απ την αρχή ξανά λοιπόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απ την αρχή ξανά λοιπόν"

Transcript

1 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ του Συλλόγου. Και ενδιάμεςα ςκόρπια κείμενα που μοιραηόταν ςε φίλουσ και γνωςτοφσ. Τον περαςμζνο Οκτϊβρθ για πρϊτθ φορά δεν ιμουν ςυνεπισ ςτο ραντεβοφ. Σιμερα βγαίνει ετοφτο το φυλλάδιο ζχοντασ και κείμενα του Θανάςθ Βάςιου, του Γιάννθ Στεφανίδθ, του Κϊςτα Χριςτοδουλι κι ζνα ποίθμα του Γρθγόρθ Λυμπεράκθ. Ρλίνκοι και κζραμοι ατάκτωσ ερριμζνοι διαφορετικϊν ανκρϊπων με μια κόκκινθ κλωςτοφλα να τουσ ενϊνει. Άλλοτε χοντρι, άλλοτε λεπτι ςχεδόν ζτοιμθ να ςπάςει. Ράντα υπαρκτι όμωσ και ελπίηω ανκεκτικι Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Κείμενα που γράφτθκαν όχι για να ενθμερϊςουν, να κακοδθγιςουν. Κείμενα, αφορμζσ ελπίηουμε για ςυηιτθςθ. Ζνα χάρτινο blog για να είμαςτε και μζςα ςτθ μόδα των καιρϊν. Κι επειδι θ τεχνολογία ζχει προχωριςει αυτι θ ςυηιτθςθ μπορεί να ςυνεχιςτεί και ςε κανονικό blog ςτο απ την αρχή ξανά λοιπόν διαγράψαμε ζναν κφκλο για να βρεκοφμε εκεί που ξεκινιςαμε; «Αυτό που κάνετε μου κυμίηει ζντονα το μαρτφριο του Σίςυφου» λζει θ Γ. κουνϊντασ το κεφάλι. Το μαρτφριο του Σίςυφου. Ν ανεβαίνεισ τθν πλαγιά φορτωμζνοσ με μια πζτρα και μόλισ φτάςεισ ςτθν κορυφι αυτι να κυλά κάτω και να ξεκινάσ απ τθν αρχι. Το αιϊνιο παράδειγμα τθσ ματαιότθτασ κάκε προςπάκειασ Σκζφτομαι.. Ο Alber Camus, (Αλμπζρ Καμφ ςτα Νεοελλθνικά αλικεια δεν μπόρεςα ποτζ να καταλάβω πωσ ακριβϊσ «μεταφράηουμε» τα ξζνα ονόματα) ςτο κλαςςικό ζργο του «Ο μφθοσ του Σιςφφου - Δοκίμιο για το παράλογο» δίνει μια διαφορετικι διάςταςθ. Επειδι πάντα μασ αρζςει να βλζπουμε τισ προςπάκειεσ μασ με κετικό πνεφμα τθν ενςτερνίηομαι και τθν παρακζτω αποςπαςματικά: (Μετάφρ., Βαγγζλθσ Χατηθδθμθτρίου, Μπουκουμάνθσ, 1973) «Ζχουμε ιδθ καταλάβει πωσ ο Σίςυφοσ είναι ο παράλογοσ ιρωασ. Τα πάκθ του τον ςυνιςτοφν περιςςότερο απ' το μαρτφριό του... Οι μφκοι φτιάχνονται για να τουσ ηωογονεί θ φανταςία. Σ' αυτόν βλζπουμε μόνο όλθ τθν προςπάκεια ενόσ τεντωμζνου κορμιοφ ν' αναςθκϊςει τθν πελϊρια πζτρα, να τθ γυρίςει και να τθν κάνει ν' αναρριχθκεί ςε μια πλαγιά που ζχει ανεβοκατζβει εκατό φορζσ. Βλζπουμε το ςυςπαςμζνο πρόςωπο, το κολλθμζνο πάνω ςτθν πζτρα μάγουλο, τον ϊμο που δζχεται το λαςπωμζνο όγκο, το πόδι που τον ςτθρίηει, τθ διαςτολι των μυϊνων, τθν ανκρϊπινθ ςιγουριά δυο

2 χεριϊν γεμάτων γθ. Στο ζπακρο αυτισ τθσ τρομερισ προςπάκειασ, τθσ μετρθμζνθσ με το χωρίσ ουρανό διάςτθμα και το χωρίσ βάκοσ χρόνο, ο ςκοπόσ εκπλθρϊνεται. Ο Σίςυφοσ τότε, κοιτάηει τθν πζτρα να κατθφορίηει ςε μερικζσ ςτιγμζσ προσ αυτόν το χαμθλό κόςμο απ' όπου κα πρζπει να τθν ανεβάςει πάλι ςτθν κορυφι. Ξανακατεβαίνει ςτθν πεδιάδα. Πςο διαρκεί αυτι θ επιςτροφι, αυτι θ παφςθ, ο Σίςυφοσ μ' ενδιαφζρει. Ζνα πρόςωπο που βαςανίηεται τόςο κοντά ςτισ πζτρεσ είναι ιδθ πζτρα. Βλζπω αυτό τον άνκρωπο να ξαναπθγαίνει, βαδίηοντασ βαριά μα ςτακερά, προσ το ατζλειωτο μαρτφριο. Αυτι θ ϊρα που είναι ςα μια αναπνοι και ξανάρχεται το ίδιο ςίγουρα με τθ δυςτυχία του, αυτι θ ϊρα, είναι θ ϊρα τθσ ςυνείδθςθσ. Σε κάκε μια απ' τισ ςτιγμζσ τθσ, από τότε που αφινει τθν κορυφι και κατευκφνεται ςιγά - ςιγά προσ τισ τρϊγλεσ των κεϊν, είναι υπζροχοσ μζςα ςτθ μοίρα του. Είναι πιο δυνατόσ από το βράχο του. Εάν αυτόσ ο μφκοσ είναι τραγικόσ, είναι γιατί ο ιρωάσ του ζχει ςυνείδθςθ. Ρράγματι, που κα βριςκόταν ο πόνοσ του, εάν ςε κάκε βιμα τον ενκάρρυνε θ ελπίδα τθσ επιτυχίασ; Αλλά δεν είναι τραγικόσ παρά ςτισ ςπάνιεσ ςτιγμζσ που αποκτά ςυνείδθςθ. Ο Σίςυφοσ, προλετάριοσ των κεϊν, ανίςχυροσ κι επαναςτατθμζνοσ, ιξερε όλθ τθν ζκταςθ τθσ άκλιασ φπαρξισ τουσ: είναι εκείνθ που ςκζφτεται όςο διαρκι θ κατάβαςι του. Η ςφνεςθ με τθν οποία δζχεται το μαρτφριό του ςυμπλθρϊνει τθν ίδια ςτιγμι τθ νίκθ του. Δεν υπάρχει μοίρα που να μθ νικιζται με τθν περιφρόνθςθ Αφινω τον Σίςυφο ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ. Ράντα ξαναβρίςκει κανείσ το φορτίο του. Ο Σίςυφοσ όμωσ, ςυμβολίηει τθν ανϊτερθ πίςτθ που αρνιζται τουσ κεοφσ κι ανυψϊνει τουσ βράχουσ. Κι εκείνοσ κρίνει πωσ όλα είναι καλά. Αυτό το ςφμπαν, αδζςποτο ςτο εξισ, δεν του φαίνεται άκαρπο οφτε μάταιο. Ο κάκε κόκκοσ τθσ πζτρασ, θ κάκε λάμψθ αυτοφ του γεμάτου νφχτα βουνοφ πλάκει, μονάχα γι' αυτόν, τθ μορφι ενόσ κόςμου. Ακόμα κι ο ίδιοσ ο αγϊνασ προσ τθν κορυφι φτάνει για να γεμίςει μια ανκρϊπινθ καρδιά. Ρρζπει να φανταςτοφμε τον Σίςυφο ευτυχιςμζνο.» 2 απ την αρχή ξανά λοιπόν και όταν γράφονται αυτζσ οι γραμμζσ θ ςκζψθ γυρίηει ςτον Θοδωρι Ζξαρχο. Να υψϊνει το χζρι και τθ φωνι υπεραςπιηόμενοσ ζναν ακηδεμόνευτο ςυμμετοχικό ςυνδικαλιςμό. Ρριν από δυόμιςι δεκαετίεσ. Σ ζνα ςυνδικαλιςτικό τοπίο ςτείρασ κομματικισ αντιπαράκεςθσ. Με το Λόγο ςτισ Συνελεφςεισ και ςτα Σχολεία να δονείται από κομματικό πατριωτιςμό. Με τισ Ιδεολογίεσ να είναι όχι εργαλεία ανάλυςθσ των προβλθμάτων αλλά τα τείχθ που χϊριηαν εργαηόμενουσ, τα άλλοκι για κάκε ςυμπεριφορά. Η «Αδζςμευτη Πάλη» ςτθν αρχι, το «Ενωτικό» ςτθ ςυνζχεια φιλοδοξοφςε να μπει ςφινα, ζςτω και ςε τοπικό επίπεδο, ς αυτι τθν πραγματικότθτα που ζμοιαηε τόςο ςτζρεθ και αμετάβλθτθ. Πχι να αποϊδεολογικοποιιςει τα προβλιματα, αλλά να δϊςει τθ δυνατότθτα να βγουν ςτθν επιφάνεια όμορφεσ ςκζψεισ και πραγματικοί προβλθματιςμοί. Για να λειτουργιςουμε όχι ςαν πζντε ξεχωριςτά ςυνδικάτα ςτθ ςυςκευαςία του ενόσ, αλλά ωσ εργαηόμενοι που αντιμετωπίηουμε τα ίδια προβλιματα. Για να δράςουμε κοινά, δεςμευμζνοι μόνο από τισ αποφάςεισ των Γενικϊν μασ Συνελεφςεων και όχι με μια τυπικι ενότθτα καταςτατικϊν αρχϊν που εφαρμόηονταν κατά το δοκοφν,. Δεν ξζρω τι πετφχαμε απ όλα αυτά, αλλά ο Σφλλογοσ Αγίου Δθμθτρίου πάντα είχε μια διαφορετική ςυνδικαλιςτική αφρα. Στισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, ςτισ κινθτοποιιςεισ, ςτθν κακθμερινότθτα των Σχολείων. Είκοςι χρόνια μετά το «Ενωτικό» ζγινε κι αυτό κατεςτημζνο. Το νιϊκαμε, άλλοσ λίγο άλλοσ πολφ, όςοι ςχεδόν μόνιμα ςυμμετείχαμε ς αυτό. Αν και δθμιοφργθςε μια δυναμική πολλοί βολεφτηκαν απ αυτι τθν κατάςταςθ. Είκοςι χρόνια μετά άλλαξε και το ςυνδικαλιςτικό τοπίο. Η αποδόμθςθ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ ςε όλα τα επίπεδα μασ οδιγθςε ςτθν κυριαρχία του παραγοντιςμοφ που αντλεί «νομιμότθτα» από τα διαλυμζνα πλζον κομματικά γραφεία.

3 Ο Λόγοσ απουςιάηει από τισ Γενικζσ Συνελεφςεισ και τα διαλλείματα ςτα ςχολεία όλο και περιςςότεροι ςκφβουμε τα κεφάλια πάνω από τα τετράδια των παιδιϊν αδιαφορϊντασ(;) για τα τεκταινόμενα. Είκοςι χρόνια μετά αλλάξαμε κι εμείσ. Ο Θανάςθσ όλο και λιγότερο μιλάει ςαν Ζξαρχοσ, ο Γρθγόρθσ «χάνεται» όλο και πιο ςυχνά. Ο Γιϊργοσ άλλαξε το επίκετό του, ο Μανϊλθσ κζλει να γυρίςει ταινία ςτο ςχολείο, ο Γιάννθσ μιλάει για άλλεσ καταςτάςεισ, ο Γιϊργοσ νευριάηει ςυχνότερα, θ Σταυροφλα ζμεινε μόνθ Κι εγϊ είμαι λιγότερο ςίγουροσ από κάκε άλλθ φορά ςτο τι κάνω Ήταν εφκολο να ποφμε: - Άςτο να ςυνεχιςτεί όςο τςουλάει Δεν ξζρω γιατί δεν το κάναμε Κςωσ γιατί, αικεροβάμονεσ ακόμθ, πιςτεφουμε πωσ μποροφμε να προςπαθήςουμε ν «αλλάξουμε τον κόςμο» «Βαυκαλιηόςαςτε μ οράματα μεγάλα, με φροφδεσ ελπίδεσ και ουτοπίεσ» ςιγοψικυρίηει το διαβολάκι απ τθ γωνία Κςωσ απ την αρχή ξανά λοιπόν επαναπροςδιορίηοντασ ςχζςεισ, ςυμπεριφορζσ, δράςεισ και καλοδεχοφμενοσ όπωσ πάντα κάκε ςυνοδοιπόροσ. Για τον παραλογιςμό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ μικρι Ελλαδίτςα μασ πολλά ζχουν ειπωκεί. Ραραλογιςμόσ που ςτθρίηεται και ςτθ φεουδαρχικοφ τφπου αντίλθψθ τθσ πολιτικισ που ενςτερνίηονται οι εκάςτοτε κυβερνϊντεσ. Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο πωσ το «ζχει μπάρμπα ςτθν Κορϊνθ» ηει και βαςιλεφει τον 21 ο αιϊνα ςτθ χϊρα μασ. Απόνερα αυτισ τθσ αντίλθψθσ είναι οι χιλιάδεσ μικρζσ τρφπεσ ςτο κάκε φορά νομικό πλαίςιο ϊςτε να βολεφονται και να εξυπθρετοφνται ψθφοφόροι, οπαδοί αλλά και «αντίπαλοι». Για τον 3 Έσςι όοψρ φιλιάδερ μέπερ οπιμ όοψρ φιλιάδερ μέπερ μεσά! Έσςι θα οπξφψπάμε. Με τχψμέμα σα φέπια και αμξιφσέρ σιρ οαλάμερ! Έσξιμερ Έσξιμερ μα ςυίνξτμ δτξ κόκκιμα σπιαμσάυτλλα Έσξιμερ μα ςφημασίςξτμ σξ ςήμα σηρ μίκηρ. Έσξιμερ μα φαωδέχξτμ σημ αοέπαμση μξμανιά μαρ Γπηγόπηρ Λτμοεπάκηρ «επίςθμο» κομματικοδίαιτο ςυνδικαλιςμό, «επαναςτατικό» και «ςυμβιβαςμζνο» τζτοια κζματα προςπερνιόνται εφκολα μια και αποτελοφν και ςυνδικαλιςτικι εκλογικι πελατεία. Μικρό παράδειγμα μιασ τζτοιασ τρφπασ είναι και οι αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςε Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ. Τα λζει όμωσ καλφτερα ο Θανάςησ Βάςιοσ ςτθν καταγγελία που ζκανε πριν λίγο καιρό ςτο Συνήγορο του Πολίτη: «Αγαπθτοί κφριοι. Με τθν εγκφκλιο 43659/Δ2/ καλοφνται οι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ για το ςχολικό ζτοσ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ αρμοδιότθτασ του ΥΡΕΡΘ. Στο κεφάλαιο Α2 τθσ εγκυκλίου αναφζρεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΥΡΕΡΘ, ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Στιριξθσ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, ςτα Γραφεία των Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ, των Διευκφνςεων και Γραφείων Εκπαίδευςθσ, ςτα Γραφεία Φυςικισ Αγωγισ και τα Γραφεία Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτον Ο.Ε.Ε.Κ κεμελιϊνουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ και λαμβάνουν μονάδεσ μετάκεςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ.2 του άρκρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α ). Για να ζχει δικαίωμα μετάκεςθσ ζνασ εκπαιδευτικόσ πρζπει να ζχει υπθρετιςει ςτθν οργανικι του κζςθ και ανάλογα με τισ μονάδεσ μετάκεςθσ που ςυγκεντρϊνει καταλαμβάνει τθ κζςθ που επιδιϊκει ςφμφωνα με το Ρ. Δ. 50/96. Στον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ ζνα από τα κριτιρια είναι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ ζδρεσ των ςχολείων που υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν. Μπορεί ζνασ εκπαιδευτικόσ ανάλογα με το ςχολείο που υπθρετεί να ςυγκεντρϊςει για ζνα χρόνο υπθρεςίασ μζχρι 12 μονάδεσ μετάκεςθσ, όταν για ζνα παιδί λαμβάνει 4 μονάδεσ. Με τθ δυνατότθτα που παρζχει θ εγκφκλιοσ και το νομικό πλαίςιο μπορεί κάποιοσ εκπαιδευτικόσ να είναι αποςπαςμζνοσ ςτθν Αττικι ςε μια υπθρεςία του ΥΡΕΡΘ και να λαμβάνει τισ μονάδεσ μετάκεςθσ που αντιςτοιχοφν ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ του κζςθσ που μπορεί π.χ. να είναι ςτισ Κυκλάδεσ. Αντί για 1 μονάδα μετάκεςθσ που αντιςτοιχεί ςτα ςχολεία τθσ Αττικισ να λαμβάνει 12 μονάδεσ μετάκεςθσ που αντιςτοιχοφν ςε οριςμζνα ςχολεία των Κυκλάδων ι άλλων περιοχϊν τθσ Ελλάδασ.

4 Η δυνατότθτα αυτι δθμιουργεί άνιςθ μεταχείριςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, καταςτρατθγεί το δίκαιο, δθμιουργεί πεδίο για ςυναλλαγζσ και εξυπθρετιςεισ θμετζρων και ηθτϊ να καταργθκεί». 4 Δεκζμβρθσ. Αργά το βράδυ ςτθν καφετζρια με το Θανάςθ και το Γρθγόρθ να ςυηθτάμε πακιαςμζνα για τισ εξελίξεισ. Οι λιγοςτοί καμϊνεσ μασ κοιτάνε περίεργα. Στθν οκόνθ ο Αλαβάνοσ μιλάει για τθν εξζγερςθ των νζων, τθν αρχι μιασ νζασ ελπίδασ που ςπζρνει το φόβο ςτϋ απανταχοφ αφεντικά Σιωπι Η αμιχανθ ςιωπι που ακολουκεί πάντα τισ ζντονεσ ςυηθτιςεισ Η ματιά μου πζφτει ςτο κορίτςι που μασ ςζρβιρε. Κακιςμζνο ςτθν άκρθ του μπαρ με το κεφάλι ςκυμμζνο απϋ τθν κοφραςθ. Πλθ τθ μζρα να δουλεφει με το χαμόγελο ςτα χείλθ. Για 700. Η τθλεόραςθ δείχνει γροκιζσ ςθκωμζνεσ, επιμελϊσ ατθμζλθτα ντυςίματα, μπλουηάκια με τον Τςεκεβάρα, παλαιςτινιακζσ μαντιλεσ περίτεχνα ριγμζνεσ Το κορίτςι ζχει κλείςει τα μάτια. Στα πιο όμορφα χρόνια τθσ είναι πολφ κουραςμζνθ. Πχι από ανία, οφτε απ το πρεςάριςμα των φροντιςτθρίων. Ζχει φφγει ςτισ δικζσ τθσ ςκζψεισ. Δεν ζχει τθν πολυτζλεια τθσ «επανάςταςθσ» τθσ τθλεόραςθσ. «Ζφυγα» μαηί τθσ. Τα πομπϊδθ ςυνκιματα ζςβθςαν πίςω μου... Η «επανάςταςθ» των μικροαςτϊν μου είναι το ίδιο ξζνθ με τθν βαρβαρότθτα του καπιταλιςμοφ Μετά την κρίςη τι; (Θανάςησ Βάςιοσ) Βριςκόμαςτε ςτθ δίνθ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Άλλεσ χϊρεσ βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ δίνθσ και ςτροβιλίηονται ζντονα και άλλεσ ςτθν περιφζρεια και αναταράςςονται λιγότερο. Η εναλλαγι από το κζντρο ςτθν περιφζρεια και αντίςτροφα είναι πολφ πικανι και απρόβλεπτθ, γι αυτό όλεσ οι χϊρεσ προςπακοφν, λαμβάνοντασ μζτρα, να γαλθνζψουν τα νερά. Το γιατί φτάςαμε ςτθν κρίςθ μποροφν ςιμερα να μασ το εξθγιςουν όλοι οι οικονομολόγοι και μάλιςτα με πολλζσ λεπτομζρειεσ. Πλοι ζβλεπαν τθν ξζφρενθ πορεία, λόγω των υπζρμετρων υπερβολϊν των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, δεν μασ προειδοποίθςαν όμωσ για το γκρεμό που υπιρχε μπροςτά μασ. Γνωρίηουμε ότι θ κρίςθ είναι ζνα φαινόμενο εγγενζσ ςτθν οικονομία τθσ αγοράσ. Γνωρίηουμε επίςθσ ότι οι βιομθχανίεσ τθσ Δφςθσ (ΗΡΑ Ε.Ε ), προκειμζνου να μεγιςτοποιιςουν τα κζρδθ, μετζφεραν τα τελευταία χρόνια τθν παραγωγικι διαδικαςία ανατολικότερα ςε χϊρεσ χαμθλοφ παραγωγικοφ κόςτουσ και μπορεί αυτι θ μετατόπιςθ να ζφερε οικονομικά οφζλθ, ςυνζβαλε όμωσ ςτθν γεωγραφικι αναδιανομι του πλοφτου δθμιουργϊντασ νζεσ οικονομικζσ δυνάμεισ (όπωσ π.χ. τθν Κίνα). Ταυτόχρονα τα μεγάλα χρθματοοικονομικά και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα κατάφεραν, είτε με τα χρθματιςτθριακά παιχνίδια, είτε με τθν ανεξζλεγκτθ χοριγθςθ δανείων, να υφαρπάξουν το μεγαλφτερο μζροσ των αποταμιεφςεων, ακόμθ και τα μελλοντικά ειςοδιματα των εργαηομζνων τθσ Δφςθσ. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν των πρακτικϊν είναι θ διεφρυνςθ των οικονομικϊν ανιςοτιτων μεταξφ πλουςίων και φτωχϊν. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαηομζνων μετακινείται από τα μεςαία ςτρϊματα ςτα χαμθλά και ζνασ πολφ μικρόσ μετακινείται ςτα υψθλά. Το χάςμα που υπάρχει μεταξφ πλουςίων και φτωχϊν διευρφνεται, γίνεται βάρακρο και ςυμπαραςφρει πολλοφσ εργαηόμενουσ. Η βίαιθ αυτι μετατόπιςθ δεν μποροφςε να ζχει κφματα μόνο από τθ μία πλευρά. Η παγκόςμια οικονομία ςτθρίηεται ςτθν αγορά, θ αγορά ςτθρίηεται ςτθν κατανάλωςθ και για να υπάρξει κατανάλωςθ χρειάηονται καταναλωτζσ. Η μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των εργαηομζνων, μείωςε και τθν καταναλωτικι τουσ δυνατότθτα με

5 5 αποτζλεςμα ενϊ ζχουμε ςιμερα μεγάλθ παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν, να υπάρχει μικρι κατανάλωςθ. Ζτςι όμωσ δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ που αναπόφευκτα οδθγεί ςτθν φφεςθ. Τα μζτρα τα οποία λαμβάνονται μζχρι ςιμερα προςπακοφν, αναβακμίηοντασ κάποια επί μζρουσ ςυςτιματα (τράπεηεσ, αυτοκινθτοβιομθχανίεσ κλπ), να κάνουν επανεκκίνθςθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα. Πςεσ νότεσ αιςιοδοξίασ κι αν προςκζςουν πολφ δφςκολα κα γίνει επανεκκίνθςθ του ςυςτιματοσ άμεςα. Αν ανατρζξουμε ςτο παρελκόν, χωρίσ να κζλω να εξομοιϊςω τθν κρίςθ του 1929 με τθ ςθμερινι, κα δοφμε ότι ζχουν αρκετά κοινά χαρακτθριςτικά. Μάλιςτα επειδι ο κόςμοσ ςιμερα είναι πιο ςφνκετοσ ίςωσ και οι λφςεισ είναι περιςςότερο πολφπλοκεσ. Η κρίςθ του 1929 ξεπεράςτθκε ςτισ ΗΡΑ μζςα ςε μια δεκαετία περίπου με τθ ςυνδρομι κυβερνθτικϊν προγραμμάτων που προκάλεςαν γενναία αναδιανομι πλοφτου. Το 1939 οι πλοφςιοι κατείχαν το 10% του πλοφτου, από το 20% που κατείχαν το Στισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ, ιταν θ εγκακίδρυςθ φαςιςτικϊν κακεςτϊτων και ςτθν ουςία θ κρίςθ ξεπεράςτθκε με τθ βίαιθ αναδιανομι πλοφτου που ζγινε εξαιτίασ του Βϋ παγκοςμίου πολζμου. Σιμερα άλλθ λφςθ πζραν τθσ αναδιανομισ του πλοφτου προσ όφελοσ των μεςαίων και χαμθλϊν ςτρωμάτων μζςα από κυβερνθτικά προγράμματα, δεν υπάρχει. Η αναδιανομι κα γίνει είτε με ελεγχόμενο τρόπο, είτε κα επζλκει ωσ προϊόν βίαιων ςυγκροφςεων και αλλαγϊν. Μπορεί ο κίνδυνοσ για εγκακίδρυςθ φαςιςτικϊν κακεςτϊτων να μθν είναι ορατόσ, θ νόκευςθ παρ όλα αυτά τθσ δθμοκρατίασ με καταπάτθςθ των ατομικϊν ελευκεριϊν και δικαιωμάτων, με καταςτρατιγθςθ των κοινωνικϊν κατακτιςεων ςτθν προςπάκεια να ξεπεραςτεί θ κρίςθ χωρίσ αναδιανομι του πλοφτου, είναι πολφ πικανι. Πμωσ ςιμερα το πρόβλθμα δεν πρζπει να είναι απλά να ξεπεράςουμε τθν κρίςθ, που ζτςι κι αλλιϊσ πρζπει να τθν ξεπεράςουμε, το πρόβλθμα είναι τι ανάπτυξθ κζλουμε. Είναι γνωςτό ότι καταναλϊνουμε ι για να είμαςτε ειλικρινείσ ςπαταλάμε περιςςότερα απ όςα αγακά μπορεί να μασ δϊςει ο πλανιτθσ. Οι δε ανιςότθτεσ ςτθν κατανάλωςθ είναι τεράςτιεσ. Αν ςυνεχίςουμε το ίδιο μοντζλο ανάπτυξθσ: Αγορά χωρίσ όρια - Κατανάλωςθ χωρίσ όρια - Κζρδθ χωρίσ όρια, κα οδθγθκοφμε ςε μια περιβαλλοντικι φοφςκα, θ οποία κα κζςει ςε κίνδυνο όχι απλά τθν παγκόςμια οικονομία, αλλά και τθ ηωι ςτον πλανιτθ. Οι φυςικοί πόροι είναι πεπεραςμζνοι και δεν επιτρζπεται θ καταςπατάλθςι τουσ, απαιτείται χρθςτι διαχείριςθ. Στθν παγκόςμια ιςτορία ςυναντάμε πολιτιςμοφσ που τουσ καυμάηουμε ακόμθ και ςιμερα (Ν. Ράςχα, Μάγια, Κνκασ κ.ά.), οι οποίοι εξαφανίςτθκαν κυρίωσ εξαιτίασ τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ των φυςικϊν πόρων.(χριςιμο κα ιταν να διαβάςουμε το βιβλίο του JARED DIAMOND, ΚΑΤΑΕΥΣΗ εκδ. κάτοπτρο 2006) Αν δεν κζλουμε να ζχουμε τθν τφχθ τουσ, κα πρζπει να αλλάξουμε πορεία. Ρολλοί επιςτιμονεσ, όλων των κλάδων, προςπακοφν να διαμορφϊςουν τθ νζα πρόταςθ. Αν κα τθν ονομάςουμε: πράςινθ αειφόρο οικολογικι ανάπτυξθ λίγθ ςθμαςία ζχει. Σθμαςία ζχει: να περιορίηει τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ να αποδίδει κοινωνικι δικαιοςφνθ να ζχει ςαν βάςθ τθν οικονομία των φυςικϊν πόρων και όχι τθν οικονομία του χριματοσ. «και ςίγουρα δεν πρζπει να είναι καπιταλιςτική»

6 6 Οι λίςτεσ κι οι ληςτζσ (Με τον Κώςτα Χριςτοδουλή) Η εβδομάδα που διανφουμε είναι μια από τισ ομορφότερεσ του ζτουσ για μακθτζσ και δαςκάλουσ. Εξάλλου είναι γνωςτοί οι τρεισ λόγοι που αξίηει να γίνεισ δάςκαλοσ: Ιοφνιοσ, Ιοφλιοσ, Αφγουςτοσ. Αυτοφσ τουσ τρεισ λόγουσ από φζτοσ τουσ αςπάηονται και οι βουλευτζσ κι ζτςι το μαγαηί τθσ Βουλισ κα μείνει κλειςτό για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. Διαψεφδονται ωσ ανακριβείσ οι πλθροφορίεσ που αναφζρουν πωσ θ Βουλι ιταν το τελευταίο κφμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ και αναγκάςτθκε να βάλει λουκζτο. Εξάλλου, τα ςκάνδαλα του χειμϊνα ζχουν δθμιουργιςει αποκεματικό, όχι μόνο για το καλοκαίρι που διανφουμε, αλλά και για τα επόμενα καλοκαίρια του αιϊνα. Η αλικεια είναι κάτι που ζχουμε ξαναγράψει: τα ςκάνδαλα είναι ςαν τθν εγκυμοςφνθ, μετά από εννζα μινεσ ξεφουςκϊνουν. Εμείσ οι δάςκαλοι όμωσ είμαςτε ριγμζνοι οικονομικά, γιατί ναι μεν οι βουλευτζσ δουλεφουν όςο οι δάςκαλοι, πλθρϊνονται όμωσ όςο οι ανϊτατοι δικαςτικοί. Οι οποίοι, όλωσ τυχαίωσ, είναι ο μοναδικόσ κλάδοσ ςτθν Ελλάδα που παίρνει αφξθςθ πριν καν τθ ηθτιςει. Ρλοφςιοσ όμωσ δεν είναι αυτόσ που ζχει χριματα, αλλά αυτόσ που ζχει χρόνο. Υπ αυτι τθν ζννοια οι δάςκαλοι είναι θ πλουςιότερθ κοινωνικι τάξθ ςτθν Ελλάδα και χρίηονται ωσ κροίςοι, αν το πατρικό τουσ τυχαίνει και βρίςκεται ςε νθςί. Εκεί τα καλοκαίρια επαναπροςδιορίηονται οι οικογενειακζσ ςχζςεισ και ο ρόλοσ τθσ πεκεράσ αφοφ κεωρείται κάτι παραπάνω από επζνδυςθ- και γίνεται ςφςφιξθ του οικογενειακοφ ιςτοφ, αφοφ οι αταςκαλίεσ του χειμϊνα που ταλανίηουν τισ ςχζςεισ πεκεράσ νφφθσ διαγράφονται (κάτι ςαν τθσ Βουλισ τα ςκάνδαλα). Ζτςι το καλοκαίρι εκτόσ των άλλων είναι θ εποχι που θ πεκερά από «ςτρίγγλα» γίνεται «μθτζρα» και οι αβρότθτεσ παίρνουν τθ κζςθ τθσ πατροπαράδοτθσ κόντρασ. Ραλιότερα κάκε που ερχόταν καλοκαίρι, ξεςκόνιηα αγχωμζνοσ τισ «λίςτεσ με τα πράγματα που πρζπει να κάνουμε πριν πεκάνουμε». Δεν είναι άλλεσ από τισ περιβόθτεσ λίςτεσ με τισ 100 καλφτερεσ ταινίεσ, τα 1000 μουςικά καλφτερα άλμπουμ, τισ 200 εξωτικζσ ςυνταγζσ μαγειρικισ, τα 50 ομορφότερα μζρθ του πλανιτθ κ.ο.κ. Φζτοσ προςτζκθκε από τθν τθλεόραςθ του Σκάι και θ λίςτα με τουσ 100 μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ, όπωσ τουσ ψθφίςαμε μζςω SMS. Εγϊ ψιφιςα τον προπάππο μου που ιταν ο μεγαλφτεροσ ζλλθνασ που ξζρω, αφοφ αποδιμθςε ςε θλικία 108 ετϊν. Με εκνεφριςε που δεν ςυμπεριλιφκθκε ςτθν λίςτα, γιατί είχα βάλει όλο το ςόι και όχι μόνο να τον ψθφίςει και δεν τον είδα οφτε ςτθ χιλιάδα. Μετά απ αυτό το φιάςκο εγϊ παραμζνω ςτθν ανωνυμία μου, απορρίπτω όμωσ πάραυτα τισ ελεεινζσ όπωσ αποδείχτθκαν λίςτεσ, οι οποίεσ εξάλλου δεν ταιριάηουν ςτα κυβικά μου. Είναι δυνατόν ςτθ λίςτα με τα 50 ομορφότερα μζρθ, ςτο Νο 14 να μου προτείνει ν ανεβϊ με τα πόδια ςτο Μάτςου Ρίτςου και ςτο Νο 31 να κολυμπιςω παρζα με δελφίνια; (ποιοσ; εγϊ ο κφκνοσ). Να πω τθν αλικεια όμωσ, δε κα με χάλαγε κακόλου αντί για τα 1000 καλφτερα άλμπουμ μουςικισ να ξανάκουγα τον ιχο του Αιγαίου ςτθν Ροφντα τθσ Φολζγανδρου και αντί για τισ 100 καλφτερεσ ταινίεσ να ξανάβλεπα το θλιοβαςίλεμα ςτθ Λευκάδα και τθν ανατολι ςτθν Αντίςαμο τθσ Κεφαλονιάσ.

7 7 Έχω ζνα όραμα ΙΙΙ (ςεμνό και ταπεινό) Ρριν ζνα χρόνο ακριβϊσ ζγραφα για τισ προςπάκειεσ του πρϊθν Υπουργοφ Ραιδείασ να βάλει τάξθ ςτθν εκπαίδευςθ και να αναβακμίςει τα ςχολεία βαφτίηοντάσ τασ με ονόματα λαμπρά. Δυςτυχϊσ ο κ. Στυλιανίδθσ ζφυγε από το Υπουργείο πριν προλάβει να ολοκλθρϊςει το όραμά του. Σεμνά και ταπεινά όπωσ και ιρκε. Κι άφθςε πίςω του, εκτόσ από το τεράςτιο ζργο του που βιϊνουμε ςτα ςχολεία, τα ρουςφετάκια του τισ κοινωνικζσ εξυπθρετιςεισ του και κάποιουσ λογαριαςμοφσ μερικϊν χιλιάδων ευρϊ για ζνα ταξιδάκι ςτο Ραρίςι. Ζγραψε για το τελευταίο ςτο άρκρο του «Οι ςπατάλεσ των Ραριςίων» ςτθν Κακθμερινι (15/04/09) ο Ραςχοσ Μανδραβελθσ: «Mποροφν να ειπωκοφν πολλά για το υπερπολυτελζσ ταξίδι του κ. Ευριπίδθ Στυλιανίδθ ςτο Ραρίςι, τα ζξοδα του οποίου τα πλθρϊςαμε εμείσ οι φορολογοφμενοι. Το καλφτερο μάσ το κφμιςε χκεσ ο κ. Θάνοσ Οικονομόπουλοσ: «ωσ πρωκυπουργόσ, θ Μάργκαρετ Θάτςερ είχε απαγορεφςει ρθτά ςτουσ υπουργοφσ τθσ που ταξίδευαν ςτο εξωτερικό να διαμζνουν ςε ξενοδοχεία και είχε δϊςει εντολι να φιλοξενοφνται, υποχρεωτικά, ςτισ πρεςβευτικζσ κατοικίεσ και να μετακινοφνται με τα αυτοκίνθτα τθσ κατά τόπον πρεςβείασ!» Τόςο ανάλγθτθ και νεοφιλελεφκερθ ιταν... Αλλά και πριν από ζνα μινα θ υπουργόσ των Εςωτερικϊν τθσ Βρετανίασ ηιτθςε ςυγγνϊμθ, επειδι ο ςφηυγόσ τθσ χρθςιμοποιοφςε τθν πλθρωμζνθ από τουσ φορολογοφμενουσ ςυνδρομι Ιnternet για να βλζπει αιςκθςιακζσ ταινίεσ. Το ποςό που για το οποίο ξζςπαςε κφελλα διαμαρτυριϊν ιταν 5,40 ευρϊ! Ο κ. Στυλιανίδθσ ωσ υπουργόσ Ραιδείασ ζςτειλε τθν ςφηυγό του να ταξιδζψει πρϊτθ κζςθ ςτο Ραρίςι να τον περιμζνει μόνθ τθσ ςε ςουίτα του ξενοδοχείου «Four Seasons», για να τθν ςυνδράμει τελικά ςε ζνα υπερπολυτελζσ weekend, με αφορμι μια ςυνάντθςθ με αρχιτζκτονεσ, θ οποία δεν υπιρχε καν ςτο επίςθμο πρόγραμμα του υπουργείου Ραιδείασ. Πλα αυτά με δαπάνεσ του υπουργείου Ραιδείασ. Και να ςκεφτεί κανείσ ότι πριν από τζςςερα χρόνια ζγινε μζγα ςκάνδαλο, επειδι ο κ. Ακθσ Τςοχατηόπουλοσ ζκανε τον γάμο του ςτο ίδιο ξενοδοχείο, άςχετα αν τα ζξοδα δεν μπικαν ςε κρατικό λογαριαςμό. Φυςικά, ςτον ωκεανό τθσ κρατικισ ςπατάλθσ το ταξίδι του υπουργοφ δεν είναι παρά μια ςταγόνα. Αυτό, όμωσ, που πρζπει να μασ προβλθματίςει είναι θ απάντθςθ του κ. Στυλιανίδθ ςαν αποκαλφφκθκαν οι λογαριαςμοί. «Τα ταξίδια των εκνικϊν αποςτολϊν μελϊν τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ ςτο εξωτερικό διζπονται από ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο και κανόνεσ, που προςδιορίηονται από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των υπουργείων, ςφμφωνα με το δθμόςιο λογιςτικό. Αυτό άλλωςτε εφκολα μπορεί να διαπιςτωκεί μζςα από τθ ςφγκριςθ υπουργικϊν αποςτολϊν ςε κάκε υπουργείο επί όλων των κυβερνιςεων», διλωςε ο κ. Στυλιανίδθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ και με τθν Ελλάδα να μπαίνει δεφτερθ φορά ςε επιτιρθςθ εξαιτίασ τθσ δθμόςιασ ςπατάλθσ, τα πρωτόκολλα υποχρεϊνουν τουσ υπουργοφσ να διαμζνουν ςε ςουίτεσ ξενοδοχείων το κόςτοσ των οποίων φτάνει ευρϊ τθ βραδιά. Το ερϊτθμα, λοιπόν, είναι: ποφ βρίςκονται εκείνα τα ζρμα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ για περιοριςμό των δαπανϊν του κράτουσ; Αν δεν ζχουμε περικόψει αυτζσ τισ ςπατάλεσ, τι ςτθν ευχι κάνουμε για να αντιμετωπίςουμε τθν κρίςθ; Να κυμίςουμε ότι ςτισ ΗΡΑ κεωρικθκε μζγα ςκάνδαλο το γεγονόσ ότι με μια παρόμοια δικαιολογία (ζνα ςυνζδριο) πζραςαν ζνα υπερπολυτελζσ weekend τα ςτελζχθ εταιρείασ AIG, θ οποία αν και ιδιωτικι επιχείρθςθ επιδοτικθκε από τον κρατικό προχπολογιςμό. Εμείσ υποχρεϊνουμε διά πρωτοκόλλου τα ςτελζχθ του κράτουσ να ςπαταλοφν χριματα για weekend ςτο Ραρίςι, για μια ςυνάντθςθ που δεν γνϊριηε κανείσ; Και, επιπλζον: ςε πόςα άλλα υπουργεία γίνεται το ίδιο, όπωσ άφθςε να εννοθκεί ςτθν ανακοίνωςι του ο κ. Στυλιανίδθσ; Είναι ςταγόνα ςπατάλθσ θ παριςινι εκδρομι του κ. Στυλιανίδθ και τθσ ςυηφγου του. Αποκαλφπτει, όμωσ, νοοτροπίεσ και τα «μζτρα» που υποτίκεται ότι ελιφκθςαν για τον περιοριςμό των δθμόςιων δαπανϊν.»

8 8 Έχω ζνα όραμα ΙΙ Η πρόςκλθςθ που ιρκε ςτο του ςχολείου ζγραφε: «Η ΤΟ2 του ΡΑΣΟΚ Αγίου Δθμθτρίου ςασ καλεί ςτθν εκδιλωςθ για τθν Ραιδεία. Ομιλιτρια θ Μαρία Δαμανάκθ» Ριγα Κυριακι πρωί ςτο 3 ο Δθμοτικό... κόςμοσ πολφσ. Αρκετοί γνωςτοί και φίλοι, ςτον τοίχο παίηει το βίντεο με τον Αντρζα να βγάηει πφρινουσ λόγουσ, το Γεννθματά και τθν Μελίνα. Γιαγιάδεσ να το παρακολουκοφν με δάκρυα ςτα μάτια κυμικθκα τα παλιά δικά μου φεςτιβάλ - και θ Μαρία Δαμανάκθ να αναλφει το όραμα του ΡΑΣΟΚ για τθν Ραιδεία. Αποκζντρωςη, Αξιολόγηςη, Ολοήμερο, Αφξηςη των δαπάνων για την Παιδεία και Ορθολογική αξιοποίηςή τουσ. Πλα τακτοποιθμζνα, όλα ςχεδιαςμζνα για τθν Ελλάδα του μζλλοντοσ Μ άρεςαν, πιρα το λόγο για να τουσ δϊςω ςυγχαρθτιρια. Κι εκεί που μιλοφςα είπα και για τισ απεργίεσ που κάνουμε ενάντια ςτθν Αξιολόγθςθ, ενάντια ςτθν Αποκζντρωςθ, ενάντια ςτο Ολοιμερο. Απεργίεσ που προτείνουν, ψθφίηουν, πρωτοςτατοφν μζλθ του ΡΑΣΟΚ ςτουσ ςυλλόγουσ και τθ Δ.Ο.Ε. Για το άγχοσ που ζχουν πολλοί, όχι για ν αλλάξει θ εκπαιδευςθ αλλά να αλλαξουν τα πράγματα, να «επανζλκουν» αυτοί ωσ διαχειριςτζσ τθσ μιηζριασ Μια αποςπαςοφλα εκεί, ζνασ διευκυντισ εδϊ, βάλε κι ζναν υπεφκυνο περιβαλλοντικισ Για τα ςτρογγυλζματα που κάνουν άλλοι μθν χάςουνε κανζνα ψιφουλάκι Το ΡΑΣΟΚ ζχει όραμα, τα μζλθ του δεν ζχουν ι εγϊ δεν καταλαβαίνω κάτι «Είςτε απόλυτοσ κφριε!!!» μου φϊναξε μια κυρία από κάτω όταν τελζιωςα. Μακάρι να είμαι εγϊ ο απόλυτοσ. Αν δεν είμαι όμωσ; Έχω ζνα όραμα Ι Θεοφ κζλοντοσ και Αυρθλιϊνθ επικυμοφντοσ ζλαχε να γίνω μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου μασ. (Το πϊσ γίνεςαι μζλοσ ζχει ζνα ενδιαφζρον αλλά ασ το αφιςουμε για αργότερα.) Κοντά ςτο ζνα εκατομμφριο ευρϊ προχπολογιςμόσ για τον Ρολιτιςμό ςτον Άγιο Δθμιτριο -όλα μαηί τα ςχολεία του Διμου (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια. Λφκεια, Τεχνικζσ Σχολζσ) παίρνουν πολφ λιγότερα- και μια φράςθ που άκουγα ςυχνά «Ζχω ζνα όραμα για τον Ρολιτιςμό ςτο Μπραχάμι!!!» ιταν οι πρϊτεσ μου εντυπϊςεισ. ζνιωςα πολφ άςχθμα γιατί εγϊ δεν είχα κανζνα όραμα Γριγορα όμωσ διαπίςτωςα πωσ όταν υπάρχει το χριμα, τα οράματα δθμιουργοφνται πιο εφκολα. Κυρίωσ όταν τα χριματα δεν είναι δικά ςου αλλά των άλλων. Τότε είναι που γίνεςαι πλιρθσ οραμάτων. Θα πρζπει να υπάρχει μια διαλεκτικι ςχζςθ οραμάτων χρθμάτων θ οποία βζβαια είχε ανακαλυφτεί από αρχαιοτάτων χρόνων από τουσ ταγοφσ τθσ κάκε κρθςκείασ. Πςο περιςςότερα χριματα είχε το παγκάρι τόςο πιο πολλά οράματα εμφανίηονταν και τοφμπαλιν. Ρου κα πάει. Αν μείνω λίγο ακόμθ εκεί λογικά κα αποκτιςω κι εγϊ τα όραματά μου. Μζχρι τότε κα με ςτοιχειϊνουν τα λόγια του Καβάφθ (Μάρτιαι Ειδοί, 1911): Τα μεγαλεία να φοβάςαι ω ψυχι. Και τεσ φιλοδοξίεσ ςου να υπερνικιςεισ αν δεν μπορείσ, με διςταγμό και προφυλάξεισ να τεσ ακολουκείσ. Κι όςο εμπροςτά προβαίνεισ τόςο εξεταςτικι, προςεκτικι να είςαι.

9 9 απ την αρχή λοιπόν απϋ τισ πθγζσ για να είναι το νερό κακαρό ςτο ποτάμι Γιατί εκεί κοντά ςτο Δζλτα των εκβολϊν όπου ςμίγουν τα ρεφματα, μπλζκουν οι ιδζεσ και χάνονται οι ςτόχοι μασ. Κοντά ςτο Δζλτα Ξεκωριάηουν τα χρϊματα ςτα Πνειρά μασ Και γίναν οι ςτόχοι μασ πλζον περιςςότεροι από τουσ απεργοφσ διαδθλωτζσ. -Σκόπιμα;- Τόςο που αν κάποιοσ ςκεφτεί να αντιςτοιχίςει τα πανό με τουσ απεργοφσ διαδθλωτζσ, κα βρει ότι πρζπει αρκετά πανό να παρελάςουν μόνα τουσ ςτθ Σταδίου. Τι τα κζλουμε αλικεια τα πολιτικά χρϊματα για να εκφράςουμε τισ ιδζεσ μασ; Η παλζτα των δαςκάλων γεμίηει με χρϊματα ςτθ διδακτικι πράξθ. Αλθκινά χρϊματα που ζχουν φωνι και διαμαρτφρονται για το αςφαλιςτικό, τα ωράρια, τα κενά, τισ ανφπαρκτεσ υπερωρίεσ και κυρίωσ για τθν αδιαφορία αυτϊν που κάκε φορά ςχεδιάηουν τθν Ραιδεία ςτθ χϊρα μασ. Είναι καιρόσ να κινιςουμε τισ ιδζεσ μασ χωρίσ ράγεσ. Είναι καιρόσ να γράψουμε τισ καινοφριεσ νότεσ ςτα τραγοφδια τθσ διαμαρτυρίασ μασ ζξω απϋ το.. πεντάγραμμο, νότεσ αλλιϊτικεσ που δεν ξζρουν να τισ αντιμετωπίςουν και τισ φοβοφνται. Γιατί εμείσ αυτό κζλουμε: Να μασ φοβοφνται όχι να μασ λυποφνται Να φοβόμαςτε αυτοφσ που μασ λυποφνται. Πχι αυτοφσ που μασ πολεμοφν Γιάννησ Στεφανίδησ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα