Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι"

Transcript

1 Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία ςπίτια. Κάκε πρωί οι κάτοικοι αυτισ τθσ πόλθσ παραπονοφνταν ςτον διμαρχο αλλά αυτόσ δεν μποροφςε να κάνει τίποτα, παρά να μαηεφει ςτρατιϊτεσ από άλλα μζρθ και να καταςτρϊνει ςχζδια για τθ ςφλλθψι του. Αυτά τα περιςτατικά με τον ξζνο ςυνεχίςτθκαν για πολλζσ μζρεσ ϊςπου ο διμαρχοσ κατζςτρωςε ζνα ςχζδιο με το οποίο πίςτευε ότι ο ξζνοσ κα ζπεφτε ςτθν παγίδα. Το ςχζδιο ιταν να βάλουν ζναν ψεφτικο κθςαυρό ςτο δάςοσ από το οποίο ζπαιρνε τα ξφλα ο ξζνοσ και μετά να χτυπιςουν τισ καμπάνεσ τρεισ φορζσ και τότε κα ζβγαιναν χιλιάδεσ ςτρατιϊτεσ και κα περικφκλωναν τον ξζνο. Το επόμενο βράδυ ο ξζνοσ, κακϊσ πιγε να κόψει ξφλα για να ανάψει φωτιά, είδε το κθςαυρό και καμπϊκθκε από το χρυςό. Τότε ακοφςτθκε ο ιχοσ τθσ καμπάνασ τρεισ φορζσ και βγικαν χιλιάδεσ ςτρατιϊτεσ, περικφκλωςαν τον ξζνο, τον πιγαν ςτθ φυλακι, του ζβγαλαν τθν κουκοφλα και είδαν ότι ιταν θ ςφηυγοσ του δθμάρχου! Εκείνθ είπε ότι το ζκανε αυτό για να αναγκάςει τον άντρα τθσ να φφγει, να πάρει αυτι τθν εξουςία και να γίνει αυτι θ βαςίλιςςα τθσ χϊρασ! Μπικε όμωσ φυλακι και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ Το κορίτςι και θ ευχι Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια κοπζλα που δεν είχε πολλοφσ φίλουσ αλλά μόνο ζναν. Μουρμοφριηε όλθ τθν ϊρα που δεν είχε πολλοφσ φίλουσ. Ο φίλοσ του κοριτςιοφ άρχιςε να ςτενοχωριζται γιατί θ κοπζλα δεν είχε καταλάβει ότι εάν ζχεισ ζναν φίλο αυτόσ είναι πολφτιμοσ. Η κοπζλα όμωσ παραπονιόταν και εκείνοσ ζφυγε. Δεν τθν ζνοιαξε όμωσ γιατί είχε βάλει τον εγωιςμό τθσ πάνω από τθ φιλία τουσ. Κακϊσ περπατοφςε είδε τότε μια ξζνθ παρζα, πιγε εκεί και τουσ είπε να μείνει μαηί τουσ. Η παρζα τθσ είπε ναι. Μετά από λίγο θ παρζα τθσ είπε πωσ κα πιγαινε ζνα ταξιδάκι και τθ ρϊτθςαν αν κζλει και εκείνθ να πάει μαηί τουσ. Η κοπζλα είπε ναι και πιγε ςτο ςπίτι τθσ να μαηζψει τα πράγματά τθσ. Η παρζα τθσ είπε πωσ κα πάνε ςτθν Ευχοφπολθ. Η κοπζλα είπε: «Ευχοφπολθ. Τι παράξενθ χϊρα!». Η παρζα τθσ απάντθςε ότι λζγεται ζτςι γιατί είναι θ χϊρα που κάνεισ ευχζσ. Ζφταςαν όλοι μαηί ςτθν Ευχοφπολθ και αποφάςιςαν να κάνει ο κακζνασ από μια ευχι. Η κοπζλα ζκανε τελευταία τθν ευχι τθσ. Ευχικθκε να ζρκει ςτο ταξίδι και ο φίλοσ τθσ. Η ευχι τθσ πραγματοποιικθκε, ο φίλοσ τθσ ιρκε και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Κορίνα Καλζντηου Η παγίδα ενόσ ξζνου Μια τρομακτικι νφχτα, μια παρζα παιδιϊν, αποφάςιςαν να κάνουν μια εξερεφνθςθ για ζναν κθςαυρό με ζναν χάρτθ που είχαν. Ξαφνικά άναψε μπροςτά τουσ μια φωτιά και από μζςα τθσ βγικε ζνα ξζνοσ. Τα παιδιά τρόμαξαν τόςο πολφ, ϊςτε τα ζκαναν πάνω τουσ και πιγαν να δείρουν τον ξζνο. Εκείνοσ όμωσ τουσ είπε να μθν τον δείρουν γιατί ιξερε που

2 ιταν ο κθςαυρόσ. Τα παιδιά τον άκουςαν και αυτόσ τουσ είπε ότι πρζπει να πάνε ςτο τρομακτικό δάςοσ. Μόλισ ζφταςαν άκουςαν καμπάνεσ αλλά ο ιχοσ τουσ δε ςιμαινε οφτε τθν ϊρα, οφτε γιορτι οφτε κθδεία! Αργότερα είδαν τςεκοφρια να ζρχονται καταπάνω τουσ, ηόμπι, δράκουσ, και κανίβαλουσ και ζτςι κατάλαβαν πωσ ο ξζνοσ τουσ είχε οδθγιςει ςε μια επικίνδυνθ παγίδα. Ξαφνικά εμφανίςτθκε από το πουκενά ο ξζνοσ τον οποίο από το κυμό τουσ ςκότωςαν και πιραν τισ δυνάμεισ του. Τα παιδιά ζδιωξαν τουσ δράκουσ και τα ηόμπι και ζψαξαν για το κθςαυρό για 7 ϊρεσ. Τελικά, τον βρικαν και αμζςωσ ζγιναν πλοφςιοι. Ζτςι καταλάβαμε πωσ όταν πάμε κάπου μόνοι μασ δεν πρζπει να ακοφμε τουσ ξζνουσ γιατί κζλουν το κακό και όχι το καλό μασ! Τάςοσ Σάρρασ Μια κοπζλα με μια παράξενθ ευχι Μια φορά και ζναν καιρό ςε ζνα μικρό χωριό πολφ πολφτιμο για τθν ομορφιά του ηοφςε μια κοπζλα που ονομαηόταν Σμαράγδα. Κάκε μζρα διάβαηε βιβλία και ςε ζνα βιβλίο ζγινε κάτι πολφ παράξενο. Ξαφνικά εμφανίςτθκε ςτθ ςελίδα που διάβαηε, ζνασ ξζνοσ από τισ επόμενεσ ςελίδεσ και τθσ είπε ότι το ταξίδι τθσ άρχιηε. Τότε ζνα μικρό ξωτικό του δάςουσ, φίλοσ με όλα τα ηϊα, τθ βοικθςε να πει τα μαγικά λόγια για να ευχθκεί να φφγει από τον ξζνο. Τα κατάφερε και τουσ αποχαιρζτθςε όλουσ και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Αλίκθ Μαρία Η κοπζλα που βρικε ζνα ςκυλάκι Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια κοπζλα. Μια μζρα που θ κοπζλα πιγαινε να αγοράςει ροφχα βρικε ςτο δρόμο ζνα ςκυλάκι που ζψαχνε τθ μθτζρα του. Η κοπζλα ςκζφτθκε να το πάρει μαηί τθσ. Το ςκυλάκι ικελε κι αυτό να πάει μαηί τθσ. Τελικά θ κοπζλα πιρε το ςκυλάκι ςτο ςπίτι τθσ αλλά αυτό ιταν πολφ κουραςμζνο και ικελε να κοιμθκεί, ζτςι θ κοπζλα πιγε να του αγοράςει ζνα κρεβατάκι. Του το αγόραςε και το άφθςε να κοιμθκεί. Η κοπζλα είχε πάει να δει τουσ γονείσ τθσ όςο το ςκυλάκι κοιμόταν και εκεί γνϊριςε ζνα παιδάκι που τθσ ηιτθςε να γίνει φίλοσ τθσ. Η κοπζλα γφριςε ςτο ςπίτι και ςκζφτθκε να πάει ζνα ταξίδι με το ςκυλάκι τθσ αλλά εκείνο κοιμόταν ακόμα. Η κοπζλα το ξφπνθςε και πιγανε το ταξίδι. Η κοπζλα πιρε μαηί τθσ το πολφτιμο μενταγιόν τθσ και τα πράγματα που ικελε. Στο δρόμο ςυνάντθςαν ζναν παράξενο ξζνο, που τθ ρϊτθςε αν ικελε να τθσ πραγματοποιιςει τρεισ ευχζσ. Η κοπζλα είπε ναι και θ πρϊτθ ευχι τθσ ιταν να βρει ζνα όμορφο ςπίτι για εκείνθ και το ςκυλάκι τθσ και αμζςωσ πραγματοποιικθκε. Η δεφτερθ ευχι τθσ ιταν το ςκυλάκι τθσ να ζχει ζνα μαλακό ςπιτάκι και το ςκυλάκι το χάρθκε πολφ. Η Τρίτθ ευχι τθσ ιταν να ζχει ζνα πολφ όμορφο φόρεμα για το χορό. Αμζςωσ πιγε ςτο χορό με το πιο όμορφο φόρεμα και ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Μαρία Σπφρου

3 Η κοπζλα και το παλάτι τθσ Μια φορά κι ζναν καιρό ηοφςε μια κοπζλα που είχε ζναν φίλο. Μια μζρα ικελε να κάνει ζνα ταξίδι και ζκλειςε δφο ειςιτιρια, ζνα για εκείνθ και ζνα για το φίλο τθσ. Πταν μπικαν ςτο αεροπλάνο είδαν πολλοφσ ανκρϊπουσ που ικελαν να πάνε ςτο ίδιο μζροσ. Πταν ζφταςαν ςτο νθςί που ικελαν θ κοπζλα είδε ζναν παράξενο κφριο. Μόλισ τον κοίταξε ςτα μάτια ο κφριοσ τθσ είπε πωσ μπορεί να τθσ πραγματοποιιςει μια ευχι. Η κοπζλα του είπε ότι κζλει ζνα παλάτι και ο παράξενοσ κφριοσ αμζςωσ τθν πραγματοποίθςε. Ζτςι θ κοπζλα ζηθςε εκεί με τον καλφτερό τθσ φίλο και όλα τα ηϊα που βρίςκονταν ςτο ςτάβλο. Μια μζρα είπε ςτο φίλο τθσ πωσ το παλάτι ιταν πολφ πολφτιμο για αυτι. Τότε εμφανίςτθκε ζνασ ξζνοσ και τθσ είπε πωσ για να κρατιςει το παλάτι χρειάηεται να κάνει ζνα πράγμα που δεν το ζχει ξανακάνει ποτζ κανείσ. Η κοπζλα είπε «ναι», ζτςι ο ξζνοσ τθσ είπε αυτό που ικελε και θ κοπζλα τον άκουςε προςεκτικά. Η κοπζλα το ζκανε βζβαια ςωςτά αυτό που τθσ ηιτθςε ο ξζνοσ και κράτθςε το παλάτι και όλοι ιταν χαροφμενοι. Μια μζρα όμωσ θ κοπζλα ζπρεπε να φφγει αλλά δεν μποροφςε να αφιςει το φίλο τθσ μόνο του εκεί και ζτςι δεν ζφυγε, ζμεινε εκεί μαηί με το φίλο τθσ ςτο παλάτι και ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Κατερίνα Ρλατάκθ Η φιλία Μια φορά ιταν μια παράξενθ κοπζλα, θ Νικολζτα. Η Νικολζτα δεν είχε φίλουσ, οφτε μαμά οφτε μπαμπά. Ήταν ορφανι και τθ μεγάλωνε θ γιαγιά τθσ. Η γιαγιά τθσ τισ διάβαηε κάκε βράδυ κι από ζνα παραμφκι. Τθ μια φορά για ιππότεσ, τθν άλλθ για ηϊα. Πμωσ μια φορά τθσ διάβαςε για τον ίκο και τον Πςκαρ και τθ μοναδικι φιλία τουσ, που κράτθςε για πάντα. Τότε θ Νικολζτα κατάλαβε και ζκανε μια ευχι. Ευχικθκε: «Μακάρι να είχα ζναν φίλο». Μια μζρα που θ Νικολζτα περπάταγε ςτο πεηοδρόμιο ςυνάντθςε ζνα ξζνο κορίτςι που το ζλεγαν Μαρία. Αυτζσ οι δφο ζγιναν αμζςωσ φίλεσ. Ριγαν ταξίδια και ζκαναν εκδρομζσ. Μετά από αυτά θ Νικολζτα κατάλαβε ότι θ φιλία είναι το πιο πολφτιμο πράγμα ςτον κόςμο! Γιάννθσ Δουράμπεθσ Το μακρινό ταξίδι μιασ παράξενθσ κοπζλασ Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια παράξενθ κοπζλα. Οι άλλεσ κοπζλεσ τθν κορόιδευαν και ζτςι εκείνθ ζνα βράδυ ζκανε μια ευχι. Η ευχι τθσ ιταν να πάει ςε μια άλλθ χϊρα όπου εκεί κα υπιρχαν παράξενεσ κοπζλεσ. Το ταξίδι ιταν μακρινό, θ κοπζλα πζραςε μζςα από εριμουσ, λιβάδια και πολλά άλλα παράξενα και μακρινά μζρθ. Μετά από 3 μινεσ 17 θμζρεσ 3 ϊρεσ 32 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα ζφταςε ςτον προοριςμό τθσ. Τισ πρϊτεσ

4 μζρεσ ζνιωςε πολφ ξζνθ αλλά ςασ διαβεβαιϊ πωσ μετά από λίγο καιρό ζκανε πολλοφσ και πολφτιμουσ φίλουσ! Φίλιπποσ Διδαςκάλου Η πολφτιμθ πζτρα τθσ ςυμφοράσ Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα χωριό δίπλα ςτθ κάλαςςα που κατοικοφταν από ψαράδεσ. Μια μζρα ζφταςε ςτο χωριό ζνασ ξζνοσ Ινδιάνοσ, που είπε ςτουσ χωριανοφσ ότι μποροφςε να τουσ πραγματοποιιςει μια ευχι. Τότε ζκαναν ςυμβοφλιο και αποφάςιςαν να ευχθκοφν να περάςουν με περιςςότερα χριματα αυτι τθ χρονιά. Τότε ο φίλοσ του Ινδιάνου ζφταςε με μια πολφτιμθ πζτρα από ζνα μεγάλο ταξίδι. Ήταν παράξενοσ και μια κοπζλα τον πζραςε για ςκφλο. Αυτόσ είπε πωσ αν ςκοτϊςουν ζνα ηϊο με ζνα τςεκοφρι που κα ζφτιαχναν από τθν πζτρα κα πραγματοποιοφταν θ ευχι τουσ. Αυτοί το ζκαναν και το χωριό χάκθκε ςτο χάοσ και ςτον όλεκρο. Οπότε ζηθςαν αυτοί κακά και εμείσ καλφτερα! Μιχάλθσ Βογιατηισ Η ςτρίγγλα κοπζλα Μια φορά κι ζναν καιρό υπιρχε μια παράξενθ κοπζλα που ότι επικυμοφςε το είχε. Μια μζρα ηιτθςε να πάει ζνα ταξίδι όμωσ δεν μπόρεςε να το ζχει. Τότε κφμωςε και διζλυςε ό,τι είχε και δεν είχε. Ύςτερα εμφανίςτθκε ζνασ φίλοσ και τθσ είπε πωσ άμα ςυνεχίςει ζτςι δεν κα ζχει ξανά ευχζσ και πολφτιμα ταξίδια. Μετά από λίγο εκείνθ τα ςυμμάηεψε όλα και ςκζφτθκε πωσ άμα γίνει καλφτερθ κα ξαναπάει ταξίδι. Τότε αυτόσ ο φίλοσ τθν πιρε και ταξίδεψαν ςε όλο τον κόςμο. Σε κάκε ταξίδι αντιμετϊπιηαν και κάτι, ζνα τζρασ, ζναν κφκλωπα και ξζνουσ ανκρϊπουσ. Σε κάκε ταξίδι θ κοπζλα παραπονιόταν για κάτι, ιταν μικρό το ξενοδοχείο, ςκλθρό το κρεβάτι, δθλαδι ποτζ δεν περνοφςαν καλά. Και τότε αυτόσ τθσ ζδωςε ζνα μάκθμα: Δεν κα ξαναπάνε ταξίδι οφτε ςε αιϊνεσ! Γιάννθσ Η κοπζλα με το όνειρο Μια φορά μια κοπζλα είχε ζνα όνειρο. Μια μζρα ςυνάντθςε ζναν ξζνο ςτο ταξίδι τθσ και τον ρϊτθςε πόςουσ φίλουσ ζχει και εκείνοσ απάντθςε 73. Μετά ο ξζνοσ τθσ είπε αν κζλει να γίνει φίλθ του και εκείνθ είπε ναι. Μετά από λίγο καιρό οι δφο φίλου ξαναςυναντικθκαν και είπαν τα μυςτικά τουσ. Η κοπζλα είπε ότι ζχει ζνα όνειρο, να γίνει αςτροναφτθσ. Ο ξζνοσ τθσ είπε ότι αυτόσ ικελε να αποκτιςει ζνα πολφτιμο κειμιλιο. Τότε και οι δυο τουσ παραξενεφτθκαν γιατί και τα δφο πράγματα ιταν πολφ δφςκολο να γίνουν. Ζνα βράδυ θ κοπζλα κοίταξε τον ουρανό, είδε ζνα πεφταςτζρι και ζκανε μια ευχι. Η ευχι τθσ κοπζλασ ιταν εκείνθ και ο ξζνοσ να αποκτιςουν τα πράγματα που ικελαν. Τότε το πρωί θ κοπζλα ξφπνθςε μζςα ςε ζνα διαςτθμόπλοιο με τον ξζνο και πιγαν μαηί ςτο φεγγάρι. Ζτςι θ κοπζλα

5 ζηθςε το όνειρό τθσ. Το άλλο πρωί ο ξζνοσ και θ κοπζλα απζκτθςαν ζνα πολφτιμο κειμιλιο. Αυτό το κειμιλιο ιταν φτιαγμζνο από χρυςό και πολφχρωμα διαμάντια. Ζτςι, πιγε ο κακζνασ τουσ ςτο ςπίτι του και ζηθςαν χαροφμενοι τθν υπόλοιπθ ηωι τουσ! Νικόλασ Αλεξίου Η ευχι Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνασ άντρασ ο οποίοσ ικελε να πάει ςτθν Ρφλο για να δει τι κάνει ο φίλοσ του. Μόλισ ζφταςε ςτθν Ρφλο πιρε τθλζφωνο το φίλο του για αν του πει ποφ είναι το ςπίτι του. Ο φίλοσ του δεν απαντοφςε και εκείνοσ ανθςφχθςε. Ριγε και ρϊτθςε ξζνουσ αν ιξεραν. Οι ξζνοι ιξεραν μόνο ότι πριν από δφο εβδομάδεσ είχε φφγει και είχε πάει ςτθν Ράρο. Ζτςι και εκείνοσ μάηεψε τα πράγματά του και πιγε ςτθν Ράρο. Μόλισ ζφταςε ςτθν Ράρο βρικε μια κοπζλα αλλά βρικε και τον φίλο του. Μετά από μια εβδομάδα κάτι παράξενο ζγινε. Είδε πωσ είχε ςτθν τςζπθ του ζνα πολφτιμο βραχιόλι. ϊτθςε τθν κοπζλα αν το είχε βάλει εκείνθ ςτθν τςζπθ του και εκείνθ του είπε όχι. Τότε ρϊτθςε το φίλο του, αν το είχε βάλει εκείνοσ. Ο φίλοσ του είπε πωσ το είχε βάλει εκείνοσ για να το δϊςει ςτθ γυναίκα του. Ζτςι ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Κωνςταντίνα Μαραγκοφ Ο φτωχόσ ψαράσ Μια φορά κι ζναν καιρό υπιρχε ζνασ ψαράσ που είχε για φίλο του ζνα βάτραχο, ο οποίοσ τον βοθκοφςε να ρίχνει τα δίχτυα του. Αλλά ζπιανε ςυνζχεια ςκουπίδια όπωσ μπάλεσ, δαχτυλίδια και πολλά άλλα. Μια μζρα πιγε ςτθ κάλαςςα να κολυμπιςει και τότε εμφανίςτθκε ζνα ψάρι από το πουκενά. Ευτυχϊσ ο ψαράσ είχε πάρει μαηί του το καλάμι του και ζτςι ζπιαςε το μεγάλο ψάρι. Το ποφλθςε ςτθν αγορά, ζβγαλε πολλά λεφτά και παντρεφτθκε μια ωραία γυναίκα! Αλζξανδροσ Β. Ο επικίνδυνοσ ξζνοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε ζνα απομονωμζνο και μικρό χωριό ηοφςαν πολλζσ οικογζνειεσ ευτυχιςμζνεσ. Μια μζρα ζνασ άνκρωποσ ζφταςε ςτο χωριό. Πλοι κατάλαβαν ότι ιταν ξζνοσ. Ο ςοφότεροσ του χωριοφ προςπάκθςε να ςυνεννοθκεί και είπε ςτουσ υπόλοιπουσ κατοίκουσ ότι ιταν Άγγλοσ και ότι ικελε να μείνει ςτο χωριό. Ο ξζνοσ δεν είχε ζρκει για καλό ςκοπό. Η νφχτα πλθςίαηε. Μόλισ ζκλειςαν όλα τα φϊτα ζβαλε φωτιά ςτο ςπίτι του δθμάρχου αλλά ευτυχϊσ ο διμαρχοσ με τθν οικογζνειά του δεν ιταν μζςα. Ο ξζνοσ ζκαψε το ςπίτι του δθμάρχου γιατί ικελε να πάρει ζναν πολφτιμο κθςαυρό. Οι καμπάνεσ χτυποφςαν και όλοι οι χωριανοί μαηεφτθκαν ςτθν εκκλθςία και ζςτθςαν μια παγίδα ςτον ξζνο. Ο ξζνοσ μόλισ πιρε τον πολφτιμο κθςαυρό και πιγε να φφγει πιάςτθκε ςτθν παγίδα

6 των χωρικϊν και εγκλωβίςτθκε. Τον πιγαν ςτθν αςτυνομία. Ζτςι ο ξζνοσ μπικε φυλακι, ο διμαρχοσ ζχτιςε ζνα καλφτερο ςπίτι από το παλιό και ζηθςαν όλοι καλά! Βαςιλία Χαςιϊτθ Ο τρελόσ χάρτθσ Μια θλιόλουςτθ μζρα μια όμορφθ κοπζλα αποφάςιςε να κάνει ζνα ταξίδι, ζνα ταξίδι μακρινό! Οι γονείσ τθσ όμωσ δεν τθν άφθναν! Εκείνθ τότε είπε ςτο φίλο τθσ να το κάνουν κρυφά. Ο φίλοσ τθσ τισ είπε πωσ δεν είναι ςωςτό να φφγουν ταξίδι κρυφά! Ο πατζρασ τθσ που ιταν ξζνοσ ιξερε καλά όλα τα μζρθ του κόςμου και τα κεωροφςε επικίνδυνα. Ζτςι δεν μποροφςε να του πει τίποτα. Ριο παλιά ο πατζρασ τθσ τισ είχε πει πωσ είχε ζναν πολφτιμο χάρτθ, ο οποίοσ μιλοφςε ςε όποιον τον κοιτοφςε για πολφ ϊρα και ιταν καλόσ άνκρωποσ. Του ζλεγε να κάνει μια ευχι. Οπότε μια φορά που ζλειπαν οι γονείσ τθσ πιγε ςτο δωμάτιό τουσ και αφοφ ζψαξε για πολφ ϊρα βρικε το χάρτθ. Ζκανε αμζςωσ ό,τι τθσ είχε πει ο πατζρασ τθσ. Μετά από ϊρεσ ο χάρτθσ τθσ μίλθςε και τθσ είπε να κάνει μια ευχι. Εκείνθ ευχικθκε να πάει το μακρινό ταξίδι. Τθν επόμενθ μζρα κιόλασ θ ευχι τθσ πραγματοποιικθκε και πιγε αυτό το ταξίδι. Οι γονείσ τθσ ανθςφχθςαν αλλά όταν γφριςε και τουσ διθγικθκε όλθ τθν ιςτορία κατάλαβαν το λάκοσ τουσ και ηιτθςαν ςυγγνϊμθ. Ζηθςαν λοιπόν κάποιοι ωραία, κάποιοι άλλοι πιο ωραία και εμείσ πιο ωραία από όλουσ! Μπζττυ Άννα Στρατι Ο ξζνοσ και οι ηθμιζσ του Τθ νφχτα τθσ Ανάςταςθσ χτυποφςαν δυνατά οι καμπάνεσ. Ξαφνικά, τθν ϊρα που λζγαμε το «Χριςτόσ Ανζςτθ» εμφανίςτθκε μπροςτά μασ ζνασ ξζνοσ άνκρωποσ. Ο οποίοσ δεν ιταν κακόλου ςοβαρόσ. Το λζω αυτό γιατί αυτόσ ο άνκρωποσ ζβριηε ζξω από τθν Εκκλθςία ςυνεχϊσ. Εκτόσ όμωσ από αυτζσ τισ γελοιότθτεσ ζκανε και πολφ επικίνδυνα πράγματα. Για παράδειγμα, όταν ζψελνε ο παπάσ αυτόσ πιγε πίςω από τθν εκκλθςία, ζριξε πυροτεχνιματα και άναψε επίτθδεσ φωτιά για να αναςτατϊςει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Νόμιηε αυτόσ ότι όλοι οι άλλοι άνκρωποι ιταν χαηοί και μόνο εκείνοσ ιταν ζξυπνοσ. Λάκοσ του όμωσ γιατί αυτόσ πιάςτθκε ςτθν παγίδα. Μόλισ τον άφθςαν ελεφκερο ζφυγε γριγορα για το ςπίτι του να πάρει από τον μεγάλο του κθςαυρό άλλα πιο επικίνδυνα αντικείμενα για να ξανακάνει τισ ηθμιζσ του! Εφα Σαλίβερου Μια τρελι επικυμία Μια μζρα μου ιρκε μια τρελι επικυμία να προςφζρω δϊρα ςε όλα τα άπορα παιδιά τθσ γειτονιάσ μου. Ζτςι λοιπόν πιρα το δρόμο που κα με οδθγοφςε ςτο εμπορικό κζντρο. Ριγα ςε ζνα κατάςτθμα με ροφχα και γζμιςα δζκα μεγάλεσ ςακοφλεσ. Στο ταμείο είχε πολφ

7 κόςμο μα όταν τουσ είπα πωσ αυτά τα ροφχα ιταν για φιλανκρωπικό ςκοπό με άφθςαν να περάςω πρϊτοσ. Πταν ζφταςα ςτθ γειτονιά μου και μοίραςα τα ροφχα μου ιρκε άλλθ μια επικυμία, να μάκω ςτα παιδιά αυτά λίγα γράμματα. Πταν λοιπόν άρχιςα να τουσ μακαίνω ζνα παιδί μου είπε ότι δεν του άρεςαν και μου μίλθςε με πολφ ςκλθρά λόγια. Εγϊ του είπα ότι ιταν δικι του επιλογι το αν κα μάκει γράμματα για να μθν τον εκμεταλλεφονται ςτθ ηωι του ι αν δεν κα μάκει και κα τον κοροϊδεφουν και κα τον εκμεταλλεφονται. Από τότε άρχιςε να παρακολουκεί το μάκθμά μου ςαν να ιταν το πολυτιμότερο πράγμα ςτθ ηωι του! Χάρθσ Μαραγκόσ Ο νζοσ κόςμοσ Μια νφχτα κρφα και ςιωπθλι ξεκίνθςα για ζνα νζο κόςμο μιασ και όλα ςε αυτι τθν πόλθ είχαν καταςτραφεί. Μόλισ ζφταςα οι καμπάνεσ χτφπθςαν και όλοι άρχιςαν να τρζχουν χωρίσ ςταματθμό. Εγϊ επειδι ιμουν ξζνθ δεν κατάλαβα πωσ όταν χτυπάνε οι καμπάνεσ ςθμαίνει ότι ζχει πιάςει φωτιά και ςυνζχιςα μζχρι να βρω ζνα ςπιτάκι να μείνω. Κακϊσ περπατοφςα παραςφρκθκα από ζνα πολφ γλυκό ςκυλάκι που βριςκόταν ςτον απζναντι δρόμο. Ρζραςα γριγορα απζναντι αν και ξζρω ότι ιταν επικίνδυνο αλλά ιταν τόςο όμορφο το ςκυλάκι που με ζκανε ν α τρζξω κοντά του. Μόλισ με είδε από τθ χαρά του άρχιςε να τρζχει και εγϊ ζτςι όπωσ το ακολουκοφςα ζπεςα ςε μια παγίδα. Κολυμποφςα επί ϊρεσ μζχρι που ζφταςα ςτον πάτο τθσ κάλαςςασ. Εκεί ςυνάντθςα όλεσ τισ Θεζσ του Ολφμπου. Ζνιωςα φανταςτικά, με αντιμετϊπιηαν ςα Θεά και με ςτόλιηαν ςαν να ιμουν νφφθ. Πλα ζμοιαηαν ψεφτικα. Στο τζλοσ τουσ είπα πωσ ζπρεπε να φφγω γιατί είχα αρκετό ψάξιμο ακόμθ. Τότε μου αποκάλυψαν το δϊρο που κα μου ζκαναν για αυτι τθν επίςκεψθ. Ζναν κθςαυρό! Τα μάτια μου άςτραψαν και ζτρεξα να τον δω. Εκτόσ από χρυςάφι, χριματα, ροφχα και όλα τα ςχετικά είχε και ζνα φακελάκι που με παρακάλεςαν να το ανοίξω ςιγά ςιγά για να μθν τρομάξω το τηίνι που είχε μζςα. Το ζκανα και τότε το τηίνι πολφ ευγενικά μου ηιτθςε να του πω τρεισ ευχζσ που κα ικελα να μου πραγματοποιιςει. Η πρϊτθ ιταν να βρω ζνα ωραίο πριγκιπόπουλο, θ δεφτερθ να ζχει ζνα λευκό άλογο και θ Τρίτθ να κάνουμε ςυνζχεια ταξίδια. Μζχρι να κλείςω και να ανοίξω τα μάτια μου όλα είχαν πραγματοποιθκεί. Ζτςι με το νζο μου ςφντροφο μείναμε όλθ τθ νφχτα ςτο παλάτι των Θεϊν γλεντϊντασ. Τθν επόμενθ μζρα μαηί με το άλογό μασ ξεκινιςαμε για το Ραρίςι! Βίβιαν Σταυριδάκθ Ο ξζνοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα απομακρυςμζνο νθςί. Σε αυτό το νθςί ζλεγε ο Ευριπίδθσ ότι υπιρχε ζνασ κθςαυρόσ, που όποιοσ κατάφερνε να τον βρει κα γινόταν πάμπλουτοσ. Άλλοι πάλι ζλεγαν ότι για να καταφζρεισ να βρεισ το κθςαυρό ιταν πολφ δφςκολο γιατί ζπρεπε να περάςεισ από τισ γιγαντιαίεσ καμπάνεσ, από το ςπιλαιο τθσ φωτιάσ και άλλεσ παγίδεσ. Συνζχεια ςτο νθςί πιγαιναν πολφ γενναίοι άντρεσ που ζμπαιναν ςε ςπθλιζσ, ζςκαβαν τρφπεσ ςτο ζδαφοσ αλλά δεν ζβριςκαν τίποτα. Μια μζρα ιρκε ζνασ ξζνοσ ςτο νθςί

8 και όλοι παραξενευτικαν που τον είδαν. Κάποιοσ ντόπιοσ τον ρϊτθςε τι γφρευε. Εκείνοσ είπε ότι ιρκε για να βρει το κθςαυρό. Τότε ο ντόπιοσ του είπε ότι δεν είχε καμιά πικανότθτα να τον βρει. Ο ξζνοσ δεν απάντθςε και τον προςπζραςε. Ριγε ςε ζνα μζροσ που πίςτευε ότι ιταν ο κθςαυρόσ και άρχιςε να ςκάβει. Μζρα νφχτα ζςκαβε. Μια νφχτα βγικε ζξω μια γριοφλα και του είπε πωσ είναι επικίνδυνο να ςκάβει τθ νφχτα. Πμωσ ο ξζνοσ δεν απάντθςε και ςυνζχιςε να ςκάβει. Τθν ίδια νφχτα κακϊσ ζςκαβε ζπεςε μζςα ςε μια τρφπα και είδε μπροςτά του ζνα ςπιλαιο. Μζςα από το ςπιλαιο ζβγαιναν φωτιζσ. Ραρατιρθςε τότε γφρω του και είδε μια ςτολι που πάνω τθσ ζπεφτε νερό. Τθν φόρεςε και ζτςι κατάφερε να περάςει μζςα από τισ φωτιζσ. Μετά με τζλεια ιςορροπία κατάφερε να περάςει πάνω από τισ καμπάνεσ και να φτάςει ςτον κθςαυρό. Τον άνοιξε και δεν είδε τίποτε άλλο παρά ζνα χαρτί που ζλεγε πωσ αν ςεβόςουν τουσ ανκρϊπουσ που προςπζραςεσ τϊρα κα γινόςουν πλοφςιοσ! Γιϊργοσ Ανζςτθσ Ο ζξυπνοσ ξζνοσ που ζγινε γνωςτόσ Ήταν νφχτα και κακϊσ οι καμπάνεσ χτυποφςαν μεςάνυχτα, εγϊ κοιτοφςα το πανζμορφο δάςοσ από το παράκυρο. Κακϊσ το κοιτοφςα είδα καπνοφσ να βγαίνουν από το ξζφωτο. Μετά από λίγο οι φλόγεσ φοφντωςαν και ξζςπαςε φωτιά. Αμζςωσ εγϊ ζτρεξα μεσ ςτθ νφχτα προσ το δάςοσ. Μπορεί ο δρόμοσ να ιταν μακρφσ ι μικρό, μπορεί να ιταν εφκολοσ ι δφςκολοσ, πάντωσ εγϊ ζφταςα και ςυνάντθςα εκεί ζναν ξζνο και μεγάλο ςε θλικία άντρα. Τον ρϊτθςα αν είδε τθ φωτιά και μου είπε πωσ αυτόσ τθν άναψε. Εγϊ ξαφνιαςμζνθ τον ρϊτθςα γιατί. Αυτόσ μου απάντθςε πωσ ςε εκείνο το ξζφωτο υπιρχε ζνασ πολφτιμοσ κθςαυρόσ που ικελε να τον καταςτρζψει. Ρροτοφ προλάβω να τον ρωτιςω γιατί εκείνοσ μου είπε πωσ αν δεν τον κατζςτρεφε τότε όποιοσ τον ζβριςκε κα ζπεφτε ςε μια μεγάλθ ι μικρι παγίδα, επικίνδυνθ ι ακίνδυνθ, κανείσ δεν ιξερε. Τότε εγϊ του είπα πωσ αν ιταν όντωσ επικίνδυνοσ καλά ζκανε μα αν δεν ιταν τόςο επικίνδυνοσ κα μποροφςε ζνασ ζξυπνοσ άνκρωποσ να βγει από τθν παγίδα με ζναν περίεργο ι ζναν ςυνθκιςμζνο τρόπο και να πάρει το κθςαυρό που μπορεί να τον ζκανε διάςθμο ι και όχι. Αλλά ιταν ιδθ πολφ αργά για αυτό. Γφριςα λοιπόν ςπίτι και ονειρεφτθκα το κθςαυρό. Το πρωί ακοφςτθκε ςτθν τθλεόραςθ πωσ θ φωτιά ιταν πολφ επικίνδυνθ αλλά με τθ βοικεια ενόσ ζξυπνου ανκρϊπου κατάφεραν αν τθ ςβιςουν. Επίςθσ, βρικαν και μερικά χρυςά νομίςματα. Κοίταξα καλά τον ζξυπνο άνκρωπο και είδα ότι ιταν ο ξζνοσ που είχα γνωρίςει και πωσ πια ιταν γνωςτόσ και δθμοφιλισ όπωσ ακριβϊσ του είχα πει! Βγικα μια βόλτα και κοιτάηοντασ τον ουρανό ςυνειδθτοποίθςα πωσ ο ξζνοσ το είχε κάνει επίτθδεσ για να γίνει γνωςτόσ. Αφοφ μόνο αυτόσ ιξερε για το κθςαυρό. Πλα αυτά που μου είχε πει ιταν μόνο ψζματα για να με πάρει με το μζροσ του. Και αφοφ αυτόσ νομίηει ότι είναι ζξυπνοσ τότε εγϊ είμαι εξυπνότερθ και μπορεί να πιάςτθκα κορόιδο μα όχι για πολφ. Τζλοσ πάντων αυτόσ κα χάςει το χρόνο του παίηοντασ κζατρο ςε όλο τον κόςμο ενϊ κα μποροφςε να κάνει κάτι πιο χριςιμο. Οφτωσ ι άλλωσ κα μακευτεί πωσ ο κθςαυρόσ είναι απλά κάτι καμζνα χάρτινα νομίςματα. Ζτςι είναι θ ηωι! Ρόςο τον λυπάμαι (κακόλου). Καλά να πάκει. Το αξίηει! Κρισ Αςθμακοποφλου

9 Ο δρόμοσ τθσ αγάπθσ Ήταν κάποτε ζνα πριγκιπόπουλο που αν και τα είχε όλα είχε μια τεράςτια επικυμία. Ήκελε να ξεφφγει από τα αυςτθρά όρια του πατζρα του. Ήκελε να ξυπνιςει ζνα πρωί και να χαράξει το δικό του δρόμο, τθ δικι του πορεία, να νιϊςει για μια φορά τθν απόλυτθ ελευκερία. Ήκελε να γνωρίςει ξζνουσ ανκρϊπουσ και άλλουσ πολιτιςμοφσ, να ταξιδζψει ςε άλλεσ χϊρεσ. Το μεγάλο του πρόβλθμα όμωσ ιταν πωσ δεν μποροφςε με τίποτα να γλιτϊςει από τθν αυςτθρότθτα και τθν πίεςθ του πατζρα του. Βζβαια και ο πατζρασ του είχε κάποιο δίκιο. Από τότε που πζκανε θ γυναίκα του αναγκάςτθκε να αναλάβει μόνοσ του το δφςκολο ζργο τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ του γιου του. Αυτό τον ζκανε με τα χρόνια υπερπροςτατευτικό και περίεργο με αποτζλεςμα να απομακρφνεται όλο και περιςςότερο από τον αγαπθμζνο του διάδοχο, χωρίσ καν να το αντιλαμβάνεται. Μια μζρα, λοιπόν, κακϊσ ο πρίγκιπασ ζκανε τον κακιερωμζνο περίπατό του ςτθν πόλθ αντίκριςε μια πανζμορφθ κοπζλα, περίπου ςτθν θλικία του και αμζςωσ τθν ερωτεφτθκε. Αποφάςιςε λοιπόν να ανακοινϊςει τθν απόφαςι του ςτον πατζρα του και τθν επόμενθ κιόλασ μζρα πιγε να ηθτιςει το χζρι τθσ κοπζλασ. Δυςτυχϊσ, εκείνθ δεν ιταν ςτο ςπίτι τθσ και ζτςι περίμενε να γυρίςει. Αφοφ πζραςαν αρκετζσ ϊρεσ και θ κοπζλα δεν είχε εμφανιςτεί, ο πρίγκιπασ ανθςφχθςε και ζφυγε κρυφά τα μεςάνυχτα από το παλάτι για να τθν αναηθτιςει. Ζψαχνε όλθ τθ νφχτα και όλθ τθ μζρα ϊςπου τελικά τθν είδε δεμζνθ ςε μια κολόνα ςτθ μζςθ τθσ εριμου. Αφοφ τθν ζλυςε και τθν περιποιικθκε εκείνθ του εξιγθςε πωσ ζνασ ςκλθρόσ άντρασ τθν είχε παγιδεφςει και τθσ είχε πάρει το πολφτιμο κολιζ τθσ, φτιαγμζνο από μοναδικοφσ λίκουσ. Του είπε ακόμθ πωσ εκείνοσ ο κακόσ άντρασ είχε φφγει προσ τθν κοντινότερθ πόλθ με ςκοπό να πουλιςει αυτό το κολιζ. Το βαςιλόπουλο τθσ ηιτθςε να τον παντρευτεί και να ξεκινιςουν μια καινοφρια ηωι μαηί, γεμάτθ περιπζτειεσ και εκπλιξεισ. Εκείνθ δζχτθκε αμζςωσ και ζτςι ξεκίνθςαν μαηί ζνα ταξίδι με μόνο οδθγό τθν αγάπθ τουσ. Ζτςι, ζηθςαν αυτοί καλά και εμείσ καλφτερα! Νικθφόροσ Στρατισ.

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΣΤΑΧΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ Υπεφθυνοι: Γιάννησ Ζιώγασ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Αναςταςίου, Χρυςοβαλάντθσ Αριςτοτζλουσ, Γαλάτεια Ατηίνθ, Αντρζασ Αχιλλζωσ, Ονθςίφοροσ Βλαδιμιρου, Σκεφθ Γεωργίου, Σοφία Ιωάννου, Νικόλασ

Παναγιϊτθσ Αναςταςίου, Χρυςοβαλάντθσ Αριςτοτζλουσ, Γαλάτεια Ατηίνθ, Αντρζασ Αχιλλζωσ, Ονθςίφοροσ Βλαδιμιρου, Σκεφθ Γεωργίου, Σοφία Ιωάννου, Νικόλασ Παναγιϊτθσ Αναςταςίου, Χρυςοβαλάντθσ Αριςτοτζλουσ, Γαλάτεια Ατηίνθ, Αντρζασ Αχιλλζωσ, Ονθςίφοροσ Βλαδιμιρου, Σκεφθ Γεωργίου, Σοφία Ιωάννου, Νικόλασ Μοδζςτου, Γεωργία Νικολάου, Μάριοσ Νικολάου, Ειρινθ Παφίτθ,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo

Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo Ιςτορίεσ για το νου και την καρδιά: Οι Καθοδηγοφμενεσ Εμπειρίεσ Silo 1 Περιεχόμενα ελ. Σθμείωμα 4 Μζροσ Ρρϊτο: Διθγιςεισ 1. Το Ραιδί 6 2. Ο Εχκρόσ 7 3. Το Μεγάλο Λάκοσ 8 4. Νοςταλγία 11 5. Το Λδανικό Ηευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαραθωνοδρόμοι τιμούν το Γιάννη Σμαραγδή

Οι Μαραθωνοδρόμοι τιμούν το Γιάννη Σμαραγδή Κζματα Η εφημερίδα των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης Εκδρομι ςτθ Γζργερθ Μθτρικι Γλϊςςα Απόκριεσ Νίκοσ Ξυλοφρθσ Αλλαγζσ ςτθν Ραιδεία Συνεντεφξεισ Αςφαλζσ Διαδίκτυο Κουτςοφλζβαροσ Τςικνοπζμπτθ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα