Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων"

Transcript

1 Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ των Ιωαννίνων κινοφνταν ηωθρά, κακϊσ το κάκε πλάςμα ςυγκεντρωνόταν ςτο δικό του ςκοπό. Τα φφλλα των δζντρων κρόιηαν και καρρείσ πωσ άκουγεσ τουσ ψικφρουσ τουσ, χωρίσ, όμωσ, ποτζ να μπορείσ να φανταςτείσ τι κα ικελαν να πουν. Η λίμνθ άφθνε το αςθμζνιο χρϊμα που τθσ είχε χαρίςει το φεγγάρι, για να υποδεχτεί τον ιλιο, που, πότε-πότε, ζδινε ςτα νερά τθσ χρυςαφζνιεσ λάμψεισ. Αυτά κα ζβλεπε κάποιοσ, αν παρατθροφςε από μακριά αυτό το τοπίο. Ή μάλλον, ακόμα και αν βριςκόταν μζςα ςτο τοπίο, αλλά δεν μποροφςε να το νιϊςει πραγματικά, λόγω τθσ πολυάςχολθσ κακθμερινότθτάσ του. Υπιρχαν, όμωσ, κι άλλοι διαβάτεσ. Ρερπατοφςαν νωχελικά, προςπακϊντασ να βροφνε θρεμία και να απαλλαγοφν από τα προβλιματα. Ανάμεςα ςε αυτοφσ, ιταν και τα μικρά παιδιά, που, με τθν περιζργεια που τα κατζκλυε, ρωτοφςαν όλο και περιςςότερα για το τοπίο. Ζνα μικρό κοριτςάκι, όμωσ, περπατοφςε με τον μπαμπά του, γυρνϊντασ από το ςχολείο, χωρίσ να μιλά, ρίχνοντασ κλεφτζσ ματιζσ γφρω τθσ. Υπιρχαν πολλά ερωτιματα ςτο μυαλό τθσ, αλλά δεν ικελε να τα μοιραςτεί ακόμα, γιατί τθ φόβιηαν. Ζβλεπε τθ λίμνθ, εντυπωςιακι, αλλά μολυςμζνθ, ςκουπίδια πάνω ςτα πεςμζνα, κιτρινιςμζνα φφλλα. Ζβλεπε κάτι που, πλζον, για αυτιν δε φάνταηε ςαν ομορφιά. Ζνιωκε το χϊρο γφρω τθσ κατεςτραμμζνο. Ταυτόχρονα, χωρίσ να το ξζρει, ωρίμαηε. Μποροφςε να δει κάτι διαφορετικό από τθν εικόνα που είχε ςτο μυαλό τθσ χρόνια τϊρα. Δεν τολμοφςε να εκφράςει τισ ςκζψεισ τθσ, γιατί τότε, ίςωσ, γίνονταν ςθμαντικζσ, ενϊ αυτι ιλπιηε να είναι, απλϊσ, ζνα μπζρδεμα, ζνα ψζμα. Ξαφνικά, ο πατζρασ διζκοψε τθν θςυχία που επικρατοφςε, βγάηοντάσ τθν από τισ ζντονεσ ςκζψεισ τθσ. - «Θζλεισ να πάρουμε τϊρα το πρϊτο παγωτό τθσ άνοιξθσ;», τθ ρϊτθςε. - «Φυςικά!», απάντθςε αυτι με ενκουςιαςμό. - «Υπάρχει ζνα περίπτερο λίγο πιο κάτω. Ζλα πάμε!». - «Να ςου πω τθν αλικεια, κα προτιμοφςα να μείνω λίγο εδϊ. Ριγαινε εςφ για τα παγωτά, ξζρεισ ποιο κζλω -το ξυλάκι φράουλα-βανίλια». - «Μα δεν μπορϊ να ςε αφιςω εδϊ...». - «Ζλα τϊρα, είμαι μεγάλθ πια!!», ψευτοκφμωςε εκείνθ. - «Εντάξει, αφοφ επιμζνεισ τόςο... Ρερίμενζ με ςε αυτό το μεγάλο πλάτανο», κατζλθξε ο πατζρασ τθσ. - «Σφμφωνοι!».

2 Κακϊσ ζβλεπε τον πατζρα τθσ να απομακρφνεται, προςπακοφςε να εντοπίςει γφρω τθσ ςθμάδια που κα τθ βοθκοφςαν να καταλιξει ςε κάποιο ςυμπζραςμα για τθν πόλθ τθσ. Αλλά, τελικά, τθν προςοχι τθσ τράβθξε ζνα κλειςτό κουκοφλι που κρεμόταν από ζνα δζντρο. Ήκελε πολφ να δει αν κα ζβγαινε μια πεταλοφδα από μζςα του. Ζτςι, πιδθξε μια μικρι λακκουβίτςα με νερό και ζφταςε πιο κοντά ςτο δζντρο. Τϊρα ζβλεπε ξεκάκαρα ότι ςτο κουκοφλι υπιρχε μια μικρι τρφπα. Η πεταλοφδα που βριςκόταν μζςα πάλευε να βγει, αλλά ςε κάποια ςτιγμι κουράςτθκε, εγκατζλειψε τθν προςπάκεια. Το κορίτςι, τότε, ζβγαλε ζνα μικρό ψαλίδι από τθ ςχολικι τθσ τςάντα και ζκοψε το κουκοφλι, για να τθν ελευκερϊςει. Ήταν θ πιο όμορφθ πεταλοφδα που είχε δει! Τα φτερά τθσ ιταν γαλάηια, με λαμπερζσ βοφλεσ που ςτον ιλιο ζπαιρναν όλα τα χρϊματα του ουράνιου τόξου. Ρερίμενε να δει αν κα πετάξει, αλλά αυτι δεν άνοιγε καν τα φτερά τθσ. Το κορίτςι απελπίςτθκε και ςτενοχωρικθκε πολφ. Αν θ πεταλοφδα δεν μποροφςε να πετάξει, τότε κα κινδφνευε από το παραμικρό. Η ακωότθτα που είχε, τθν ζκανε να ςκεφτεί ότι κα ιταν υπεφκυνθ για το κάνατο ενόσ άλλου ηωντανοφ πλάςματοσ και αυτό τθν κατατρόμαηε. Ήταν τόςο απορροφθμζνθ, που τθν ξάφνιαςαν οι πρϊτεσ ψιχάλεσ που ζπεςαν πάνω τθσ. Τα δάκρυα ζτρεχαν πια ςτα μάγουλά τθσ. Τα αγνόθςε και ςυνζχιςε να περπατάει. Γφρω τθσ θ βροχι δυνάμωνε. Τυλίχτθκε ςτο παλτό τθσ και ευχόταν να είχε φζρει ομπρζλα ι ςκοφφο. Πμωσ, το πρωί είχε ιλιο. Κάκιςε δίπλα ςτον πλάτανο, πάνω ςτα κλαδιά και τα λαςπωμζνα φφλλα. Τϊρα θ βροχι είχε δυναμϊςει για τα καλά, οφρλιαηε γφρω τθσ. Ο άνεμοσ ςικωνε τα φφλλα που ςχθμάτιηαν μικροφσ κυκλϊνεσ, κακϊσ ςτριφογφριηαν ανάμεςα ςτα δζντρα. Από ποφ είχαν ζρκει όλα αυτά; Ήταν αςφαλισ εκεί; Ξαφνικά, ζνασ κεραυνόσ ζκοψε τισ ςκζψεισ τθσ ςτθ μζςθ. Και ακολοφκθςε μια αςτραπι. Και άλλθ, και άλλθ. Και τότε... Σαν ζνα γιγάντιο βζλοσ που ερχόταν καταπάνω τθσ από τον ουρανό, ο κεραυνόσ χτφπθςε το δζντρο ακριβϊσ ςτο κζντρο του. Κατατρομαγμζνο, το κορίτςι ζτρεξε ςτο πιο κοντινό δζντρο. Τα μιςόγυμνα κλαδιά του δεν πρόςφεραν και το καλφτερο καταφφγιο αλλά από το τίποτα... Από μακριά παρακολουκοφςε άφωνθ τον πλάτανο να τρίηει, να ραγίηει, κακϊσ κοβόταν ςτα δφο. Τα κλαδιά του, που πριν ζφταναν τον ουρανό, τϊρα λφγιηαν και ζγερναν προσ το ζδαφοσ. Ήταν λεσ και το δζντρο άνοιγε τα χζρια του -άνοιγε ολόκλθρο τον εαυτό του. Αλλά, τότε, ςυνζβθ το πιο παράξενο πράγμα. Από το εςωτερικό του δζντρου, άρχιςε να βγαίνει μια ομίχλθ. Μα τι ςυνζβαινε; Μζςα από το δζντρο βγικε ζνασ άνδρασ. Μα ιταν ντυμζνοσ λεσ και προερχόταν από άλλθ εποχι. Συγκεκριμζνα, λεσ και ιταν ζτοιμοσ να πολεμιςει. Το κορίτςι ζνιωκε φόβο και διςταγμό, αλλά και ζντονθ περιζργεια. Και θ περιζργειά τθσ νίκθςε, αφοφ κάτι τθν ωκοφςε να πάει εκεί και να μιλιςει ςε αυτόν τον άνδρα. - «Γεια ςου...», μουρμοφριςε προχωρϊντασ προσ το μζροσ του. Αλλά εκείνοσ δεν τθν πιρε είδθςθ. - «Ροιοσ είςαι;», είπε, αυτι τθ φορά, πιο δυνατά. - «Εγϊ; Με βλζπεισ;», ρϊτθςε εκείνοσ, με ζκπλθξθ ςτο πρόςωπό του.

3 - «Φυςικά και ςε βλζπω! Αλλά νομίηω πωσ αυτό είναι το λιγότερο ςε ςχζςθ με όςα ζηθςα πριν λίγο...», απάντθςε ταραγμζνθ. - «Μα αυτό είναι αδφνατο! Ζχω ξανάρκει και άλλεσ φορζσ εδϊ, χρόνια πριν, με διαφορετικό τρόπο κάκε φορά. Συγγνϊμθ αν τρόμαξεσ, αλλά δεν υπιρχε και άλλοσ τρόποσ! Το περίεργο ιταν ότι κανείσ δεν παρατθροφςε ποτζ τθν παρουςία μου, δεν μποροφςαν να με δουν. Με τον καιρό κατάλαβα πωσ αυτοί οι άνκρωποι δεν μποροφςαν να πιςτζψουν ςτο αδφνατο. Δεν μποροφςαν να πιςτζψουν ςε κάτι, αν δεν το ζβλεπαν με τα ίδια τουσ τα μάτια. Και αν δεν πιςτζψουν ςτο αδφνατο, δε γίνεται οφτε να το δουν! Και ξζρεισ γιατί; Γιατί δε νοιάηονται! Είναι απαςχολθμζνοι με τα προβλιματά τουσ και βλζπουν μαφρθ τθ ηωι τουσ. Δεν μποροφν να ςυνειδθτοποιιςουν πόςο τυχεροί μπορεί να είναι!» - «Ζχεισ δίκιο... Αλλά γιατί μου τα λεσ όλα αυτά; Και ακόμα δεν μου είπεσ ποιοσ είςαι». - «Στα λζω, γιατί εςφ και θ γενιά ςου ηοφςατε από πάντα ςτα ελεφκερα Γιάννενα. Δεν ιταν, όμωσ, πάντα ζτςι! Κςωσ ζχεισ ακουςτά τα Ελευκζρια που γιορτάηονται αυτό τον καιρό...». - «Φυςικά...!». - «Ρριν από 100 χρόνια, λοιπόν, άνκρωποι ζδωςαν τισ ηωζσ τουσ, για να γλιτϊςουν τα Ιωάννινα από τθ ςκλαβιά. Ήμουν ζνασ από αυτοφσ και ςιμερα βρίςκομαι εδϊ, για να δω πϊσ είναι τα ελεφκερα Γιάννενα, πϊσ είναι θ ελεφκερθ ηωι που πολζμθςα για να υπάρχει, αλλά δεν πρόλαβα να δω. Και ξζρεισ τι μου προκάλεςε μεγαλφτερθ ζκπλθξθ;». - «Τι;». - «Το ότι οι άνκρωποι δε φαίνονται να αγαποφν τθν πόλθ τουσ. Μόνο κοίταξε γφρω ςου, να δεισ πϊσ τθν ζχουν αφιςει να γίνει...». - «Τι ςφμπτωςθ! Και εγϊ αυτό ακριβϊσ ςκεφτόμουν πριν από λίγο. Το ςυγκεκριμζνο μζροσ ςυνδζεται με ξζγνοιαςτεσ αναμνιςεισ από τθ ςτιγμι που πρωτοιρκα εδϊ. Σιμερα, κακϊσ το παρατθροφςα, δεν μποροφςα να μθ νιϊςω κλίψθ!». - «Είδεσ; Ακριβϊσ αυτό εννοοφςα. Πμωσ, για πεσ μου και εςφ, πϊσ είναι θ ηωι ςτα Γιάννενα τϊρα;». - «Καταρχάσ... Μπορεί να μθν ζχουμε πόλεμο, αλλά υπάρχει αυτι θ αίςκθςθ τθσ ςκλαβιάσ, όταν γφρω τα πάντα κινδυνεφουν και νιϊκεισ πωσ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτα για αυτό. Αν δεισ πολλά ςθμεία των Ιωαννίνων, κα εντοπίςεισ κλιμμζνουσ ανκρϊπουσ, εγωιςτζσ, ανκρϊπουσ που δεν υπολογίηουν τίποτα και κανζναν. Υπάρχουν όμωσ και άλλοι: πιο χαροφμενοι, χαμογελοφν και δείχνουν ευτυχιςμζνοι, κάνουν βόλτεσ, ςυναντοφν τθν παρζα τουσ ςε καφετζριεσ και εςτιατόρια... Κάκε άνκρωποσ βλζπει διαφορετικά τθ ηωι του, αντιμετωπίηει διαφορετικά όςα προβλιματα παρουςιάηονται. Το κακό είναι, όμωσ, πωσ, όπωσ και αν ζχουν επιλζξει να ηουν, οι άνκρωποι ζχουν πλζον ξεχάςει πια πωσ είναι μζροσ ενόσ ςυνόλου...». - «Τι εννοείσ;».

4 - «Για να υπάρχει αρμονία, πρζπει ο κάκε άνκρωποσ να είναι ζνα με τθ φφςθ, το περιβάλλον, τα ηϊα. Ρλζον, ο κακζνασ ςκζφτεται μόνο τον εαυτό του και αυτό είναι εισ βάροσ του υπόλοιπου περιβάλλοντοσ. Υπάρχουν ελάχιςτοι που νοιάηονται ακόμα». - «Καταλαβαίνω. Οι άνκρωποι ζχουν τθν ευκαιρία να φροντίςουν όςο καλφτερα μποροφν τθν πόλθ τουσ, αφοφ είναι ελεφκεροι! Θα ιταν απλό, αν ο κακζνασ βοθκοφςε λίγο ςε αυτι τθν προςπάκεια, αλλά το αποτζλεςμα μεγάλο. Φαίνεται, όμωσ, πωσ ζχουν γίνει εγωιςτζσ. Το πρόβλθμα τθσ μόλυνςθσ εμφανίςτθκε από το πουκενά, εξαιτίασ αυτοφ του λόγου. Είπεσ πωσ υπάρχουν ελάχιςτοι που νοιάηονται ακόμα. Τϊρα καταλαβαίνω γιατί μπορείσ να με δεισ. Ανικεισ ςε αυτοφσ. Το κατάλαβα μετά από όλα όςα μου εξιγθςεσ». - «Χαίρομαι που το νομίηεισ αυτό. Αλλά... Ξζρεισ κάτι; Νομίηω πωσ όςο και να νοιάηομαι, όςο προςπακϊ να βοθκιςω, τα κάνω όλα χειρότερα...». - «Γιατί το λεσ αυτό;». - «Ρριν λίγο είδα ζνα κουκοφλι. Μια πεταλοφδα βριςκόταν μζςα και πάλευε, για να βγει. Πταν πια είχε κουραςτεί από τισ προςπάκειεσ, ζκοψα εγϊ το κουκοφλι και τθν άφθςα να πετάξει. Αλλά δεν μποροφςε. Μετά από όλθ τθν καταιγίδα δεν ξζρω καν ποφ βρίςκεται. Αλλά τι τθν εμπόδιηε να πετάξει;». - «Ξζρεισ, νομίηω πωσ ζκανεσ περιςςότερο κακό αντί για καλό...». - «Μα... Γιατί;». - «Επειδι θ πεταλοφδα είχε ανάγκθ αυτόν τον πόνο, είχε ανάγκθ αυτι τθν προςπάκεια. Θα τθν ζκανε πιο δυνατι. Θα μποροφςε να ξεπεράςει πιο εφκολα τουσ κινδφνουσ που ςίγουρα κα παρου-ςιάηονταν μπροςτά τθσ. Νομίηεισ πωσ χωρίσ αυτόν τον πόνο και τισ τεράςτιεσ προςπάκειεσ κα είχαν ελευκερωκεί τϊρα τα Γιάννενα;». - «Πχι βζβαια!». - «Και πιςτεφεισ πωσ χωρίσ προςπάκεια κα μποροφςε να λυκεί το τωρινό πρόβλθμα που μου είπεσ πιο πριν;». - «Δυςτυχϊσ όχι...». - «Αυτό, ακριβϊσ, χρειάηεται, λοιπόν. Ζτςι ξεπερνά ο άνκρωποσ τα προβλιματα τθσ ηωισ. Αν δεν προςπακιςει αρχικά, δε κα μπορεί να προχωριςει μπροςτά και να πετφχει τουσ ςκοποφσ του». - «Νιϊκω τόςο άςχθμα... Μακάρι να το ιξερα και να μποροφςα να επανορκϊςω». - «Δε χρειάηεται να νιϊκεισ άςχθμα. Ζτςι είναι θ ηωι, άλλωςτε. Αν κζλεισ πραγματικά να βοθκιςεισ, ξεκίνα να φροντίηεισ εςφ το περιβάλλον... Και ζπειτα, πείςε τουσ φίλουσ και ςυγγενείσ ςου να κάνουν το ίδιο». - «Αυτό ακριβϊσ κα κάνω! Μα... γιατί... ξεκωριάηεισ;». - «Ρρζπει να φφγω τϊρα. Ζμακα όςα χρειαηόμουν».

5 - «Αχ, όχι! Εγϊ δεν πρόλαβα να ςε ρωτιςω ςχεδόν τίποτα!». - «Δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ. Και, άλλωςτε, όλα όςα κα μποροφςα να ςου πω ανικουν ςτο παρελκόν και υπάρχουν τρόποι να τα μάκεισ -αν ψάξεισ. Εςφ τϊρα φρόντιςε για το μζλλον... Καλι τφχθ!». Και με αυτά τα λόγια εξαφανίςτθκε. Το κορίτςι απζμεινε να κοιτάηει. Τα ραγιςμζνα κλαδιά του πλάτανου ιταν το μόνο ςθμάδι που τθν ζκανε να ςιγουρευτεί ότι δεν τα είχε ονειρευτεί όλα αυτά. Ξαφνικά ο καιρόσ ζφτιαξε. Ξεπρόβαλε ο ιλιοσ και μαηί το ουράνιο τόξο. Η ομίχλθ ζφυγε. Το κορίτςι είδε πιο μακριά τον πατζρα του. Φαινόταν τόςο απελπιςμζνοσ. - «Μπαμπά!!! Εδωωωωϊ!!!», φϊναξε. Εκείνοσ ιρκε τρζχοντασ προσ το μζροσ τθσ και τθν αγκάλιαςε. - «Ανθςφχθςα τόςο πολφ! Ξαφνικά ςκοτείνιαςαν όλα και με τθν καταιγίδα δεν μποροφςα να ςε βρω, παρόλο που ιξερα ότι ιςουν κοντά! Και μετά ακοφςτθκε και ζνασ κόρυβοσ... Δεν το πιςτεφω Ευτυχϊσ ςε βρικα! Είςαι καλά;», είπε λαχανιαςμζνα. - «Μθν ανθςυχείσ... Καλφτερα από καλά! Θα πάμε για εκείνο το παγωτό που λζγαμε;», απάντθςε εκείνθ. - «Εννοείται!». Κακϊσ περπατοφςε και ςκεφτόταν τα όςα είχαν ςυμβεί, βρζκθκε μπροςτά ςε μια λακκοφβα. Ενϊ ιταν ζτοιμθ να περπατιςει γφρω τθσ, για να τθν αποφφγει, κυμικθκε τθν ιςτορία με τθν πεταλοφδα και, γελϊντασ, πάτθςε μζςα ςτα νερά. Ζνιωςε κάτι δίπλα τθσ. Με τθν άκρθ του ματιοφ τθσ διζκρινε μια λάμψθ. Γφριςε και αντίκριςε μια πεταλοφδα με γαλανά φτερά και βοφλεσ ςε όλα τα χρϊματα του ουράνιου τόξου, να ςτροβιλίηεται γφρω τθσ, μζχρι που, ξαφνικά, πζταξε και εξαφανίςτθκε από τα μάτια τθσ. Το κορίτςι χαμογζλαςε και για πρϊτθ φορά κατάλαβε πόςο τυχερι είναι. Ρωσ για να αλλάξεισ τον κόςμο χρειάηεται, απλϊσ, να νοιαςτείσ και να γίνεισ μζροσ του. Ρωσ εςφ δεν είςαι το πρόβλθμα του κόςμου, αλλά θ λφςθ του...! Νίκη Αλίκη Α., Β2 7gymioa (Σε μια ιδζα της Σταματίας Σταμάτη)

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]

Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15 [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Πταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Ρζτροσ Μάρκελλοσ πεκαίνει ςε ατφχθμα, μια κίτρινθ μυκολογία φουντϊνει ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Το Λεφκωμα «ΝΑ Η ΚΡΗΤΗ» αφιερώνεται ςτην μνήμη όλων εκείνων που αγωνίςτηκαν κι ζπεςαν για την δόξα και την τιμή τησ Κρήτησ, μά

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα