απ την αρχή ξανά λοιπόν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απ την αρχή ξανά λοιπόν"

Transcript

1 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ του Συλλόγου. Και ενδιάμεςα ςκόρπια κείμενα που μοιραηόταν ςε φίλουσ και γνωςτοφσ. Τον περαςμζνο Οκτϊβρθ για πρϊτθ φορά δεν ιμουν ςυνεπισ ςτο ραντεβοφ. Σιμερα βγαίνει ετοφτο το φυλλάδιο ζχοντασ και κείμενα του Θανάςθ Βάςιου, του Γιάννθ Στεφανίδθ, του Κϊςτα Χριςτοδουλι κι ζνα ποίθμα του Γρθγόρθ Λυμπεράκθ. Ρλίνκοι και κζραμοι ατάκτωσ ερριμζνοι διαφορετικϊν ανκρϊπων με μια κόκκινθ κλωςτοφλα να τουσ ενϊνει. Άλλοτε χοντρι, άλλοτε λεπτι ςχεδόν ζτοιμθ να ςπάςει. Ράντα υπαρκτι όμωσ και ελπίηω ανκεκτικι Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Κείμενα που γράφτθκαν όχι για να ενθμερϊςουν, να κακοδθγιςουν. Κείμενα, αφορμζσ ελπίηουμε για ςυηιτθςθ. Ζνα χάρτινο blog για να είμαςτε και μζςα ςτθ μόδα των καιρϊν. Κι επειδι θ τεχνολογία ζχει προχωριςει αυτι θ ςυηιτθςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί και ςε κανονικό blog ςτο απ την αρχή ξανά λοιπόν διαγράψαμε ζναν κφκλο για να βρεκοφμε εκεί που ξεκινιςαμε; «Αυτό που κάνετε μου κυμίηει ζντονα το μαρτφριο του Σίςυφου» λζει θ Γ. κουνϊντασ το κεφάλι. Το μαρτφριο του Σίςυφου. Ν ανεβαίνεισ τθν πλαγιά φορτωμζνοσ με μια πζτρα και μόλισ φτάςεισ ςτθν κορυφι αυτι να κυλά κάτω και να ξεκινάσ απ τθν αρχι. Το αιϊνιο παράδειγμα τθσ ματαιότθτασ κάκε προςπάκειασ Σκζφτομαι.. Ο Alber Camus, (Αλμπζρ Καμφ ςτα Νεοελλθνικά αλικεια δεν μπόρεςα ποτζ να καταλάβω πωσ ακριβϊσ «μεταφράηουμε» τα ξζνα ονόματα) ςτο κλαςςικό ζργο του «Ο μφθοσ του Σιςφφου - Δοκίμιο για το παράλογο» δίνει μια διαφορετικι διάςταςθ. Επειδι πάντα μασ αρζςει να βλζπουμε τισ προςπάκειεσ μασ με κετικό πνεφμα τθν ενςτερνίηομαι και τθν παρακζτω αποςπαςματικά: (Μετάφρ., Βαγγζλθσ Χατηθδθμθτρίου, Μπουκουμάνθσ, 1973) «Ζχουμε ιδθ καταλάβει πωσ ο Σίςυφοσ είναι ο παράλογοσ ιρωασ. Τα πάκθ του τον ςυνιςτοφν περιςςότερο απ' το μαρτφριό του... Οι μφκοι φτιάχνονται για να τουσ ηωογονεί θ φανταςία. Σ' αυτόν βλζπουμε μόνο όλθ τθν προςπάκεια ενόσ τεντωμζνου κορμιοφ ν' αναςθκϊςει τθν πελϊρια πζτρα, να τθ γυρίςει και να τθν κάνει ν' αναρριχθκεί ςε μια πλαγιά που ζχει ανεβοκατζβει εκατό φορζσ. Βλζπουμε το ςυςπαςμζνο πρόςωπο, το κολλθμζνο πάνω ςτθν πζτρα μάγουλο, τον ϊμο που δζχεται το λαςπωμζνο όγκο, το πόδι που τον ςτθρίηει, τθ διαςτολι των μυϊνων, τθν ανκρϊπινθ ςιγουριά δυο

2 χεριϊν γεμάτων γθ. Στο ζπακρο αυτισ τθσ τρομερισ προςπάκειασ, τθσ μετρθμζνθσ με το χωρίσ ουρανό διάςτθμα και το χωρίσ βάκοσ χρόνο, ο ςκοπόσ εκπλθρϊνεται. Ο Σίςυφοσ τότε, κοιτάηει τθν πζτρα να κατθφορίηει ςε μερικζσ ςτιγμζσ προσ αυτόν το χαμθλό κόςμο απ' όπου κα πρζπει να τθν ανεβάςει πάλι ςτθν κορυφι. Ξανακατεβαίνει ςτθν πεδιάδα. Πςο διαρκεί αυτι θ επιςτροφι, αυτι θ παφςθ, ο Σίςυφοσ μ' ενδιαφζρει. Ζνα πρόςωπο που βαςανίηεται τόςο κοντά ςτισ πζτρεσ είναι ιδθ πζτρα. Βλζπω αυτό τον άνκρωπο να ξαναπθγαίνει, βαδίηοντασ βαριά μα ςτακερά, προσ το ατζλειωτο μαρτφριο. Αυτι θ ϊρα που είναι ςα μια αναπνοι και ξανάρχεται το ίδιο ςίγουρα με τθ δυςτυχία του, αυτι θ ϊρα, είναι θ ϊρα τθσ ςυνείδθςθσ. Σε κάκε μια απ' τισ ςτιγμζσ τθσ, από τότε που αφινει τθν κορυφι και κατευκφνεται ςιγά - ςιγά προσ τισ τρϊγλεσ των κεϊν, είναι υπζροχοσ μζςα ςτθ μοίρα του. Είναι πιο δυνατόσ από το βράχο του. Εάν αυτόσ ο μφκοσ είναι τραγικόσ, είναι γιατί ο ιρωάσ του ζχει ςυνείδθςθ. Ρράγματι, που κα βριςκόταν ο πόνοσ του, εάν ςε κάκε βιμα τον ενκάρρυνε θ ελπίδα τθσ επιτυχίασ; Αλλά δεν είναι τραγικόσ παρά ςτισ ςπάνιεσ ςτιγμζσ που αποκτά ςυνείδθςθ. Ο Σίςυφοσ, προλετάριοσ των κεϊν, ανίςχυροσ κι επαναςτατθμζνοσ, ιξερε όλθ τθν ζκταςθ τθσ άκλιασ φπαρξισ τουσ: είναι εκείνθ που ςκζφτεται όςο διαρκι θ κατάβαςι του. Η ςφνεςθ με τθν οποία δζχεται το μαρτφριό του ςυμπλθρϊνει τθν ίδια ςτιγμι τθ νίκθ του. Δεν υπάρχει μοίρα που να μθ νικιζται με τθν περιφρόνθςθ Αφινω τον Σίςυφο ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ. Ράντα ξαναβρίςκει κανείσ το φορτίο του. Ο Σίςυφοσ όμωσ, ςυμβολίηει τθν ανϊτερθ πίςτθ που αρνιζται τουσ κεοφσ κι ανυψϊνει τουσ βράχουσ. Κι εκείνοσ κρίνει πωσ όλα είναι καλά. Αυτό το ςφμπαν, αδζςποτο ςτο εξισ, δεν του φαίνεται άκαρπο οφτε μάταιο. Ο κάκε κόκκοσ τθσ πζτρασ, θ κάκε λάμψθ αυτοφ του γεμάτου νφχτα βουνοφ πλάκει, μονάχα γι' αυτόν, τθ μορφι ενόσ κόςμου. Ακόμα κι ο ίδιοσ ο αγϊνασ προσ τθν κορυφι φτάνει για να γεμίςει μια ανκρϊπινθ καρδιά. Ρρζπει να φανταςτοφμε τον Σίςυφο ευτυχιςμζνο.» 2 απ την αρχή ξανά λοιπόν και όταν γράφονται αυτζσ οι γραμμζσ θ ςκζψθ γυρίηει ςτον Θοδωρι Ζξαρχο. Να υψϊνει το χζρι και τθ φωνι υπεραςπιηόμενοσ ζναν ακηδεμόνευτο ςυμμετοχικό ςυνδικαλιςμό. Ρριν από δυόμιςι δεκαετίεσ. Σ ζνα ςυνδικαλιςτικό τοπίο ςτείρασ κομματικισ αντιπαράκεςθσ. Με το Λόγο ςτισ Συνελεφςεισ και ςτα Σχολεία να δονείται από κομματικό πατριωτιςμό. Με τισ Ιδεολογίεσ να είναι όχι εργαλεία ανάλυςθσ των προβλθμάτων αλλά τα τείχθ που χϊριηαν εργαηόμενουσ, τα άλλοκι για κάκε ςυμπεριφορά. Η «Αδζςμευτη Πάλη» ςτθν αρχι, το «Ενωτικό» ςτθ ςυνζχεια φιλοδοξοφςε να μπει ςφινα, ζςτω και ςε τοπικό επίπεδο, ς αυτι τθν πραγματικότθτα που ζμοιαηε τόςο ςτζρεθ και αμετάβλθτθ. Πχι να αποϊδεολογικοποιιςει τα προβλιματα, αλλά να δϊςει τθ δυνατότθτα να βγουν ςτθν επιφάνεια όμορφεσ ςκζψεισ και πραγματικοί προβλθματιςμοί. Για να λειτουργιςουμε όχι ςαν πζντε ξεχωριςτά ςυνδικάτα ςτθ ςυςκευαςία του ενόσ, αλλά ωσ εργαηόμενοι που αντιμετωπίηουμε τα ίδια προβλιματα. Για να δράςουμε κοινά, δεςμευμζνοι μόνο από τισ αποφάςεισ των Γενικϊν μασ Συνελεφςεων και όχι με μια τυπικι ενότθτα καταςτατικϊν αρχϊν που εφαρμόηονταν κατά το δοκοφν,. Δεν ξζρω τι πετφχαμε απ όλα αυτά, αλλά ο Σφλλογοσ Αγίου Δθμθτρίου πάντα είχε μια διαφορετική ςυνδικαλιςτική αφρα. Στισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, ςτισ κινθτοποιιςεισ, ςτθν κακθμερινότθτα των Σχολείων. Είκοςι χρόνια μετά το «Ενωτικό» ζγινε κι αυτό κατεςτημζνο. Το νιϊκαμε, άλλοσ λίγο άλλοσ πολφ, όςοι ςχεδόν μόνιμα ςυμμετείχαμε ς αυτό. Αν και δθμιοφργθςε μια δυναμική πολλοί βολεφτηκαν απ αυτι τθν κατάςταςθ. Είκοςι χρόνια μετά άλλαξε και το ςυνδικαλιςτικό τοπίο. Η αποδόμθςθ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ ςε όλα τα επίπεδα μασ οδιγθςε ςτθν κυριαρχία του παραγοντιςμοφ που αντλεί «νομιμότθτα» από τα διαλυμζνα πλζον κομματικά γραφεία.

3 Ο Λόγοσ απουςιάηει από τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ και τα διαλλείματα ςτα ςχολεία όλο και περιςςότεροι ςκφβουμε τα κεφάλια πάνω από τα τετράδια των παιδιϊν αδιαφορϊντασ(;) για τα τεκταινόμενα. Είκοςι χρόνια μετά αλλάξαμε κι εμείσ. Ο Θανάςθσ όλο και λιγότερο μιλάει ςαν Ζξαρχοσ, ο Γρθγόρθσ «χάνεται» όλο και πιο ςυχνά. Ο Γιϊργοσ άλλαξε το επίκετό του, ο Μανϊλθσ κζλει να γυρίςει ταινία ςτο ςχολείο, ο Γιάννθσ μιλάει για άλλεσ καταςτάςεισ, ο Γιϊργοσ νευριάηει ςυχνότερα, θ Σταυροφλα ζμεινε μόνθ Κι εγϊ είμαι λιγότερο ςίγουροσ από κάκε άλλθ φορά ςτο τι κάνω Ήταν εφκολο να ποφμε: - Άςτο να ςυνεχιςτεί όςο τςουλάει Δεν ξζρω γιατί δεν το κάναμε Κςωσ γιατί, αικεροβάμονεσ ακόμθ, πιςτεφουμε πωσ μποροφμε να προςπαθήςουμε ν «αλλάξουμε τον κόςμο» «Βαυκαλιηόςαςτε μ οράματα μεγάλα, με φροφδεσ ελπίδεσ και ουτοπίεσ» ςιγοψικυρίηει το διαβολάκι απ τθ γωνία Κςωσ απ την αρχή ξανά λοιπόν επαναπροςδιορίηοντασ ςχζςεισ, ςυμπεριφορζσ, δράςεισ και καλοδεχοφμενοσ όπωσ πάντα κάκε ςυνοδοιπόροσ. Για τον παραλογιςμό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ μικρι Ελλαδίτςα μασ πολλά ζχουν ειπωκεί. Ραραλογιςμόσ που ςτθρίηεται και ςτθ φεουδαρχικοφ τφπου αντίλθψθ τθσ πολιτικισ που ενςτερνίηονται οι εκάςτοτε κυβερνϊντεσ. Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο πωσ το «ζχει μπάρμπα ςτθν Κορϊνθ» ηει και βαςιλεφει τον 21 ο αιϊνα ςτθ χϊρα μασ. Απόνερα αυτισ τθσ αντίλθψθσ είναι οι χιλιάδεσ μικρζσ τρφπεσ ςτο κάκε φορά νομικό πλαίςιο ϊςτε να βολεφονται και να εξυπθρετοφνται ψθφοφόροι, οπαδοί αλλά και «αντίπαλοι». Για τον 3 Έσςι όοψρ φιλιάδερ μέπερ οπιμ όοψρ φιλιάδερ μέπερ μεσά! Έσςι θα οπξφψπάμε. Με τχψμέμα σα φέπια και αμξιφσέρ σιρ οαλάμερ! Έσξιμερ Έσξιμερ μα ςυίνξτμ δτξ κόκκιμα σπιαμσάυτλλα Έσξιμερ μα ςφημασίςξτμ σξ ςήμα σηρ μίκηρ. Έσξιμερ μα φαωδέχξτμ σημ αοέπαμση μξμανιά μαρ Γπηγόπηρ Λτμοεπάκηρ «επίςθμο» κομματικοδίαιτο ςυνδικαλιςμό, «επαναςτατικό» και «ςυμβιβαςμζνο» τζτοια κζματα προςπερνιόνται εφκολα μια και αποτελοφν και ςυνδικαλιςτικι εκλογικι πελατεία. Μικρό παράδειγμα μιασ τζτοιασ τρφπασ είναι και οι αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςε Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ. Τα λζει όμωσ καλφτερα ο Θανάςησ Βάςιοσ ςτθν καταγγελία που ζκανε πριν λίγο καιρό ςτο Συνήγορο του Πολίτη: «Αγαπθτοί κφριοι. Με τθν εγκφκλιο 43659/Δ2/ καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ για το ςχολικό ζτοσ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ αρμοδιότθτασ του ΥΡΕΡΘ. Στο κεφάλαιο Α2 τθσ εγκυκλίου αναφζρεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΥΡΕΡΘ, ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Στιριξθσ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, ςτα Γραφεία των Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ, των Διευκφνςεων και Γραφείων Εκπαίδευςθσ, ςτα Γραφεία Φυςικισ Αγωγισ και τα Γραφεία Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτον Ο.Ε.Ε.Κ κεμελιϊνουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ και λαμβάνουν μονάδεσ μετάκεςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.2 του άρκρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α ). Για να ζχει δικαίωμα μετάκεςθσ ζνασ εκπαιδευτικόσ πρζπει να ζχει υπθρετιςει ςτθν οργανικι του κζςθ και ανάλογα με τισ μονάδεσ μετάκεςθσ που ςυγκεντρϊνει καταλαμβάνει τθ κζςθ που επιδιϊκει ςφμφωνα με το Ρ. Δ. 50/96. Στον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ ζνα από τα κριτιρια είναι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ ζδρεσ των ςχολείων που υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν. Μπορεί ζνασ εκπαιδευτικόσ ανάλογα με το ςχολείο που υπθρετεί να ςυγκεντρϊςει για ζνα χρόνο υπθρεςίασ μζχρι 12 μονάδεσ μετάκεςθσ, όταν για ζνα παιδί λαμβάνει 4 μονάδεσ. Με τθ δυνατότθτα που παρζχει θ εγκφκλιοσ και το νομικό πλαίςιο μπορεί κάποιοσ εκπαιδευτικόσ να είναι αποςπαςμζνοσ ςτθν Αττικι ςε μια υπθρεςία του ΥΡΕΡΘ και να λαμβάνει τισ μονάδεσ μετάκεςθσ που αντιςτοιχοφν ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ του κζςθσ που μπορεί π.χ. να είναι ςτισ Κυκλάδεσ. Αντί για 1 μονάδα μετάκεςθσ που αντιςτοιχεί ςτα ςχολεία τθσ Αττικισ να λαμβάνει 12 μονάδεσ μετάκεςθσ που αντιςτοιχοφν ςε οριςμζνα ςχολεία των Κυκλάδων ι άλλων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ.

4 Η δυνατότθτα αυτι δθμιουργεί άνιςθ μεταχείριςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, καταςτρατθγεί το δίκαιο, δθμιουργεί πεδίο για ςυναλλαγζσ και εξυπθρετιςεισ θμετζρων και ηθτϊ να καταργθκεί». 4 Δεκζμβρθσ. Αργά το βράδυ ςτθν καφετζρια με το Θανάςθ και το Γρθγόρθ να ςυηθτάμε πακιαςμζνα για τισ εξελίξεισ. Οι λιγοςτοί καμϊνεσ μασ κοιτάνε περίεργα. Στθν οκόνθ ο Αλαβάνοσ μιλάει για τθν εξζγερςθ των νζων, τθν αρχι μιασ νζασ ελπίδασ που ςπζρνει το φόβο ςτϋ απανταχοφ αφεντικά Σιωπι Η αμιχανθ ςιωπι που ακολουκεί πάντα τισ ζντονεσ ςυηθτιςεισ Η ματιά μου πζφτει ςτο κορίτςι που μασ ςζρβιρε. Κακιςμζνο ςτθν άκρθ του μπαρ με το κεφάλι ςκυμμζνο απϋ τθν κοφραςθ. Πλθ τθ μζρα να δουλεφει με το χαμόγελο ςτα χείλθ. Για 700. Η τθλεόραςθ δείχνει γροκιζσ ςθκωμζνεσ, επιμελϊσ ατθμζλθτα ντυςίματα, μπλουηάκια με τον Τςεκεβάρα, παλαιςτινιακζσ μαντιλεσ περίτεχνα ριγμζνεσ Το κορίτςι ζχει κλείςει τα μάτια. Στα πιο όμορφα χρόνια τθσ είναι πολφ κουραςμζνθ. Πχι από ανία, οφτε απ το πρεςάριςμα των φροντιςτθρίων. Ζχει φφγει ςτισ δικζσ τθσ ςκζψεισ. Δεν ζχει τθν πολυτζλεια τθσ «επανάςταςθσ» τθσ τθλεόραςθσ. «Ζφυγα» μαηί τθσ. Τα πομπϊδθ ςυνκιματα ζςβθςαν πίςω μου... Η «επανάςταςθ» των μικροαςτϊν μου είναι το ίδιο ξζνθ με τθν βαρβαρότθτα του καπιταλιςμοφ Μετά την κρίςη τι; (Θανάςησ Βάςιοσ) Βριςκόμαςτε ςτθ δίνθ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Άλλεσ χϊρεσ βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ δίνθσ και ςτροβιλίηονται ζντονα και άλλεσ ςτθν περιφζρεια και αναταράςςονται λιγότερο. Η εναλλαγι από το κζντρο ςτθν περιφζρεια και αντίςτροφα είναι πολφ πικανι και απρόβλεπτθ, γι αυτό όλεσ οι χϊρεσ προςπακοφν, λαμβάνοντασ μζτρα, να γαλθνζψουν τα νερά. Το γιατί φτάςαμε ςτθν κρίςθ μποροφν ςιμερα να μασ το εξθγιςουν όλοι οι οικονομολόγοι και μάλιςτα με πολλζσ λεπτομζρειεσ. Πλοι ζβλεπαν τθν ξζφρενθ πορεία, λόγω των υπζρμετρων υπερβολϊν των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, δεν μασ προειδοποίθςαν όμωσ για το γκρεμό που υπιρχε μπροςτά μασ. Γνωρίηουμε ότι θ κρίςθ είναι ζνα φαινόμενο εγγενζσ ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ. Γνωρίηουμε επίςθσ ότι οι βιομθχανίεσ τθσ Δφςθσ (ΗΡΑ Ε.Ε ), προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ, μετζφεραν τα τελευταία χρόνια τθν παραγωγικι διαδικαςία ανατολικότερα ςε χϊρεσ χαμθλοφ παραγωγικοφ κόςτουσ και μπορεί αυτι θ μετατόπιςθ να ζφερε οικονομικά οφζλθ, ςυνζβαλε όμωσ ςτθν γεωγραφικι αναδιανομι του πλοφτου δθμιουργϊντασ νζεσ οικονομικζσ δυνάμεισ (όπωσ π.χ. τθν Κίνα). Ταυτόχρονα τα μεγάλα χρθματοοικονομικά και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα κατάφεραν, είτε με τα χρθματιςτθριακά παιχνίδια, είτε με τθν ανεξζλεγκτθ χοριγθςθ δανείων, να υφαρπάξουν το μεγαλφτερο μζροσ των αποταμιεφςεων, ακόμθ και τα μελλοντικά ειςοδιματα των εργαηομζνων τθσ Δφςθσ. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν των πρακτικϊν είναι θ διεφρυνςθ των οικονομικϊν ανιςοτιτων μεταξφ πλουςίων και φτωχϊν. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαηομζνων μετακινείται από τα μεςαία ςτρϊματα ςτα χαμθλά και ζνασ πολφ μικρόσ μετακινείται ςτα υψθλά. Το χάςμα που υπάρχει μεταξφ πλουςίων και φτωχϊν διευρφνεται, γίνεται βάρακρο και ςυμπαραςφρει πολλοφσ εργαηόμενουσ. Η βίαιθ αυτι μετατόπιςθ δεν μποροφςε να ζχει κφματα μόνο από τθ μία πλευρά. Η παγκόςμια οικονομία ςτθρίηεται ςτθν αγορά, θ αγορά ςτθρίηεται ςτθν κατανάλωςθ και για να υπάρξει κατανάλωςθ χρειάηονται καταναλωτζσ. Η μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των εργαηομζνων, μείωςε και τθν καταναλωτικι τουσ δυνατότθτα με

5 5 αποτζλεςμα ενϊ ζχουμε ςιμερα μεγάλθ παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν, να υπάρχει μικρι κατανάλωςθ. Ζτςι όμωσ δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ που αναπόφευκτα οδθγεί ςτθν φφεςθ. Τα μζτρα τα οποία λαμβάνονται μζχρι ςιμερα προςπακοφν, αναβακμίηοντασ κάποια επί μζρουσ ςυςτιματα (τράπεηεσ, αυτοκινθτοβιομθχανίεσ κλπ), να κάνουν επανεκκίνθςθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα. Πςεσ νότεσ αιςιοδοξίασ κι αν προςκζςουν πολφ δφςκολα κα γίνει επανεκκίνθςθ του ςυςτιματοσ άμεςα. Αν ανατρζξουμε ςτο παρελκόν, χωρίσ να κζλω να εξομοιϊςω τθν κρίςθ του 1929 με τθ ςθμερινι, κα δοφμε ότι ζχουν αρκετά κοινά χαρακτθριςτικά. Μάλιςτα επειδι ο κόςμοσ ςιμερα είναι πιο ςφνκετοσ ίςωσ και οι λφςεισ είναι περιςςότερο πολφπλοκεσ. Η κρίςθ του 1929 ξεπεράςτθκε ςτισ ΗΡΑ μζςα ςε μια δεκαετία περίπου με τθ ςυνδρομι κυβερνθτικϊν προγραμμάτων που προκάλεςαν γενναία αναδιανομι πλοφτου. Το 1939 οι πλοφςιοι κατείχαν το 10% του πλοφτου, από το 20% που κατείχαν το Στισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ, ιταν θ εγκακίδρυςθ φαςιςτικϊν κακεςτϊτων και ςτθν ουςία θ κρίςθ ξεπεράςτθκε με τθ βίαιθ αναδιανομι πλοφτου που ζγινε εξαιτίασ του Βϋ παγκοςμίου πολζμου. Σιμερα άλλθ λφςθ πζραν τθσ αναδιανομισ του πλοφτου προσ όφελοσ των μεςαίων και χαμθλϊν ςτρωμάτων μζςα από κυβερνθτικά προγράμματα, δεν υπάρχει. Η αναδιανομι κα γίνει είτε με ελεγχόμενο τρόπο, είτε κα επζλκει ωσ προϊόν βίαιων ςυγκροφςεων και αλλαγϊν. Μπορεί ο κίνδυνοσ για εγκακίδρυςθ φαςιςτικϊν κακεςτϊτων να μθν είναι ορατόσ, θ νόκευςθ παρ όλα αυτά τθσ δθμοκρατίασ με καταπάτθςθ των ατομικϊν ελευκεριϊν και δικαιωμάτων, με καταςτρατιγθςθ των κοινωνικϊν κατακτιςεων ςτθν προςπάκεια να ξεπεραςτεί θ κρίςθ χωρίσ αναδιανομι του πλοφτου, είναι πολφ πικανι. Πμωσ ςιμερα το πρόβλθμα δεν πρζπει να είναι απλά να ξεπεράςουμε τθν κρίςθ, που ζτςι κι αλλιϊσ πρζπει να τθν ξεπεράςουμε, το πρόβλθμα είναι τι ανάπτυξθ κζλουμε. Είναι γνωςτό ότι καταναλϊνουμε ι για να είμαςτε ειλικρινείσ ςπαταλάμε περιςςότερα απ όςα αγακά μπορεί να μασ δϊςει ο πλανιτθσ. Οι δε ανιςότθτεσ ςτθν κατανάλωςθ είναι τεράςτιεσ. Αν ςυνεχίςουμε το ίδιο μοντζλο ανάπτυξθσ: Αγορά χωρίσ όρια - Κατανάλωςθ χωρίσ όρια - Κζρδθ χωρίσ όρια, κα οδθγθκοφμε ςε μια περιβαλλοντικι φοφςκα, θ οποία κα κζςει ςε κίνδυνο όχι απλά τθν παγκόςμια οικονομία, αλλά και τθ ηωι ςτον πλανιτθ. Οι φυςικοί πόροι είναι πεπεραςμζνοι και δεν επιτρζπεται θ καταςπατάλθςι τουσ, απαιτείται χρθςτι διαχείριςθ. Στθν παγκόςμια ιςτορία ςυναντάμε πολιτιςμοφσ που τουσ καυμάηουμε ακόμθ και ςιμερα (Ν. Ράςχα, Μάγια, Κνκασ κ.ά.), οι οποίοι εξαφανίςτθκαν κυρίωσ εξαιτίασ τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ των φυςικϊν πόρων.(χριςιμο κα ιταν να διαβάςουμε το βιβλίο του JARED DIAMOND, ΚΑΤΑΕΥΣΗ εκδ. κάτοπτρο 2006) Αν δεν κζλουμε να ζχουμε τθν τφχθ τουσ, κα πρζπει να αλλάξουμε πορεία. Ρολλοί επιςτιμονεσ, όλων των κλάδων, προςπακοφν να διαμορφϊςουν τθ νζα πρόταςθ. Αν κα τθν ονομάςουμε: πράςινθ αειφόρο οικολογικι ανάπτυξθ λίγθ ςθμαςία ζχει. Σθμαςία ζχει: να περιορίηει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ να αποδίδει κοινωνικι δικαιοςφνθ να ζχει ςαν βάςθ τθν οικονομία των φυςικϊν πόρων και όχι τθν οικονομία του χριματοσ. «και ςίγουρα δεν πρζπει να είναι καπιταλιςτική»

6 6 Οι λίςτεσ κι οι ληςτζσ (Με τον Κώςτα Χριςτοδουλή) Η εβδομάδα που διανφουμε είναι μια από τισ ομορφότερεσ του ζτουσ για μακθτζσ και δαςκάλουσ. Εξάλλου είναι γνωςτοί οι τρεισ λόγοι που αξίηει να γίνεισ δάςκαλοσ: Ιοφνιοσ, Ιοφλιοσ, Αφγουςτοσ. Αυτοφσ τουσ τρεισ λόγουσ από φζτοσ τουσ αςπάηονται και οι βουλευτζσ κι ζτςι το μαγαηί τθσ Βουλισ κα μείνει κλειςτό για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. Διαψεφδονται ωσ ανακριβείσ οι πλθροφορίεσ που αναφζρουν πωσ θ Βουλι ιταν το τελευταίο κφμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ και αναγκάςτθκε να βάλει λουκζτο. Εξάλλου, τα ςκάνδαλα του χειμϊνα ζχουν δθμιουργιςει αποκεματικό, όχι μόνο για το καλοκαίρι που διανφουμε, αλλά και για τα επόμενα καλοκαίρια του αιϊνα. Η αλικεια είναι κάτι που ζχουμε ξαναγράψει: τα ςκάνδαλα είναι ςαν τθν εγκυμοςφνθ, μετά από εννζα μινεσ ξεφουςκϊνουν. Εμείσ οι δάςκαλοι όμωσ είμαςτε ριγμζνοι οικονομικά, γιατί ναι μεν οι βουλευτζσ δουλεφουν όςο οι δάςκαλοι, πλθρϊνονται όμωσ όςο οι ανϊτατοι δικαςτικοί. Οι οποίοι, όλωσ τυχαίωσ, είναι ο μοναδικόσ κλάδοσ ςτθν Ελλάδα που παίρνει αφξθςθ πριν καν τθ ηθτιςει. Ρλοφςιοσ όμωσ δεν είναι αυτόσ που ζχει χριματα, αλλά αυτόσ που ζχει χρόνο. Υπ αυτι τθν ζννοια οι δάςκαλοι είναι θ πλουςιότερθ κοινωνικι τάξθ ςτθν Ελλάδα και χρίηονται ωσ κροίςοι, αν το πατρικό τουσ τυχαίνει και βρίςκεται ςε νθςί. Εκεί τα καλοκαίρια επαναπροςδιορίηονται οι οικογενειακζσ ςχζςεισ και ο ρόλοσ τθσ πεκεράσ αφοφ κεωρείται κάτι παραπάνω από επζνδυςθ- και γίνεται ςφςφιξθ του οικογενειακοφ ιςτοφ, αφοφ οι αταςκαλίεσ του χειμϊνα που ταλανίηουν τισ ςχζςεισ πεκεράσ νφφθσ διαγράφονται (κάτι ςαν τθσ Βουλισ τα ςκάνδαλα). Ζτςι το καλοκαίρι εκτόσ των άλλων είναι θ εποχι που θ πεκερά από «ςτρίγγλα» γίνεται «μθτζρα» και οι αβρότθτεσ παίρνουν τθ κζςθ τθσ πατροπαράδοτθσ κόντρασ. Ραλιότερα κάκε που ερχόταν καλοκαίρι, ξεςκόνιηα αγχωμζνοσ τισ «λίςτεσ με τα πράγματα που πρζπει να κάνουμε πριν πεκάνουμε». Δεν είναι άλλεσ από τισ περιβόθτεσ λίςτεσ με τισ 100 καλφτερεσ ταινίεσ, τα 1000 μουςικά καλφτερα άλμπουμ, τισ 200 εξωτικζσ ςυνταγζσ μαγειρικισ, τα 50 ομορφότερα μζρθ του πλανιτθ κ.ο.κ. Φζτοσ προςτζκθκε από τθν τθλεόραςθ του Σκάι και θ λίςτα με τουσ 100 μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ, όπωσ τουσ ψθφίςαμε μζςω SMS. Εγϊ ψιφιςα τον προπάππο μου που ιταν ο μεγαλφτεροσ ζλλθνασ που ξζρω, αφοφ αποδιμθςε ςε θλικία 108 ετϊν. Με εκνεφριςε που δεν ςυμπεριλιφκθκε ςτθν λίςτα, γιατί είχα βάλει όλο το ςόι και όχι μόνο να τον ψθφίςει και δεν τον είδα οφτε ςτθ χιλιάδα. Μετά απ αυτό το φιάςκο εγϊ παραμζνω ςτθν ανωνυμία μου, απορρίπτω όμωσ πάραυτα τισ ελεεινζσ όπωσ αποδείχτθκαν λίςτεσ, οι οποίεσ εξάλλου δεν ταιριάηουν ςτα κυβικά μου. Είναι δυνατόν ςτθ λίςτα με τα 50 ομορφότερα μζρθ, ςτο Νο 14 να μου προτείνει ν ανεβϊ με τα πόδια ςτο Μάτςου Ρίτςου και ςτο Νο 31 να κολυμπιςω παρζα με δελφίνια; (ποιοσ; εγϊ ο κφκνοσ). Να πω τθν αλικεια όμωσ, δε κα με χάλαγε κακόλου αντί για τα 1000 καλφτερα άλμπουμ μουςικισ να ξανάκουγα τον ιχο του Αιγαίου ςτθν Ροφντα τθσ Φολζγανδρου και αντί για τισ 100 καλφτερεσ ταινίεσ να ξανάβλεπα το θλιοβαςίλεμα ςτθ Λευκάδα και τθν ανατολι ςτθν Αντίςαμο τθσ Κεφαλονιάσ.

7 7 Έχω ζνα όραμα ΙΙΙ (ςεμνό και ταπεινό) Ρριν ζνα χρόνο ακριβϊσ ζγραφα για τισ προςπάκειεσ του πρϊθν Υπουργοφ Ραιδείασ να βάλει τάξθ ςτθν εκπαίδευςθ και να αναβακμίςει τα ςχολεία βαφτίηοντάσ τασ με ονόματα λαμπρά. Δυςτυχϊσ ο κ. Στυλιανίδθσ ζφυγε από το Υπουργείο πριν προλάβει να ολοκλθρϊςει το όραμά του. Σεμνά και ταπεινά όπωσ και ιρκε. Κι άφθςε πίςω του, εκτόσ από το τεράςτιο ζργο του που βιϊνουμε ςτα ςχολεία, τα ρουςφετάκια του τισ κοινωνικζσ εξυπθρετιςεισ του και κάποιουσ λογαριαςμοφσ μερικϊν χιλιάδων ευρϊ για ζνα ταξιδάκι ςτο Ραρίςι. Ζγραψε για το τελευταίο ςτο άρκρο του «Οι ςπατάλεσ των Ραριςίων» ςτθν Κακθμερινι (15/04/09) ο Ραςχοσ Μανδραβελθσ: «Mποροφν να ειπωκοφν πολλά για το υπερπολυτελζσ ταξίδι του κ. Ευριπίδθ Στυλιανίδθ ςτο Ραρίςι, τα ζξοδα του οποίου τα πλθρϊςαμε εμείσ οι φορολογοφμενοι. Το καλφτερο μάσ το κφμιςε χκεσ ο κ. Θάνοσ Οικονομόπουλοσ: «ωσ πρωκυπουργόσ, θ Μάργκαρετ Θάτςερ είχε απαγορεφςει ρθτά ςτουσ υπουργοφσ τθσ που ταξίδευαν ςτο εξωτερικό να διαμζνουν ςε ξενοδοχεία και είχε δϊςει εντολι να φιλοξενοφνται, υποχρεωτικά, ςτισ πρεςβευτικζσ κατοικίεσ και να μετακινοφνται με τα αυτοκίνθτα τθσ κατά τόπον πρεςβείασ!» Τόςο ανάλγθτθ και νεοφιλελεφκερθ ιταν... Αλλά και πριν από ζνα μινα θ υπουργόσ των Εςωτερικϊν τθσ Βρετανίασ ηιτθςε ςυγγνϊμθ, επειδι ο ςφηυγόσ τθσ χρθςιμοποιοφςε τθν πλθρωμζνθ από τουσ φορολογοφμενουσ ςυνδρομι Ιnternet για να βλζπει αιςκθςιακζσ ταινίεσ. Το ποςό που για το οποίο ξζςπαςε κφελλα διαμαρτυριϊν ιταν 5,40 ευρϊ! Ο κ. Στυλιανίδθσ ωσ υπουργόσ Ραιδείασ ζςτειλε τθν ςφηυγό του να ταξιδζψει πρϊτθ κζςθ ςτο Ραρίςι να τον περιμζνει μόνθ τθσ ςε ςουίτα του ξενοδοχείου «Four Seasons», για να τθν ςυνδράμει τελικά ςε ζνα υπερπολυτελζσ weekend, με αφορμι μια ςυνάντθςθ με αρχιτζκτονεσ, θ οποία δεν υπιρχε καν ςτο επίςθμο πρόγραμμα του υπουργείου Ραιδείασ. Πλα αυτά με δαπάνεσ του υπουργείου Ραιδείασ. Και να ςκεφτεί κανείσ ότι πριν από τζςςερα χρόνια ζγινε μζγα ςκάνδαλο, επειδι ο κ. Ακθσ Τςοχατηόπουλοσ ζκανε τον γάμο του ςτο ίδιο ξενοδοχείο, άςχετα αν τα ζξοδα δεν μπικαν ςε κρατικό λογαριαςμό. Φυςικά, ςτον ωκεανό τθσ κρατικισ ςπατάλθσ το ταξίδι του υπουργοφ δεν είναι παρά μια ςταγόνα. Αυτό, όμωσ, που πρζπει να μασ προβλθματίςει είναι θ απάντθςθ του κ. Στυλιανίδθ ςαν αποκαλφφκθκαν οι λογαριαςμοί. «Τα ταξίδια των εκνικϊν αποςτολϊν μελϊν τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ ςτο εξωτερικό διζπονται από ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο και κανόνεσ, που προςδιορίηονται από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των υπουργείων, ςφμφωνα με το δθμόςιο λογιςτικό. Αυτό άλλωςτε εφκολα μπορεί να διαπιςτωκεί μζςα από τθ ςφγκριςθ υπουργικϊν αποςτολϊν ςε κάκε υπουργείο επί όλων των κυβερνιςεων», διλωςε ο κ. Στυλιανίδθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ και με τθν Ελλάδα να μπαίνει δεφτερθ φορά ςε επιτιρθςθ εξαιτίασ τθσ δθμόςιασ ςπατάλθσ, τα πρωτόκολλα υποχρεϊνουν τουσ υπουργοφσ να διαμζνουν ςε ςουίτεσ ξενοδοχείων το κόςτοσ των οποίων φτάνει ευρϊ τθ βραδιά. Το ερϊτθμα, λοιπόν, είναι: ποφ βρίςκονται εκείνα τα ζρμα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ για περιοριςμό των δαπανϊν του κράτουσ; Αν δεν ζχουμε περικόψει αυτζσ τισ ςπατάλεσ, τι ςτθν ευχι κάνουμε για να αντιμετωπίςουμε τθν κρίςθ; Να κυμίςουμε ότι ςτισ ΗΡΑ κεωρικθκε μζγα ςκάνδαλο το γεγονόσ ότι με μια παρόμοια δικαιολογία (ζνα ςυνζδριο) πζραςαν ζνα υπερπολυτελζσ weekend τα ςτελζχθ εταιρείασ AIG, θ οποία αν και ιδιωτικι επιχείρθςθ επιδοτικθκε από τον κρατικό προχπολογιςμό. Εμείσ υποχρεϊνουμε διά πρωτοκόλλου τα ςτελζχθ του κράτουσ να ςπαταλοφν χριματα για weekend ςτο Ραρίςι, για μια ςυνάντθςθ που δεν γνϊριηε κανείσ; Και, επιπλζον: ςε πόςα άλλα υπουργεία γίνεται το ίδιο, όπωσ άφθςε να εννοθκεί ςτθν ανακοίνωςι του ο κ. Στυλιανίδθσ; Είναι ςταγόνα ςπατάλθσ θ παριςινι εκδρομι του κ. Στυλιανίδθ και τθσ ςυηφγου του. Αποκαλφπτει, όμωσ, νοοτροπίεσ και τα «μζτρα» που υποτίκεται ότι ελιφκθςαν για τον περιοριςμό των δθμόςιων δαπανϊν.»

8 8 Έχω ζνα όραμα ΙΙ Η πρόςκλθςθ που ιρκε ςτο του ςχολείου ζγραφε: «Η ΤΟ2 του ΡΑΣΟΚ Αγίου Δθμθτρίου ςασ καλεί ςτθν εκδιλωςθ για τθν Ραιδεία. Ομιλιτρια θ Μαρία Δαμανάκθ» Ριγα Κυριακι πρωί ςτο 3 ο Δθμοτικό... κόςμοσ πολφσ. Αρκετοί γνωςτοί και φίλοι, ςτον τοίχο παίηει το βίντεο με τον Αντρζα να βγάηει πφρινουσ λόγουσ, το Γεννθματά και τθν Μελίνα. Γιαγιάδεσ να το παρακολουκοφν με δάκρυα ςτα μάτια κυμικθκα τα παλιά δικά μου φεςτιβάλ - και θ Μαρία Δαμανάκθ να αναλφει το όραμα του ΡΑΣΟΚ για τθν Ραιδεία. Αποκζντρωςη, Αξιολόγηςη, Ολοήμερο, Αφξηςη των δαπάνων για την Παιδεία και Ορθολογική αξιοποίηςή τουσ. Πλα τακτοποιθμζνα, όλα ςχεδιαςμζνα για τθν Ελλάδα του μζλλοντοσ Μ άρεςαν, πιρα το λόγο για να τουσ δϊςω ςυγχαρθτιρια. Κι εκεί που μιλοφςα είπα και για τισ απεργίεσ που κάνουμε ενάντια ςτθν Αξιολόγθςθ, ενάντια ςτθν Αποκζντρωςθ, ενάντια ςτο Ολοιμερο. Απεργίεσ που προτείνουν, ψθφίηουν, πρωτοςτατοφν μζλθ του ΡΑΣΟΚ ςτουσ ςυλλόγουσ και τθ Δ.Ο.Ε. Για το άγχοσ που ζχουν πολλοί, όχι για ν αλλάξει θ εκπαιδευςθ αλλά να αλλαξουν τα πράγματα, να «επανζλκουν» αυτοί ωσ διαχειριςτζσ τθσ μιηζριασ Μια αποςπαςοφλα εκεί, ζνασ διευκυντισ εδϊ, βάλε κι ζναν υπεφκυνο περιβαλλοντικισ Για τα ςτρογγυλζματα που κάνουν άλλοι μθν χάςουνε κανζνα ψιφουλάκι Το ΡΑΣΟΚ ζχει όραμα, τα μζλθ του δεν ζχουν ι εγϊ δεν καταλαβαίνω κάτι «Είςτε απόλυτοσ κφριε!!!» μου φϊναξε μια κυρία από κάτω όταν τελζιωςα. Μακάρι να είμαι εγϊ ο απόλυτοσ. Αν δεν είμαι όμωσ; Έχω ζνα όραμα Ι Θεοφ κζλοντοσ και Αυρθλιϊνθ επικυμοφντοσ ζλαχε να γίνω μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου μασ. (Το πϊσ γίνεςαι μζλοσ ζχει ζνα ενδιαφζρον αλλά ασ το αφιςουμε για αργότερα.) Κοντά ςτο ζνα εκατομμφριο ευρϊ προχπολογιςμόσ για τον Ρολιτιςμό ςτον Άγιο Δθμιτριο -όλα μαηί τα ςχολεία του Διμου (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια. Λφκεια, Τεχνικζσ Σχολζσ) παίρνουν πολφ λιγότερα- και μια φράςθ που άκουγα ςυχνά «Ζχω ζνα όραμα για τον Ρολιτιςμό ςτο Μπραχάμι!!!» ιταν οι πρϊτεσ μου εντυπϊςεισ. ζνιωςα πολφ άςχθμα γιατί εγϊ δεν είχα κανζνα όραμα Γριγορα όμωσ διαπίςτωςα πωσ όταν υπάρχει το χριμα, τα οράματα δθμιουργοφνται πιο εφκολα. Κυρίωσ όταν τα χριματα δεν είναι δικά ςου αλλά των άλλων. Τότε είναι που γίνεςαι πλιρθσ οραμάτων. Θα πρζπει να υπάρχει μια διαλεκτικι ςχζςθ οραμάτων χρθμάτων θ οποία βζβαια είχε ανακαλυφτεί από αρχαιοτάτων χρόνων από τουσ ταγοφσ τθσ κάκε κρθςκείασ. Πςο περιςςότερα χριματα είχε το παγκάρι τόςο πιο πολλά οράματα εμφανίηονταν και τοφμπαλιν. Ρου κα πάει. Αν μείνω λίγο ακόμθ εκεί λογικά κα αποκτιςω κι εγϊ τα όραματά μου. Μζχρι τότε κα με ςτοιχειϊνουν τα λόγια του Καβάφθ (Μάρτιαι Ειδοί, 1911): Τα μεγαλεία να φοβάςαι ω ψυχι. Και τεσ φιλοδοξίεσ ςου να υπερνικιςεισ αν δεν μπορείσ, με διςταγμό και προφυλάξεισ να τεσ ακολουκείσ. Κι όςο εμπροςτά προβαίνεισ τόςο εξεταςτικι, προςεκτικι να είςαι.

9 9 απ την αρχή λοιπόν απϋ τισ πθγζσ για να είναι το νερό κακαρό ςτο ποτάμι Γιατί εκεί κοντά ςτο Δζλτα των εκβολϊν όπου ςμίγουν τα ρεφματα, μπλζκουν οι ιδζεσ και χάνονται οι ςτόχοι μασ. Κοντά ςτο Δζλτα Ξεκωριάηουν τα χρϊματα ςτα Πνειρά μασ Και γίναν οι ςτόχοι μασ πλζον περιςςότεροι από τουσ απεργοφσ διαδθλωτζσ. -Σκόπιμα;- Τόςο που αν κάποιοσ ςκεφτεί να αντιςτοιχίςει τα πανό με τουσ απεργοφσ διαδθλωτζσ, κα βρει ότι πρζπει αρκετά πανό να παρελάςουν μόνα τουσ ςτθ Σταδίου. Τι τα κζλουμε αλικεια τα πολιτικά χρϊματα για να εκφράςουμε τισ ιδζεσ μασ; Η παλζτα των δαςκάλων γεμίηει με χρϊματα ςτθ διδακτικι πράξθ. Αλθκινά χρϊματα που ζχουν φωνι και διαμαρτφρονται για το αςφαλιςτικό, τα ωράρια, τα κενά, τισ ανφπαρκτεσ υπερωρίεσ και κυρίωσ για τθν αδιαφορία αυτϊν που κάκε φορά ςχεδιάηουν τθν Ραιδεία ςτθ χϊρα μασ. Είναι καιρόσ να κινιςουμε τισ ιδζεσ μασ χωρίσ ράγεσ. Είναι καιρόσ να γράψουμε τισ καινοφριεσ νότεσ ςτα τραγοφδια τθσ διαμαρτυρίασ μασ ζξω απϋ το.. πεντάγραμμο, νότεσ αλλιϊτικεσ που δεν ξζρουν να τισ αντιμετωπίςουν και τισ φοβοφνται. Γιατί εμείσ αυτό κζλουμε: Να μασ φοβοφνται όχι να μασ λυποφνται Να φοβόμαςτε αυτοφσ που μασ λυποφνται. Πχι αυτοφσ που μασ πολεμοφν Γιάννησ Στεφανίδησ

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Προτάςεισ μακθτϊν μακθτριϊν που ςυμμετείχαμε ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 6.5.2017, ςτθ Θεςςαλονίκθ Φτιάξτε μια παρουςίαςθ ι ζνα μικρό βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη!

Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Ένα βιβλίο με πολλά σσναισθήματα και αγάπη! Η Αγγελίνα, ζνα κορίτςι που είχε ηιςει με τα αγάλματα του αρχαιολογικοφ μουςείου, μποροφςε να μιλάει, να τραγουδάει και να χορεφει μαηί τουσ. Από μικρι ζλεγε

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Ζνταξη Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αναγνωρίηει τθσ δυνατότθτασ τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ανάπτυξθ μιασ ανταγωνιςτικισ και βιϊςιμθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (Strategy 2020, Stockholm

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα