. این گیاه در مناطق گرم و زمینهایی که ارزش زراعی خود را ازدست دادهاند قابل کاشت بوده و باعث پایداري محیط زیست است. پراکندگی جغرافیایی مورد اروپاي جنوبی و آسیا بهخصوص ایران و دامنه رشته کوههاي زاگرس در نواحی مرطوب و نیمه مرطوب است. اسانس برگ مورد عمدتا شامل 5 4 ترپینولن سیني ول لینالول ترپیني ول و لینالیل استات میباشد. همچنین برگ مورد داراي مواد رزینی تانن فلاونوي ید ویتامینC اسیدتانیک و اسیدهاي آلی بوده و فاقد آلکالوي ید و گلیکوزید است. به همین سبب در مواردي نظیر ضداحتقان قابض تقویت کننده درمان آکنه ناراحتیهاي مجاري تنفسی سینوزیت و عفونت لثه کاربرد دارد و به عنوان ضد عفونی کننده و ضد انگلی مورد استفاده قرار میگیرد (3 4). در پژوهشی درصد بازده و نوع ترکیبات اسانس مورد را در رویشگاه چم مورد استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت و بازده وزنی اسانس برگ هاي مورد اسانس نیز 18) Cineol1,8 درصد) (10/6) Linalol Linalyl acetate (4/6) و (3/1) α Terpnolen درصد گزارش شد (5). در تحقیق دیگري توسط حیدرپور و همکاران (6) که روي ریشهزایی قلمههاي مورد ناحیه لرستان با دو هورمون اکسین (ایندول بوتیریک استیک اسید و نفتالن استیک اسید) در 4 غلظت متفاوت و سه زمان (آبان بهمن و فروردین) صورت گرفت به این نتیجه رسیدند که هورمون ایندول بوتیریک استیک اسید با غلظت 2000 پی پی ام و در زمان آبان ماه سبب حداکثر ریشهزایی قلمه ها میشود. گرچه تکثیر گیاه مورد به هر دو روش جنسی (از طریق بذر) و غیر جنسی (قلمه) امکان پذیر است اما تکثیر از طریق بذر به دو دلیل حاي ز اهمیت است. اول این که وقتی بحث کشت و کار وسیع یک محصول در نظر باشد تکثیر از طریق بذر به واسطه اقتصادي و کاربردي بودن و نیز سهولت در استفاده به روش تکثیر رویشی برتري خواهد داشت (7). دوم اینکه هدف اصلی کشت مورد جنبه دارویی آن و برداشت قسمتهاي جوان (برگها و سرشاخه) به دلیل بالاتر بودن ماده موثره می باشد. اگر با استفاده از بذر به سهولت بتوان گیاهچه تولید کرد کل گیاهچه جهت صنایع دارویی برداشت شده و شاخص برداشت ماده موثره افزایش خواهد یافت. 1 پوشش بذر خانواده میرتاسه معمولا سخت بوده و نسبت به آب و گازها نفوذ ناپذیر است. این بذرها عمدتا داراي خواب از نوع سخت پوستی هستند و این سخت پوستی تحت تاثیر جنس گونه و شرایط محیطی زمان نمو بذر است (7 8). البته 1.wild myrtle, true myrtle 2. Myrtus 3. myrtaceae 4.Terpinolene 5.Cineole 6. Linalool 7.Alpha terpineol 8.Linalol acetate 4/88 درصد محاسبه گردید و مهم ترین ترکیبات موجود در / 72 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

3 در برخی موارد علاوه بر سخت پوستی مواد بازدارنده جوانه زنی نیز در بذر وجود دارند که در چنین وضعیتی حتی در صورت نفوذ پذیر بودن پوسته نسبت به آب باز هم بذر جوانه نمی زند. در طبیعت خواب بذر در چنین گیاهانی پس از مصرف توسط پرندگان با عبور از سیستم گوارشی آنها برطرف می شود (1). مکی زاده تفتی و همکاران (9) با اعمال تیمارهاي مختلفی بر روي بذر مورد گزارشی از جوانه زنی آن اراي ه کردند اما استقرار دانه رستهاي بدست آمده مورد بررسی قرار نگرفت و تیمار خراش با تیغ را بهترین تیمار اعلام نمودند. درحالیکه کاربرد این تیمار براي مقادیر زیادي از بذر بسیار هزینه بر دشوار و عملی نخواهد بود. تیمار خراش فیزیکی (با سنباده) و متعاقب آن اعمال سرما دهی متناسب با شرایط رویشگاهی گونه مربوطه می تواند راهکار مطمي ن اقتصادي و کم خطري (از نظر تولید گیاهچه سالم و قوي) براي برطرف نمودن بذرهاي داراي پوسته سخت گیاهان مناطق معتدله و سردسیر باشد (10- بنابراین در این پژوهش به بررسی جوانهزنی بذر مورد ناحیه لرستان پرداخته شده است. 12). همچنین در برخی گونه ها اثر تیمارهاي هورمونی و بهویژه جیبرلیک اسید کارآمد گزارش شده است (13 14). در اغلب موارد مورفولوژي بذر و رفتار آن می تواند راهنماي مناسبی براي انتخاب تیمار موثر جهت شکستن خواب بذر باشد. بطور مثال بذر لگومهایی که پوسته نفوذناپذیر نسبت به آب دارند پاسخ خوبی به تیمار خراش دهی می دهند و آنهایی که آب جذب می کنند اما جوانه نمی زنند بهتر است تحت تیمار پیش سرما قرار گیرند (15). با توجه به آنکه در برخی منابع (1 9) شرکتهاي تجاري که به تکثیر سریع و در حد وسیع ژنوتیپهاي گیاه مورد نیاز دارند نتوانستهاند بر اساس دستورالعملهاي جوانهزنی بذر گزارش شده (1 9) به هدف خود و راندمان بالاتر برسند مواد و روشها بذر مورد با مراجعه به یکی از مهمترین محلهاي پراکنش این گیاه (بخش پاپی شهرستان خرم آباد استان لرستان با ارتفاع حدود 1050 متر از سطح دریا) از طریق برداشت میوههاي آن از روي درختچهها جمعآوري شد. پس از انتقال میوهها به آزمایشگاه مرکزي دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان از طریق شستشو با آب معمولی بذرهاي داخل آنها جدا شد. به منظور جداسازي بذرهاي پوك آنها در ظرف حاوي آب ریخته شدند. با این کار بذرهاي پوك در سطح آب مانده و جدا شدند. ساختار بذر با استفاده از دستگاه بینوکولار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور برآورد نوع خواب و انتخاب تیمارهاي مناسب خواب شکنی وزن 1000 دانه بذرهاي سالم قبل و بعد از قرار داده شدن روي محیط مرطوب به مدت 12 ساعت اندازه گیري شد که تغییري در آن حاصل نشد. شایان ذکر است قبل از طراحی آزمایشهاي اصلی در یک آزمایش مقدماتی بذرها بدون هیچ پیش تیماري در پتري دیش کشت و به ژرمیناتور منتقل شدند. این نمونه ها به مدت 21 روز در همین شرایط بدون جوانه زنی باقی ماندند. همچنین جهت اطمینان بیشتر از تست تترازولیوم به منظور بررسی میزان زنده مانی یا قدرت حیات بذرهاي غیرپوك استفاده شد (16). با توجه به نتایج آزمایش مقدماتی بررسی هاي ساختار بذر و جنین و مطالعات گذشته مشخص شد که خواب فیزیکی (سخت پوستی) مهمترین مسا له جوانی زنی این گیاه بوده ولی جهت حصول اطمینان بیشتر تیمارهاي مو ثر خواب فیزیولوژیک نیز در مراحل بعدي مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. براین / 73 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

4 اساس سه نوع آزمایش مستقل به ترتیب زمانی زیر اجرا گردید. این آزمایش ها به صورت مرحله به مرحله طراحی و اجرا گردید به طوري که در آزمایش اول تیمارهاي مو ثر در برطرف نمودن بر خواب فیزیکی و در آزمایش 2 و 3 تیمارهاي مو ثر در برطرف نمودن خواب فیزیولوژیک مطالعه شد. در آزمایش اول بذرها تنها تحت تیمارهاي لازم براي برطرف کردن سخت پوستی قرار داده شدند. این تیمارها شامل شاهد خراش دهی مکانیکی (ایجاد خراش روي پوسته بذر با استفاده از کاغذ سنباده به مدت 2 دقیقه) تیمارهاي اسید سولفوریک ) قرار دادن بذرها در محلول اسید سولفوریک %98 به مدت 2 و 4 دقیقه و سپس سه بار شستشو با آب مقطر) بود پس از اعمال تیمارها بذرها در پتري دیش کشت شدند. بعد از مشخص شدن نتایج آزمایش اول به منظور بررسی تا ثیر تیمارهاي مو ثر در برطرف نمودن خواب فیزیولوژیک ) کی و دو ماه سرمادهی و خیساندن بذرها به مدت 18 ساعت در محلول اسید جیبرلیک 250 ppm در دماي 25 ºC قبل از کاشت) آزمایش دوم و سوم طراحی گردید. قابل ذکر است که شرایط اسید جیبرلیک و دماي 25 ºC در هر دو آزمایش یکسان بوده و به عنوان یک روش معمول بعد تیمار سرمادهی اعمال میگردد و از این رو در این تحقیق نیز به عنوان تیمار متغیر در تجزیه و تحلیل نتایج لحاظ نشده است. در آزمایش دوم بذرها ابتدا تحت تیمار خراش دهی با اسید سولفوریک (2 و 4 دقیقه) و کاغذ سنباده قرار گرفتند و بعد از آن به مدت یک ماه در شن مرطوب در دماي 3± 2 ºC قرار داده شدند و قبل از کاشت به مدت 18 ساعت در محلول 250ppm اسید جیبرلیک در دماي 25 درجه قرار داده شدند. تیمار شاهد نیز به مدت 18 ساعت در آب مقطر قرار گرفته و سپس کشت شدند. در آزمایش سوم شرایط مشابه همان آزمایش دوم بود با این تفاوت که تیمار سرمادهی به مدت دو ماه اعمال گردید. در همه آزمایشات دماي ژرمیناتور ºC نوري 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی بود. 25±2 و دوره هر سه آزمایش فوق در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل یک پتري دیش با 25 عدد بذر) در دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان در پتري دیش انجام شدند. پس از اعمال تیمارها بذرها روي دولایه کاغذ کشت مرطوب در پتري دیش قرار داده شدند. دماي ژرمیناتور 25 ºC شدت نور 1000 لوکس ( 12 ساعت نور- 12 ساعت تاریکی) و رطوبت نسبی آن %60 بود. براي کشت بذرها از پتري دیش هاي یک بار مصرف با قطر 10cm و کاغذ کاشت سترون استفاده شد. خروج ریشه چه به طول 1 mm به عنوان معیار بذر جوانه زده در نظر گرفته شد. شمارش بذرهاي جوانه زده هر روز انجام شد و تا زمانی که در دو شمارش متوالی افزایشی در تعداد بذر جوانه زده مشاهده نگردید ادامه یافت. بر این اساس آزمایش 20 روز به طول انجامید. در پایان آزمایش طول ریشه چه و ساقه چه و تعداد گیاهچه هاي غیر عادي یاداشت شدند. با استفاده از روابط زیر سرعت جوانه زنی شاخص بنیه و درصد خواب فیزیولوژیک محاسبه گردید (17): فرمول سرعت جوانه زنی: سرعت جوانه زنی j 1 ni Di n i تعداد بذر جوانه زده در روز i ام و از شروع آزمایش می باشد. فرمول شاخص بنیه: درصد جوانه زنی میانگین طول گیاهچه mm) ( D i تعداد روز پس = شاخص بنیه 100 / 74 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

5 به منظور بررسی امکان استقرار گیاهچه ها به طور تصادفی از گیاهچه هاي حاصل از دو تیمار اصلی (خراش با سمباده و اسید سولفوریک) 15 گیاهچه عادي به سه گلدان (هرگلدان 5 گیاهچه) منتقل شد. دو هفته پس از انتقال درصد استقرار گیاهچه ها محاسبه شد. ابتدا دادهها مورد آزمون نرمالیته قرار گرفتند و فقط داده هاي درصد جوانه زنی با استفاده از روش 1 زاویهاي تبدیل شدند. پس از بررسی نرمال بودن دادهها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به روش دانکن با نرم افزار MSTAT-C انجام شد و در نهایت نمودارها با نرم افزار Excel رسم شدند. یافتهها نتایج بررسیهاي مقدماتی بذرها نشان داد که درصد بالایی از آنها (% 87/5) پوك هستند. لذا قبل از انجام آزمایشهاي جوانهزنی بذرهاي پوك حذف شدند. در بررسی ساختار بذر با بینوکولار مشخص شد که پوسته بذرها صاف و سخت بوده و همچنین پوك بودن آنها (فاقد جنین بودن) مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش مقدماتی میزان جوانه زنی اولیه (تعیین اولیه قوه نامیه) که بذرها بدون پیش تیمار کشت شدند هیچگونه جوانه زنی مشاهده نگردید. با استفاده از تست تترازولیوم وجود حیات در بذور مشخص گردید. در آزمایش اول سه تیمار خراشدهی (کاغذ سنباده اسید سولفوریک به مدت 2 و 4 دقیقه) استفاده شد هر سه تیمار به میزان قابل توجهی موجب افزایش جوانه زنی شدند. البته تفاوت معنی داري از نظر درصد جوانه زنی بین تیمارها مشاهده نشد اما از نظر شاخص بنیه تفاوت معنی دار بود. بیشترین شاخص بنیه از تیمار خراش با سنباده بدست آمد و فراوانی گیاهچه هاي غیر عادي در تیمارهاي اسید خصوصا 4 دقیقه آن بسیار بالا بود (جدول 1). به نظر می رسد اسید سولفوریک آسیب جدي به مریستم ریشه وارد میکند و همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است این گیاهچهها فاقد بخش ریشه هستند. 1 به دلیل اینکه در آزمایش اول با انجام تیمارهاي خراش دهی مکانیکی و شیمایی باز هم درصدي از بذرها (حدود 24 درصد) جوانه نزدند فرضیه نیاز به سرما و اسید جیبرلیک براي حصول 100 درصدي بذرهاي سالم در آزمایش هاي دوم و سوم روي 24 درصد بذرهاي جوانه نزده سالم مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم بذرهاي خراش داده شده به مدت یک ماه در شن مرطوب در دماي 3-5 درجه قرار داده شدند و قبل از کشت در اسید جیبرلیک نیز خیسانده شدند. نتایج این آزمایش در جدول 2 آورده شده است. تیمار خراش با اسید به مدت دو دقیقه از دو تیمار دیگر برتر بود. تیمار 4 دقیقه اسید گرچه درصد جوانه زنی بیشتري از خراش با سنباده داشت اما میزان گیاهچه هاي غیر عادي نیز شدیدا افزایش یافت. به طور کلی نتایج این بررسی نشان داد که اعمال یک ماه سرمادهی پس از خراش دادن اثري بر افزایش جوانه زنی نداشت و تا حدي آن را نیز کاهش داد. اما برخی صفات دیگر نظیر سرعت و شاخص بنیه را اندکی بهبود بخشید. در آزمایش سوم فرضیه ناکافی بودن زمان سرمادهی مورد آزمون قرار گرفت. برخی نتایج آزمون سوم در جدول 3 نشان داده شده است. در این آزمایش نیز همانند آزمایش دوم سرمادهی اثر مثبتی بر جوانه زنی نداشت. با بررسی هاي مقدماتی بذرهایی که در پایان هر آزمایش جوانه نزده باقی ماندند مشخص شد این بذرها سالم هستند و احتمالا عدم جوانه زنی آنها مربوط به وجود خواب فیزیولوژیکی عمیق باشد. در بررسی امکان استقرار گیاهچه ها نتایج نشان داد که گیاهچه هاي حاصل از تیمار خراش با سنباده استقرار بهتري داشتند (نمودار 1). به نظر می رسد اسید سولفوریک سیستم ریشه را ضعیف کرده و از این طریق سبب کاهش استقرار گیاهچهها شده است. 1.Arc sin / 75 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

6 جدول 1 - اثر تیمارهاي مختلف خراشدهی بر برخی صفات مطالعه شده بذر گونه دارویی مورد تیمار درصد جوانه زنی سرعت جوانهزنی شاخص بنیه طول بخش هوایی( mm ) طولریشه( mm ) درصد گیاهچههاي غیرعادي شاهد 6/33c 12/9a 20/38a 23/92a 2/13a 71/78a خراش با سنباده 26/47 b 8/64b 15/15b 18/27ab 2/69a 76/92a اسید سولفوریک 2 دقیقه 51/ 00a 5/74b 12/75b 13/75b 2/73a 74/66a اسید سولفوریک 4 دقیقه میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشابه (a b یا c) تفاوت معنی داري آماري باهم ندارند. تیمار جدول 2 - خراش با سنباده اسید سولفوریک 2 دقیقه اسید سولفوریک 4 دقیقه اثر تیمارهاي مختلف خراش دهی و یک ماه سرمادهی (و سپس خیساندن بذرها در محلول اسید جیبرلیک قبل از کاشت) بر برخی درصد جوانه زنی 48/33b سرعت جوانه زنی 1/21b صفات مطالعه شده بذر گونه دارویی مورد شاخص بنیه 16/92b طول بخش هوایی( mm ) 16/01a طول ریشه( mm ) 11/01a درصد گیاهچه هاي غیر عادي 9/33c 18/47 b 43/ 20a 10/64a 9/95a 17/60a 15/20a 20/97a 18/09ab 2/84a 2/61a 67/50a 64/83a میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشابه (a b یا c) تفاوت معنی داري آماري باهم ندارند و شاهد همان تیمار شاهد جدول 1 میباشد. جدول 3- اثر تیمارهاي مختلف خراش دهی و دو ماه سرمادهی(و سپس خیساندن بذرها در محلول اسید جیبرلیک قبل از کاشت) بر برخی صفات مطالعه شده بذر مورد تیمار خراش با سنباده درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی شاخص بنیه طول بخش هوایی( mm ) طول ریشه( mm ) درصد گیاهچههاي غیر عادي 13/03b 12/60 b 20/ 65a اسید سولفوریک 2 دقیقه اسید سولفوریک 4 دقیقه 11/35ab 12/71 a 10/1 b 20/53 a 21/20 a 18/20ab 15/48 b 19/07 a 16/85 ab 2/7 b 4/0 a 3/67 a 46/17 b 62/13 a 50/16 ab میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشابه (a b یا c) تفاوت معنی داري آماري باهم ندارند و شاهد همان تیمار شاهد جدول 1 میباشد. بحث و نتیجهگیري با جمع بندي کلی نتایج همه آزمایش هاي انجام شده در این تحقیق به نظر می رسد بیش از 85 درصد بذرهاي تولید شده در گیاه مورد رویش یافته در منطقه لرستان به دلایل ناشناخته (احتمالا بخش اعظم به خاطر خشکسالی) پوك و تنها 15 درصد آنها داراي جنین میباشند. بنابراین به نظر میرسد که یکی از مهمترین عللی که استفاده از دستورالعملهاي گزارش شده را در استفاده از بذور اندمیک استان لرستان با محدودیت مواجه نموده است پوك بودن بذور باشد. تنش کم آبی در مرحله گلدهی و پر شدن دانه می تواند توجیه کننده شکل 1- تصویر گیاهچه عادي (سمت راست) و سه گیاهچه غیر عادي (سمت چپ). بخش زیادي از درصد پوکی بذر باشد (18). در بررسی هاي انجام شده مشاهده شد که در خیلی از نقاط رشد این گیاه در / 76 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

7 طی سالهاي اخیر چشمه هاي آب خشک و یا خیلی کم آب شده است و معمولا با پدیده گرم شدن محیط همراه است. مجموع این شرایط سبب کاهش طول عمر گرده و در نهایت افزایش پوکی خواهد شد. نمودار 1- مقایسه درصد استقرار گیاهچه هاي حاصل از تیمار خراش با سنباده و اسید سولفوریک. جوانه زنی بقیه 15 درصد نیز عمدتا (بیش از %70) توسط سختی پوسته و عدم نفوذ پذیري آن نسبت به آب ممانعت می شود و تنها بخش کمی از آنها علاوه بر مشکل سخت پوستی داراي خواب فیزیولوژیکی عمیق نیز می باشند. عیسوند و همکاران (10) در مطالعه اي جهت یافتن علت خواب بذر گونه اي گون Boiss.) ( Astragalus siliquosus متوجه شدند که حدود 95 درصد از خواب این گونه ناشی از سخت پوستی و به عبارتی عدم نفوذپذیري پوسته نسبت به آب است و خراش مکانیکی با سنباده را بهترین تمیار براي بر طرف شدن آن ذکر کردند. آنها بقیه خواب را به عوامل فیزیولوژیک نسبت دادند و با اعمال تیمار پیش سرما بخشی از خواب فیزیولوژیک را نیز از بین برده و جوانه زنی را به 98 درصد رساندند. گرچه در تحقیق نامبرده از تیمار اسید سولفوریک هم استفاده شده بود ولی به دلیل اثرات بدي که بر روي جنین و گیاهچه داشته بعنوان تیمار قابل قبولی معرفی نشده است. در صورتی که خواب فیزیولوژیکی بذرهاي مورد عمیق نبود می بایست با اعمال سرما و یا جیبرلیک اسید جوانه زنی بیشتري در مقایسه با تیمارهاي خراش دهی داشته باشند. البته وقتی از دیدگاه اکولوژیک و بقاء به آن نگاه کنیم این موضوع می تواند به عنوان مکانیسمی براي بقاء گیاه عمل کند و همواره درصدي از بذرها را براي سالهاي بعد به صورت جوانه نزده نگهداري کند.(19 18) مساله دیگري که باید در اینجا مورد بحث قرار گیرد کاهش درصد جوانه زنی در اثر اعمال تیمار سرما بر بذرهاي خراش دیده است. این موضوع باز به نوعی تاییدي بر این مطلب است که خواب بذر در این گونه گیاهی به طور عمده ناشی از سخت پوستی می باشد و در صورتی که سخت پوستی برطرف شده باشد و بذر آماس شده در معرض سرما قرار گیرد اثرات نامطلوبی بر آن خواهد گذاشت (16 و 20). زیرا در این شرایط بذر نیازمند دماي بالا براي جوانه زنی است اما این دما فراهم نیست و حتی ممکن است برخی قارچهاي مضر سبب کاهش کیفیت آن شوند و قدرت بذر تحلیل رود. این موضوع هیچ تضادي با دیگر گزارشاتی که تیمار هاي سرمادهی طولانی مدت (بیش از 2 ماه) را براي بر طرف نمودن خواب بذر این گیاه پیشنهاد داده اند (1) ندارد. زیرا در آن حالت بذر خراش داده نشده و در واقع در طی تیمار طولانی مدت سرما به تدریج پوسته آن سختی خود را از دست میدهد. نصیري و همکاران (11) در تحقیقی در زمینه تغییرات قوه نامیه و شکستن خواب بذر تعداد زیادي از گونه هاي غیر زراعی موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران به این نتیجه رسیدند که بذر بسیاري گونه ها در صورتیکه مشکل عدم جذب آب نداشته باشند بخوبی به تیمارهاي سرمادهی ج واب می دهند و در صورت عدم نفوذپذیري تیمار خراش مکانیکی با شن زاویه دار پیشنهاد شده است a b / 77 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

8 پیشنهاد می شود براي تکثیر مورد از طریق بذر ابتدا بذرها را از میوه خارج نموده سپس با غوطه ور سازي آنها در آب بذرهاي پوك حذف شوند. نظر به افزایش گیاهچه هاي غیر عادي در اثر استفاده از اسید سولفوریک و همچنین اثرات بد زیست محیطی و خطراتی که در حین کار ممکن است ایجاد شود کاربرد آن توصیه نمی شود و بهتر است از خراش مکانیکی استفاده شود. در صورتی که مقادیر زیادي بذر قرار است کشت شوند می توان آنها را بصورت مخلوط با شن زاویه دار در دستگاههاي مخلوط کن ) که براي مخلوط کردن سم با بذر نیز استفاده می شوند) قرار داد و پس از خراش دادن آنها با در نظر داشتن حدود 15 درصد خواب فیزیولوژیکی میزان بذر لازم در واحد سطح را محاسبه و کشت کرد. تشکر و قدردانی از آزمایشگاه بذر بانک ژن مو سسه تحقیقات جنگلها و مراتع که در انجام آزمایشهاي جوانهزنی همکاري و مساعدت لازم را بعمل آوردند تشکر و قدردانی میشود. / 78 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

9 References 1. Ellis RH, Hong TD, Roberts EH. Handbook of seed technology for gene banks, Vol 2, Rome, IBPGR, 1985; pp: Brazandeh, MM. Identification of essential oil components of myrtle (Myrtus communis L.). Iran J Medicinal Aromatic. 2001; 6: (In Persain) 3. Zargari A. Medicinal Plants. Tehran University press, 1997, vol 4, pp: (In Persain) 4. Salehnia AN. Extraction and Identification of Myrtle Components and Study of Effect on Pathogenesis Microorganisms. MD Thesis. Tehran Uni Med Sci (In Persain) 5. Mirazadi Z, Pilehvar B, Meshkat Alsadat MH, Karamian R. Site quality and Essential oil composition of Myrtus Communis L. (case study: Chammoord site in Lorestan province). J Agri Biothech, 2011; 2: (In Persain) 6. Heidarpour Monfared A, Kiadaliri H, Babaei S. Study of factors affecting on rizogenesis of myrtus hardrooting cuts. Proc. 1'st Iran conf. Natu resourc Research. Kordestan, Iran p:6. 7. Heidari SharifAbad H. Seed Economics. Proc. 1'st Iran Nat Seed Sci Techno. Gorgan, Iran p: 4. (In Persain) 8. Elias S, Garay A, Hanning S, Schweitzer L. Seed testing services for cereals. Crop soil news. 2003; 17(4): MackiZadeh Tafti M, Farhoodi R, Naghdi Badi H, MahdiZadeh A. Determination of Best Treatment for Germination of Medicinal Plant Seed Rubia tinctorum L, Echinacea angustifolia D.C and Myrtus communis L. Iran J Medicinal Aromatic plants. 2006; 22: (In Persain) 10. Eisavand, HR, Madah Arefi H, Tavakol- Afshari R. Effects of Various Treatments on Breaking Seed Dormancy of Astragalus siliquosus. Seed Sci Techno, 2006; 34(3): (In Persain) 11. Nasiri M, Madah Arefi H, Eisvan HR. Study of Trend of Seed Germination and Dormancy of Some Available Species in Natural Resources Gene Bank. Iran J Rangelands Forests Plant Breed Genet. 2005; 12(2): (In Persain) 12. Hardegree SP, Winstral AH. Predicting of Germination Response to Temperature. II. Three dimensional Regression, Statistical Girding and Iterative-probit Optimization Using Measured and Interpolatedsubpopulation Data. Ann Bot. 2006; 98: Moon J, Parry G, Estelle M. The Ubiquitin-Proteasome Pathway and Plant Development. Plant Cell, 2004; 16(12): Fan LM, Feng X, Wang Y, Deng XW. Gibberellin Signal Transduction in Rice. J Integrative Plant Biol. 2007; 49: Kaye TN. Seed dormancy in high elevation plants: Implications for ecology and restoration, In: Kaye TN, Liston A., Love RM, Luoma DL, Meinke RJ, Wilson MV, editors. Conservation and management of native plants and fungi. Native Plants Society of Oregon, Corvallis, Oregon: p: International Rules for Seed Testing. Zurich, Int Seed Test Associ (ISTA) Pub nal-rules / 79 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

10 17. Agrawal RL. Seed Technology. New Delhi, Oxford IBH Pub, 2004; pp: Lombardini L. Ecophysiology of Plants in Dry Environments, In: D'Odorico P, Porporato A, editors. Dryland Ecohydrology. Dordrecht, the Netherlands: Springer; P: Maiti, PK, Sarkar, NC, Singh VP. Principles of post harvest Seed Physiology and Technology. India, Jodhpur: Agrobios (India), 2006, p: Yousefi-Daz M, Soltani A, ghaderi A, Sarparast R. Evaluation of non-linear regression models to describe response of emergence rate to temperature in chickpea. Agric Sci Technol, 2006; 20(1): (In Persain) / 80 یافته دوره چهاردهم ویژه نامه گیاهان دارویی بهار 91

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ

MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ MIΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΦΑΡΣΙ واژه ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ - ﻓﺎرﺳﯽ for e f re Έκδοση Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2016 ISBN 978-618-82846-4-7 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων ΓΕΦΥΡΕΣ Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., Ιούλιος 2016 3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα Τηλ. 210 5218700 www.kanepgsee.gr/ Εmail: info@kanepgsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ:

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ: Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ Σσολή Τεσνολογίαρ Γεωπονίαρ Και Τεσνολογίαρ Τποθίμων Διαηποθήρ Aronia melanocarpa Αξιολόγηζη ηηρ επίδπαζηρ Ελληνικών απομονώζεων ηος γένοςρ Trichoderma

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ι. Σαρακατσιάνος 1,2, Κ. Αδαμόπουλος 1, Β. Σαμανίδου 3, Α. Γούλα 4 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις στην αύξηση και παραγωγή παραδοσιακής καλλιέργειας κοκκαριού (Allium cepa L.) Α. Λιόπα-ΤσακαΑίδη

Περιβαλλοντικές επιδράσεις στην αύξηση και παραγωγή παραδοσιακής καλλιέργειας κοκκαριού (Allium cepa L.) Α. Λιόπα-ΤσακαΑίδη Περιβαλλοντικές επιδράσεις στην αύξηση και παραγωγή παραδοσιακής καλλιέργειας κοκκαριού (Allium cepa L.) Α. Λιόπα-ΤσακαΑίδη * Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ τεύχος 28 (1),2005 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους στη φύτρωση και επιβίωση φυτών βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis)

Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους στη φύτρωση και επιβίωση φυτών βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis) Επίδραση της συμπίεσης του εδάφους στη φύτρωση και επιβίωση φυτών βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis) Α. Παντέρα 1, Χ. Γενιτσαρόπουλος 2, Γ. Φωτιάδης 1 και Α. Μερτζάνης 1 1 Τμήμα Δασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Κώστας Βλάχος, και Ευάγγελος Παπαδόπουλος Σχολή Μηχ. Μηχ. Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε βοσκημένο και αβόσκητο λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων

Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε βοσκημένο και αβόσκητο λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε και λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Εποχιακή διακύμανση μικροαρθροπόδων σε και λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Ε.Β. Καπαξίδη 1, Χ. Τζιάλλα 2, Ν.Γ. Εμμανουήλ 1, Γ.Θ. Παπαδούλης

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITIES OF MAICH CONSERNING THE STUDY AND CONSERVATION OF PLANT SPECIES 1. LOCAL HERBARIUM OF THE FLORA OF CRETE 2.

ACTIVITIES OF MAICH CONSERNING THE STUDY AND CONSERVATION OF PLANT SPECIES 1. LOCAL HERBARIUM OF THE FLORA OF CRETE 2. Mediterranean Plant Conservation Unit of MAICh Peculiarities in Seed Germination of Cretan plants - implications for significant impacts of Climate Change. WORKSHOP: Climate Change Impacts on Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό σενάριο εργασίας στη Μελέτη Περιβάλλοντος, στη Γεωγραφία, στη Γλώσσα και στις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση των ΤΠΕ

Διαθεματικό σενάριο εργασίας στη Μελέτη Περιβάλλοντος, στη Γεωγραφία, στη Γλώσσα και στις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση των ΤΠΕ Διαθεματικό σενάριο εργασίας στη Μελέτη Περιβάλλοντος, στη Γεωγραφία, στη Γλώσσα και στις Φυσικές Επιστήμες με τη χρήση των ΤΠΕ «Ο κύκλος του Νερού» 1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Θέμα: «Ο κύκλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Χασιώτης Δρ. Δασολόγος Καθ. Βοτανικής ΤΕΙ Λάρισας. Εισαγωγή

Χρήστος Χασιώτης Δρ. Δασολόγος Καθ. Βοτανικής ΤΕΙ Λάρισας. Εισαγωγή Εφαρμογή απόσταξης με ατμό για την παραλαβή του αιθερίου ελαίου της λεβάντας σε βιοτεχνική κλίμακα, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του αιθερίου ελαίου. Παρουσίαση και καλλιέργεια του κλώνου Lavandula angustifolia

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Study on the Solubility of Kiwi Fruit Seed Oil in Supercritical Carbon Dioxide

Study on the Solubility of Kiwi Fruit Seed Oil in Supercritical Carbon Dioxide 2007,40(6):1242-1247 Scientia Agricultura Sinica 1 210037 2 712100 3 510641 4 750006 Study on the Solubility of Kiwi Fruit Seed Oil in Supercritical Carbon Dioxide WU Cai-e 1,2, XU Ke-yong 3, LI Yuan-rui

Διαβάστε περισσότερα

1 n-gram n-gram n-gram [11], [15] n-best [16] n-gram. n-gram. 1,a) Graham Neubig 1,b) Sakriani Sakti 1,c) 1,d) 1,e)

1 n-gram n-gram n-gram [11], [15] n-best [16] n-gram. n-gram. 1,a) Graham Neubig 1,b) Sakriani Sakti 1,c) 1,d) 1,e) 1,a) Graham Neubig 1,b) Sakriani Sakti 1,c) 1,d) 1,e) 1. [11], [15] 1 Nara Institute of Science and Technology a) akabe.koichi.zx8@is.naist.jp b) neubig@is.naist.jp c) ssakti@is.naist.jp d) tomoki@is.naist.jp

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα Εφαρμογές πληροφορικής Θ. Μάστορας 1, Π. Φώταρης 2 1 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mastoras@uom.gr 2 University of East London, p.fotaris@uel.ac.uk Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980)

LIMDEP 7.0. (Bakhshoodeh & Salami, دشاب.2005 ; Emadi, 2005) Bhaduri (1980) :هد یمرک ما يسر...ييسر قطانم ريقف ياههرگ ۱۳۳ هلجم تاقيقحت داصتقا هعست يزراشك نيا هرد ۴ ۲ هرامش ۱۳۸۸ ۴ (۱۳۱ ۱۳۷) يسر اي ههرگ ما ريقف قطانم ييسر هيليگ نا دمحيب تيا یمرک هلا ۱ دمحم هد ۲* ۱ ۲ رايدا هرگ تيريدم

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση : Παραδοσιακή ή ψηφιακή; Αργυρή Μπιλιούρη Εκπ/κός, Med στη Διδακτική της Λογοτεχνίας

Αφήγηση : Παραδοσιακή ή ψηφιακή; Αργυρή Μπιλιούρη Εκπ/κός, Med στη Διδακτική της Λογοτεχνίας Αφήγηση : Παραδοσιακή ή ψηφιακή; Αργυρή Μπιλιούρη Εκπ/κός, Med στη Διδακτική της Λογοτεχνίας Λογοτεχνία και Τεχνολογία Γράφοντας μια αφηγηματική ιστορία Μια καλή πρακτική δημιουργικής γραφής Βιβλίο ή Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑμηνOρροια σε αθλhτριες

ΑμηνOρροια σε αθλhτριες 21 KEΦΑΛΑΙΟ B ΑμηνOρροια σε αθλhτριες Π. ΛΙΑΝΤΗΣ Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ε.Α. ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αμηνόρροια καλείται η μη εμφάνιση ή η κατάπαυση της έμμηνου ρύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των

Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των Ο ρόλος των κτηνοτροφικών φυτών στην αναβάθμιση των λιβαδιών Ε. Κοντσιώτου Γεωπόνος, τ. Ερευνήτρια του ΕθlΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών, Λάρισα ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Η χλωρίδα μεγάλου μέρους των λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΛΥΣΣΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΜΠΗΣ Α1 108400011 ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ _ 2 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α1 108400021 ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ _ 3 ΤΣΙΜΠΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 108400031 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions

Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions 2007 1 1 :100026788 (2007) 0120033206, (, 200052) : Vignola2Dale (1980) Kawaller2Koch(1984) (cost of carry),.,, ;,, : ;,;,. : ;;; : F83019 : A Arbitrage Analysis of Futures Market with Frictions LIU Hai2long,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι τρεις κύριες κατηγορίες παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση κάθε πρωτοκόλλου μικροπολλαπλασιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Παλινδρόμησης και οι Παρερμηνείες στις Oποίες Οδηγεί (Regression Effect και Regression Fallacy)

Η Επίδραση της Παλινδρόμησης και οι Παρερμηνείες στις Oποίες Οδηγεί (Regression Effect και Regression Fallacy) Επομένως, για μεγάλα σετ δεδομένων η χρησιμοποίηση εικονικών μεταβλητών μπορεί να αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση για την προσαρμογή μη παραμετρικών απαντητικών συναρτήσεων (non parametric forms of

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

CHEN Yun2tang GUO Dong2quan YANG Zhong2qiang ZHANGJian2wei YANG Bao2an WANG Yu2lian

CHEN Yun2tang GUO Dong2quan YANG Zhong2qiang ZHANGJian2wei YANG Bao2an WANG Yu2lian 302 2009,23 (2) :302 307 Journal of Nuclear Agricultural Sciences :100028551 (2009) 022302206 60 Co C ( Π, 450015) : C,, C 60 Co C,, C, C C, C,,, : ; ; C ; 60 Co ; A GENERAL REVIEW ON THE EFFECTS OF 60

Διαβάστε περισσότερα

Το απόθεμα των σπόρων στο έδαφος σε λιβαδικά οικοσυστήματα του όρους Ψηλορείτη Κρήτης

Το απόθεμα των σπόρων στο έδαφος σε λιβαδικά οικοσυστήματα του όρους Ψηλορείτη Κρήτης Το απόθεμα των σπόρων στο έδαφος σε λιβαδικά οικοσυστήματα του όρους Ψηλορείτη Κρήτης Το απόθεμα των σπόρων στο έδαφος σε λιβαδικά οικοσυστήματα του όρους Ψηλορείτη Κρήτης Γ. Καζάκης 1 και Β. Π. Παπαναστάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΜΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή

!#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή L'ώ+8(0 J%(8(2=(ύ#:0, 7&!20ή4 8&')0)/&'ή ',& 9,6'ό"/&, 8&')0)/ί,!"#ά%&'( 19 ) *+&,-,+ό/'(0 1+(23'(+'24ό0 5(- 62(7-8ί(- 1%:+;4ώ/ =&' : >&=+(('=(/(4'=ή 1(%'5'=ή @5( ="#ά%&'( &-5ό "A'="/5+;/ό4&25" 2" 7:5ή4&5&

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα