Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών. µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση 2014 ηµοσιοποίησης Πληροφοριών µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Εταιρικές Πληροφορίες 1.2 Πυλώνας ΙΙΙ Κανονιστικό Πλαίσιο και πεδίο εφαρµογής - Νοµοθετικό Πλαίσιο 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 2.1 ιαχείριση Κινδύνου - ιάρθρωση και οργάνωση αρµόδιου για τη διαχείριση κινδύνων τµήµατος 2.2 Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνου Εταιρίας 2.3 Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων της εταιρείας 2.4 ICAAP Κανονιστική Συµµόρφωση Εσωτερικός Έλεγχος ιαχείριση Κινδύνων Πιστωτικός κίνδυνος και Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου Λειτουργικός κίνδυνος Έλεγχος της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων Κίνδυνος από την υπέρβαση Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Μ.Χ.Α.) Υπολειπόµενος Κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος Κεφαλαίων Κίνδυνος Κερδοφορίας 3. ιοικητικό Συµβούλιο Εταιρίας 2

3 3.1 Πολιτική στρατολόγησης, αντικατάστασης και ποικιλοµορφίας του ιοικητικού συµβουλίου 3.2 Πληροφόρηση και ο έλεγχος πληροφοριών µέσα στην εταιρεία 4. Ίδια κεφάλαια 4.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπάγονται στον πυλώνα Ι 5. Κεφαλαιακή επάρκεια 6. Πιστωτικός κίνδυνος 6.1 Προσεγγίσεις και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται 6.2 Συνολική αξία των ανοιγµάτων 6.3 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο 6.4 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητά τους. 7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου 8. Κίνδυνος αγοράς 9. Λειτουργικός κίνδυνος 10. Κίνδυνος Ρευστότητας 11. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 12. Πολιτική αποδοχών 13. Anti Money Laundering ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ήλωση ιοικητικού Συµβουλίου για τη ιαχείριση Κινδύνων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ήλωση ιοικητικού Συµβουλίου για τη Συνολικό Προφίλ Κινδύνου που σχετίζεται µε την Επιχειρηµατική Στρατηγική 3

4 1. Εισαγωγή Η SOLIDUS SECURITIES CYPRUS C.I.F. Ltd παραθέτει κατωτέρω σε εφαρµογή της υποχρέωσης ηµοσιοποίησης Πληροφοριών µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (συνοπτικές) πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικές µε την κεφαλαιακή της επάρκεια και την αντιµετώπιση των κινδύνων που αναλαµβάνει στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, είναι σε ετήσια βάση, πραγµατοποιείται εντός πέντε µηνών από το τέλος του οικονοµικού έτους και έχει ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2014. Η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται από την εταιρία, σύµφωνα µε την επίσηµη πολιτική γνωστοποίησης που εγκρίθηκε από το ιοικητικό της Συµβούλιο. Τα αναφερόµενα στοιχεία, προέρχονται από τις επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον τακτικό ορκωτό λογιστή της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες και ως εκ τούτου ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. δεν συντάσσει 1.1 Εταιρικές Πληροφορίες Η SOLIDUS SECURITIES CYPRUS C.I.F. Ltd είναι Κυπριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου µε Αρ. Αδείας 177/12, για την Παροχή των ακόλουθων Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων στις 31/12/2014: Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών µε ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών. ιαχείριση χαρτοφυλακίων Παροχή επενδυτικών συµβουλών 4

5 1.2 Πυλώνας ΙΙΙ Κανονιστικό Πλαίσιο και πεδίο εφαρµογής - Νοµοθετικό Πλαίσιο Το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε µια δέσµη νοµοθετικών µέτρων για την ενίσχυση της ρύθµισης του τραπεζικού τοµέα και του τοµέα των επενδύσεων και για την εφαρµογή της συµφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ στο νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο πακέτο αντικατέστησε τις οδηγίες για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (2006/48 και 2006/49), µε τον Κανονισµό για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV) µε σκοπό να πραγµατοποιηθεί ένα σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία ενός υγιέστερού και ασφαλέστερου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ο CRR και η CRD IV τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου Ο CRR καθορίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη µόχλευση που οι εποπτευόµενοι φορείς θα πρέπει να τηρούν. Ο Κανονισµός είναι άµεσα δεσµευτικός για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η CRD IV διέπει την πρόσβαση σε δραστηριότητες λήψης καταθέσεων, ρυθµίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής, τη σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και της διαφάνειας. Σε αντίθεση µε το CRR, η CRD IV θα πρέπει να µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία, η οποία επιτρέπει στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις ρυθµιστικών κεφαλαίων. Ο CRR επέφερε σηµαντικές αλλαγές στο προληπτικό κανονιστικό καθεστώς που ισχύει για τις τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων τροποποιηµένους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι αλλαγές στον ορισµό των κεφαλαίων και τον υπολογισµό των σταθµισµένων περιουσιακών του στοιχείων και την εισαγωγή των νέων µέτρων σχετικά µε τη µόχλευση, τη ρευστότητα και τη χρηµατοδότηση. Ο CRR επιτρέπει µια µεταβατική περίοδο για ορισµένες από τις ενισχυµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ορισµένα άλλα µέτρα, όπως τον δείκτη µόχλευσης, οι οποίες δεν αναµένεται να εφαρµοστούν πλήρως µέχρι το Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περιλαµβάνει τρεις πυλώνες: Ο Πυλώνας Ι καλύπτει τον υπολογισµό των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. 5

6 Ο Πυλώνας ΙΙ καλύπτει τη ιαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (Supervisory Review Process - SREP), η οποία αξιολογεί τις εσωτερικές διαδικασίες κεφαλαιακής επάρκειας και προβλέπει την παρακολούθηση και την αυτοαξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας και τις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζών και των εταιριών επενδύσεων. Ο Πυλώνας ΙΙΙ καλύπτει τις εξωτερικές γνωστοποιήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες σχετικά µε την κανονιστική κεφαλαιακή επάρκεια, των αναλαµβανόµενων κινδύνων και τη διαχείριση των κινδύνων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 2. Στόχοι, πολιτικές και οργάνωση της διαχείρισης κινδύνων Γενική πολιτική της Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που πηγάζουν από την αβεβαιότητα και την αστάθεια των χρηµατοοικονοµικών αγορών και επηρεάζουν την χρηµατοοικονοµική της κατάσταση, τις επιδόσεις της και την ταµειακή ρευστότητά της. 2.1 ιαχείριση Κινδύνου - ιάρθρωση και οργάνωση αρµόδιου για τη διαχείριση κινδύνων τµήµατος Η ιαχείριση Κινδύνων της Εταιρείας έχει ως αποστολή τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο) Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιο για την εφαρµογή των διαδικασιών εκείνων που επιτρέπουν τον εντοπισµό, παρακολούθηση, µέτρηση, έλεγχο και αξιολόγηση των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διεργασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας. Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων του συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες των υπόλοιπων τµηµάτων της Εταιρείας για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης τους στις ισχύουσες πολιτικές. 6

7 Το Τµήµα ως προς τη ιαχείριση Κινδύνων: παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη ιαχείριση των Κινδύνων, µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειάς της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται µε τη λειτουργία της, είναι υπεύθυνο για την τήρηση της Εσωτερικής ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ICAAP) της Εταιρείας. Κατά την συµµόρφωση στις ως άνω απαιτήσεις λαµβάνεται υπόψη η κλίµακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η δε σχετική προσέγγιση παραµένει δυναµική, άλλως µεταβαλλόµενη µε το χρόνο και το επιχειρηµατικό προφίλ της Εταιρείας. Η Εταιρεία αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη την διαχείριση και λειτουργία του τµήµατος ιαχείρισης Κινδύνων. Λόγω τους µικρού εύρους των δραστηριοτήτων και του µικρού µεγέθους της εταιρίας δεν έχει συσταθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο χωριστή επιτροπή κινδύνου. 2.2 Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνου Εταιρίας Το πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνου της Εταιρίας ορίζεται από τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να εξασφαλίσει την µελλοντική της ανάπτυξη και σταθερότητα και να διασφαλίσει τις συναλλαγές. Αυτή είναι και η επιδίωξη της πολιτικής διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζει η Εταιρεία. Η Εταιρεία προβαίνει σε επανεξέταση και όταν κριθεί απαραίτητο στην αναθεώρηση των πολιτικών και του πλαισίου ανάληψης κινδύνου της εταιρίας, ώστε να επιτύχει την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, θέτοντας νέα όρια και περιορισµούς όταν αυτό επιβάλουν οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες. Η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας παρακολουθείται διαρκώς από το αρµόδιο τµήµα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς την οποία υποβάλλονται σε µηνιαία βάση πλήρη στοιχεία. 7

8 Ο είκτης (Συντελεστής) Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας στις 31/12/2014 ήταν 31,20%, - πολύ υψηλότερος του ελάχιστου απαιτούµενου 8%. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, όπως ορίζονται σε εφαρµογή της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου 1, Μέρος Β της Οδηγίας Ο του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, - όπως αυτή ισχύει έως σήµερα -µε το σταθµισµένο Ενεργητικό. Παραθέτουµε τον πίνακα υπολογισµού: Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 31,20% Η Εταιρεία βάσει των δραστηριοτήτων της αναγνωρίζει ως πιθανούς κύριους κινδύνους στους οποίους µπορεί να εκτεθεί τους εξής: Πιστωτικό Κίνδυνο Ως πιστωτικός νοείται ο κίνδυνος που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόµενα στην Εταιρεία ληξιπρόθεσµα ποσά. Στον κίνδυνο αυτό εκτίθεται η Εταιρεία στις περιπτώσεις της διαχειρίσεως των διαθεσίµων της (π.χ. επένδυση σε µετοχές, repos). Κίνδυνο Αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς αναφέρεται στις µεταβολές τιµών και αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των ανοικτών θέσεων που κατέχει η Εταιρία κατά κυριότητα ή στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες. Επίσης σε κίνδυνο αγοράς εκτίθεται η Εταιρεία στο πλαίσιο της διαχειρίσεως των διαθεσίµων της και της διαπραγµατεύσεως για ίδιο λογαριασµό. Αναλόγως της δραστηριότητας η Εταιρεία δύναται, στο πλαίσιο του κινδύνου αγοράς, να εκτεθεί, κατά περίπτωση, σε κίνδυνο θέσεως (γενικό ή ειδικό), σε επιτοκιακό κίνδυνο, σε συναλλαγµατικό κίνδυνο Λειτουργικό Κίνδυνο Για την κάλυψη του Λειτουργικού Κινδύνου η εταιρεία διαθέτει επιλέξιµο 8

9 που ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το 25% προηγούµενου έτους. κεφάλαιο των παγίων εξόδων του Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην πιθανή αδυναµία της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ή µελλοντικές ταµειακές της υποχρεώσεις. Λοιπούς Κινδύνους (κινδύνους επιτοκίου, συναλλαγµατικό, κεφαλαίων και κερδοφορίας) 2.3 Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων της εταιρείας Το τµήµα ιαχείρισης κινδύνων στα πλαίσια εντοπισµού κινδύνων από τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας ανταποκρινόµενο στις αλλαγές που πραγµατοποιούνται στο οικονοµικό περιβάλλον αλλά και στις συνθήκες τις εταιρείας, εκτελεί διάφορες προσοµοιώσεις µε την κατάλληλη προσαρµογή κάποιων παραµέτρων υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ζητήθηκε από το τµήµα ιαχείρισης κινδύνων να επεξεργαστεί δύο διαφορετικά σενάρια: α) το σενάριο της αλλαγής στάθµισης για το σύνολο των τραπεζικών ιδρυµάτων καθώς και των συνεργαζόµενων εταιρειών για τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών και των εταιρικών χρηµάτων. Το ακραίο σενάριο που επεξεργαστήκαµε υπολογίζει συντελεστή στάθµισης για το σύνολο των αντισυµβαλλοµένων στο 100%. Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης διαµορφώνεται σε 21,40% από 38,05%. Το τµήµα διαχείρισης κινδύνων προτείνει σε αυτή την περίπτωση µεγάλο ποσοστό των χρηµάτων πελατών και εταιρικών να τηρούνται σε διαφορετικούς γεωγραφικούς προορισµούς και δη ανεξάρτητους µεταξύ τους ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος της συσχέτισης και να µπορεί η εταιρεία να ενσωµατώσει πιο ανώδυνα, σε σχέση µε την κεφαλαιακή της επάρκεια, τυχόν νέες λειτουργικές ζηµιές χρήσεως. 9

10 β) το σενάριο της ενσωµάτωσης των ζηµιών στα αποτελέσµατα της εταιρείας για το έτος 2013 και κατόπιν και εφόσον χρειάζεται να πραγµατοποιήσει διάφορες προσοµειώσεις σε διαφορετικά επίπεδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Με την ενσωµάτωση των ζηµιών για το έτος 2013 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας µειώνεται στο 10,82% που είναι µεγαλύτερο από το όριο του 8%, όµως τα εποπτικά ίδια κεφάλαια πέφτουν στο ποσό των ευρώ, κάτω από το επίπεδο των ευρώ που απαιτούσε ο νόµος (το 2015 τα απαιτούµενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εποπτικά ίδια κεφάλαια για τις δραστηριότητες της εταιρίας διαµορφώθηκαν από τα ευρώ στα ευρώ). Τρέξαµε το σενάριο προσοµείωσης για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ. όπου ο δείκτης διαµορφώνεται 24,50% και τα εποπτικά ίδια κεφάλαια είναι πάνω από το όριο που απαιτεί ό νόµος. Το τµήµα διαχείρισης κινδύνων προτείνει λοιπόν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον ευρώ ώστε η εταιρεία να µπορεί να ανταπεξέλθει σε µία ενδεχόµενη αρνητική χρονιά ICAAP Η ICAAP αποτελεί εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι στόχοι σε σχέση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρείας, αναλόγως των κινδύνων που η τελευταία αντιµετωπίζει και διαχειρίζεται στο πλαίσιο της συναλλακτικής της δραστηριότητας. Σκοπός της ICAAP είναι η καταγραφή και τεκµηρίωση της πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση µε το ύψος, τη διαχείριση και την κατανοµή των κεφαλαίων της προς το σκοπό της υλοποίησης της επιχειρησιακής της στρατηγικής. 10

11 H ICAAP σχεδιάζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και υλοποιείται από τις Αυτοτελείς ελεγκτικές Μονάδες ( ιαχείρισης Κινδύνων, Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης) σε συνεργασία µε το Τµήµα Λογιστηρίου της Εταιρείας Κανονιστική Συµµόρφωση Η Εταιρεία διαθέτει συγκεκριµένες διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία της Κανονιστικής Συµµόρφωσης, οι οποίες περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό της. Οι διαδικασίες αυτές κατατείνουν στον εντοπισµό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν από τυχόν µη συµµόρφωση της Εταιρείας ως προς τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ισχύουσα νοµοθεσία Εσωτερικός Έλεγχος Η Εταιρεία αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη την διαχείριση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συνεχής εξέταση και αξιολόγηση, της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού και της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων λειτουργίας της Εταιρείας. Οι έλεγχοι που διενεργούνται καλύπτουν όλες τις λειτουργίες και διέπονται από συγκεκριµένες αρχές και κανόνες. Πλήρης αναφορά και περιγραφή των αρµοδιοτήτων των καθηκόντων και των κανόνων λειτουργίας, αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας. 11

12 2.4.3 ιαχείριση Κινδύνων Η Εταιρεία αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη την διαχείριση και λειτουργία του τµήµατος ιαχείρισης Κινδύνων. Το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδιο για την εφαρµογή των διαδικασιών εκείνων που επιτρέπουν τον εντοπισµό, παρακολούθηση, µέτρηση, έλεγχο και αξιολόγηση των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διεργασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία, στο πλαίσιο της συναλλακτικής της δραστηριότητας, είναι οι εξής: α) Ο πιστωτικός κίνδυνος και συγκεκριµένα, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου, δηλ. ο κίνδυνος ζηµίας σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος σε µία συναλλαγή αθετήσει τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισµό των χρηµατορροών της συναλλαγής και η συναλλαγή έχει θετική αξία. β) Ο λειτουργικός κίνδυνος, γ) Ο κίνδυνος υπέρβασης των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (ΜΧΑ). δ) Ο υπολειπόµενος κίνδυνος, δηλ. ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης που χρησιµοποιεί η Εταιρεία λιγότερο αποτελεσµατικές από ότι αναµενόταν. ε) Ο κίνδυνος αγοράς στ) Ο κίνδυνος ρευστότητας, δηλ. ο κίνδυνος να µην µπορούν να καλυφθούν οι καθαρές χρηµατικές ανάγκες της Εταιρείας µε βάση τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες. ζ) Ο κίνδυνος κεφαλαίων και η) Ο κίνδυνος κερδοφορίας 12

13 Πιστωτικός κίνδυνος και Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου Ως πιστωτικό θεωρούµε τον κίνδυνο που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόµενα στην Εταιρεία ληξιπρόθεσµα ποσά. Στον κίνδυνο αυτό εκτίθεται η Εταιρεία στην περίπτωση της διαχείρισης των διαθεσίµων της. Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες αποβλέπουν στη διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας έναντι των αντισυµβαλλοµένων της, στη διαρκή παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρείας, στην αξιολόγηση των αντισυµβαλλοµένων της Εταιρείας λαµβανόµενων προς τούτο υπόψη διαφόρων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, µεταξύ άλλων, της πιστοληπτικής ικανότητας, του είδους, της εκτάσεως και της πολυπλοκότητας της οικονοµικής δραστηριότητας, του γεωγραφικού χώρου και του κλάδου της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται ο αντισυµβαλλόµενος. Η Εταιρεία προβαίνει σε επανεξέταση και όταν κριθεί απαραίτητο στην αναθεώρηση των πολιτικών και ειδικά τις πολιτικής του πιστωτικού κινδύνου, ώστε να επιτύχει την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, θέτοντας νέα όρια και περιορισµούς όταν αυτό επιβάλουν οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες Η Εταιρεία κατά την σύναψη προθεσµιακών καταθέσεων επιλέγει κατά κανόνα τη δέσµευση χρηµατικών ποσών για χρονική διάρκεια µέχρι τριών µηνών. Η Εταιρεία προβαίνει σε επιλογή των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνάπτει συµφωνίες προθεσµιακών καταθέσεων µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα τους και τα προσφερόµενα επιτόκια. Οι µεταβολές στα οικονοµικά στοιχεία και στις πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των αντισυµβαλλόµενων παρακολουθούνται συστηµατικώς. 13

14 Λειτουργικός κίνδυνος Ως λειτουργικός κίνδυνος, θεωρούµε τον κίνδυνο επέλευσης ζηµιών που οφείλονται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α)) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας, β) η δυσλειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας εργατικού δυναµικού και των εργασιακών πρακτικών, γ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, δ) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας. Προς το σκοπό της διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου η Εταιρεία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους ως προς την τήρηση και την εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών της, καθώς επίσης και ως προς τη λειτουργία των Συστηµάτων Πληροφορικής της. Επιπλέον, η Εταιρεία προβαίνει σε τακτική βάση στη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής της καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, ενώ διαθέτει σχεδιασµό για την εύρυθµη και αδιάκοπη συνέχιση της λειτουργίας της σε κατάσταση ανάγκης Έλεγχος της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων Η Εταιρεία αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη την διαχείριση και λειτουργία της µηχανογράφησης. Ο τρίτος πάροχος είναι υπεύθυνος για τον καθηµερινό έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών πληροφορικής. 14

15 Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται τυχόν εµφανιζόµενα προβλήµατα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων (π.χ. µη εξουσιοδοτηµένη δραστηριότητα, κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, εσωτερική ή εξωτερική παραβίαση ασφάλειας, µη διαθεσιµότητα ή δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων κτλ.) και ενηµερώνεται η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων και ο ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας. Η καταγραφή είναι λεπτοµερής και περιέχει στοιχεία ιστορικότητας, ενώ πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτήν από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Μονάδα Μηχανογράφησης µεριµνά για την τακτική (τουλάχιστον άπαξ ετησίως) και σε κάθε περίπτωση (εκτάκτως), εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεχοµένων από τρίτους υπηρεσιών πληροφορικής και της συνεργασίας µε τον πάροχο εν γένει. Σχετικώς υποβάλλεται έκθεση προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. Η έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται µεταξύ άλλων: α) στην ποιότητα και επάρκεια της υπάρχουσας πολιτικής ασφάλειας του παρόχου, β) στην αξιοπιστία των συστηµάτων και των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων τεχνολογιών, γ) στην πληρότητα και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών υποστήριξης του παρόχου και δ) στην πληρότητα των σχεδίων συνέχειας εργασιών και ανάκαµψης σε περίπτωση µερικής ή ολικής καταστροφής του παρόχου Κίνδυνος από την υπέρβαση Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων (Μ.Χ.Α.) Έννοια του Μεγάλου Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος Στο πλαίσιο συναλλαγών των πελατών χωρίς παροχή εξασφαλίσεων ενδέχεται να ανακύψει άνοιγµα µε πελάτη ή µία οµάδα συνδεδεµένων πελατών, το ύψος του οποίου είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 15

16 Υπολογισµός της αξίας των ΜΧΑ και ανώτατα όρια αυτών Το συνολικό άθροισµα των ΜΧΑ της Εταιρείας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Κάθε ΜΧΑ της Εταιρείας έναντι ενός πελάτη της ή µίας οµάδας συνδεδεµένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 16% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Το σύνολο των ανοιγµάτων της Εταιρείας έναντι: α) των φυσικών ή νοµικών προσώπων που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό συµµετοχής ή δικαιωµάτων ψήφου ίσου ή ανώτερου του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και β) των πέντε µεγαλυτέρων µετόχων της, δεν υπερβαίνει το 16% των ιδίων κεφαλαίων της. Για το σκοπό του υπολογισµού στις περιπτώσεις αυτές, προσµετρώνται τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της Εταιρείας προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποτελούν «οµάδα συνδεδεµένων πελατών» µε τα πρόσωπα, υπό α) και β) ανωτέρω. Ενηµέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - ιαδικασία παρακολούθησης µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων Η Εταιρεία γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ΜΧΑ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία Υπολειπόµενος Κίνδυνος Ο υπολειπόµενος κίνδυνος αναφέρεται στην περίπτωση της απόδειξης των τεχνικών µειώσεως των κινδύνων ως λιγότερο αποτελεσµατικών από όσο αναµενόταν. Η Αυτοτελής Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας καταγράφει για το σκοπό αυτό σε ετήσια βάση τις περιπτώσεις, στις οποίες επήλθε ο υπολειπόµενος κίνδυνος και αξιολογεί την πολιτική της Εταιρείας στο σχετικό θέµα. Η έκθεση υποβάλλεται στον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας, ο οποίος και ενηµερώνει το ιοικητικό Συµβούλιο. 16

17 Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς αναφέρεται στις µεταβολές τιµών και αποτιµήσεως των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η Εταιρία περιοδικά, διατηρεί θέσεις σε µετοχές η αξία των οποίων επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της αγοράς. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες για τη διαρκή παρακολούθηση των µεταβολών της αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της, η αποτίµηση της αξίας των οποίων γίνεται καθηµερινώς σε τρέχουσες τιµές αγοράς. Τα αποδεκτά όρια αναλήψεως κινδύνου αγοράς έχουν διατυπωθεί στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζει η Εταιρεία, και παρακολουθούνται καθηµερινώς από το τµήµα διαχειρίσεως κινδύνων της Εταιρείας, το οποίο ενηµερώνει σχετικώς τη ιοίκηση της Εταιρείας Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την πιθανή αδυναµία της εταιρείας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ή µελλοντικές απαιτητές ταµειακές της υποχρεώσεις. Προκειµένου η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί οιαδήποτε στιγµή στις τρέχουσες ή µελλοντικές υποχρεώσεις της, παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την ταµειακή της ρευστότητα, επικεντρώνοντας µεταξύ άλλων την προσοχή της στην τήρηση των σχετικών ορίων ρευστότητας που έχει θέσει η εταιρεία και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε τυχόν ασυµµετρίες ως προς τη ληκτότητα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας, µε βασική επιδίωξη την εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών και την κατοχή άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. Ο κίνδυνος αυτός είναι µικρός για την Εταιρία λόγω της ύπαρξης σηµαντικού ύψους ρευστών διαθεσίµων σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 17

18 Κίνδυνος Κεφαλαίων Στο πλαίσιο της ICAAP η Αυτοτελής Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία µε το Τµήµα Λογιστηρίου διαχωρίζει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας σε διαφορετικές κατηγορίες και παρακολουθεί την διάρθρωση τους µε βάση τα στοιχεία κάθε εξαµήνου. Οι βασικές κατηγορίες διαχωρισµού των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι: Α) Πάγια Β) Μετρητά και άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία Γ) Οµολογιακά δάνεια περιορισµένης εξασφάλισης Κίνδυνος Κερδοφορίας Η Αυτοτελής Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία µε το Τµήµα Λογιστηρίου διαχωρίζει τα έσοδα της Εταιρείας σε διαφορετικές κατηγορίες και παρακολουθεί την διάρθρωση τους µε βάση τα στοιχεία κάθε εξαµήνου. Οι βασικές κατηγορίες εσόδων είναι: Α) τα έσοδα από προµήθειες ιδιωτών πελατών από τις αγορές αξίων Β) τα έσοδα από προµήθειες επαγγελµατιών πελατών από τις αγορές αξίων Γ) τα έσοδα από προµήθειες ιδιωτών πελατών από τις αγορές χρηµατοπιστωτικών προϊόντων Γ) τα έσοδα από προµήθειες επαγγελµατιών πελατών από τις αγορές χρηµατοπιστωτικών προϊόντων ) τα έσοδα από τόκους Ε) άλλα έσοδα 18

19 3. ιοικητικό Συµβούλιο Εταιρίας Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει από τρία έως επτά µέλη και είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο είναι επιφορτισµένο µε τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της. Το ιοικητικό Συµβούλιο χαράσσει τη στρατηγική και υιοθετεί τις πολιτικές που εφαρµόζονται για την οµαλή λειτουργία της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, αναλόγως του αν είναι επιφορτισµένα µε την διοίκηση (management) ή τον έλεγχο (control) της Εταιρείας, διακρίνονται σε εκτελεστικά και µη εκτελεστικά (executive and non-executive members of the Board). Στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συµµετέχουν τα δύο πρόσωπα που διευθύνουν πραγµατικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας ( ιευθύνων Σύµβουλος και ιευθυντής Συναλλαγών) (two persons who effectively run the business). Στο τέλος του 2014 το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούνταν από έξι πρόσωπα, υψηλού επαγγελµατικού και ακαδηµαικού επιπέδου, δύο από τα οποία ήταν Εκτελεστικά Μέλη και συγκεκριµένα ο ιευθύνων Σύµβουλος και ο ιευθυντής Συναλλαγών, ενώ δύο µέλη ήταν Ανεξάρτητα. Λόγω τους µικρού εύρους των δραστηριοτήτων και του µικρού µεγέθους της εταιρίας δεν έχει συσταθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο χωριστή επιτροπή κινδύνου. 3.1 Πολιτική στρατολόγησης, αντικατάστασης και ποικιλοµορφίας του ιοικητικού συµβουλίου Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται πρόσωπα, που στο πλαίσιο της πολυµορφίας όσον αφορά την επιλογή των µελών του, διαθέτουν τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία προϋποθέσεις εντιµότητας, ακεραιότητας, φήµης, καθώς και επαγγελµατικής εµπειρίας (fit and proper requirements), γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικοτήτων που συµβάλλουν στην σφαιρική αντίληψη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εταιρίας και του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η εταιρία. 19

20 3.2 Πληροφόρηση και ο έλεγχος πληροφοριών µέσα στην εταιρεία Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε στενή επαφή µε τα στελέχη της εταιρίας και επιχειρεί µέσω των τακτικών συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου να διαθέτει συνεχώς επαρκή και ολοκληρωµένη ροή πληροφοριών για τους κινδύνους που αντιµετωπίζει τόσο η εταιρία όσο και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται. 4. Ίδια κεφάλαια Τα κεφάλαια της Εταιρείας για εποπτικούς σκοπούς µε βάση την Οδηγία υπολογίζονται και αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια. Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, µείον αποτελέσµατα εις νέον. Αφαιρούνται από τα βασικά ίδια κεφάλαια, η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και τυχόν εποπτικές προσαρµογές. Παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζοντα τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2014. Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια Α.1. Κύρια στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ,00 β. Αποτελέσµατα εις νέο ,88 Α.3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων α. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία , Σύνολο Eποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων ,03 20

21 4.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπάγονται στον πυλώνα Ι 21

22 5. Κεφαλαιακή επάρκεια Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς και την Μέθοδο του Βασικού είκτη για τον υπολογισµό του λειτουργικού κινδύνου. Βάσει των ανωτέρω, η σταθµισµένη αξία για τους κινδύνους ανέρχεται σε 480,750 χιλιάδες Ευρώ και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (8%) αντιστοιχούν σε 38,460 χιλιάδες Ευρώ. Παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται το ελάχιστο αναγκαίο κεφάλαιο ανά κατηγορία κινδύνου καθώς και το συνολικό, που πρέπει να διατηρεί η Εταιρεία, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2014: Είδος Κινδύνου Σταθµισµένο Κεφάλαιο Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Πιστωτικός 273, Αγοράς 0 0 Πρόσθετο άνοιγµα βάσει παγίων εξόδων Συνολικό απαιτούµενο κεφάλαιο Πιστωτικός κίνδυνος Ως πιστωτικό θεωρούµε τον κίνδυνο που επέρχεται σε περίπτωση που το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα οφειλόµενα στην Εταιρεία ληξιπρόθεσµα ποσά. 22

23 Στον κίνδυνο αυτό εκτίθεται η Εταιρεία στην περίπτωση της διαχείρισης των διαθεσίµων της. Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες αποβλέπουν στη διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας έναντι των αντισυµβαλλοµένων της, στη διαρκή παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρείας, στην αξιολόγηση των αντισυµβαλλοµένων της Εταιρείας λαµβανόµενων προς τούτο υπόψη διαφόρων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, µεταξύ άλλων, της πιστοληπτικής ικανότητας, του είδους, της εκτάσεως και της πολυπλοκότητας της οικονοµικής δραστηριότητας, του γεωγραφικού χώρου και του κλάδου της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται ο αντισυµβαλλόµενος. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή βάση µέσω του λογισµικού συστήµατος της εταιρείας. Η Εταιρεία γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της (µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα). Η Εταιρεία προβαίνει σε επανεξέταση και όταν κριθεί απαραίτητο στην αναθεώρηση των πολιτικών και ειδικά τις πολιτικής του πιστωτικού κινδύνου, ώστε να επιτύχει την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, θέτοντας νέα όρια και περιορισµούς όταν αυτό επιβάλουν οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες. 6.1 Προσεγγίσεις και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται Για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία χρησιµοποιεί την Οδηγία Ο του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέρος Γ, Κεφάλαιο 1 παράγραφοι 2-7, όπως αυτή ισχύει σήµερα Για σκοπούς εφαρµογής της Τυποποιηµένης Μεθόδου, η εταιρεία έχει επιλέξει από τους αναγνωρισµένους «Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» (ΕCAI), τους οίκους Standard and Poor s, Μοοdy s και Fitch. Η χρήση των ΕCAI συµµορφώνεται µε την Οδηγία Ο του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέρος Γ, Κεφάλαιο 1 παράγραφος 5. Οι αξιολογήσεις των «καθορισµένων ECAI», χρησιµοποιούνται συστηµατικά κατά τρόπο συνεπή, σε συνεχή βάση και διαχρονικά, για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν στην ίδια κλάση. 23

24 6.2 Συνολική αξία των ανοιγµάτων Κατηγορία Ανοίγµατος Άνοιγµα Συντελεστής Στάθµισης Σταθµισµένο Άνοιγµα Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών. 0 0% ,18 75% , Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων , ,74 100% 20% , , Απαιτήσεις κατά τραπεζων ,51 20% 7.000, Απαιτήσεις κατά τραπεζων ,36 50% , Λοιπά ανοίγµατα ( στοιχεία ενεργητικού) ,44 100% , ΣΥΝΟΛΑ ,75 273,750,

25 6.3 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο Η κατωτέρω κατηγοριοποίηση των ανοιγµάτων έγινε µε κριτήρια της Εταιρείας λόγω του ότι δεν προβλέπονται από την κανονιστική απόφαση συγκεκριµένα κριτήρια. Κατηγορία Ανοίγµατος Συντελεστής Στάθµισης Συνολικό Ποσό σε Πιστωτικά Ιδρύµατα- Ε.Π.Ε.Υ.- ηµόσιο Ιδιώτες Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών. 0% Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών. 75% , ,18 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 100% 20% , , , ,74 Απαιτήσεις κατά Tραπεζών εξωτερικού 20% , ,51 Απαιτήσεις Τραπεζών 50% , ,36 Λοιπά ανοίγµατα ( στοιχεία ενεργητικού) 100% , , ,97 ΣΥΝΟΛΑ , , ,15 25

26 6.4 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητά τους. Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία , ,81 Συµµετοχές , ,74 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο 0,00 0,00 0, , , ,55 Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από πελάτες & χρηµατιστήριο Λοιπές απαιτήσεις Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο , , , , , , , , , , , ,47 Γενικό Σύνολο Ενεργητικού , , , , , ,75 7. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου Η Εταιρεία εάν και εφόσον προβεί στην σύναψη προθεσµιακών καταθέσεων επιλέγει κατά κανόνα τη δέσµευση χρηµατικών ποσών για χρονική διάρκεια µέχρι τριών µηνών. Η Εταιρεία προβαίνει σε επιλογή των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνάπτει συµφωνίες προθεσµιακών καταθέσεων µε βάση την πιστοληπτική ικανότητα τους και τα προσφερόµενα επιτόκια. 26

27 Οι µεταβολές στα οικονοµικά στοιχεία και στις πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των αντισυµβαλλόµενων παρακολουθούνται συστηµατικώς. 8. Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς αναφέρεται στις µεταβολές τιµών και αποτιµήσεως των χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η Εταιρία περιοδικά, διατηρεί θέσεις σε µετοχές η αξία των οποίων επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της αγοράς. Η Εταιρεία εφαρµόζει διαδικασίες για τη διαρκή παρακολούθηση των µεταβολών της αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της, η αποτίµηση της αξίας των οποίων γίνεται καθηµερινώς σε τρέχουσες τιµές αγοράς. Τα αποδεκτά όρια αναλήψεως κινδύνου αγοράς έχουν διατυπωθεί στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζει η Εταιρεία, και παρακολουθούνται καθηµερινώς από το τµήµα διαχειρίσεως κινδύνων της Εταιρείας, το οποίο ενηµερώνει σχετικώς τη ιοίκηση της Εταιρείας. 9. Λειτουργικός κίνδυνος Η εταιρεία σε εφαρµογή των άρθρων 95, 96 & 97 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει επιλέξιµο κεφάλαιο που ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το 25% των παγίων εξόδων του προηγούµενου έτους. 10. Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά την πιθανή αδυναµία της εταιρείας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ή µελλοντικές απαιτητές ταµειακές της υποχρεώσεις. Προκειµένου η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί οιαδήποτε στιγµή στις τρέχουσες ή µελλοντικές υποχρεώσεις της, παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την ταµειακή της ρευστότητα, επικεντρώνοντας µεταξύ άλλων την προσοχή της στην τήρηση των σχετικών ορίων ρευστότητας που έχει θέσει η εταιρεία και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε τυχόν ασυµµετρίες ως προς τη ληκτότητα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας, µε βασική επιδίωξη την εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών και την κατοχή άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. 27

28 11. Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Η Εταιρεία δεν έχει ανοίγµατα που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. 12. Πολιτική Αποδοχών Η εταιρεία λόγω µεγέθους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων και εργασιών της δεν απαιτείται να έχει Επιτροπή Αποδοχών. Η Πολιτική Αποδοχών ορίζεται από την ιοίκηση της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στο πλαίσιο άσκησης της εποπτικής του αρµοδιότητας αναθεωρεί την πολιτική αποδοχών όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο (αλλαγή συνθηκών αγοράς). Σε κάθε περίπτωση αυτή η αναθεώρηση γίνεται µία φορά το χρόνο. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών. Η ακολουθούµενη πολιτική αποδοχών αφορά όλο το προσωπικό της εταιρείας το οποίο συνδέεται µε αυτήν µε σύµβαση εργασίας. Τα πρόσωπα που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού της εταιρείας, περιλαµβάνονται στην πολιτική αποδοχών. i. ανώτερα διοικητικά στελέχη ii. iii. πρόσωπα που αναλαµβάνουν κινδύνους πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου Η εταιρεία δεν απασχολεί άλλη κατηγορία εργαζοµένων. Το σύνολο των υπαλλήλων της εταιρείας αµοίβονται µε σταθερούς µισθούς. Επιπλέον το σύνολο του προσωπικού που ασκεί τους ελέγχους λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρηµατικές µονάδες που ελέγχει και έχει τις κατάλληλες εξουσίες ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων η ισότιµη και δίκαιη αντιµετώπιση των πελατών καθώς και η συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία του συνόλου του προσωπικού. 28

29 Για τις κατηγορίες του προσωπικού που ανήκει στις κατηγορίες i και ii είναι στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης της εταιρείας να προβεί στην καταβολή µεταβλητών αποδοχών το οποίο γίνεται σε έναν συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου σε συνδυασµό µε τα συνολικά αποτελέσµατα της εταιρείας. Για το 2014 το ύψος των ετήσιων αποδοχών ανέρχεται σε ποσό ,30 ευρώ, αποδοχές οι οποίες είναι σταθερές καθώς δεν υπάρχουν µεταβλητές αποδοχές. ικαιούχοι αυτών ήταν 4 άτοµα, ενώ στις 31/12/2014 το προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 3 άτοµα. Το σύνολο των αµοιβών που παρέχει η εταιρεία είναι σε µετρητά. εν προβλέπεται από τον κανονισµό της εταιρείας άλλες κατηγορίες αµοιβών. Επίσης δεν υπάρχουν υπό αναστολή αµοιβές και ως εκ τούτου δεν έχει νόηµα η διάκριση κατοχυρωµένες και µη κατοχυρωµένες αµοιβών Πολιτική Αµοιβών Μελών.Σ. Η πολιτική της εταιρίας είναι ότι Μέλη.Σ. δύναται να εισπράττουν Αµοιβές από την εταιρία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Για το έτος 2014, οι αµοιβές Μελών του.σ. ανήλθαν σε ευρώ και αφορούσαν σε δύο άτοµα. 13. Anti Money Laundering Η εταιρία έχει πραγµατοποιήσει εξωτερική ανάθεση για τις υπηρεσίες ελέγχου Παρεµπόδισης Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας σε εξειδικευµένο πρόσωπο, στον Λειτουργό Συµµόρφωσης που διαθέτει τις γνώσεις και την εµπειρία του αντικειµένου. Ο Λειτουργός Συµµόρφωσης υποβάλλει προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Μηνιαίες και Ετήσιες Εκθέσεις για τη Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη της εταιρίας για τους ελέγχους που πραγµατοποιεί. Οι υπηρεσίες και τα συστήµατα της Εταιρείας ανταποκρίνονται µε συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ήλωση ιοικητικού Συµβουλίου για τη ιαχείριση Κινδύνων Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαθέτει επαρκείς, για το µέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, µηχανισµούς ιαχείρισης των Κινδύνων που αντιµετωπίζει και υπάρχει ένας ικανοποιητικός βαθµός εµπιστοσύνης ότι τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου είναι κατάλληλα για το προφίλ και τη στρατηγική της εταιρίας. 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ήλωση ιοικητικού Συµβουλίου για τη Συνολικό Προφίλ Κινδύνου που σχετίζεται µε την Επιχειρηµατική Στρατηγική Η παρούσα «Ετήσια Έκθεση ηµοσιοποίησης Πληροφοριών µε βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικά οι Παράγραφοι «2.1 ιαχείριση Κινδύνου - ιάρθρωση και οργάνωση αρµόδιου για τη διαχείριση κινδύνων τµήµατος» και «2.2 Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνου Εταιρίας» περιλαµβάνουν στοιχεία και βασικούς δείκτες που παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη άποψη της διαχείρισης κινδύνου της εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον οποίο το προφίλ κινδύνου της εταιρίας ανταποκρίνεται στα επίπεδα ανοχής κινδύνου που εξετάζονται. 31

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 (Άρθρα 431 έως 451) και το Ν.4261/2014 (Άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φεβρουάριος 2010 1 Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2015 Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 80 έως 87 του Ν. 4261/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4261/2014, τα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΥΛΩΝΑΣ 3 ΑΠΟΦ. 9/459/ )

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΥΛΩΝΑΣ 3 ΑΠΟΦ. 9/459/ ) 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΥΛΩΝΑΣ 3 ΑΠΟΦ. 9/459/27.12.2007) Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ιούνιος 2014 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 4 4.1. Εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Μάρτιος 2011 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση σύμφωνα με τα άρθρα 80 έως 87 του N.4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, Ν.4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της γενικότερης πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., το οποίο δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ερµού 25-14564

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΠΡΙΛΗΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα